NENE HATUN MESLEKİ
ve
TEKNİK ANADOLU LİSESİ
HASTA ve YAŞLI
BAKIM ALANI
TANITIMI
ALANIN TANIMI



Temel sağlık hizmetleri, yaşlı, engelli, hasta, yaşlı tüm
insanlara, bulundukları her ortamda ve şartta (okul, ev,
işyeri, hastane) sağlık hizmeti verilen alandır.
Gelişen teknolojinin ve bilgi çağının getirdiği değişimler,
ülkemizin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik durum;
kaliteli sağlık hizmetlerinin sunumunda ve sağlık
alanında nitelikli elemanlara olan ihtiyacı arttırmaktadır.
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanı altında yer alan dalların
yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen alandır.
DAL PROGRAMLARI
1. YAŞLI BAKIMI ELEMANI
 Yaşlı bakımı elemanının sahip olması gereke iletişim, temel
sağlık, vücut mekaniği ve yaşlının bakımı ile ilgili yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
 Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden
yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci
altında; yaşlı kişilerin bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği,
sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması ve
tespit edilen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, yaşlı
kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı
olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve zamanında
kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak mezun
olurlar.
2. HASTA BAKIMI ELEMANI
Tanımı: Hasta bakımı elemanının sahip olması gereken
iletişim, temel sağlık ve hasta bakım hizmetleri ile ilgili
yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim
verilen daldır.
Bu eğitimi alanlar bilim ve teknolojinin tüm verilerinden
yararlanarak, ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının
bilinci altında; hasta kişilerin bakım ve danışmanlığı,
vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen
ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket
çalışmaları, beslenmeleri, hasta kişilerin kişisel ve sosyal
sorunlarının çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç
ve gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen
elemandır.
3. ENGELLİ BAKIMI ELEMANI:
Tanımı: Engelli bakımı elemanının sahip olması gereken iletişim,
temel sağlık, engelliler ve engelli bakım hizmetleri ile ilgili yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.
Bilim ve teknolojinin tüm verilerinden yararlanarak, ev ve kurumlarda
kendi sorumluluklarının bilinci altında; engelli kişilerin bakım ve
danışmanlığı, vücut temizliği, sağlık personeli tarafından önerilen
ilaçların kullanılması ve tespit edilen nefes, hareket çalışmaları,
beslenmeleri, engelli kişilerin kişisel ve sosyal sorunlarının
çözümünde yardımcı olan, alanıyla ilgili araç ve gereçleri yerinde ve
zamanında kullanabilme becerisine sahip nitelikte kişiler olarak
mezun olurlar.
Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan öğrenciler,
seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda;
1.
2.
3.
Huzurevi,
Hastaneler,
Bakımevleri, vb. yerlerde çalışabilirler
AYNI ALANDAKİ LİSANS PROGRAMI
(EK PUANLA GİRİLEBİLECEK)
EBELİK
HEMŞİRELİK
HASTA BAKIMI MESLEK ELEMANI

Hasta ve hasta yakını haklarını göz önünde
bulunduran, hastanın yaşam kalitesini yükselten,
hastanın özelliklerini tanıyabilen, günlük bakımını
yapabilen, fizyoterapi ve meşguliyet terapisi
yapabilen, hasta odası düzenleyebilen, yatak içi ve
dışı egzersizler yaptırabilen, hastayı rahatlatabilen,
hastayı yataktan kaldırabilen, hastaya ilaç verebilen,
özel hastalıklarda bakım yapabilen, ilk yardım
uygulayabilen evde hasta bakımı yapabilen eğitimli
sağlık elemanıdır.
GÖREVLERİ
1.
2.
3.
4.
5.
Hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavileri belirlenen esaslar
doğrultusunda uygular. Bu süreçte hasta ve çalışan güvenliği
açısından gerekli tedbirleri alır.
Tıbbi tanı ve tedavi işlemlerinin hizmetten faydalanana zarar
vereceğini öngördüğü durumlarda, ilgili hekim ile durumu kayıt altına
alarak hekimin yazılı talebi üzerine söz konusu işlemi uygular.
Tıbbî tanı ve tedavi girişimlerinin hasta üzerindeki etkilerini izler,
istenmeyen durumların oluşması halinde gerekli kayıtları tutarak
hekime bildirir ve gerekli önlemleri alır.
Hastanın bulunduğu ortamı uygunluk yönünden değerlendirir ve
gerekli düzenlemelerin (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin
duvarlar vb.) yapılmasını sağlar.
Hasta bireyin ve ailesinin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının
belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Hastanın her türlü hareket gereksinimini yerine getirir, yatak içi-dışı
egzersizlerini yaptırır.
Hastanın mobilizasyonunu sağlar.
Hastanın her türlü bakım ve tedavi gereksinimlerini karşılar ve kayıt
eder.
Hastalara ilkyardım uygulamalarını yapar.
Hastalara meşguliyet terapisi verir.
Evde bakım hizmetleri ile ilgili olarak her türlü araç-gereci inceler,
kontrol eder ve eksiklikleri ilgili birimlere bildirir.
İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi önerir.
İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetleri uygular.
Kalite Yönetim Sistemi kurallarına uygun çalışır.
Mesleki gelişim faaliyetlerinde bulunur.
KULLANILAN ALET VE MALZEMELER






Tansiyon aleti, ateş ölçer (derece), EKG aleti
(kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
Pansuman alet-gereçleri ve malzemeleri,
Aspiratör,
Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.
MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı olmak isteyenlerin;









Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
İnsanlara yardım etmekten hoşlanan,
Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını ve
davranışlarını anlayabilen,
Sorumluluk duygusu yüksek,
Çabuk ve doğru karar verebilen,
Sağlık personeline ilişkin uygulama eğitimine katılabilme yeteneğine
ve bu personelle çalışma deneyimine sahip olan,
Tedbirli, tertipli,
Şefkatli, sevecen,
Bedenen sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
kimseler olmaları gerekir.
ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI



Evde Hasta Bakımı Meslek Elemanı evde, resmi
veya özel hastanelerde, dispanserler, bakım
merkezleri ve aile hekimliklerinde görev alabilirler.
Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır.
Çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla
ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedir.
Görev yaptığı sağlık kuruluşlarında belirlenen
takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak
durumundadır.
ÇALIŞMA ALANLARI VE
İŞ BULMA OLANAKLARI

Hasta bakım hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, belediyeler,
hastaneler, sivil toplum kuruluşları ve özel
kurumlarda yürütülen huzurevleri, yaşlı bakımevleri,
güçsüzler yurdu, yaşlı için gündüz merkezleri, sağlık
birimlerindeki hastaya yönelik uygulamalar, evde
bakım hizmetleri, hastanın evini düzenleme,
korumalı meskenler v.b. uzman gözetiminde
çalışabilirler.
EĞİTİM SÜRESİNCE VE
EĞİTİM SONRASI KAZANÇ
EĞİTİM SÜRESİNCE
1. İşletmeler ve kurumlar staj yapan
öğrencilere kendi ücret politikalarıyla tespit
edilen miktarda ücret ödemektedirler.
2. Eğitim süresince öğrenciler, Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğünün sağladığı kredi
olanaklarından yararlanabilirler.
EĞİTİM SONRASI
 Özel sektörde asgari ücret, kamu
kurumlarında ise henüz Sağlık Bakanlığı
tarafından bir atama yapılmadığı için net bir
ücret söz konusu değildir.
 Kişilerin evinde verilen bakımda günlük
karşılığında çalışılabilirler.
MESLEKTE İLERLEME
MESLEKİ EĞİTİMDE İLERLEME
Evde Hasta Bakımı ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM
tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında (DGS) başarılı oldukları
takdirde Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans
programlarına kontenjan dâhilinde dikey geçiş yapabilirler.
İŞ HAYATINDA İLERLEME
Meslek elemanı olarak işe başlayanlar kendilerini geliştirmiş olmaları
iş bulma imkânına ve iyi ücret almalarına katkıda bulunur.
BENZER MESLEKLER
• Hemşire,
• Hasta Bakıcı.
HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI İLE AYNI
ALANLARDAKİ LİSANS PROGRAMLARI

Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanından mezun
olanlar aşağıda yer alan yükseköğretim
lisans programlarına yerleştirilirken,
yerleştirme puanları, ilgili Ortaöğretim Başarı
Puanının (OBP) 0,12 ile çarpılması ve
YGS/LYS puanlarına eklenmesi suretiyle
elde edilecek; ayrıca, yerleştirme puanlarına,
ilgili OBP’nin 0,06 ile çarpılmasıyla elde
edilecek ek puanlar katılacaktır.


Tercih Kodu: 4306-Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri
1464-Ebelik
3606-Ebelik-Hemşirelik
4306-Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
1746-Hemşirelik
3832-Yaşlı Hizmetleri




Ebelik
Hemşirelik
Perfüzyon (Yüksekokul)
Ergoterapi (Yüksekokul)
4
4
4
4
YGS-2
YGS-2
YGS-2
YGS-2
SINAVSIZ YERLEŞİLEBİLECEK
ÖNLİSANS PROGRAMLARI


















DİYALİZ
ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ
EVDE HASTA BAKIMI
FİZYOTERAPİ
İLK VE ACİL YARDIM
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ
LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK
LABORATUVAR TEKNOLOJİSİ
PATOLOJİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
PERFÜZYON TEKNİKLERİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ
TIBBİ TANITIM VE PAZARLAMA
YAŞLI BAKIMI
AMELİYATHANE HİZMETLERİ
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER
SINAVSIZ GEÇİŞLE İLGİLİ TERCİHLERİNİZİ YAPARKEN GÖZ
ÖNÜNDE TUTACAĞINIZ YERLEŞTİRME ESASLARI



Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan
öğrenciler, istedikleri takdirde bitirdikleri programın devamı
niteliğinde veya buna yakın programların uygulandığı, öncelikle
kendi Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi (METEB) içindeki, daha
sonra da bölgesi dışındaki meslek yüksekokulu ve açık öğretim
ön lisans programlarına sınavsız olarak yerleştirilmektedir.
METEB, bir veya daha fazla meslek yüksekokulu ile öğretim
programları bütünlüğü ve devamlılığı içinde ilişkilendirilmiş
mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarından oluşan eğitim
bölgesidir. Her ilde bir mesleki ve teknik eğitim bölgesi
bulunmaktadır.
Sınavsız Geçiş yerleştirme işlemleri aşağıdaki önceliklere göre
merkezî sistemle yapılır:





1. Mezuniyet yılı daha büyük (yeni mezun) adaylara öncelik
verilir.
2. Aynı yıl mezun olan adaylar arasında öncelik okul türüne
göre 1. Anadolu Teknik Lisesi, 2. Teknik Lise ve Anadolu
Meslek Lisesi, 3. Meslek Lisesi ve 4. çok eski yıllarda enstitü
adı altında mezun olunan meslek lisesi sırasında verilir.
3. Mezuniyet yılı ve okul türü aynı olan adaylardan aynı
METEB içinde olanlara öncelik verilir.
4. Mezuniyet yılı, okul türü ve METEB içi - METEB dışı
bilgileri aynı olan adaylardan OBP’si yüksek olan adaylara
öncelik verilir.
5. Yukarıda sayılan tüm bilgileri aynı olan adaylardan
doğum tarihi büyük (yaşı küçük) olana öncelik verilir.
ORTAÖĞRETİM BAŞARI PUANI VE YERLEŞME PUANININ
HESAPLANMASI



OBP: Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü
250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim
başarı puanına dönüştürülecektir.
Ortaöğretim bitirme notları (100 üzerinden
diploma notu) 5 ile çarpılarak Ortaöğretim
Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir.
Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma
notu ile 50’nin altında olan diploma notları 50
olarak değerlendirmeye alınacaktır.


YERLEŞTİRME PUANI: Her aday için
hesaplanmış olan OBP; 0,12 katsayısı ile
çarpılarak sınav puanlarına eklenecek ve
böylece adayların yerleştirme puanları
hesaplanacaktır.
ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,12=51
YERLEŞTİRME PUANI OLARAK
HESAPLANIR.
MESLEK LİSESİ MEZUNLARININ EK
PUANI:



Bir mesleğe yönelik program uygulayan ortaöğretim
kurumlarının mezunları, Yükseköğretim Kurulunca
belirlenecek alanlarda bir yükseköğretim lisans
programına yerleştirilirken OBP’nin 0,06 katsayısı ile
çarpımından elde edilecek ek puanlar da yerleştirme
puanlarına eklenecektir.
Bu ek puanlardan yararlanmak için adayların ilgili
puan türünde 180 veya daha yüksek puan almış
olmaları gerekmektedir.
ÖRNEK: OBP 425 İSE; 425*0,06=25,50
YERLEŞTİRME PUANI OLARAK HESAPLANIR.
2014 YILI OCAK AYI NET MAAŞLARI
SORU VE CEVAPLAR


SORU1: Hasta Yaşlı Hizmetleri Alanını
tanımlar mısınız?
CEVAP
: Hasta ve Yaşlı Hizmetleri
Alanı altında yer alan dallarda profesyonel
anlamda hasta, yaşlı ve engelli bakım
elemanı yetiştirmeye yönelik eğitim ve
öğretim verilen alandır.
SORU2: Bu alanın amacı nedir?




CEVAP : Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanında
eğitim alan öğrenci 10. Sınıfta alanın temel bilgilerini,
iş disiplinini öğrenir.
11 sınıfta seçeceği/yerleştirildiği dalın gerektirdiği
meslek derslerini okur.
Örneğin Hasta Bakımı dalında, hastalıklara özgü
evde ve kurumda bakım yöntemlerini öğrenir,
uygulayabilir.
Hastanın kendi başına gerçekleştiremediği
aktiviteleri ve kişisel bakımını yapmayı öğrenir.
SORU3: Alan dallara ayrılıyor mu?

CEVAP : Öğretim programımızda alan üç
dala ayrılır;
1-Hasta Bakımı
2-Yaşlı Bakımı
3-Engelli Bakımı
SORU4: Okulunuzda bu üç dalın eğitimi de
veriliyor mu?

CEVAP : Okulumuzda Meslek Lisesinde üç
alanımız da mevcuttur. Anadolu Meslek
Lisesinde ise Engelli Bakımı ve Yaşlı Bakımı
dalı bulunmaktadır. Fakat fiziki şartların
yetersizliğinden dolayı ve Engelli Bakımı
dalında beceri eğitimi için yeterli işletme
bulunamaması nedeniyle eğitim
verilememektedir.
SORU5 : Okulunuzda verilen dal programının tanımı ve amacı
nedir açıklar mısınız?
CEVAP :

1. YAŞLI BAKIMI
Yaşlı Bakımı bölümünde okuyan öğrenciler yaşlılık ve yaşlılığa bağlı hastalıklar ile bunların
bakımını bilir ve uygular. Yaşlının günlük bakımını yapar, fiziksel aktivitelerde yaşlıya
yardımcıdır. Sağlık personelinin önerdiği ilaçları almasını sağlar, Beslenme programı yapar
ve uygulayabilir. Yatağa bağımlı yaşlının vücut hijyenini bilir ve uygular. Acil durumlarda
sağlık kurumlarına ulaşana kadar gerekli müdahaleleri yetki ve bilgisi ölçüsünde
yapabilecek bilgiye sahip olur. Yaşlıyla ve ailesiyle iletişim kurmayı öğrenir. Yaşamın son
dönemlerinde yapılması gerekenleri bil
2. HASTA BAKIMI

Hasta Bakım elemanı olmak isteyen ve bu alana yerleşen öğrenci hastalıklara özgü evde
ve kurumda bakım yöntemleri hakkında bilgilenir, Hasta beslenmesini programlayıp
uygulayabilir. Hasta, ailesi ve sağlık personeli ile iletişim kurmayı kavrar. Hastanın günlük
bakımını yapabilir Sağlık personelinin önerdiği ilaçları almasını sağlar. Acil durumlarda
sağlık kurumlarına ulaşana kadar gerekli müdahaleleri yetki ve bilgisi ölçüsünde
yapabilecek bilgiye sahip olur.
SORU6: Bu alanda okuyabilmem için hangi
koşulları taşımam gerekir?
CEVAP :
 Mesleğini ve insanları seven,
 Merhamet duygularına sahip,
 Vicdani ve insani duyguları güçlü,
 Hoşgörülü, dikkatli ve araştırıcı,
 Mesleği alanındaki gelişmeleri, güncel ve bilimsel yayınları
takip eden,
 Sağlık alanında çalışmaya istekli ve hevesli,
 Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
 Başkalarını anlayabilen ve onlara yardım etmekten hoşlanan,
 Sabırlı, sevecen, dikkatli ve sorumluluk sahibi olmalıdır.
SORU7:Mezun olduktan sonra nerelerde iş bulabilirim?
CEVAP: Bu alandan mezun olduğunuzda;
 Huzurevleri
 Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri
 Sosyal Hizmet Veren Kuruluşlar
 Evde Bakım hizmeti verilen kuruluşlar
 Yaşlı Dinlenme Evleri
 Hastaneler
 Yaşlı Kulüpleri
 Geriatri ve Psikiyatri Kliniklerinde bakım elemanı
olarak çalışma seçenekleriniz mevcuttur.
SORU8: Okulunuza kayıt nasıldır? Eğitim süresince alınan dersler
hangileridir?
CEVAP :Okulumuzda bu alanın eğitimi Anadolu meslek lisesi ve
Meslek Lisesi programlarında verilmektedir.
 Geçtiğimiz eğitim öğretim yılından itibaren Hasta ve Yaşlı
Hizmetleri alanı Anadolu Meslek Lisesi olarak öğrenci almaya
başlamıştır.
 Bu nedenle öğrenci yerleştirmeleri SBS puanına göre
yapılmaktadır.
 Eğitim süresi 4 yıldır.
 Eğitim süresinin 9.sınıfında diğer liselerle ortak,10-11- ve
12.sınıflarında alan ve dal eğitimleri ile birlikte genel bilgi
derslerinin de eğitimi verilmektedir.
4yıl süresince alınması gereken dersler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir
SORU9: Eğitim süresince hangi kurum ve kuruluşlarla iş birliği
yapıyorsunuz?
CEVAP: Öğrencilerimize, mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını
geliştirmeleri, iş hayatına uyum sağlamaları, gerçek hizmet ortamında
yetişmeleri ve kurumda olmayan tıbbi araç-gereci tanımalarını
sağlamak amacıyla 12. Sınıfta İşletmelerde Beceri Eğitimi dersi
kapsamında haftada 3 gün İşletmelerde Meslek Eğitimi alırlar.
 Bu stajı yapmayan ya da staja devamsızlık yaparak staj saatini
doldurmayan öğrencimizin mezun olması söz konusu değildir.
 Öğrencilerimize beceri eğitimi süresince iş yeri tarafından 3308 sayılı
yasa gereği asgari ücretin% 15 ya da %30’u kadar ücret ödenir.
Devlet tarafından da sigorta primleri ödenir.(Emeklilik sigorta primi
ödenmez)
 Eskişehir’de alanla ilgili olarak Devlet Hastaneleri Özel hastaneler ile
Huzurevleri ve Bakımevleri ile işbirliği yapılarak öğrencilerin Beceri
Eğitimi yapması sağlanmaktadır.
SORU10: Mezun olduktan sonra hangi yükseköğretim
programlarına yerleşebiliyorum?
CEVAP: Mezun olduktan sonra; öğrencimiz, üniversite
sınavına girerek aldığı LYS veya (kendi alanı ile İlgili
olursa ) YGS2 puanıyla tercih yaparak kazandığı
takdirde bir yükseköğretim programına
yerleşebilmektedir.
 Öğrencilerimizin YGS2 puanıyla girebileceği 4
yıllık lisans programları aşağıda belirtilmiştir:
 Hemşirelik
 Ebelik
BÖLÜMLE İLGİLİ FOTOĞRAFLAR
TEŞEKKÜRLER…
SON
Download

alan slayt gösterisi - İNÖNÜ - İnönü Nene Hatun Mesleki ve Teknik