Návod na montáž a obsluhu
Kalorimetrické poèítadlo
pre meraè tepla
a kombinované systémy teplo/chlad
Právo na technické zmeny vyhradené 11/10
typ PolluTherm, Pollutherm X
PolluTherm H, PolluTherm HX
Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
MH 6111 SK
3. TECHNICKÉ ÚDAJE
Teplotný merací
rozsah
Teplotný rozdiel
Hranica merate¾nosti
Presnos merania
1 ... 180 °C
(-20 … 180 °C nekalibrovaný)
3 ... 150 °C
0.15 K
lepšia ako
+ (0.5 % + Ä Q
min/ Ä Q
Èas aktualizácie
údajov pre :
Teploty
Prietok, výkon
Energiu, objem
1. POUŽITIE
Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm je urèené pre
zaznamenávanie a vyhodnocovanie spotrebovaného
množstva energie z prijatých vstupných impulzov od
hydraulického èlena (vodomera) a odporových
snímaèov teploty vo vykurovacích okruhoch alebo v
nadštandardnom prevedení v kombinovaných
okruhoch teplo/chlad s automatickým prepínaním
medzi meraním spotrebovanej energie pre teplo a
meraním spotrebovanej energie pre chlad. Prepínací
bod je programovate¾ný, takže i priamo v prevádzke
sa môžu realizova prispôsobenia konkrétnemu
zariadeniu.
PolluTherm je urèený pre meranie, spracovanie a
zobrazovanie množstva odovzdaného alebo
odobraného tepla/chladu.
2. POPIS
2.1
PolluTherm je elektronický sieovo alebo
batériovo napájaný prístroj, ktorý prijíma výstupné
signály vodomeru a odporových snímaèov teploty,
matematicky ich spracováva a namerané a
spracované hodnoty zobrazuje na LC displeji.
Zobrazovanie prebieha v šiestich zobrazovacích
úrovniach, v ktorých sú zobrazované aktuálne
hodnoty meraných velièín, 16 mesaèných dátumov
uloženia a hodnoty velièín k týmto dátumom,
maximálne hodnoty meraných velièín a ïalšie
servisné hodnoty - viï èas 7.Zobrazovanie.
Mechanicky je kalorimetrické poèítadlo vstavané v
plastovom kryte, ktorý sa na stenu upevòuje pomocou
DIN lišty - montáž do pracovnej polohy.
2.2
PolluCom M - montáž meraèa tepla do vratného
potrubia
PolluCom MX- montáž meraèa tepla do prívodného
potrubia.
Odporové snímaèe teploty (Pt 500) sú spárované a
oznaèené modrým a èerveným štítkom. Do potrubia
môžu by zabudované pomocou ponorného puzdra
do návarku alebo T-kusu.
-1-
2 sekundy
4 sekundy
4 sekundy (16 sek. *)
* pre batériovo napájané
prístroje
Optické interface
V zmysle EN 61107
Datový protokol pod¾a
EN 13757-3
Teplota okolia
5 ... 55 °C
Napájanie
Batériové – životnos batérie
6 rokov (na objedn.: 10 rokov)
alebo
sieové 230 V AC alebo
24 V AC
Trieda elektromagnet. E1
prostredia
Teplota skladovania
- 20 °C ... + 65 °C
Relatívna vlhkos
< 93 %
Rozmery
cca. 125 x 159 x 52 mm
(montáž na stenu)
(šxvxh)
Spôsob montáže
C-ko¾ajnièka
Typ odporových
Pt 500
snímaèov teploty
Dvoj alebo štvoržilové
pripojenie
Vstupné impulzy od
prietokomernej èasti
1 / 10 / 100 / 1,000 / 10,000 /
0.25 / 2.5 / 25 alebo 250 litrov
Typ vysielaèa impulzov Reed kontakt alebo otvorený
kolektor
Frekvencia vstupných
< 3 Hz
impulzov
Stupeò krytia
Hodnota imp ulzu
v litroch
2.5
alebo 10
Zobrazovaný tvar
desatinného èísla
0000 0.000 000000.00
pre MWh, GJ a
m³
Ho dnota
výstupných
impulzo v pre
0.001
0.01
prenos energie
v MWh
Ho dnota
výstupných
impulzo v pre
0.001
0.01
pren os prietoku v
m³
Prepínací bod pre meranie energie pre chlad:
teplota nosného média v prívodnom potrubí ≤25°C a
teplotný rozdiel > -0,15 °C
Prepínací bod pre meranie energie pre teplo:
teplota nosného média v prívodnom potrubí > 25°C a
teplotný rozdiel > 0,15 °C
9.11 Integrovaný data logger
V prípade prevedenia so zabudovaným data-loggerom
(nie je možné dodatoèné zabudovanie data loggera,
musí by zabudovaný u výrobcu) je na kryte
kalorimetrického poèítadla oznaèenie “Data Logger”.
Integrovaný data logger ukladá do pamäte vo
volite¾nom èasovom intervale ( 3 - 1440 min.)
nasledovné údaje:
- spotreba energie (vrátane spotreby v tarife a prípadne
spotreby oboch externých meraèov)
- preteèený objem teplo/chlad nosného média
- prietok teplo/chlad nosného média
- tepelný/chladiaci výkon
- teplota v potrubí s vyššou teplotou
- teplota v potrubí s nižšou teplotou
- teplotný rozdiel
- prevádzkové hodiny meraèa pracujúceho s chybou
Údaje uložené v data loggeri sú odèítate¾né cez optické
rozhranie, M-Bus alebo Mini-Bus so software MiniCom
vo verzii 3.6.0.65 alebo vyššej.
Èasový interval (od výrobcu nastavený na 60 min)
môže by taktiež menený so software MiniCom vo verzii
3.6.0.65 alebo vyššej.
Pre pripojenie k PC použi¾ optické hlavice ako sú
uvedené v èasti 9.1 alebo USB pripojenie obj.è.
68504688.
9.12 Zmena batériového napájania na sieové
Pred dodatoèným vybavením PolluThermu modulom
sieového napájania si prosím pozorne preèítajte
nasledovné:
IP 54
0.25
alebo 1
Kombinovaný meraè tepla / chladu
9.10
PolluTherm H resp. PolluTherm X H
PolluTherm v tomto prevedení je použite¾ný pre
kombinované okruhy s automatickým prepínaním
medzi meraním spotrebovanej energie pre teplo a
meraním spotrebovanej energie pre chlad. Prepínací
bod je programovate¾ný (cez servisný software
MiniCom verzia 3.6.0.65 alebo vyššia.), takže i priamo v
prevádzke sa môžu realizova prispôsobenia
konkrétnemu zariadeniu.
25
alebo 100
250, 1.000
alebo 10,000
0000000.0
0000 000 0
0.1
1
0.1
1
·
Pred vložením modulu sieového napájania musí
by z poèítadla vybraná batéria. Odskrutkova
skrutku z plastového krytu overovacieho modulu na
pravej strane pod plombou KK1. Vybra celý
overovací modul.
! So skrutkami na ¾avej strane overovacieho moudulu
nemanipulova – došlo by k zrušeniu platnosti
metrologickej plomby, a teda overenia!
·
Vloži záložnú batériu AA 3,6 V (68504900) do
priestoru na zadnej strane overovacieho modulu.
Záložná batéria je urèená pre krátkodobé
zabezpeèenie prevádzky v prípade výpadku
napájania.
·
Odstráni hlavnú batériu (D) a zasunú modul
sieového napájania.
Detailnejšie informácie sú uvedené v návode MH
1122.
10. KONTROLA FUNKCIÍ
10.1
Po správnom namontovaní všetkých èastí
meraèa tepla otvori uzatváracie ventily a skontrolova
tesnos všetkých spojov.
10.2
Funkènos kalorimetrického poèítadla sa
skontroluje po uvedení do prevádzky zobrazením
hodnôt aktuálneho prietoku, aktuálneho tepelného
výkonu, vstupnej a výstupnej teploty (pod¾a postupu v
kap. 7. Zobrazovanie).
10.3 Aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii je
nutné zaplombova zabudovanie vodomeru a
odporových snímaèov teploty do potrubia.
11. OVERENIE
11.1 Kalorimetrické poèítadlo ako súèas meraèa
tepla, ktoré je zaradené medzi urèené meradlá
podlieha národnému prvotnému overeniu. Montáž
urèeného meradla môže vykona organizácia, ktorá
má rozhodnutie o registrácii vydané ÚNMS SR a
zamestnáva fyzickú osobu, ktorá zodpovedá za
èinnos a má doklad o spôsobilosti v oblasti metrológie
vydaný SMÚ. Táto organizácia musí ma súhlas
výrobcu a absolvova školenie u výrobcu.
11.2 Èas platnosti overenia je 4 roky. Dátum overenia
je uvedený v záruènom liste. Používate¾ meradla je
povinný zabezpeèi eventuálne opravu meradla a
následné overenie. V opaènom prípade nie sú
zaruèené vlastnosti meradla.
11.3 Vlastnosti meradla nie sú zaruèené v prípade
porušenia platnej overovacej znaèky .
12. ZÁRUKA
Pod¾a príslušného záruèného listu, ktorý je súèasou
dodávky. Informácie o montáži výrobkov, opravách v
záruke i mimo záruky podá:
Sensus Slovensko a.s.
Nám. Dr. A. Schweitzera 194
916 01 Stará Turá
tel. 032/775 3741
fax 032/776 4051
-10-
9. KOMUNIKAÈNÉ MODULY
9.1 Optické rozhranie
PolluTherm je štandardne vybavený optickým IR
rozhraním, ktoré je urèené pre zmenu a nastavovanie
parametrov cez optickú hlavicu (obj.è. 04410230 pre
RS rozhranie alebo obj.è. 184023 pre USB rozhranie).
K zmene a nastavovaniu parametrov je potrebný
software MiniCom3 alebo meraè je odèítavaný cez
SensusREAD. Datové rozhranie je aktivované
(krátkym stlaèením prepínaèa) na cca 1 hodinu. Každá
ïalšia datová komunikácia štartuje tento èasový
interval odznova, t.j. keï po cca 15 - minutovej
komunikácii nasleduje ïalšia, èasový interval 1 hodina
sa novou datovou komunikáciou zaèína znova.
9.2 Sériové rozhranie Mini-Bus
Meraè tepla/chladu je možné prostredníctvom MiniBus-u odèíta cez induktívnu datovú hlavicu MiniPad.
Celková vzdialenos medzi meraèom a induktívnou
datovou hlavicou MiniPad je max. 50 m. K pripojeniu
Mini-Bus-u k MiniPad použi 2 - žilový kábel bez
prihliadania na polaritu. Potom sa meraè odèíta
pomocou odèítacieho terminálu MiniReader alebo
prenosným terminálom PSION Workabout so software
SensusREAD. Prenášaný protokol je variabilný
údajový protokol . MiniBus rozhranie sa zapája sériovo
a nachádza sa na svorkách 51 (signál) a 52 (kostra).
9.3 Sériové rozhranie M-BUS pod¾a EN 13757-3
Pri použití sériového rozhrania M-BUS (obj.è.
68504020) je možné údaje odèíta prostredníctvom
jeho primárnej alebo sekundárnej adresy, prièom sa
automaticky rozpoznáva prenosová rýchlos 300 alebo
2400 Bd. Nastavenie primárnej a sekundárnej adresy
sa realizuje v parametrizaènej úrovni alebo pomocou
servisného software MiniCom. Sekundárna adresa
nastavená výrobcom zodpovedá výrobnému èíslu
uvedenému na kryte. Primárna adresa môže by
nastavená v rozhraní 0 - 250, od výrobcu je štandardne
nastavená na 0. Ku komunikácii cez M-Bus je možné
použi 2 - žilový kábel, neprihliada na polaritu.
Batériovo napájané zariadenia majú M-Bus kredit. Z
tohto dôvodu je limitovaný poèet meraèov a poèet
odpoètov. V prípade dodatoèného doplnenia sieového
modulu pre sieové napájanie sa M-Bus kredit
automaticky vypne a komunikácia cez M-Bus nie je
limitovaná.
9.4 Impulzný výstup pre prenos spotrebovaného
množstvo tepla
Modul impulzného výstupu FZS/N (obj.è. 68503920)
pre prenos impulzov množstva tepla a objemu používa
iba v sieovom prevedení kalorimetrického poèítadla
PolluTherm.
Modul impulzného výstupu FZS/N (obj.è. 68503922)
pre prenos impulzov množstva tepla používa iba v
batériovom prevedení kalorimetrického poèítadla
PolluTherm.
9.5 M-Bus s rozhraním pre dva impulzné vstupy
K modulu M-Bus (popísaný v bode 9.3) môžu by
pridané dva vstupy pre impulzné vysielaèe (Reed
vysielaèe alebo otvorené kolektory) meraèov spotreby
(napr. elektromerov, plynomerov, vodomerov, ...).
Špecifikácia impulzných vstupov:
Doba zopnutia:
>62,5ms
≤3 Hz
Vstupná frekvencia:
Napätie na svorkách:
3V
Hodnoty vstupných impulzov z externých meraèov sú
predprogramované u výrobcu nasledovne:
- vstup 1 - studená voda, hodnota impulzu 10 litrov,
poèiatoèný stav 0,00 m3
- vstup 2 - teplá voda, hodnota impulzu 10 litrov,
3
poèiatoèný stav 0,00 m
Aktivácia vstupov musí by vykonaná cez servisný
program MiniCom 3, položka menu: „set pulse
input parameters“ (nastavevenie vstupných
hodnôt).
9.6 USB zásuvný modul (pre M-Bus zásuvné
miesto)
Obj.èíslo: 68504688
Nainštalovaním USB zásuvného modulu môže by
meraè priamo pripojený k PC (notebook ) s USB
vstupom. V prípade potreby inštalovania zásuvného
modulu M-Bus je nutné USB zásuvný modul M-Bus
vybra.
Pre pripojenie je potrebný driver, sa dodáva na CD
spolu s kartou. Taktiež popis ako inštalova driver je k
dispozícii.
9.7 USB zásuvný modul (pre M-Bus zásuvné
miesto) s dvomi impulznými vstupmi pre externé
meraèe spotreby
Obj.èíslo: 68504902
K tomuto zásuvnému modulu je možné pripoji 1 alebo
2 prietokomery s impulzným výstupom (pozri bod 9.5).
9.8 LONWORKS®-FTT10A zásuvný modul
Obj.èíslo 68504857
Tento zásuvný modul je urèený pre integráciu meraèa
do LON systému (lokálna operaèná sie). Táto lokálna
®
sie pracuje s protokolom LONTALK Viac informácií je
uvedených v katalógovom liste
9.9 Montáž zásuvných modulov do meraèa
V každom meraèi je zásuvné miesto pre M-Bus modul
(vpravo vzadu) a zásuvné miesto pre modul
impulzného výstupu (v¾avo vpredu). Do uvedených
zásuvných miest môžu by nainštalované iba moduly,
pre ktoré je toto zásuvné miesto urèené.
Modul
impulzného
výstupu FZS/B
s batériou
3.1.1 Batériové napájanie
Typ: 3,6 V líthiová batéria
Životnos: minimálne po dobu overenia
kalorimetrického poèítadla
Batériu nie je povolené násilím otvára, nesmie prís
do styku s vodou, nesmie by skratovaná alebo
vystavená teplote vyššej ako 80°C.
3.1.2 Sieové napájanie
Napätie:
220...240 V
Frekvencia:
50/60 Hz
Maximálny príkon: 0,5 VA
Dåžka kábla:
cca 1,1 m
Pri inštalácii je nutné sieovú èas zaisti poistkou
6A. Toto pripojenie smie vykonáva iba pracovník
k tomu zaškolený a poverený.
Po pripojení sieovej èasti nestláèa prepínaè
zobrazovania pokia¾ sa neaktivuje LC displej (cca 30
sek.). Na displeji sa zobrazí chybové hlásenie “C01”,
ktoré zmizne
ihneï
po pripojení odporových
snímaèov teploty.
3.2 Kombinácia èastí meraèa tepla
Každý meraè sa skladá z:
kalorimetrického poèítadla
hydraulického èlena (vodomer)
páru odporových snímaèov teploty
3.2.1 Ako hydraulický èlen je možné použi akýko¾vek
v SR typovo schválený prietokomerný èlen (vodomer)
s odpovedajúcimi hydraulickými a teplotnými
parametrami, s vhodnými tlakovými stratami a s
odpovedajúcim prenosom do kalorimetrického
poèítadla. Hodnoty vstupných impulzov od vodomeru
do kalorimetrického poèítadla:
0,25/1/2,5/10/25/100/250/1000/10 000 l/imp
- jedna z vyššie uvedených hodnôt je naprogramovaná
výrobcom, ale je možnos zmeni hodnotu priamo na
mieste zabudovania - viï. Programovanie impulzných
èísel.
Programovanie impulzných èísel
V prípade, že kalorimetrické poèítadlo nemá zadané
impulzné èíslo od výrobcu, je ho možné
naprogramova nasledovnými impulznými èíslami:
0,25/1/2,5/10/25/100/250/1000/10000 litrov/impulz.
2 sekundy trvajúcim dotykom na prepínaè sa dosiahne
aktivácia LC displeja. Ïalšími dotykmi prepínaèa sa
dosiahne rotácia vyššie uvedených hodnôt. Následne
sa v priestore svorkovnice odstráni spojka medzi
svorkami 1 a 2.
!Kalorimetrické poèítadlo je možné programova
iba jedenkrát! Z toho dôvodu je nutné sa pred
odstránením spojky presvedèi, že impulzné èíslo
je skutoène požadované!
Pre u¾ahèenie identifikácie a následného
kombinovania èlenov meraèa tepla/chladu sú na
dielèich èlenoch meraèa následné grafické symboly
(èierne na žltom podklade).
Je potrebné dáva pozor, aby boli do jednej zostavy
nainštalované jednotlivé èleny meraèa tepla s
rovnakými symbolmi.
3.2.2 Na meranie teploty vody je možné použi
odporové snímaèe teploty s odporom Pt 500 (typ
OT5.X) s dvojvodièovým alebo štvorvodièovým
pripojením,
- dåžka odporových snímaèov teploty 47, 100 alebo 150
mm
- dåžka prívodnej šnúry 1,5 m s možnosou predåženia
na 5 alebo 10 m.
Grafické symboly - Prietokomerná èas:
4. MONTÁŽ
Ve¾kos
Impulzný výstup
QN 1,5 - 10
10 litrov
QN 15 - 100
100 litrov
QN 150 - 600
1000 litrov
Symbol
Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm:
Impulzný vstup
Symbol
10 litrov
Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm môže by
nainštalované vo vykurovacích systémoch alebo v
kombinovaných systémoch vykurovanie / chlad.
Oznaèenie potrubí :
vstupné potrubie = potrubie s vyššou teplotou
výstupné potrubie = potrubie nižšou teplotou
Príklady montáže
1. Meranie tepla po primiešaní
konštantné množstvo
variabilné množstvo
trojcestný
kohút
100 litrov
1000 litrov
odporový
snímaè
teploty
Prevedenie s programovate¾nou hodnotou vstupných
impulzov je bez oznaèenia.
èerpadlo
Odporové snímaèe teploty:
Stavebná dåžka
Symbol
spotrebiè
tepla
zdroj
tepla
PolluTherm
47 alebo100 mm
150 mm
Doba zopnutia:
Max. napätie:
Max. prúd:
-9-
125 ms
28 V DC alebo AC
0,1 A
M-Bus zásuvné
miesto (zadné
zásuvné miesto)
Príklad kombinácie so symbolom “trojuholník”:
- prietokomerný èlen QN / Qp 10
- kalorimetrické poèítadlo s impulzným vstupom 10 l
- odporové snímaèe teploty s dåžkou 47 alebo 100 mm
odporový
snímaè
teploty
vodomer
-2-
2. Meranie pri vstrekovacom obvode
konštantné množstvo
variabilné množstvo
èerpadlo
odporový
snímaè
teploty
zdroj
tepla
èerpadlo
PolluTherm
odporový
snímaè
teploty
trojcestný
kohút
spotrebiè
tepla
4.2 Montáž kalorimetrického poèítadla
4.2.1 Kalorimetrické poèítadlo je nutné umiestni v
priestore zodpovedajúcom technickým parametrom
uvedeným v èasti 3.1 tohto návodu.
4.2.2 C- ko¾ajnièku upevni pomocou 2 skrutiek na
požadované miesto. Kryt kalorimetrického poèítadla
nasadi na C- ko¾ajnièku, s pomocou plochého
skrutkovaèa nadvihnú èervený západkový hák, kryt
poèítadla mierne zatlaèi do lišty a pusti západkový
hák.
Pri potrebe dem o ntáže nadvihnú
4.2. 3
skrutkovaèom èervený západkový hák a vytiahnu kryt
poèítadla.
vodomer
3. Meranie s nadprúdovým ventilom
trojcestný
kohút
odporový
snímaè
teploty
èerpadlo
7.6 Parametrizaèné menu (príklad)
Všetky zobrazované údaje sú doplnené o znak
zobrazujúci nástroj. Parametrizaèné menu je
chránené heslom, ktoré zodpovedá posledným trom
miestam osemmiestneho výrobného èísla uvedeného
na kryte meraèa. Heslo je zobrazené “ PASS 000”, po
cca 2 sek. stlaèení prepínaèa zaène blika nula na
prvom mieste z¾ava a následným stlaèením prepínaèa
sa zaènú preblikáva èíslice od 1 po 0 . Pri zobrazení
požadovanej èíslice stlaèenie povoli a tým je
nastavené prvé miesto hesla. Následne obdobným
spôsobom nastavi aj zostávajúce dve miesta hesla.
Po nastavení posledného miesta hesla software
automaticky prejde do zobrazenia prvého údaju v
parametrizaènom menu.
Po zvolení(krátkym preklikávaním cez prepínaè)
hodnoty alebo údaja, ktoré chceme zmeni
postupujeme pri zmene obdobne ako pri zadávaní
hesla.
PolluTherm
4.3 Montáž odporových snímaèov teploty
konštantné množstvo
variabilné množstvo
vodomer
4.1 Montáž prietokomerného èlena
Pri montáži prietokomerného èlena dodržiava
jednotlivé body uvedené v návode na montáž a
obsluhu pre konkrétny typ vodomera a taktiež STN 25
7821.
Štandarne sa prie t ok o me r ný èlen mont u je vo
vykurovacích systémoch do potrubia vratného, t.j. do
potrubia s nižšou teplotou. Pokia¾ je prietokomerný
èlen montovaný vo vykurovacích systémoch do
vstupného potrubia, t.j. do potrubia s vyššou teplotou,
je nutné do systému zabudova kalorimetrické
poèítadlo PolluTherm X.
4.3.1
Výrobca doporuèuje použi k montáži
odporových snímaèov teploty s dåžkou 45 mm
štandardnú montážnu sadu súèasou ktorej je gu¾ový
ventil pripravený pre zabudovanie odporového
snímaèa teploty so závitom M10x1. Tento typ montáže
je možné použi pre ve¾kos potrubia do DN 40.
odporový
snímaè teploty
ponorné puzdro
zóna merania
približne 10 - 15 mm
obr. Príklad montáže odporových snímaèov teploty
konštrukènej dåžky 100 a 150 mm do potrubia s L
DN 50
-3-
Porucha
Err 1010
nesprávne zabudované odporové snímaèe
teploty alebo teplota v prívodnom potrubí
Err 4010
alebo Err 5010
prerušený prívod k odporovým snímaèom
Err 8010
alebo Err 9010
prerušený prívod k odporovým snímaèom
teploty v prívodnom potrubí
Nastavenie sekundárnej
M-Bus adresy
Err A010
alebo Err B010
Skratovaný odporový snímaè teploty v potrubí
s nižšou teplotou a v potrubí s vyššou teplotou
prerušený prívod k odpor. snímaèu teploty
Nastavenie zákazníckeho
referenèného èísla
Err C010
alebo Err D010
Prerušený prívod k odporovým snímaèom
teploty (v prívodnom potrubí s nižšou i
v potrubí s vyššou teplotou)
Nastavenie intervalu pre
prepoèet prietoku a výkonu
Nastavenie režimu prenosu
dát (One, All, One Plus,
One Compa)
Hodnota impulzu prvého
externého vodomeru
(0,25 to 10.000 L/Imp.) *
Hodnota impulzu druhého
externého vodomeru
(0,25 to 10.000 L/Imp.) *
teploty vo vratnom potrubí
Chyba Err 1010 sa zvyèajne vyskytuje v prípadoch,
keï je teplotný rozdiel menší ako 3K.
V prípade, že sa vyskytne iná ako vyššie popísaná
chyba, prosím kontaktujte náš odbor servisu.
V prípade výpadku hlavného napájania u sieovo
napájaných kalorimetrických poèítadiel PolluTherm sú
záložnou batériou zachované meracie a
vyhodnocovacie funkcie do 90 dní.
Komunikácia (M-Bus, Mini-Bus) s meraèom poèas
výpadku havného napájania nie je možná.
Poèas tejto doby sa bude na LC displeji zobrazova
nasledovné:
Nastavenie dátumu
Nastavenie èasu
ponorné puzdro
Nastavenie odpoètového
dòa (dátumu)
približne 10 - 15 mm
zóna merania
Podrobné požiadavky na montáž prietokomerného
èlena sú súèasou návodu na montáž a obsluhu
konkrétneho prietokomerného èlena.
Kód
MWh
pre p r ietokomerné èa s ti
teploty v prípade systému
3
5°C
3
10°C
3
15°C
PolluTherm má funkciu automatickej samokontroly.
V prípade chyby sa na displeji zobrazí trojmiestne
kódovanie chyby v tvare "Err XYZ".
X: kód poruchy odporových snímaèov teploty
Y: kód poruchy obvodov v kalorimetrickom poèítadle
Z: štatistika poruchových stavov
jeden alebo oba odporové snímaèe
teploty sú skratované
Inštalácia do kombinovaných systémov vykurovania
chladenia:
Výrob c a dop o ruèuje
nasledovné minimálne
chladenia :
AN 130 (DN 20 - DN 40):
DN 50):
WP-Dynamic (3
WS-Dynamic (3
DN 40):
8. ZOBRAZOVANIE PORUCHOVÝCH STAVOV
menšia ako teplota vo vratnom potrubí
spotrebiè
tepla
odporový
snímaè
teploty
Návrat do výberu menu
(cca 2 sek. stlaèenie prepínaèa)
Err 2010
alebo Err 3010
Vyžiadanie hesla
Nastavenie primárnej
M-Bus adresy
zdroj
tepla
Vynulovanie poètu hodín
s chybou napájania *
obr. Príklad montáže odporových snímaèov teploty
DN 50
konštrukènej dåžky 100 a 150 mm do potrubia s 3
Po uplynutí tejto doby meracie a vyhodnocovacie
funkcie budú prerušené a záložná batéria uchová
údaje k tomuto dátumu a èasu.
Vynulovanie absolútneho
maxima *
Vynulovanie poètu
prevádzkových hodín s chybou *
-8-
7.4 Servisné menu
Všetky zobrazované údaje sú doplnené o znak
znázoròujúci ¾udskú postavu. V servisnom menu sú
zobrazované hodnoty maximálneho prietoku,
maximálneho výkonu s dátumom a hodinou, kedy boli
dosiahnuté, ïalej sú zobrazované hodnoty
nastavenia.
3
m/
h
Absolutné maximum prietoku
vrátane dátumu (priemer)
Verzia firmware
(programového vybavenia)
Kontrolná suma
MWh
Prietok zobrazený vo vysokom
rozlíšení - max. poèet
desatinných miest*
3
m/
h
Absolutné maximum prietoku
vrátane èasu (priemer)
kW
Absolutné maximum výkonu
vrátane dátumu (priemer)
kW
Absolutné maximum výkonu
vrátane èasu (priemer)
Návrat do výberu menu
(cca 2 sek. stlaèenie prepínaèa)*
Absolutné maximum teploty
v potrubí s vyššou teplotou
vrátane dátumu
7.5 Kontrolné menu (príklad)
Všetky zobrazované údaje sú doplnené o znak
“CTRL”. Toto menu slúži na kontrolu a nastavenia
taríf.
5. Pripojenie jednotlivých èastí meraèa tepla ku
kalorimetrickému poèítadlu
Absolutné maximum teploty
v potrubí s nižšou teplotou
Nastavený stredný interval
pre výpoèet prietoku a výkonu
Pre otvorenie puzdra kalorimetrického poèítadla
zatlaèi obidva uzatváracie jazýèky v oboch dolných
rohoch krytu puzdra a kryt vyklopi smerom nahor.
Aktuálny dátum
Výkon v aktuálnom
(momentálnom) strednom
intervale*
kW
3
Aktuálny èas
Ïalší najbližší odpoètový deò
m/
h
kW
2
5
Prietok v aktuálnom
(momentálnom) strednom
intervale
Teplota pre prepnutie na
meranie chladu
(ak je aktivovaná) *
Napätie batérie*
Bod prepnutia pre negatívnu
teplotnú diferenciu pri meraní
chladu (ak je aktivovaná) *
Kumulovaný poèet
prevádzkových hodín s chybou
Korekèný faktor pre nemrznúce
zmesi
Poèet prevádzkových hodín
pri výpadku energie
(pri sieovom napájaní) *
Návrat do výberu menu (cca
2 sek. stlaèenie prepínaèa)
Sekundárna M-Bus adresa
(prednastavená : Výrobné èíslo)
Datový prenos údajov (dåžka
a štruktúra M-Bus protokolu) *
odporový snímaè teploty umiestený vo vstupnom
potrubí:
Pripojenie
dvojvodièové
štvorvodièové
Svorky
5,6
5,6 a 1,2
tienenie
strmeò svorky
alebo
odporový snímaè teploty umiestený vo vratnom
potrubí:
Pripojenie
dvojvodièové
štvorvodièové
Svorky
7,8
7,8 a 3,4
tienenie
strmeò svorky
alebo
5.2.2 Predlžova káble odporových snímaèov teploty
je možné i jednotlivo, t.j. nie je nutné predåži káble
oboch odporových snímaèov teploty o rovnakú dåžku.
5.2.3 Pre pripojenie káblov odporových snímaèov
teploty vybra najskôr príslušné gumové tvarovky z
puzdra poèítadla (viï. obr.Priestor svorkovnice).
5.2.4 Následne kábel zavies cez otvor v gumovej
tvarovke a pomocou káblovej príchytky vytvori
ahové od¾ahèenie kábla :
obr. Priestor
svorkovnice
obr. Od¾ahèenie
kábla
Nastavenie tarify1-zaèiatok,
èas (ak je aktivovaná)
Poèet prevádzkových dní
Primárna M-Bus adresa
(prednastavená: 0)
-7-
Výkon zobrazený vo vysokom
rozlíšení - max. poèet
desatinných miest*
4.3.2 Odporové snímaèe teploty s teplomerovým
puzdrom zabudova do T-kusu alebo návarku a zaisti
montážnou plombou.
4.3.3 Teplomerové puzdrá je nutné naplni tepelne
vodivou kvapalinou alebo tukom. Je potrebné
zabezpeèi, aby sa do teplomerového puzdra
nedostala neèistota.
4.3.4 Vodièe odporových snímaèov teploty chráni od
silnoprúdového vedenia, minimálny odstup 0,3 m.
Vodiè nesmie leža na horúcom potrubí.
4.3.5 Výrobca doporuèuje uloži vodiè odporových
snímaèov teploty do trubky alebo káblového kanála.
4.3.6 Pre správnos merania teploty v potrubí je
nutné, aby sa aktívna èas odporového snímaèa
teploty nachádzala v strede prierezu potrubia.
4.3.7 Pri použití ponorných puzdier dåžky 100 mm a
150 mm v kombinovaných systémoch teplo/chlad
použi prevedenie puzdier z uš¾achtilej ocele (V 4 A).
5.1 Vysielaè impulzov pripoji na svorky è.10 (+) a 11 (). Pri použití vysielaèa impulzov typu reed (napr. RD)
nie je dôležitá polarita.
5.1.1 Šnúry od vodomeru a odporových snímaèov
teploty sa do priestoru svorkovnice privedú cez
upchávkové vývodky.
5.1.2
Tienenie šnúr pripoji buï na svorky s
oznaèením uzemnenia alebo pod upínací strmeò na
od¾ahèenie šnúry odporového snímaèa teploty.
5.1.3 Kalorimetrické poèítadlo PolluTherm môže
pracova s odporovými snímaèmi Pt 100 alebo Pt 500.
Použitý typ odporového snímaèa teploty je vyznaèený
na kryte kalorimetrického poèítadla.
5.2 Šnúry odporových snímaèov teploty sa pripoja ku
svorkovnici nasledovne:
5.2.1 Pripojenie je možné urobi dvojvodièovou alebo
štvorvodièovou technikou. Pre predåženie kábla
odporových snímaèov teploty o max. 23 m použi kábel
typ I-Y(St)Y 2x2x0,8, minimálna ve¾kos kábla 0.5
mm2.
5.2.5 Následne jednotlivé žily kábla pripoji na
príslušné svorky a znovu nasadi gumovú tvarovku:
5.2.6 U tých typov odporových snímaèov teploty, ktoré
sa dodávajú s gumovou tvarovkou nasadenou od
výrobcu, priamo nasadi gumovú tvarovku do puzdra
poèítadla . Použitie káblovej príchytky už nie je
potrebné.
obr. Odporový snímaè
teploty s gumovou
tvarovkou
-4-
5.2.7
Pri pripojení štvorvodièovou technikou
postupova analogicky - viï. obr. :
Užívate¾ské menu
m
3
Spotreba vodomeru 1*(opène)
Menu pre uložený
odpoètový dátum *
m
Archivaèné menu *
m/
h
3
Spotreba vodomeru 2*(opène)
3
31
“zgrupenie” káblov
Servisné menu
-5-
obr.Štvorvodièové pripojenie odporových snímaèov teploty
Aktuálny tepelný výkon*
kW
Kontrolné menu pre
tarifu *
Teplota v potrubí s vyššou
teplotou*
Parametrižaèné menu *
Teplota v potrubí s nižšou
teplotou*
6. Výmena samostatne overite¾nej èasti (modulu)
Po uplynutí doby overenia je možné vybra
samostatne overite¾nú èas z krytu. Za týmto úèelom
otvori kryt a uvo¾ni skrutku nad LC displejom - viï.
obr.Overite¾ný modul. Následne opatrne vybra celý
modul.
skrutka
obr. overite¾ný modul
Jemne vloži overený modul a zaskrutkova skrutku.
Pri zobrazení znaku L pre požadované menu cca 2
sek. stlaèením prepínaèa sa zobrazí údaj na prvom
mieste daného menu. Následným krátkym klikaním na
prepínaè sa listuje v menu.
V prípade, že v priebehu 4 minút nenastane stlaèenie
prepínaèa, vráti sa displej automaticky do základného
stavu.
Údaje oznaèené * je možné prostredníctvom
optického dátového rozhrania so servisným software
MiniCom zamaskova (nebudú sa zobrazova na
displeji).
Symbol zobrazujúci lopatkové koleso (vrtu¾ka) v
¾avom dolnom rohu displeja krátko preblikuje pri
každom prichádzajúcom impulze .
7.1 Užívate¾ské menu
Chybové hlásenie (iba v
prípade, že sa vyskytne)
pripojovacie miesto
MWh
MWh
obr.Pripojovacie miesto
pre overený modul
m
-5-
Spotrebované množstvo tepla /
energie na chladenie
Spotrebované množstvo v
uložený deò, vrátane dátumu *
Klikaním na prepínaè listova
v uložených mesaèných
hodnotách, následne cca
2 sek.stlaèením prepínaèa
vojs do požadovaného
odpoètového dátumu
31
MWh
m
Teplotný rozdiel*
Zákaznícke èíslo*
Preteèený objem
2
5
Spotreba v tarife pre chlad
(ak je aktivovaná) *
MWh
31
3
Spotreba vodomeru 1
(opène) *
31
m
7.2 Menu pre uložený odpoètový dátum
Všetky zobrazované údaje sú doplnené o znak
znázoròujúci šípku, znak je umiestnený za
odpoètovým dátumom. V tomto menu sa postupne
zobrazujú všetky uložené hodnoty spotreby pre
zvolený odpoètový dátum.
Spotreba v tarife 1
(ak je aktivovaná) *
MWh
m
Sekundárna M-Bus adresa
(prednastavená: výrobné èíslo)*
3
31
31
Primárna M-Bus adresa
(prednastavená: 0 )*
3
31
3
m/
h
31
3
MWh
m
Spotrebované množstvo
tepla / energie na chladenie
3
Preteèený objem *
Spotrebované množstvo
energie na ohrev/chladenie
31
m/
h
31
kW
31
Spotreba vodomeru 2
(opène) *
Maximálny prietok vo vybraný
mesiac vrátane dátumu (priemer)
Maximálny prietok vo vybraný
mesiac vrátane èasu (priemer)
Maximálny výkon vo vybraný
mesiac vrátane dátumu (priemer)
3
Preteèený objem vody *
7. ZOBRAZOVANIE
Zobrazovanie údajov prebieha v šiestich menu.
V základnom stave je displej vypnutý a zapína sa v 4
sek. intervaloch a cca 1 sek. zobrazuje hodnotu
spotrebovaného množstva tepla. Stlaèením
prepínaèa - èervené tlaèidlo nachádzajúce sa pod
displejom, cca 2 sek., sa aktivuje prvá zobrazovaná
hodnota užívate¾ského menu.
Prechod do ostatných menu:
Po cca 8 sekundovom stlaèení prepínaèa sa na
displeji zobrazí “L1” - užívate¾ské menu. Krátkym
klikom na prepínaè sa postupne v nasledovnom
poradí zobrazujú znaky pre jednotlivé menu:
Aktuálny prietok*
7.3 Archivaèné menu
Všetky zobrazované údaje sú doplnené o znak
znázoròujúci list kalendára. Ako prvý údaj sa v tomto
menu zobrazuje aktuálny deò (oznaèené ako “today”),
ïalej nasleduje posledných 16 odpoètových dátumov.
Dátumy sú zobrazované v tvare dd.mm.rr (d- deò, m mesiac, r - rok).
V tomto menu sa postupne zobrazujú všetky uložené
hodnoty spotreby pre jednotlivé odpoètový dátumy.
MWh
2
5
Spotrebované množstvo tepla
v tarife 1(ak je aktivovaná) *
kW
31
Maximálny výkon vo vybraný
mesiac vrátane èasu (priemer)
3
GJm /
MWh
31
2
Test displeja
MWh
5
2
Hodnota vstupných impulzov
od vodomeru
MWh
2
5
MWh
Tarifa 1 pre teplo * (ak je
aktivovaná)
Tarifa pre chladenie * (ak je
aktivovaná)
5
m
Spotrebované množstvo
energie na chladenie
v tarife chladenia
(ak je aktivovaná) *
31
3
Spotreba vodomeru 1 (opène)*
m
31
3
Spotreba vodomeru 2 (opène)*
Návrat do výberu menu
(cca 2 sek. stlaèenie
prepínaèa) *
31
Poèet prevádzkových hodín
s chybou
Poèet prevádzkových hodín
pri výpadku energie
(pri sieovom napájaní) *
Návrat do výber uložených
mesaèných spotrieb (stlaèenie
prepínaèa na cca 2 sek.)*
-6-
Download

Návod na montáž a obsluhu