www.rajec.sk
SEPTEMBER / 2010
HUU
H
RRÁÁ!!
D !!!!
ŠKOO
LY
Ilustraèné foto: internet
V TOMTO ÈÍSLE SI PREÈÍTATE:
Aktuálne informácie z mesta a MsÚ a
b Pozvánky na kultúrne akcie ab Kultúrne leto v Rajci a
b Poškodili Šujské rašelinisko? ab Právna poradòa a
b Hostia Žilinskej synody v Rajci a
b Úspechy športovcov ab Spoloèenská rubrika a
b
RAJÈAN 9/2010
AKTUALITY Z MESTA
Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
V júni spísali niektorí
rodièia detí v materských
školách žiados, kde žiadali, aby bola MŠ otvorená
aj poèas leta. Mesto nakoniec našlo riešenie pre rodièov, ktorí si
boli ochotní priplati s umiestnením detí
do zariadenia Áno pre život. Ko¾ko detí
využilo toto riešenie?
Už v minulom èísle mesaèníka Rajèan
sme písali, že bude potrebné obe MŠ poèas
prázdnin zatvori z dôvodu nutnosti èerpania dovoleniek pracovníkmi MŠ, ktorí mali
viac ako 40 dní dovolenky.
Na MZ konanom 26. júna sme sa zaoberali žiadosou zhruba 50 rodièov, ktorí
vraj nemali svoje deti kam umiestni poèas
prázdnin. MZ sa zúèastnilo aj nieko¾ko rodièov a spolu s nimi sme našli riešenie – ak
bude dostatoèný záujem, budeme schopní
vytvori letný tábor pre deti, ktorý bude
v priestoroch MŠ alebo v mestskom kultúrnom stredisku, ale nebude zabezpeèený
obed a o diea bude postarané od 8. do 14.
hodiny.
Na tento návrh však reagovali nakoniec
len 3 rodièia, preto sme zabezpeèili takúto
prevádzku v organizácii Áno pre život. Nakoniec v júli aj v auguste využili túto možnos 2 rodièia.
Keby bola MŠ otvorená, museli by tam
by 2 kuchárky, 2 uèite¾ky, upratovaèka a
navštevovali by ju cez prázdniny tak ako po
iné roky 3 deti.
rekonštrukciu ako my v Zákmieòajú už aj všetky prípojky a
ladnej škole na Lipovej ul. –
robia sa hlavné rozvody vomy staviame novú školu od
dovodu.
základov. Nemuseli sme obmedzi vyuèovanie a žiaci
Obyvatelia Rajca sa pýtajú,
2. septembra nastúpili, 3. 9.
èo plánuje mesto s poumali riadite¾ské vo¾no a od
žitou dlažbou, ktorá sa vy6. 9. funguje škola naplno.
mieòala z pred obchodov na
Keïže sa blížia vo¾by, po
námestí a èo plánuje so
Rajci sa šíria reèi niektorých
starou tribúnou?
neprajníkov, že práce na reStarú tribúnu sme ponúkli
konštrukcii školy sa pozastana odpredaj. Všetky informávili, dokonca sme sa tým zao- Foto: archív MsKS
cie o odpredaji sú zverejnené
berali v interpeláciách na posna webstránke mesta.
lednom MZ. Chcel by som prehlási: práce
Èo sa týka dlažby. Bolo ve¾a záujemcov
na rekonštrukcii ZŠ Lipová sa nezastavili,
o dlažbu z radov našich obèanov.
financovanie rekonštrukcie prebieha v zmyVšetku dlažbu, ktorú sme dávali preè,
sle plánu a dokonca sú práce v trojmesaèsme odložili do skladu a dlažba sa použije
nom predstihu. Od apríla sme urobili nové
v budúcich rokoch tam, kde budú ¾udia pozáklady, vymurovali všetky obvodové múry,
žadova – t. j. na výstavbu rôznych chodníosadili všetky okná, máme položené 2/3
kov, nádvorí pri bytových domoch, parkokrovu a 1/3 je už aj oplechovaná. Predpovísk atï.
kladáme, že práce budú pokraèova tak,
aby koncom októbra najneskôr v novembri
Na MZ bolo prijaté VZN o výške príspevboli práce ukonèené. Podotýkam, že termín
ku na èiastoènú úhradu nákladov v škoukonèenia mal by až január 2011. Tým,
lách a školských zariadeniach.
ktorí by si snáï priali, aby sa v prácach neNajväèšie zmeny sa dotkli ZUŠ. Odsúpokraèovalo odkazujem: v prácach sa pohlasili sme zvýšenie výšky príspevku na
kraèuje tak, aby žiaci a uèitelia neboli ohroèiastoènú úhradu nákladov na jeden mezení na prevádzke a vyuèovací proces presiac o 30 až 50 %. Príspevky sa zvýšili prebiehal tak, ako má prebieha. V súèinnosti
to, lebo škola je vybavená najmodernejšou
so školou manažujeme práce tak, aby to
technológiou.
školu èo najmenej obmedzilo vo vyuèovaní.
Treba však podotknú, že všetky prísDokonca v škole robíme viac ako bolo
pevky, ktoré škola vyberie vracia mesto
naprojektované v projekte. Súèasne s respä škole nato, aby zabezpeèila vyšší
konštrukciou sme vymenili všetky radiátory
štandard celej prevádzky v tomto školskom
z rozpoètu školy. Škola bude ma okrem nozariadení.
vých múrov, okien a strechy aj úplne nové
Foto: Šzá
radiátory, aby bolo zabezpeèené aj lepšie
temperovanie v zime.
Pokraèujú práce aj na rekonštrukcii námestia, ide všetko v súlade s harmonogramom?
Rekonštrukcia námestia mala spoèíva
vo výmene povrchov a asfaltov za dlažbu.
Už v minulosti sme spomínali, že sme oslovili jednotlivé organizácie ako sú telekomunikácie, vodárne, plynárne a elektrárne
s ponukou o výmenu ich rozvodov pri rekonštrukcii.
Vodárne vymieòajú niektoré viac ako
40-roèné hlavné rozvody a tieto práce pracovníkov SEVAK-u nám s èasPráce na rekonštrukcii ZŠ, Lipová ul. – 6. september 2010
ti narúšajú harmonogram, ktorý
máme.
Keïže však
chceme urobi
všetko tak, aby
sme kvôli haváriám na vodovodnom potrubí nemuseli v priebehu
nieko¾kých mesiacov rozkopáva zrekonštruované povrchy,
pristúpili sme
Foto: Šzá
k tomu, že sa vy-
Viaceré školy na Slovensku kvôli rekonštrukcii preložili zaèiatok školského roka. Ako je na tom Základná škola na
Lipovej ulici a ako pokraèujú práce na
rekonštrukcii?
Na margo toho, že viaceré základné
školy èi už Trenèín, Vrútky, Rajecké Teplice... z dôvodu rekonštrukcie posunuli zaèiatok školského roka – vymieòali len okná, podlahy, poprípade zateplovali budovu.
Ani jedna z týchto škôl nerealizuje takú
Je nieèo nové v pripravovaných projektoch, o ktorých sme už v Rajèane hovorili?
V prvý augustový týždeò bolo slávnostné odovzdanie staveniska „Rekonštrukcia
èistièky odpadových vôd v Rajci“.
Finanèné prostriedky na rekonštrukciu
èistièky sú financované z európskej únie
(95 %) a zvyšných 5 % zabezpeèuje prijímate¾ t.j. SEVAK, ktorý je investorom, ale aj
majite¾om èistièky.
V rámci projektu sa vybuduje úplne
nová èistièka odpadových vôd na miestach,
kde boli doteraz kalové polia. Stará èistièka
už nebola efektívna a nespåòala nároèné
kritéria èistenia. Po vybudovaní novej, bude
dokonèenie na strane 3
RAJÈAN 9/2010
stará demontovaná. V rámci celého projektu sa plánuje aj výstavba
kanalizácie na uliciach, kde kanalizácia doteraz nie je – to je ul.
Fuèíkova a Partizánska boèná, kde sa s prácami už zaèalo a v jarných mesiacoch sa zaène s prácami na Bystrickej ul.
6. septembra sa zaèali práce, ktoré tiež súvisia s Rajcom.
V Charubinej pri golfovom ihrisku bude vybudovaný vodojem,
ktorý bude zabezpeèova vodou celú Ve¾kú Èiernu aj golfový areál.
Ve¾ká Èierna dodnes nemala pitnú vodu. Pitná voda bude napájaná
z rajeckého vodojemu a využije sa kapacita vodovodu Faèkov –
Žilina.
V septembri sa zaène aj s výstavbou separaèného dvora na
Fuèíkovej ul.
Vybudujú sa dve haly, kde bude prebieha dotrieïovanie odpadu, ktorý sa vyseparuje v Rajeckej doline.
Kladne bolo posúdené aj výberové konanie na dodávku zametacieho a polievacieho voza.
V septembri by sme mali podpísa zmluvu s dodávate¾om a je
možné, že už v decembri alebo v januári bude ma mesto Rajec
nový zametací voz. Ako sme v minulosti hovorili, polievací voz bude
multifunkèný a bude môc ma rôzne nadstavby. V budúcnosti by sa
mohlo k nemu dokúpi príslušenstvo (viac ako 10 rôznych nadstavcov) – posýpaè, radlica – potom by sa mohol využíva aj v zime
alebo môže slúži ako nákladný voz atï.
Sú to všetko projekty, ktoré mesto úspešne rieši a realizuje a
všetky sú v prospech obèanov mesta.
Za rozhovor ïakuje Šzá
POĎAKOVANIE SPONZOROM
Mesto Rajec a Mestské kultúrne stredisko Rajec
vyslovujú poïakovanie
za sponzorské dary pri organizácii
Ve¾kého rajeckého dòa:
Cesty Nitra, a.s.,
Dexia banka Slovensko, a.s., Považská Bystrica,
Agroregión, a.s., Rajec,
Termálne kúpalisko Veronika Rajec
MESTSKÉ
ZASTUPITE¼STVO
Na ïalšom riadnom zasadnutí mestského zastupite¾stva sa
poslanci stretli 2. septembra.
V prvom bode programu predniesla hlavná kontrolórka mesta
Ing. B. Sekáèová správu o kontrole plnenia uznesení, ktoré boli prijaté na poslednom zasadnutí MZ a informovala o uzneseniach doposia¾ nesplnených.
V ïalších bodoch sa poslanci zaoberali odpredajom nieko¾kých
pozemkov a nehnute¾ností prostredníctvom verejno-obchodnej súaže.
Mesto Rajec predložilo MZ návrh Partnerskej zmluvy medzi
mestom Rajec a mestom Krnov. Po prerokovaní MZ schválilo
Partnerskú zmluvu medzi oboma mestami.
Po predložení návrhu zadania urbanistickej štúdie Rajec SeverZáhumnie vedúcou oddelenia výstavby – Bc. J. Tomèíkovou MZ
súhlasilo s návrhom zadania a uložilo MsÚ zabezpeèi vypracovanie tejto štúdie.
Na základe monitorovacej správy programového rozpoètu za
I. polrok 2010, ktorú predložila T. Záborská, vedúca finanèného
oddelenia, MZ zobralo na vedomie odborné stanovisko hlavnej kontrolórky mesta. Zároveò MZ zobralo na vedomie hospodárenie
Mesta Rajec za I. polrok 2010 – rozpoètové hospodárenie Mesta
Rajec vykázalo v I. polroku 2010 prebytok hospodárenia vo výške
635 407 €, vrátane finanèných operácií 1 257 655 € a schválilo
Monitorovaciu správu o plnení programového rozpoètu k 30. 6.
2010.
Po tomto bode sa poslanci zaoberali návrhom zmeny rozpoètu
mesta na rok 2010.
Po schválení novely Zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, ktorý nadobudol úèinnos 1. apríla 2010 bolo potrebné zapracova niektoré zmeny do štatútu mesta. Po pripomienkovaní MZ zrušilo Štatút Mesta Rajec zo dòa 5. 2. 2004 a schválilo
upravený Štatút Mesta Rajec. Na základe spomínaného zákona sa
schválil aj nový Rokovací poriadok MZ v Rajci, tak ako bol predložený a doplnený.
Hlavná kontrolórka mesta informovala o výsledku uskutoènených kontrol v mesiacoch jún až august. MZ zobralo túto správu na
vedomie.
V interpeláciách predostreli poslanci MZ návrhy, pripomienky a
žiadosti obèanov, ktorými sa bude zaobera MsÚ.
MsÚ
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC ÏAKUJE
j
Ing. Ján Rybárik, v.r.
primátor mesta Rajec
Anna Tordová, v.r.
riadite¾ka MsKS Rajec
Martinovi Matejkovi
za výstavu obrazov Krehkos snov
a
Helene Zubajovej
za výstavu bábik zo šúpolia Šúpolie moja láska
inzercia
RAJÈAN 9/2010
ĽUTUJE, KTO NEPRIŠIEL
prostredníctvom Fondu mikroprojektov Euroregiónu Biele Karpaty.
Druhá augustová sobota patrila Ve¾kému rajeckému dòu.
Okrem Rajeckého maratónu sme si pozreli estrádne vystúpenie
Poèas celého leta pripravilo Mestské kultúrne stredisko Rajec
Maje Velšicovej, folklórny súbor Rozsutec, hudobné skupiny DOmnožstvo podujatí pre širokú verejnos od tých najmenších až po
RE-MI, Neon a Lojzo. Od deviatej veèer sme tancovali na výbornej
tých najstarších.
Discoshow s Miòom, ktorú sme plánovali do tretej hodiny. Pre mnohé sažnosti od obèanov, že rušíme noèný k¾ud, sme discoshow
Každoroèné Rajecké kultúrne leto bolo naplnené rôznorodými
ukonèili o druhej hodine. Poèasie znova vydržalo a až okolo štvrtej
kapelami, skupinami, športom a zábavou.
nad ránom prišla búrka trvajúca až do obeda.
V júli sme zaèali Rajrockfestom, ktorého 2. roèník bol ve¾mi úsV auguste sa podarilo zabezpeèi úspešný zábavný program a
pešný. Prázdninové nede¾né podveèery patrili dychovej hudbe Mado Rajca zavítal Miroslav Donutil, ktorý vždy srší humorom. Predguranka, Skalanka, Bojnická kapela, vystúpila hudobná skupina
stavenie trvajúce viac ako dve hodiny bolo plné zábavy, hudby a
V8Band, country kapela Rosa a s prázdninami sme sa rozneutíchajúceho smiechu.
Foto: K. Kalmová
lúèili s hudobnou skupinou Rytmus a taneènou skupinou
V júli mohli deti navštevova denný
G.D.I. Junior.
letný tábor, ktorý bol v tomto roku venovaný Dobrodružstvám v džungli. ZúèastniFoto: Šzá
lo sa ho 15 detí rôzneho veku. Zoznámili
sa s rôznymi obyvate¾mi žijúcimi v džungli a deti si nama¾ovali svoju vlastnú džung¾u. Súèasou tábora bola aj návšteva
ZOO v Bojniciach, kde si pozreli zvieratá
žijúce nielen v divokej prírode.
Novinkou tohtoroèného leta bolo Letné kino pod hviezdami,
ktoré trvalo 5 dní. Všetci èo prišli, si mohli pozrie vynikajúce èeské
komédie: Doktor od Jezera hrochù, Kozí pøíbìh, 2Bobule, Líbaš jako bùh a Dešová víla. Každý deò prišlo na námestie okolo 500 divákov nielen z Rajca ale aj okolitých obcí. ¼udia nesedeli len na pripravených stolièkách, ale všade, kde sa len dalo, niektorí si doniesli
vlastné stolièky a keïže bolo chladno tí predvídavejší si priniesli aj
deky. Aj keï to každý deò vyzeralo, že bude prša a nedovolí nám
premieta, vždy sa nakoniec ukázali aj hviezdy.
Bolo to mimoriadne úspešné podujatie, ktoré dúfajme, bude ma
pokraèovanie. Podujatie vzniklo vïaka projektu „Pramene kultúry a
tradícií“, ktorý podporila Európska únia z Operaèného programu
Cezhraniènej spolupráce Slovenská republika – Èeská republika,
Foto: E. Pekná
Leto v Rajci bolo plné hudby, smiechu, tanca a filmov. Mestské
kultúrne stredisko opä dokázalo, že ani rekonštrukcia námestia ho
nezastaví v ponuke množstva letných podujatí pre všetkých obyvate¾ov mesta a okolia.
Kto prišiel, nebanoval, kto neprišiel, ¾utuje.
Šzá
Foto: K. Kalmová
Foto: Maratón klub Rajec
Foto:
K. Kalmová
RAJÈAN 9/2010
Vernisáž výstavy obrazov rajeckej rodáèky Magdalény Prešnajderovej-Rybárikovej pri príležitosti jej 90. narodenín
Primátor Ján Rybárik a riadite¾ka mestského kultúrneho strediska Anna Tordová
dostali z Kancelárie prezidenta Slovenskej
republiky pozvánku na vernisáž výstavy obrazov rajeckej rodáèky Magdalény Prešnajderovej-Rybárikovej pri príležitosti jej
90. narodenín.
V KRAJINE ŽIVOTA
16. augusta sa obaja zúèastnili v Galérii
Salla Terena v Prezidentskom paláci v Bratislave slávnostnej vernisáže, ktorej sa zúèastnil aj prezident Slovenskej republiky
Ivan Gašparoviè.
Pani Prešnajderová-Rybáriková sa ve¾mi potešila návšteve z rodného mesta. Oba-
V máji dal urobi Jozef Maaa, riadite¾
firmy Dolkam Šuja terénne úpravy na pozemku v blízkosti firmy a v blízkosti Šujského rašeliniska (asi 30 metrov od tabule, ktorá upozoròuje na rezerváciu). Pozemok, na
ktorom boli vykonané úpravy, je v katastri
Rajeckej Lesnej, patrí však mestu Rajec.
V užívaní ho má firma Agroregión, ktorá povolila J. Maaovi plochu užíva.
OZ Tilia Rajec podalo na Slovenskú inšpekciu životného prostredia v Žiline oznámenie, kde uviedlo, že Jozef Maaa pri
úpravách pozemku „neprimerane zasiahol
do biotopu Šujské rašelinisko, ktoré sa nachádza v ochrannom pásme“. V podnete
uvádzajú, že môže dôjs k poškodeniu flóry
a fauny a k zásahu do vodného režimu.
Problém bol riešený v tlaèi, televíziách aj
na internete. Preto sme oslovili Ing. Jozefa
Maau, aby nám objasnil spomínaný podnet.
Môžete nám objasni vzniknutú situáciu?
Nevyužívaná plocha v minulosti slúžila
ako trávnaté ihrisko pre miestnych obyvate¾ov. Postavili si tu dve bránky, vykopali odvodòovaciu ryhu a zaèali hra.
Na spomínanom pozemku sme urobili
elegantnú prístupovú cestu, ved¾a ihriska
vykopali jazierko, oplotili ho dreveným plotom, spevnili sme plochu navezením dolomitu a osadili elektrický ståp. Do budúcnosti
sme poèítali, že by to mohlo slúži ¾uïom.
Už som bol dohodnutý so starostkou Šuje
M. Veselou, že na tejto ploche urobíme
v spolupráci s modelárskym leteckým klubom Medzinárodný deò detí. Po vzniknutí
tejto kauzy sme MDD uskutoènili 11. júla na
dedinskom ihrisku v Šuji.
Už máte rozhodnutie zo Správy národného parku Malá Fatra?
Pod¾a dohody z rokovania 8. 6. 2010 navrhla inšpekcia z chráneného územia národného parku Malá Fatra, že na ploche vysypanej dolomitovým štrkom je potrebné
štrk kompletne odstráni až po urèenú hra-
ja zástupcovia mesta Rajec jej zablahoželali k jej jubileu a potešili ju krásnou kyticou.
Magdaléna Prešnajderová-Rybáriková
sa narodila 29. augusta 1920 v rodine notára Viktora Rybárika. V rokoch 1939-1944
študovala na Slovenskej vysokej škole
technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a ma¾ovania u akademických maliarov
Jána Mudrocha, Maximiliána Schurmana,
Martina Benku, Gustáva Mallého, Vladimíra
Droppu i u akademických sochárov Jozefa
Kostku a Jána Koniara. Na prírodovedeckej
fakulte Univerzity Komenského študovala
zemepis. Potom pôsobila ako stredoškolská profesorka na Dievèenskom gymnáziu
v Bratislave.
Èoskoro sa vydala a prestala uèi. Vychovala 5 detí. Poèas tohto obdobia života
sa rodina viackrát sahovala, pretože jej
manžel bol lekárom vo viacerých mestách.
Za tú dobu poznala kus Slovenska, èo
sa odzrkadlilo aj v jej výtvarnej tvorbe, ku
ktorej sa neustále vracala. V neskoršom
veku zaèala znova uèi výtvarnú výchovu na
Strednej umeleckej škole a Gymnáziu v Seredi, kde žije dodnes. Vo svojej tvorbe kladie
dôraz na ma¾bu v plenéri. Ako sama hovorí:
„Dielo Stvorite¾a je tak dokonalé, že som
šastná, ak sa mi èo len trochu podarí priblíži k Jeho predlohe, k prírode, ktorá nás obklopuje.“
Aj redakcia mesaèníka Rajèan sa chce
prida k blahoželaniam. Magdaléne Prešnajderovej-Rybárikovej k 90-tinám prajeme
pevné zdravie, lásku, spokojnos a krásnu
jeseò života.
Šzá
nicu, vykopanú jamu je potrebné zasypa najlepšie
pôvodným materiálom a
navrch uloži rašelinu.
V záujme tohto územia je,
aby bol odstránený aj elektrický ståp.
Komisii som navrhol,
aby sme s úpravou terénu
do pôvodného stavu poèkali až do vyhotovenia geometrického plánu a vytýèenia územia v teréne. To
ukázalo, že podstatná èas
predmetných úprav leží
v 1. stupni ochrany.
I napriek tomuto návrhu
sme dali všetko do pôvodného stavu. Nebolo to však
v 3. stupni ochranného
pásma, ale iba v 1. stupni
(poznámka redakcie: 1. stupeò – napr. kameòolom,
záhrada pri dome...). V 3.
Ing. Jozef Maaa na upravenom pozemku
stupni bolo zasiahnutých
pri Šujskom rašelinisku
iba 15 metrov, ja si však
Foto: Šzá
dovolím tvrdi, že iba 7,5
Chceli by ste tam ešte nieèo dobudova?
m, lebo keï sme to likvidovali, tak sme
Ak nový vlastník a stavebný úrad dovolí,
rašelinu museli rozplanírova a tá potom
chceli by sme vybudova malú spevnenú
zasiahla aj tých ostatných 7,5 metra.
plochu, lebo je tam ve¾mi zlá prístupová
Všetko ostatné bolo v poriadku, my sme
cesta, ktorou sa tam dá dosta len ak je
to tam vyèistili, zrekultivovali celú plochu a
sucho. Chceli sme pri vchode urobi malé
raz týždenne túto krásnu plochu kosíme.
parkovisko pre 20 áut.
Oslovil som OZ Tilia, a ponúkol som sa,
Pre koho ste chceli, aby upravený pozeže by som chcel s nimi spolupracova na
mok slúžil?
obnove a oèistení rašeliniska. Chcel som
V prvom rade pre obyvate¾ov obce, ale
da vybudova ve¾ký drevený vchod „Šujské
samozrejme aj pre návštevníkov rašelirašelinisko“, aby každý, kto tam príde, veniska. Toto územie je ve¾mi mäkké preto
del, kde sa nachádza, urobi nejaké chodsme ho vyvalcovali tak, aby sa tu dal hra
níèky, mostíky, zbavi rašelinisko tàstia, aby
futbal a rôzne loptové hry, chlapci z leteckérašelinisko znova prekuklo – samozrejme
ho modelárskeho krúžku z Rajca by tu mohli
v súlade s prírodou.
predvádza svoje umenie, dalo by sa tu grilova, robi jánske ohne...
V dobrej viere sa to však voèi mne
Samozrejme, že by tu nemohli zaèa vyobrátilo. Keby som vedel, že èas pozemku
èíòa vandali alebo ažšie stroje. Napríklad
sa nachádza v 3. ochrannom pásme, urèite
motorky by to tu všetko znièili.
by som do toho nešiel.
Nesmieme si to da zdevastova, nechali sme tu aj kus roboty.
Za rozhovor ïakujem Šzá
POŠKODILI ŠUJSKÉ
RAŠELINISKO?
RAJÈAN 9/2010
PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA § PRÁVNA PORADÒA
Môj syn sa dostal na pokútne chodníky. Nieko¾ko rokov už strávil aj vo väzení a
narobil si obrovské dlžoby. Neviem èi dokonca nie je závislý od drog. Hanbím sa za
neho a nechcem, aby celú dedovizeò po mojej smrti prehajdákal, a preto ho chcem
vydedi. Nechcel by som však, aby za nezodpovednos rodièov platili aj moji
vnúèikovia. Ako to mám urobi?
A. F.
Ilustraèné foto: internet
VYDEDENIE
Vydedenie je právny inštitút, ktorým poruèite¾ odoberie svojmu potomkovi právo
dedi. Keïže práve potomkovia poruèite¾a
sú najviac chránenou skupinou dedièov
(v právnej terminológii ich nazývame tzv.
„neopomenute¾nými dedièmi, t.j. dedièmi,
ktorých nemožno úplne vylúèi z dedenia
ani závetom!), zákon vymedzuje ve¾mi striktne náležitosti, ktoré musí platné vydedenie
spåòa.
Vydedenie zrealizujete spísaním tzv.
listiny o vydedení. Listinu môžete napísa
vlastnou rukou, alebo v inej forme (ale tu sa
už vyžaduje aj úèas dvoch svedkov) alebo
formou notárskej zápisnice. Samozrejme
listina musí by podpísaná a datovaná.
V listine o vydedení musíte ïalej uvies
dôvod vydedenia, prièom zákon pripúša
iba nasledovné dôvody:
a) v rozpore s dobrými mravmi neposkytol
poruèite¾ovi potrebnú pomoc v chorobe,
v starobe alebo iných závažných prípadoch,
b) o poruèite¾a trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavova,
c) bol odsúdený pre úmyselný trestný èin
na trest odòatia slobody v trvaní najmenej
jedného roka,
d) trvalo vedie neusporiadaný život.
Ako však sami vidíte, zákon používa
ve¾mi všeobecnú terminológiu a najmä použite¾nos dôvodov uvedených pod písmenom a), b) a d) je problematická a vyžadovala by si bližšiu analýzu vášho prípadu.
Nako¾ko ste spomenuli, že váš syn bol odsúdený na nieko¾koroèný výkon trestu odòatia slobody, je ve¾mi pravdepodobné, že
naplnil dôvod vydedenia uvedený pod písmenom c). Navyše dôvodnos takéhoto vydedenia sa v prípade sporu ¾ahko preuka-
zuje predložením právoplatného rozsudku
o vine a treste.
Pokia¾ máte viacero potomkov, z listiny
o vydedení musí by takisto zrejmé, ktorého
potomka vydeïujete. Vzh¾adom na to, že
vydedi potomka je možné úplne alebo len
èiastoène, odporúèam vám uvies rozsah
vydedenia. Vo všeobecnosti možno poveda, že náležitosti listiny o vydedení sú rovnaké ako pri závete.
Vydedenie môžete kedyko¾vek poèas
svojho života zmeni, èi už znièením listiny
o vydedení alebo prostredníctvom novej
listiny s rovnakými náležitosti, aké sú potrebné pre listinu o vydedení.
Na záver vás chcem upokoji, že pokia¾
v listine o vydedení výslovne neuvediete, že
vydedenie sa má vzahova aj na potomkov
vášho syna, budú po vás dedi vaše vnúèatá v rovnakom podiele ako pripadal vášmu
synovi. Nemusíte sa teda bá, že ich nejako
ukrátite.
Mgr. Lukáš Bútora
advokátsky koncipient
Vaše otázky právneho charakteru do
rubriky Právna poradòa môžete v písomnej forme odovzda:
1. osobne v Mestskom kultúrnom stredisku Rajec.
2. e-mail: [email protected]
3. vhodi do schránky pred vstupom do
MsKS Rajec
Na otázky vám odpovie advokátska kancelária JUDr. Anny Kecerovej-Veselej.
HOSTIA OSLÁV ŽILINSKEJ SYNODY ZAVÍTALI AJ DO RAJCA
Pri príležitosti 400. výroèia konania Žilinskej synody sa uskutoènili v Žiline od 29. júna do 4. júla
rôzne slávnostné podujatia.
Žilinská synoda v roku 1610 bola prvou hornouhorskou synodou
evanjelikov, ktorá vošla do dejín
ako zakladajúca synoda evanjelickej cirkvi na Slovensku a znamenala prvé inštitucionalizované uznanie slovenskosti istého územia
vo vtedajšom Uhorsku. Prijala prvé zákony, ktorými položila pevné
základy pre vytvorenie samostatnej cirkevnej organizácie evanjelikov v Hornom Uhorsku, a tak sa
stala dôležitým medzníkom v histórii.
Jej význam pre celý náš národ
vyzdvihol vo svojom slávnostnom
prejave aj prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparoviè a ïalšie
6
významné osobnosti slovenského
verejného, spoloèenského a duchovného života, ktoré sa zúèastnili pripravených hodnotných podujatí.
Medzi pozvanými hosami bol
aj generálny tajomník Martin-Luter
Bund Dr. Rainer Stahl, vrchný cirkevný radca Evanjelickej luteránskej cirkvi v Bavorsku ClausJurgen Roepke, predseda Farského spolku vo Wurttembersku Martin Michaelis, ktorí zavítali aj do
Evanjelickej modlitebne v Rajci.
Zoznámili sa s históriou a historickými pamiatkami Rajca a so životom našich predkov v objektoch
¾udovej architektúry v Èièmanoch.
Svoju návštevu okolia ukonèili prehliadkou Slovenského Betlehema
v Rajeckej Lesnej.
Ev. a. v. filiálny zbor v Rajci
Foto: autor
RAJÈAN 9/2010
SPOMIENKA NA RODÁKA
SPOLOÈENSKÁ RUBRIKA
10 rokov od úmrtia
vdp. kanonik Teodor SMATANA
* 8. 8. 1917 Králová Lehota – † 27. 9. 2000 Rajec
rímsko-katolícky knaz, dekan, kanonik, Èestný obèan mesta Rajec
Narodil sa v Krá¾ovej Lehote. Jeho otec bol železnièiar a rodina èasto menila miesto svojho pobytu. Jeho matka v òom vytvárala ve¾mi pekný a hlboký vzah ku kòazstvu už od detstva. Popri kòazstve sa v mladšom veku venoval aj dvom zá¾ubám – vèelárstvu, pôsobil ako odborný
uèite¾ vèelárstva a bábkoherectvu. Písal scenáre bábkových hier, sám
si vytvoril ve¾ké javisko, pozháòal bábky-marionetky a hrával pre nitrianske a žilinské deti a mládež. Hral divadielka na biblické motívy èi hry
s kresanským nábojom. Jeho hry boli publikované divadelnou sekciou
Matice slovenskej koncom 40-tych rokov.
Ako bohoslovec sa na svojich cestách dostal v roku 1937 aj do Ríma
poèas ve¾konoèných sviatkov, kedy sa zúèastnil bohoslužieb v Svätopeterskom chráme vo Vatikáne. Poèas konania Svetového eucharistického kongresu v Budapešti (27. 5. 1938) sa stretol s pápežským
legátom E. Paccelim, ktorý sa neskôr stal pápežom Piom XII.
Svoju duchovnú èinnos v Rajci zaèal r. 1972. Tu dosiahol titul dekana a kanonika. Poèas jeho pôsobenia bolo vysvätených za kòaza 6 rajeckých mladíkov a viacero dospelých dievèat z rajeckej farnosti
vstúpilo do reho¾ných rádov.
Boli vykonané rôzne opravné práce na farskom kostole: vyma¾ovanie vnútorného priestoru, prema¾ovanie a prezlátenie oltárov a spovedelníc, nové liturgické zariadenie, 14 obrazov Krížovej cesty v drevorezbe, nová aparatúra vežových hodín a zvonov poháòaná elektrinou,
v roku 1986 odvodnenie múrov kostola, nový organ...
6. 7. 1988 víchrica poškodila starú vežu tak, že musela by prevedená jej radikálna oprava, ktorá bola dokonèená už 15. 10. 1988. Vtedy sa
vložili do vežovej gule aj pamätné listiny.
Zomrel 27. septembra 2000 v Rajci a je pochovaný na mestskom
cintoríne.
Spracovala: Šzá
Jubilanti september
65 rokov
Jaroslav Vojtas
Terézia Kyselová
Mária Slamková
80 rokov
Štefan Višòovský
89 rokov
Ján Špánik
Srdecne blahozeláme!
Narodili sa
Ondrej Kosper – júl
Sandra Žideková – júl
Matej Slyško – august
Zdroj archív MsKS Rajec
PROSBA
NEMÁTE DOMA FOTOGRAFIU vdp. TEODORA SMATANU, ALEBO
NEJAKÉHO INÉHO RODÁKA, ÈI ZAUJÍMAVÉ FOTOGRAFIE RAJCA?
Zosobášili sa
POMÔŽTE OBOHATI ARCHÍVNU ZBIERKU MESTSKÉHO
KULTÚRNEHO STREDISKA V RAJCI
Ing. Jozef Paulíèek a Eva Macurová
Michal Èmelo a Lucia Majorošová
Robert Plevko a Andrea Hodasová
Ing. Jozef Peknušiak a Katarína Bariaková
Fotografie Vám po zoskenovaní vrátime
VYUŽIME PRÁVO VOLI
Je tu èas referenda. Bude nás
stᝠnemálo peòazí a vôbec nie je
isté, èi bude úspešné. Aby bolo,
musí sa ho zúèastni väèšia polovica oprávnených volièov.
Vo svojom okolí prevažne mladých ¾udí však poèúvam skeptický
názor, že voli je zbytoèné. Každý
druhý mi povie: „Naèo by som išiel
voli? Každý sa obohatí, nesplní,
èo s¾ubuje, môj hlas aj tak nepomôže!“ Ale predstavme si, že to
povie každý. Treba si uvedomi,
že Slovensko je krajina s 5,5 miliónom obyvate¾ov a všetci plnoletí a
oprávnení volièi majú zodpovednos nielen voèi sebe, ale aj voèi
tomuto štátu. Záleží len na nás,
ako pôjde Slovensko vpred.
Mali by sme si uvedomi, že vo
vo¾bách èi referende máme všetci
rovnocenný hlas, nezáleží na postavení, veku, vyznaní, èi povolaní.
Každý má právo vyjadri svoj názor, nepremárnime šancu. Preto
vyzývam nielen tých skeptických,
vo¾te ako chcete, ale vo¾te! Máme
možnos sa vyjadri slobodne a
vážne k veciam verejným.
Už v referende 18. septembra.
Peter Pekarík
Opustili nás
Žofia Golierová 1930 – 14. 7. 2010
Karol Závodský 1940 – 30. 7. 2010
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov
RAJÈAN 9/2010
DRUHÚ AUGUSTOVÚ SOBOTU – 14. 8., SA USKUTOÈNIL 27. ROÈNÍK RAJECKÉHO MARATÓNU
Rajecký maratón (RM) sa niesol v znamení neznesite¾nej horúèavy a spary, ktorá sa
dvíhala od asfaltu, aby ešte viac sažila podmienky tým, ktorí sa vydali na tra. Napriek nároènosti a mnohým kritickým chví¾am maratón nestratil niè na svojej vážnosti.
Rekordná úèas a nádherná atmosféra, ktorá sa pozitívne zapísala do sàdc všetkých,
ktorí stáli èi už na štarte, prezentácii, obèerstvovaèke alebo v hlavnej organizácii.
SRDEČNOSŤ, NÁROČNOSŤ A KRÁSA
Víaz maratónu Tamás Tóth z Maïarska
V͍AZI RAJECKÉHO MARATÓNU:
Maratón muži:
Tamás Tóth (Maïarsko) 2:34:37
Maratón ženy:
Katalin Farkas (Maïarsko) 3:11:09
Polmaratón muži:
Attila Hegyaljai (Maïarsko) 1:12:44
Polmaratón ženy:
Dana Janeèková (Slovensko) 1:30:28
In-line muži:
Michal Slotta (Slovensko) 0:47:29
In-line ženy:
Renáta Karabová (Slovensko)
Po prvýkrát medzi množstvom iných,
v Rajci bežali: polmaratón – Matej Sajfa Cifra, Ivan Gaboviè, Marcel Matanin Koneèný,
maratón – Zuzka Blažeková a in-line Artur
Gergard z Ukrajiny.
Matej Sajfa Cifra
Na štart nastúpilo celkovo 691 bežcov,
z toho 207 maratóncov, 268 polmaratóncov,
130 korèuliarov a 86 detí.
Pretek nedokonèilo 12 maratóncov, 10
polmaratóncov a 6 korèuliarov. Do cie¾a dobehli aj traja najvernejší so všetkých roèníkov M. Michalík, F. Kupèo a M. Haluza.
MARATÓN
Najlepším Rajèanom sa stal Rastislav
Galoviè, majster okresu, ktorý celkovo dobehol na 6. mieste v èase 2:49:41. Na nároèné teplotné podmienky to bol vynikajúci
výkon. Raso má predpoklady na maratón a
veríme, že ho raz budeme v cieli víta ako
víaza Rajeckého maratónu.
Naopak, beh na dlhé trate je
pre Zdena Koledu „trest“, ale
na RM vždy zabojuje (2:55:52).
Jaroslav Stupòan (3:38:28)
možno chcel viac, ale na všetko èo ho ovplyvòovalo tento
rok je urèite spokojný. Janka
Koledová Žideková (3:53:28)
je spokojná a šastná po každom maratóne, ktorý zvládne.
Ján Uhlárik (3:57:55) vedel, že
to nebude to èo chcel, ale ukázal, že je bojovník. Michal Veselý (4:31:41) bežal svoj prvý
maratón a aj keï sa mu zdalo,
že ide pomaly, zistil, že to bolo dobré.
POLMARATÓN
Na tra polmaratónu sa tento rok prihlásilo 27 Rajèanov, ale do cie¾a dobehlo dvadsapä: L. Cesnek 1:25:03, V. Rybár 1:28:53,
P. Prokopoviè 1:30:29, M. Drlièka 1:34:00,
J. Oèko 1:39:04, M. Buèek 1:39:50, M. Jurický 1:41:02, J. Zafka 1:45:15, P. Zafka
1:45:20, V. Hromada 1:45:31, J. Stehlík
1:47:04, L. Pekný 1:48:27, V.
Kutiš 1:49:04, D. Zafka
1:52:07, J. Demeterová
1:52:40, J. Kavec 1:57:42,
J. Brna 2:00:10, I. Janiga
2:00:32, J. Rybár 2:02:20, M.
Mihalec 2:06:51, L. Kuèerová
2:08:54, M. Fusko 2:09:28,
J. Piala 2:13:55, B. Žideková
2:28:28, L. Kavec 2:39:06.
IN-LINE
Jediným korèuliarom z Rajca bol Michal Kuèera
(1:06:35). Po Rajci sa však
vozí množstvo korèuliarov,
žeby ešte nenašli odvahu?
BEH – MZ PNEU
Najkrajšie zážitky mali deti, ich rodièia a
starí rodièia, ktorí bojovali na Rajeckom námestí. Opä ich nieko¾ko pribudlo a najmenšie deti, ktorých bolo 60 to ozdobili. Väèších
detí bežalo 26.
Rajecký maratón je krásny a úspešný
hlavne vïaka tým, pre ktorých sa stal pravidelným domácim sviatkom a kladú si na
srdce zvládnutie tohto cie¾a. Je do neho zaangažovaných mnoho dobrovo¾níkov a celých rodín, ktorí pracujú nielen v deò maratónu ale týždne predtým.
Ïakujeme všetkým, ktorí prispeli k úspešnému zvládnutiu celého podujatia, tým
ktorí stoja celé roky pri nás a podporujú toto
podujatie: výborná spolupráca s Mestom
Rajec, Stredoslovenská energetika, Garmin, Lesotranc, Slovenská sporite¾òa, MZ
Pneu Žilina, ROSS Rajec, MPM, Pneunáradie, P.K.L. Elektrik, Kofola Rajec, Vinuta Rajec, Meta-Gas, Pivovar Èierna Hora, Hotel
Skalka Rajecké Teplice ale aj mnoho ïalších sponzorov a dobrovo¾níkov.
Maratón je vyvrcholením prípravy domácich pretekárov, aj keï je to doma ažké,
oplatí sa postavi na štart a zabojova. Mnohí siahli na dno svojich síl a mnohí ani nedobehli. Je to boj, a tak ako sme boli povzbudení na maratónskej omši: bojujme tak, aby
sme vždy prišli do cie¾a.
Ïalší roèník Rajeckého maratónu je za
nami. Nastane oddych, relax alebo pribudne viac tréningov, možno sa pridajú ïalší.
Vydržte, trénujte a neochabujte v myšlienke, ktorá vás napadla na Rajeckom námestí. O rok aj vy môžete stᝠna štartovej èiare
a možno aj na stupni víazov. Veï je to také
jednoduché a preèo to neskúsi?
Tešilo sa nielen celé námestie ale i celý
Rajec až do neskorých hodín, ktoré maratónci zavàšili nádherným púšaním balónov,
ktoré stúpali vysoko ku hviezdam. Tešíme
sa na ïalší roèník Rajeckého maratónu.
Janka Koledová Žideková
3x foto: archív MK Rajec
RAJÈAN 9/2010
Všetkým Vám patrí ve¾ká vïaka za
pomoc a ochotu pri organizácii a teším sa
opä o rok na jubilejnom 15. roèníku MTB.
VÝSLEDKY
Muži do 40 r.: 1. Milan Barenyi (59:41),
TREK Oslany, 2. Juraj Meliš (1:04:13),
MTBiker.sk, 3. Zdeno Koleda (1:04:50), MK
Rajec.
MEDVEDÍ OKRUH MTB PORUBSKÁ DOLINA
Rekordný 14-ty roèník Medvedieho okruhu sa uskutoènil 12. júna. Rekordný èo
sa týka úèasti, rýchlosti aj teploty. V extrémne horúcom poèasí prišlo na tra zablati svoje horské bicykle 92 bikerov, z ktorých
bolo 35 Rajèanov. 22 km dlhá a nároèná
mužská tra bola tentokrát pokorená a po
štrnástich rokoch prvýkrát zdolaná pod
1 hodinu. Postaral sa o to Milan Barényi
z CK TREK Oslany.
Èas, ktorý dosiahol
(0:59:41), bude novou
métou pre ïalšie roèníky. Medzi ženami bola
najrýchlejšia na 11,8
km okruhu Martina
Šichtová z Martina
(0:36:32). Z domácich
pretekárov boli najúspešnejší Zdeno Koleda
– absolútne tretí a junior Lukáš Pekný, ktorý
vyhral na krátkej juniorskej trati.
Všetky roèníky má
absolvované Pavol Uhlárik a ¼ubomír Pekara,
ktorý Medvedí okruh
v tomto roku zvládol so
sadrou na ruke.
V Porubskej doline – Lehotnej máme na
dva dni k dispozícií Palovú chatu aj s ochotnými ¾uïmi, ktorí sú po celé tieto roky s nami. Máme tu mnoho dobrovo¾níkov, ktorí si
vždy zastanú svoje miesto, èi je to prezentácia, obèerstvenie, príprava gulášu a kontrola na trati.
Samozrejme, aj ve¾ká sponzorská èas,
bez ktorej by sa nedal pretek zorganizova
v tak prajnom a srdeènom duchu. Sú to: Maratón klub Rajec, POLAR, Top – Trend predaj doplnkov, TIC s.r.o.
– Stránsky, Cykloraj –
Peter Lichner, SCARLET predaj bicyklov –
Peter Paulíny, Rot
s.r.o, www.FRYVALD.sk,
Betonova výroba M+P
– Jurický, SHOCart vydavate¾stvo, Enervit
nápoje, MARY – Vladimír Baïura, KUBICA
predaj bicyklov Žilina,
Drevovýroba Kardoš,
FIT potraviny Viliam
Pekný, CISS, SPORTIQUE, HGM Žilina
s.r.o., ¼ubomír Pekara.
Beh do vrchu Zniev, 5. jún: prvenstvo
z minulého roku na 5 km trati do vrchu obhájil Zdeno Koleda, s èasom 28:29 pred druhým R. Galovièom 28:54. 7. skonèil O. Veselovský, 8. ¼. Cesnek – 3. miesto v kat. nad
40 r., Janka Demeterová 3. miesto (46:41)
nad 35 r. a B. Žideková to uzavrela za 59:22.
Kysucký maratón v Èadci, 5. jún: Bežali Pavol Uhlárik 3:31:22 a Jana Koledová
Ž. 4:11:39.
Bežecká liga v Žiline Cooperov test
12-minútovka na dráhe, 9. jún: Za 12 minút sme odbehli - Z. Koleda 3555 m, P. Prokopoviè 3304 m, Jar. Stupòan 3194 m,
P. Uhlárik 3014 m, J. Stupòan 2995 m,
L. Pekný 2955 m, J. Uhlárik 2953 m, Vratko
Šimek 2825 m, Pet. Uhlárik 2751 m, J. Kole-
ZDENO KOLEDA OPÄŤ VÍŤAZÍ
dová Ž. 2724 m, J. Piala 2680 m, B. Žideková 2479 m, Pav. Uhlárik 2414 m.
Beh na Chatu pri Zelenom plese,
12. jún: R. Galoviè obsadil 3. miesto (38:12)
a postúpil na ME v behu do vrchu.
Záhorácky maratón, 19. jún: Tretie
miesto obsadil Ondrej Veselovský s èasom
2:56:34.
Výbeh na Borišov, 19. jún: Extrémny
beh do vrchu v Necpálskej doline vybehol
ako druhý Zdeno Koleda (8:13) a Ján Piala
skonèil na 25. mieste.
Vysegrád maratón (Vyšné Ružbachy –
Muži do 50 r.: 1. Róbert Daòo (1:13:25),
Bike Tužina, 2. Ján Kavec (1:16:44), MK
Rajec, 3. Róbert Dirbak (1:19:45), Zlín
Muži nad 50 r.: 1. Vladimír Grom (1:18:02),
CK Pravenec, 2. Pavel Kaštanek (1:25:32),
Žilina, 3. Pavol Uhlárik (1:30:07, Rajec
Ženy: 1. Martina Šichtová (36:32), Martin, 2.
Jana Koledová Ž. (36:42), MK Rajec, 3. Mária Kaštanková (38:45), Žilina
Juniori: 1. Lukáš Pekný (33:07), MK Rajec,
2. Matúš Miklo (33:24), Višòové, 3. Milan
Lukaè (34:59), Cys Žilina
Ing. Jaroslav Stupòan, riadite¾ preteku
3x foto: archív MK Rajec
Rytro), 20. jún: Nároèný maratón sa bežal
z Vyšných Ružbách do po¾ského mesta Rytro s prevýšením 700 metrov. Pavol Uhlárik
3:34:25 a Jana Koledová Ž.
Beh Olympijského dòa, 23. jún: Test
na 1 km dráhe v Žiline si zabehli: Peter Prokopoviè (2:57), Zdeno Koleda (3:06, Ján
Piala (3:17), Lukáš Pekný (3:18), Pavol Uhlárik (3:25), Vratko Šimek (3:35), Jana Koledová Ž. (3:56). Olympijský výbor v Žiline pripravil pre každého trièko a obèerstvenie.
Jana Koledová Ž.
RAJÈAN 9/2010
Mužstvo Barsa víazstvom v Diadora Futsalová Žirafa,
Liga Žilina – Seniori IV. reprezentovala mesto Rajec
BARSA ZVIDITE¼NILA RAJEC
Tímu pôvodom z Rajca sa podaril obdivuhodný úspech. Už
v druhom roèníku svojej existencie vyhral IV. Žilinskú futsalovú Žirafa ligu a vybojoval si tak priamy postup do III. ligy.
Z celkového poètu 24 zápasov hráèi zvíazili až 21-krát a so ziskom 63 bodov sa vyšplhali na èelo tabu¾ky. Po prvom roku, kedy sa
mužstvo podstatne oukávalo v súaži a skonèilo na 9. mieste, je to
ve¾ký progres. Túto sezónu prišli do tímu nové posily a náhradníci
za zranených hráèov. Vïaka pravidelným tréningom a organizaèným schopnostiam, snahe a vytrvalosti nieko¾kých ¾udí, BARSA porazila aj papierových favoritov.
Futsal je najmä o tímovej práci a individuálne štatistiky by mali
ís bokom. Dôležitý je kolektívny úspech a to sa chalanom podarilo.
Družstvo je zložené prevažne z hráèov Mestskej ligy vo futsale
v Rajci, kde väèšina hrávala za bývalý Partizán 04 Rajec. Viac informácií o tíme môžete nájs na ich stránke: www.barsa.tym.sk .
Text a foto: J. Oèko
Sparta Praha pred zápasom so Žilinou trénovala v Rajci
SPARTA PRAHA V RA
RAJCI
JCI
Káder BARSY: horný rad z¾ava – Martin Zadòan, Karol Židek, Jakub
Grupáè, Jozef Pekara, Lukáš Bôtoš. Dolný rad z¾av – Jozef Oèko, Branislav Valach, Martin Židek, Maroš Zadòan. Na fotografii chýbajú:
Jakub Pekara, Michal Pekný, Ján Štrba, Ján Janíka a Lukáš Janík.
VYLOSOVANÉ ZÁPASY FUTBALOVÉHO KLUBU
Futbalový klub Rajec pozýva všetkých priaznivcov futbalu na
svoje zápasy podpori hráèov.
Rozpis jesenných zápasov:
I. trieda – dospelí
Foto: K. Kalmová
Pred plánovaným odvetným zápasom medzi MŠK Žilina a AC
Sparta Praha, ktorý sa odohral 25. augusta, trénovali futbalisti
Sparty 23. augusta na futbalovom ihrisku v Rajci, ktoré je druhým
najlepším v Žilinskom kraji.
Na tréning sa prišlo pozrie nieko¾ko desiatok fanúšikov z Rajca
a okolia. Mimoriadny záujem vyvolala autogramiáda a nieko¾kým
šastlivcom sa podarilo s futbalistami dokonca odfotografova. Šzá
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
dátum
(7. 8.)
(15. 8.)
(22. 8.)
(29. 8.)
(5. 9.)
(12. 9.)
(19. 9.)
(26. 9.)
(3. 10.)
(10. 10.)
(17. 10.)
(24. 10.)
(31. 10.)
hodina mužstvá
výsledok
Bánová B – Rajec
1:3
Rajec – Terchová –
Nezb. Lúèka – Rajec
2:2
Divinka – Rajec
1:2
Rajec – Teplièka nad Váhom
3:0
15:30 Rašov – Rajec
15:00 Rajec – Rajecké Teplice-Konská
15:00 Štiavnik – Rajec
14:30 Rajec – Zástranie
14:30 Višòové – Rajec
14:00 Rajec – Považský Chlmec
14:00 Dolný Hrièov – Rajec
14:00 Rajec – Horný Hrièov
2x foto: K. Kalmová
IV. liga – dorastenci
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
7. kolo
8. kolo
9. kolo
10. kolo
11. kolo
12. kolo
13. kolo
dátum
(8. 8.)
(14. 8.)
(21. 8.)
(29. 8.)
(4. 9.)
(11. 9.)
(18. 9.)
(25. 9.)
(2. 10.)
(10. 10.)
(16. 10.)
(24. 10.)
(30. 10.)
hodina mužstvá
Terchová – Rajec
Liptovské Sliaèe – Rajec
Rajec –Trstená
Predmier – Rajec
Rajec – Stráòavy
14:00 Liptovský Hrádok – Rajec
14:00 Rajec – Hôrky
15:00 Raková – Rajec
14:00 Rajec – Závažná Poruba
12:00 Lietavská Lúèka – Rajec
14:00 Rajec – Oravská Jasenica
11:30 Krásno – Rajec
14:00 Rajec – Èernová
výsledok
0:4
1:2
2:1
2:1
0:0
FK Rajec
inzercia
inzercia
inzercia
inzercia
inzercia
inzercia
Slovenský zväz záhradkárov – Pridomový záhradkár v Rajci
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom Rajec vás pozývajú na
VÝSTAVA OVOCIA, ZELENINY A KVETOV
2. - 4. október 2010
Ve¾ká zasadaèka Mestského úradu v Rajci
Výstava bude otvorená:
2. októbra (sobota)
10.00 – 18.30 hod.
3. októbra (nede¾a)
9.00 – 18.00 hod.
4. októbra (pondelok) 9.00 – 14.00 hod.
SRDEÈNE VÁS NA VÝSTAVU POZÝVAME, VSTUPNÉ ¼UBOVO¼NÉ
MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC VÁS POZÝVA NA VÝSTAVU
Tento projekt podporili:
GRANTOVÝ
SYSTÉM
MESTA ŽILINA
OBÈIANSKÉ
ZDRUŽENIE
FACTA NON VERBA
MESTO
RAJEC
Secesné sentencie
v tvorbe Ladislava Fapšu
7. 9. – 11. 10. 2010
VÝSTAVNÁ SIEÒ RADNICE V RAJCI
Mestské noviny Rajèan, založené v roku 1957, vychádzajú jedenkrát mesaène. Vydáva Mestský úrad Rajec. Adresa redakcie, inzercia: Mestské kultúrne stredisko Rajec,
Námestie SNP 2/2, 015 01 Rajec, tel.: 041/542 47 03, e-mail: [email protected] ; [email protected] . Redakcia si vyhradzuje právo kráti príspevky.
Uverejnené názory sa nemusia zhodova so stanoviskom redakcie. Príspevky sa prijímajú do 20. v mesiaci. Tlaè: MsKS Rajec. Registrované Okresným úradom
v Žiline pod èíslom OÚ-7/2001. ISSN 1210-1966. EV 2875/09
Cena 0,50 € (15,- Sk)
Download

rajcan - 09/2010