Ak sú pri aktivácii autoalarmu otvorené niektoré dvere
alebo kapoty, autoalarm tento stav zaregistruje a ohlási
varovným signálom túto skutoènos. Siréna 1x zapípa, resp.
2x zahúka2).
VYPNUTIE VNÚTORNEJ OCHRANY
SK
HPV
AutoAlarm
UŽÍVATE¼SKÝ NÁVOD
Vážený zákazník, ïakujeme Vám, že ste investovali do špièkového
autoalarmu znaèky MetaSystem. Preèítajte si prosím tento
užívate¾ský návod pozorne, aby ste mohli správne využíva všetky
funkcie ktoré poskytuje. V prípade, že na Vašu otázku nenájdete
odpoveï v tomto návode, kontaktujte montážne stredisko, ktoré
Vám namontovalo autoalarm do Vášho vozidla. Všetky kontaktné
informácie nájdete na druhej strane tohto návodu.
Ako prvé si prosím skontrolujte, èi ste dostali po montáži autoalarmu
všetky súèasti autoalarmu urèené pre koncového užívate¾a.
AKO FUNGUJE AUTOALARM ?
Montážna firma, ktorá Vám autoalarm namontovala, nastavila všetky
snímaèe autoalarmu tak, aby pracovali s maximálnou presnosou. Váš
autoalarm po zapnutí chráni motorové vozidlo voèi pokusom o jeho
krádež èi poškodenie. Systém ochrany je viacnásobný.
Pri aktivácii autoalarmu dia¾kovým ovládaèom je použitý nikdy sa
neopakujúci kód. Takýto kód nie je možné znova
použi pre ovládanie autoalarmu a tým pádom nie
je možné ho skopírova. Poèas prvých 25 sekúnd sa
autoalarm nachádza v stave imunity?). LED kontrolka
svieti s krátkymi prestávkami. Stav imunity autoalarmu
slúži na otestovanie funkcie snímaèov autoalarmu. Po
uplynutí stavu imunity LED kontrolka zaène pravidelne
blika. Chránené sú všetky dvere a kapoty Vášho vozidla voèi otvoreniu. Ak sa otvoria poèas zapnutého autoalarmu, nastane poplach.
Snímaè odberu prúdu okamžite zistí pokus o spustenie, resp. vypnutie
nejakého elektrického systému vo vozidle. Zálohovaná siréna1) vydáva
poplašný signál aj pri odpojení autobatérie. Ultrazvukový snímaè’)
sníma pohyb vo vnútri vozidla. V prípade, že by niekto chcel rozbitím
okna, alebo iným spôsobom vniknú do vnútra vozidla, ultrazvukový
snímaè spustí poplach. Vysvetlenie ïalších funkcií Vášho autoalarmu,
nájdete ïalej v texte.
OVLÁDANIE AUTOALARMU
Ovládanie autoalarmu je ve¾mi jednoduché.
 ZAPNڍ - 1x stlaète menšie tlaèidlo na ovládaèi.
Autoalarm sa aktivuje, smerovky 2x bliknú.
 VYPNڍ - 1x stlaète väèšie tlaèidlo na ovládaèi.
Autoalarm sa vypne, smerovky 1x bliknú3).
1) volite¾né súèasti autoalarmu v závislosti od typu (výbavy) autoalarmu
2) zvukový signál je závislý od typu namontovanej sirény
3) za predpokladu, že nebol poèas aktivovaného autoalarmu spustený poplach
08/2008
Funkcia vypnutia vnútornej ochrany motorového vozidla je výhodná
v situáciách, ak je potrebné obmedzi funkciu ultrazvukového snímaèa,
ktorý stráži vnútornú kabínu motorového vozidla. V praxi je to napríklad
doèasný pobyt domácich zvierat v motorovom vozidle. Vypnutím snímaèa
prestane autoalarm stráži interiér motorového vozidla a zamedzíte tým
spusteniu falošného poplachu.
Vyradenie vnútornej ochrany aktivujete nasledovným spôsobom:
1. aktivujte autoalarm
Zatvorte dvere a kapoty motorového vozidla a aktivujte
autoalarm. Pokia¾ si želáte necha otovorené okná motorového vozidla, ponechajte ich otvorené, resp. ich otvorte
pred aktiváciou autoalarmu.
2. stlaète menšie tlaèidlo dia¾kového ovládaèa
Po ukonèení kroku 1, bezodkladne stlaète menšie tlaèidlo
dia¾kového ovládaèa. Siréna 3x zapípa na znak potvrdenia
deaktivácie vnútornej ochrany motorového vozidla.
Ïalším vypnutím autoalarmu je doèasné vypnutie ochrany
interiéru zrušené, t.j. nasledovným zapnutím autoalarmu, je
znova chránený aj interiér motorového vozidla.
SPUSTENIE POPLACHU
V prípade, že niektorý so snímaèov identifikuje pokus
o krádež alebo poškodenie, spustí autoalarm poplach.
Namontovaná siréna zaène húka a smerovky blika.
V prípade doplnkového zapojenia sa môže rozozvuèa aj
klaksón motorového vozidla a môžu by aktivované aj ïalšie
zariadenia”). Dåžka poplachového cyklu je 30 sekúnd.
Spustený poplach je možné zastavi viacerými spôsobmi.
Dia¾kovým ovládaèom - krátkym stlaèením menšieho
tlaèidla na ovládaèi zastavíte poplach a autoalarm zostane
aktivovaný. Krátkym stlaèením väèšieho tlaèidla ovládaèa
vypnete poplach a deaktivujete autoalarm. V krajnom
prípade môžete použi núdzový kód, resp. elektronický
odblokovací k¾úè. Presný postup nájdete v odseku Núdzový kód a jeho
použitie. Pokia¾ spustený poplach nevypnete, autoalarm automaticky
dokonèí poplachový cyklus a prestane vydáva poplach.
Autoalarm presne identifikuje aký typ poplachu bol spustený a tieto
informácie si ukladá do pamäte, až kým sa nezapne zapa¾ovanie motorového vozidla, alebo nevypne a nezapne autoalarm nanovo. Identifikova
jednotlivé typy poplachov je možné z LED kontrolky autoalarmu.
poèet bliknutí 1
2
3
4
5
6
7
typ
snímaèa
ultrazvukový snímaè1)
dverový snímaè
snímaè kapoty motora
snímaè kapoty (dverí) batožinového priestoru
snímaè(e) prídavných modulov
snímaè zapnutia zapa¾ovania
snímaè odberu prúdu
Tabu¾ka znázoròuje identifikáciu jednotlivých typov poplachov.
Každý typ poplachu charakterizuje urèitý poèet bliknutí. Signalizácia jednotlivých poplachov je oddelená 3 sekundovou prestávkou. Postupnos
signalizácie poplachov je opakovaná so 6 sekundovou prestávkou.
NÚDZOVÝ KÓD A JEHO POUŽITIE
Núdzový kód autoalarmu používajte len na vypnutie autoalarmu, resp.
opustenie protiúnosového režimu5). Vypnutie autoalarmu takýmto spôsobom použite iba v prípade, ak ste stratili ovládaè autoalarmu, resp.
ovládaè je nefunkèný.
4) v závislosti od doplnkovej výbavy autoalarmu
5) vysvetlenie funkcie nájdete v stati Doplnkové funkcie
6) nahliadnite do state Riešenie problémov
7) doba imunity - poèiatoèný stav autoalarmu, poèas ktorého prijatý poplašný signál zo snímaèov
autoalarmu nespustí poplach autoalarmu. Tento stav slúži na testovacie úèely.
autoalarm HPV -užívate¾ský návod - strana è. 1 z 2
Núdzový kód je 5 miestne èíslo, ktoré nastavilo montážne tredisko. Je
dôležité si tento kód zapamäta. Núdzový kód je takisto naznaèený na
modrej kartièke. Odporúèame kartièku nenecháva vo vozidle! Nastavenie
núdzového kódu je možné zmeni pod¾a Vášho želania. Zmenu kódu Vám
zabezpeèí montážne stredisko. Touto cestou by sme Vás chceli upozorni,
aby ste nepoužívali rodné èísla, resp. dátumy narodení, vzh¾adom na ¾ahké
zistenie týchto informácií potenciálnym zlodejom.
VÁŠ NÚDZOVÝ KÓD:
Pri zadávaní núdzového kódu postupujte nasledovne: Núdzový kód
zadávajte len pri zapnutom autoalarme a po uplynutí doby imunity7)
alebo po spustení protiúnosovej funkcie5) Po splnení týchto podmienok
zasuòte k¾úè zapa¾ovania do skrinky zapa¾ovania a pootoète k¾úè do
pozície „zapnuté”. Kontrolky prístrojového panela motorového vozidla
sa rozsvietia. Následne pootoète k¾úè spä do pôvodnej polohy. Autoalarm je pripravený na zadanie núdzového kódu. LED kontrolka zaène
blika. Blikanie LED kontrolky charakterizuje èíselnú postupnos. Kód
zadávajte (potvrdzujte) stlaèením tlaèidla umiestneného na telese LED
kontrolky v momente, akonáhle LED kontrolka odpoèíta svojím poètom
bliknutí správne èíslo. Napríklad pre zadanie èísla 3 z núdzového kódu,
stlaète tlaèidlo LED kontrolky v momente, akonáhle LED kontrolka blikne
tretí krát od predošlého stlaèenia tlaèidla LED kontrolky, resp. aktivácie
režimu zadania núdzového kódu. Po potvrdení kódu nasleduje odpoèet
ïalšieho èísla núdzového kódu, ktorý rovnako treba v správny okamih
potvrdi. Týmto spôsobom sa zadáva všetkých 5 èísiel núdzového kódu.
Po potvrdení posledného èísla núdzového kódu, sa autoalarm vypne.
Nefunguje dia¾kový ovládaè, èo s tým?
1. dia¾kový ovládaè má obmedzený dosah vysielaného signálu
- skúste prís bližšie k motorovému vozidlu a vyskúšajte èi ovládaè
funguje. Skrátenie dosahu ovládaèa môže by spôsobené prostredím v ktorom sa nachádzate (priemyselné centrá a husto
zastavané plochy)
2. batéria v dia¾kovom ovládaèi je už slabá. Tento stav sa prejavuje
hlavne v skrátení dosahu signálu dia¾kového ovládaèa, v horšom
prípade dia¾kový ovládaè prestane fungova.
3. kontaktujte montážne stredisko
Po aktivácii autoalarmu siréna viac krát zapípa/zahúka2).
Pravdepodobne ste zabudli zatvori niektoré dvere alebo kapoty
motorového vozidla. Staèí aby boli dvere alebo kapoty nesprávne
zatvorené a autoalarm zahlási sirénou chybový stav.
Na èo slúži (èervená) kódová kartièka? Kódová kartièka je použitá
pri programovaní nového dia¾kového ovládaèa. Je užitoèná v momente, keï je potrebné zadováži si nový dia¾kový ovládaè ako
napríklad v prípade straty, krádeže alebo poškodenia pôvodného
ovládaèa.
Vyžaduje autoalarm pravidelnú údržbu?
Áno, každý rok je vhodné da prekontrolova funkciu autoalarmu
v montážnom stredisku, v kotoim bol autoalarm namontovaný.
AUTOALARM MOŽNO ROZŠÍRI
Autoalarmy radu HPV možno rozšíri prídavnými modulmi rozširujúcimi funkcie autoalarmu. Aktuálne informácie o prídavných moduloch nájdete na intemetovej stránke www.setech.sk. Akéko¾vek rozšírenie autoalarmu je treba zveri do rúk montážnemu stredisku!
M1603 - Elektronický snímaè polohy
Snímaè monitoruje polohu motorového vozidla. Spúša poplach
pri pokuse o odtiahnutie vozidla, resp. pri nadvihnutí vozidla za
úèelom krádeže kolies.
M166 - modul zatvárania okien
Po zapnutí autoalarmu modul automaticky zatvorí okná motorového vozidla.
DOPLNKOVÉ FUNKCIE
Funkcie autoalarmov radu HPV je možné rozšíri zákazníckym naprogramovaním riadiacej jednotky. Tieto funkcie Vám naprogramuje montážne
stredisko, v ktorom bola vykonaná montáž autoalarmu.
Zamknutie vozidla poèas jazdy
Funkcia zamknutia vozidla poèas jazdy zabezpeèuje zamknutie dverí
motorového vozidla, prostredníctvom centrálneho uzamykania, poèas
jazdy motorovým vozidlom. Zamknutie je aktivované uzavretím všetkých
dverí, naštartovaním motora motorového vozidla a pohybom vozidla v èase
dlhšom ako 10 sekúnd. Dvere je možné odomknú iba z vnútra, resp.
vypnutím motora. Táto funkcia Vás chráni voèi neoprávnenému vstupu
cudzích osôb do vozidla.
GPA 400/800
Zariadenie, ktoré Vám hlási spustenie poplachu na Váš mobilný
telefón. Široké spektrum modelov ponúka od základných funkcií
hlásenia poplachu až po komfortné funkcie ovládania niektorých
funkcií motorového vozidla cez telefón.
MetaSAT.TVM
Zariadenie na zber dát z prevádzky motorového vozidla. Získané
informácie z  vozidla o zemepisnej polohe, èase, prejazdených
kilometroch, rýchlosti sú prenášané prostredníctvom GSM siete
do centrály. Údaje sú dostupné kedyko¾vek z ktoréhoko¾vek miesta
prostredníctvom internetu. Výstupom je aj detailná kniha jázd, ktorá
môže slúži na zefektívnenie využívania vozového parku.
ZÁZNAMY MONTÁŽE
Kontakt na montážne stredisko:
Doplnkové zapojenie:
zamknutie vozidla
poèas jazdy
automatická protiúnosová
funkcia
ovládaná protiúnosová
funkcia
Poznámky k montáži:
Automatická protiúnosová funkcia a ovládaná protiúnosová funkcia
Obe funkcie chránia posádku motorového vozidla pred prepadnutím
a krádežou motorového vozidla poèas jazdy. Viac informácií Vám poskytne
montážne stredisko.
RIEŠENIE PROBLÉMOV
Vážený zákazník, v tejto èasti sme pre Vás pripravili nieko¾ko najèastejšie
kladených otázok užívate¾ov autoalarmov. Preštudujte si prosím nasledujúci text pred tým, než kontaktujete montážne stredisko. V texte nájdete
otázku a k nej prislúchajúcu odpoveï.
strana è. 2 z 2 - autoalarm HPV -užívate¾ský návod
Autorizovaný dovozca a servis
Borekova 6
821 06 Bratislava
Tel.: 02/45 64 45 45
Fax: 02/455 23 402
www.setechtelematics.sk
www.setech.sk
[email protected]
© 2008 SETECH s.r.o. - všetky práva vyhradené • Logá MetaSystem a SETECH sú registrované ochranné známky.
Poèas zadávania núdzového kódu je spustený poplach. Zachovajte k¾ud a sústredte sa na zadanie kódu. V prípade, že
tlaèidlo telesa LED diódy nefunguje, môžete potvrdi núdzový
kód zapínaním a vypínaním zapa¾ovania motorového vozidla
(prepínaním k¾úèa zapa¾ovania do pozície zapnuté a spä). Ak
ste 3 krát zadali nesprávny kód, autoalarm sa na 10 minút zablokuje.
Použitie elektronického odblokovacieho k¾úèa1‘ Elektronický odblokovací k¾úè slúži, rovnako ako núdzový kód, na vypnutie autoalarmu. Jeho
použitie je podstatne jednoduchšie. V prípade potreby na krátky èas
zasuòte elektronický odblokovací k¾úè do urèeného otvoru na palubnej
doske motorového vozidla. LED kontrolka sa rozsvieti, siréna autoalarmu
zapípa2) a autoalarm sa vypne.
Download

HPV_un - SETECH