Laboratórium VetGene / MedGene s.r.o.
Ondrejovova 30; SK-821 03 Bratislava
e-mail: [email protected],
tel. .: 0907 02 5005, fax: 02 33016065
www.vetgene.eu
Pokyny pre
odber vzoriek
Vzorky chlpov:
Pre anal zu potrebujeme aspo 30 vlasov (chlpov) s cibu kou z chvosta alebo hrivy. Zväzok vlasov je
vhodné oblepi lepiacou páskou nad vlasov mi cibu kami a je potrebné vlo i do presne ozna enej
obálky, pre ka dé zviera osobitne. V prípade, e vlasy sú príli dlhé, je mo né konce odstrihnú , ale tak, aby
vlasové cibu ky boli zachované.
Krvné vzorky:
V prípade, e sa rozhodnete pre v chodiskov materiál – krv, na anal zu DNA potrebujeme 3 a 5 ml krvi,
ktorú odoberiete novou sterilnou ihlou od ka dého zviera a samostatne do antikoagula ného roztoku (EDTA,
citrát sodn ). Ka dú skúmavku treba ozna i menom zviera a. Doporu ujeme uskuto ni odber krvi
za iatkom t d a, aby vzorka bola o najskôr doru ená do laboratória. Ak nebudete môc vzorku odosla
v blízkom ase, uschovajte ju v chladni ke, poprípade v mrazni ke.
Spermie:
Pre anal zu je potrebná minimálne 1 insemina ná dávka, ktorú umiestnite do obálky tak, aby sa zabránilo
jej úniku.
Vzorky tkaniva:
Pre DNA test mô ete pou i aj vzorky z tkaniva (napr. zvy ky tkaniva po ozna ovaní zvierat u n mi zna kami).
Tukové tkanivo nie je na anal za vhodné. Ak nebudete môc vzorku odosla v blízkom ase, uschovajte ju v
chladni ke, poprípade v mrazni ke.
Perie
Pre anal zu potrebujeme aspo 5 erstvo vytrhnut ch pier s brkami so zvy kami ko e a krvi. Pre ka dé zviera
pou ite novú papierovú obálku, ktorá je presne ozna ená.
Download

Pokyny pre odber vzoriek