Názov predmetu
technológia
Časový rozsah výučby
1,5 hodiny týţdenne, spolu 49 vyučovacích hodín
2 hodiny týţdenne, spolu 66 vyučovacích hodín
2,5 hodiny týţdenne, spolu 75 vyučovacích hodín
prvý
druhý
tretí
6445 2 kuchár
3 roky
slovenský jazyk
Ročník
Kód a názov učebného odboru
Dĺžka štúdia
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Technické a technologické vzdelávanie“ ŠVP
64 ekonomika a organizácia, obchod a sluţby. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahových
štandardov: ,,Suroviny a materiál´´ a „Základné technologické a technické postupy“. Na túto
vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 1,5 hod týţdenne. Výučba je orientovaná do 1., 2. a 3. ročníka štúdia,
spolu 5 hodín.
Odborný predmet technológia v študijnom odbore 6445 2 kuchár rozvíja, rozširuje a prehlbuje
učivo z predmetov potraviny a výţiva, stolovanie a odborný výcvik. Jeho obsah je štruktúrovaný do
tematických celkov .Vedomosti a zručnosti, ktoré ţiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete veľmi úzko
súvisia so zabezpečovaním kuchynskej prípravy pokrmov a nápojov, so správnym pouţívaním surovín
v kuchynskej úprave. Ţiaci sa oboznámia so správnymi technologickými postupmi, s vyuţitím nových
trendov v kuchynskej praxi, dodrţiavaním hygieny, sanitácie a správnej výrobnej praxe. Učivo sa
skladá z poznatkov o hygiene a bezpečnosti vo výrobnom stredisku, o riešení a vybavení výrobného
strediska, o základných predbeţných, tepelných a studených úpravách surovín na pokrmy a nápoje,
o príprave jednotlivých polotovarov, polopokrmov a nápojov, o charakteristike domácej a ostatných
cudzineckých gastronómii. Pri výbere učiva sme brali do úvahy jeho aplikáciu v ďalších odborných
predmetoch a prihliadali sme na vymedzenú týţdennú 1,5 hodinovú dotáciu. Brali sme do úvahy aj
proporcionalitu a primeranosť učiva podľa schopností ţiakov.
Predmet vedie ţiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali
na základe tolerancie, aby získali a osvojili si teoretické vedomosti a zručnosti v oblasti prípravy
pokrmov, bezpečnej a hygienickej práce a manipulácie s potravinami. Úlohou predmetu je oboznámiť
ţiakov aj s biologickou a energetickou hodnotou pokrmov a nápojov, so zásadami správnej výţivy,
propagovať ju a uplatňovať vo výrobnej praxi v reštauračnom a účelovom stravovaní. Budeme ţiakov
viesť aj k hospodárnemu vyuţívaniu surovín v príprave pokrmov a nápojov.
Odborný predmet je medzipredmetovo previazaný s odbornými vyučovacími predmetmi odborný
výcvik, stolovanie, potraviny a výţiva, ekonomika. So všeobecno-vzdelávacími predmetmi - cudzie
jazyky.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania predmetu technológia majú stimulovať rozvoj poznávacích
schopností ţiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také
stratégie vyučovania, pri ktorých ţiak ako aktívny subjekt v procese výučby má moţnosť
spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť motivovať, povzbudzovať a viesť ţiaka
k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj v oblasti zvýšeného záujmu
v rámci učebného odboru. Pri výučbe pouţívame formu výkladu, riadeného rozhovoru, preferujeme
prácu s učebnicami a počítačom. Odporúčajú sa aj rôzne odborné časopisy s gastro tematikou.
Stimulovať poznávacie činnosti ţiaka predpokladá uplatňovať vo vyučovaní predmetu technológia
proporcionálne zastúpenie a prepojenie praktického a teoretického poznávania. Výchovné
a vzdelávacie stratégie napomôţu rozvoju a upevňovaniu kľúčových kompetencií ţiaka. V tomto
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie tvorivo riešiť problémy a spôsobilosti
využívať informačné technológie. Preto je dôleţitou súčasťou teoretického poznávania a zároveň
prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov okrem iného aj
riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh
komplexného charakteru, ktoré umoţňujú spájať a vyuţívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci
medzipredmetových vzťahov.
K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu technológia patria aj ukáţky
vybraných druhov pokrmov, potravín a pochutín, spracovanie vlastných projektov v podobe
ročníkových tematických prác. Mnohé potraviny a ich spracovanie na pokrmy, technológie na prípravu
pokrmov sú zaznamenané v obrazových katalógoch, preto vyuţitie počítačov a internetu tieţ
predstavuje moţnosti pri spracovaní učebných projektov.
Hodnotenie ţiakov bude zaloţené na kritériách hodnotenia v kaţdom vzdelávacom výstupe.
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Pouţijú
sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v beţnej triede.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu technológia v študijnom odbore 6445 2 kuchár je poskytnúť
ţiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o kuchynskej úprave surovín pri príprave rôznych
pokrmov, o správnej technológii prípravy pokrmov s vyuţitím nových moderných trendov v ich
príprave pri dodrţiavaní zásad správnej výrobnej praxe. Formovať logické myslenie a rozvíjať
vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie vyuţiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornom výcviku
a v budúcom zamestnaní. Cieľom je naučiť ţiakov základné hygienické zásady pri príprave pokrmov
a nápojov , najmä princípy sanitácie, uvedomiť si význam hygieny vo výrobnom procese, vytvoriť
u nich správne hygienické návyky, ktoré musia dodrţiavať. Ţiaci získajú poznatky o osobnej
a prevádzkovej hygiene, uplatňovaní systému HACCP. Osvoja si základné vedomosti o vplyve
spoločného stravovania na ţivotné prostredie, o spracovaní a zuţitkovaní potravinárskych odpadov,
o ochrane ţivotného prostredia. Ţiaci sa naučia porozumieť základným technologickým princípom pri
príprave jednotlivých foriem stravovania, získajú prehľad o medzinárodnej gastronómii, o nových
technológiách, strojoch a zariadeniach v kuchynskej úprave o ich výhodách. K okruhu cieľov patrí aj
naučiť ţiakov pracovať s receptúrami, výpočtom spotreby surovín a strát v kuchynskej výrobe.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete technológia vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré ţiakom umoţňujú:
Komunikatívne a interakčné schopnosti

vyjadriť a formulovať vlastný názor,

vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného a študijného materiálu /video, text,
hovorené slovo/ tak, aby kaţdý kaţdému porozumel

aktívne komunikovať, podať výklad a popis konkrétneho objektu, činnosti,

kriticky hodnotiť informácie,

správne interpretovať fakty, vyvodzovať závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti

rozvíjať prácu v kolektíve,

osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,

hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu.
Schopnosti riešiť problémy



rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania vyuţívaním všetkých metód a prostriedkov,
ktoré majú v danom okamihu k dispozícii (pozorovanie, degustovanie a pod.),
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) problém, ktorý sa objaví pri ich vzdelávaní,
hľadať, navrhovať alebo pouţívať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz pouţívané metódy, informácie
a prostriedky neviedli k cieľu,



posudzovať riešenie daného problému z hľadiska jeho správnosti, jednoznačnosti alebo
efektívnosti a na základe týchto hľadísk prípadne porovnávať aj rôzne riešenia daného
problému,
korigovať nesprávne riešenia problému,
pouţívať osvojené metódy riešenia problémov aj v iných oblastiach vzdelávania ţiakov, pokiaľ
sú dané metódy v týchto oblastiach aplikovateľné.
Spôsobilosti využívať informačné technológie

získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania vyuţívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
zhromaţďovať, triediť, posudzovať a vyuţívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu
daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.
Spôsobilosti byť demokratickým občanom
 formulovať a prezentovať svoje názory, postoje v rámci demokracie, humanizmu a tolerancie
voči všetkým ľuďom bez výnimky,
 preukázať zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie
a spoluzodpovednosť za ţivotné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú vyuţívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Úvod do predmetu
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri
práci
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Hygienické poţiadavky pri
príprave pokrmov
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Pracovné činnosti vo výrobných
strediskách
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Predbeţné úpravy potravín
rastlinného a ţivočíšneho pôvodu
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Základné tepelné úpravy potravín
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Normovanie a kalkulácia teplých
jedál
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Polievky- technologický postup
prípravy polievok
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravyprílohy a doplnky k jedlám
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna-rozhovor
Heuristická-rozhovor,riešenie úloh
Omáčky – technologický postup
prípravy omáčok
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
bezmäsitých jedál
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jednoduchých múčnych jedál
a múčnikov
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z hovädzieho mäsa
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
skupinová ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z teľacieho mäsa
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z bravčového mäsa
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z baranieho mäsa
Informačnoreceptívna-výklad
Reproduktívna-rozhovor
Heuristická- rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z mäsa ostatných jatočných
zvierat
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z mletého mäsa
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z rýb, sladkovodných
ţivočíchov, plodov mora, slimákov
a obojţivelníkov
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál z hydiny
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál zo zveriny
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál studenej kuchyne
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
jedál na objednávku
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Progresívna výroba jedál
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Technologický postup prípravy
reštauračných múčnikov,
cukrárenských výrobkov a nápojov
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Medzinárodná gastronómia
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
Inividuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
úloh
Technologický postup prípravy
diétnych jedál a diferencovanej
a vegetariánskej stravy
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie
úloh
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a
individuálna práca ţiakov
Skupinová práca ţiakov
Práca s knihou
Na podporu a aktivitu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné zdroje:
Odborná literatúra:
Jurgová O., Úradničková J. : Náuka o potravinách, SNP Bratislava 2004
Šimonič R., Kružiak P.: Výživa SNP Bratislava 1992
Kendík Konrád: Nové receptúry a technológie pokrmov v hotelových reštauráciách
a pohostinských zariadeniach, spol. s.r.o. Bratislava 2002
Kerekréty J., HACCP v praxi, pravidlá hygieny v stravovacích službách podľa požiadaviek
EU. RAABE, Bratislava 2004
Šrek F., Blaha L. : Suroviny ALFA – PLUS, Bratislava 1999
Brhlík E. Rohaňuj J. : Technológia pre 2. a 3. r. SOU, SNP Bratislava 1994
Potravinový kódex SR. : MP
Odborný časopis: Gastro, Zdravie
Didaktická technika
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Videotechnika
Materiálne výučbové prostriedky
Vzorky potravín
Vzorky surovín
Ochranné pomôcky
Výživové tabuľky
Schémy
Ďalšie zdroje
Internet
ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA
Mesiac Názov tematického
Medzipredmetové
Hodin celku
vzťahy
a
Témy
1,5 hodiny týždenne, spolu 49 vyučovacích hodín
Očakávané vzdelávacie
výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích
výstupov
Žiak:
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Popísať obsah predmetu
Popísal obsah
predmetu
Ústne
odpovede
Vysvetliť pojem
pohostinstva
Popísať vývoj
pohostinstva na
Slovensku
Vysvetlil pojem
pohostinstva
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Vysvetliť hygienu pri
práci
Popísať bezpečnosť pri
práci vo výrobných
strediskách
Vysvetlil hygienu pri
práci
Popísal bezpečnosť pri
práci vo výrobných
strediskách
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Popísať pomôcky,
inventár a manipuláciu
s nimi
Popísal pomôcky,
inventár a manipuláciu
s nimi
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Žiak má:
IX
2.
1.
2.
2.
3.
4.
4.
Úvod do predmetu
– 2 hod.
Úvod do predmetu,
oboznámenie
s obsahom učiva
Vývoj pohostinstva na
Slovenku
Potraviny a výživa:
Potraviny
Ročník: prvý
Bezpečnosť a ochrana
zdravia pri práci
– 2 hod.
Základné povinnosti
Odborný výcvik
pracovníkov výrobných Úvod do predmetu
stredísk
Ročník: prvý
Zariadenie výrobných
stredísk, pomôcky,
inventár a manipulácia
s nimi
Hygienické
požiadavky pri
príprave pokrmov
Zariadenie závodov
Zariadenia
výrobných stredísk
Ročník: druhý
Ústne
odpovede
Popísal vývoj
pohostinstva na
Slovensku
5.
– 4 hod.
Osobná hygiena
6.
X
Hygiena pracoviska
a potravín
7.
8.
2.
9.
10.
10.
Potraviny a výživa
Potraviny
Ročník: prvý
Odborný výcvik
Hygienické zásady
pri príprave jedál
Hygienické požiadavky Ročník: prvý
pri príprave a expedícii
pokrmov a nápojov
Zásady oddelenia
výrobných pracovísk,
Pracovné činnosti vo
výrobných
strediskách – 2 hod.
Základné pracovné
činnosti pred začatím
prevádzky
Pracovná činnosť počas
prípravy jedál
a nápojov a po
ukončení prevádzky
Predbežné úpravy
potravín rastlinného
a živočíšneho pôvodu,
Vysvetliť osobnú
hygienu
Popísať hygienu pri práci
s potravinami
Vysvetliť hygienu na
pracovisku
Vysvetlil osobnú
hygienu
Popísal hygienu pri
práci s potravinami
Vysvetlil hygienu na
pracovisku
Písomne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomne
odpovede
Ústne
odpovede
Popísať hygienické
požiadavky pri práci
a expedícii pokrmov
a nápojov
Popísal hygienické
požiadavky pri práci
a expedícii pokrmov
a nápojov
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Zvládnuť zásady
oddelenia výrobných
pracovísk
Stolovanie
Gastronomické
pravidlá a zásady
Ročník: druhý
Odborný výcvik
Pracovné činnosti vo
výrobných
strediskách
Popísať základné
pracovné činnosti
v prevádzke
Vysvetliť prípravu
pracovnej činnosti počas
prípravy jedál a nápojov
Zvládnuť základné
pracovné činnosti
Zvládol zásady
oddelenia výrobných
pracovísk
Popísal základné
pracovné činnosti
v prevádzke
Vysvetlil prípravu
pracovnej činnosti
počas prípravy jedál
a nápojov
Zvládol základné
pracovné činnosti
Ústne
odpovede
11.
12.
nové prístupy a nové
technológie
- 10. hod
Úprava potravín za
surova, význam
a spôsoby
Spracovanie potravín –
mechanické,
biochemické a tepelné
XI
13.
Straty pri spracovaní
surovín
14.
Základné spracovanie
zemiakov, zeleniny,
strukovín, obilnín
a ovocia
Spracovanie,
formovanie a delenie
hydiny, rýb – tepelné
úpravy
Opracovanie a delenie
jatočného mäsa
15.
16.
17.
18.
Ostatná predbežná
úprava mäsa ( plnenie,
mletie, špikovanie... )
Predbežné tepelné
úpravy potravín (
sparovanie, stužovanie,
blanšírovanie ), varenie
Sous vide
Potraviny a výživa
Zloženie,
skladovanie
a konzervovanie
potravín
Ročník: prvý
Potraviny a výživa
Zemiaky –
skladovanie
Strukoviny, obilniny,
ovocie – druhy
Ročník: prvý
Odborný výcvik
Základné tepelné
úpravy potravín
Ročník:prvý
Popísať úpravu potravín
za surova
Popísal úpravu
potravín za surova
Vysvetliť základné
spracovanie potravín
Zvládnuť úpravu
a spracovanie potravín
Popísať straty pri
spracovaní surovín
Vysvetlil základné
spracovanie potravín
Zvládol úpravu
a spracovanie potravín
Popísal straty pri
spracovaní surovín
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede
Vysvetliť spracovanie
surovín
Vysvetlil spracovanie
surovín
Popísať spracovanie,
delenie a formovanie
hydiny a rýb
Popísal spracovanie,
delenie a formovanie
hydiny a rýb
Písomne
skúšanie
Písomne
odpovede
Uviesť opracovanie
a delenie mäsa
Uviedol opracovanie
a delenie mäsa
Ústne
odpovede
Zvládnuť predbežnú
úpravu mäsa
Zvládol predbežnú
úpravu mäsa
Popísať bežné základné
tepelné úpravy potravín
Popísal bežné
základné tepelné
úpravy potravín
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede
XII
19.
20.
10.
21.
Cedenie, filtrovanie,
pasírovanie, lisovanie,
šľahanie a trenie,
varenie Sous vide
Korenenie potravín
Zvládnuť tepelné úpravy
potravín
Popísať použitie rôznych
druhov korenín
Základné tepelné
úpravy potravín
– 10 hod.
Varenie – zásady
varenia jednotlivých
druhov potravín
Popísať zásady tepelnej
úpravy potravín
22.
Spôsoby, druhy varenia
Odborný výcvik
potravín
Tepelná úprava
varením a dusením
Ročník prvý
I
23.
Dusenie, spôsoby
dusenia jednotlivých
druhov potravín
Pečenie, rôzne spôsoby
pečenia potravín
24.
25.
Vyprážanie, rôzne
spôsoby vyprážania
potravín
Uviesť spôsoby a druhy
tepelných úprav
Popísať spôsoby varenia
Popísať spôsoby dusenia
Odborný výcvik
Ostatné tepelné
úpravy
Ročník prvý
Popísať spôsoby pečenia
Uviesť 3 spôsoby
pečenia potravín
Popísať spôsoby
vyprážania potravín
Ústne
Zvládol tepelné úpravy frontálne
potravín
skúšanie
Ústne
odpovede
Popísal použitie
rôznych druhov
korenín
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Písomne
skúšanie
Písomne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Popísal zásady
tepelnej úpravy
potravín
Uviedol spôsoby
a druhy tepelných
úprav
Popísal spôsoby
varenia
Popísal spôsoby
dusenia
Popísal spôsoby
pečenia
Uviedol 3 spôsoby
pečenia potravín
Popísal spôsoby
vyprážania potravín
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede
26.
Obaľovanie potravín,
druhy obalov
27.
Opekanie, zapekanie
a zaprávanie
II.
28.
Gratinovanie,
grilovanie, pečenie
v papilote
29.
Nové trendy
technológií tepelných
úprav potravín
30.
Opakovanie TC
2.
Normovanie
a kalkulácia teplých
jedál – 2 hod.
Oboznámenie sa
s kalkuláciou
v reštauračnom
zariadení
31.
32.
Výpočet spotreby
surovín, straty
8.
Polievky –
Potraviny a výživa
Biologická hodnota
potravín
Energetická
a výživová hodnota
potravín
Ročník prvý
Environmentálna
výchova
Šetrenie surovinami
a energiou
Stolovanie
Zostavovanie
jedálneho lístka
Ročník: druhý
Stolovanie
Gastronomické
pravidlá a zásady
Ročník: druhý
Popísať obaľovanie
potravín
Vysvetliť význam obalov
potravín
Popísať opekanie,
zapekanie, zaprávanie
Vysvetliť význam
tepelných úprav jedál
Popísať grilovanie,
pečenie v papilote
Vysvetliť význam
tepelných úprav
Popísať nové trendy
technológií tepelných
úprav potravín pri
príprave jedál
Zvládnuť učivo TC
Popísal obaľovanie
potravín
Vysvetlil význam
obalov potravín
Popísal opekanie,
zapekanie, zaprávanie
Vysvetlil význam
tepelných úprav jedál
Popísal grilovanie,
pečenie v papilote
Vysvetlil význam
tepelných úprav
Popísal nové trendy
technológií tepelných
úprav potravín pri
príprave jedál
Zvládol učivo TC
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Písomne
skúšanie
Písomne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Vysvetliť význam
kalkulácie jedál
a nápojov
Popísať spôsoby
kalkulácie jedál
a nápojov
Zvládnuť výpočet
spotreby surovín na
prípravu jedál
Vysvetlil význam
kalkulácie jedál
a nápojov
Popísal spôsoby
kalkulácie jedál
a nápojov
Zvládol výpočet
spotreby surovín na
prípravu jedál
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Písomne
skúšanie
Písomne
odpovede
III.
33.
34.
35.
36.
technologický postup
prípravy polievok
– 8 hod.
Základné vývary
Odborný výcvik
Príprava polievok
Ročník: prvý
Hnedé polievky –
príprava rôznych
druhov vývarov (
hovädzí, hydinový,
rybí, zeleninový )
Čistenie a zosilňovanie
vývarov, špeciálne
vývary
Popísať prípravu
hnedých polievok a
vývarov
Závarky a vložky do
hnedých polievok
37.
Príprava bielych
polievok, rozdelenie
IV.
38.
Národné a špeciálne
polievky z ovocia, piva
a vína
Uviesť základné druhy
vývarov
Popísať prípravu rôznych
druhov vývarov
Odborný výcvik
Príprava polievokzávarky a vložky do
hnedých polievok
Ročník: prvý
Odborný výcvik
Špeciálne a zvláštne
polievky
Popísať zosilňovanie
a čistenie vývarov
Vysvetliť rozdelenie
vývarov, druhy
Uviesť príklady rôznych
druhov závariek
a vložiek do polievok
Popísať ich
technologické postupy
Popísať druhy polievok
Uviesť príklady rôznych
špeciálnych polievok
Uviedol základné
druhy vývarov
Popísal prípravu
rôznych druhov
vývarov
Popísať prípravu
hnedých polievok
a vývarov
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Popísal zosilňovanie
a čistenie vývarov
Vysvetlil rozdelenie
vývarov, druhy
Uviedol príklady
rôznych druhov
závariek a vložiek do
polievok
Popísal ich
technologické postupy
Popísal druhy polievok
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Uviesť príklady
rôznych špeciálnych
polievok
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
39.
Zahusťovanie
a zjemňovanie
polievok
40.
Dávkovanie
a podávanie polievok
5.
Technologický postup
prípravy príloh
a doplnkov k jedlám
– 5 hod.
Význam a druhy
príloh,
41.
42.
Výrobné postupy
a dávkovanie
V.
43.
Prílohy zo zemiakov
a zeleniny, jednoduché
šaláty
44.
Prílohy z múky
a cestovín
45.
Prílohy z ryže , obilnín
a zo strukovín
Ročník: prvý
Odborný výcvik
Dávkovanie príloh
a doplnkov
k hlavným jedlám
Ročník: prvý
Odborný výcvik
Príprava príloh
a doplnkov k jedlám
Ročník: prvý
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Zvládol druhy,
Zvládnuť druhy, prípravu
prípravu a podávanie
a podávanie polievok
polievok
Písomne
skúšanie
Písomne
odpovede
Vysvetliť význam
a druhy príloh
Uviesť zloženie, význam
príloh vo výžive
Vysvetlil význam
a druhy príloh
Uviedol zloženie,
význam príloh vo
výžive
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Popísať rôzne spôsoby
prípravy príloh
Popísal rôzne spôsoby
prípravy príloh
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Uviesť zahusťovanie
a zjemňovanie polievok
Zvládol druhy a prípravu
príloh k rôznym
základným jedlám
Uviesť príklady rôznych
druhov príloh a ich
použitie v kuchyni
Uviesť príklady rôznych
druhov príloh z ryže,
obilnín a zo strukovín
Uviedol zahusťovanie
a zjemňovanie
polievok
Zvládol druhy
a prípravu príloh
k rôznym základným
jedlám
Uviedol príklady
rôznych druhov príloh
a ich použitie
v kuchyni
Uviedol príklady
rôznych druhov príloh
z ryže, obilnín a zo
strukovín
4.
46.
47.
VI.
48.
49.
Omáčky –
technologický postup
pri príprave
- 4. hod
Význam omáčok,
rozdelenie a druhy
Príprava základných
bielych a hnedých
omáčok
Príprava majonézových
a studených krycích
omáčok
Špeciálne omáčky
k vareným mäsám
Potraviny a výživa
Zloženie potravín
Biologická a
energetická hodnota
potravín
Ročník prvý
Odborný výcvik
Príprava omáčok
Ročník: prvý
Uviesť omáčky a ich
použitie v kuchyni
Popísať prípravu
základných bielych
a hnedých omáčok
Vymenovať prípravu
majonézových
a studených krycích
omáčok
Uviesť príklady omáčok
a ich význam a použitie
v stravovaní
Uviedol omáčky a ich
použitie v kuchyni
Popísal prípravu
základných bielych
a hnedých omáčok
Vymenoval prípravu
majonézových
a studených krycích
omáčok
Uviedol príklady
omáčok a ich význam
a použitie v stravovaní
Písomne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomne
odpovede
Ústne
odpovede
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Ústne
odpovede
ROČNÍK: DRUHÝ
2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín
6445 2 kuchár
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Technológia
Mesiac
Hodina
IX.
X.
10
I. Technologický postup prípravy
bezmäsitých jedál
1
Význam, rozdelenie a charakteristika
2
Vyuţitie surovín
3
Vhodnosť príloh a dávkovanie príloh
4
Jedlá zo zemiakov
5
Jedlá zo zeleniny
6
Jedlá zo strukovín
7
Jedlá z húb
8
Jedlá z ryţe
9
Jedlá z vajec a syrov
10
XI.
Názov tematického celku
Témy
II. Technologické postupy prípravy
jednoduchých múčnych jedál a múčnikov
11
Kaše – príprava sladkých kaší
12
Význam a príprava kvásku
13
Príprava a technologický postup kysnutého cesta
14
Jedlá a múčniky z kysnutého cesta
15
Príprava múčnikov z liateho cesta
17
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
- poznať rozdelenie,
charakteristiku a pouţitie
bezmäsitých jedál
- poznal rozdelenie,
charakteristiku a pouţitie
bezmäsitých jedál
Potraviny a výţiva
- ovládať prípravu
a dávkovanie príloh
- ovládal prípravu
a dávkovanie príloh
Odborný výcvik
- vedieť rozdelenie
a prípravu jedál zo
zemiakov, zeleniny, zo
strukovín, z húb, z ryţe,
vajec a syrov
- vedel rozdelenie
a prípravu jedál zo
zemiakov, zeleniny, zo
strukovín, z húb, z ryţe,
vajec a syrov
vedel význam
vegetariánskej stravy
Stolovanie
vedieť význam
vegetariánskej stravy
Metódy
hodnotenia
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Prostriedky
hodnotenia
Ústne odpovede
Ústne odpovede
Skupinové písomné
práce
Význam vegetariánskej stravy
12
16
Medzipredmetové
vzťahy
Žiak má:
Potraviny a výţiva
Odborný výcvik
Jedlá a múčniky zo zemiakového cesta
Jedlá a múčniky z tvarohového cesta
Stolovanie
- ovládať prípravu kaší,
kvásku a kysnutého
cesta
- vedieť prípravu
múčnikov z kysnutého
cesta, liateho cesta, zo
zemiakového cesta
a z tvarohového cesta
- vedieť prípravu
ţemľoviek a nákypov,
krémov a pudingov
- poznať význam
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Žiak:
- ovládal prípravu kaší,
kvásku a kysnutého cesta
- vedel prípravu múčnikov
z kysnutého cesta, liateho
cesta, zo zemiakového
cesta a z tvarohového cesta
- vedel prípravu ţemľoviek
a nákypov, krémov
a pudingov
- poznal význam a prípravu
šalátov a ovocných
múčnikov
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne frontálne
Ústne odpovede
18
19
Príprava krémov
20
Príprava pudingov
21
Ovocné šaláty
22
Ovocné múčniky
III. Technologický postup prípravy jedál
z hovädzieho mäsa
10
XII . 23
24
I.
a prípravu šalátov
a ovocných múčnikov
Žiak má:
Charakteristika a rozdelenie hovädzieho mäsa
Pouţitie jednotlivých častí hovädzieho mäsa
25
Úprava hovädzieho mäsa varením
26
Úprava hovädzieho mäsa dusením
27
Príprava gulášov
28
Príprava pečienok
29
Príprava závitkov a filé
30
Príprava jedál na anglický spôsob a záţitková
gastronómia
31
Záţitková gastronómia, krása na tanieri
32
Význam a príprava jedál z hovädzích vnútorností
7
II.
Ţemľovky a nákypy
Potraviny a výţiva
Odborný výcvik
Stolovanie
VI. Technologický postup prípravy jedál
z teľacieho mäsa
33
Charakteristika a rozdelenie teľacieho mäsa
34
Pouţitie jednotlivých častí teľacieho mäsa
35
Úprava teľacieho mäsa varením a zaprávaním
Potraviny a výţiva
36
Úprava teľacieho mäsa dusením
Odborný výcvik
37
Úprava teľacieho mäsa pečením
Stolovanie
38
Úprava teľacieho mäsa vypráţaním
39
Príprava jedál z teľacích vnútorností
10
V. Technologický postup prípravy jedál
z bravčového mäsa
40
Charakteristika a rozdelenie bravčového mäsa
41
Pouţitie jednotlivých častí bravčového mäsa
Potraviny a výţiva
Odborný výcvik
skúšanie
Žiak:
- vedieť charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
hovädzieho mäsa
- vedel charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
hovädzieho mäsa
- ovládať prípravu
guľášov, pečienok,
závitkov, filé a jedál na
anglický spôsob
- ovládal prípravu guľášov,
pečienok, závitkov, filé
a jedál na anglický spôsob
- poznať význam,
pouţitie a jedlá
z hovädzích vnútorností
- poznal význam, pouţitie
a jedlá z hovädzích
vnútorností
Žiak má:
Žiak:
- vedieť charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
teľacieho mäsa
- popísať rôzne druhy
technologických
spôsobov prípravy jedál
z teľacieho mäsa
- poznať význam,
pouţitie a jedlá z teľacích
vnútorností
- vedel charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí teľacieho
mäsa
- popísal rôzne druhy
technologických spôsobov
prípravy jedál z teľacieho
mäsa
- poznal význam, pouţitie
a jedlá z teľacích
vnútorností
Žiak má:
Žiak:
- vedieť charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
bravčového mäsa
- vedel charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
bravčového mäsa
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Skupinové písomné
práce
Ústne odpovede
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Ústne odpovede
III.
IV.
42
Úprava bravčového mäsa varením
43
Úprava bravčového mäsa dusením – základy
44
Úprava bravčového mäsa pečením
45
Úprava bravčového mäsa vypráţaním – obaly
46
Príprava minútových pokrmov
47
Úprava údeného mäsa a pouţitie slaniny
48
Príprava jedál z bravčových vnútorností
49
Význam a pouţitie bravčových vnútorností
5
VI. Technologický postup prípravy jedál
z baranieho mäsa
50
Charakteristika baranieho mäsa
51
Pouţitie jednotlivých častí baranieho mäsa
52
Úprava baranieho mäsa varením a dusením
53
Úprava baranieho mäsa pečením
54
Príprava jedál z baraních vnútorností
4
55
56
Stolovanie
Potraviny a výţiva
Odborný výcvik
Stolovanie
VII. Technologický postup prípravy jedál
z mäsa ostatných jatočných zvierat
Charakteristika a delenie jahňacieho a kozľacieho
mäsa
Príprava jedál z jahňacieho a kozľacieho mäsa
57
Potraviny a výţiva
Charakteristika a delenie králičieho mäsa
Stolovanie
58
8
Príprava jedál zo zajaca a králika
VIII. Technologický postup prípravy jedál
z mletého mäsa
59
Význam pokrmov z mletého mäsa
60
Druhy mäsa vhodné na mletie
- popísal rôzne druhy
technologických spôsobov
prípravy jedál z bravčového
mäsa
- poznal rôzne obaly na
vypráţanie
- vedel prípravu
minútkových pokrmov,
z údeného mäsa a pouţitie
slaniny
- poznal význam, pouţitie
a jedlá z bravčových
vnútorností
Žiak má:
Žiak:
- vedieť charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
baranieho mäsa
- popísať rôzne druhy
technologických
spôsobov prípravy jedál
z baranieho mäsa
- poznať význam,
pouţitie a jedlá
z baraních vnútorností
Žiak má:
Odborný výcvik
V.
- popísať rôzne druhy
technologických
spôsobov prípravy jedál
z bravčového mäsa
- poznať rôzne obaly na
vypráţanie
- vedieť prípravu
minútkových pokrmov,
z údeného mäsa
a pouţitie slaniny
- poznať význam,
pouţitie a jedlá
z bravčových vnútorností
- vedieť charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
jahňacieho, kozľacieho
a králičieho mäsa
- vedieť technologické
postupy prípravy jedál
z jahňacieho, kozľacieho
a králičieho mäsa
a prípravu jedál zo
zajaca
Žiak má:
Potraviny a výţiva
- poznať prípravu,
význam a rozdelenie
pokrmov z mletého mäsa
- vedel charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí baranieho
mäsa
- popísal rôzne druhy
technologických spôsobov
prípravy jedál z baranieho
mäsa
- poznal význam, pouţitie
a jedlá z baraních
vnútorností
Písomné skúšanie
Skupinová písomná
práca
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Žiak:
- vedel charakteristiku,
rozdelenie a pouţitie
jednotlivých častí
jahňacieho, kozľacieho
a králičieho mäsa
- vedel technologické
postupy prípravy jedál
z jahňacieho, kozľacieho
a králičieho mäsa
a prípravu jedál zo zajaca
Písomné skúšanie
Písomné odpovede
Žiak:
- poznal prípravu, význam
a rozdelenie pokrmov
z mletého mäsa
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
VI.
61
Jedlá zo surového mäsa
62
Tepelná úprava surového mäsa
63
Mleté mäsá upravované varením a dusením
64
Mleté mäsá upravované pečením a vypráţaním
65
Minútkové pokrmy z mletého mäsa
66
Opakovanie učiva
Odborný výcvik
Stolovanie
- popísať rôzne
technologické postupy
prípravy jedál z mletého
mäsa
- poznať prípravu
a význam minútkových
pokrmov z mletého mäsa
- popísal rôzne
technologické postupy
prípravy jedál z mletého
mäsa
- poznal prípravu a význam
minútkových pokrmov
z mletého mäsa
ROČNÍK: TRETÍ
2,5 hodiny týždenne, spolu 75 vyučovacích hodín
6445 2 kuchár
ROZPIS UČIVA PREDMETU: TECHNOLÓGIA
Mesiac
Hodina
Názov tematického celku
Témy
Medzipredmetové
vzťahy
I. Technologický postup prípravy
jedál z rýb, sladkovodných
živočíchov, plodov mora, slimákov
a obojživelníkov / 9 /
IX.
1
Charakteristika a rozdelenie rýb
Varenie rýb
Stolovanie
Dusenie rýb
Zloţitá obsluha a
slávnostné stolovanie
Pečenie rýb
Ročník: druhý
Vypráţanie rýb
Odborný výcvik
6
Úprava morských a riečnych rakov
7
Úprava lastúrnikov a mäkkýšov
Príprava jedál z rýb a
ostatných vodných
ţivočíchov
8
Úprava obojţivelníkov
Ročník: tretí
2
3
4
5
X. 9
10
11
12
13
14
15
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak vie:
Charakterizovať a rozdeliť ryby a
kôrovce.
Charakterizoval a rozdelil ryby a
kôrovce.
Popísať postup predprípravy a
spôsoby tepelných úprav rýb,
kôrovcov, lastúrnikov a mäkkýšov.
Popísal postup predprípravy a
spôsoby tepelných úprav rýb,
kôrovcov, lastúrnikov a
mäkkýšov.
Uviedol a popísal prípravu
pokrmov z rýb, kôrovcov,
lastúrnikov a mäkkýšov
Uviesť a popísať prípravu pokrmov
z rýb, kôrovcov, lastúrnikov a
mäkkýšov.
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Charakterizoval a rozdelil hydinu.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Popísal postup jej predprípravy,
drezírovania a morenia.
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Skupinová písomná
práca
Kaviár, opakovanie učiva
II. Technologický postup prípravy
jedál z hydiny /7 /
Charakteristika a rozdelenie hydiny
Žiak má:
Varenie hydiny
Potraviny a výživa
Mäso a mäsové
výrobky
Ročník: druhý
Dusenie hydiny
Odborný výcvik
Pečenie hydiny, drezírovanie, plnenie
Príprava jedál z
hydiny
Ročník: tretí
Predpríprava hydiny a opracovanie
Vypráţanie hydiny
Charakterizovať a rozdeliť hydinu.
Popísať postup jej predprípravy,
drezírovania a morenia.
Popísať spôsoby tepelných úprav
hydiny, prípravu šťavy.
Uviesť príklady a popísať techniku
prípravy pokrmov z hydiny.
Úprava drobov a vnútornosti
Žiak vie:
Popísal spôsoby tepelných úprav
hydiny , prípravu šťavy.
Uviedol príklady a popísal
techniku prípravy pokrmov z
hydiny.
XI. 16
17
18
III. Technologický postup prípravy
jedál zo zveriny / 6 /
Charakteristika a rozdelenie zveriny
Drezírovanie zveriny
Potraviny a výživa
Mäso a mäsové
Žiak má:
Žiak vie:
Charakterizovať a rozdeliť zverinu.
Charakterizoval a rozdelil zverinu.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Popísať postup jej predprípravy,
Popísal postup jej predprípravy,
Ústne frontálne
Ústne odpovede
19
20
21
22
4
23
XII. 24
Morenie zveriny
výrobky
drezírovania a morenia.
drezírovania a morenia.
Varenie zveriny
Ročník: druhý
Popísať spôsoby tepelných úprav
zveriny, prípravu šťavy.
Popísal spôsoby tepelných úprav
zveriny, prípravu šťavy.
Odborný výcvik
Uviesť príklady a popísať techniku
prípravy pokrmov zo zveriny.
Uviedol príklady a popísal
techniku prípravy pokrmov zo
zveriny.
Dusenie zveriny
Pečenie zveriny, príprava šťavy
IV. Technologický postup prípravy
jedál studenej kuchyne a molekulárna
gatronómia / 13 /
Aspik - druhy výrobkov, príprava a
pouţitie
Pochúťkové masla - druhy a pouţitie
25
Chuťovky, kanapky a obloţené chlebíky
26
Príprava majonézy, marinády a
dressingu
27
Kokteilové omáčky, predkrmové kokteily
28
Plnená zelenina
29
Zloţité šaláty
30
Pokrmy zo syrov a vajec
31
Paštéty , teriny a galantíny
I. 32
33
34
35
Regionálna
gastronómia
Regionálna studená
kuchyňa
Ročník: druhý
Odborný výcvik
Príprava jedál
studenej kuchyne
Ročník: tretí
Molekulárna gatronómia
Peny – mousse a molekulárna
gatronómia
Úprava, zdobenie a druhy studených
mís, molekulárna gatronómia
Pomôcky a ozdoby na prípravu
studených mís, molekulárna gatronómia
V. Technologický postup prípravy
jedál na objednávku - minútok / 14 /
36
Charakteristika jedál na objednávku
37
Technika prípravy a vhodné druhy mäsa
38
Spôsoby tepelných úprav
39
Jedlá na objednávku z hovädzieho mäsa
II. 40
Príprava jedál zo
zveriny
Ročník: tretí
Jedlá na objednávku z teľacieho mäsa
Potraviny a výživa
Mäso a mäsové
výrobky
Ročník: druhý
Žiak má:
Žiak vie:
Charakterizovať studenú kuchyňu.
Popísať prípravu, pouţitie a druhy
pochúťkových masiel a výrobkov z
aspiku.
Vysvetliť rozdiely medzi
majonézou, marinádou a
dressingom, chuťovkami,
kanapkami a obloţenými chlebíkmi.
Uviesť druhy a prípravu týchto
výrobkov.
Rozdeliť zloţité šaláty podľa
surovín.
Popísať prípravu pokrmov z vajec a
syrov, plnenej zeleniny a zloţitých
šalátov.
Poukázať na rozdiely paštét, terín ,
galantín a pien.
Popísať úpravu studených mís,
druhy, zásady pri zdobení mís.
Vymenovať pomôcky na prípravu
studených mís, druhy ozdôb.
Charakterizoval studenú kuchyňu.
Popísal prípravu, pouţitie a druhy
pochúťkových masiel a výrobkov
z aspiku.
Vysvetlil rozdiely medzi
majonézou, marinádou a
dressingom, chuťovkami,
kanapkami a obloţenými
chlebíkmi.
Uviedol druhy a prípravu týchto
výrobkov.
Rozdelil zloţité šaláty podľa
surovín.
Popísal prípravu pokrmov z vajec
a syrov, plnenej zeleniny a
zloţitých šalátov.
Poukázal na rozdiely paštét, terín,
galantín a pien.
Popísal úpravu studených mís,
druhy, zásady pri zdobení mís.
Vymenoval pomôcky na prípravu
studených mís, druhy ozdôb.
Žiak má:
Žiak vie:
Charakterizovať prípravu jedál na
objednávku.
Charakterizoval prípravu jedál na
objednávku.
Popísať techniku prípravy jedál na
objednávku a vhodnosť druhov
mäsa.
Vysvetliť prípravu jedál na anglický
spôsob, prípravu šťavy.
Popísal techniku prípravy jedál na
objednávku a vhodnosť druhov
mäsa.
Vysvetlil prípravu jedál na
anglický spôsob, prípravu šťavy.
skúšanie
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Skupinová písomná
práca
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
41
Úprava jedál na anglicky spôsob –
príprava šťavy
42
Jedlá na objednávku z bravčového mäsa
43
Minútky z baranieho, jahňacieho mäsa
44
Jedlá na objednávku z hydiny
45
Jedlá na objednávku z rýb
46
Jedlá na objednávku zo zveriny
Odborný výcvik
Príprava jedál na
objednávku
Ročník: tretí
47
III. 48
49
51
Poukázať na vhodnosť príloh a
obloţenia k minútkovým jedlám.
Poukázal na vhodnosť príloh a
obloţenia k minútkovým jedlám.
Ovládať základné zásady pri
estetickej úprave jedál na
objednávku.
Vedieť kombinovať jednotlivé
suroviny z ovocia, zeleniny, šťavy a
omáčky.
Ovládal základné zásady pri
estetickej úprave jedál na
objednávku.
Vedel kombinovať jednotlivé
suroviny z ovocia, zeleniny, šťavy
a omáčky.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Skupinová písomná
práca
Estetická úprava a dokončovanie jedál
na objednávku pred hosťom
Opakovanie učiva
Convenience - druhy a vyuţitie
Príprava zmrazených jedál a ostatných
druhov stravy
VII. Technologický postup prípravy
reštauračných múčnikov, / 10 /
cukrárenských výrobkov a nápojov
52
Múčniky z kysnutého a plundrového
cesta
53
Múčniky z lístkového a tukového cesta
54
Múčniky z piškótového cesta
55
Múčniky zo šľahaných hmôt
IV. 56
Uviedol príklady a popísal
techniku prípravy minútkových
jedál z jednotlivých druhov mäsa,.
Prílohy a obloţenia k jedlám na
objednávku
Žiak má:
VI. Progresívna výroba jedál / 2 /
50
Uviesť príklady a popísať techniku
prípravy minútkových jedál z
jednotlivých druhov mäsa.
Múčniky z lineckého a vaflového cesta
57
Múčniky z jadrových hmôt
58
Múčniky z odpaľovaného cesta
59
Zmrzliny a zdobené poháre
Odborný výcvik
Progresívne spôsoby
výroby
Ročník: tretí
Odborný výcvik
Príprava zloţitých
múčnikov,
cukrárenských
výrobkov a nápojov
Ročník: tretí
Vysvetliť význam polotovarov.
Uviesť druhy a vyuţitie polotovarov.
Žiak vie:
Vysvetlil význam polotovarov.
Uviedol druhy a vyuţitie
polotovarov.
Žiak má:
Žiak vie:
Charakterizovať múčniky, dezerty a
zmrzlinu.
Rozdeliť múčniky podľa druhov
základných ciest a hmôt.
Vysvetliť rozdiel medzi
jednoduchými a zloţitými múčnikmi.
Popísať zásady, suroviny pri
príprave jednotlivých základných
druhov hmôt.
Poukázať na históriu, prípravu a
druhy zmrzliny.
Uviesť príklady zloţitých múčnikov,
dezertov, zmrzliny, zdobených
pohárov a ich prípravu.
Charakterizoval múčniky, dezerty
a zmrzlinu.
Rozdelil múčniky podľa druhov
základných hmôt.
Vysvetlil rozdiel medzi
jednoduchými a zloţitými
múčnikmi.
Popísal zásady, suroviny pri
príprave jednotlivých základných
druhov hmôt.
Poukázal na históriu, prípravu a
druhy zmrzliny.
Uviedol príklady múčnikov,
dezertov a ich prípravu.
Písomné skúšanie
Skupinová písomná
práca
60
Teplé a studené nápoje
61
Vyuţitie a úprava ovocia
Popísať prípravu teplých a
studených nápojov.
Poukázať na vyuţitie a úpravu
ovocia v cukrárskych výrobkoch
Žiak má:
VIII. Medzinárodná gastronómia / 10 /
62
63
Rozdelenie svetovej gastronómie
Francúzska kuchyňa
V. 64
Talianska kuchyňa
65
Maďarská kuchyňa
66
Ruská kuchyňa
Odborný výcvik
67
Grécka a balkánske kuchyne
68
Nemecká a rakúska kuchyňa
Spôsoby a zvláštnosti
prípravy jedál iných
krajín sveta
69
Čínska kuchyňa
Ročník: tretí
70
Jedlá ostatných ázijských kuchýň
71
Ostatné svetové kuchyne
VI. 72
Popísal prípravu teplých a
studených nápojov.
Poukázal na vyuţitie a úpravu
ovocia v cukrárskych výrobkoch
IX. Technologický postup prípravy
diétnych jedál, diferencovanej
a vegetariánskej stravy, bioprodukty/
4/
Charakteristika diferencovaného a
dietneho stravovania,
Odborný výcvik
73
Základné a špeciálne druhy diét
74
Racionálna výţiva a bioprodukty
Príprava diétnych
jedál a diferencovaná
strava
75
Vegetariánska strava a bioprodukty
Ročník: tretí
Aktualizácia učiva
Záverečné hodnotenie
Rozdeliť svetovú gastronómiu do
skupín.
Rozdelil svetovú gastronómiu do
skupín.
Charakterizovať jednotlivé národné
kuchyne.
Charakterizoval jednotlivé
národné kuchyne.
Vymenovať najdôleţitejšie
suroviny, pokrmy, špeciality a
nápoje národných a regionálnych
kuchýň..
Vymenoval najdôleţitejšie
suroviny, pokrmy, špeciality a
nápoje národných a regionálnych
kuchýň..
Popísať vybrane druhy špecialít a
nápojov typických pre národné
kuchyne uvedených štátov.
Popísal vybrane druhy špecialít a
nápojov typických pre národné
kuchyne uvedených štátov.
Žiak má:
Žiak:
Charakterizovať diétne a
diferencované stravovanie.
Vysvetliť princípy stravovania u
základných a špeciálnych diét
nemocničného diétneho systému.
Popísať zásady racionálnej výţivy a
vegetariánskej stravy.
Uviesť vhodne druhy pokrmov pre
racionálnu a vegetariánsku stravu.
Charakterizoval diétne a
diferencované stravovanie.
Vysvetlil princípy stravovania u
základných a špeciálnych diét
nemocničného diétneho systému.
Popísal zásady racionálnej výţivy
a vegetariánskej stravy.
Uviedol vhodne druhy pokrmov
pre racionálnu a vegetariánsku
stravu.
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Písomné skúšanie
Skupinová písomná
práca
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne odpovede
Download

Dodatok k ŠKVP64C-oas-TEC