M-Bus
Wire
Systém dia¾kového odèítania meradiel
cez pevnú sie a telefónnu linku
a mobilné odèítanie úrovòových prevodníkov
ruèným terminálom PSION
M-Bus Master, Repeater a úrovòový prevodník
M-Bus digitálny master
Signálovým procesorom riadený M-Bus master/úrovòový prevodník pre 120
alebo 250 meraèov, štandardná záaž po 1.5mA *)
- Modulárna stavba:
ako master so zásuvnou CPU-kartou a integrovaným master- softwérom
(naèítavané hodnoty v závislosti od meraèa)
ako úrovòový prevodník pre rozhrania RS 232
ako repeater pre rozšírenie zbernicového systému (prístroje, dåžky káblov)
- prenosové rýchlosti: 300 až 9600 Baud
- ochrana proti nadprúdu a skratu na M-Bus
- ochrana proti blesku
- potlaèenie echa a identifikácia kolízie s prerušovanou signalizáciou
- zobrazenia pre komunikáciou údajov, maximálny zbernicový prúd a nadprúd
- servisné a modemové rozhranie
Informácie pre objednávanie:
M-BUS master s CPU/soft (250 meraèov)
M-BUS master s CPU/soft (120 meraèov)
M-BUS úrovòový prevodník s RS 232 (250 meraèov)
M-BUS úrovòový prevodník s RS 232 (120 meraèov)
M-BUS repeater pre rozšírenie systému
DR 001
DR 002
DR 003
DR 004
DR 007
obj.è.184001
obj.è.184002
obj.è.182000
obj.è.182001
obj.è.182002
M-Bus displej / zapisovaè / úrovòový prevodník
M-Bus displej / Logger / úrovòový prevodník pre 60 meraèov
štandardná záaž je 1.5mA *)
Displej:
- frontálna-CPU s LC zobrazením a 4 navigaènými tlaèidlami pre zobrazenie
všetkých M-Bus meraèov
- automatické vyh¾adávanie a zostavovanie zoznamov
- prístup chránený heslom
- doplnková funkcia úrovòového prevodníka prostredníctvom rozhrania RS-232
- naèítavané údaje závislé na meraèi
Zapisovaè:
- ako M-Bus displej, dodatoène však s nastavite¾ným periodickým odèítaním
zbernice a uložením (archiváciou) údajov meraèov
- zobrazenie uložených (archivovaných) údajov meraèov prostredníctvom LCD
- konfigurácia a export údajov meraèov prostredníctvom priameho spojenia
s RS 232 alebo modemom
- naèítavané údaje závislé na meraèi
MR005xx a Mr006xx vyžaduje externý napájací
zdroj NT003
*) u meradiel, ktorých prúdový odber je vyšší ako
1.5 mA sa úmerne znižuje poèet pripojite¾ných meraèov
Úrovòový prevodník:
- prenosové rýchlosti: 300 až 9600 Baud
- ochrana proti nadprúdu a skratu na M-Bus
- potlaèenie echa a identifikácia kolízie s prerušovanou signalizáciou
- zobrazenia pre prevádzku, komunikáciou údajov, maximálny prúd zbernice
a nadprúd v priestore svoriek
Informácie pre objednávanie:
M-Bus Display (60 koncových meraèov)
(20 koncových meraèov)
(3 koncové meraèe)
MR004FA
MR006FA
MR005FA
obj.è.184003
obj.è.184024
obj.è.184026
M-Bus Logger (60 koncových meraèov)
(20 koncových meraèov)
(3 koncové meraèe)
MR004 DL
MR006 DL
MR005 DL
obj.è.184004
obj.è.184025
obj.è.184027
www.sensus.com
M-Bus úrovòový prevodník PW3, PW20, PW60
- M-BUS úrovòový prevodník pre 3, 20 alebo 60 meraèov, štandardná záaž 1,5mA *)
- integrované rozhranie RS 232 interface (PC ako Master)
- prenosové rýchlosti 300 až 9600 Baud
- ochrana proti nadprúdu a skratu na M-Bus
- zobrazenie pre komunikáciu údajov a stav
- 2 verzie:
- pre montáž na DIN C-lištu a externé napájanie 24 V
- pre montáž na stenu
- napájanie: PW 3, PW 20: 10.8 ... 28 V AC / DC
PW 60:
20 ... 30 V AC, 20 ... 45 V DC
Informácie pre objednávanie:
M-BUS úrovòový prevodník pre 3 meraèe
M-BUS úrovòový prevodník pre 20 meraèov
M-BUS úrovòový prevodník pre 60 meraèov
Napájacia jednotka 230V AC pre PW3, PW20
Napájacia jednotka 230V AC pre PW60
PW 3
PW 20
PW 60
NT003
NT004
obj.è. 182003
obj.è. 182004
obj.è. 182005
obj.è. 182006
obj.è. 182007
M-Bus mikro-master
Na sieti nezávislý M-Bus master so sériovým rozhraním pre parametrizáciu alebo
odèítanie malých inštalácií prostredníctvom laptopu
-
možnos pripojenia max. 10 meraèov (štandardná záaž 1,5mA *)
prenosové rýchlosti: 300 až 9600 Baud
odpojenie zbernice pri nadprúde alebo skrate
pre sériové rozhranie napäové napájanie z laptopu prostredníctvom PS/2
-
Keyboard pripojenia
možnos USB rozhrania
pripojovacie káble sú súèasou dodávky
laptop slúži ako prenosný, doèasne napojený master
použitie ako parametrizaèný systém pri inštalácii systémov M-BUS
opèná prevádzka s externým napäovým napájaním
Informácie pre objednávanie:
M-BUS mikro-master vrátane adaptérového kábla
M-BUS mikro-master s USB pripojením
MR 003
obj.è. 182008
MR 003-USB obj.è. 182026
TCP/IP Konektor
TCP/IP Konektor slúži k pripojeniu prístrojov do lokálnej siete (Ethernet 10 BaseT) .
Potom PC taktiež pripojený k lokálnej sieti môže vysiela a prijíma signál z prístrojov
tak isto ako keby boli prístroje pripojené k sieti cez RS232.
TCP/IP Konektor u¾ahèuje integráciu M-Bus úrovòového prevodníka a M-Bus centrál k
Ethernetu.
Po inštalácii drivera na PC je ïalej možné používa existujúci software pre RS 232
interface. Driver bude imitova virtuálny port COM pod Windows. Odèítací software
DOKOM CS podporuje využitie TCP/IP Konektora pre priame odèítanie meraèov
pripojených k M-Bus centrále a data loggeru cez TCP/IP protokol.
Hlavné znaky software:
Prenosový protokol:TCP/IP, UDP/IP
ARP,ICMP
Prenosová rýchlos RS232C: 150 - 115 200 Baud
Dodávané príslušenstvo:
1. virtuálny sériový Port Manager ku generovaniu imitácie Com-Portu
2.Device-Server Manager na konfiguráciu nastavení prístrojov cez sie
3.Connection Wizard pre jednoduchú inštaláciu
4. Virtual Serial-port Monitor k naèítaniu dát
*) u meraèov, ktorých prúdový odber je vyšší, sa úmerne
znižuje poèet pripojite¾ných meraèov
Pripojenie:
Ethernet: 10BaseT (RJ45)
Serial: RS232C, DB9
Napájanie: 12DC, 150mA
Informácie pre objednávanie:
TCP/IP Konvektor so software a 230V AC napájacou jednotkou
obj.è. 184021
LS1100SK Strana 2
M-Bus Modem pre PC
M-Bus PC modem umožòuje v spolupráci s M-Bus modem pre prevod a Modem
Master 20 reálny prenos 11-bitových M-Bus dát cez analógovú telefónnu sie. Tak je
zabezpeèený prenos v súlade s normou EN 1434-3.
- prevádzkové napätie: 10...36 V DC alebo 8...24 V AC
- externé 9V AC napájanie zo siete (230V AC)
- 8 LED diód na prednom panele pre signalizáciu aktuálneho stavu systému
- použite¾né tiež ako stolné zariadenie
Informácia pre objednávanie:
M-Bus Modem pre PC
MOD 002
obj.è. 182015
M-Bus Modem pre prevod úrovne
M-Bus modem pre prevod úrovne urèený pre prenos údajov s M-Bus PC modem MOD
002. Umožòuje autentický prenos 11-bitových dát cez analógovú sie. Kábel
dodávaný v rámci dodávky môže by spojený s ktorýmko¾vek z našich prevodníkov
úrovne (napr. DR 003, PW3, PW60...)
- 8 LED diód na prednom panele pre signalizáciu aktuálneho stavu systému
- prevádzkové napätie: 10...36 V DC alebo 8...24 V AC
- externé 9V AC napájanie zo siete (230V AC)
- upevnenie na DIN lištu
Informácia pre objednávanie:
M-Bus Modem preprevod úrovne
MOD 003
obj.è. 182016
M-Bus modem-master 20
- analógový M-bus modem s integrovaným úrovòovým pervodníkom až pre 20
meraèov
- priamy prenos M-bus údajov prostredníctvom analógovej telefónnej siete
- na rozhranie M-Bus je možné pripoji max. 20 meraèov, štandardná záaž 1,5 mA
- prenášaná rýchlos 300 - 2400 baud
- odpojenie zbernice pri nadprúde a skrate (trvale odolné voèi skratu)
- v spojení s M-Bus Modemom pre PC MOD002 prenos údajov v súlade s IEC870-51/2
- prevádzkový stav indikovaný 4 LED diódami umiestnenými na prednom paneli
- montáž na DIN - lištu
- napájacie napätie 8...24V DC/AC (súèasou dodávky je zásuvná sieová zástrèka pre
9 V AC)
Informácia pre objednávanie:
Modem master 20
MR 007 A
obj.è. 182009
M-Bus Systém
LS1100SK Strana 3
Preh¾ad PC modemov pre pripojenie k M-Bus modemom cez rádiovú sie:
PC Modem
Objedn.è.
Mbus Modem
Objedn.è.
Mó d
MOD002
18 20 15
MOD003
MR007A
18 20 16
18 20 09
transparentný
MOD001-PC
18 20 27
MR006DL-GSM
18 40 28
špeciálny protokol
MOD001-DL020 for: MR005FA/DL, MR006FA/DL,
18 19 83
špeciálny protokol
MOD001-DL060 for: MR004FA/DL
18 19 84
špeciálny protokol
MOD001-DL250 for: DR001, DR002
18 19 85
špeciálny protokol
GSM-Modem s M-Bus Data Logger MR006DL
- M-Bus Data logger MR006DL pre 20 meraèov s 1 MB datovou pamäou
- Siemens TC35 Terminal Dualband GSM-Modem (900 MHz + 1800 MHz)
- napájací zdroj súèasou dodávky
- FME zásuvka pre pripojenie antény. Zásuvka je umiestnená na vonkajšej strane
boxu, èo umožòuje výmenu antény napr. za smerovú anténu.
- Mini-Mag anténa pre 900MHz a 1800 MHz (0dB) v rámci napájania
- Všetky èasti sú umiestnené v boxe a vzájomne prekáblované:
- Box je vyrobený z PVC, ohòovzdorný DIN VDE0471
- Farba šedá RAL7035
- Rozmery: š x v x h = 300 x 300 x 132 mm (bez káblových priechodiek a
zásuvky pre anténu)
- V prevedení s 2 káblovými priechodkami M20 pre káble s priemerom 5-13
mm
- Stupeò krytia: Kryt + káblové priechodky: IP68, zásuvka pre anténu: IP54
(po namontovaní antény a zaplombovaní min. IP65)
- Priskrutkované terminály: sieové napájanie (230VAC, 50Hz), M-Bus
- Software FService pre nastavenie dataloggera a odpoèet uložených dát z
pamäte cez modem alebo RS232C
- Systém je dodávaný bez GSM SIM karty !
Informácia pre objednávanie:
GSM Modem
MR006DL-GSM
obj.è. 184028
LS1100SK Strana 4
Prídavné zariadenia
M-Bus terminály slúžia ako prídavné zariadenia pre špeciálnu aplikáciu. Konvertujú namerané hodnoty z meraèa do datového protokolu M-Bus, ktorý
prevodník úrovní M-Bus -úrovòový prevodník alebo M-Bus Master konvertuje na výstup RS 232 za úèelom spracovania meraèom nameraných údajov
na PC (s príslušným software).
PadPuls M1C a M1
PadPuls M1Ca M1 sú akumulátory, ktoré konvertujú vstupné impulzy z meraèa do
výstupného protokolu M-Bus, t.j. umožòujú dia¾kový prenos údajov z meraèa
vybaveného vysielaèom impulzov.
- nevyžaduje externé napájanie - potrebné napájanie je dodávané nadradeným
zariadením cez M-Bus alebo vnútornou batériou
- funkcia odèítania zabezpeèená aj pri batériovom napájaní (napr. pri poruche MBusu)
- pripojenie beznapäových vysielaèov impulzov
- pripojenie vysielaèov impulzov s So - rozhraním pod¾a DIN 43864 (iba M1C)
- tlmenie kmitania impulzov
- nastavite¾ná hodnota impulzu a jednotka
- konfigurácia prostredníctvom zbernice (vrátane software)
- M1C - montáž na DIN lištu
- M1 - montáž na stenu
Informácie pre objednávanie:
Akumulátor PadPuls
M1C
Akumulátor PadPuls
M1
obj.è. 182010
obj.è. 182011
PadPuls M2C
Akumulátor PadPuls M2C s 2 výstupmi umožòuje pripojenie 2 meraèov vybavených
vysielaèom impulzov. Napr. je možné pripoji vodomer a elektromer, aktivova tarifnú
funkciu, a objemové a energetické impulzy kumulova v osobitných odèítaniach
meraèov pre primárnu a sekundárnu tarifu, t.j. pre každý vstup kumuluje impulzy
osobitne.
- dva samostatné impulzné vstupy
- bezpeèné detekovanie až 5 impulzov/sek. pri každom vstupe
- tlmenie kmitania impulzov
- vo¾ne nastavite¾ná jednotka (napr. Wh, kWh, MWh, kJ, m3, l, ...)
- max. dåžka èísla: 8 decimálnych èísel
- funkcia nastavenia èasu merania s integrovaným reálnym èasom
- M-Bus protokol EN 1434-3
- parametre plne nastavite¾né cez M-Bus vrátane funkcie ochrany pred prepísaním
- rýchlos prenosu 300 - 2400 baudov s automatickou detekciou rýchlosti
- v prípade zlyhania M-Busu PadPuls M2C plne funkèné pomocou vnútornej batérie
- rozmery Š x V x H: 93 x 51 x 58 mm
- PadPuls M2C - montáž na DIN lištu
- PadPuls M2 bez tarifnej funkcie
- PadPuls M2 - montáž na stenu, rozmery Š x V x H: 80 x 80 x 52 mm
Informácie pre objednávanie:
PadPuls M2C s 0,23 Ah batériou
PadPuls M2C s 1,35 Ah batériou
IM 003GC
IM 003GCB
obj.è. 184007
obj.è. 184008
PadPuls M2 s 0,23 Ah batériou
PadPuls M2 s 1,35 Ah batériou
IM 003G
IM 003GB
obj.è. 184005
obj.è. 184006
M-Bus Systém
LS1100SK Strana 5
PadPuls M4 a M4 L
Akumulátor impulzov so 4 vstupmi zo 4 meraèov vybavených vysielaèom impulzov.
- štyri samostatné impulzné vstupy
- identifikácia do 15 impulzov/sek. na každom vstupe
- vo¾ne volite¾ná jednotka impulzu (0,01...99)
- urèenie jednotiek (napr. MWh, kJ, l, ...)
- max. dåžka èísla : 8 decimálnych cifier
- zabudované hodiny s reálnym èasom pre odèítanie v nastavený (odpoètový) deò
- primárne a sekundárne adresovanie
- konfigurácia prostredníctvom M-Bus
- konfiguraèný software priložený
- rýchlos prenosu: 300, 2400 baudov s autodetekciou baudov
- interná batéria, t.j. èinnos možná aj bez M-Bus
- PadPuls 4 s LC displejom pre priame odèítanie všetkých údajov meraèa
- PadPuls M4L bez LC displeja
- upevnenie na stenu alebo DIN lištu
- tarifný režim: 2 impulzné vstupy a 2 signály zmeny tarify
- možnos aktivova rozšírené snímanie impulzov pre optické generátory impulzov a
dia¾kové káble
Informácie pre objednávanie:
PadPuls M4 s displejom
M-bus Adaptér M4L bez displeja
obj.è. 182012
obj.è. 182013
PadIn 4
Padln 4 umožòuje monitorovanie stavu až 4 samostatných beznapäových
kontaktných snímaèov cez M-Bus. Aktuálny stav (zapnutý / vypnutý) vstupov sa
prenáša v protokole.
- napájanie cez M-Bus, nie je potrebný prídavný zdroj napájania
- vstup pre štyri beznapäové kontaktné snímaèe
- možnos pripojenia optických vysielaèov
- tlmenie kmitania impulzov
- M-Bus protokol pod¾a EN 1434-3
- konfigurácia prostredníctvom M-Busu vrátane ochrany pred prepisom
- rozmery: Š x V x H : 56 x 77 x 110 mm
- upevnenie na DIN lištu alebo na stenu
Informácie pre objednávanie:
Status monitoring module
Padln 4
obj.è. 184009
LS1100SKT Strana 6
AnDi4
Štvornásobný analógový digitálny prevodník AnDi4 mení analógové vstupné hodnoty
do datového protokolu M-Bus.
Hodnoty meraèa sú urèené požiadavkou M-Busu, konvertované a odoslané naspä do
M-Bus protokolu. Meranú hodnotu možno meni do formátov urèených užívate¾om,
napr. tlak alebo teplota.
- napájanie 24 V DC
- štyri vstupy - každý sa správa ako samostatný M-Bus terminál
- každý vstup možno individuálne konfigurova cez M-Bus:
primárna adresa
sekundárna adresa
médium
jednotka pre meranú hodnotu
- vlastný rozsah hodnôt, t.j. hodnota vypoèítaná A/D konvertorom môže by
premenená do takmer každého rozsahu (napr. 0 až 6 barov alebo -100 až +400 °C)
- uloženie užívate¾ských údajov v EEPROM
- konfiguraèný software je súèasou dodávky
- pripojenie snímaèov pracujúcich v rozsahu 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V
- napájanie 15 - 17,5 V, 35 mA - dostupné pre každý snímaè
Informácie pre objednávanie:
Analógový digitálny konvertor
externý napájací zdroj pre AnDi4
alebo pre M1C s Sopripojením
AnDi4
NT005
obj.è. 182014
obj.è. 184010
Sensus MBus moduly
HRI Data B1/D1 pre domové vodomery
Modul je kompatibilný s domovými vodomermi Sentinel pripravenými pre HRI. Modul
môže by dodaný priamo namontovaný na vodomere alebo samostatne - pre
dodatoènú montáž na vodomer zabudovaný v sieti.
Viac informácií - katalóg LS 8100 INT
obj.è. 68115351
M-Bus modul pre meraèe tepla
Modul je kompatibilný s meraèmi tepla PolluTherm a PolluStat E. Modul môže by
dodaný priamo zabudovaný v meraèi alebo samostatne - pre dodatoèné zabudovanie
do meraèa tepla.
obj.è. 68505020
Residia M pre bytové vodomery
M-Bus modul pre bytové vodomery typ Residia.
Modul môže by priamo zabudovaný na vodomere priamo od výrobcu alebo môže by
zabudovaný na vodomer i dodatoène pri inštalácii siete.
obj.è. 68115848
M-Bus Systém
LS1100SK Strana 7
Software
DOKOM CS pre PC
Odèítací software pre M-Bus siete:
- systémové požiadavky: WINDOWS 95, 98, NT alebo 2000
- software vo viacerých jazykových mutáciách
- orientácia na užívate¾a
- stavebnicový princíp s drivermi pre mobilné a stacionárne odèítanie
- dostupné drivery : M-Bus, telefón, rádio, mobilné odèítanie TCP/IP (LAN a WAN)
- licencia závisí od množstva pripojených meraèov
Viac informácií - katalóg LS 1300 SK
Informácie pre objednávanie:
DOKOM CS software - obsahuje CD-ROM, manuál a ochraný k¾úè pre
3,20,60,120,250,500 alebo neobmedzené množstvo meraèov
DOKOM Mobile pre ruèný terminál
Odèítací software pre mobilné odèítanie úrovòových prevodníkov ruèným terminálom
PSION WA pro WinCE:
- software vo viacerých jazykových mutáciách
- jednoduchá obsluha
- plánované alebo vo¾né (pochôdzkové) odpoèty
- USB brána pre prenos údajov z PSION WA pro Win CE do PC
Viac informácií - katalóg LS 3400 SK
Informácie pre objednávanie:
PSION WA pro ruèný terminál
USB docking station pre prenos údajov do PC
DOKOM Mobile
obj.è. 184030
obj.è. 184034
obj.è. na požiadavku
Systém riadenia kvality OQS-certifikovaný
pod¾a ISO 9001, Reg.-Nr.: 3496/0
Sensus Slovensko a.s., Nám.Dr.A.Schweitzera 197, 916 01 Stará Turá
T: +421 (0)327752270 F: +421 (0)327764110 E-mail: [email protected]
www.sensusesaap.com
001-2010 Právo na technické zmeny vyhradené
LS1100SK
Strana 8
Download

M-Bus Wire