TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci
Başarı Ölçütleri ve
B Planı
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015
 Başlamadan önce problemin tanımlanması ve
yönetimini sağlar
 Araştırma aşamasında kılavuz rolü görür
 Planlanan araştırma ve prosedürler için yazılı delil sağlar
 Başarı ölçütleri özellikle proje takibi ve sonuç
raporu kabulünde ‘anlaşma metni’ rolü oynar
 B planı
 Projenin onaylanması aşamasında,
 Projenin yürütülmesi aşamasında garantör rolü oynar.
Proje
Ekibi
Yönetim
Bütçe
Proje planı
İletişim
Çizelgesi
İş Zaman
Çizelgesi
Proje
Kontrolü
(Gelişme
Raporları)
Risk
Yönetimi
B Planı
Süre
Bütçe
4
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015
Başarı Ölçütleri ve B Planı
Hangi işlemlerin, ne ölçüde gerçekleştirilmesi
durumunda projenin tam anlamıyla başarıya
ulaşmış sayılabileceği belirtilmeli
Bu ölçütler
– açık olarak sıralanmalı,
– her birinin önem derecesi açıklanmalı,
– tümünün gerçekleştirilememesi durumunda,
başarı oranı belirlenmesine yardımcı
olabilecek ipuçları verilmelidir.
Proje Başlığı : Kemoterapı İle İndüklenen Periferal Nöropati Modelinde Ağrı Duyarlılığını Nöroproteksiyon ve Gliyal
Aktivasyonu Kapsayan Kombine Yaklaşımla Önleme ve Tedavi Stratejilerinin Etkinliğinin Hücresel ve Fonksiyonel Olarak
İncelenmesi
Proje önerisinin konusu, kemopterapötik ajanların nörotoksik tesirleri nedeniyle ortaya çıkan kanser
kemoterapisine bağlı periferal nöropatik ağrı ve bu nöropatinin önlenme ve tedavi edilmesi stratejileridir.
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015
Risk-Nedir?
 Tehlike ile karşılaşma;
 “Gidişatta bir şeyin gerçekleşme ihtimali ile
neticelerinin kombinasyonu”
 “Belirsizliklerin amaç/hedeflere etkisi”
(ISO 31000(2009) /ISO Guide 73:2002)
Belirsizlikler durumlardır (ki gerçekleşebilir veya gerçekleşmeyebilir);
Bilgi yetersizliğinden veya yokluğundan kaynaklanabilir; ve
Hem negatif hem de (nadiren) pozitif etkileri olabilir,
Proje riski, proje faaliyetleriyle alakalı bir belirsizlik olup gerçekleşmesi
durumunda proje hedef ve kalitesini olumsuz (nadiren de olumlu)
etkileyebilecek durum veya olaylardır .
12/13/2015
Ahmet AYAR
10
Planlama-Risk Yönetimi
 Yetersiz planlama ve risk yönetim planı, düşük proje
performansı ve hatta fiyasko ile sonuçlanmaya yol açabilir
Proje Bitişi
Proje Başlangıcı
Başvuru formundan!
B planı / risk yönetimi
(~ Contingencies)
 Burası ihmal edilecek kısım değildir!
 Burası böbürle kapatılacak yer de değildir!
Burası ağlama kısmı değildir!
Kararında bir risk yönetim planı
(aşırı efor ve zaman harcanmamalı,
negatif sarmala düşülmemeli),
Sizce burada risk ne?
B Planı nasıl?
14
Projenin Dört Köşesi
Maliyet
Zaman
Hedef /
Kapsam
Kalite
Risk Kaynakları
Teknik
* Analiz
Protokolü/Biyomarkır/Ölçüm
Yöntemine Dair,
* Cihaz Ekipman (varlığı, müsaitliği,
fonksiyonel olma durumu)
Çalışma Dizaynına Ait
Riskler
* Gerçekçi olmayan ve
çok iyimser varsayımlar
var mı/ne düzeyde?
Kalite
Hedef
Finansal-Maliyet
Personel Zaman
Risk Etkisi
Tehdit → Proje Odağı→ Düşük Kaliteli Ürün/Sonuç
Tehdit → Zaman→ Süresinde bitirememe
Tehdit → Maliyet→ Bitirememe, maliyet artışı…
 Projenizin niteliğine göre sağlık ve güvenlik riskleri de
gündem olabilir
Risk Yönetim Esasları
ISO Standartlarına göre “Risk Yönetimi” :
Değer katmalı – risk yönetim aksiyonu, tepkisizliğe ve tepkinin maliyetine
(kar-zarara) değmelidir!
Proje planlama sürecinin doğal parçası şeklinde olmalı
Proje ilerleme aşamalarında karar vermede hesaba katılmış olmalıdır
Belirsizlik ve varsayımları mutlaka karşılamalıdır.
Sistematik ve yapılandırılmış olmalıdır
Mevcut en geçerli kanıta göre planlanmış olmalıdır.
Gidişata göre revize edilebilir olmalıdır
İnsan faktörünü dikkate almalıdır!
Saydam olmalıdır
Dinamik ve değişikliğe açık olmalıdır
Sürekli geliştirilebilir olmalıdır.
Sürekli ve belli aralık ve aşamalarda yeniden kontrolleri kapsamalıdır.
12/13/2015
MEDİPOL, Mart 2015
18
Risk Yönetimi mi B Planı mı?
Risk Nedir?
Risk yönetimi bu
Proje gündemiyle,
protokollerle ilgili
arzu edilmeyen
olay/gidişat gelişme
riskin etkisini
(bütçe, zaman,
kalite) dikkate
almalıdır
Risk = Olasılığı x Etkisi
Risk Yönetimi Planı-B Planı
• Proje yatırımını korur
• Proaktif bir proje yönetimi sağlar– erken
uyarı-hazır eylem planı
• Projenin hedeflerine varmasını sağlar
Riskleri göz ardı
etmek riskleri
ortadan kaldırmaz !
Risk Yönetimi- B Planı
Yüksek
X
Düşük
Olasılık
2x2 Etki/Olasılık Matriksi
Düşük
Yüksek
Etkisi
Kırmızı– Yüksek Risk
Risk Yönetimi Döngüsü
Risk
Monitorizasyon
u
Risk
İdaresi
Risklerin
Belirlenmesi
Risk
Analizi
Proje Riskleri Yönetimi
Risk Grubu
Konu-Odak
3
Zaman
3
Maliyet
2
KALİTE
2
Proje Personeli
1
Toplam Risk
2.93
SKALA
OLASILIK
ETKİ
1
Çok düşük
Olma ihtimali düşük İhmal edilebilir etki
2
Düşük
Bazen gerçekleşir
Zaman, maliyet ve
kaliteye minör etki
3
Orta
Gelişebilir de
gelişmeyebilir de
Zaman, maliyet ve
kaliteye belirgin etki
4
Yüksek
Gerçekleşebilir
Zaman, maliyet ve
kaliteye ciddi etki
5
Çok yüksek
Olasılığı çok yüksek
Projenin başarısını
tehdit eder
Risk Yönetimi
Projenin riskleriyle ilgilenme süreci
• Planlamaya ait riskler
• Risklerin gelişiminin proje süresince
takibi ve yönetimi
• Risklere tepki stratejileri
6.1.2. BAŞARI ÖLÇÜTLERİ VE RİSK YÖNETİMİ
Projenin tam anlamıyla başarıya ulaşmış sayılabilmesi için İş-Zaman Çizelgesinde yer alan her bir ana iş paketinin hedefi,
başarı ölçütü (ne ölçüde gerçekleşmesi gerektiği) ve projenin başarısındaki önem derecesi aşağıdaki Başarı Ölçütleri Tablosu’nd belirtilmelidir.
BAŞARI ÖLÇÜTLERİ TABLOSU (*)
İP No
1
İş Paketi Hedefi
Genetik epileptik hayvanların ve yaş/cinsiyet uyumlu
kontrol sıçanların temini ve deney planı için hedeflenen
zamanda uygun yaşta yeterli sayıda sıçan üretimi,
gruplara planlanması, grup deneklerinin kayıt ve
numaralandırılması. Deney planlamasına uygun sarf
malzemesi temin edilme sürecinin yönetimi.
Başarı Ölçütü
(%, sayı, ifade, vb.)
Projenin Başarısındaki
Önemi (%)**
%100
10
RİSK YÖNETİMİ TABLOSU (*)
En Önemli Risk(ler)
İP No
B Planı
Eldeki ve temin edilecek absans epilepsili WAG/Rij
sıçanların generasyon sayısı nedeniyle model olma
özelliğini kaybetmesi, nöbet geçirmemesi
1
Damızlık temini ve birimimizde üretimi konusunda bütçe öngörülmüştür; KTÜ
Deney havyaları üretim merkezinde ayrı odada tutularak proje araştırmacı ve
bursiyerlerce temizlik, bakım ve üretme, kayıt işlemleri gerçekleştirilecektir. EEG
kayıtları ile kolaylıkla doğrulanacak absans nöbetleri için
gerektiğinde yeni nesil damızlıklar satın alınacaktır.
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015
 B Planı Stratejisi
• Proaktif, reaktif
• Riskin düzeyi ile ilintili olmalı
• Maliyet ve zaman olarak uygun olmalıdır
• Öneri aşamasında
planlanmış/onaylanmış olmalıdır
Sağlık Bilimlerinde Etkin ve Multidisipliner Bilimsel Proje Hazırlama Eğitim Etkinliği İstanbul Medipol Üniversitesi, Mart 2015
Yararlanılan kaynaklar
 https://www.tubitak.gov.tr/
 https://www. mentor.gen.tr “Proje yönetimi” eğitim
programı yayınlanmamış seminer notları. Mentor
Proje yönetimi eğitim ve danışmanlık.
30
Download

B Planı ve Risk Yönetimi