Žiados o prenájom stánku na podujatí HOLÍ SKE VIANO NÉ DNI 2011 ( HVD )
v d och od 6.12. do 23.12.2011
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadate Meno, priezvisko (firma ) : .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
.
Adresa: .................................................................................. ........................ PS : ..........................
I O:
......................................
Telefón/mobil :
DI
:
........................................................
..................................................... E-mail: ............................................................
Budem predáva nasledovný tovar: .........................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Požadovaný príkon elektrickej energie v kWh/A :
...........................................................................
Poznámka :
Mám záujem o predaj v d och: ( prosíme zakrúžkova resp. farebne ozna i )
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
6.12.
7.12.
8.12.
9.12.
10.12.
12.12.
13.12.
14.12.
15.12.
16.12.
17.12.
19.12.
20.12.
21.12.
22.12.
23.12.
-
Nede a
11.12.
18.12.
-
Príloha: Fotokópia živnostenského listu
Rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (žiadate s ob erstvením a
kosmetikou )
Dátum:
..........................................
Podpis (pe iatka ): .........................................
=====================================================================================
Podmienky prenájmu dreveného stánku po as HVD 2011 :
- Nájomca bude dodržiava Organiza ný poriadok - HVD 2010 a riadi sa pokynmi usporiadate ov .
- Nájomca uzatvorí s prenajímate om Zmluvu o nájme stánku :
SMM Holí s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holí , tel. 034 660 3081.
- cenu nájomného uhradí nájomca v hotovosti, najneskôr v de predaja, pred jeho za iatkom
- nájomca prevezme k ú e od stánku v de nástupu a odovzdá ich v de ukon enia predaja
Organizátor si vyhradzuje právo výberu predajného sortimentu.
Prihlášku doru te najneskôr do 30.11.2011
Kontakt : SMM Holí s.r.o., Moyzesova 2, 908 51 Holí
tel. 034 660 3081
fax : 034 658 5085
smm2@holic.sk
www.smmholic.sk
Download

Žiadosť o prenájom stánku na podujatí HOLÍČSKE VIANOČNÉ DNI