SPOJENÁ ŠKOLA
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM
Elektronické počítačové systémy
Študijný odbor: 2675 6 elektrotechnika
Príloha č. 2 – Učebné osnovy pre 3. ročník
1
OBSAH
OBSAH .............................................................................................................................................................. 2
1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE ........................................................................................................... 3
2 UČEBNÉ OSNOVY ....................................................................................................................................... 5
2.1 Všeobecnovzdelávacie predmety............................................................................................................. 5
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra ..................................................... 6
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu anglický jazyk ....................................................................... 24
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu nemecký jazyk ....................................................................... 33
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu občianska náuka .................................................................... 58
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu matematika ............................................................................ 63
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu telesná a športová výchova - chlapci ..................................... 68
2.2 Odborné predmety ................................................................................................................................. 77
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu elektronika ............................................................................. 78
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu automatizácia ........................................................................ 85
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu silnoprúdové zariadenia ........................................................ 92
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu prax ....................................................................................... 97
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu výpočtová technika.............................................................. 105
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu elektrotechnické merania .................................................... 112
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu sieťové technológie ............................................................. 121
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu informačné technológie ....................................................... 130
2
1 ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE
Názov a adresa školy
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Vyučovací jazyk
Druh školy
Dátum schválenia ŠkVP
Miesto vydania
Platnosť školského vzdelávacieho programu
Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké
Nové Mesto
Elektronické počítačové systémy
26 elektrotechnika
2675 6 elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
slovenský
štátna
28. august 2008
Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké
Nové Mesto
01. september 2008 začínajúc prvým ročníkom
Kontakty pre komunikáciu so školou:
Titul, meno, priezvisko
Pracovná
pozícia
Telefón
Fax
e-mail
Iné
Ing. Milan Valek
Riaditeľ
školy
Štatutárny
zástupca
a zástupca
riaditeľa pre
všeobecno
vzdelávacie
predmety
041/4207410
0918481085
041/4212461
[email protected]
www.spsknm.sk
041/2407414
0907809122
041/4212461
[email protected]
[email protected]
Ing. Alojz Ďurica
Zástupca
riaditeľa pre
odborné
predmety
041/2407414
0907809122
041/4212461
[email protected]
[email protected]
Ing. Michal Žabka
Technickoekonomický
zástupca
041/2407420
0907809122
041/4212461
[email protected]
[email protected]
Ladislav Šamaj
Pedagogický
vedúci dielni
041/4207460
041/4212461
[email protected]
Mgr. Miroslav Dupkala
Vedúci
školského
internátu
041/4220348
041/4212461
[email protected]
Ing. Mária Sláviková
Výchovný
poradca
041/4207426
041/4212461
[email protected]
[email protected]
Helena Šeptajová
Vedúca
školskej
jedálne
041/4213452
041/4212461
[email protected]
Mgr. Adriana Pečková
Zriaďovateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48
011 09 Žilina
tel.: 041/5032205
e-mail: [email protected]
Kysucké Nové Mesto, 29. 06. 2010
................................................
Ing. Milan Valek
riaditeľ školy
3
Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu:
Platnosť ŠkVP
Dátum
01. 09. 2008
Revidovanie ŠkVP
Dátum
24.06.2009
29.06.2010
Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.
Dátum začiatku platnosti ŠkVP
Doplnenie učebných osnov pre 2. ročník
Doplnenie učebných osnov pre 3. ročník
4
2 UČEBNÉ OSNOVY
2.1 Všeobecnovzdelávacie predmety
Škola (názov, adresa)
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké
Nové Mesto
Elektronické počítačové systémy
2675 elektrotechnika
2675 6 elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie – ISDCED 3A
4 roky
denná
tretí
5
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
slovenský jazyk a literatúra
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu 99 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ ŠVP. Predmet slovenský jazyk
a literatúra svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Jeho obsah je
štruktúrovaný do tematických celkov (téma a podtémy). Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu
v tomto predmete, využijú medzipredmetovo i vo svojej profesionálnej praxi a bežnom občianskom živote. Učivo sa skladá z časti - jazyk a z časti literárna výchova. Rešpektuje obsahový i výkonový vzdelávací štandard
predmetu. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali
na základe vzájomnej kooperácie, aby získali vedomosti, zručnosti a postoje osobným úsilím a tvorivosťou.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania slovenského jazyka a literatúry majú stimulovať rozvoj komunikačných schopností žiakov, podporovať ich cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť.
Základom koncepcie sa stávajú komunikačné jazykové kompetencie: čítanie s porozumením, písanie, aktívne počúvanie a dve ďalšie kľúčové kompetencie – učiť sa, ako sa učiť a cieľavedome riadiť
vlastný život.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v učebniach TEI, pavilónu všeobecnovzdelávacích predmetov, čiastočne
v pavilóne odborných predmetov. Žiaci absolvujú návštevu knižníc (školskej a mestskej).
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Časť: slovenský jazyk
Sloh
výklad, rozprávanie
Učenie sa /Sloh
dedukcia, indukcia, komparácia, analýza, syntéza, výklad, kauzálne vzťahy, citovanie, analógia, generalizácia
Učenie sa
projekt, príprava projektu, realizácia projektu, prezentácia projektu
Syntaktická/skladobná rovina
vetosled, konektory, nadvetná syntax, odsek, kapitola,
vetné sklady, polovetná konštrukcia, jednočlenná, dvojčlenná veta, jednoduché, zložené súvetie
Významová/lexikálna rovina
spisovný jazyk – nárečia, nárečové slová, odborné názvy/termíny, básnické slová
Práca s informáciami
slovenská štátna norma, reklama, propagácia, propaganda, agitácia, dezinformácia
Jazyková kultúra
jazyková norma, komunikácia, frázovanie
Komunikácia
odosielateľ, prijímateľ, komunikačná situácia, efektívna komunikácia, asertívna komunikácia, defektná
komunikácia, druhy otázok, súkromná komunikácia, verejná komunikácia
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je poskytnúť žiakom súbor vedomostí,
zručností a kompetencií v oblasti materinského jazyka a literárnej výchovy, formovať logické myslenie
6
a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalších predmetoch i reálnych životných
situáciách. Žiaci získajú poznatky o vybraných jazykovedných a literárnovedných pojmoch, osvoja si zásady
verejnej prezentácie textov, budú mať základné jazykovedné vedomosti, ktoré dokážu aplikovať vo vecných
a umeleckých textoch. Žiaci sa naučia správne, výstižne a pohotovo vyjadrovať v konkrétnych komunikačných
situáciách, získavať a spracúvať potrebné informácie, používať jazykové príručky, čítať a reprodukovať texty.
V literárnej oblasti sa naučia orientovať v literárnych smeroch, porovnávať literárne diela a chápať medzi nimi
súvislosti, čítať s dôrazom na umeleckú a estetickú pôsobnosť diel.
Vytvoria si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel,
na osvojení literárnych faktov, pojmov a poznatkov. Pokúsia sa vytvoriť malé literárne dielka.
Vyjadria vlastný čitateľský zážitok a zdôvodnia ho. Žiaci získajú presvedčenie o užitočnosti teoretických poznatkov a praktických zručností v ďalšom profesionálnom i osobnom živote.
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
Absolvent má:
riešiť rozmanité komunikačné, spoločenské a pracovné situácie,
zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,
používať vhodné jazykové prostriedky (zvukové, verbálne, neverbálne, rečová etika) a reagovať na vopred nenacvičenú situáciu,
vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do
diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa),
uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie
komunikačnej situácie,
používať postupy a jazykové prostriedky (zvukové, lexikálne, gramatické) štýlu oznamovacieho, konverzačného, prakticky odborného a rokovacieho (administratívneho), oboznámiť sa so špecifikami štýlu publicistického a umeleckého, mať kultivovaný súvislý prejav na pripravenú a nepripravenú tému,
usilovať sa pri ústnom a písomnom prejave o dodržaní jazykových noriem, výstižné, logické a jazykovo
správne a bohaté vyjadrovanie,
ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým
menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,
získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť
základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa
v jeho stavbe,
vedieť spracovať výpisky z textu a dokázať ho primerane reprodukovať a interpretovať, vyjadrovať sa
k odbornej problematike, s využitím popisných výkladových a úvahových postupov, vyhľadávať informácie všeobecného a odborného charakteru, pracovať s príručkami,
uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,
pracovať s Pravidlami slovenského pravopisu a inými jazykovými príručkami,
mať vypestovaný návyk pravidelne túto literatúru používať, uvedomele sa snažiť o dokonalejšie zvládnutie spisovného jazyka, o skvalitnenie svojho vyjadrovania a osobného štýlu,
chápať význam jazykovej kultúry a funkcií spisovného jazyka, snažiť spisovne vyjadrovať v situáciách,
ktoré si to vyžadujú, byť si vedomý toho, že jazyk sa dynamicky rozvíja,
chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,
vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,
chápať prínos literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka,
vyjadriť vlastný čitateľský zážitok a zdôvodniť ho,
vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na
osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,
poznať a chápať tie myšlienkové a literárne smery, hnutia, významné osobnosti z diela, ktoré spoluvytvárajú duchovnú klímu našej súčasnosti,
pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri
pretváraní životného prostredia, podieľať sa na ochrane kultúrnych hodnôt,
poznať špecifické črty a funkcie literárnych diel, orientovať sa v ich základných výrazových prostriedkoch,
vybrať a rozvíjať záujem o literatúru, tolerovať žánre a druhy, najmä tie, ktoré sú v popredí jeho záujmu,
vytvoriť vlastné malé literárne dielka (napr. báseň, poviedku).
Jazyk a reč, Sloh
 Pri tvorbe vlastných jazykových prejavov dodržiava predovšetkým tému, pričom zohľadňuje
funkciu prejavov.
7
























Na základe komunikačnej situácie vie použiť vhodnú slovnú zásobu.
S pomocou učiteľa dokáže pochopiť chyby v poradí viet vo vlastnom texte a následne ho dokáže
opraviť.
Po príprave dokáže plynulo prečítať umelecký a vecný text.
Vie čítať s porozumením veku primerané umelecké a jednoduché vecné texty, ktoré podávajú jemu blízku problematiku.
Vie na základe funkcie rozlíšiť umelecký a vecný text.
Vie v texte identifikovať výrazové prostriedky, ktoré určujú text buď ako umelecký alebo ako
vecný, napr. termíny, resp. obrazné pomenovania.
S pomocou učiteľa dokáže vybrať kľúčové slová textu.
Vie rozlíšiť v texte kľúčové myšlienky od vedľajších.
Na základe vlastného spracovania informácií v texte dokáže sformulovať jeho hlavnú myšlienku.
Dokáže spracovať text – vytvoriť z neho konspekt.
Vie určiť informačné zdroje, na základe ktorých bol text vytvorený.
Dokáže posúdiť spisovnosť použitých jazykových prostriedkov v texte.
Dokáže posúdiť subjektívnu využiteľnosť vecného textu.
Na základe svojich poznámok vie vyjadriť svoj estetický a emocionálny zážitok z prečítaného
umeleckého textu.
Dokáže využiť dostupné zdroje informácií (najmä slovníky a internet) pri práci s vlastným
i cudzím textom.
Vie identifikovať problémy nastolené textom.
Dokáže vyjadriť svoj názor na využitie prečítaného textu na riešenie reálnych problémov.
Dokáže postrehnúť hlavnú myšlienku počutého textu.
Vie rozpoznať kontext počutej komunikačnej situácie s pomocou učiteľa, ktorý ho upozorní na
významové vzťahy kontextu.
Je schopný identifikovať dôraz a prestávky v reči účastníkov komunikácie.
Dokáže rozlíšiť nevhodnosť použitých slov, resp. slovných spojení v ústnom jazykovom prejave
v bežných komunikačných situáciách.
Je schopný zhodnotiť škálu niektorých vyjadrovacích prostriedkov účastníkov komunikácie
z hľadiska spisovnosti.
Uvedomuje si a vie poukázať na štylisticky neprimerané jazykové prostriedky v závislosti od danej komunikačnej situácie.
Pozná zásady spoločenskej rétoriky, ale len zriedka ich dokáže dodržiavať vo vlastnej komunikácii.
Syntaktická/skladobná rovina

Pri tvorbe syntakticky jednoduchých viet dodržiava pravidlá a požiadavky syntaxe.
 Pri organizácii myšlienok vo vlastných jazykových prejavoch dodržiava nadväznosť myšlienok. Vie
vytvoriť názov textu, rozčleniť text na odseky a na úvod, jadro a záver.

Uplatňuje vo vlastných jazykových prejavoch správny slovosled.
Komunikácia
 Dokáže sa zorientovať v danej komunikačnej situácii a reagovať na počutý text tak, že poslucháč
pochopí obsah jeho výpovede.
 Uvedomuje si spisovnosť a nespisovnosť vo svojom prejave a vo verejných prejavoch sa snaží používať spisovnú výslovnosť.
 Dokáže začať, viesť a ukončiť komunikáciu.

Na základe komunikačnej situácie vie použiť vhodnú slovnú zásobu.

S pomocou učiteľa dokáže pochopiť chyby v poradí viet vo vlastnom texte a následne ho dokáže opraviť.
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi: diktát (jedenkrát za polrok), kontrolná slohová práca
(jedenkrát za polrok), ústna odpoveď (minimálne jedenkrát za polrok)
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra
Časť: slovenský jazyk (2 hod. týždenne, 66 hodín)
Mesiac
P.
č. Téma učiva
vyuč.
hodiny
IX.
1.
Organizačné
Formy
Úvodné informá - Frontálna práca
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická
technika
Informačnoreceptívna - výklad Ukážky učeb8
cie o obsahu vzde- žiakov
lávani
2.
3.
4.
5.
6.
7.
X.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Xl.
15.
16.
TC Sloh
Výkladový slohový
postup – charakteristika
Kauzálne vzťahy
níc
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna práca
žiakov a individuálna
práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov a individuálna
práca
žiakov
Využitie odbornej Frontálna práca
lit. a informatiky žiakov a indivipri tvorbe výkladu. duálna
práca
Citovanie
žiakov
Motivačný rozhovor
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Meotar
Druhy
výklado- Frontálna práca
vých textov
žiakov
Individuálna
práca žiakov
LogickoFrontálna práca
myšlienkové ope- žiakov, Indivirácie:
indukcia, duálna
práca
dedukcia, kompa- žiakov
rácia (využitie vo Skupinová práVSP)
ca žiakov
LogickoFrontálna práca
myšlienkové ope- žiakov a indirácie:
analýza, viduálna práca
syntéza, analógia, žiakov
generalizácia (využitie vo VSP)
Kontrolná písomná Frontálna práca
slohová práca
žiakov a individuálna práca
žiakov
Kontrolná písomná Individuálna
slohová práca
práca žiakov
Oprava kontrolnej Frontálna a
písomnej slohovej individuálna
práce
práca žiakov
Oprava kontrolnej Frontálna a
písomnej slohovej individuálna
práce
práca žiakov
Opakovanie
Frontálna a
a upevňovanie
individuálna
učiva. Diktát
práca žiakov
TC Učenie sa
Frontálna a
Projekt.
individuálna
Využitie VSP.
práca žiakov
Využitie logicko –
myšlienkových
operácií.
Príprava projektu,
námety
Príprava projektu, Individuálna
výber témy
práca žiakov
Príprava projektu, Individuálna
práca
s infomač- práca žiakov
nými zdrojmi
Príprava projektu, Individuálna
práca s infomač- práca žiakov
Meotar
Tabuľa
Učebnica SJ
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Dataprojektor,
Tabuľa
Reproduktívna – riadený rozhovor
Práca s knihou (textom)
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna - výklad
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Informačnoreceptívna - výklad
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica SJ
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Informačnoreceptívna - výklad
Samostatná práca žiakov
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica SJ
Meotar
Tabuľa
Učebnica SJ
Cvičebnica SJ
Tabuľa
DTP
Motivačný rozhovor
Samostatná práca žiakov
Samostatná
práca žiakov
Dataprojektor
Samostatná
práca žiakov
Tabuľa
PSP
Tabuľa
PSP
Reproduktívna – riadený roz- učebnica
hovor
Práca s textom
Počítač,
textový editor
Prezentačný
program
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
Meotar
Tabuľa, PC
Meotar
Tabuľa, PC,
sieť
Meotar
Tabuľa, PC,
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
9
17.
Xll.
l.
nými
zdrojmi,
bibliografické
odkazy
Príprava projektu, Individuálna
osnova,
práca žiakov
realizácia projektu
18.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
19.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
sieť
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
Dataprojektor
Power point
Meotar
Tabuľa, PC
20.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
21.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
22.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
23.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
24.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
25.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
26.
Prezentácia projek- Individuálna
tu
práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Riadený rozhovor
27.
Opakovanie
a upevňovanie
učiva
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
Reproduktívna – riadený rozhovor
Učebnica SJ
28.
TC
Významová/lexikál-na rovina jazyka
Spisovný
jazyk,
norma spisovného
jazyka
Vývin
spisovnej
slovenčiny
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
hovor
Tabuľa
Práca s knihou (slovníkom)
Meotar Dataprojektor
29.
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
oblasti Frontálna a
individuálna
práca žiakov
30.
Nárečové
Slovenska
31.
Dialektizmy regió- Frontálna a
Informačnoreceptívna - výklad Tabuľa
Meotar
Dataprojektor
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Texty
Tabuľa
Meotar
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
10
ll.
nu
individuálna
práca žiakov
32.
Odborné názvy
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
33.
Básnické slová
34.
Básnické slová
35.
Opakovanie
a upevňovanie
učiva
TC
Syntaktická/skladobná
rovina jazyka
Vetné sklady, polovetná konštrukcia. Zhoda, väzba,
primkýnanie. Jednočlenná,
dvojčlenná veta
Jednoduché
Frontálna a
a zložené súvetie
individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Nadvetná syntax. Frontálna a
Názov,
odsek, individuálna
kapitola,
úvod, práca žiakov
jadro, záver. Titu- Skupinová prálok,
podtitulok. ca žiakov
Vetosled, konekto- Práca s knihou
ry.
Opakovanie
Frontálna a
a upevňovanie
individuálna
učiva
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
TC Sloh
Frontálna a
Rozprávanie
– individuálna
ústne, jednoduché, práca žiakov
osnova, kompo - skupinová práca
zícia, časová po- žiakov
stupnosť
Rozprávanie
Frontálna a
s využitím priamej individuálna
reči (on forma. ja práca žiakov
forma), rozprávanie skupinová práca
s prvkami opisu
žiakov
36.
37.
38.
39.
40.
lll.
41.
42.
Umelecké
vanie
hovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Tabuľa
Meotar
Tabuľa
Meotar
Dataprojektor
texty
Frontálna a
Informačnoreceptívna - výklad Tabuľa
individuálna
Práca s knihou (textom)
Meotar
práca žiakov
Motivačný rozhovor
Dataprojektor
skupinová práca
texty
žiakov
Frontálna a
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
individuálna
Heuristická – rozhovor, rieše- Meotar
práca žiakov
nie úloh
Dataprojektor
skupinová práca
texty
žiakov
Frontálna a
Zovšeobecňujúce opakovanie
Učebnica SJ
individuálna
Tabuľa
práca žiakov
Frontálna a
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
individuálna
hovor
Tabuľa
práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešeSkupinová prá- nie úloh
ca žiakov
Práca s knihou (textom)
Práca s knihou
rozprá- Frontálna a
individuálna
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
hovor
Tabuľa
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
hovor
Tabuľa
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (textom)
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
Heuristická- rozhovor, riešenie Meotar
úloh
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
Heuristická- rozhovor, riešenie Meotar
úloh
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
Heuristická- rozhovor, riešenie Meotar
úloh
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Reproduktívna – riadený roz- Tabuľa
11
43.
44.
45.
46.
lV.
hovor
Práca so slovníkmi (učebnicou)
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Motivačný rozhovor
Samostatná
práca žiakov
Samostatná
práca žiakov
Kontrolná slohová Frontálna a
práca
individuálna
práca žiakov
Kontrolná slohová Frontálna a
práca
individuálna
práca žiakov
Oprava kontrolnej Frontálna a
Samostatná
slohovej práce
individuálna
práca žiakov
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
47.
Oprava kontrolnej Frontálna a
slohovej práce
individuálna
práca žiakov
48.
TC Práca s informáciami
Požiadavky slovenskej štátnej normy
na písomnosti administratívneho
štýlu
Reklama
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
49.
V.
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Analýza
textov. Frontálna a
Systemizácia učiva individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Meotar
Slovníky
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Tabuľa
Meotar
Tabuľa
Meotar
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
PSP
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
PSP
Frontálna a
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
individuálna
hovor
Tabuľa
práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešeSkupinová prá- nie úloh
ca žiakov
Práca s knihou (textom)
Práca s knihou
50.
Propagácia
Individuálna
práca žiakov
Individuálna
práca žiakov
51.
Propaganda
52.
Agitácia
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
53.
Dezinformácia
54.
Opakovanie
a upevňovanie
učiva
55.
Jazyková kultúra
Jazyková norma
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
Samostatná
práca žiakov
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (slovníkom)
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou (slovníkom)
Informačnoreceptívna - výklad
Práca s knihou (textom)
Motivačný rozhovor
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Pravidlá slov.
pravopisu
Tabuľa
Meotar
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Pravidlá slov.
pravopisu
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Pravidlá slov.
pravopisu
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
Motivačný rozhovor
Meotar
Informačnoreceptívna - výklad Učebnica SJ
Reproduktívna – riadený roz- Tabuľa
hovor
Meotar
12
56.
57.
58.
Vl.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia
a pozorovanie
Spoločenské zákla- Frontálna a
dy komunikácie
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Frázovanie
a modulácia hlasu
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Diktát
Frontálna a
individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia
a pozorovanie
Opakovanie
Frontálna a
a upevňovanie
individuálna
učiva
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
TC Komunikácia
Frontálna a
Komunikačná
individuálna
situácia, odosiela- práca žiakov
teľ, prijímateľ
skupinová práca
žiakov
Efektívna asertívna Frontálna a
komunikácia
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
Heuristická – rozhovor, rieše- Magnetofón
nie úloh
Práca s knihou
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Reproduktívna – riadený rozhovor
Práca s knihou (textom)
Tabuľa
Meotar
Tabuľa
Meotar
Reproduktívna – riadený roz- Tabuľa
hovor
PSP
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Informačnoreceptívna - výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Defektná komuni- Frontálna a
Reproduktívna – riadený rozkácia
individuálna
hovor
práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešeskupinová práca nie úloh
žiakov
Práca s knihou
Druhy
otázok. Frontálna a
Reproduktívna – riadený rozSúkromná
individuálna
hovor
a verejná komuni- práca žiakov
Práca s knihou (textom)
kácia
skupinová práca
žiakov
Opakovanie
Frontálna a
Reproduktívna – riadený roza upevňovanie
individuálna
hovor
učiva
práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešeSkupinová prá- nie úloh
ca žiakov
Práca s knihou
Práca s knihou
Demonštrácia
a pozorovanie
Záverečné opako- Frontálna a
Reproduktívna – riadený rozvanie
individuálna
hovor
a upevňovanie
práca žiakov
Heuristická - rozhovor, riešeučiva
Skupinová prá- nie úloh
Tabuľa
Tabuľa
Učebnica SJ
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Učebnica SJ
Tabuľa
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Učebnica SJ
Tabuľa
Meotar
Magnetofón
13
66.
ca žiakov
Práca s knihou
Demonštrácia
a pozorovanie
Záverečné opako- Frontálna a
vanie
individuálna
a upevňovanie
práca žiakov
učiva
skupinová práca
žiakov
Práca s knihou
Reproduktívna – riadený roz- Učebnica SJ
hovor
Tabuľa
Heuristická - rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Odporúčaná študijná literatúra
Názov
celku
tematického
Syntaktická/skladobná
rovina jazyka
Významová/lexikálna
rovina jazyka
Sloh
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Ihnátková,N.,
Bajzíková,E., Králik,Ľ.: Slovenský
jazyk pre 1.-2. ročník
stredných škôl. SPN. Bratislava 1993.
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(učebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2006
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(cvičebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2007.
Kuchariková,M., Húsková,A., Hincová,K.: Slovenský jazyk (cvičebnica).
SPN. Bratislava 2007
Lorencová,Z., Polakovičová,A.: Maturujem zo slovenčiny. SPN. Bratislava
2003
Ihnátková,N.,
Bajzíková,E., Králik,Ľ.: Slovenský
jazyk pre 1.-2. ročník
stredných škôl. SPN. Bratislava 1993.
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(učebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2006
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(cvičebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2007.
Kuchariková,M., Húsková,A., Hincová,K.: Slovenský jazyk (cvičebnica).
SPN. Bratislava 2007
tabuľa
Materiálne
výučbové
prostriedky
obrazový materiál
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
tabuľa
14
Komunikácia
Učenie sa
Jazyk a reč
Jazyková kultúra
Práca s informáciami
Lorencová,Z., Polakovičová,A.: Maturujem zo slovenčiny. SPN. Bratislava
2003
kolektív autorov: Na stope
slovám. ŠPÚ. Bratislava
2007
Ihnátková,N.,
Bajzíková,E., Králik,Ľ.: Slovenský
jazyk pre 1.-2. ročník
stredných škôl. SPN. Bratislava 1993.
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(učebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2006
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(cvičebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2007.
Kuchariková,M., Húsková,A., Hincová,K.: Slovenský jazyk (cvičebnica).
SPN. Bratislava 2007
Lorencová,Z., Polakovičová,A.: Maturujem zo slovenčiny. SPN. Bratislava
2003.
Tomko,Š.: Život na papieri. Košice 1998.
Ihnátková,N.,
Bajzíková,E., Králik,Ľ.: Slovenský
jazyk pre 1.-2. ročník
stredných škôl. SPN. Bratislava 1993.
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(učebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2006
Caltíková,M., Lorencová,
Z., Polakovičová,A., Štarková,Ľ.: Slovenský jazyk
(cvičebnica). Orbis Pictus
istropolitana.
Bratislava
2007.
Kuchariková,M., Húsková,A., Hincová,K.: Slovenský jazyk (cvičebnica).
SPN. Bratislava 2007
Lorencová,Z., Polakovičová,A.: Maturujem zo slovenčiny. SPN. Bratislava
2003
kolektív autorov: Na stope
slovám. ŠPÚ. Bratislava
2007.
tabuľa
PC
tabuľa
internet
slovníky
15
Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra- časť literatúra - je naučiť žiakov orientovať sa v literárnych dielach, poznávať literárne diela a chápať medzi nimi súvislosť, naučiť žiakov čítať umeleckú literatúru s dôrazom na estetické zameranie diela. Vytvoriť u žiakov pozitívny vzťah k literárnemu umeniu
založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel a na osvojení si literárnych faktov, pojmov a poznatkov. Žiak
na základe literárnych skúseností by mal vedieť vyjadriť vlastný čitateľský názor, zážitok a verbálne ho zdôvodniť.
Základom koncepcie je naučiť žiaka chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a
vzťahu človeka k nej. Žiak si vytvára predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti. Naučí sa chápať prínos
literatúry a umeleckého zážitku pre život človeka. Vytvorí si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu. Na základe
poznatkov bude pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, bude uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia a bude sa podieľať na ochrane kultúrnych hodnôt.
Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe. Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia.
Výučba bude prebiehať v učebniach TEI, pavilónu všeobecnovzdelávacích predmetov, čiastočne v pavilóne
odborných predmetov. Žiaci absolvujú návštevu knižníc (školskej a mestskej).Kľúčové prvky učiva (Tučne
vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Časť: literatúra
Obsahový vzdelávací štandard vymedzuje sústavu poznávacích a čitateľských kompetencií, súbor literárnovedných termínov a skupinu vybraných literárnych diel a ich autorov.
Poznávace a čitateľské kompetencie:
Technika čítania a verejná prezentácia textu
1. Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť.
2. Recitovať prozaické a básnické dielo. Rešpektovať rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať
básnický aj prozaický text v zhode s vlastným chápaním jeho významu.
Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti
1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.
2) Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.
3) Na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) nových javov.
4) Usporiadať známe javy do tried a systémov.
5) Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou (jednoduchý transfer).
6) Aplikovať literárnovedné vedomosti na štrukturálne odlišné literárne texty (špecifický transfer).
Analytické a interpretačné zručnosti
1) Odlíšiť medzi sebou epické a lyrické texty.
2) Extrahovať a lineárne reprodukovať dejovú líniu epického diela.
3) Odlíšiť dejový a významový plán umeleckého diela.
4) Chápať umelecké dielo ako štylizovanú autorskú výpoveď o svete.
5) Analyzovať literárny text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť funkciu týchto prvkov pre dejový a významový plán diela.
6) Interpretovať význam výpovede literárneho diela, argumentovať výsledkami štrukturálno-funkčnej analýzy diela, uvádzať fakty a citovať iné interpretačné zdroje.
7) Hodnotiť dielo z vlastného stanoviska a v súčasnom kontexte.
Tvorivé zručnosti
1) Zhustiť dej epického (básnického a prozaického) diela.
2) Transformovať text diela do iného literárneho druhu, formy alebo žánru.
Informačné zručnosti
1) Orientovať sa vo verejnej knižnici a jej službách.
2) Pracovať s údajmi o knižnom fonde v lístkovej a elektronickej podobe.
3) Vedieť získať informácie z integrovaného informačného systému a internetu.
4) Vybudovať si vlastnú knižnicu.
16
Pojmy zaradené do obsahového vzdelávacieho štandardu:
Všeobecné pojmy: text, odborná (naučná) literatúra, populárnovedecká literatúra, herec, režisér, dramaturg,
inscenácia
Literárne druhy: lyrika – duchovná lyrika, čistá lyrika, reflexívna (úvahová) lyrika
Literárne žánre: epos, novela, román – detektívny román, biografický román, historický román
Štruktúra literárneho diela: kompozícia literárneho diela – retrospektívny (spätný) postup, reťazový (nadväzujúci) postup
Štylizácia textu: irónia, satira
Metrika: rytmicky neviazaná reč (poézia, próza)
Povinní autori a diela
Poézia
J. Smrek: vlastný výber
R. Dilong: vlastný výber
Próza
H. de Balzac: Otec Goriot
E. M. Remarque: Na západe nič nového
M. Kukučín: Dom v stráni
Dráma
Sofokles: Antigona
Minimálny výkonový štandard:
1) Lyrická poézia
Žiak vie:
Vyvodiť pojem lyrickosť z obsahovej analýzy konkrétnych básní.
Charakterizovať lyrickú poéziu a princíp rytmickej viazanosti verša.
Vymenovať a charakterizovať rôzne druhy lyriky: prírodná, sociálna, reflexívna, spoločenská.
Interpretovať lyrickú báseň.
Štylisticko-lexikálne analyzovať text a vyložiť pochopenie lyrického posolstva básne.
Verbalizovať vlastný čitateľský zážitok, hodnotiť báseň a obhájiť hodnotenie počas analýzy a kritiky v triede.
Charakterizovať vitalizmus a duchovnú lyriku katolíckej moderny.
2) Dramatická literatúra
Žiak vie:
Charakterizovať dramatickú literatúru.
Vymenovať rozdiely a porovnať monológ, dialóg, replika.
Vyšpecifikovať pásmo postáv a dejový plán.
Charakterizovať literárnu postavu.
Charakterizovať a porovnať komédiu, tragédiu a činohru.
Vymenovať kompozíciu drámy.
Vysvetliť vývin drámy a podstatu antickej drámy.
Vysvetliť vzťahy medzi pojmami herec, režisér, dramaturg a inscenácia.
Plynulo a jazykovo správne prečítať dramatický text, interpretovať ho vo forme krátkeho divadelného výstupu.
Formulovať svoje stanovisko k dielu, divadelnej postave.
Dokáže preštylizovať dramatický text do prózy.
Posúdiť podiel divadelnej tvorby na formovanie osobnosti človeka.
3) Krátka epická próza: poviedka, novela
Žiak vie:
Dokáže odlíšiť princíp viazanej reči od neviazanej.
Reprodukovať poučky o vševediacom rozprávačovi a literárnej postave a vymenovať kompozičné fázy v dejovej
osnove literárnych diel.
V známom diele dokáže identifikovať jednotlivé fázy.
Vie sformulovať svoj čitateľský zážitok.
Vysvetliť znaky novely, poviedky a črty.
Chápe a vie vysvetliť rozdiely medzi poviedkou, novelou a črtou.
Žiak dokáže plynulo prečítať text prozaického diela.
Vie aplikovať na známy text vedomosti o vonkajšej kompozícii a teoreticky reprodukovať poznatky o vnútornej
kompozícii diela.
Dokáže v známom texte určiť niektoré príznakové štylistické a lexikálne prvky.
Postavy charakterizuje z hľadiska ich pozície v dejovom pláne diela.
Svoje stanovisko dokáže prezentovať stručne.
17
4) Veľká epická próza
Žiak vie:
Vyvodiť pojem román.
Analyzovať a klasifikovať žánrové formy v rámci umeleckej prózy.
Vyvodiť pojem priamy (subjektívny) rozprávač.
Rozčleniť horizontálne text na pásmo rozprávača a pásmo postáv.
Pozná čo je monológ a dialóg.
Transformovať úryvok s dialógmi postáv do autorskej reči.
Čítať a interpretovať romány.
Analyzovať a identifikovať jednotlivé fázy kompozičnej osnovy románu.
Identifikuje vševediacieho a priameho rozprávača.
Verbalizovať vlastný čitateľský zážitok, hodnotiť dielo a obhajovať svoje stanovisko.
Časovo- tematický plán vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra
Časť: literatúra (1 hodina týždenne, 33 hodín)
Mesiac
IX.
P.č. vyuč.
hodiny
1.
2.
3.
X.
4.
5.
6.
Téma učiva
Úvodná hodinainformácie
o obsahu vzdelávania
Opakovanie
učiva z druhého
ročníka
1. Veľká epická
prózapojem
román, porovnanie
s novelou
a poviedkou,
dobrodružný,
historický, biografický román,
kompozícia
románu, vševediaci
a priamy
rozprávač,
vedeckofantastická
literatúra
J.W.Goethe
–
Utrpenie mladého
Werthera,
kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
V.
Hugo
–
Chrám
Matky
Božej v Paríži,
kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
V.
Hugo
–
Chrám
Matky
Božej v Paríži,
autorská koncepcia postáv v diele
Organizačné
formy
Frontálna práca
žiakov
Metódy výučby
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov
Informačnoreceptívna- výklad, práca
s textom
Informačnoreceptívna- výklad, práca
s textom, heuristická- riešenie úloh
Tabuľa,
učebnica,
Teória
literatúry,
umelecký text
Tabuľa,
čítanka,
umelecký text
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov
Informačnoreceptívna- výklad, práca
s textom, heuristická- riešenie úloh
Tabuľa,
čítanka,
umelecký text
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov,
práca
s knihou
Motivačný rozhovor, práca s textom,
heuristická- riešenie
úloh
Dataprojektor, tabuľa, čítanka, umelecký
text
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov,
práca
s knihou
Motivačný rozhovor, práca s textom,
heuristická- riešenie
úloh
Dataprojektor, tabuľa, čítanka, umelecký
text
Informačnoreceptívna- výklad
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Ukážky
učebníc,
dataprojektor, tabuľa
18
7.
XI.
8.
9.
10.
11.
XII.
12.
13.
14.
I.
15.
16.
17.
H. de Balzac –
Otec
Goriot,
kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
H. de Balzac –
Otec
Goriot,
verbalizácia
vlastného čitateľského zážitku
M. Kukučín –
Dom
v stráni,
kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
M. Kukučín –
Dom
v stráni,
verbalizácia
vlastného čitateľského zážitku
E.M.Remarque –
Na západe nič
nového, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
E.M.Remarque –
Na západe nič
nového, verbalizácia vlastného
čitateľského
zážitku
Opakovanie
tematického
celku
a upevňovanie
vedomostí
2. Krátka epická próza- charakteristika prózy, kompozičné
fázy diela, opakovanie
B. S. Timrava –
Bez
hrdosti,
kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
T. Vansová –
Vlčia tma, Suplikant, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
Polročné opakovanie
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s knihou
(textom)
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Meotar,
čítanka,
umelecký text, tabuľa
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s knihou
(textom)
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Meotar,
čítanka,
umelecký text, tabuľa
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Informačnoreceptívna- výklad, heuristickáriešenie
úloh, demonštrácia
a pozorovanie
Informačnoreceptívna- výklad, heuristickáriešenie
úloh, demonštrácia
a pozorovanie
Meotar, čítanka, dielo
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Informačnoreceptívna- výklad, heuristickáriešenie
úloh, demonštrácia
a pozorovanie
Meotar, čítanka, dielo
E.M.Remarque – Na
západe nič nového
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom,
zovšeobecňujúce
opakovanie
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Reproduktívnariadený rozhovor,
heuristická- riešenie
úloh
Umelecký text, tabuľa
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Tabuľa,
čítanka
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Umelecký text, tabuľa
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Meotar, tabuľa, čítanka, dielo
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žia-
Reproduktívnariadený rozhovor,
heuristická- riešenie
Meotar, tabuľa, čítanka
Meotar,
čítanka,
umelecké dielo, tabuľa
Meotar, čítanka, dielo
učebnica,
19
II.
18.
19.
20.
21.
III.
22.
23.
24.
IV.
25.
26.
27.
J. Jesenský –
Slovo
lásky,
Elenka, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
J. Jesenský –
čítanie z tvorby
L. N. Tolstoj –
Kozáci, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
L. N. Tolstoj –
čítanie z tvorby,
porovnanie
s dielami
v slovenskej
literatúre
3. Lyrická poézia- charakteristika,
princíp
rytmickej viazanosti verša
J. Smrek – charakteristika vitalizmu, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
vybraných básní
J. Smrek – výber
z básní, verbalizácia vlastného
čitateľského
zážitku
R. Dilong –
charakteristika
katolíckej moderny, duchovná
lyrika, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
vybraných básní
R. Dilong –
výber
z básní,
verbalizácia
vlastného čitateľského zážitku
Opakovanie
a upevňovanie
vedomostí
kov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
úloh
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia a pozorovanie
Dielo
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia a pozorovanie
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Dielo
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Meotar, tabuľa, čítanka
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia a pozorovanie
Meotar, tabuľa, čítanka
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia
a pozorovanie,
výklad
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia
a pozorovanie,
výklad
Tabuľa, čítanka, dielo
Individuálna
práca žiakov
Motivačný rozhovor, demonštrácia
a pozorovanie.
Čítanka, tabuľa
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom,
Reproduktívnariadený rozhovor,
heuristická- riešenie
úloh
Tabuľa,
čítanka
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Meotar, tabuľa, čítanka
Tabuľa, čítanka, dielo
Tabuľa, čítanka, dielo
učebnica,
20
V.
28.
29.
30.
VI.
31.
.
32.
33.
4.
Tragická
dráma- pojem,
kompozícia
drámy,
vývin
drámy, antická
dráma,
herec,
režisér, dramaturg, inscenácia
Sofokles – Antigona, kompozičná a štylistickolexikálna analýza
diela
Sofokles – Antigona, verbalizácia
vlastného
čitateľského
zážitku
Sofokles – Kráľ
Oidipus, kompozičná
a štylistickolexikálna analýza
diela
Sofokles – čítanie z tvorby
Záverečné
kovanie
opa-
zovšeobecňujúce
opakovanie
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, individuálna práca žiakov, práca s
textom
Frontálna práca
žiakov, skupinová práca žiakov,
práca s textom,
zovšeobecňujúce
opakovanie
Odporúčaná študijná literatúra
Názov tematického
Odborná literatúra
celku
Literárne TC
1. Epická poézia
Ihnátková,N., Fedorová,M.,
Jablonská,M., Krahulcová,V., Trutz.. Čítanka 1 4.Litera. Bratislava 1994- 6
Obert,V., Ivanová, M.,
Keruľová,M.: Literatúra 1.
– 4. . Litera. Bratislava
1994 - 6
Varsányiová,M.. Čitanka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2004.
Varsányiová,M.: Príručka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2006.
Ihnátková,N., Fedorová,M.,
Jablonská,M., Krahulco-
Informačnoreceptívna- výklad, heuristická- rozhovor
Tabuľa, Teória literatúry, čítanka, umelecký text
Motivačný rozhovor, informačnoreceptívnavýklad,
heuristická- rozhovor, demonštrácia a
pozorovanie
Motivačný rozhovor,
heuristickározhovor, demonštrácia a pozorovanie
Informačnoreceptívna- výklad, reproduktívna- riadený
rozhovor, heuristická- riešenie úloh
Meotar, čítanka, dielo
Reproduktívnariadený rozhovor,
heuristická- riešenie
úloh
Tabuľa, dielo
Reproduktívnariadený rozhovor,
heuristická- riešenie
úloh
Tabuľa,
čítanka
Didaktická
technika
Meotar, čítanka, dielo
Tabuľa, čítanka
učebnica,
tabuľa
magnetofón
Materiálne
výučbové prostriedky
portréty autorov
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
MC
tabuľa
magnetofón
portréty autorov
MC
Internet, knižnica
21
2. Krátka epická
próza
3. Lyrická poézia
4. Veľká epická
próza
vá,V., Trutz.. Čítanka 1 4.Litera. Bratislava 1994- 6
Obert,V., Ivanová, M.,
Keruľová,M.: Literatúra 1.
– 4. . Litera. Bratislava
1994 - 6
Varsányiová,M.. Čitanka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2004.
Varsányiová,M.: Príručka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2006.
Ihnátková,N., Fedorová,M.,
Jablonská,M., Krahulcová,V., Trutz.. Čítanka 1 4.Litera. Bratislava 1994- 6
Obert,V., Ivanová, M.,
Keruľová,M.: Literatúra 1.
– 4. . Litera. Bratislava
1994 - 6
Varsányiová,M.. Čitanka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2004.
Varsányiová,M.: Príručka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2006.
Ihnátková,N., Fedorová,M.,
Jablonská,M., Krahulcová,V., Trutz.. Čítanka 1 4.Litera. Bratislava 1994- 6
Obert,V., Ivanová, M.,
Keruľová,M.: Literatúra 1.
– 4. . Litera. Bratislava
1994 - 6
Varsányiová,M.. Čitanka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2004.
Varsányiová,M.: Príručka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2006.
Ihnátková,N., Fedorová,M.,
Jablonská,M., Krahulcová,V., Trutz.. Čítanka 1 4.Litera. Bratislava 1994- 6
Obert,V., Ivanová, M.,
Keruľová,M.: Literatúra 1.
– 4. . Litera. Bratislava
1994 - 6
Varsányiová,M.. Čitanka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2004.
Varsányiová,M.: Príručka
slovenskej literatúry pre
stredoškolákov. Varia Print. Komárno 2006.
literárne diela
tabuľa
meotar
portréty autorov
literárne diela
MC
Internet, knižnica
tabuľa
meotar
portréty autorov
literárne diela
MC
Internet, knižnica
tabuľa
meotar
portréty autorov
literárne diela
MC
Internet, knižnica
22
Pozn.:
Slovenský jazyk a literatúra – čitateľská gramotnosť – je kľučovým prvkom učiva (čitateľské kompetencie –
technika čítania a verejná prezentácia textu ...).
23
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
anglický jazyk
Týždenný počet vyučovacích hodín: 5 hodín, spolu 165 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Anglický jazyk poskytne žiakom predpoklady pre komunikáciu v rámci Európskej únie i mimo nej. Znalosti
cudzieho jazyka pomôžu žiakovi zvýšiť jeho mobilitu v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon v uplatnení
sa na trhu práce.
Učenie sa cudzieho jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú
učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom žijú.
Vyučujúci využíva dostupné učebné pomôcky: Horizons 3 - učebnicu, projektovú učebnicu Anglický jazyk
(Mgr.Andrea Belancová), cvičný zošit, audiokazety / CD s nahrávkami a pod.
Úspešné zvládnutie učiva predpokladá aj samostatnú prácu žiakov s cvičným zošitom a učebnicami doma.
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Po absolvovaní vyučovania predmetu anglický jazyk by žiaci mali mať osvojené
- všeobecné kompetencie: * splniť zámer zadanej úlohy * účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných
skupinách * vedieť vyjadriť svoj názor ústne i písomne * pracovať s anglicky písanou tlačou *opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich *
- komunikačné jazykové kompetencie: * začať, udržať a ukončiť dialóg * osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si
vedeli poradiť pri komunikácii v známych situáciách o známych témach * používať naučené gramatické štruktúry * komunikovať s priateľom i formálne s neznámou osobou *
- pragmatické kompetencie: * vytvoriť interaktívny text za účelom získania informácií * funkčne využívať základné jazykové prostriedky na vyjadrenie záujmu, svojich skúseností a plánov * sformulovať svoje myšlienky
v súlade s danou témou* viesť rozhovor na úradoch – pošta, zamestnávateľ *
- komunikačné zručnosti – čítanie s porozumením - *vyhľadať špecifické informácie * z prečítaného textu
odhadnúť význam neznámych slov * priradiť titul k prečítaným odsekom * na základe prečítaného určiť, či tvrdenie je pravdivé, nepravdivé, alebo nevieme* zoradiť udalosti z prečítaného textu do správneho poradia * doplniť čítaný text správnou vetou z ponúknutých *
- komunikačné zručnosti – počúvanie s porozumením – * rozumieť pokynom *
vedieť určiť, ktoré
z ponúknutých informácií žiak počul a ktoré nie * podľa počutého doplniť písaný text * na základe počutého
odpovedať na otázky / urobiť si poznámky * rozumieť kladný / záporný postoj rozprávajúceho k téme *
- komunikačné zručnosti - písomný prejav - * napísať jednoduché vety z každodenného života: škola, voľný
čas...*napísať krátke správy * opísať miesto, kde žijem * napísať osobný názor (na budúcnosť, skúšky...)* odpovedať na pracovný inzerát *
- komunikačné zručnosti – ústny prejav – dialóg - *jednoducho komunikovať o škole, plánoch do budúcnosti,
osobnej skúsenosti, idole, peniazoch, úsporách, letnej brigáde (viď. učebnica)* jednoducho komunikovať na
pošte *
24
- komunikačné zručnosti – ústny prejav – monológ - * vyjadriť zdvorilý súhlas/nesúhlas * vyjadriť osobný názor
na budúcnosť, školu, šťastie, prácu...*
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Gramatika – * jednoduchý budúci čas * modálne slovesá a ich opisné tvary * podmienkové súvetia prvého
typu * určujúce vzťažné vety * minulý čas priebehový * predprítomný čas jednoduchý a priebehový *
trpný rod *
Čítanie – * nájsť v inzeráte a ilustrovanom plagáte najdôležitejšie informácie * rozumieť krátkym textom
v novinových článkoch a časopisoch *
Počúvanie - * porozumieť z počutého informácie, ktoré nás zaujímajú ( možný život v budúcnosti, problémy
prírody, škola a skúšky, pracovný pohovor, práca a peniaze )
Písanie - * napísať e-mail ( o mojej škole, mojej budúcnosti, o mojej práci v lete) odpovedať na inzerát * štruktúra formálneho listu – Žiadosť o zamestnanie*
Rozprávanie - *dialóg na pošte (výmena peňazí, kúpa známok, lístok do lotérie) * porozprávať o osobných
skúsenostiach a plánoch do budúcnosti * komunikovať o svojom vzdelaní a pracovných skúsenostiach *
vyjadriť súhlas a nesúhlas *
Špecifické ciele - (Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard):
V priebehu vyučovania by si žiaci mali osvojiť tieto zručnosti:
Gramatika – jednoduchý budúci čas * príslovky vyjadrujúce mieru istoty * modálne slovesá may / might /
must / have to / could / can´t * podmienkové súvetia prvého typu * časové výrazy when, as soon as, unless *
určujúce vzťažné vety * minulý čas priebehový * predprítomný čas jednoduchý / priebehový * spojenia
prídavných mien a predložiek: good at, great at, bad at, hopeless at, interested in, keen on * slovesá make / do /
get * trpný rod v prítomnom čase *
Čítanie s porozumením * určiť hlavné informácie v inzeráte * rozumieť hlavné informácie z plagátu * rozumieť obsah príbehu * odhadnúť význam slov * rozumieť hlavným bodom v novinovom článku *
Počúvanie s porozumením – rozumieť informácie z rádiového programu o budúcnosti* rozumieť frázy, slová
pri rozhovore o škole a skúškach * na základe počutého doplniť vety, vyplniť formulár * podľa počutého
nájsť správne a nesprávne informácie *
Písomný prejav – * napísať SMS alebo e-mail (o škole, o voľnom čase, o mieste, kde žijem ...), napísať žiadosť o zamestnanie – formálny list
Ústny prejav –* pýtať sa a odpovedať na budúce a plánované udalosti * viesť jednoduchý dialóg (o plánoch
na večer, o škole , o zamestnaní, na pošte, o peniazoch a letnej brigáde) * monologicky porozprávať
o osobných skúsenostiach, o svojich plánoch, vyjadriť zdvorilý súhlas / nesúhlas na budúce udalosti *
Tematické okruhy – osvojiť si základné informácie z daných tematických okruhov * Človek a príroda *
Vzdelanie * Multikultúrna spoločnosť; sviatky - zvyky, tradície * Mestá a miesta * Cestovanie a dopravné
prostriedky * Vzory a ideály * Prázdniny; letné brigády* Voľný čas a voľnočasové aktivity*
25
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
Riešenie priebežných didaktických testov po každej lekcii. Predmetová komisia doporučuje klasifikáciu:
stupeň 1..........90 – 100% dosiahnutých bodov
stupeň 2 .........75 – 89% dosiahnutých bodov
stupeň 3 .........50 – 74% dosiahnutých bodov
stupeň 4 .........30 – 49% dosiahnutých bodov
stupeň 5 ..........0 – 29% dosiahnutých bodov
Takto hodnotený didaktický test bude obsahovať 30% úloh zameraných na minimálny výkonový štandard.
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu
anglický jazyk
Tematický plán
3. roč.
september
Mesiac
anglický jazyk
5 hod. týždenne
165 hodín
Číslo
Téma učiva
hod.
1
Úvodná hodina
2
Opakovanie z 2. roč.
3
Opakovanie z 2. roč.
4
Opakovanie z 2. roč.
5
Opakovanie z 2. roč.
6
Opakovanie z 2. roč.
7
Opakovanie z 2. roč.
8
Opakovanie z 2. roč.
9
Opakovanie z 2. roč.
10
L1 – Budúcnosť
Budúci čas plnovýznam. slovies
11
Budúci čas plnovýznam. slovies
12
Počúvanie – Budúcnosť našej planéty
Počúvanie – Súhlasíš?
13
učebnica:
Horizons 3
Projektová učebnica Anglický jazyk
Organizačné
formy
Vyuč. metódy
Pomôcky, didaktická technika
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
brainstorming
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
výklad
individuálna
práca žiakov
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
riešenie úloh
cvičebnica,
projektová učebnica
učebnica, cvičebnica
nahrávka
učebnica
nahrávka učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
26
september
14
15
16
17
18
19
20
21
22
október
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
november
38
39
40
41
Čítanie textu: Životné prostredie
frontálna práca
žiakov
Kontrolné otázky k textu a diskusia frontálna práca
na danú tému
žiakov
Ochrana životného prostredia
frontálna práca
žiakov
Problémy životného prostredia
skupinová práca
žiakov
Predpovede, predpoklady – práca s frontálna práca
cvičeniami
žiakov
Možno budem pracovať pre Greindivid. práca
enpeace
žiakov
Možno budem pracovať pre Greindivid. práca
enpeace
žiakov
Modálne slovesá may/might
individ. práca
žiakov
Modálne slovesá may/might
individ. práca
žiakov
Vyjadrovanie budúcnosti going
individ. práca
to/prít.čas priebeh./will
žiakov
Náš svet, naša budúcnosť - kvíz
skupinová práca
žiakov
Čítanie: Noc vonku
frontálna práca
v roku 2100
žiakov
Počúvanie: Vedecký program v
individ. práca
rádiu
žiakov
Písanie: Aký bude svet
individ. práca
v budúcnosti
žiakov
Upevňovanie vedomostí
individ. práca
(Language plus 1)
žiakov
výklad
L2 – Záväzky, povinnosti
Modálne slov. must /mustn´t
Nesmieš tráviť celý svoj čas na
individ. práca
internete
žiakov
Práca s cvičeniami
frontálna práca
žiakov
Opisný tvar slovesa must : have to výklad
Práca s cvičeniami
frontálna práca
žiakov
Čítanie: Školský systém na
frontálna práca
Slovensku a vo Veľkej Británii
žiakov
Školský systém na Slovensku a vo frontálna práca
Veľkej Británii
žiakov
Rozprávanie: Task1 – Task3
frontálna práca
žiakov
Kvíz o Veľkej Británii
frontálna práca
žiakov
Pravidlá v škole vo VB a na Sloskupinová práca
vensku
žiakov
riešenie úloh
Nebudeš musieť konať vojenskú
službu
Práca s cvičeniami
riešenie úloh
42
Novinky v britských školách čítanie, počúvanie
Čítanie: Škola pre budúcnosť
43
Škola pre budúcnosť rozprávanie
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
brainstorming
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
cvičebnica
riešenie úloh
cvičebnica
riešenie úloh
učebnica nahrávka
učebnica
dialóg
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
učebnica, cvičebnica
projektová učebnica, cvičebnica
cvičebnica
dialóg
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
cvičebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
učebnica, nahrávka
cvičebnica, projektová učebnica
cvičebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
učebnica, cvičebnica
učebnica,
projektová učebnica
učebnica, nahrávka
cvičebnica,
učebnica
učebnica, nahrávka
učebnica
dialóg
učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
dialóg
riešenie úloh
riešenie úloh
dialóg
riešenie úloh
riešenie úloh
27
44
45
Písanie: Moje skúsenosti so skúškami/skúšaním/hodnotením
Oslavy a festivaly
46
Deň vďakyvzdania
47
49
Upevňovanie vedomostí
(Language plus 2)
L3 – Podmienky
1.kondicionál
Ak našetrím dosť peňazí
50
Čo sa stane, ak...?
51
52
Cvičenia na upevnenie učiva –
1.kondicionál
Multikultúrna spoločnosť
53
Sviatky a oslavy
54
Sviatky a oslavy; opakovanie
Task1 – Task3
Vedľajšie vety vzťažné
vember
no-
48
55
december
56
57
Vedľajšie vety vzťažné
Práca s textom: Jim Carrey
Filmový kvíz
58
Práca s cvičným zošitom
59
Slovná zásoba - počítače
60
66
Čítanie: Môj život sa navždy zmenil
Počúvanie: Práca v utečeneckom
tábore
Rozprávanie: Rozhovor s utečencom
Písanie: Porovnaj život ľudí
z rozličného sociálneho
a kultúrneho prostredia
Upevňovanie vedomostí
(Language plus 3)
L4-Opis krajín, mesta,osôb
Modálne slovesá – vyjadrenie
istoty a pravdepodobnosti
Modálne slovesá – práca s textom
67
Cvičenia na upevnenie učiva
68
Kto / Kde to môže byť?
69
Neurčujúce vzťažné vety
70
Neurčujúce vzťažné vety –
cvičenia na upevnenie učiva
Žijem na ostrove Pender – opis
miesta
Niagarské vodopády – opis miesta
61
62
63
64
65
71
72
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
výklad
riešenie úloh
učebnica
brainstorming
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
cvičebnica
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica,
nahrávka
učebnica
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
riešenie úloh
brainstorming
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
výklad
dialóg, riešenie
úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
cvičebnica,
projektová učebnica
učebnica,
nahrávka
učebnica
cvičebnica
brainstorming
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
dialóg
učebnica
brainstorming
projektová učebnica
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica
výklad
cvičebnica
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individ. práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica,
nahrávka
projektová učebnica
učebnica, nahrávka
cvičebnica
riešenie úloh
dialóg
výklad, riešenie
úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
učebnica, nahrávka
učebnica
28
73
skupinová práca
žiakov
Čítanie s porozumením: Mestá
frontálna práca
a miesta
žiakov
Mestá a miesta – kontrolné otázky frontálna práca
žiakov
Rozprávanie: Task1 – Task3
skupinová práca
žiakov
Písanie: Prečo sa mi páči/nepáči
skupinová práca
moje rodné mesto
žiakov
Čítanie: Genetické inžinierstvo
frontálna práca
žiakov
Počúvanie: Genetické inžinierstvo individ. práca
žiakov
Rozprávanie: Genetické inžinierskupinová práca
stvo
žiakov
Čítanie: Prisťahovalci
frontálna práca
žiakov
Príčiny emigrácie, problémy emig- skupinová práca
rantov
žiakov
Upevňovanie vedomostí
frontálna práca
(Language plus 4)
žiakov
frontálna práca
L5 –Schopnosti v minulosti
Modálne sloveso can a jeho opisný žiakov
tvar
Could/be able to/managed to
Frontálna práca
žiakov
Cvičenia na upevnenie učiva
individuálna
práca žiakov
brainstorming
učebnica
riešenie úloh
projektová učebnica
nahrávka, učebnica
učebnica
87
Nemohol som násť zamestnanie
riešenie úloh
88
Keď som bol mladší
89
Cestovanie, dopravné prostriedky,
ich výhody a nevýhody
Cestovanie, dopravné prostriedky,
ich výhody a nevýhody
Minulý čas priebehový
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
projektová učebnica
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
individ. práca
žiakov
Individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica, nahrávka
učebnica
74
75
76
77
78
79
január
80
81
82
83
84
85
február
86
90
91
92
93
Cvičenia na upevnenie učiva: použitie min.času jednod. a priebehového
Čo si robil?
94
Slovná zásoba – turistická atrakcia
95
97
Počúvanie : Joe a jeho návšteva
hradu v Edinburghu
Písanie: Môj najkrajší/najhorší
zážitok z dovolenky
Škótsko – mestá, zvyky, atrakcie
98
Škótsko – mestá, zvyky, atrakcie
99
Tvorba prídavných mien pomocou
prípon
Upevňovanie vedomostí
(Language plus 5)
L6 – Život kedysi a dnes
Predprítomný čas
96
100
m
ar
ec
Slovná zásoba – opis miesta
101
riešenie úloh
dialóg
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
učebnica
dialóg
učebnica,
nahrávka
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
výklad
projektová učebnica
výklad, riešenie
úloh
riešenie úloh
cvičebnica
dialóg
riešenie úloh
riešenie úloh
výklad
brainstorming
riešenie úloh
cvičebnica,
projektová učebnica
nahrávka, učebnica
učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
cvičebnica
riešenie úloh
učebnica, nahrávka
učebnica
riešenie úloh
nahrávka
riešenie úloh
učebnica
brainstorming
učebnica
riešenie úloh
učebnica
výklad
cvičebnica
29
102
Čítanie: Spievajúca senzácia
103
Predprítomný čas - cvičenia
104
Predprítomný čas - cvičenia
105
Slovná zásoba – peniaze a úspory
106
Ako dlho máš prácu?
107
Cvičenia na upevnenie učiva
108
Použitie each / every / all
109
Britskí tínedžeri a ich peniaze
110
Slovná zásoba – Na pošte
111
Počúvanie: Na pošte
112
Na pošte - cvičenia
113
Dyslexia a známe osobnosti
114
Dyslexia a známe osobnosti- čítanie
Peniaze a šťastie počúvanie, rozprávanie
115
116
117
118
119
120
121
122
apríl
123
124
125
126
127
128
129
130
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
práca vo dvojiciach
individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica, cvičebnica
projektová učebnica, cvičebnica
učebnica, nahrávka
učebnica,
individuálna
práca žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
riešenie úloh
projektová učebnica
projektová učebnica,
cvičebnica
nahrávka
brainstorming
Učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
učebnica,
nahrávka
cvičebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica,
nahrávka
skupinová práca
žiakov
Čítanie: Vzory a ideály
frontálna práca
žiakov
Čítanie: Vzory a ideály
frontálna práca
žiakov
Vzory a ideály – opakovanie Task1 frontálna práca
– Task3
žiakov
Písanie: Môj vzor / idol
individuálna
práca žiakov
Upevňovanie vedomostí
frontálna práca
(Language plus 6)
žiakov
Upevňovanie vedomostí
frontálna práca
(Language plus 6)
žiakov
frontálna práca
L7-Práca,zručnosť, kariéra;
Predprít.čas priebehový
žiakov
Ako dlho cestuješ?
skupinová práca
žiakov
Predprít.čas priebehový - cvičenia individ. práca
žiakov
Predprít.čas priebehový - cvičenia frontálna práca
žiakov
Počúvanie – Si dobrý v práci
individ.práca
s ľuďmi?
žiakov
Slovná zásoba – zamestnania,
skupinová práca
zručnosti a osobnostné kvality
žiakov
Slovná zásoba – zamestnania,
skupinová práca
zručnosti a osobnostné kvality
žiakov
Výber kariéry - rozprávanie
skupinová práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová
učebnica
učebnica
riešenie úloh
učebnica
výklad
cvičebnica
dialóg
nahrávka,
učebnica
cvičebnica
Veľkí Škóti
riešenie úloh
brainstorming
riešenie úloh
riešenie úloh
Riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
brainstorming
dialógy
dialógy
učebnica, cvičebnica
učebnica,
nahrávka
učebnica
cvičebnica
učebnica
cvičebnica
učebnica
30
máj
131
132
Cvičenia na upevnenie učiva:
Predprít.čas jednoduchý a priebehový
Letné práce -čítanie
133
Letné práce - rozprávanie
134
Čítanie: Prázdniny
135
136
Prázdniny – Kontrolné otázky a
diskusia na tému
Žiadosť o zamestnanie - formulár
137
Formálny list - štruktúra
138
Písanie – Žiadosť o zamestnanie
139
Písanie – Žiadosť o zamestnanie
140
Upevňovanie vedomostí
(Language plus 7)
L8 – Priatelia
Slovesá make / do / get
Cvičenia na upevnenie učiva
141
142
143
145
Začal som tu nadväzovať
priateľstvá
Slovesá make / do / get opakovanie
Pasív v prít.čase
146
Pasív v prít.čase
147
Milióny minuté na prezentáciu
148
Ako sa tvorí videoklip
149
150
Slovná zásoba – filmovanie,
hudobné video
Pasív - cvičenia
151
Práca detí - čítanie
152
Práca detí - počúvanie
153
Práca detí – rozprávanie
154
Svet hudby - čítanie
155
Letný festival v tvojej krajine
156
Voľný čas
157
Voľný čas a voľnočasové aktivity
158
Písanie: TV zvyšuje násilie a
kriminalitu medzi mladými ľuďmi
Upevňovanie vedomostí
(Language plus 8)
Opakovanie prebratého učiva
jún
144
159
160
individ. práca
žiakov
riešenie úloh
projektová
učebnica
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individ. práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individ. práca
žiakov
individ. práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individ. práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
skupinová práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
individuálna
práca žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
učebnica
dialógy
učebnica
riešenie úloh
výklad
projektová
učebnica
projektová
učebnica
nahrávka,
učebnica
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
výklad
cvičebnica
riešenie úloh
výklad
projektová učebnica
nahrávka,
učebnica
cvičebnica učebnica
cvičebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
nahrávka,
učebnica
nahrávka,
učebnica
učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
riešenie úloh
brainstorming
riešenie úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
cvičebnica
riešenie úloh
učebnica
dialóg
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
učebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
projektová učebnica
projektová učebnica
projektová učebnica
cvičebnica
riešenie úloh
cvičebnica
riešenie úloh
riešenie úloh
31
161
Opakovanie prebratého učiva
162
Opakovacie prebratého učiva
163
Opakovanie a hodnotenie
164
Opakovanie a hodnotenie
165
Záverečné opakovanie
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
frontálna práca
žiakov
riešenie úloh
cvičebnica
riešenie úloh
cvičebnica
riešenie úloh
cvičebnica
dialóg
cvičebnica
diskusia
učebnica
32
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
nemecký jazyk
Týždenný počet vyučovacích hodín: 5 hodín, spolu 165 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Vyučovanie nemeckého jazyka musí zodpovedať spoločenským požiadavkám, t.j. vychovať žiakov
schopných aktívne a zodpovedne sa zúčastňovať verejného života nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ.
Jazykové vyučovanie vytvára a podporuje spoločenskú, individuálnu a profesionálnu spôsobilosť dorozumieť sa
a konať najmä v medzinárodných súvislostiach a slúži tým rozvoju osobnosti. Tento základný cieľ zaväzuje, aby
sa pri vyučovaní nemeckého jazyka volil obsah a metódy, ktoré prihliadajú na odlišné záujmy, schopnosti a
stratégie učenia sa žiakov. Vyučovanie nemeckého jazyka má tiež podstatný význam pre rozvoj interkulturálnej
komunikačnej schopnosti žiakov. Prostredníctvom neho spoznávajú žiaci podmienky života, hodnoty a spôsoby
konania ľudí v nemecky hovoriacich krajinách. Konfrontácia s cudzím vedie k lepšiemu poznaniu vlastnej
krajiny a kultúry.
Prvotným cieľom jazykového vyučovania preto nie je len čisto formálne zvládnutie jazykového systému, ale
predovšetkým schopnosť používať jazyk v konkrétnych komunikačných situáciách. Táto schopnosť sa má získať
prostredníctvom komunikatívneho vyučovania. Vyučovanie nemeckého jazyka podporuje u žiakov aj samostatnosť v učení a kritické myslenie. Pri výučbe zohrávajú dôležitú funkciu individuálne stratégie učenia sa žiakov.
Cieľom výučby nemeckého jazyka ako jazyka cudzieho, nie materinského, je naučiť žiakov aktívne
komunikovať v cudzom jazyku, čo im umožní lepšie sa uplatniť na trhu práce na Slovensku i v celej EÚ.
Preto na hodinách nemeckého jazyka sú vytvárané konkrétne komunikatívne situácie, v ktorých žiaci aktívne
komunikujú a riešia bežné i problémové situácie. Na hodinách nemeckého jazyka a pri domácej príprave na
hodiny nemeckého jazyka sa pracuje s učebnicou „Nemecký jazyk 3. roč.“ a CD - nahrávkami k učebnici Themen aktuell II a s inými nahrávkami. Možno používať aj iné doplnkové texty z iných učebníc a z internetu.
Pri výučbe nemeckého jazyka sa uplatňujú moderné metódy a organizačné formy práce a medzipredmetové
vzťahy.
Obsah výučby nemeckého jazyka v 3. ročníku je rozdelený do viacerých tematických okruhov podľa
výberu problematiky a gramatického učiva.
Tematické okruhy: Slovensko
Bývanie, byt
Opis a charakteristika osoby
Cestovanie
Rodina
Sviatky, obyčaje, tradície
Auto
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu (vyuč. zámery)
Cieľom učebných osnov z nemeckého jazyka je ponúknuť žiakom nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj
kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana, pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa nemeckého jazyka a cudzích
jazykov vôbec podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú
dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a
študovať v niektorom z jej členských štátov.
Učebné osnovy sú zamerané na rozvoj hlavne komunikačných, ale aj kognitívnych kompetencií žiakov.
Žiaci cieľavedome získavajú nové kompetencie a poznatky, prehlbujú a dopĺňajú si vedomosti a zručnosti, pričom nové vedomosti a zručnosti postupne integrujú do systému, využívajú získané vedomosti, zručnosti a iné
spôsobilosti v každodennom živote a v príprave na budúci každodenný život a na budúce povolanie..
Žiaci by mali dokázať komunikovať v bežných komunikatívnych situáciách a funkčne využívať jazykové prostriedky na získavanie informácií a vyjadrovanie postojov.
Učebné osnovy vytvárajú rámec na získanie komunikačných spôsobilostí, ktoré môže žiak pri presne stanovených podmienkach dosiahnuť. Jedná sa o súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú žiakom náležite sa vyjadriť a konať, pričom:
„Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.
33
... Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím konkrétnych jazykových
prostriedkov.
... Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú situované
komunikačné akty.
... Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri plnení úlohy v
konkrétnej oblasti spracovania. “ (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13).
Komunikatívne schopnosti a zručnosti
Počúvanie s porozumením
-
pochopiť podstatu hovoreného textu
vybrať podstatné – kľúčové informácie z textu, vyjadriť sa k problému, k téme vypočutej nahrávky
dokázať odpovedať a reagovať na otázky
zachytiť logickú štruktúru textu
identifikovať tému vypočutej nahrávky a hlavnú myšlienku
získať informácie a doplniť ich do viet alebo do tabuľky
pochopiť informácie, ktoré sa týkajú známych tém z každodenného života a preberaných tém
po vypočutí krátkeho príbehu tvoriť hypotézy, čo bude ďalej nasledovať; dotvoriť text, resp. rôzne varianty textu
porozumieť podstatným informáciám v rozhovoroch o bežných témach
Čítanie s porozumením
-
správne prečítať text a pochopiť podstatu čítaného textu; jeho obsah, štýl, zachytiť tému, problém
zachytiť logickú štruktúru textov
odhadnúť význam neznámych slov a fráz
zosumarizovať informácie z prečítaného textu a dokázať ich ústne alebo písomne vyjadriť
nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých a novinových textoch
pochopiť jednoduchší odborný text
Písomný prejav
-
písomne vyjadriť svoje myšlienky, postoje a názory
zostaviť vlastný profesný životopis
napísať formálny list
napísať motivačný list
zostaviť a napísať dobrozdanie
dokázať vyplniť dotazník
jednoducho a súvislo napísať rozsiahlejší text podľa osnovy, vyjadriť v ňom svoje postoje, pocity, dojmy, názory
zvládnuť základné formy korešpondencie
písať v súlade s platnými pravidlami nemeckého pravopisu
Ústny prejav – dialóg
-
začať, viesť, rozvíjať a ukončiť dialóg
komunikovať v konkrétnych komunikatívnych situáciách, ktoré môžu bežne nastať v krajinách, kde sa
hovorí po nemecky
reagovať na rôzne informácie, ktoré sa žiak dozvie
zvládnuť spoločenskú konverzáciu
požiadať o rôzne informácie a služby alebo ich poskytnúť
vyjadriť svoj názor, postoj, súhlas, nesúhlas
Ústny prejav – monológ
34
-
opísať a charakterizovať osoby – rodičov, spolužiakov, ľudí, ktorých si vážime; opísať predmety, činnosti...
súvisle opísať udalosti a skúsenosti
porozprávať príbeh, jednoduchými jazykovými prostriedkami zreprodukovať obsah filmu
vyjadriť sa k tematickým okruhom pre 3. ročník v súlade so vzdelávacími štandardami
-
Gramatika
-
prídavné meno v prívlastku po člene určitom, neurčitom, po tzv. nulovom člene, po privlastňovacích zámenách, po kein, keine, kein a po zámenách dieser, mancher, jeder, alle…
opytovacie zámená welcher / ktorý/ , welche, welches a was für ein / aký /, was für eine, was für ein,
was für
poradie vetných členov v podraďovacom súvetí
podraďovacie spojky: dass,weil…
datum – ako zhodný prívlastok po člene určitom
zvratné slovesá v akuzatíve a v datíve
préteritum slabých slovies, modálnych slovies, silných slovies
rekcia slovies
zámenné príslovky
podmieňovací spôsob: opisný tvar würde + infinitív a konjunktív II pomocných
a modálnych slovies
stupňovanie prídavných mien a prísloviek v zhodnom prívlastku
„ als“ a „ wie“ pri porovnávaní
priebehový pasív v prítomnom čase
infinitív s „ zu “, infinitív „um…zu“
vzťažné zámená vo vedľajších vetách prívlastkových vo funkcii spojok
-
Čítanie s porozumením
-
vybrať z informácií informácie podstatné a odlíšiť ich od nepodstatných; správne prečítať nemecky písaný text
nájsť špecifické informácie v časopisoch, novinách, na internete, facebooku, teletexte
získať potrebné informácie z rôznych informatívnych
rozlíšiť v texte rôzne názory, stanoviská
pochopiť informácie z jednoduchších odborných textoch
porozumieť textom o každodenných témach / príbehy ľudí /
Počúvanie s porozumením
-
pochopiť zámer hovoriaceho
porozumieť autentickým dialógom
tvoriť hypotézy
zachytiť špecifické informácie, doplniť informácie z vypočutej nahrávky
odhadnúť význam neznámych slov na základe kontextu, resp. za pomoci internetu, Translatora…
rozlíšiť základné a rozširujúce informácie
rozlíšiť rôzne názory a stanoviská hovoriacich
na základe vypočutého dialógu usporiadať vety v správnom slede
Písomný prejav
-
doplniť informácie z vypočutého alebo prečítaného textu
napísať vlastný životopis, formálny list – žiadosť do zamestnania, motivačný list a dobrozdanie
napísať charakteristiku človeka, ktorého si vážim
charakterizovať seba, členov svojej rodiny, spolužiakov
napísať krátky fiktívny text na základe kľúčových slov
35
-
napísať krátky úsmevný príbeh
Ústny prejav – dialóg
-
nadviazať, viesť, rozvíjať, prerušiť, resp. ukončiť dialog
vyjadriť súhlas, resp. nesúhlas
reagovať jazykovo správne a zrozumiteľne v komunikatívnych situáciách
v rozsahu 1. -7. lekcie učebnice “Nemecký jazyk 3. roč.”
reagovať na otázky
vyjadriť a obhájiť svoj názor
Ústny prejav – monológ
-
vyjadrovať sa plynule a gramaticky relatívne správne k osvojeným tematickým okruhom s využitím
slovnej zásoby a gramatických štruktúr pre 3. ročník
prerozprávať dlhšie príbehy a texty z učebnice
Obsah výučby vychádza z OSNOV Z NEMECKÉHO JAZYKA, ktoré sú súčasťou PEDAGOGICKEJ
DOKUMENTÁCIE ŠVP. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 3 hodiny týždenne v prvom a v druhom
ročníku a 4 vyučovacie hodiny v treťom a vo štvrtom ročníku štúdia. Predmet nemecký jazyk – 1. cudzí jazyk
svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy. Jeho obsah je štruktúrovaný do siedmych celkov. Učivo sa
skladá z častí gramatickej, komunikatívnej a kognitívnejj. Pri výbere učiva sme dbali na proporcionalitu
a primeranosť učiva schopnostiam žiakov s prihliadnutím na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu.
V priebehu vyučovania by si mali žiaci osvojiť v jednotlivých lekciách tieto jazykové zručnosti a schopnosti:
Gramatika
Žiak je schopný:
tvoriť a používať prídavné meno v prívlastku po člene určitom, neurčitom po privlastňovacích zámenách,
po kein, keine, kein, po číslovkácha po zámenách dieser, mancher, jeder, alle…
používať opytovacie zámeno welcher / ktorý /, welche, welches, welche a was für ein / aký /, was für eine,
was für ein, was für
správne používať podraďovacie spojky: dass,weil … v podraďovacom súvetí
dodržiavať správne poradie slov vo vedľajšej vete v podraďovacom súvetí
správne používať dátum v nemčine
správne používať zvratné slovesá v akuzatíve a v datíve
tvoriť a správne používať préteritum modálnych slovies, slabých a silných slovies
tvoriť a správne používať zámenné príslovky
ovláda rekciu slovies a s malými chybami ju dokáže používať v písomných aj v ústnych prejavoch
- tvoriť a používať podmieňovací spôsob: opisný tvar würde + infinitív a konjunktív II pri pomocných
a modálnych slovesách
vedieť používať prídavné mená v 2. v 3. stupni v zhodnom prívlastku
správne používať „ als“ a „ wie“ pri porovnávaní
správne tvoriť a používať priebehový pasív v prítomnom čase
správne používať infinitív s „ zu “ a „ um … zu “
správne používať vzťažné zámená vo funkcii spojky vo vedľajších vetách prívlastkových
Čítanie s porozumením
Žiak dokáže :
pochopiť podstatu a získavať potrebné informácie z rôznych písomných zdrojov – texty, internet, teletext
zachytiť logickú štruktúru textov
vyhľadávať informácie v autentických textoch
sumarizovať informácie z prečítaného textu a podať ich ústne alebo písomne
rozlíšiť v texte rôzne názory, stanoviská
36
-
používať slovníky
odhadnúť význam neznámych slov a fráz
Počúvanie s porozumením
Žiak dokáže:
pochopiť zámer hovoriaceho
pochopiť obsah, tému a hlavnú myšlienku vypočutého textu
porozumieť základným informáciám v textoch na počúvanie, ako aj v rozhovoroch
po vypočutí nahrávky vybrať správnu odpoveď z viacerých možností
po vypočutí nahrávky odpovedať na vopred známe úlohy
zachytiť z vypočutej nahrávky informácie a doplniť ich do tabuľky alebo do viet
po vypočutí dialógu usporiadať vety v správnom poradí
Písomný prejav
Žiak dokáže:
prakticky realizovať osvojené poznatky
napísať svoj štruktúrovaný životopis
napísať žiadosť do zamestnania, ako napr. reakciu na inzerát
napísať stručný formálny list podľa osnovy, aj bez osnovy
napísať motivačný list a dobrozdanie
opísať osobu, predmet a činnosť a charakterizovať osobu, ktorú dobre pozná
- napísať súvislý text podľa osnovy, v ktorom vyjadrí svoje názory, myšlienky, pocity a predstavy
Ústny prejav – dialóg
Žiak dokáže:
viesť rozhovor na rôzne témy, ktoré sú obsahom preberaného učiva (obliekanie na rôzne príležitosti,
problémy doma , v škole, medziľudské vzťahy, rozhovory v servise...
pýtať sa priateľov na ich predstavy o ich budúcom povolaní, o ich budúcom živote
pýtať sa priateľov na ich vzťah k móde a značkovému oblečeniu
viesť dialóg pri osobnom pohovore
poradiť osobám, ako vyriešiť osobný problém
vyjadriť a odôvodniť svoj názor v diskusii na rôzne témy
viesť dialóg v servise
porozprávať priateľovi z cudziny o Slovensku, tradíciách na Vianoce, na Veľkú noc...
porozprávať o rodine, o bývaní, o svojich predstavách na rôzne témy...
Ústny prejav – monológ
Žiak dokáže:
vyjadriť sa primerane k témam týkajúcim sa štandardných situácií z každodenného života
a k tematickým okruhom: Slovensko, bývanie + byt, opis + charakteristika, cestovanie, rodina, sviatky
+ obyčaje + tradície, auto
rozumie otázkam a vie na ne reagovať
vyjadriť svoj názor a odôvodniť ho
opísať osoby, predmety a činnosti a charakterizovať napr. priateľa, brata, otca, mamu...
porozprávať jednoduchý príbeh
porozprávať zložitejší príbeh za pomoci kľúčových slov
porozprávať obsah textu vlastnými slovami
Tematické okruhy:
Slovensko
Bývanie, opis bytu
Opis a charakteristika osoby
Cestovanie
Rodina
37
Sviatky, obyčaje, tradície
Auto
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu nemecký jazyk, 3. ročník
Téma učiva
Organizačné
formy
Metódy
výučby
1.
Úvodná hodina,
organizačné záležitosti, oboznámenie
sa s učebnicou
Frontálna práca
Individuálna
práca
Motivačný rozhovor
Práca s učebnicou
2.
Opakovanie prítomného času slovies + práca s básňou od Escheho
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Zovšeobecňujúce
opakovanie
Práca s učebnicou
3.
Opakovanie perfekta slovies –
rozprávanie o
prázdninách v
perfekte
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Zovšeobecňujúce
opakovanie
9.
4.
Opakovanie perfekta slovies –
rozprávanie o
prázdninách
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Zovšeobecňujúce
opakovanie
9.
5.
Jeden deň prázdnin
- môj nezabudnuteľný deň / zážitok
Individuálna
práca žiakov
Opakovanie
6.
Jeden deň prázdnin
- môj nezabudnuteľný deň / zážitok
- prezentácia
Individuálna
práca žiakov/frontálna
práca žiakov
Úvodné mottá
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Mesiac
9..
9.
9.
9.
9.
9.
9.
P. č.
vyuč.
hodiny
7.
8.
9.
9.
10.
9.
11.
L1: Slovensko –
cieľ návštevníkov
Práca s textom: Die
Slowakei ist ein
Märchenland
L1: Slovensko –
cieľ návštevníkov
Práca s textom: Die
Slowakei ist ein
Märchenland
a cvičeniami
L1: Slovensko –
cieľ návštevníkov
Práca s textom: Die
Slowakei ist ein
Märchenland a s
cvičeniami
L1: Skloňovanie
Frontálna
a individuálna
práca žiakov
Individuálna
práca alebo
práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Individuálna
práca alebo
práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Frontálna
Opakovanie
Motivačný rozhovor
Brainstorming
Práca s učebnicou
Motivačný rozhovor
Brainstorming
Heuristický rozhovor
Práca s učebnicou
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Gramatický prehľad
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.““
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.““
Gramatický prehľad
slovies v perfekte
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“ Gramatický prehľad slovies
v préterite
Slovníky
Internet
Gramatický prehľad
Slovníky
Gramatický prehľad
Slovníky
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Problémové vyučovanie
Práca s učebnicou
Reproduktívna m.
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Problémové vyučovanie
Práca s učebnicou
Reproduktívna m.
Výskumná metóda
Učebnica„Nemecký
jazyk 3. roč.““
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Učebnica „Nemecký
38
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
prídavných mien
po člene neurčitom
v singulári
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po člene neurčitom
v pluráli
v zhodnom prívlastku
L1:Skloňovanie
prídavných mien
po člene určitom
v singulári
v zhodnom prívlastku
L1:Skloňovanie
prídavných mien
po člene určitom
v pluráli
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po nulovom člene/bez člena
v zhodnom prívlastku pri látkových, abstraktných
podstatných menách...
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po privlastňovacích
zámenách
v jednotnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po privlastňovacích
zámenách
v množnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po kein, keine, kein
v jednotnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po keine
v množnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po určitých číslovkách
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná,
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
,individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná,
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná,
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna m.
Práca s učebnicou
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.““
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
39
9.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po neurčitých číslovkách
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po dieser, diese,
dieses;
welcher, welche,
welches
v jednotnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Skloňovanie
prídavných mien
po diese, welche
v množnom čísle
v zhodnom prívlastku
L1: Upevňovanie
učiva o zhodnom
prívlastku, práca
s cvičeniami a s
textami
L1: Práca s textami
a s cvičeniami
L1: Práca s textami
a s cvičeniami
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Práca s učebnicou
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Heuristicjký rozhovor
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebná hra
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebná hra
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Frontálna
práca žiakov
Samostatná
individuálna
práca žiakov,
práca vo dvojiciach, resp. v
skupinách
Frontálna
práca žiakov
a individuálna
práca žiakov,
práca vo dvojiciach, resp. v
skupinách
Frontálna
práca žiakov
a individuálna
práca žiakov,
práca vo dvojiciach, resp. v
skupinách
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
L1: Práca s textami
Reproduktívna metóda
práca vo dvojia s cvičeniami,
Práca s učebnicou
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L1: Práca s textami
Reproduktívna metóda
alebo skupinová
a s cvičeniami
Práca s učebnicou
práca alebo
práca vo dvoji-
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
40
ciach
a individuálna
práca žiakov
10.
10.
29.
30.
10.
31.
10.
32.
10.
33.
10.
34.
10.
10.
35.
36.
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L1: Práca s textami
práca alebo
Práca s učebnicou
a s cvičeniami +
práca vo dvojiReproduktívna metóda
opis obrázku
ciach
a individuálna
práca žiakov
L1: Upevňovanie
a opakovanie učiva, práca alebo
práca
s magnetofónovou
nahrávkou, resp.
o Slovensku
v Power Pointe
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Frontálna
práca žiakov
Učebnica „Nemecký
alebo skupinová
jazyk 3. roč.“ Magnetopráca alebo
Reproduktívna metóda
fónová nahrávka
práca vo dvojiPráca s nahrávkou
Slovníky
ciach
Internet
a individuálna
CD
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L1: Systematizácia
Reproduktívna metóda
alebo skupinová
učiva 1. lekcie
Práca s nahrávkou
práca alebo
alebo práca
Upevňovanie
práca vo dvojis magnetofónovou
a preverovanie vedociach
nahrávkou
mostí
a individuálna
práca žiakov
L1: Rozprávanie
Individuálna
Práca s učebnicou
podľa obrázku
práca
Konverzačná hodina – napr. na tému
nové komunikačné
Napr. skupinová
prostriedky, ich
práca,
Výskumná práca
výhody a nevýhody
Individuálna
Tvorivá práca
alebo príprava na
práca...
maturitné skúšky
podľa výberu učiteľa
Konverzačná hodina – napr. na tému
nové komunikačné
Napr. skupinová
prostriedky, ich
práca,
Výskumná práca
výhody a nevýhody
Individuálna
Tvorivá práca
alebo príprava na
práca...
maturitné skúšky
podľa výberu učiteľa
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
Brainstorming
L 2: Opis izby +
práca alebo
Reproduktívna metóda
opakovanie zhodpráca vo dvojiPráca s učebnicou
ného prívlastku
ciach
Tvorivá práca
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
Brainstorming
L 2: Opis izby,
práca žiakov
Reproduktívna metóda
bytu, kúpeľne +
alebo skupinová
Práca s učebnicou
zhodný prívlastok
práca alebo
Tvorivá práca
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
CD
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
41
10.
10.
10.
10.
10.
37.
38.
39.
40.
41.
11.
42.
11.
43.
11.
44.
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L 2: Opis obľúbealebo skupinová
nej miestnosti +
práca alebo
pomenovanie činpráca vo dvojiností, ktoré tu
ciach
možno robiť
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L 2: Čo by som
práca alebo
mohol/mohla zmepráca vo dvojiniť na izbe, byte
ciach
a individuálna
práca žiakov
L 2: Č by som
Individuálna
mohol/mohla zmepráca žiakov,
niť na svojom
resp. vo dvojiživote
ciach
Frontálna
práca žiakov
L 2: Vedľajšie vety alebo skupinová
so spojkou „weil“ –
práca alebo
poradie vetných
práca vo dvojičlenov
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
L 2: Upevňovanie
práca žiakov
učiva o vedľajších alebo skupinová
vetách so spojkou
práca alebo
„weil“ – napr. Ich práca vo dvojistreite mit meinen
ciach
Eltern, weil...
a individuálna
práca žiakov
L 2: Upevňovanie
učiva o vedľajších
Individuálna
vetách; napr.: Sie
práca, frontálna
sollten die Slowapráca
kei besuchen, weil...
Konverzačná hodina napr. na tému
bývanie + výhody
Napr. skupinová
a nevýhody bývapráca,
nia v meste, vo
Individuálna
veľkomeste a na
práca, práca vo
vidieku alebo prídvojiciach
prava na maturitné
skúšky podľa
výberu učiteľa
Konverzačná hodiNapr. skupinová
na napr. na tému
práca,
bývanie + výhody
Individuálna
a nevýhody bývapráca, práca vo
nia v meste, vo
dvojiciach
veľkomeste a na
Brainstorming
Reproduktívna metóda
Tvorivá práca
Učebnica„Nemecký
jazyk 3. roč.““
Slovníky
Internet
Brainstorming
Reproduktívna metóda
Problémové vyučovanie
Tvorivá práca
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Brainstorming
Problémové vyučovanie
Tvorivá práca
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Tvorivá metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou, s
internetom
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Slovníky
Internet
Rôzne materiály
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Slovníky
Internet
Rôzne materiály
42
vidieku alebo príprava na maturitné
skúšky podľa
výberu učiteľa
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
45.
L 2: Konjunktiv
pomocných slovies
46.
L 2: Konjunktív
modálnych slovies
47.
L 2: Konjunktív
slovesa wissen
48.
L 2: Ich möchte die
Slowakei besuchen,
weil…- upevňovanie učiva
o podmieňovacom
spôsobe modálnych
slovies
49.
L 2: „Kondicionál“
plnovýznamových
slovies
50.
L 2: Upevňovanie
učiva
o podmieňovacom
spôsobe
51.
L 2: Opakovanie
konjunktívu
a kondicionálu +
práca s cvičeniami
52.
L 2: Opakovanie
konjunktívu
a kondicionálu +
práca s cvičeniami
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
Individuálna
práca, vo dvojiciach, frontálna
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Brainstorming
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Tvorivá metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Hodnotenie
Klasifikácia
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Hodnotenie
Klasifikácia
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
43
a individuálna
práca žiakov
Práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Problémové vyučovanie
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Tvorivá práca
11.
53.
L 2: Zmluva
o prenájme bytu
11.
54.
L 2: Práca s textom
„Freitag, der 13.“
Individuálna
práca, frontálna
práca
55.
L 2: Práca s textom
„Freitag, der 13.“
Individuálna
práca, frontálna
práca
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
12.
56.
L 2: Práca
s cvičeniami
a s textami 2. lekcie
57.
L 2: Práca
s cvičeniami
a s textami 2. lekcie
58.
L 2: Čo robiť pre
ochranu životného
prostredia?
59.
L 2: Práca
s obrázkom
a s cvičeniami –
príbeh podľa obrázkov
60.
61.
62.
Práca s učebnicou
Tvorivá práca
Reproduktívna metóda
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová Reproduktívna metóda
práca alebo
Práca s učebnicou
práca vo dvojiHodnotenie
ciach
Klasifikácia
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
Reproduktívna metóda
práca vo dvojiPráca s učebnicou
ciach
a individuálna
práca žiakov
Individuálna
práca, frontálna
Práca s učebnicou
práca, práca vo
Tvorivá metóda Výdvojiciach, v
skumná metóda
skupinách
Individuálna
práca
Tvorivá metóda
Frontálna
práca žiakov
Zovšeobecňujúce
L 2: Opakovanie
alebo skupinová
opakovanie
a upevňovanie
práca alebo
Reproduktívna metóda
učiva + práca
práca vo dvojiPráca s učebnicou
s magnetofónovou
ciach
Hodnotenie
nahrávkou
a individuálna
Klasifikácia
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Zovšeobecňujúce
alebo skupinová
opakovanie
L 2: Systematizácia
práca alebo
Reproduktívna metóda
učiva 2. lekcie
práca vo dvojiPráca s učebnicou
ciach
Hodnotenie
a individuálna
Klasifikácia
práca žiakov
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
Tvorivá metóda
klíma, počasie,
alebo skupinová
Reproduktívna metóda
podnebie a ročné
práca alebo
obdobia alebo
práca vo dvojipríprava na matuciach
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
CD – nahrávka/y
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
44
12.
11.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
ritné skúšky podľa
a individuálna
výberu učiteľa
práca žiakov
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
klíma, počasie,
alebo skupinová
podnebie a ročné
práca alebo
obdobia alebo
práca vo dvojipríprava na matuciach
ritné skúšky podľa
a individuálna
výberu učiteľa
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L: 3 Pozitívne
práca alebo
a negatívne vlastpráca vo dvojinosti
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L: 3 Práca
alebo skupinová
s textami
práca alebo
a s cvičeniami 2.
práca vo dvojilekcie
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L: 3 Préteritum
alebo individuslabých slovies
álna práca žiakov
Frontálna
L: 3 Préteritum
práca žiakov a
silných slovies
individuálna
práca žiakov
L: 3 Préteritum
slabých a silných
slovies
s odlučiteľnými
predponami
69.
L: 3 Préteritum
modálnych slovies
70.
L: 3 Préteritum
slabých slovies,
ktorých kmeň končí na -t
71.
L: 3 Upevňovanie
učiva o préterite –
práca s cvičeniami
Frontálna
práca žiakov a
individuálna
práca žiakov
Tvorivá metóda
Reproduktívna metóda
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
Problémová metóda
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Informačno – receptívna metóda Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Problémová metóda
Heuristický rozhovor
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Frontálna
práca žiakov
Informačno – recepalebo skupinová tívna metóda Výklad
práca alebo
Reproduktívna metóda
práca vo dvojiPráca s učebnicou
ciach
Problémová metóda
a individuálna
Heuristický rozhovor
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Informačno – recepalebo skupinová
tívna metóda
práca alebo
Reproduktívna metóda
práca vo dvojiPráca s učebnicou
ciach
Problémová metóda
a individuálna
Heuristický rozhovor
práca žiakov
Frontálna
Reproduktívna metóda
práca žiakov
Práca s učebnicou
alebo skupinová
Hodnotenie
práca alebo
Klasifikácia
práca vo dvoji-
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
45
12.
12.
12.
12.
12.
1.
1.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová Reproduktívna metóda
L: 3 Upevňovanie
práca alebo
Práca s učebnicou
učiva o préterite –
práca vo dvojiHodnotenie
práca s cvičeniami
ciach
Klasifikácia
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
Brainstorming
L 3: Životopis –
práca alebo
Reproduktívna metóda
práca s textom a s
práca vo dvojiPráca s učebnicou
cvičeniami
ciach
Tvorivá metóda
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L 3: Životopis –
Reproduktívna metóda
práca alebo
práca s textom a s
Práca s učebnicou
práca vo dvojicvičeniami
Tvorivá metóda
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Tvorivá metóda
alebo skupinová
Hry
Vianoce a vianočný
práca alebo
Krížovky
pozdrav
práca vo dvojiPráca s piesňou
ciach
Práca s učebnicou
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Tvorivá metóda
alebo skupinová
Hry
práca alebo
Vianoce
Krížovky
práca vo dvojiPráca s piesňou
ciach
Práca s učebnicou
a individuálna
práca žiakov
Rozprávanie
o vianočných
sviatkoch a o
prázdninách
Frontálna
práca žiakov a
individuálna
práca žiakov
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
opis
alebo skupinová
a charakteristika
práca alebo
priateľa alebo prí- práca vo dvojiprava na maturitné
ciach
skúšky podľa
a individuálna
výberu učiteľa
práca žiakov
Práca s učebnicou
Tvorivá metóda
Práca s textami
Tvorivá metóda
Práca s textami
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Magnetofón
Pohľadnice
E - mail
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Magnetofón
Pohľadnice
E - mail
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Rôzne materiály
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
46
1.
79.
1.
80.
1.
81.
1.
1.
1.
1.
82.
83.
84.
85.
1.
86.
1.
87.
1.
1.
88.
89.
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
opis
alebo skupinová
a charakteristika
práca alebo
priateľa alebo prí- práca vo dvojiprava na maturitné
ciach
skúšky podľa
a individuálna
výberu učiteľa
práca žiakov
Frontálna
L: 3 Môj životopis
práca žiakov
– tabuľková forma
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
L: 3 Môj životopis
práca žiakov
– vo vetách
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
a individuálna
L: 3 Formálny list
práca žiakov,
skupinová práca
alebo vo dvojiciach
Frontálna
L: 3 Žiadosť
práca žiakov
o prijatie do praa individuálna
covného pomeru
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
L: 3 Motivačný list
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L: 3 Dobrozdanie
práca, práca vo
dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Individuálna
L: 3 Príbeh podľa
práca žiakov,
obrázkov, resp.
práca vo dvojiopis obrázkov
ciach
Individuálna
L: 3 Príbeh podľa
práca žiakov,
obrázkov, resp.
práca vo dvojiopis obrázkov
ciach
Frontálna
L: 3 Upevňovanie
práca žiakov
a systematizácia
alebo skupinová
učiva 3. lekcie
práca alebo
alebo práca
práca vo dvojis magnetofónovým
ciach
i nahrávkami
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
L: 3 Systematizácia
práca žiakov
učiva 3. lekcie
alebo skupinová
práca alebo
Tvorivá metóda
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť
vopred odkonzultovať
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Problémová metóda
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Individuálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Hodnotenie
Klasifikácia
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
CD
Zovšeobecňujúce
opakovanie
Reproduktívna metóda
Hodnotenie
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
47
1.
1.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
2.
90.
Konverzačná hodina na tému navrhnutú žiakmi alebo
príprava na maturitné skúšky podľa
výberu učiteľa
91.
Konverzačná hodina na tému navrhnutú žiakmi alebo
príprava na maturitné skúšky podľa
výberu učiteľa
92.
L 4: Cestovanie –
moja cestovná
kancelária
93.
94.
95.
96.
L 4: Cestovanie –
moja cestovná
kancelária
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
alebo práca vo
dvojiciach alebo
individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
alebo práca vo
dvojiciach alebo
individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
L 4: Cestovanie –
alebo práca vo
moja cestovná
dvojiciach alebo
kancelária – príindividuálna
prava novej ponuky
práca žiakov
Skupinová práca
L 4: Moja cestovná alebo práca vo
kancelária – prí- dvojiciach alebo
prava novej ponuky
individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
L 4: Moja cestovná alebo práca vo
kancelária – prí- dvojiciach alebo
prava reklamy
individuálna
práca žiakov
Klasifikácia
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s prinesenými
materiálmi
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu pripraviť žiaci po
odkonzultovaní s vyučujúcim
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s prinesenými
materiálmi
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu pripraviť žiaci po
odkonzultovaní s vyučujúcim
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Power Point
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Dataprojektor alebo
interaktívna tabuľa
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
97.
Skupinová práca
L 4: Moja cestovná alebo práca vo
kancelária – prí- dvojiciach alebo
prava reklamy
individuálna
práca žiakov
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom;
Power Point
98.
Skupinová práca
L 4: Moja cestovná
alebo práca vo
kancelária – prídvojiciach alebo
prava reklamnej
individuálna
kampane
práca žiakov
Tvorivá metóda
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Práca s internetom
Power Point
99.
L 4: 2. stupeň prídavných mien
v zhodnom prívlastku
Skupinová práca Informačno – recepalebo práca vo
tívna metóda
dvojiciach alebo Reproduktívna metóda
individuálna
Práca s učebnicou
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Dataprojektor alebo
interaktívna tabuľa
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Dataprojektor alebo
interaktívna tabuľa
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
48
práca žiakov +
frontálna práca
2.
100.
2.
101.
2.
102.
2.
103.
2.
2.
2.
104.
105.
106.
2.
107.
2.
108.
L 4: 3. stupeň prídavných mien
Skupinová práca
v zhodnom príalebo práca vo
vlastku + Porovnadvojiciach alebo
nie nemecky hovoindividuálna
riacich krajín napráca žiakov +
vzájom a ich pofrontálna práca
rovnanie so Slovenskom
Skupinová práca
L 4: Porovnanie
alebo práca vo
nemecky hovoriadvojiciach alebo
cich krajín navzáindividuálna
jom a ich porovnapráca žiakov +
nie so Slovenskom
frontálna práca
Skupinová práca
L 4: Porovnanie
alebo práca vo
nemecky hovoriadvojiciach alebo
cich krajín navzáindividuálna
jom a ich porovnapráca žiakov +
nie so Slovenskom
frontálna práca
Konverzačná hodiSkupinová práca
na na tému navrhalebo práca vo
nutú žiakmi alebo
dvojiciach alebo
príprava na matuindividuálna
ritné skúšky podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L 4: Porovnávacia
práca alebo
spojka ako = „wie“,
práca vo dvoji„als“
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
L 4: Rekcia slovies
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L 4: Upevňovanie alebo skupinová
učiva o rekcii slopráca alebo
vies + práca s cvi- práca vo dvojičeniami
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L 4: Zvratné slovepráca alebo
sá s akuzatívom a s
práca vo dvojidatívom
ciach
a individuálna
práca žiakov
L 4: Upevňovanie
Frontálna
Problémová metóda
Heuristický rozhovor
Informačno – receptívna metóda
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Problémová metóda
Heuristický rozhovor
Hodnotenie
Práca s učebnicou
Computer
Internet
Práca s učebnicou
Computer
Internet
Práca s učebnicou
Computer
Internet
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Power Point
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Power Point
Computer
Učebnica „Nemecký
jazyk 3. roč.“
Slovníky
Internet
Power Point
Computer
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Computer
Internet
Power Point
Informačno – receptívna metóda
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Problémová metóda
Heuristický rozhovor
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Problémová metóda
Heuristický rozhovor
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Hodnotenie
Klasifikácia
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Informačno – receptívna metóda
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Heuristický rozhovor
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
49
učiva o zvratných
slovesách
2.
2.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
práca žiakov
alebo skupinová
práca alebo
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
109.
L 4: Rekcia slovies
a príslovkové výrazy
Frontálna
práca žiakov
alebo
individuálna
práca žiakov
110.
L 4: Rekcia slovies
a príslovkové výrazy - upevňovanie
učiva
Frontálna
práca žiakov
alebo
individuálna
práca žiakov
111.
112.
113.
114.
115.
Konverzačná hodina, napr. na tému
Veľká noc alebo
príprava na maturitné skúšky podľa
výberu učiteľa
Konverzačná hodina, napr. na tému
Veľká noc alebo
príprava na maturitné skúšky podľa
výberu učiteľa
Veľká noc
Frontálna
práca žiakov
alebo
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
alebo
individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
Práca s učebnicou
Hodnotenie
Klasifikácia
Výklad
Informačno – receptívna metóda
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Heuristický rozhovor
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Opakovanie
a upevňovanie učiva
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Práca s učebnicou
Hry
Osemsmerovky
Križovky
Práca s CD – nahrávkou
Frontálna
L 4: Preklad opypráca žiakov
Problémová metóda
tovacieho zámena
alebo skupinová Informačno – recepktorý, ktorá, ktoré;
práca alebo
tívna metóda
ktorí; aký...ako
práca vo dvoji- Reproduktívna metóda
a vzťažného zámeciach
Práca s učebnicou
na v prívlastkových
a individuálna
Heuristický rozhovor
vetách
práca žiakov
L 4: Rozprávanie
príbehu podľa
Individuálna
obrázkov, resp.
práca, resp.
opis obrázkov +
frontálna práca
Tvorivá metóda
práca
alebo vo dvojis magnetofónovou
ciach
nahrávkou
Práca vo dvojiciach alebo
individuálna
práca žiakov
116.
L 4: Práca s textom
„Arbeitstag“ a s
cvičeniami
117.
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
Tvorivá metóda
individuálne
alebo skupinová Práca s rôznymi matea kolektívne cestopráca alebo
riálmi
vanie - ich výhody práca vo dvoji-
Práca s učebnicou
Tvorivá metóda
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
Roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
Roč.“
Slovníky
Internet
Rôzne materiály
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
Roč.“
Slovníky
Internet
Rôzne materiály
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
CD
Rôzne materiály
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
50
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
4.
118.
119.
120.
121.
122.
a nevýhody alebo
ciach
príprava na matua individuálna
ritné skúšky podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
individuálne
alebo skupinová
a kolektívne cestoTvorivá metóda
práca alebo
vanie - ich výhody
Práca s rôznymi matepráca vo dvojia nevýhody alebo
riálmi
ciach
príprava na matua individuálna
ritné skúšky podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
L: 5 Opis rodinnej
fotografie
Samostatná
Tvorivá metóda
individuálna
Reproduktívna metóda
práca a frontálna
práca
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
L: 5 Práca
Reproduktívna metóda
práca alebo
s textami
Práca s učebnicou
práca vo dvojia s cvičeniami 5. L
ciach
a individuálna
práca žiakov
Informačno – recepFrontálna
tívna metóda
práca žiakov
Výklad
L: 5 Infinitív s „zu“
a individuálna Reproduktívna metóda
práca žiakov
Práca s učebnicou
Heuristický rozhovor
Informačno – receptívna metóda
Frontálna
Výklad
L: 5 Infinitív s „
práca žiakov
Reproduktívna metóda
um...zu“
a individuálna
Práca s učebnicou
práca žiakov
Heuristický rozhovor
Problémová metóda
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Rodinná fotografia
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Opakovanie
a upevňovanie učiva
Hodnotenie
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
125.
L: 5 Čo sme zdedili
po otcovi a čo po
mame, resp. po
starých rodičoch
Problémová metóda
Reproduktívna metóda
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
126.
Konverzačná hodiFrontálna
Tvorivá metóda
na napr. na tému
práca žiakov
Práca s rôznymi materodina – význam alebo skupinová
riálmi
rodiny pre človeka,
práca alebo
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť
L: 5 Práca
s obrázkami a s
cvičeniami
Samostatná
práca, frontálna
práca, resp. vo
dvojiciach
124.
L: 5 Upevňovanie
učiva o infinitíve s
„zu“; „um...zu“
Práca vo dvojiciach alebo
skupinová práca
a individuálna
práca
Frontálna
práca žiakov
a individuálna
práca žiakov
123.
51
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
127.
128.
pre dieťa..., gene- práca vo dvojiračné problémy
ciach
alebo príprava na
a individuálna
maturitné skúšky,
práca žiakov
resp. práca
s magnetofónovým
i nahrávkami
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
rodina – význam
práca žiakov
rodiny pre človeka,
alebo skupinová
pre dieťa...,a geneTvorivá metóda
práca alebo
račné problémy
Práca s rôznymi matepráca vo dvojialebo príprava na
riálmi
ciach
maturitné skúšky,
a individuálna
resp. práca
práca žiakov
s magnetofónovým
i nahrávkami
L: 5 Práca
s cvičeniami
a s textom „Hilfe
im Haushalt“
Frontálna
práca žiakov
a individuálna
práca žiakov
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
129.
Individuálna
práca žiakov, vo
Ako ja pomáham v
dvojiciach alebo
domácnosti
skupinová
a frontálna práca
Tvorivá metóda
130.
Individuálna
Rozdelenie prác
práca žiakov
v domácnosti me- alebo skupinová
dzi manželov a deti práca a frontálna
práca žiakov
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
131.
L 6: Práca
s textami
a s cvičeniami
132.
L 6: Pasív pre prítomný čas (Pasív
préterita)
133.
L 6: Pasív pre prítomný čas (Pasív
préterita) –
upevňovanie
a precvičovanie
učiva
134.
L 6: Budúci čas
Frontálna
práca žiakov
alebo skupinová
Reproduktívna metóda
práca alebo
Práca s učebnicou
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
Informačno – recepFrontálna
tívna metóda
práca žiakov
Výklad
a individuálna Reproduktívna metóda
práca žiakov
Práca s učebnicou
Heuristický rozhovor
Frontálna
práca žiakov
Reproduktívna metóda
alebo skupinová
Práca s učebnicou
práca alebo
Opakovanie
práca vo dvojia upevňovanie učiva
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
Problémové vyučovapráca žiakov
nie
alebo skupinová Informačno – receppráca alebo
tívna metóda
vopred a odkonzultovať
CD
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť
vopred a odkonzultovať
Rôzne matriály
CD
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
Roč.“
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť
vopred a odkonzultovať
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť
vopred a odkonzultovať
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
52
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
4.
4.
4.
4.
4.
4.
5.
5.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
L 6: Porovnanie
budúceho času
a pasívu préterita
L 6: Upevňovanie
učiva 6. lekcie
a prerozprávanie
príbehu podľa
obrázkov
Individuálna
práca žiakov
Výklad
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Heuristický rozhovor
Problémová metóda
Práca s učebnicou
Frontálna
Reproduktívna metóda
práca žiakov
Práca s učebnicou
alebo skupinová
Tvorivá metóda
práca alebo
Opakovanie
práca vo dvojia upevňovanie učiva
ciach
Hodnotenie
a individuálna
Klasifikácia
práca žiakov
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
sviatkov
práca žiakov
s možnosťou vyu- alebo skupinová
žitia textov zo 6.
práca alebo
lekcie alebo prípra- práca vo dvojiva na maturitné
ciach
skúšky, resp. práca a individuálna
s magnetofónovým
práca žiakov
i nahrávkami
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
sviatkov
práca žiakov
s možnosťou vyu- alebo skupinová
žitia textov zo 6.
práca alebo
lekcie alebo prípra- práca vo dvojiva na maturitné
ciach
skúšky, resp. práca a individuálna
s magnetofónovým
práca žiakov
i nahrávkami
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
sviatkov
práca žiakov
s možnosťou vyu- alebo skupinová
žitia textov zo 6.
práca alebo
lekcie alebo prípra- práca vo dvojiva na maturitné
ciach
skúšky, resp. práca a individuálna
s magnetofónovým
práca žiakov
i nahrávkami
Práca vo dvojiL 7: Auto – práca
ciach
s textami a s cviče- a individuálna
niami
práca žiakov,
frontálna práca
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
CD
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
CD
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
CD
Motivačný rozhovor
Brainstorming
Heuristický rozhovor
Práca s učebnicou
Práca vo dvojiPráca s učebnicou
L 7: Auto – práca
ciach, individuál Reproduktívna metóda
s textami a s cvičena práca žiakov,
Tvorivá metóda
niami
frontálna práca
L 7: V opravovni
áut
Internet
Skupinová práca Práca s učebnicou, s
alebo
internetom
práca vo dvoji- Reproduktívna metóda
ciach
Tvorivá metóda
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
53
5.
5.
5.
5.
5.
5.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
5.
149.
5.
150.
6.
151.
a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
alebo
Práca s učebnicou, s
práca vo dvojiinternetom
L 7: V opravovni
ciach
Reproduktívna metóda
áut
a individuálna
Tvorivá metóda
práca žiakov,
frontálna práca
Skupinová práca
alebo
Práca s učebnicou
práca vo dvojiL 7: V opravovni
Reproduktívna metóda
ciach
áut
Tvorivá metóda
a individuálna
práca žiakov
a frontálna práca
Frontálna
práca žiakov
Výklad
L 7: Trpný rod pre alebo skupinová
Informačno – recepminulý čas (trpný
práca alebo
tívna metóda
rod plusquamper- práca vo dvojiReproduktívna metóda
fekta)
ciach
Práca s učebnicou
a individuálna
Problémová metóda
práca žiakov
Informačno – recepFrontálna
tívna metóda
práca žiakov
Výklad
L 7: Trpný rod pre alebo skupinová
Reproduktívna metóda
minulý čas (trpný
práca alebo
Práca s učebnicou
rod plusquamper- práca vo dvojiOpakovanie
fekta)
ciach
a upevňovanie učiva
a individuálna
Hodnotenie
práca žiakov
Klasifikácia
Individuálna
alebo skupinová
L 7: Porovnanie
Práca s učebnicou
práca žiakov,
života kedysi a
Výskumná metóda
resp. vo dvojidnes
Tvorivá metóda
ciach, frontálna
práca žiakov
L 7: Porovnanie
života kedysi a
dnes
Individuálna
práca žiakov,
frontálna práca
žiakov
Výskumná metóda
Práca s učebnicou
Tvorivá metóda
Samostatná
individuálna
L 7: Výhody
práca alebo
a nevýhody jednotVýskumná metóda
skupinová práca
livých dopravných
Problémová metóda
alebo práca vo
prostriedkov
dvojiciach
a frontálna práca
L 7: Výhody
a nevýhody jednotlivých dopravných Frontálna práca
Reproduktívna metóda
prostriedkov –
a individuálna
Tvorivá metóda
prezentovanie
práca
skupinovej alebo
samostatnej práce
Konverzačná hodiFrontálna
na napr. na tému
práca žiakov
Tvorivá metóda
nakupovanie alebo alebo skupinová
Práca s nahrávkou
príprava na matupráca alebo
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
54
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
ritné skúšky, resp. práca vo dvojipráca
ciach
s magnetofónovým a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
nakupovanie v
práca žiakov
špecializovanom
alebo skupinová
obchode alebo
práca alebo
príprava na matupráca vo dvojiritné skúšky, resp.
ciach
práca
a individuálna
s magnetofónovým
práca žiakov
i nahrávkami podľa
výberu učiteľa
Konverzačná hodina napr. na tému
Frontálna
šport
práca žiakov
a automobilový
alebo skupinová
šport alebo príprapráca alebo
va na maturitné
práca vo dvojiskúšky, resp. práca
ciach
s magnetofónovým a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Frontálna
práca žiakov
L 7: Práca
alebo skupinová
s cvičeniami
práca alebo
a s textami 7. lek- práca vo dvojicie
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L 7: Práca
alebo skupinová
s cvičeniami
práca alebo
a s textami 7. lek- práca vo dvojicie
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L 7: Práca
alebo skupinová
s cvičeniami
práca alebo
a s textami 7. lek- práca vo dvojicie
ciach
a individuálna
práca žiakov
Frontálna
práca žiakov
L 7: Práca
alebo skupinová
s cvičeniami
práca alebo
a s textami 7. lek- práca vo dvojicie
ciach
a individuálna
práca žiakov
L 7: Práca
Frontálna
s cvičeniami
práca žiakov
a s textami 7. lek- alebo skupinová
cie
práca alebo
vopred odkonzultovať
CD
Tvorivá metóda
Práca s nahrávkou
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
CD
Tvorivá metóda
Práca s nahrávkou
Slovníky
Internet
Materiály, ktoré si
môžu žiaci pripraviť a
vopred odkonzultovať
CD
Opakovanie
a upevňovanie učiva
Reproduktívna metóda
Hodnotenie
klasifikácia
Práce v Power Pointe
Projekty
Počítač
Opakovanie
a upevňovanie učiva
Reproduktívna metóda
Hodnotenie
klasifikácia
Práce v Power Pointe
Projekty
Počítač
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Práca s nahrávkou
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
CD nahrávka/y
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Hodnotenie
klasifikácia
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Reproduktívna metóda
Práca s učebnicou
Hodnotenie
klasifikácia
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
55
práca vo dvojiciach
a individuálna
práca žiakov
6.
159.
6.
160.
6.
161.
6.
6.
162.
163.
6.
164.
6.
165.
Konverzačná hodina na tému navrhFrontálna
nutú žiakmi alebo
práca žiakov
nemecká pieseň... alebo skupinová
alebo príprava na
práca alebo
maturitné skúšky, práca vo dvojiresp. práca
ciach
s magnetofónovým a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
L 7: Rozprávanie
príbehu podľa
Samostatná
obrázkov + syste- práca a frontálna
matizácia učiva 7.
práca
lekcie
Práca s textom od
J. W. Goetheho:
„Heidenröslein“
Frontálna
práca
Konverzačná hodiFrontálna
na na tému navrhpráca žiakov
nutú žiakmi alebo
alebo skupinová
príprava na matupráca alebo
ritné skúšky, resp.
práca vo dvojipráca
ciach
s magnetofónovým
a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Konverzačná hodiFrontálna
na na tému navrhpráca žiakov
nutú žiakmi alebo
alebo skupinová
príprava na matupráca alebo
ritné skúšky, resp.
práca vo dvojipráca
ciach
s magnetofónovým
a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Konverzačná hodiFrontálna
na na tému navrhpráca žiakov
nutú žiakmi alebo
alebo skupinová
príprava na matupráca alebo
ritné skúšky, resp.
práca vo dvojipráca
ciach
s magnetofónovým
a individuálna
i nahrávkami podľa
práca žiakov
výberu učiteľa
Zhodnotenie práce
Frontálna práca
2. polroka
Internet
Výskumná metóda
Tvorivá práca
Tvorivá práca
Práca s textom z učebnice
Slovníky
Internet
Materiály prinesené
žiakmi
CD
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Práca s učebnicou
„Nemecký jazyk 3.
roč.“
Slovníky
Internet
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Slovníky
Internet
Materiály prinesené
žiakmi
CD
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Slovníky
Internet
Materiály prinesené
žiakmi
CD
Výskumná metóda
Tvorivá metóda
Slovníky
Internet
Materiály prinesené
žiakmi
CD
Odporúčaná študijná literatúra:
Učebnica „Nemecký jazyk 3. roč.“
CD – nahrávka k učebnici „Themen aktuell II“
Slovníky
Časopis „Hurrá!“
Vhodné materiály z internetu
56
Internet
Počítače
57
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
občianska náuka
Týždenný počet vyučovacích hodín: 1 hodina, spolu 33 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Na vytvorenie predmetu sme integrovali obsahové štandardy:
- Úvod do spoločenskovedného vzdelávania. Psychológia osobnosti
- Sociálna psychológia a základy komunikácie
- Demokracia a jej fungovanie
- Mravné rozhodovanie človeka. Človek a právne vzťahy
- Vplyv hospodárskych podmienok na život človeka. Zmysel a spôsob života
- Filozoficko-etické základy hľadania zmyslu života
- Estetika životného prostredia
- Ľudové a regionálne umenie
- Aplikácia poznatkov z umenia a kultúry do života
Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil jednu hodinu týždenne v prvom, druhom a treťom ročníku štúdia.
Predmet občianska náuka svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, prehlbuje ho a rozširuje.
Na 3. stupni vzdelania sú proporcionálne rozdiely medzi kognitívnymi a siocioefektívnymi cieľmi zdôraznené vo
väčšej miere, lebo ide o úplné stredné vzdelanie. Aby bolo možné rozvíjať formatívne ciele, určité vedomosti
a zručnosti sú nutné. Obsah tohto predmetu je rozdelený do tematických celkov. Učivo sa skladá z poznatkov
z rôznych humanitných a sociálno-vedných disciplín, ako sú psychológia, sociálna psychológia, sociológia, politológia, teória štátu a práva, etika, estetika, ekonómia, filozofia. Brali sme ohľad na primeranosť
a proporcionálne vyváženie učiva podľa schopností žiakov. Dôležitú súčasť všeobecnej vzdelanosti tvorí výchova k estetickému vnímaniu. Prispieva ku kultivácii človeka, vedie k plnohodnotnému životu, pomáha pri hodnotovej a vkusovej orientácii, pri formovaní postojov človeka. Má poznávaciu, integračnú a kreatívnu funkciu.
Dáva priestor na zážitkové učenie. Rozvíja estetické cítenie prostredníctvom poznávania konkrétnych umeleckých diel. Primeraný zážitok z hudby, výtvarného a literárneho diela dokáže žiak verbalizovať. Jednotlivé druhy
umenia vedú k pozitívnemu svetonázoru a k úcte k životu.
Predmet občianska náuka je koncipovaný tak, aby základné komunikačné spôsobilosti a medziosobné
vzťahy žiaci budovali na princípe tolerancie, aby získané a osvojené teoretické vedomosti a zručnosti mohli
využiť aj v občianskom živote. V predmete koexistujú úcta k ľuďom, k prírode, kooperácia, národné hodnoty.
Vychováva k vlastenectvu a posilňuje úctu k ľudským právam. Pripravuje mladých ľudí pre život
v harmonických a pevných vzťahoch v rodine, na pracovisku, medzi sociálnymi skupinami, v národe i medzi
národmi.
Metódy, formy a prostriedky vyučovania občianskej náuky majú motivovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňuje také stratégie vyučovania, pri ktorých
žiak ako aktívny subjekt má v procese výučby možnosť spolurozhodovať a spolupracovať. Proporčne je zastúpené a prepojené teoretické a empirické poznávanie. Výchovné a vzdelávacie stratégie rozvíjajú a upevňujú
kľúčové kompetencie žiaka, jeho komunikatívne, sociálno-interakčné, interpersonálne a intrapersonálne kompetencie, spôsobilosti tvorivo riešiť problémy, spôsobilosti využívať informačné technológie a byť demokratickým
občanom. Dôležitou súčasťou systematizácie poznatkov sú úlohy komplexného charakteru, ktoré využívajú
poznatky z dejepisu, slovenského jazyka a literatúry, náboženskej a etickej výchovy, ekonomiky a právnej náuky.
Dôležitým prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese predmetu občianska náuka sú exkurzie
a návštevy kultúrnych inštitúcií. Významnú možnosť predstavuje a vyižitie počítačov a internetu.
Kľúčové prvky učiva
Vo vyučovacom predmete občianska náuka využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií výchovno-vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- sprostredkovať informácie primeraným spôsobom tak, aby si komunikujúci rozumeli
58
-
presvedčivo a jednoznačne vyjadriť vlastný názor
kriticky hodnotiť informácie z médií
správne interpretovať získané informácie, logicky z nich vyvodzovať závery
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- podporovať schopnosť pracovať v kolektíve v priateľskej a ústretovej atmosfére
- osvojiť si pocit zodpovednosti za svoj výkon i za prácu v kolektíve spolužiakov
- hodnotiť a uznávať svoju prácu a výsledky iných
Schopnosti riešiť problémy
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- vedieť rozpoznať spoločenské problémy, primerane a jednoznačne ich formulovať
- hľadať, navrhovať a používať primerané metódy a informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému, posudzovať riešenie problémov
- vedieť porovnať rôzne prístupy k riešeniu problému
Spôsobilosti využívať informačné technológie
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- získavať informácie v priebehu vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré majú žiaci v danom okamihu k dispozícii
- zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu nastoleného problému alebo si osvojiť nové poznatky, využívať nové informačné technológie – prezentácie,
internet
Spôsobilosť byť demokratickým občanom
Vyučovanie smeruje k tomu, aby žiaci mohli:
- formulovať a prezentovať svoje postoje
- ukázať zodpovednosť za zverené veci, správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie
a stav spoločnosti ako celku
Minimálny výkonový štandard
1. DEJINNOFILOZOFICKÝ EXKURZ
Žiak má :
- pomenovať, ktoré problémy sú ťažiskové pre jednotlivé obdobia dejín filozofie
- vysvetliť príčiny zmien ťažiskových problémov v dejinách filozofie
- aplikovať vybraný filozofický problém z dejín filozofie na svoju existenciu
- porovnať riešenie vybraných filozofických problémov u rôznych filozofov
- tvoriť vlastné filozofické otázky
- obhájiť vlastné filozofické stanovisko k vybranému filozofickému textu
2. SYSTEMATICKÁ FILOZOFIA
Žiak má :
- pomenovať základné pojmy systematickej filozofie
- vysvetliť rôzne chápania pravdy a slobody
- vybrať si z rôznych modelov spôsobu života a obhájiť svoje stanovisko
- rozlišovať medzi rôznymi hospodárskymi podmienkami, ktoré majú vplyv na ľudský život
- tvoriť vlastný rebríček hodnôt
- argumentovať v prospech svojho zmyslu života
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi
Ústne skúšanie, ústne frontálne skúšanie, písomné skúšanie, test voľných odpovedí, čiastkové projekty, referáty,
výstupy z cvičení, eseje.
Časovo-tematický plán vyučovania predmetu občianska náuka (1 hod. týždenne, 33 hod.)
Mesiac
Porad.
číslo
vyučov.
Téma učiva
Organizačné
my
for-
Metódy výučby
Učebné
prostriedky, didaktická technika
59
IX.
Hodiny
1.
2.
3.
4.
X.
XI.
XII.
Úvodná hodina –
informácie o obsahu
vzdelávania
DEJINNOFILOZOF
ICKÝ EXKURZ
Podstata filozofie
a základné filozofické otázky
Filozofické disciplíny a vzťah filozofie
k náboženstvu
a filozofickým vedám
Antická filozofia –
Milétska filozofická
škola
5.
Pytagorovci
6.
Eleátska filozofická
škola
7.
Herakleitos z Efezu
8.
Jesenné prázdniny
Atomisti
9.
Sofisti
10.
Klasické obdobie
gréckej filozofie –
Sokrates
11.
Platón
12.
Aristoteles
13.
Poklasické obdobie
gréckej filozofie –
Stoici, Epikurejci,
Skeptici
14.
Novoplatonizmus
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívna
- výklad
Ukážky učebníc,
tabuľa
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Informačnoreceptívna
- výklad
Tabuľa, grafický
náčrt
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – riešenie
úloh
Tabuľa, meotar
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Informačnoreceptívna
- výklad
Tabuľa, grafický
náčrt
Heuristická – riešenie
úloh Informačnoreceptívna - výklad
Tabuľa, meotar
Informačnoreceptívna
– výklad
Brainstorming
Tabuľa, meotar
Výkladovoproblémová
Tabuľa, meotar
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Práca
z prefot.mater.
Práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Brainstorming
Tabuľa, meotar
Motivačný rozhovor
Tvorba referátov
Tabuľa, meotar
Heuristická – riešenie
úloh Informačnoreceptívna – výklad
Tabuľa, grafický
náčrt
Demonštrácia
a pozorovanie
Informačnoreceptívna
– výklad
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – riešenie
úloh
Motivačný rozhovor
Informačnoreceptívna
– výklad
Tabuľa, meotar
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna, ria-
Tabuľa, meotar
Tabuľa
Tabuľa
60
dený rozhovor
I.
15.
16.
II.
III.
17.
Scholastika
18.
Renesančná filozofia
– M.Kuzánsky
19.
Renesančná veda
o maxime a minime
20.
Náboženstvo, morálka a etika
21.
Učenie o štáte
22.
Jarné prázdniny
Klasická novoveká
filozofia – F.Bacon,
R.Descartes
23.
B.Spinosa, D.Hume
24.
Osvietenská filozofia
– Ch.L.Montesqueiu,
J.J.Rousseau
IV.
25.
V.
Zimné prázdniny
Zimné prázdniny
Opakovanie
a klasifikácia
Stredoveká filozofia
– Patristika
Veľkonočné prázdniny
Nemecká klasická
filozofia – I.Kant
26.
Hegel
27.
Moderná filozofia
19. st.
28.
Filozofia 20.st.
29.
SYSTEMATICKÁ
FILOZOFIA
Pravda
Individuálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Heuristická – riešenie
úloh
Heuristická – riešenie
úloh Reproduktívna,
riadený rozhovor
Tabuľa, test
Motivačný rozhovor
Informačnoreceptívna
– výklad
Tabuľa, grafický
náčrt
Informačnoreceptívna
– výklad
Brainstorming
Tabuľa, meotar
Reproduktívna, riadený rozhovor Informačnoreceptívna –
výklad
Reproduktívna, riadený rozhovor Informačnoreceptívna –
výklad
Tvorba referátov
Heuristická – riešenie
úloh
Tabuľa, meotar
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna, riadený rozhovor Motivačný rozhovor
Tabuľa
Informačnoreceptívna
– výklad
Brainstorming
Tabuľa, meotar
Výkladovoproblémová Reproduktívna, riadený
rozhovor
Tabuľa
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Reproduktívna, riadený rozhovor Informačnoreceptívna –
výklad
Heuristická – riešenie
úloh
Demonštrácia a pozorovanie
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – riešenie
úloh
Demonštrácia a pozorovanie Reproduktívna, riadený rozhovor
Demonštrácia a pozorovanie Reproduktívna, riadený rozhovor
Tabuľa, meotar
Individuálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Skupinová práca
žiakov
Tabuľa, grafický
náčrt
Tabuľa, grafický
náčrt
Tabuľa, test
Tabuľa
Tabuľa, grafický
náčrt
Tabuľa, grafický
náčrt
Tabuľa, grafický
náčrt
61
VI.
30.
Sloboda
31.
Zmysel a spôsob
života – stratégia
prevencie kriminality
Hodnoty – Národný
program prevencie
AIDS
Záverečné zhrnutie
učiva
32.
33.
Práca vo dvojiciach
Frontálna práca
žiakov
Individuálna práca
žiakov
Demonštrácia a pozorovanie Reproduktívna, riadený rozhovor
Heuristická – riešenie
úloh
Tabuľa, grafický
náčrt
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna, riadený rozhovor
Tabuľa, dotazník
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna, riadený rozhovor Motivačný rozhovor
Tabuľa
Tabuľa, test
62
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
matematika
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu 66 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Matematika a práca s informáciami“ ŠVP 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba. Na vytvorenie predmetu sme použili tematické celky ,,Planimetria“,
„Analytická geometria v rovine“ a „Stereometria“. Na túto vzdelávaciu oblasť ŠVP vyčlenil 2 hodiny týždenne.
Predmet matematika v danom študijnom odbore svojím obsahom nadväzuje na učivo prvého a druhého ročníka
a učivo ZŠ, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Pri výbere učiva sme prihliadali na jeho aplikáciu v odborných
predmetoch a na vymedzenú týždennú hodinovú dotáciu. Prihliadali sme aj na proporcionalitu a primeranosť
učiva podľa schopností žiakov. Žiaci si musia uvedomiť, že matematické vzdelávanie v odbornom školstve plní
popri funkcii všeobecného vzdelávania aj prípravnú funkciu pre odbornú zložku vzdelávania. Metódy, formy
a prostriedky vyučovania matematiky majú stimulovať rozvoj poznávacích schopností žiakov, podporovať ich
cieľavedomosť, samostatnosť a tvorivosť. Uprednostňujeme také stratégie vyučovania, pri ktorých žiak ako
aktívny subjekt v procese výučby má možnosť spolurozhodovať a spolupracovať, učiteľ zase má povinnosť
motivovať, povzbudzovať a viesť žiaka k čo najlepším výkonom, podporovať jeho aktivity všeobecne, ale aj
v oblasti zvýšeného záujmu v rámci študijného odboru. Výchovné a vzdelávacie stratégie napomôžu rozvoju
a upevňovaniu kľúčových kompetencií žiaka. Predmet vedie žiakov k tomu, aby základné komunikačné spôsobilosti a personálne vzťahy budovali na základe tolerancie, aby ich mohli využiť aj v občianskom živote. V tomto
predmete budeme rozvíjať a skvalitňovať kľúčové kompetencie: komunikatívne a sociálno interakčné spôsobilosti, interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti, spôsobilosť tvorivo riešiť problémy, spôsobilosť využívať
informačné technológie a spôsobilosť byť demokratickým občanom. Preto je dôležitou súčasťou teoretického
poznávania a zároveň prostriedkom precvičovania, upevňovania, prehlbovania a systematizácie poznatkov, okrem iného aj riešenie kvantitatívnych a kvalitatívnych úloh z učiva jednotlivých tematických celkov, úloh komplexného charakteru, ktoré umožňujú spájať a využívať poznatky z viacerých častí učiva v rámci medzipredmetových vzťahov. Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách hodnotenia v každom vzdelávacom výstupe.
Klasifikácia bude vychádzať z pravidiel hodnotenia tohto školského vzdelávacieho programu. Použijú sa adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Výučba bude prebiehať v odbornej učebni matematiky a bežnej triede.
Kľúčové prvky učiva (hrubo vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard)
- Základné pojmy polohových a metrických vlastností bodov a priamok
- Trojuholník – jeho rozdelenie, vlastnosti – výška, ťažnica, stredná priečka, opísaná a vpísaná kružnica;
zhodnosť a podobnosť trojuholníkov; riešenie pravouhlého trojuholníka – Pytagorova veta, Euklidove vety, obsah a obvod trojuholníka
- Štvoruholníky – ich rozdelenie, obvod a obsah
- Pravidelné mnohouholníky – obsahy a obvody
- Kruh, kružnica a ich časti
- Karteziánska sústava súradníc, vzdialenosť dvoch bodov, stred úsečky
- Vektor, veľkosť vektora, opačný vektor, jednotkový vektor, operácie s vektormi (súčet a rozdiel),
uhol vektorov, kolmosť vektorov, skalárny súčin dvoch vektorov,
- Analytické vyjadrenie priamky v rovine – jej parametrické rovnice, všeobecná rovnica a smernicový
tvar; vzájomná poloha dvoch priamok v rovine, uhol dvoch priamok, vzdialenosť bodu od priamky
- Kružnica – jej analytické vyjadrenie (stredová a všeobecná rovnica), rovnica dotyčnice ku kružnici,
vzájomná poloha priamky a kružnice
- Základné pojmy stereometrie, vzájomná poloha bodov, priamok a rovín, jednoduché rezy kocky, uhol
dvoch priamok, priamky a roviny a dvoch rovín, objemy a povrchy telies – hranola, valca, ihlana, zrezaného ihlana, kužeľa, zrezaného kužeľa, gule a jej častí
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery)
Všeobecným cieľom matematického vzdelávania je výchova premýšľavého človeka, ktorý bude vedieť používať matematiku v rôznych životných situáciách (v odbornej zložke vzdelávania, v ďalšom štúdiu, v
osobnom živote, budúcom zamestnaní, voľnom čase). Matematické vzdelávanie je významnou súčasťou všeobecnej vzdelanosti. Vedie žiakov k pochopeniu kvantitatívnych vzťahov v prírode i spoločnosti, vybavuje po63
znatkami užitočnými v každodennom živote aj pre chápanie technických alebo ekonomických súvislostí a pre
odborné vzdelávanie. Matematické vzdelávanie sa podieľa na rozvoji samostatného a logického myslenia, poskytuje žiakom ucelený systém poznatkov, ktoré im umožňujú štúdium daného odboru i uplatnenie v praxi a
slúži ako základ pre ich ďalšie vzdelávanie. Matematika učí žiakov schopnosti aplikovať získané vedomosti a
zručnosti pri riešení úloh z praxe, potrebe overovať správnosť získaného výsledku, používať pri spracovaní úloh
dostupné komunikačné technológie. Okrem všeobecného základu cieľom vyučovania matematiky v stredných
odborných školách je poskytnúť žiakom vedomosti a zručnosti potrebné na úspešné zvládnutie odborných predmetov príslušného študijného odboru a pre výkon ich budúceho povolania. Na to je potrebné, aby žiaci získali
pozitívny vzťah k matematike a primerané vedomosti z jednotlivých oblastí matematiky.
Absolvent má:
- rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov a vyhlášok
- rozumieť základným matematickým pojmom a vzťahom medzi nimi, obsahom základných definícií a
viet
- vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesijných situáciách a
používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie
- osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe
- previesť reálny problém na matematickú úlohu
- interpretovať získané vedomosti z analytickej geometrie pri lineárnych útvaroch v rovine
- vedieť aplikovať poznatky o telesách v úlohách z praxe
V priebehu vyučovania predmetu matematika by si žiaci mali osvojiť tieto vedomosti
vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard):
-
a zručnosti (hrubo
riešiť pravouhlý trojuholník – využívať Pytagorovu vetu, Euklidove vety; vedieť klasifikovať trojuholníky, poznať vlastnosti osí strán, výšok, osí uhlov, ťažníc trojuholníka
vedieť vypočítať obvod a obsah trojuholníka, lichobežníka, kruhu a jeho časti, poznať vlastnosti kružnice trojuholníku opísanej a vpísanej; použitie podobnosti trojuholníkov a vzťahov pre výpočet obsahu
trojuholníka pri riešení všeobecného trojuholníka
vedieť klasifikovať štvoruholníky a poznať ich vlastnosti
použitie goniometrických funkcií pri riešení pravouhlého trojuholníka; riešiť jednoduché konštrukčné
úlohy
poznať vyjadrenie základných geometrických útvarov v rovine – súradnice bodu, priamka daná dvoma
bodmi; poznať definíciu vektora, pochopiť operácie s vektormi – výpočtom i graficky, vedieť vypočítať uhol vektorov, ich skalárny súčin
určiť parametrické vyjadrenie priamky v rovine, všeobecnú rovnicu i smernicový tvar priamky
určiť metrické vlastnosti – kolmosť dvoch priamok, uhol priamok, vzdialenosť bodu od priamky,
vzdialenosť dvoch rovnobežných priamok; určiť ich vzájomnú polohu
poznať rovnice kružnice – stredovú i všeobecnú rovnicu; určiť rovnicu dotyčnice ku kružnici; riešiť
vzájomnú polohu priamky a kružnice
pochopiť vzťah medzi konštrukčnou geometriou a analytickou geometriou
vedieť základné pojmy zo stereometrie - určiť vzájomné polohy bodov, priamok a rovín; uhol dvoch
priamok, priamky a roviny, dvoch rovín; načrtnúť rez kocky
určiť objem a povrch telies (ihlana, zrezaného ihlana, kužeľa, zrezaného kužeľa, gule a jej časti)
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi
Pri preverovaní úrovne vedomostí žiakov používame najčastejšie písomné práce. Minimálny výkonový
štandard je možné u žiaka zistiť napríklad použitím gradovaných tematických písomných prác, ktoré sú zostavené tak, že v každom príklade sú tri až štyri úlohy rôznej obtiažnosti. Žiaci si podľa svojich schopností z každého
príkladu vyberú vždy iba jednu úlohu. Žiak rieši toľko úloh, koľko je príkladov. Ak žiak z daného príkladu vyrieši viac úloh, do hodnotenia mu uvedieme úlohu, z ktorej získal najvyšší počet bodov. Úlohy z rôznych príkladov môže žiak kombinovať tak, aby dosiahol čo najvyššiu úspešnosť. Z toho dôvodu treba v písomnej práci pri
každej úlohe uviesť počet bodov a klasifikačnú stupnicu.
64
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu matematika
P. č.
M vyu.
hod.
Téma učiva
Organizačné
formy
Metódy výučby
Učebné prostriedky
Didaktická
technika
I. PLANIMETRIA
IX
X
1
Základné pojmy – polohové
a metrické vlastnosti bodov a priamok
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívnavýklad
2
Rozdelenie trojuholníkov
Diferencovaná
práca žiakov
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
3
Vlastnosti trojuholníkov - výška,
ťažnica, stredná priečka, opísaná
a vpísaná kružnica
Frontálna práca
žiakov
4
Vety o zhodnosti trojuholníkov
5
Vety o podobnosti trojuholníkov
6
Riešenie pravouhlého trojuholníka
pomocou Pytagorovej vety
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
7
Euklidove vety pre pravouhlý trojuholník.
Frontálna práca
žiakov
8
9
XI
Použitie Pytagorovej a Euklidových Diferencovaná
viet
práca žiakov
Frontálna práca
Goniometrické funkcie ostrého uhla
žiakov
10
Riešenie pravouhlého trojuholníka
Diferencovaná
práca žiakov
11
Obvod a obsah trojuholníka
Frontálna práca
žiakov
12
Množiny bodov s danou vlastnosťou
13
Konštrukčné úlohy
14
Štvoruholníky – ich obvod a obsah
Frontálna práca
žiakov
15
Obvody a obsahy pravidelných
mnohouholníkov
Frontálna práca
žiakov
16
1. písomná práca
17
Analýza 1. písomnej práce
18
Kružnica a kruh
19
Časti kruhu
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Tabuľa
učebnica
Tabuľa, učebnica
Tabuľa, učebReproduktívna – riešenie
nica, kalkuúloh
lačky
InformačnoreceptívnaTabuľa,
výklad, riešenie úloh
Zbierky úloh
InformačnoreceptívnaTabuľa,
výklad, riešenie úloh
Zbierky úloh
InformačnoreceptívnaTabuľa, učebvýklad
nica
Tabuľa, učebInformačnoreceptívnanica, zbierky
výklad, riešenie úloh
úloh
Reproduktívna - rozho- Tabuľa, učebvor, riešenie úloh
nica
Reproduktívna - rozhoTabuľa
vor, riešenie úloh
Tabuľa, učebReproduktívna - riešenie
nica, kalkuúloh
lačky
Tabuľa,
InformačnoreceptívnaZbierky úloh,
výklad, riešenie úloh
kalkulačky
InformačnoreceptívnaTabuľa, učebvýklad, riešenie úloh
nica
Heuristická - riešenie
Tabuľa Učebúloh
nica
Tabuľa, učebInformačnoreceptívnanica, Zbierky
výklad, riešenie úloh
úloh, kalkulačky
Tabuľa,
Reproduktívna - riešenie
Zbierky úloh,
úloh
kalkulačky
Didaktický
Písomná práca
test
Reproduktívna - rozhoTabuľa
vor, riešenie úloh
InformačnoreceptívnaTabuľa, učebvýklad
nica
Tabuľa
Informačnoreceptívnaučebnica,
výklad, riešenie úloh
kalkulačky
II. STEREOMETRIA
20
Základné pojmy
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Tabuľa, učebnica
65
XII
I
II
III
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívnavýklad
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Heuristická - riešenie
úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
21
Vzájomná poloha bodov a priamok
22
Vzájomná poloha priamok a rovín
23
Jednoduché rezy kocky
24
Jednoduché rezy kocky
25
Uhol dvoch priamok
26
Uhol dvoch rovín
27
Uhol priamky a roviny
28
Hranol - objem a povrch
29
Valec - objem a povrch
30
2. písomná práca
31
Analýza 2. písomnej práce
32
Ihlan - objem a povrch
Frontálna práca
žiakov
33
Zrezaný ihlan - objem a povrch
Frontálna práca
žiakov
34
Objem a povrch zrezaného ihlana
Diferencovaná
práca žiakov
35
Kužeľ - objem a povrch
Frontálna práca
žiakov
36
Objem a povrch zrezaného kužeľa
Frontálna práca
žiakov
37
Objem a povrch zrezaného kužeľa
Diferencovaná
práca žiakov
38
Guľa - objem a povrch
Frontálna práca
žiakov
39
Časti gule - objem a povrch
Diferencovaná
práca žiakov
40
Objem a povrch gule a jej častí
Skupinová práca
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
žiakov
Písomná práca
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Tabuľa, učebnica
Tabuľa,
Zbierky úloh
Tabuľa Učebnica
Tabuľa, učebnica
Tabuľa
Tabuľa Zbierky úloh
Tabuľa, učebnica,
Tabuľa kalkulačky
Tabuľa, učebnica, kalkulačky
Didaktický
test
Tabuľa
Tabuľa Zbierky úloh, kalkulačky
Tabuľa, učebInformačnoreceptívnanica, kalkuvýklad
lačky
Tabuľa,
Reproduktívna - riešenie
Zbierky úloh,
úloh
kalkulačky
Tabuľa, učebReproduktívna - rozhonica, kalkuvor, riešenie úloh
lačky
Tabuľa, učebInformačnoreceptívnanica, kalkuvýklad
lačky
Tabuľa,
Reproduktívna - riešenie
Zbierky úloh,
úloh
kalkulačky
Tabuľa, učebInformačnoreceptívnanica, kalkuvýklad
lačky
Tabuľa,
Reproduktívna - rozhoZbierky úloh,
vor, riešenie úloh
kalkulačky
Tabuľa,
Reproduktívna - riešenie
Zbierky úloh,
úloh
kalkulačky
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
II. ANALYTICKÁ
GEOMETRIA
41
Sústava súradníc v rovine
Diferencovaná
práca žiakov
Reproduktívna - rozhovor
Tabuľa
42
Vzdialenosť dvoch bodov
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Tabuľa učebnica, Zbierky
úloh
43
Súradnice stredu úsečky
44
Vektor, veľkosť vektora
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna - rozhovor
Informačnoreceptívnavýklad
Tabuľa
Tabuľa,
Zbierky úloh
66
IV
V
VI
Tabuľa, učebnica, Zbierky
úloh
Didaktický
test
45
Operácie s vektormi (súčet, rozdiel)
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
46
3. písomná práca
Individuálna
práca žiakov
Písomná práca
47
Analýza 3. písomnej práce
Skupinová práca
žiakov
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Tabuľa
48
Lineárna závislosť a nezávislosť
vektorov
Frontálna práca
žiakov
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Tabuľa,
Zbierky úloh
49
Uhol vektorov, kolmosť
a rovnobežnosť vektorov
50
Skalárny súčin vektorov
51
Vyjadrenie priamky v rovine. Parametrické rovnice
52
Všeobecná rovnica priamky
53
Všeobecná rovnica priamky
54
Smernicový tvar
55
Vzájomná poloha dvoch priamok
Uhol a kolmosť dvoch priamok
57
Vzdialenosť bodu od priamky
58
Vzdialenosť dvoch rovnobežných
priamok
59
Stredová rovnica kružnice
60
Všeobecná rovnica kružnice
61
Všeobecná rovnica kružnice
Informačnoreceptívnavýklad
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Informačnoreceptívnavýklad
Reproduktívna – riešenie
úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Informačnoreceptívnavýklad
Reproduktívna - riešenie
úloh
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Reproduktívna – riešenie
úloh
Informačnoreceptívnavýklad
Reproduktívna – riešenie
úloh
Informačnoreceptívnavýklad, riešenie úloh
Tabuľa, učebnica
Tabuľa, učebnica
Tabuľa Učebnica
Tabuľa Učebnica
Tabuľa Zbierky úloh
Tabuľa, učebnica
Tabuľa,
Zbierky úloh
56
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Diferencovaná
práca žiakov
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Skupinová práca
žiakov
62
63
Vzájomná poloha priamky
a kružnice
Vzájomná poloha priamky
a kružnice
64
Rovnica dotyčnice ku kružnici
65
4. písomná práca
66
Analýza 4. písomnej práce
Písomná práca
Reproduktívna - rozhovor, riešenie úloh
Tabuľa
Tabuľa, učebnica
Tabuľa,
Zbierky úloh
Tabuľa, učebnica
Tabuľa, učebnica
Tabuľa,
Zbierky úloh
Tabuľa
Tabuľa,
Zbierky úloh
Tabuľa,
Zbierky úloh
Didaktický
test
Tabuľa
Odporúčaná študijná literatúra
Matematika pre študijné odbory SOŠ a SOU 1., 3. a 5. časť
Zbierka úloh z matematiky pre SOŠ a študijné odbory SOU 1. a 2. Časť
67
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
telesná a športová výchova - chlapci
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu 66 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Telesná a športová výchova“ ŠVP. Predmet Telesná
a športová výchova svojím obsahom nadväzuje na učivo základnej školy, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho.
Predmet telesná výchova vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby celoživotnej starostlivosti
žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych
základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa kompetencie, ktoré súvisia s poznaním a starostlivosťou o vlastné telo, pohybový rozvoj, zdatnosť a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia zdravia, princípy prevencie proti civilizačným ochoreniam, metódy rozvoja pohybových
schopností a pohybovej výkonnosti,. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne orientovanej zdatnosti a telovýchovných činnostiach z viacerých druhov športových disciplín.
Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a
zdravom životnom štýle, ktoré sú utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej
a športovej výchovy.
Vzdelávanie v predmete telesná a športová výchova je rozdelené do štyroch hlavných modulov zahrňujúcich
základné vedomosti o zdraví, pohybe, výžive, o význame pohybových aktivít pre udržanie zdravia, prevencii
ochorení, zdravotných rizík, športovej činnosti, pohybovej výkonnosti, telesnej zdatnosti, životnom štýle. Výstupom by mala byť pohybová kompetencia s integrovaným pohľadom na pohyb, športovú činnosť, zdravie
a starostlivosť o neho v praktickom živote.
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Hlavné moduly:
1. Zdravie a jeho poruchy
2. Zdravý životný štýl
3. Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť
4. Športové činnosti pohybového režimu
V našej škole sme sa rozhodli ponúknuť žiakom nasledujúci pohybový obsah modulov:
Zdravie a jeho poruchy: základná gymnastika
zdravotne orientované cvičenia
relaxačné a dýchacie cvičenia
cvičenia na správne držania tela
Zdravý životný štýl: všestranne rozvíjajúce cvičenia
pohybové hry
Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť: testovanie pohybovej výkonnosti
kondičná gymnastika
atletika
Športové činnosti pohybového režimu: športové hry (volejbal, futbal, florbal, basketbal)
športová gymnastika
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom primerane sa
oboznamovať, osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,
z telesnej výchovy a zo športu.
Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :
68
-
porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za svoje
zdravie;
osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;
vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;
porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;
boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do
spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;
rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej funkcii
športových činností;
osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia prvej
pomoci;
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
Minimálny výkonový štandard je stanovený minimálnym výkonom v testoch ( skok do diaľky z miesta,
hod plnou loptou, sed – ľah, kľuky, zhyby, 1000 m, herné činnosti jednotlivca - Fu, Vo, Ba, Fo, test pohybovej obratnosti), disciplinovanosťou, vzťahom k pohybovým aktivitám, zvládnutím základných herných činností jednotlivca v ŠH, základných cvičebných tvarov v ŠG, základných teoretických vedomostí.
Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas telovýchovnej a športovej činnosti
a zároveň rozumie odbornej terminológii; žiak vie písomne, ústne i pohybom vyjadriť získané poznatky a
zručnosti, dokáže argumentovať, prezentovať svoje postoje a stanoviská; žiak má schopnosť využívať informačné technológie a vedieť vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových
výsledkoch a sprostredkovať informácie iným; žiak má schopnosť byť objektívnym divákom, optimálnym
partnerom pri športovej činnosti.
Žiak má pozitívny vzťah k sebe a iným; vie objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky a v každej situácii vie predvídať následky svojho konania; žiak rozvíja kompetenciu sebaovládania, motivácie konať s určitým
zámerom, byť asertívnym, využívať empatiu ako prostriedok interpersonálnej komunikácie; žiak vie efektívne
pracovať v kolektíve; žiak sa zaujíma o športovú aktivitu iných, sleduje športovcov a ich výkony, nevytvára
bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti.
Žiak sa zapája do školskej záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti; žiak vie
využiť poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na
zdravý spôsob života a ochranu prírody; žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote,
uznať kvality súpera; žiak vie dodržiavať princípy fair-play; žiak vie spoluorganizovať pohybovú aktivitu
svojich priateľov, blízkych a rodinných príslušníkov.
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
Splnenie minimálneho výkonu v testoch ( skok do diaľky z miesta, hod plnou loptou, sed – ľah, kľuky, zhyby,
1000 m, herné činnosti jednotlivca - Fu, Vo, Ba, Fo, test pohybovej obratnosti), osvojenie základných herných
činností jednotlivca v ŠH, základných cvičebných tvarov v ŠG, základných teoretických vedomostí.
Výkonový štandard bol spracovaný s prihliadnutím na konkrétne materiálové a priestorové možnosti školy.
1.DIAGNOSTIKA
CIELE: Zistiť úroveň pohybovej výkonnosti žiakov. Zistené hodnoty využívať na informáciu o aktuálnom stave
pohybovej výkonnosti a predpokladoch na ich zlepšenie.
OBSAH: Na diagnostiku všeobecnej pohybovej výkonnosti používame batériu motorických testov. (Výkon – po
ročníkoch – hodnotenie dostatočný)
Test
Výkon
Ľah-sed 1min
15, 19, 20, 21
Skok do diaľky z miesta
158, 167, 173, 179
Test obratnosti
27,3, 24,0, 21,4, 20,3
Hod plnou loptou 2kg
421, 465, 476, 571
1000 m
4:43, 4:22, 4:21, 4:18
Zhyby nadhmatom na dosk.
1, 1, 1, 2,
hrazde
Kľuky na bradlách
1, 1, 2, 2
2.TEORETICKÉ VEDOMOSTI
CIELE: Teoretickými vedomosťami si žiak zabezpečuje osvojenie si profesných vedomostí a zručností pre tvorbu zdravého tela a vytvára širokú paletu rekreačnej pohybovej aktivity. Žiak sa motivuje k celoživotným pohybovým aktivitám.
OBSAH: -hodnotná orientácia v TEV a športe
69
-hygiena a bezpečnosť v TEV
-didaktické základy telesnej výchovy a športu
-anatomické a fyziologické základy telesnej výchovy a športu
-olympizmus a olympijské hry
POŽIADAVKY NA ŽIAKA - žiak vie vysvetliť:
-význam pohybovej aktivity pre vlastné zdravie
-význam hygieny pre zdravie, bezpečnosť v telovýchovnom procese
-význam rozcvičenia pred záťažou
-význam olympijských hier
3.ATLETIKA
CIELE: V náväznosti zo ZŠ pôjde o ďalšie osvojenie a zdokonaľovanie základov racionálnej techniky vo vybraných disciplínach s cieľom dosiahnuť primeranú atletickú výkonnosť. Osvojiť si ďalšie prípravné a imitačné
cvičenia.
OBSAH: -význam atletiky vo všeobecnej a špeciálnej rovine
-bežecká abeceda
-nízky, polovysoký, vysoký štart
-štafetový beh
-hod granátom
-vrh guľou
-beh na 1000m
POŽIADAVKY NA ŽIAKA -žiak vie vysvetliť:
- rozdiel medzi behom a chôdzou
-techniku šliapavého a švihového behu
-vie uviesť jeden druh štartu
-vymenuje aspoň 2 ľahko atletické disciplíny
4. GYMNASTIKA
-žiak vie uviesť gymnastické náradie
-žiak vie uviesť aspoň jeden základný cvičebný tvar (v prostných, na hrazde, kladine, preskoku)
- žiak dokáže s chybami zacvičiť kotúľ vpred, vzad, stojku na lopatkách
5.ŠPORTOVÉ HRY
POŽIADAVKY NA ŽIAKA:
Basketbal: -žiak ovláda:
-streľbu po dvoj takte
-streľbu jednou rukou sponad hlavy z miesta
-dribling so zmenami smeru
-hodnotenie individuálneho herného systému(dribling, streľba, prihrávky s tech. nedostatkami)
Volejbal:
-odbíjanie obojručne zhora
-odbíjanie obojručne zdola
-test istoty podania
-hodnotenie(podanie, prihrávky, príjem podania)
-uplatnenie techniky herných činností jednotlivca v hre
Futbal:
-žiak vie vysvetliť jedno z pravidiel (postavenie mimo hry, priamy, nepriamy kop, rohový kop)
-žiak vie žonglovať nohou (3 dotyky)
-žiak vie žonglovať hlavou (2 dotyky)
6. KONDIČNÉ CVIČENIA
OBSAH: -prípravné, kondičné, uvoľňovacie, kompenzačné a relaxačné cvičenia.
-cvičenia bez náčinia, s náčiním
-cvičenia na posiľ. zariadeniach
-strečingové cvičenia
-cvičenia aktívnej a pasívnej relaxácie
POŽIADAVKY NA ŽIAKA:
-žiak vie uviesť význam posilňovania, šport. kulturistiky
-žiak vie uviesť zásady posilňovania
-žiak vie pomer zaťaženia
Krúžková činnosť:
Žiaci budú mať možnosť pracovať v záujmových krúžkoch:
Pohybové hry (basketbal, volejbal)
Florbal
70
Halový futbal (chlapci)
Halový futbal (dievčatá)
Volejbal
Kondičné cvičenia
Pre žiakov budú podľa záujmu žiakov organizované školské kolá súťaží (basketbal, stolný tenis, futbal, volejbal...)
Výber najlepších žiakov bude reprezentovať školu v postupových športových súťažiach podľa kalendára športových súťaží.
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu telesná a športová výchova 3. ročník chlapci
Mesiac
IX. – VI.
P. č.
vyuč.
hodiny
1.
2.
Cvičenia na správne
držanie tela
4.
Ruffierova skúška
6
7.
8.
Organizačné
Formy
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Reproduktívna – rozho- Anatomický obraz
vor
tela
Informačno-receptívna –
výklad
Zdravie a jeho poru- Frontálna,
práca žiakov
chy, pouče -nie
o BOZ, prevencia
závislostí - prevencia
drogových závislostí
Pohyb a jeho vplyv na Frontálna práca Reproduktívna – rozho- Váha, meter
zdravie,zdravotné
žiakov
vor
oslabenia (teória)
Informačno-receptívna –
Meranie, váženie
výklad
3.
5.
IX. – VI.
Téma učiva
Frontálna,
skupinová
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Frontálna,
skupinová
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Zdravotne orientované Frontálna,
cvičenia
skupinová
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Zdravotne orientované Frontálna,
cvičenia
skupinová
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Frontálna,
Zdravý životný štýl
Pohyb a jeho vplyv na práca žiakov
zdravie,zdravotné
oslabenia (teória)
Meranie, váženie - )
– národný program
prevencie obezity
Všestranne rozvíjajú- Frontálna,
ce a relaxačné cviče- skupinová
nia
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Reproduktívna – rozho- Činky,
žinenky,
vor
plné lopty
Informačno-receptívna –
výklad
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Ri=T1+T2+T3200/10
stopky ,kalkulačka
Činky,
švihadlá,
plné lopty, fit
lopty
Činky,
švihadlá,
plné lopty, video kazety (kalanetika...)
Reproduktívna – rozho- Tabuľky kalorickej
vor
hodnoty jedla
Informačno-receptívna –
výklad
Názorná metóda - pozo- Stacionárny bicyrovanie, demonštrovakel, činky
nie,
rozhovor
71
9.
10.
11.
12.
IX. – VI.
13.
14.
Všestranne rozvíjajú- Frontálna,
ce a relaxačné cviče- skupinová
nia
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Všestranne rozvíjajú- Frontálna,
ce a relaxačné cviče- skupinová
nia
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Všestranne rozvíjajú- Frontálna,
ce a relaxačné cviče- skupinová
nia
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Všestranne rozvíjajú- Frontálna,
ce a relaxačné cviče- skupinová
nia
práca žiakov,
indiv. práca
žiakov
Telesná
zdatnosť Fro-+ntálna,
a pohybová výkon- indiv. práca
žiakov
nosť
test pohybovej výkonnosti
diagnostika pulzovej
frekvencie
Test pohybo –
Frontálna,
vej výkonnosti
indiv. práca
žiakov
15.
Test pohybo –
vej výkonnosti
Frontálna,
indiv. práca
žiakov
16.
Test pohybo –
vej výkonnosti
Frontálna,
indiv. práca
žiakov
17.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
18.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
19.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
20.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
21.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
22.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
Názorná metóda - pozo- Orbitrek, činky
rovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozo- Posilňovacia veža,
rovanie, demonštrovačinky
nie,
rozhovor
Názorná metóda - pozo- Veslovací trenažér
rovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozo- Rotačné
koleso,
rovanie, demonštrovabox. vrece
nie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
motivačný rozhovor
Stopky,
pásmo,
plná lopta, lopty,
žinenky, hrazda,
bradlá
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
Stopky,
pásmo,
plná lopta, lopty,
žinenky, hrazda,
bradlá
Stopky,
pásmo,
plná lopta, lopty,
žinenky, hrazda,
bradlá
Stopky,
pásmo,
plná lopta, lopty,
žinenky, hrazda,
bradlá
Činky,
žinenky,
tyč, hrazda
Činky,
žinenky,
tyč, hrazda
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
72
23.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
24.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
25.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
26.
Komplex posilňova- Frontálna,
cích cvičení
indiv. práca
žiakov
27.
Kondičné cvičenia
súťaž – jednoručky
Kondičné cvičenia
súťaž – jednoručky
28.
29.
30.
IX. – VI.
súťaž
Frontálna,
indiv. práca
žiakov
Ľahká atletika – be- Frontálna,
žecká abeceda – opa- skup.,
kovanie, štafeta
indiv. práca
žiakov
Ľahká atletika – beh Frontálna,
v teréne (fartlek)
indiv. práca
žiakov
31.
Ľahká atletika – krát- Frontálna,
ke behy
indiv. práca
žiakov
32.
Ľahká atletika krátke Frontálna,
behy – druhy štartov
indiv. práca
žiakov
33.
Ľahká atletika – 1000 Frontálna,
m – nácvik
indiv. práca
žiakov
34.
Ľahká atletika – 1000 Frontálna,
m - výkon
indiv. práca
žiakov
35.
Športové
činnosti
pohybového režimu
Futbal, základné pravidlá, hra hlavou,
riadená hra – opakovanie
Futbal, riadená hra,
rozhodovanie
Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
Futbal, prihrávky,
riadená hra
Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
36.
37.
Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Náradie a náčinie v
posilňovni
Méty, píšťalka
stopky
Tabuľa, nákres
Guľa, atrapa granátu
stopky
stopky
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
73
38.
Futbal, dribling, ria- Frontálna,
dená hra
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
39.
Futbal, technika streľ- Frontálna,
by
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
40.
Futbal, HS,
hra
41.
Basketbal, základné
pravidlá, dribling opakovanie
42.
Basketbal, zdokona- Frontálna,
ľovanie HČJ – streľba indiv. práca
po dvojtakte
žiakov, hra
družstiev
43.
Basketbal,
súťaž Frontálna,
(streľba TH) , riadená indiv. práca
hra
žiakov, hra
družstiev
44.
Basketbal, HS, hodno- Frontálna,
tenie HČJ, riadená indiv. práca
hra
žiakov, hra
družstiev
45.
Basketbal, streľba TH, Frontálna,
hodnotenie HČJ ria- indiv. práca
dená hra
žiakov, hra
družstiev
46.
Basketbal,
(sekundy),,
hra
47.
Volejbal,
základné Frontálna,
pravidlá, HČJ
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
48.
Volejbal, prihrávky, Frontálna,
útočný úder
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
49.
Volejbal,
riadená hra
50.
Volejbal, HČJ - blok, Frontálna,
riadená Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
pravidlá Frontálna,
riadená indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
podanie, Frontálna,
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Názorná metóda - pozo-
Lopty,
píšťalka,
stopky, méty
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
píšťalka,
stopky, méty
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
stopky
píšťalka,
Lopty,
píšťalka,
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
74
riadená hra
indiv. práca
žiakov, hra
družstiev
51.
Volejbal, rozhodovanie, hodnotenie HČJ,
riadená hra
52.
Volejbal – hodnotenie
HČJ, riadená hra
53.
Florbal – základné,
pravidlá, HČJ, riadená
hra
54.
Florbal – rozhodovanie, HK, riadená hra
55.
Stolný tenis, základné
základné pravidlá
56.
Stolný tenis, rozhodovanie, ria – dená hra
57.
Stolný tenis,
podanie
58.
Stolný tenis, HČJ,
skupinový turnaj
59.
Stolný tenis, HČJ,
skupinový turnaj
60.
Stolný tenis, štvorhra,
kolotoč
61.
Športová gymnas –
tika, základné názvoslovie, poradová príprava
Športová gymnas –
tika – cvičenia prostné
– opakova nie ZCT
62.
HČJ,
rovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
družstiev
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
družstiev
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
družstiev
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
brankára, druž- rozhovor,
realizácia
stiev
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
dvojíc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
dvojíc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
dvojíc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
dvojíc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
dvojíc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, hra
nie,
štvoríc
rozhovor,
realizácia
pohybo- vých činností
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov,
nie,
rozhovor
Frontálna,
Názorná metóda - pozoindiv. práca
rovanie, demonštrovažiakov, skupi- nie,
nová práca
rozhovor,
realizácia
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
stopky, sieť
Lopty,
píšťalka,
stopky, hokejky,
loptičky, bránky
Lopty,
píšťalka,
stopky, hokejky,
loptičky, bránky
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Stolnotenisové
rakety,
loptičky,
počítadlá
Názvoslovie TC (J.
Chovan,
SPN,
1972)
Žinenky,
plátno
KP-8,
75
žiakov
63.
Športová gymnas – Frontálna,
tika – cvičenia prostné indiv. práca
– nácvik zostavy.
žiakov, skupinová práca
žiakov
64.
Športová gymnas – Frontálna,
tika – cvičenia prostné indiv. práca
– nácvik zostavy.
žiakov, skupinová práca
žiakov
65.
Športová gymnas – Frontálna,
tika – prostné – hod- indiv. práca
notenie zostavy.
žiakov, skupinová práca
žiakov
66.
Športová gymnas – Frontálna,
tika - prostné – hod- indiv. práca
notenie zostavy.
žiakov, skupinová práca
žiakov
základných cvičebných
tvarov
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
základných cvičebných
tvarov
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
základných cvičebných
tvarov
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
základných cvičebných
tvarov
Názorná metóda - pozorovanie, demonštrovanie,
rozhovor,
realizácia
základných cvičebných
tvarov
Žinenky,
plátno
KP-8,
Žinenky,
plátno
KP-8,
Hrazda,
plátno
KP-8,
Žinenky, hrazda,
KP-8, plátno
Pozn.:
V 3. ročníku žiaci absolvujú kurz na ochranu života a zdravia.
Obsahom učiva na ochranu života a zdravia sú vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života
a zdravia v mimoriadnych situáciach, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, základov a poskytnutí prvej pomoci,
ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.
Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v trvaní 3 dní po 7 hodín výcviku. Účasť žiakov je na kurze
povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané
zdravotnému stavu.
76
2.2 Odborné predmety
Škola (názov, adresa)
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Spojená škola, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké
Nové Mesto
Elektronické počítačové systémy
2675 elektrotechnika
2675 6 elektrotechnika
úplné stredné odborné vzdelanie – ISDCED 3A
4 roky
denná
tretí
77
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
elektronika
Týždenný počet vyučovacích hodín: 4 hodiny týždenne, spolu za školský rok 132, z toho 66 hodín teórie a 66
hodín cvičení
Charakteristika predmetu
Cieľom (úlohou) predmetu je poskytnúť žiakom a dosiahnuť u žiakov potrebné vedomosti
o elektronických zapojeniach a ich využití v praxi, naučia sa riešiť jednoduché elektronické obvody. Vyučovací predmet vo svojom poňatí a štruktúre súvisí s výrazným zvýšením dôrazu na činnostnú stránku.
Tomuto má napomáhať aj forma cvičení, ktoré sú zamerané na návrh a overovanie elektronických obvodov so spojitým signálom.
Učivo obsahuje nasledovné základné tematické okruhy:sieťové napájacie zdroje, riešenie
elektronických obvodov, frekvenčné filtre, zosilňovače, generátory, vznik a šírenie elektromagnetických vĺn, rozhlasové vysielače a prijímače, televízna technika. Podrobnejšie špecifikuje
obsah učiva časť: kľúčové prvky učiva – obsahový štandard predmetu. Obsah učiva je ďalej
špecifikovaný v nadväznosti na konkrétne ciele, metódy a formy vzdelávania v tematickom pláne predmetu. Teoretická časť vyučovania je zameraná na poznávaciu zložku, cvičenia na činnostnú zložku.
Úlohy výpočtového charakteru (príklady) sa riešia na cvičeniach.Cvičenia sa vykonávajú
v laboratóriách, pričom je trieda rozdelená na skupiny podľa predpisov MŠ SR. Žiaci získavajú návyky a intelektuálne zručnosti počas cvičení – meraní a experimentov. Cvičenia majú rozvíjať samostatnosť a aktivitu (individuálne úlohy a prístup), ale aj schopnosť kooperovať – tímovú prácu. Súčasťou náplne cvičení sú aj otázky
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné a pracovné prostredie a rozvíjanie pocitu zodpovednosti za zverenú meraciu techniku.
Rozpis učiva – kľúčové prvky učiva (hrubo vytlačené kľúčové prvky predstavujú obsahový štandard učiva):
Sieťové napájacie zdroje: bloková schéma klasického a spínaného napájacieho zdroja a ich aplikácie,
zapojenia jednocestného a dvojcestného usmerňovača s odporovou a kapacitnou záťažou, zdvojovače a
násobiče napätia, zapojenia filtrov, pasívne a aktívne stabilizátory napätia a ich funkcia, impulzné zdroje a ich
princíp, návrh usmerňovačov a stabilizátorov
Frekvenčné filtre: Frekvenčné filtre – úvod, rozdelenie, Analógové a číslicové filtre, Jednoduché RC
a RL články ako filtre 1. rádu, Selektívne filtre, Piezoelektrické filtre, filtre PAV
Zosilňovače: rozdelenie a parametre zosilňovačov, princíp spätnej väzby, základné tranzistorové zosilňovače a ich zapojenia, pracovné triedy zosilňovačov a ich vlastnosti, princíp jednostupňového tranzistorového zosilňovača, zapojenia viacstupňových zosilňovačov, jednosmerné zosilňovače a ich použitie, zapojenia
výkonových zosilňovačov, základné pojmy z teórie operačných zosilňovačov, rozdelenie a vnútorná štruktúra
OZ, základné zapojenia s OZ, návrh zosilňovačov, výpočty obvodov s OZ
Generátory a oscilátory: vlastnosti oscilátorov, vznik netlmených kmitov, princíp činnosti oscilátorov, zapojenia oscilátorov, princíp LC oscilátorov, oscilátorov riadených kryštálom a RC oscilátorov, princíp generátorov neharmonických priebehov, generátory pravouhlých a pílovitých priebehov-schémy zapojení,
využitie monostabilného a Schmitovho klopného obvodu, zapojenia monostabilného a Schmitovho klopného
obvodu, návrh oscilátorov, integrované obvody pre generovanie signálov
Vznik a šírenie elektromagnetických vĺn, modulácie: základné vlastnosti elm. poľa, antény, analógové
modulácie, impulzové modulácie, princíp číslicových modulácii, PCM modulácia, iné typy číslicovách modulácii
78
Rozhlasové vysielače a rozhlasové prijímače : druhy a vlastnosti vysielačov, blok. schéma vysielača, modulačné
obvody AM a FM, prijímače bez zosilnenia, s priamym zosilnením, prijímače s nepriamym zosilnením, vstupné obvody prijímačov, zmiešavače, demodulátory AM a FM, stereofónny prenos, digitálny prenos rozhlasových programov
Televízna technika : princíp televízneho prenosu, TV norma, TV vysielače, TV štúdio, televízne prijímače, kolorimetria, princíp farebnej televízie, televízne sústavy, digitalizácia obrazových signálov, digitálna TV
Konkrétne (špecifické) ciele vyučovania predmetu (hrubo vytlačené ciele predstavujú minimálny výkonový
štandard):
-
Vysvetliť význam prispôsobenia zdroja a spotrebiča
Aplikovať Théveninovú a Nortonovu vetu
Určiť pracovný bod nelineárnej súčiastky
Vysvetliť pojem sieťový napájací zdroj
Popísať a vysvetliť blokovú schému sieťového napájacieho zdroja
Ovládať činnosť polovodičovej diódy, popísať jej parametre
Popísať funkciu sieťového transformátora v sieťovom zdroji, vysvetliť jeho činnosť
Nakresliť zapojenia jednocestných a dvojcestných usmerňovačov
Vysvetliť činnosť jednocestných a dvojcestných usmerňovačov
Navrhnúť jednocestný a dvojcestný usmerňovač
Popísať význam zdvojovačov a násobičov napätia
Vysvetliť činnosť zdvojovačov a násobičov napätia
popísať význam stabilizátorov napätia
navrhnúť stabilizátor napätia
Vysvetliť význam integrovaných stabilizátorov napätia
Navrhnúť stabilizátor s integrovaným obvodom
Vysvetliť význam impulzných zdrojov
Popísať jednotlivé typy integrovaných spínaných obvodov
Popísať použitie meničov napätia
Vysvetliť princípy meničov napätia
Definovať pracovný bod
Definovať frekvenčné filtre
rozdeliť frekvenčné filtre
popísať analógové a číslicové filtre
Popísať pasívne filtre 1. rádu
Popísať selektívne filtre
Popísať piezoelektrické filtre a filtre PAV
Definovať zosilňovač
Popísať parametre napäťové, prúdové a výkonové zosilnenie
Definovať spätnú väzbu
vysvetliť Blackov vzťah pre spätnú väzbu
Uviesť základné zapojenia tranzistorových zosilňovačov
Popísať základne vlastnosti tranzistorových zosilňovačov
Vymenovať pracovné triedy zosilňovačov, popísať vlastnosti jednotlivých tried
Nastaviť pracovný bod v jednotlivých triedach
Popísať význam stabilizácie pracovného bodu, vysvetliť princíp stabilizácie
Navrhnúť stabilizačný obvod
Nakresliť jednostupňový tranzistorový zosilňovač
Vypočítať Au, Ai, Ap, jednostupňového tranzistorového zosilňovača
Navrhnúť jednostupňový tranzistorový zosilňovač
Popísať vlastnosti a použitie jednosmerných zosilňovačov, nakresliť schémy zapojení
Popísať vlastnosti a použitie výkonových zosilňovačov, nakresliť schémy zapojení
Popísať vlastnosti a použitie operačných zosilňovačov, nakresliť schémy zapojení
Vysvetliť význam integrovaných zosilňovačov
Popísať vlastnosti oscilátorov
Vysvetliť vznik netlmených kmitov a princíp činnosti oscilátorov
Nakresliť schémy zapojení jednotlivých typov oscilátorov
Navrhnúť RC oscilátor
79
-
Uviesť rozdelenie preklápacích obvodov
Načrtnúť použitie preklápacích obvodov
Nakresliť a popísať schémy zapojení jednotlivých preklápacích obvodov
Vysvetliť základné vlastnosti elektromagnetického poľa
Vysvetliť význam modulácii
Popísať analógové modulácie
Vysvetliť význam impulzových modulácii
Popísať impulzové modulácie
Vysvetliť význam číslicových modulácii
Popísať číslicové modulácie
Popísať druhy a vlastnosti vysielačov
Nakresliť a popísať blokovú schému vysielača
Nakresliť a popísať modulačné obvody vysielačov
Uviesť rozdelenie a parametre rozhlasových prijímačov
Nakresliť a popísať blokové schémy jednotlivých prijímačov
Vysvetliť pojem demodulácia
Nakresliť a popísať zapojenia jednotlivých demodulátorov
Vysvetliť princíp stereofónneho prenosu
Vysvetliť výhody digitálneho rozhlasu
Popísať princíp digitálneho rozhlasu
Vysvetliť princíp televízneho prenosu
Popísať TV normu
Nakresliť a popísať blok. schému TV vyslaelača
Vysvetliť princíp farebnej TV
Nakresliť a popísať blokovú schému TV prijímača
Rozdeliť TV obrazovky a zobrazovače
Popísať TV sústavy
Vysvetliť princíp digitalizácie obrazových signálov
Popísať digitálnu TV
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
- Priebežné ústne skúšanie, didaktické testy k tematickým okruhom
- Priebežná kontrola pri meraniach a experimentoch na cvičeniach
- Odporučenie: spracovanie ročníkového projektu z vybraného tematického okruhu. Obhajoba projektu. (Čas
spracovania 2-3 mesiace)
- Spracovanie vzorového zadania – elaborátu z cvičení. Obsah merania prispôsobiť podmienkam a vybaveniu
laboratória
Odporučená literatúra
Viliam Rovňák, Dušan Levický: Elektronické zariadenia 2
Maťatko, Foitová: Elektronika. Alfa, 1979
80
ĆASOVO – TEMATICKÝ PLÁN VYUČOVANIA PREDMETU
ELEKTRONIKA
Mesiac
P. č.
hodiny
09.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
7.
8.
9.
10.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
11.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
12.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
01.
30.
31.
Téma učiva
1. Sieťové napájacie zdroje 9
Bloková schéma klasického a
spínaného napájacieho zdroja
Jednocestný usmerňovač s odporovou a kapacitnou záťažou
Dvojcestné usmerňovače s odporovou a kapacitnou záťažou
Zdvojovače a násobiče napätia
Filtrácia usmerneného napätia
Pasívne a aktívne stabilizátory
napätia
Impulzné zdroje
Meniče napätia
Opakovanie
Frekvenčné filtre 6
Frekvenčné filtre – úvod, rozdelenie
Analógové a číslicové filtre
Jednoduché RC a RL články ako
filtre 1. rádu
Selektívne filtre
Piezoelektrické filtre, filtre PAV
Opakovanie
Zosilňovače 16
Definícia a rozdelenie zosilňovačov
Parametre zosilňovačov
Spätná väzba, stabilita zosilňovača
Základné tranzistorové zosilňovače
Triedy zosilňovačov,
Stabilizácia pracovného bodu
Jednostupňový tranzistorový zosilňovač
Viacstupňové zosilňovače
Opakovanie
Jednosmerný zosilňovač s priamym zosilnením
Jednosmerný mostíkový zosilňovač
Výkonové zosilňovače
Základné pojmy z teórie operačných zosilňovačov
Rozdelenie a vnútorná štruktúra
OZ
Základné zapojenia s OZ
Opakovanie
Organizačné
formy
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Metódy výučby
Informačno-receptívna
(výklad, rozhovor, reprodukcia)
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Praktická činnosť
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Praktická činnosť
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Individ. práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Praktická činnosť
Učebné prostriedky
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
81
32.
02.
33.
34.
35.
36
37.
38.
39.
40.
03.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
04.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
Generátory a oscilátory 9
Vlastnosti oscilátorov, vznik netlmených kmitov
Princíp činnosti oscilátorov
LC oscilátory
Oscilátory riadené kryštálom
RC oscilátory
Generátory pravouhlých a pílovitých priebehov
Monostabilný a Schmitov klopný
obvod
Generátory s fázovým závesom
Opakovanie
Vznik a šírenie elektromagnetických vĺn, modulácie 6
Základné vlastnosti elm. poľa, antény
Analógové modulácie
Impulzové modulácie
Číslicové modulácie, PCM modulácia
Iné typy číslicových modulácii
Opakovanie
Rozhlasové vysielače a rozhlasové
prijímače 10h
Druhy a vlastnosti vysielačov, blok.
schéma vysielača
Modulačné obvody AM
Modulačné obvody FM
Prijímače bez zosilnenia,s priamym
zosilnením
Prijímače s nepriamym zosilnením
Vstupné obvody prijímačov,zmiešavače, mf zosilňovače
Demodulátory AM , FM
Stereofónny prenos
Digitálny prenos rozhlasových programov
Opakovanie
56.
05.
06.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
Televízna technika 10h
Princíp televízneho prenosu
TV norma
TV vysielače, TV štúdio
Základy farebnej TV
Televízne prijímače
TV obrazovky a zobrazovače
Televízne sústavy
Digitalizácia obrazových signálov
Digitálna TV
Opakovanie
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Praktická činnosť
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Praktická činnosť
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Individuálna práca
Praktická činnosť
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Praktická činnosť
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
Učebnica, PC s
dataprojektorom
82
ĆASOVO – TEMATICKÝ PLÁN VYUČOVANIA PREDMETU
ELEKTRONIKA - CVIČENIA
Mesiac
P. č.
hodiny
09.
1-2
3-4
09
5-6
7
8
10
9 - 10
11 - 12
13 - 14
15 - 16
11
17 - 18
19 - 20
21 - 22
Téma učiva
Zásady BOZP, poskytnutie
prvej pomoci, laboratórny
poriadok
1.Metódy riešenia elektronických obvodov
Zdroje napätia a prúdu,
prispôsobenie zdroja
a spotrebiča
Théveninová veta,
Nortonova veta
Určenie prac. bodu nelineárnej
súčiastky
Opakovanie
2.Napájacie zdroje
Jednocestný usmerňovač –
rozbor zapojenia a návrh
Dvojcestný usmerňovač – rozbor zapojenia a návrh
Filtrácia výstupného napätia –
návrh filtra.
Stabilizátor so Zenerovou diódou – rozbor zapojenia a návrh
Integrované stabilizátory napätia – rozdelenie, základné zapojenia
Rôzne varianty zapojení integrovaných stabilizátorov
Spínané zdroje – rozbor zapojenia, simulácia činnosti
Opakovanie
23 - 24
12
25 - 26
27 - 28
29 - 30
01
31 - 32
33 - 34
35 - 36
02
37 - 38
39 - 40
Organizačné
formy
Metódy výučby
Učebné prostriedky
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Učebnica
Skupinová forma
Skupinová forma
Skupinová forma
Skupinová forma
Skupinová forma
Individuálna práca
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
Individuálna práca
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Individuálna práca
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
Individuálna práca
4. Zosilňovače
Nastavenie kľudového pracovného bodu
Teplotná stabilizácia pracovného bodu
Zapojenie so spoločným emitorom – rozbor zapojenia
a výpočet parametrov
Zapojenie so spoločným kolektorom – rozbor zapojenia
a výpočet parametrov
Zosilňovače striedavého napätia
Jednosmerné zosilňovače rozbor zapojenia a výpočet
Výkonové zosilňovače – rozbor
zapojení a výpočet
Spínacie zosilňovače – rozbor
zapojenia a výpočet
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
83
41 - 42
43 - 44
03
45 – 46
47 – 48
49 – 50
04
51 – 52
53 – 54
55 – 56
Nastavenie pracovného bodu
JFET a MOSFET tranzistora
Zapojenie so spoločnou elektródou S (source) a D(drain)
Zosilňovač striedavého signálu
Opakovanie
Invertujúci a neinvertujúci
zosilňovač – príklady použitia
Sčítací a rozdielový zosilňovač
– príklady použitia
Integrátor a derivátor – príklady
použitia
Aktívne filtre,
OZ s výkonovým koncovým
stupňom
Opakovanie
57 – 58
05
59 - 60
61 - 62
.
06
63 - 64
65 - 66
5. Generátory
Návrh RC oscilátora
Popis obvodu ...555
Návrh zapojení astabilného
a monostabilného KO
s časovačom 555
Integrovaný generátor XR 8038
- popis činnosti, základné zapojenia
Záverečné opakovanie
Skupinová forma
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Individuálna práca
Skupinová forma
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Individuálna práca
Praktická činnosť
Skupinová forma
Skupinová forma
Praktická činnosť
Praktická činnosť
Skupinová forma
Praktická činnosť
Individuálna práca
Praktická činnosť
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
Pracovný zošit,
kalkulačka, PC
so simulačným
programom,
meracie prípravky
84
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
automatizácia
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu 66 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu je štúdium základov automatizácie, t.j. základných pojmov a princípov automatizačnej
techniky, základných prvkov, prístrojov a systémov automatizačnej techniky, metód a postupov riešenia problémov automatizácie. Žiak má získavať nie izolované vedomosti, ale poznatky zaradené do rôznych poznatkových
štruktúr, vzťahov a vývojových tendencií automatizácie technologických procesov i duševných činností.
Cieľom štúdia predmetu je i rozvoj schopností a zručností žiakov. Dôraz kladie na rozvoj poznávacích tendencií žiakov, najmä na analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analogické, hodnotiace a tvorivé myslenie. Na
vyučovaní treba zvyšovať podiel samostatnej práce žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania a rozvoja schopností riešenia problémov.
Učivo obsahuje základné tematické okruhy: Úvod do automatizačnej techniky, Logické riadenie technologických procesov, Regulačné riadenie, Snímače neelektrických veličín, Informačné technológie. Pri štúdiu je
potrebné v širokej miere využívať vzájomné súvislosti s výučbou najmä elektroniky, výpočtovej techniky, elektrotechnického merania. Na vyučovaní je potrebné využívať výpočtovú techniku na demonštračné ukážky i individuálnu prácu žiakov.
Na úspešné štúdium jednotlivých tém sa odporúča systémový prístup. Na prvom mieste je cieľ, ktorý je kľúčom pre pochopenie funkcie. Ďalej sa riešia najmä správanie, statické a dynamické vlastnosti a štruktúra
s prípadnými väzbami. Ak je to primerané a účelné, vysvetlí sa fyzikálny princíp, prípadne realizácia, konštrukcia a vzorové príklady. Tam, kde je to aktuálne, treba sa oboznámiť so súčasným sortimentom u nás a vo svete
vyrábaných a používaných technologických prostriedkov automatizačnej techniky prostredníctvom firemných
katalógov a časopisov.
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
ÚVOD DO AUTOMATIZAČNEJ TECHNIKY:
Pojem mechanizácia a automatizácia. Vývoj mechanizácie a automatizácie. Základné pojmy kybernetiky.
Metódy kybernetiky. Priemyselné roboty. Vlastnosti priemyselných robotov.
LOGICKÉ RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV:
Základné logické funkcie. Zápis logickej funkcie – pravdivostná tabuľka. Karnaughova mapa, UNDF,
UNKF, Minimalizácia logickej funkcie z Karnaughovej mapy. MNDF, MNKF, Modelovanie výrazov kontaktnými sieťami. Modelovanie výrazov normálnymi logickými členmi. Inverzná algebra NOR a NAND.
NKF a NDF pomocou NAND a NOR. Kombinačné logické systémy s opakovanou štruktúrou. Sekvenčný
logický systém. Zápis sekvenčného systému Moore-ovým automatom. Zápis sekvenčného systému Mealy-ho
automatom. Návrh sekvenčného systému s priamymi spätnými väzbami. Návrh sekvenčného systému
s elementárnymi pamäťami.
REGULAČNÉ RIADENIE TECHNOLOGOCKÝCH PROCESOV:
Základná charakteristika regulačného obvodu. Druhy regulácie. Statické sústavy 0. a 1. rádu. Statické
sústavy 2. rádu. Sústavy astatické. Sústavy s dopravným oneskorením. Dvojpolohový regulátor. Trojpolohový regulátor. Regulačný obvod zložený zo sústavy 1. rádu regulovaný dvojpolohovým regulátorom.
Regulačný obvod zložený zo sústavy 2. rádu regulovaný dvojpolohovým regulátorom. Regulačný obvod
zložený zo sústavy 2. rádu regulovaný trojpolohovým regulátorom. Spojité regulátory P, I, D. Združené
regulátory PI, PD, PID. Stabilita regulačného obvodu. Kvalita regulačného obvodu. Nastavovanie konštánt
regulátora. Bloková schéma číslicového regulačného obvodu. Spôsoby zapojenia počítača do regulačného
procesu.
SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČÍN:
Klasifikácia a rozdelenie snímačov neelektrických veličín. Odporové snímače. Kapacitné snímače. Indukčnostné a indukčné snímače, Piezoelektrické snímače. Ultrazvukové snímače. Optické snímače. Snímače
teploty.
Informačné technológie
85
Základy integrovaného systému. Systémy CAD, CAP, CAM, CAQ, EPS
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
Úvod do automatizačnej techniky
 Definovať pojem mechanizácia a automatizácia.
 Definovať pojmy informácia, signál, kód, ovládanie, regulácia.
 Popísať metódy kybernetiky.
 Definovať pojem robot.
 Vymenovať prednosti a nedostatky robotov.
LOGICKÉ RIADENIE TECHNOLOGICKÝCH PROCESOV:
 Vymenovať základné logické funkcie.
 Definovať všetky spôsoby zápisu logických funkcií.
 Vytvoriť Karnaughovu mapu pre jeden až tri premenné.
 Vypísať úplný algebraický tvar logickej funkcie pomocou disjunktívnej a konjunktívnej formy.
 Vytvoriť konfiguráciu v mape.
 Vypísať z konfigurácie minimálny disjunktívny a konjunktívny tvar logickej funkcie.
 Prepísať algebraický tvar logickej funkcie do logického obvodu pomocou členov modelujúcich
OR, AND, NOT.
 Previesť dôkaz, že pomocou členov NAND a NOR sa dá realizovať funkcia NOT, OR, AND.
 Prepísať disjunktívnu a konjunktívnu formu do inverzných foriem.
 Previesť analýzu logického obvodu na opakovanú štruktúru.
 Definovať sekvenčný systém.
 Definovať Mooreov automat.
 Definovať Mealyho automat.
 Vytvoriť sekvenčný obvod priamymi spätnými väzbami.
 Vytvoriť sekvenčný obvod s elementárnymi pamäťami.
REGULAČNÉ RIADENIE TECHNOLOGOCKÝCH PROCESOV:
 Charakterizovať regulačný obvod.
 Popísať jednotlivé druhy regulačných obvodov.
 Definovať sústavu 0. a 1. rádu, charakterizovať ich vlastnosti.
 Definovať sústavu 2. rádu, charakterizovať jej vlastnosti.
 Definovať astatickú sústavu a sústavu s dopravným oneskorením, charakterizovať ich vlastnosti.
 Popísať a charakterizovať vlastnosti dvojpolohového regulátora.
 Popísať a charakterizovať vlastnosti trojpolohového regulátora.
 Charakterizovať regulačný obvod zložený z sústavy 1. rádu regulovaný dvojpolohovým regulátorom.
 Charakterizovať regulačný obvod zložený z sústavy 2. rádu regulovaný dvojpolohovým regulátorom.
 Charakterizovať regulačný obvod zložený z sústavy 2. rádu regulovaný trojpolohovým regulátorom.
 Definovať a charakterizovať vlastnosti P, I, D regulátorov.
 Definovať a charakterizovať vlastnosti PI, PD a PID regulátorov.
 Definovať pojem stabilita regulačného obvodu.
 Definovať pojem kvalita regulačného obvodu.
 Vysvetliť pojem nastavovanie konštánt regulátora.
 Charakterizovať číslicový regulačný obvod.
 Vysvetliť pojmy centralizované a decentralizované riadenie, aplikovať na príklade.
SNÍMAČE NEELEKTRICKÝCH VELIČÍN:
 Charakterizovať rozdelenie snímačov neelektrických veličín.
 Vysvetliť princíp činnosti odporových snímačov.
 Vysvetliť princíp činnosti kapacitných snímačov.
 Vysvetliť rozdiel medzi indukčnostným a indukčným snímačom.
 Vysvetliť princíp činnosti piezoelektrických snímačov.
 Vysvetliť princíp činnosti ultrazvukových snímačov
 Vysvetliť princíp činnosti optických snímačov.
 Vysvetliť princíp činnosti snímačov teploty
86
Informačné technológie
 Vysvetliť pojem integrovaný systém CIM.
 Charakterizovať systém CAD, CAP.
 Charakterizovať systémy CAM, CAQ, EPS.
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
 Priebežné ústne skúšanie
 Didaktické testy k jednotlivým okruhom
Odporúčaná študijná literatúra:
A. Maršík: Automatizačná technika, Alfa, 1986
A Maršík, J. Boltík: Automatizačná technika, Alfa, 1988
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu automatizácia
Mesiac
9
9
P. č.
vyuč.
hodiny
Téma učiva
Organizačné
Formy
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická
technika
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
1
Vývoj mechanizácie a automatizácie
Frontálna práca
žiakov
2
Základné pojmy
kybernetiky
Základné pojmy
kybernetiky
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Metódy kybernetiky
Metódy kybernetiky
Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
Definícia robota
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Individuálna
práca žiakov
3
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
4
9
5
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
6
10
7
Frontálna
žiakov
Vlastnosti priemy- Frontálna
selných robotov
žiakov
8
Opakovanie
10
9
10
10
11
Logické riadenie
Základné logické Frontálna
funkcie, zápis lo- žiakov
gických funkcií
Karnaughova mapa Frontálna
žiakov
UNDF, UNKF
Frontálna
žiakov
12
10
13
Minimalizácia
mape
MNDF, MNK
F
v Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna – výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna – vý-
Spätný projektor,
dataprojektor,
učebnica
Spätný projektor,
dataprojektor,
87
14
11
15
klad
učebnica
Modelovanie výrazov
kontaktnými
sieťami a normálnymi
logickými
členmi
Inverzná
algebra
NOR a NAND
Frontálna práca Praktická
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
NKF a NDF pomocou NOR a NAND
Kombinačné logické
systémy
s opakovanou
štruktúrou
Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Základné
pojmy
sekvenčných obvodov
Zápis sekvenčného
systému Mealyho
automatom
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
Zápis sekvenčného
systému Mooreovým automatom
Návrh sekvenčného
systému s priamymi
spätnými väzbami
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
16
11
17
18
11
19
20
11
21
22
12
23
24
12
25
Frontálna práca Praktická
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Návrh sekvenčného Frontálna práca Praktická
systému s priamymi žiakov
spätnými väzbami Individuálna
práca žiakov
Návrh sekvenčného Frontálna práca Praktická
systému
žiakov
s elementárnymi
Individuálna
pamäťami
práca žiakov
Návrh sekvenčného
systému
s elementárnymi
pamäťami
Frontálna práca Praktická
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Opakovanie
Individuálna
práca žiakov
Riešenie úloh
Spätný projektor,
dataprojektor,
Spätný projektor,
dataprojektor,
Spätný projektor,
dataprojektor,
26
Opakovanie
27
Individuálna
Riešenie úloh
práca žiakov
Frontálna práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Regulačné riadežiakov
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
nie
Základná charakteklad
učebnica
ristika regulačného
obvodu
28
Druhy regulácie
12
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
88
1
29
Statické sústavy 0. Frontálna
a 1. rádu
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
30
1
31
32
1
33
34
2
35
36
2
37
38
2
39
40
2
41
Statické sústavy 2.
rádu
Sústavy astatické a
s dopravným oneskorením
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Nespojitý regulátor
- dvojpolohový
Nespojitý regulátor
- trojpolohový
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
1. rádu regulovaný
dvojpolohovým
regulátorom
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
1. rádu regulovaný
dvojpolohovým
regulátorom
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
2. rádu regulovaný
dvojpolohovým
regulátorom
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
2. rádu regulovaný
dvojpolohovým
regulátorom
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
2. rádu regulovaný
trojpolohovým
regulátorom
Regulačný obvod
zložený zo sústavy
2. rádu regulovaný
trojpolohovým
regulátorom
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Spojité
P, I, D
regulátory Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Spojité regulátory Frontálna
PI, PD, PID
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
Stabilita regulačné- Frontálna
ho obvodu
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
42
3
43
Stabilita regulačné- Frontálna práca
ho obvodu
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
89
44
3
45
46
3
47
48
4
4
4
49
Kvalita regulačného obvodu
Kvalita regulačného obvodu
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Nastavovanie konštánt regulátorov
Nastavovanie konštánt regulátorov
Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
Bloková schéma
Frontálna
číslicového regužiakov
lačného obvodu
Centralizované
a Frontálna
decentralizované
žiakov
riadenie
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor,
klad
učebnica
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
50
Opakovanie
Individuálna
práca žiakov
51
Frontálna
Snímače neel.
žiakov
veličín
Klasifikácia a rozdelenie snímačov
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
52
Odporové snímače
53
Odporové snímače
Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
Frontálna
žiakov
sní- Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
54
Kapacitné snímače
4
55
Indukčnostné
mače
56
Indukčné snímače
5
57
5
58
59
Piezoelektrické
snímače
Optické snímače
5
Ultrazvukové snímače
60
Snímače teploty
61
Opakovanie
Informačné technológie
Základy integrovaného systému CIM
Frontálna
žiakov
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
Frontálna práca
žiakov
Frontálna práca
žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
Frontálna práca
žiakov
Individuálna
práca žiakov
Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
Frontálna
žiakov
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
62
90
5
6
63
Systém CAD, CAP
Frontálna
žiakov
64
Systém CAD, CAP
Frontálna
žiakov
65
Systém
CAQ, EPS
CAM, Frontálna
žiakov
Systém
CAQ, EPS
CAM, Frontálna
žiakov
66
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
práca Reproduktívna – rozhovor
Spätný projektor,
Informačno-receptívna – vý- dataprojektor
klad
práca Reproduktívna – rozhovor
Informačno-receptívna - výklad
91
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
silnoprúdové zariadenia
Týždenný počet vyučovacích hodín: 1 hodina, spolu 33 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom voliteľného vyučovacieho predmetu silnoprúdové zariadenia je v odbore silnoprúdovej elektrotechniky získať prehľad o silnoprúdových zariadeniach a ich vývojových tendenciach.
Žiak študuje základné funkčné princípy elektrických strojov a prístrojov, získa prehľad o výrobe, rozvode
a použití elektrickej energie. Okrem toho získa aplikačný pohľad na elektrotechniku pri preberaní výkonovej
elektrotechniky, meracej ovládacej regulačnej a trakčnej techniky. Z hľadiska jeho ďalšej elektrotechnickej praxe majú veľký význam zásady bezpečnosti pri práci v elektrotechnike a vysvetlenie jednotlivých spôsobov
ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím.
Výučba je koncipovaná tak, aby sa prelínali ekonomické a bezpečnostné hľadiská s ochranou životného prostredia a výchovou k šetreniu elektrickej energie.
Pri vyučovaní je potrené klásť dôraz na samostatnú prácu žiakov a používanie trojrozmerných pomôcok.
Vyučujúci predmet využije medzipredmetové vzťahy najmä s predmetmi elektrotechnika, elektronika, elektrotechnológia a prax.
Z rámcového rozpis učiva, učiteľ v rámci predmetovej komisie tvorivo rozpracuje konkrétne ciele a obsah
vo svojom tematickom pláne a to podľa miestnych podmienok školy, so zreteľom na materiálne vybavenie
a možnosti uplatnenia jej absolventov.
Žiak si volí voliteľný predmet v prípade, že sa pripravuje na výkon povolania a činnosti v oblasti telekomunikačná technika, počítačové systémy, priemyselná informatika, obrazová a zvuková technika, alebo televízna
a komunikačná technika.
Teoretická časť vyučovania je zameraná na poznávaciu a činnostnú zložku.
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Základné pojmy :
1 ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE A ROZVÁDZAČE : Spínače, stýkače, ističe, poistky, zvodiče prepätia, Elektrické prístroje vn a vvn, Prístrojové transformátory,
2 ELEKTRICKÉ STROJE : Jednofázový transformátor, Trojfázový transformátor,
2.2 ASYNCHRÓNNE STROJE : Motor nakrátko, Krúžkový motor, Jednofázový asynchrónny motor, 2.3
SYNCHRÓNNE STROJE : Alternátory s vyjadrenými pólmi, Turboalternátory s hladkým rotorom, Synchrónne motory, 2.4 KOMUTÁTOROVÉ MOTORY : Druhy a použitie komutátorových motorov, Jednofázový
sériový komutátorový motor, Trojfázové komutátorové motory, 2.5 JEDNOSMERNÉ STROJE : Druhy
a pôsobenie jednosmerných strojov, Dynamá a ich druhy, Jednosmerné motory, 2.6 ŠPECIÁLNE DRUHY
MOTOROV : Krokové motory, Lineárne motory,
3 ELEKTROENERGETIKA :
3.1 OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : Samočinné odpojenie od
zdroja v sieťach TN, Ochrana napäťovým chráničom v sieťach TN, Ochrana polohou a zábranou, 3.2 VÝROBA
ELEKTRICKEJ ENERGIE, Energetické zdroje. Základné elektrárenské pojmy, 3.3 ELEKTRÁRNE : Vodné
elektrárne, Jadrové elektrárne, 3.4 ELEKTRICKÝ ROZVOD: Elektroinštalačné materiály, Ukladanie elektrických vedení, Elektrické prípojky NN, 3.5 PORUCHOVÉ STAVY : Prepätie a ochrana proti nemu, Skraty a ich
účinky, Zemné spojenie a jeho likvidácia,
4 ELEKTRICKÉ POHONY: 4.1 OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV, Algebra logiky, Ovládanie 3 - fáz. asynchrónneho motora (hviezda / trojuholník), Ovládanie 3 - fáz. asynchrónneho motora (Y/D)
stýkačmi a časovým relé, Ručne riadenie motorov, Samočinné spúšťanie motorov s krúžkovou kotvou,
5 AKUMULÁTORY : Druhy akumulátorových článkov a batérií, Akumulátorové olovené batérie, Akumulátorové alkalické batérie, Akumulátorové batérie striebro – zinkové, Nové druhy akumulátorových batérií,
6 ELEKTRICKÉ AGREGÁTY SO SPAĽOVACÍMI MOTORMI : Rozdelenie a druhy elektrických agregátov, Elektrické mobilné a stacionárne agregáty, Spúšťanie dieselelektrickej centrály,
7 ELEKTRICKÁ TRAKCIA : Rozdelenie elektrickej trakcie, Trakčné vozidlá, Napájanie elektrickej trakcie,
Trakčné vedenie,
8 VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA : Základné časti elektronických zariadení, Výkonové usmerňovače
a striedače.
92
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
1 ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE A ROZVÁDZAČE :
a) nakresliť značku : 1 – polového spínača, 3 – polového spínača, stýkača, ističa, poistky, b) popísať
funkciu a pracovný režim uvedených prístrojov v bode a),
c) vysvetliť funkciu zvodičov prepätia ventilovej bleskoistky, výfukovej bleskoistky a prierazky, d) popísať
funkciu úsekového vypínača, uviesť miesto zabudovania,
e) nakresliť zapojenie transformátora prúdu a napätia, f) vysvetliť podstatu funkcie prúdového a napäťového
transformátora, g) vyjadriť vzťahom výkon spotrebovaný bremenom podľa bodu f)
2 ELEKTRICKÉ STROJE : a) nakresliť a popísať magnetický obvod 1 - fáz. transformátora, b) napísať
vzťah pre výpočet : prevodu, napätie nakrátko, prúd nakrátko, impedanciu transformátora, celkové straty
transformátora, c) vysvetliť hodinový uhol 3 - fáz. transformátora, d) popísať základné vnútorné zapojenia : (Y, y), ( D, d), (Z, z), e) nakresliť schémy spojenia transformátorov : Yy0, Yz1, Yd5,
2.2 ASYNCHRÓNNE STROJE :
a) vysvetliť pojem : motor nakrátko, krúžkový motor, b) nakresliť momentovú charakteristiku asynchrónneho motora, c) charakterizovať pri spúšťaní motor s kotvou nakrátko a krúžkový motor, d) análizovať
pojem sklz AM, nakresliť svorkovnicu AM do hviezdy a trojuholníka, e) nakresliť schému zapojenia 1 fáz. AM na 3 - fáz. sieť, f) vypočítať kapacitu rozbehového kondenzátora k motoru s výkonom P,
2.3 SYNCHRÓNNE STROJE :
a) určiť frekvenciu synchrónneho stroja, b) vymenovať hydroalternátory podľa uloženia hriadeľa, c) popísať turboalternátory s hladkým rotorom, d) vysvetliť rozbeh synchrónneho motora, e) vymenovať výhody a použitie synchrónnych motorov,
2.4 KOMUTÁTOROVÉ MOTORY :
a) vymenovať druhy komutátorových motorov, b) charakterizovať vymenované komutátorové motory, c)
popísať predloženú schému zapojenia komutátorového motorčeka, d) charakterizovať jednotlivo trojfázové
komutátorové motory, e) popísať predložené schémy zapojenia derivačného komutátorového motora zapojeného do statora (Winter – Eichberga) a do rotora (Schrage),
2.5 JEDNOSMERNÉ STROJE :
a) vymenovať druhy jednosmerných strojov, b) vysvetliť indukované napätie
podľa predloženého obr.
pôsobenie jednosmerného stroja s komutátorom, c) vysvetliť princíp funkcie dynám podľa obr. základných schém zapojenia, d) charakterizovať funkčnosť motora : derivačného, sériového, kompaundného
a s cudzím budení,
2.6 ŠPECIÁLNE DRUHY MOTOROV :
a) vymenovať niekoľko typov krokových motorčekov, b) použiť krokové motory, c) popísať funkciu
krokového motora, d) charakterizovať elektromagnetický princíp lineárnych motorov,
3 ELEKTROENERGETIKA :
3.1 OCHRANA PRED NEBEZPEČNÝM DOTYKOM NEŽIVÝCH ČASTÍ : a) vysvetliť princíp samočinné odpojenie od zdroja v sieťach TN, b) nakresliť sieť TN, c) vyznačiť ľubovoľne poruchové miesto
na obr. bod b), d) popísať podľa obr. c) obvod impedančnej smyčky s istiacim predradeným prvkom, e)
nakresliť schému ochrany napäťového chrániča v sieťach TN, f) popísať elektrický obvod podľa obr. e)
a charakterizovať princíp ochrany, f) vysvetliť pojem ochrany polohou a zábranou, g) vymenovať bezpečné vzdialenosti vo vnútorných a vonkajších priestoroch,
3.2 VÝROBA ELEKTRICKEJ ENERGIE:
a) vymenovať druhy energetických surovín, b) charakterizovať produkciu a spotrebu základných zdrojov
energie do roku 2020 viď SIZ obr.48, c) vysvetliť pojem diagram zaťaženia elektrárni, d) análizovať denný
diagram zaťaženia elektrizačnej sústavy viď SIZ obr.49, e) analyzovať regulačný plán el. energie a plynu, f)
vysvetliť pojem bezpečnostné minimum,
3.3 ELEKTRÁRNE :
a) vysvetliť princíp výroby elektrickej energie vo vodnej elektrárni, b) vymenovať rozdelenie vodných elektrárni : - podľa spôsobu vytvorenia spádu, -podľa spôsobu prevádzky, - podľa využitia na krytie denného odberového diagramu, - podľa využitia vodného toku, c) charakterizovať prečerpávaciu vodnú elektráreň, d)
opísať položenie prietokovej vodnej elektrárne, e) menovať hlavný prínos sústavy vodného diela Gabčíkovo, e) vymenovať princíp výroby elektrickej v jadrovej elektrárni, f) vymenovať využitie moderátora,
g) určiť tepelný výkon reaktora, g) porovnať vplyv tepelnej a jadrovej elektrárne na životné prostredie,
3.4 ELEKTRICKÝ ROZVOD:
a) definovať elektrický rozvod, b) vymenovať niektoré elektroinštalačné káble a materiály, c) vymenovať
spôsoby ukladania elektrických vedení, d) vysvetliť pojem balený rozvod, e) analyzovať vonkajšie elektrické
prípojky nn, f) vymenovať postup ukončenia domovej prípojky, g) popísať postup rozvodu elektrickej
energie v domovej inštalácií pred elektromerom a za ním viď SIZ obr.73,
3.5 PORUCHOVÉ STAVY :
93
a) charakterizovať prepätia : atmosferické (vonkajšie) a prevádzkové (vnútorné), b) vymenovať ochrany
proti prepätiu, c) definovať skrat , d) vymenovať účinky skratu, e) popísať možné druhy skratov
v elektrizačnej sústave viď SIZ obr. 84, f) vysvetliť jednofázový zemný skrat a zemné spojenie v sústave
s izolovaným uzlom,
4 ELEKTRICKÉ POHONY:
4.1 OVLÁDANIE ELEKTRICKÝCH POHONOV, a) vysvetliť podstatu ovládacích obvodov, b) charakterizovať stav, ( 0 - hodnota logická nula) a ( I – logická jedna) pre kontakty, el. obvody, cievky relé
a stýkačov, c) popísať stav uvedený v Karnaughovej mape, d) nakresliť schému zapojenia AM s prepínaním
Y/D, e) analyzovať príčiny prepínania AM (Y/D), f) čítať schému zapojenia asynchrónneho motora (Y/D)
stýkačmi a časovým relé, g) charakterizovať podstatu krúžkového motora, h) popísať elektrický obvod
krúžkového motora a podmienky pri ručnom spúšťaní, ch) čítať schému samočinné spúšťanie motorov
s krúžkovou kotvou,
5 AKUMULÁTORY :
a) charakterizovať ukumulátorový článok ako zariadenie, b) vymenovať vlastnosti, výhody a zloženie
oloveného akumulátora, (elektrolyt, separátory, menovité napätie článku), c) charakterizovať akumulátorové alkalické batérie a striebro - zinkové batérie, (využitie, elektrolyt, menovité napätie článkov, výhody),
d) porovnať kapacitu uvedených batérií v bode b), c), s batériami nového druhu, e) popísať vlastnosti
hliníkovej batérie,
6 ELEKTRICKÉ AGREGÁTY SO SPAĽOVACÍMI MOTORMI :
a) vymenovať hlavné časti agregátu, b) popísať vlastnosti agregátu: podľa spaľovacieho média, taktov
a chladenia, c) charakterizovať zariadenia : generátor, rozvádzač, elektrický rozvod a ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím, e) analyzovať mobilné a stacionárne agregáty : výhody, výkony, využitie, f)
popísať schému spúšťania dieselelektrickej centrály, viď obr. 106,
7 ELEKTRICKÁ TRAKCIA :
a) vymenovať : 1. rozdelenie elektrickej trakcie na : koľajovú, nekoľajovú a špeciálne elektrické dráhy,
2. podľa umiestnenia spojenia zdroja elektrickej energie na : závislú trakciu a nezávislú trakciu,
b) charakterizovať trakčné vozidlá podľa : 1. sústavy prúdu privádzaného trakčným vozidlám : jednosmerné a jednofázové vozidlá, c) popísať činnosť dvojnápravového trakčného vozidla počas jazdy a pri brzdení viď SIZ obr. 107, 108,
d) vymenovať prúdové sústavy pre : mestské dráhy, železničnú dopravu a meniarne, e) analyzovať trakčné
vedenia : jednoduché a reťazovkové, f) popísať : adhézny činiteľ a neadhéznu koľajnicovú brzdu,
8 VÝKONOVÁ ELEKTRONIKA :
a) popísať výkonové polovodičové súčiastky (dióda, tyristor, diak , triak), b) nakresliť: schematickú
značku súčiastok bod a) a voltampérovú charakteristiku, c) charakterizovať výkonové usmerňovače
a striedače, d) analyzovať usmerňovače a striedače podľa SIZ obr. 120, 121, 122, 123,
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
- Priebežné ústne skúšanie, didaktické testy k tematickým okruhom
- Spracovanie vzorového zadania – elabortu
Odporúčaná literatúra:
Rudolf Balák : Silnoprúdové zariadenia pre 4. ročník SPŠ študijných odborov skupín 26 - Elektrotechnika
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu silnoprúdové zariadenia
Mesiac
2/9
3/9
4/9
1/10
2/10
P.č.
Organizačné
Metódy
hoTéma učiva
Formy
Výučby
diny
1. Spínače, stýkače, ističe, poistky, Frontálna práca Informačnozvodiče prepätia
žiakov
receptívna
–
výklad
2. Elektrické prístroje vn a vvn
Frontálna,
Výklad, rozhopráca žiakov.
vor
3. Prístrojové transformátory
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, popis,
spätná väzba
4. Ochrany pred nebezp. dotykom Frontálna
Rozhovor,
neživých časti Samočinné odpoje- a individ. práca výklad, popis,
nie od zdroja v sieťach TN
žiakov.
spätná väzba
5. Ochrana napäťovým chráničom Frontálna
Rozhovor,
v sieťach TN
a individ. práca výklad, popis,
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica
elektrotechniky
Učebnica elektrot.
Tabuľa obraz,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
94
3/10
6.
Ochrana polohou a zábranou
4/10
7.
Elektrické stroje : Jednofázový
a trojfázový transformátor
1/11
8.
Asynchrónne stroje : motor
krátko, krúžkový motor,
2/11
9.
Jednofázový asynchrónny motor
3/11
10.
Synchrónne stroje : alternátory
4/11
11.
Synchrónne motory
1/12
12.
Špeciálne motory
a lineárne motory
2/12
13.
3/12
14.
Komutátorové motory : druhy
komutát. motorov jednofázovy,
jednofáz. komut. motor
Trojfázové komutátorové motory
2/1
15.
Jednosmerné stroje : dynamá a ich
druhy
3/1
16.
Jednosmerné motory
4/1
17.
Elektroenergetika : Výroba elektrickej energie
1/2
18.
Vodné elektrárne
2/2
19.
Jadrové elektrárne
3/2
20.
Elektrický rozvod
4/2
21.
Prepätie a ochrana proti nemu
2/3
22.
Ovládanie elektrických pohonov,
algebra logiky
3/3
23.
Ovládanie 3 - fáz. AM (hviezda /
trojuholník
4/3
24.
Ovládanie 3 - fáz. AM(Y/D) stýkačmi a čas. relé
1/4
25.
Ručne riadenie motorov
:
na-
krokové
žiakov
spätná väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, popis,
spätná väzba
Frontálna
a Rozhovor,
individ. práca výklad, výpočet
žiakov
Frontálna
a Rozhovor,
individ. práca výklad, popis,
žiakov
spätná väzba
Frontálna
Rozhovor,
a individ. práca výklad, spätná
žiakov
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, výpočet
, spätná väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, výpočet,
spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, výpočet,
spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, výpočet,
spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, výpočet, previerka
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Frontálna
Rozhovor,
a individ. práca výklad, spätná
žiakov
väzba
Frontálna
Rozhovor,
a individ. práca výklad, spätná
žiakov
väzba
Frontálna
Rozhovor,
a individ. práca výklad, popis,
žiakov
spätná väzba
Frontálna
Rozhovor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,.
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica,
obraz,
tabuľa,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebn. PC projekt.
95
2/4
26.
3/4
27.
1/5
28.
2/5
29.
3/5
30.
4/5
31.
1/6
32.
2/6
33.
a individ. práca výklad, popis,
žiakov
spätná väzba
Samočinné spúšťanie motorov Frontálna
Rozhovor,
s krúžkovou kotvou
a individ. práca výklad, popis,
žiakov
spätná väzba
Akumulátory : Druhy akumuláto- Frontálna práca Rozhovor,
rových článkov a batérií
žiakov
výklad, spätná
väzba
Elektrické agregáty so spaľovacími Frontálna práca Rozhovor,
motormi
žiakov
popis, výpočet
Spúšťanie dieselelektrickej centrá- Frontálna práca Rozhovor,
ly
žiakov
výklad, popis,
spätná väzba
Elektrická trakcia : trakčné vozidlá Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
výklad, spätná
väzba
Napájanie elektrickej trakcie, Frontálna práca Rozhovor,
trakčné vedenie
žiakov
výklad, spätná
väzba
Výkonová elektronika. Základné Frontálna práca Rozhovor,
časti elektronických zariadení
žiakov
výklad, popis,
spätná väzba
Záverečné zhodnotenie
Frontálna práca Rozhovor,
žiakov
spätná väzba
Učebn. PC projekt.
Učebnica,
obraz,
tabuľa,
Učebn. PC projekt.
Učebnica,
obraz, PC,
tabuľa,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Učebnica, PC dáta
projektor,
Klasifik. záznamník
96
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
prax
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu 99 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom predmetu prax je spojenie teoretických vedomostí s praktickou činnosťou. Rozvoj schopností
prakticky uplatniť získané vedomosti, rozvoj poznávacej a pozorovacej činnosti, samostatnosti pri vykonávaní
praktickej činnosti. Dôraz sa kladie na získanie základných zručností v prácach, ktoré bezprostredne vyplývajú
zo zvoleného študijného odboru. Žiaci sa vedú k samostatnosti, k rozvoju tvorivého technického myslenia a
schopnosti realizovať teoretické vedomosti v praktických činnostiach.
Získavanie praktických vedomostí, základných zručností a návykov sa uskutočňuje v úzkej spolupráci a
nadväznosti na teoretické odborné predmety. Funkcia vyučovacieho predmetu spočíva vtom, že žiaci poznávajú
formou praktickej činnosti technologické operácie, postupy a tým získavajú konkrétne predstavy, praktické vedomosti a zručnosti v oblasti študijného odboru.
Pri vyučovaní sa kladie dôraz na samostatnú prácu žiakov, rozvíja sa individuálna schopnosť žiaka na
rozvoji vlastného poznávania a sebavzdelávania. Praktické cvičenia umožňujú v plnej miere diferencovať individuálne schopnosti žiakov a podľa nich stanoviť náročnosť zadanej práce. Zvýšenie motivácie, záujmu a zodpovednosti možno dosiahnuť formou produktívnych prác.
Na začiatku školského roku sa všetci žiaci oboznámia so všeobecne platnými zásadami uvedenými v 1.
tematickom celku každého ročníka. So špecifickými opatreniami pre jednotlivé tematické celky sú žiaci oboznámení učiteľom pri začatí výučby v príslušnej odbornej učebni.
Predmet je určený na vyučovanie v prípade, že sa žiak pripravuje na výkon povolania a činnosti v oblastiach telekomunikačná technika, počítačové systémy, priemyselná informatika, prístrojové zdravotnícke zariadenia, obrazová a zvuková technika, technológia mikroelektroniky, informatické a telekomunikačné systémy alebo
televízna a komunikačná technika.
Na delenie triedy do jednotlivých skupín sa vzťahujú platné predpisy MŠ SR. Vyučovanie sa organizuje
v troch pracovných skupinách. Práca je realizovaná v školských dielňach a laboratóriách. V 3.ročníku sa žiaci v
rámci praktických činností oboznámia s problematikou automatizačnej techniky a robotiky, prevádzky elektronických systémov a diagnostiky, elektroniky a elektronických zapojení, čím získavajú zručnosti v daných oblastiach.
Obsah a členenie predmetu PRAX 3. ročník:
Automatizačná technika
Prevádzka elektronických systémov
Elektronika a integrované obvody
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Pripraviť žiakov tak, aby po ukončení štúdia vedeli prakticky využiť osvojené poznatky v oblastiach integrovaných obvody a elektronika, prevádzka elektronických systémov, automatizačná technika a.
Automatizačná technika – 3. ročník, Prax, 1/3 – 33 hodín
(11 x 3 hodiny)
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
0. Oboznámenie sa s bezpečnostnými pravidlami prvej pomoci a protipožiarnou ochranou.
1. Použitie katalógov a elektrotechnickej dokumentácie v elektronických zapojeniach, poznanie parametrov číslicových integrovaných obvodov a ich vyhľadanie v katalógoch
2. Použitie moderných CAD systémov pri návrhu jednoduchých systémov pre automatizáciu procesov.
3. Navrhovanie plošného spoja s elektronickým návrhovým systémom. Prenesenie obrazca na DPS.
4. 3D vizualizácia návrhu
5. Diagnostikovanie funkcie v jednoduchom elektronickom zapojení pomocou vhodných postupov pomocou CAD systému.
6. Vŕtanie, leptanie DPS. Osadzovanie súčiastok. Spájkovanie súčiastok na DPS. Overovanie činnosti
časti výrobku
7. Diagnostikovanie funkcie v jednoduchom elektronickom zapojení pomocou vhodných postupov po-
mocou meracích prístrojov systému
97
8.
9.
10.
11.
12.
Napísanie technickej správy.
Popis robota a prepojenia
Popísanie základných spôsobov ovládania robota
Programovanie činnosti robota pre prácu s technologickou paletou, analýza programu
Programovanie činnosti robota s použitím V/V portov s pripojením na optický snímač, analýza programu
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
V priebehu vyučovania predmetu počítačová architektúra by si žiaci mali osvojiť tieto vedomosti a zručnosti.
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
0. Poskytnúť prvú pomoc, preukázať schopnosť ohlásiť úraz, aplikovať predpisy o bezpečnosti práce do
praxe, aplikovať protipožiarne predpisy do praxe , rozlišovať a charakterizovať hasiace prístroja z hľadiska použitia, popísať zásady prvej pomoci.
1. Poznať základné parametre číslicových integrovaných obvodov. Poznať schematické značky súčiastok.
Analyzovať funkciu zapojenia pre automatizačnú techniku a nakresliť z neho blokovú schému zapojenia
2. Aplikovať obecný postup pri návrhu obvodu. Vybrať vhodné meracie prístroje. Zmerať hodnoty elektrických veličín v zapojení
3. Aplikovať moderné CAD systémy pri návrhu elektronického obvodu
4. Zmerať hodnoty logických úrovní v zapojení a porovnať výsledky so simuláciou
5. Popísať blokovú schému robota.
6. Demonštrovať ovládanie robota pomocou boxu
7. Demonštrovať diaľkové ovládanie robota.
8. Navrhnúť program ovládania robota pre prácu s paletou, analyzovať program
9. Navrhnúť program ovládania robota pre prácu s optickým senzorom, analyzovať program
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
Priebežné ústne skúšanie, didaktické testy k tematickým okruhom. Priebežná kontrola pri meraniach
a experimentoch na praxi, spracovanie vlastného zapojenia z tematického okruhu: „Metódy riešenia obvodov
Prevádzka elektronických systémov– 3. ročník, Prax, 1/3 – 33 hodín
(11 x 3 hodiny)
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
0. Oboznámenie sa s bezpečnostnými pravidlami prvej pomoci a protipožiarnou ochranou.
1. Vyhľadanie technických údajov o súčiastkach na internete. Základné parametre súčiastok: medzné, charakteristické.
2. Obecný postup pri oprave.
3. Zoradenie súčiastok podľa ich poruchovosti. Meranie parametrov súčiastky.
4. Určenie funkčnosti aktívnej a pasívnej súčiastky.
5. Analýza funkcie zapojenia.
6. Aplikovanie obecného postupu pri oprave. Vybrať vhodné meracie prístroje. Zmeranie hodnoty elektrických veličín v zapojení
7. Popísanie činnosti osciloskopu. Zreprodukovanie postupu pre meranie elektrických veličín. Zmeranie
U, I, f.
8. Vymenovanie typov porúch a testov.
9. Zrealizovanie generovania testu (scitlivenie cesty) úplný test. Demonštrovanie jeho použite v obvode.
Odsimulovanie funkcie zapojenia. Meranie hodnôt logických úrovní v zapojení a porovnať výsledky so
simuláciou
10. Skladanie PC
11. Bios a Setup, chybové hlásenia, nastavenie
12. Aplikácia diagnostických postupov a programov v PC
13. Obnovenie činnosti Windows 7
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
V priebehu vyučovania predmetu počítačová architektúra by si žiaci mali osvojiť tieto vedomosti a zručnosti.
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
0. Poskytnúť prvú pomoc, preukázať schopnosť ohlásiť úraz, aplikovať predpisy o bezpečnosti práce do
praxe, aplikovať protipožiarne predpisy do praxe , rozlišovať a charakterizovať hasiace prístroja z hľadiska použitia, popísať zásady prvej pomoci
1. Vyhľadať údaje v katalógoch. Reprodukovať zásady ich používania. Vyhľadať v katalógu medzné
a charakteristické údaje súčiastok. Označiť funkciu jednotlivých vývodov.
2. Reprodukovať obecný postup pri oprave.
98
3. Rozpoznať prioritu poruchovosti súčiastok. Demonštrovať zmeranie funčnosti polovodičov.
4. Popísať podľa schémy funkciu analógového a číslicového osciloskopu. Zmerať U, f, T. signálu.
5. Nastaviť citlivú cestu pre kombinačný obvod. Pripraviť skrátený test. Aplikovať vedomosti na kon6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
krétnom zapojení.
Aplikovať použitie logickej sondy v testery..
Rozpoznať jednotlivé časti počítača a ich funkciu.
Poskladať PC. Rozpoznať napájacie zdroje používané pre PC.
Nastaviť Standard CMOS Setup
Reprodukovať obecné zásady diagnostiky PC.
Rozpoznať diagnostické programy. Aplikovať diagnostické programy.
Rozpoznať, kedy nasadiť opravu systému.
Obnoviť činnosť Windows 7
Demonštrovať svoje vedomosti pri záverečnom hodnotení.
Elektronika a integrované obvody – 3. ročník, Prax, 1/3 – 33 hodín (11 x 3 hodiny)
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
0. Oboznámenie sa s bezpečnostnými pravidlami prvej pomoci a protipožiarnou ochranou.
1. Schéma zapojenia s diskrétnymi súčiastkami, princíp činnosti a výpočet parametrov. Zásady čítania
schémy zapojenia, princíp činnosti jednotlivých súčiastok a použitie vhodných vzorov pre výpočet
2. Odsimulovanie funkcie obvodu s diskrétnymi súčiastkami
3. Plošný obrazec, katalóg. Návrh plošného obrazca pomocou PC alebo ručne, orientácia v katalógu aktívnych
aj pasívnych diskrétnych prvkov
4. 3D vizualizácia návrhu
5. Kreslenie, vŕtanie, leptanie. Technologicky postup výroby dosky plošného spoja.
6. Spájkovanie a meracie prístroje. Osadzovanie súčiastok do DPS, kontrola zapojenia
7. Statické a dynamické vlastnosti zapojenia s tranzistormi.
8. Zmeranie parametrov zapojenia.
9. Schéma zapojenia s integrovanými obvodmi.
10. Výpočet parametrov obvodu.
11. Zásady čítania schémy zapojenia, princíp činnosti jednotlivých súčiastok a použitie vhodných vzorov pre
výpočet
12. Odsimulovanie funkcie obvodu s integrovanými súčiastkami
13. Plošný obrazec, katalóg. Návrh plošného obrazca pomocou PC alebo ručne, orientácia v katalógu aktívnych
aj pasívnych diskrétnych prvkov
14. 3D vizualizácia návrhu
15. Kreslenie, vŕtanie, leptanie. Technologicky postup výroby dosky plošného spoja.
16. Spájkovanie a meracie prístroje. Osadzovanie súčiastok do DPS, kontrola zapojenia
17. Zmeranie parametrov zapojenia.
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
V priebehu vyučovania predmetu počítačová architektúra by si žiaci mali osvojiť tieto vedomosti a zručnosti.
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
0. Poskytnúť prvú pomoc, preukázať schopnosť ohlásiť úraz, aplikovať predpisy o bezpečnosti práce do
praxe, aplikovať protipožiarne predpisy do praxe , rozlišovať a charakterizovať hasiace prístroja z hľadiska použitia, popísať zásady prvej pomoci
1. Ovládať základnú odbornú terminológiu používanú v elektronike, ovládať jednoduché technické výpočty.
2. Poznať základné spôsoby zobrazovania elektronických súčiastok a čítania schém el. obvodov
3. Poznať základné druhy materiálov používaných v elektronike a elektronické súčiastky.
4. Samostatne čítať schémy zapojenia riešiť jednoduché elektrické obvody
5. Aplikovať moderné CAD systémy pri návrhu a realizácii elektronického obvodu.
6. Aplikovať vhodné analýzy na zistenie správnej funkcie obvodu v CAD systéme
7. 3D vizualizovať návrh a upraviť návrh, ak je to potrebné prípadné
8. Poznať technológiu spájkovania, použiť základné meracie prístroje, ovládať bežné metódy elektronických meraní používaných v praxi s použitím vhodných meracích prístrojov, poznať a uplatniť základné zákony v elektrotechnike
9. Vybrať vhodné meracie prístroje a postupy a zmerať parametre reálneho obvodu
10. Použiť bežné metódy elektronických meraní používaných v praxi s použitím vhodných meracích prístrojov
99
11. Aplikovať základné spôsobí ručného spracovania materiálov , zvoliť a pripraviť materiál ,náradie
a pracovne pomôcky
12. Porovnať skutočné parametre obvodu s parametrami z analýzy obvodu v CAD systéme.
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu PRAX_
Mesiac
9
9
9
10
10
10
P. č.
vyuč.
hodiny
1-3
4-6
7-9
Téma učiva
Automatizačná technika
Organizačné
Formy
Organizácia školských dielní,
dielenský poriadok, poučenie o
BOZP, protipožiarna ochrana, prvá
pomoc pri úrazoch
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Úvodná hodina, bezpečnosť pri
práci. Číslicové integrované obvody obvody používané
v automatizačnej technike. Návrh
elektronického zariadenia
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Úloha číslo 1. Princíp činnosti
zapojenia s číslicovými integrovanými obvodmi. Výpočet parametrov jednotlivých prvkov elektronického obvodu. Práca s katalógom
Aplikácia moderných návrhových
prostriedkov. Simulácia činnosti,
obvodu, návrh plošného obrazca
sústavou jednotných čiar podľa
10-12 zadanej schémy, práca s katalógom, geometrické rozmery súčiastok.
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Dielenský poriadok,
učebnica praxe
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Frontálna,
individuálOsadzovanie a spájkovanie súčias- na práca
tok do dosky plošného spoja, kon- žiakov
trola zapojenia pomocou meracích
16-18 prístrojov, odstránenie zistených
chýb.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
3D vizualizácia návrhu. Finálne
úpravy návrhu. Tlač obrazca plošného spoja. Výroba dosky plošné13-15 ho spoja, kreslenie, vŕtanie, leptanie, kontrola výrobku
Náradie
učebnica,
katalógy,
schémy
meracie prístroje
internet
elektronická stavebnica, prípravok,
meracie prístroje,
súčiastky
PC, simulačný program
katalóg prvkov,
internet, stavebnica,
prípravky a meracie
prístroje, súčiastky,
počítač a programy
simulácií činnosti
elektronických prvkov
Osciloskop
elektronická stavebnica, prípravky,
meracie prístroje,
súčiastky
PC a programy simulácií činnosti
elektronických prvkov
Ukážky Výrobkov.
Logická sonda,
katalóg prvkov,,
statický tester I.O.,
elektronická stavebnica, meracie prístroje, súčiastky. PC,
Multisim, EWB,
OrCAD
100
10
11
11
11
12
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Práca s riadiacimi systémami.
Robot a robotické pracovisko.
Popis robota, bloková schéma,
pracovný priestor. Pohony robota.
22-24 Spôsoby riadenia robota. Ručné
riadenie robota, popis ovládacieho
boxu, programovanie pomocou
ovládacieho boxu
Ďiaľkové ovládanie, riadenie robota pomocou PC. Terminálový
režim. Riadenie robota pomocou
PC. Programové prostredie, príka25-27 zy. Programovanie jednoduchých a
kombinovaných pohybov pomocou
PC. Technologická paleta
Programovanie s vetvením.. Práca
s technologickou paletou. Príklad
č. 1 Práca s technologickou pale28-30 tou. Práca v reálnom a v 3D simulačnom režime. Analýza programu.
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Výklad, Reproduktívna- rozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Spájkovačka, leptacia súprava, vŕtačka,
meracie prístroje,
súčiastky
katalóg prvkov,
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Katalóg súčiastok,
meracie prístroje,
súčiastky
katalóg prvkov
Tvorba programu pre prenos Úloha
č. 2 Ovládanie robota cez V/V port
pomocou simulátora signálov
a optoelektrických snímačov. Optoelektrické ovládanie robota.
31-33 Záverečné hodnotenie.
Frontálna
výučba
Individuálna práca
žiakov.
Práca
s interneto
m
Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna –
rozhovor Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna –
rozhovor Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Oživenie elektronického obvodu
s číslicovými integrovanými ob19-21 vodmi. Meranie parametrov obvodu v zapojení. Technická správa.
Ukážky Výrobkov.
katalóg prvkov
a integrovaných
obvodov, Dokumentácia, meracie prístroje.
Program Eagle,
Orcad, Multisim
Program Eagle,
Orcad, Multisim,
plošné spoje, kresliace potreby, tlačiareň
Ukážky Výrobkov.
Katalóg súčiastok,
stavebnice, internet,
Vývojové prostredie
programovateľ-ných
obvodov
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu PRAX_ Prevádzka elektronických systémov
12
12
1
Katalógy, Výkresová dokumentácia, Obecný postup pri oprave
elektronických zariadení.
34-36 Poruchovosť súčiastok. Merania a
funkčné skúšky polovodičov
a pasívnych prvkov. Meracie prístroje
Osciloskop, princíp činnosti a
meranie pomocou osciloskopu.
37-39 Meranie U, I, f pomocou osciloskopu. Hľadanie poruchy v elektronickom obvode
Testovanie porúch v číslicových
obvodoch. Úvod do problematiky
testovania v číslicových obvodoch.
40-42 Logická sonda a jej použitie v
kombinačných odvodoch. Použitie
osciloskopu, logického analyzátora
pri diagnostikovaní porúch
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Integrované obvody,
katalóg integrovaných obvodov
Meracie prístroje
Osciloskop, generátor, logická sonda,
dataprojektor, PC,
simulačný program
Osciloskop, generátor, logická sonda,
dataprojektor, PC,
simulačný program
101
1
Frontálna,
Tester elektronických dosiek. Jed- individuálnoduché príklady diagnostiky
na práca
žiakov
43-45 porúch v číslicových obvodoch.
Príklady v kombinačnýh obvodoch
1
Tester elektronických dosiek. Jednoduché príklady diagnostiky
46-48 porúch v číslicových obvodoch.
Príklady v sekvenčných obvodoch
2
2
2
Oboznámenie sa s technickými
časťami počítačov – skrinka, zdroj
napájania, základná doska, procesor, chladič, ventilátor, čipová
sústava, BIOS, pamäť, V/V porty,
49-51
disketová mechanika, pevný disk,
mechanika CD/DVD/BR, klávesnica, myš, grafický adaptér, monitor, zvukový adaptér, reproduktory, ďalšie príslušenstvo.
Poskladanie počítača – nástroje, odporúčania, inštalácia zdroja,
základnej dosky, mechaník, rozširujúcich adaptérov, káblov. Prvé
52-54
spustenie počítača, základná diagnostika počítača, základné riešenie problémov.
Diagnostika PC
55-57 Hľadanie a odstraňovanie porúch
Všeobecné zásady pri oprave PC
Diagnostické zásady
a diagnostické programy
2
58-60
3
Obnovovanie a oprava systému
Windows 7
Obnovovanie systému. Možností
61-63 bootovania. Kedy nasadiť Oprava
pri spustení systému. Chybové
hlásenia. Obnovenie obrazu systému
3
3
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Tester, Osciloskop,
generátor, logická
sonda, dataprojektor,
PC, simulačný program
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Dataprojektor,
Komplet PC,
náradie
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Výklad, Reproduktívna- rozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna –
rozhovor Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna –
rozhovor Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Dataprojektor,
Komplet PC,
Náradie, diagostické
programy
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna
výučba
Individuálna práca
žiakov.
Práca
s interneto
m
Tester, Osciloskop,
generátor, logická
sonda, dataprojektor,
PC, simulačný program
Dataprojektor,
Komplet PC,
náradie
Dataprojektor,
Komplet PC,
Náradie, diagostické
programy
Dataprojektor,
Komplet PC,
Náradie, diagostické
programy, operačný
systém
Frontálna
Informačno recep- Počítač, dataprojekvýučba
tívna – výklad.
tor
Opakovanie, záverečné hodnotenie Individuál- Reproduktívna –
na práca
rozhovor Heuris64-66
žiakov.
tická - rozhovor,
Práca s
riešenie úloh
internetom
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu PRAX_ Elektronika a integrované obvody
Informačno recep- Učebnica, katalóg
Úvodná hodina, bezpečnosť pri
Frontálna,
67-69
práci. Úloha číslo 1. Princíp činindividuál- tívna-výklad
(vrátane elektronic102
nosti zapojenia s tranzistormi.
Výpočet parametrov jednotlivých
prvkov obvodu elektronického
obvodu. Práca s katalógom.
4
4
4
4
5
5
5
5
6
na práca
žiakov
Aplikácia moderných návrhových
prostriedkov. Simulácia činnosti,
návrh plošného obrazca, sústavou
70-72
jednotných čiar podľa zadanej
schémy, práca s katalógom, geometrické rozmery súčiastok.
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
3D vizualizácia návrhu, finálne
úpravy. Tlač obrazca plošného
73-75 spoja. Výroba dosky plošného
spoja, kreslenie, vŕtanie, leptanie,
kontrola výrobku.
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Osadzovanie a spájkovanie súčiastok do dosky plošného spoja, konIndividuáltrola zapojenia pomocou meraciena práca
76-78
ho prístroja. Dostavovanie pracovžiakov
ného bodu pracovnej oblasti
v elektronickom obvode
Oživenie elektronického zariadenia. Meranie parametrov obvodu v
Individuálzapojení. Technická správa. Zadana práca
79-81
nie domácej práce obvodu
žiakov
s tranzistormi v návrhovom prostredí. Úloha č. 3.
Úloha číslo 2. Princíp činnosti
zapojenia s analógovými integrovanými obvodmi. Výpočet para82-84
metrov jednotlivých prvkov elektronického obvodu. Práca s katalógom
Aplikácia moderných návrhových
prostriedkov. Simulácia činnosti,
obvodu, návrh plošného obrazca
85-87 sústavou jednotných čiar podľa
zadanej schémy, práca s katalógom, geometrické rozmery súčiastok.
3D vizualizácia návrhu. Finálne
úpravy návrhu. Tlač obrazca ploš88-90 ného spoja. Výroba dosky plošného spoja, kreslenie, vŕtanie, leptanie, kontrola výrobku
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
kých), PC, internet
Učebnica, katalóg,
PC, internet a merací
prístroj
Merací prístroj,
súčiastky
a spájkovacia technika
Meracie prístroje,
súčiastky, katalógy,
učebnica
Učebnica, katalóg
(vrátane elektronických), PC, internet
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Frontálna,
individuálna práca
žiakov
Osadzovanie a spájkovanie súčiastok do dosky plošného spoja, kon- Individuál91-93 trola zapojenia pomocou meracie- na práca
ho prístroja, odstránenie zistených žiakov
chýb.
Oživenie elektronického zariadeIndividuál94-96 nia. Meranie parametrov obvodu v na práca
zapojení. Technická správa.
žiakov
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Informačno receptívna-výklad
Reproduktívnarozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
Výklad, Reproduktívna- rozhovor
Heuristickározhovor, riešenie
úloh.
riešenie úloh.
Učebnica, katalóg,
PC, internet a merací
prístroj
Merací prístroj,
súčiastky
a spájkovacia technika
Učebnica, katalóg,
vodiče, meracie
prístroje
Merací prístroj,
súčiastky
a spájkovacia technika
103
6
Záverečné hodnotenie. Prezentácia
prác študentov, technických správ
a výsledkov z meraní. Z úloh č. 1
Spoločné
97-99
a č. 2. Kontrola technickej správy hodnotenie
zapojenia z domácej úlohy. Úloha
č. 3
Informačno receptívna – výklad
Reproduktívna –
Dataprojektor, PC,
rozhovor Heurismeracie prístroje
tická - rozhovor,
riešenie úloh
104
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
výpočtová technika
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu 99 vyučovacích hodín z toho 66 hodín cvičení
Charakteristika predmetu
V predmete programovanie mikrokontrolérov sa študenti oboznámia so základnými pojmami v oblasti číselných sústav, hardvéru mikrokontroléra rady AVR ATmega16 od fy ATMEL, programovania mikropočítačovej
techniky (PC) programovacím jazykom AVR Assemblér a C++. S uvedenými technickými a softvérovými
prostriedkami sa naučia zaobchádzať pri riešení rôznych technických aplikácií. Z hardvérovej stránky bude pozornosť zameraná na základné komponenty PC a najpoužívanejšie periférne zariadenia, integrované na jednom
čípe spolu s PC a tiež na hardvér vývojového zariadenia. Zo softvérovej stránky bude pozornosť zameraná
na programovanie PC a zabudovaných periférií, prostredníctvom vývojového softvéru v PC. Pre tento predmet
sú plánované tri vyučovacie hodiny týždenne, z čoho sú dve hodiny cvičení.
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Po absolvovaní vyučovacieho predmetu programovanie mikrokontrolérov by žiaci mali získať teoretické a praktické zručnosti jednak z postupu riešenia danej triedy úloh (tvorba riešenia formou vývojového diagramu)
a jednak z tvorby programu jazykom C++ a AVR assemlérom na základe vývojového diagramu. Ďalej získajú
vedomosti a zručnosti pre používanie vývojových hardvérových a softvérových prostriedkov potrebných pre
tvorbu programu jazykom C++, alebo AVR assemblérom, simulovanie funkčnosti programu, zavedenie programu do pamäti PC a finálne odskúšanie zadanej aplikácie.
Konkrétne (špecifické) ciele vyučovania predmetu:
V priebehu teoretického vyučovania a cvičení v predmete programovanie mikrokontrolérov by si žiaci mali
osvojiť tieto vedomosti a zručnosti. Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard.
Teória:
 Vysvetliť postup poskytnutia prvej pomoci, vymenovať hlavné body bezpečnosti pri práci a laboratórneho
poriadku
 Definovať základné vzťahy medzi číselnými sústavami a prevody medzi nimi
 Opísať význam mikropočítačov a dôvodov ich použitia v technickej praxi, definovať základné pojmy a
terminológiu používanú v súvislosti s mikropočítačmi
 Opísať význam jednotlivých blokov základnej architektúry AVR mikropočítača ATMEGA16
 Opísať princíp činnosti mikropočítača v architektúre AVR
 Vysvetliť význam pamäťových zámkov a prepojok v nastaveniach mikropočítača ATmega16
 Opísať rozdelenie pamäťového priestoru v mikropočítačoch ATmega16
 Opísať spôsoby priameho adresovania v mikropočítačoch ATmega16
 Opísať spôsoby nepriameho adresovania v mikropočítačoch ATmega16
 Opísať funkciu prenosových inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16 s použitím
priameho adresovania
 Opísať funkciu prenosových inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16 s použitím
nepriameho adresovania
 Opísať funkciu aritmetických inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16
 Opísať funkciu logických inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16
 Opísať funkciu inštrukcií bitových operácií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16
 Opísať funkciu skokových inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16
 Opísať funkciu preskokových inštrukcií a volania podprogramu inštrukčného súboru mikropočítača
ATmega16
105
 Opísať funkciu porovnávacích a zvláštnych inštrukcií inštrukčného súboru mikropočítača ATmega16
 Vysvetliť štruktúru, činnosť a spôsoby práce so vstupno/výstupnými portami Atmega16 a ich alternatívne funkcie
 Opísať funkciu resetu, zdrojov prerušení a ich použitie pri programovaní Atmega16
 Opísať vektorové adresy jednotlivých zdrojov prerušení, ich obsluhu a register SREG
 Opísať konštrukciu a účel sériového kanálu SPI
 Opísať spôsoby nastavenia a riadenia SPI kanálu registrami SPRC, SPSR a SPDR
 Opísať princíp a účel A/D prevodníka
 Vysvetliť spôsob riadenia A/D prevodníka registrami ADMUX, ADCH, ADCL a SFIOR
 Opísať funkciu a použitie čítačov/časovačov 0 a 2
 Opísať funkciu a použitie čítačov/časovačov 0 a 2 v režime normálnom a CTC
 Opísať funkciu a použitie čítačov/časovačov 0 a 2 v rýchlom a fázovo korigovanom PWM režime
 Vysvetliť spôsob riadenia čítačov/časovačov 0, 2 pomocou registrov TCCRx, TCNTx, TIMSK a TIFR
 Opísať funkciu a použitie čítača/časovača 1
 Opísať funkciu a použitie čítača/časovača 1 v režime normálnom a CTC
 Opísať funkciu a použitie čítača/časovača 1 v rýchlom a fázovo korigovanom PWM režime
 Vysvetliť spôsob riadenia čítača/časovača 1 pomocou reg. TCCR1A, TCCR1B, OCR1A, OCR1B,
TIMSK a TIFR
Cvičenie:
 Vysvetliť poskytnutie prvej pomoci, vymenovať hlavné body bezpečnosti pri práci a laboratórneho
poriadku
 Vysvetliť prevody medzi desiatkovou sústavou a inými číselnými sústavami a naopak
 Vysvetliť priame prevody medzi sústavami, najmä medzi dvojkovou a šesťnástkovou sústavou
 Na príkladoch vysvetliť základné matematické operácie v dvojkovej sústave
 Opísať štruktúru, funkciu a nastavenie vývojového kitu STK500
 Opísať vývojové a ladiace prostredie AVR Studio 4, jeho využitie pri vývoji aplikácie s ATmega16
 Opísať vývojové prostredie CodeVisionAVR C, jeho využitie pri vývoji programu v C jazyku s ATmega16
 Opísať jednotlivé direktívy jazyka C používané v CodeVisionAVR C
 Opísať jednotlivé preddefinované makrá, kľúčové slová a tvorby komentárov v CodeVisionAVR
 Opísať jednotlivé identifikátory, dátové typy, konštanty, datové premenné a konverzií v CodeVisionAVR
 Opísať jednotlivé operátory, funkcie a ukazovatele v CodeVisionAVR
 Opísať prístup k I/O registrom a k EEPROM v CodeVisionAVR
 Opísať využitie SRAM, prerušenie a externého súboru STARTUP.ASM v CodeVisionAVR C
 Opísať využitie assembleru AVR a volania funkcií v CodeVisionAVR C
 Opísať využitie ladiaceho prostredia AVR Studia 4
 Opísať knižné funkcie jazyka C používané v CodeVisionAVR - 1.časť
 Opísať knižné funkcie jazyka C používané v CodeVisionAVR - 2.časť
 Vysvetliť vytváranie si vlastných knižníc
 Naprogramovať ovládanie LED diód v režime blikania
 Naprogramovať ovládanie LCD maticových displejov - zobrazovanie správ
 Naprogramovať čítanie vstupov z tlačítiek a zobrazenie ich stavov na LED
 Naprogramovať ovládanie maticovej klávesnice 4x4
 Naprogramovať prevod binárneho kódu na BCD kód s výstupom na LED AVR asemblérom
 Naprogramovať ovládanie A/D prevodníka v ATmega16 s výstupom na LCD displej
 Naprogramovať rozklad desiatkových čísel na prvočísla s využitím sériovej komunikácie s virtuálnym
terminálom
 Naprogramovať zoradenie desiatkových čísel s využitím sériovej komunikácie s virtuálnym terminálom
 Naprogramovať obsluhu 7segmentových LED displejov
 Naprogramovať hodiny reálneho času za pomoci časovačov – hodiny, minúty a sekundy, zobrazených
na 7seg. LED displeji – 1.časť
 Naprogramovať hodiny reálneho času za pomoci časovačov – hodiny, minúty a sekundy, zobrazených
na 7seg. LED displeji – 2.časť
 Naprogramovať reguláciu otáčok js motorov za pomoci generovania PWM signálu
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
106
Riešenie priebežných a výstupných didaktických testov. Úlohy zadávané ako samostatná práca žiakom a riešené
vo vývojovom prostredí v PC.
Odporúčaná študijná literatúra:
Váňa Vladimír: Programování v jazyce C, popis a práce vo vývojovom prostředí CodeVisionAVR C
Matoušek Dávid: Práce s mikrokontroléry ATMEL AVR ATmega16 4.díl
Kadáš Anton: Automatizačná technika I.
Dokumentácia AVR (Datasheets) firmy ATMEL
Časovo-tematický plán vyučovania predmetu programovanie mikrokontrolérov-teória.
P. č.
Mesiac vyuč.
hod.
Téma učiva
Organizačné
Formy
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Informačnoreceptívna – výklad.
Učebnica informatiky
9.
1.
Číselné sústavy a súvislosti medzi
nimi
Individuálna, skupinová
práca žiakov
9.
2.
Význam mikropočítačov - základné
pojmy - terminológia
Individuálna, skupinová
práca žiakov
9.
3.
Základná architektúra AVR mikropočítača ATMEGA16
Individuálna, skupinová
práca žiakov
10.
4.
Princíp činnosti mikropočítača
v architektúre AVR
Individuálna, skupinová
práca žiakov
10.
5.
Nastavovanie mikropočítača ATmega16 – pamäťové zámky a prepojky
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
107
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
10.
6.
Rozdelenie pamäťového priestoru
Individuálna, skupinová
práca žiakov
10.
7.
Spôsoby adresovania - priame adresovanie
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
8.
Spôsoby adresovania - nepriame
adresovanie
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
9.
Rozdelenie inštrukcií – presunu dát,
aritmetické, logické, skoku
a preskoku, bitové, porovnávacie a
zvláštne
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
10.
Popis inštrukcií presunu dát priamym
adresovaním
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
11.
11.
Popis inštrukcií presunu dát nepriamym adresovaním
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
12.
12.
Popis aritmetických inštrukcií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
12.
13.
Popis logických inštrukcií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
12.
14.
Popis inštrukcií bitových operácií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
1.
15.
Popis skokových inštrukcií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
1.
16.
Popis preskokových inštrukcií
a volania podprogramu
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
1.
17.
Popis porovnávacích a zvláštnych
inštrukcií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
2.
18.
Práca s vstupno/výstupnými portami.
Individuálna, skupinová
Registre PORTX, DDRX, PINX a ich
práca žiakov
alternatívne funkcie
2.
19.
Zdroje resetu a prerušení
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
20.
Vektorové adresy zdrojov prerušení a
ich obsluha - register SREG
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
21.
Popis a účel sériového kanálu SPI
Individuálna, skupinová
práca žiakov
3.
22.
Nastavenie a riadenie SPI kanálu registre SPRC, SPSR, SPDR
Individuálna, skupinová
práca žiakov
3.
23.
Popis A/D prevodníka
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
108
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Tabuľa
3.
24.
Riadenie A/D prevodníka - registre
Individuálna, skupinová
ADMUX, ADCSRA, ADCH, ADCL,
práca žiakov
SFIOR
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
4.
25.
Popis čítača/časovača 0,2
Individuálna, skupinová
práca žiakov
4.
26.
Režimy čítača/časovača 0,2 - normálny a CTC režim
Individuálna, skupinová
práca žiakov
4.
27.
Režimy čítača/časovača 0,2 - rýchly a Individuálna, skupinová
fázovo korigovaný PWM režim
práca žiakov
4.
28.
Registre riadenia čítača/časovača 0,2
- TCCRX, TCNTX, TIMSK, TIFR
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
5.
29.
Popis čítača/časovača 1
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
5.
30.
Režimy čítača/časovača 1 - normálny
a CTC režim
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
5.
31.
Režimy čítača/časovača 1 - rýchly,
frekvenčný a fázovo korigovaný
PWM režim
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
5.
32.
Registre riadenia čítača/časovača 1 TCCR1A, TCCR1B, OCR1A,
OCR1B, TIMSK a TIFR
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
6.
33.
Didaktický test
Individuálna práca žiakov
Skupinový test
žiakov
Testové hárky
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Časovo-tematický plán vyučovania predmetu programovanie mikrokontrolérov-cvičenie.
P. č.
Mesiac vyuč.
hod.
Téma učiva
Organizačné
Formy
Metódy
Výučby
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Poučenie o bezpečnosti pri práci a
laboratórny poriadok
Frontálna práca žiakov.
Informačnoreceptívna – výklad.
Laboratórny poriadok
v školskom výpočtovom
laboratóriu
9.
1.
2.
9.
3.
4.
Prevody medzi číselnými sústavami
Frontálna, individuálna
práca žiakov.
9.
5.
6.
Priame prevody medzi sústavami
Frontálna, individuálna
práca žiakov.
10.
7.
8.
Základné matematické operácie v
dvojkovej sústave
Frontálna, individuálna
práca žiakov
10.
9.
10.
Opakovanie
Individuálne ústne skúšky
žiakov
11.
12.
Popis vývojového kitu STK500
Individuálna, skupinová
práca žiakov
10.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Učebnica informatiky
Dataprojektor
Tabuľa
Návod na obsluhu STK500
Vývojové zariadenie, PC
109
10.
13.
14.
Popis vývoj. a ladiaceho prostredia
AVR Studio 4
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
15.
16.
Popis vývojového prostredia CodeVisionAVR C
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
17.
18.
Opakovanie
Individuálne ústne skúšky
žiakov
11.
19.
20.
Popis direktív prekladača jazyka C
Individuálna, skupinová
práca žiakov
11.
21.
22.
Popis preddefinovaných makier,
kľúčových slov a tvorba komentárov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
12.
23.
24.
Popis identifikátorov, dátových
typov, konštánt, premenných a
konverzií
Individuálna, skupinová
práca žiakov
12.
25.
26.
Popis operátorov, funkcií a ukazateľov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
12.
27.
28.
Popis prístupu k I/O registrom, k
EEPROM a FLASH
Individuálna, skupinová
práca žiakov
1.
29.
30.
Popis využitia SRAM, prerušenia a
využitia sprievodcu programom
Individuálna, skupinová
práca žiakov
1.
31.
32.
Popis využitia assembleru a volania
funkcií napísaných v assembleri
Individuálna, skupinová
práca žiakov
1.
33.
34.
Popis využitia ladiaceho prostredia
pre ladenie programov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
35.
36.
Popis knižných funkcií jazyka C++ 1.časť
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
37.
38.
Popis knižných funkcií jazyka C++ 2.časť
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
39.
40.
Popis vytvárania si vlastných knižníc
Individuálna, skupinová
práca žiakov
2.
41.
42.
Opakovanie
Didaktický test
Frontálna, individuálna
práca žiakov.
3.
43.
44.
Program ovládania LED diód blikanie
Individuálna, skupinová
práca žiakov
3.
45.
46.
Program ovládania LCD maticových
displejov - výpis správ
Individuálna, skupinová
práca žiakov
3.
47.
48.
Program čítania vstupov z tlačítiek a
zobrazenia ich akcií na LED
Individuálna, skupinová
práca žiakov
3.
49.
50.
Program ovládania maticovej klávesnice 4x4 a výpis jej akcie na LCD
displeji
Individuálna, skupinová
práca žiakov
4.
51.
52.
Program prevodu binárneho kódu na
BCD kód s výstupom na LED,
písaného AVR asemblérom
Individuálna, skupinová
práca žiakov
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor.
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Informačnoreceptívna – výklad.
Reproduktívna –
rozhovor. Príklady
Praktická, riešenia
príkladov
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozho-
Učebnica informatiky
Vývojový softvér, PC
Učebnica informatiky
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Tabuľa, tvorba krátkych
programov na PC
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka AVR asembler
Vývojový softvér, PC
110
4.
53.
54.
Program merania jednosmerných el.
Individuálna, skupinová
napätí s využitím A/D prevodníka so
práca žiakov
zobrazením výsledku na LCD displeji
4.
55.
56.
Program rozkladu desiatkových čísel
na prvočísla s využitím sériovej
komunikácie s virtuálnym terminálom
5.
57.
58.
Program pre zoradenie desiatkových
Individuálna, skupinová
čísel s využitím sériovej komunikácie
práca žiakov
s virtuálnym terminálom
5.
59.
60.
Program obsluhy 7segmentových
LED displejov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
5.
61.
62.
Program realizácie časomiery –
hodiny, minúty, sekundy, zobrazených na 7seg. displeji – 1.časť
Individuálna, skupinová
práca žiakov
5.
63.
64.
Program realizácie časomiery –
hodiny, minúty, sekundy, zobrazených na 7seg. displeji – 2.časť
Individuálna, skupinová
práca žiakov
6.
63.
64.
Program generovania PWM signálu
pre reguláciu otáčok js motorov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
6.
65.
66.
Opakovanie
Didaktický test
Frontálna, individuálna
práca žiakov.
Individuálna, skupinová
práca žiakov
vor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Praktická, riešenia
príkladov
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Učebnica jazyka C++
Vývojový softvér, PC
Vývojový hardvér
Tabuľa, tvorba krátkych
programov na PC
111
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
elektrotechnické merania
Týždenný počet vyučovacích hodín: 3 hodiny, spolu 99 vyučovacích hodín z toho 33 hodín cvičení
Charakteristika predmetu
Učivo elektrotechnických meraní nadväzuje na elektroniku a elektrotechniku. Cieľom predmetu je štúdium
základov elektrotechnických meraní, t.j. princíp a usporiadanie základných, elektrotechnických a číslicových
meracích prístrojov, metódy merania základných elektrotechnických veličín, meranie vlastností elektronických
súčiastok
a zariadení, metódy merania fyzikálnych veličín. Úlohou predmetu je poskytnúť žiakom
a dosiahnuť u žiakov potrebné vedomosti o elektronických prvkoch a ich využití v praxi, naučia sa riešiť jednoduché elektronické obvody. Vyučovací predmet vo svojom poňatí a štruktúre súvisí s výrazným zvýšením dôrazu na činnostnú stránku. Tomuto má napomáhať aj forma cvičení, ktoré sú zamerané na meranie elektronických
obvodov. Žiak má získavať nie izolované vedomosti, ale poznatky zaradené do rôznych poznatkových štruktúr,
vzťahov a vývojových tendencií elektroniky technologických procesov i duševných činností. Cieľom štúdia
predmetu je i rozvoj schopností a zručností žiakov. Dôraz sa kladie na rozvoj poznávacích tendencií žiakov,
najmä na analýzu, syntézu, indukciu, dedukciu, analogické, hodnotiace a tvorivé myslenie. Významným cieľom
predmetu je výchova k zachovávaniu bezpečnosti práce a k zodpovednému prístupu k zariadeniam, ktoré pri
neodbornom zaobchádzaní môžu ohroziť bezpečnosť žiakov. Na vyučovaní treba zvyšovať podiel samostatnej
práce žiakov, aktívnu spoluprácu žiaka na rozvoji vlastného poznania, ďalšieho sebavzdelávania a rozvoja
schopností riešenia problémov.
Učivo obsahuje nasledovné základné tematické okruhy: základné pojmy z meracej techniky, elektronické
meracie prístroje, etalóny el. jednotiek, metódy merania R, L,C a Z, meranie výkonu a el. energie, meranie vlastnosti elektron. prvkov, galvanometre. Podrobnejšie špecifikuje obsah učiva časť: kľúčové prvky učiva – obsahový štandard predmetu. Obsah učiva je ďalej špecifikovaný v nadväznosti na konkrétne ciele, metódy a formy
vzdelávania v tematickom pláne predmetu. Teoretická časť vyučovania je zameraná na poznávaciu zložku,
cvičenia na činnostnú zložku.
Teória merania a úlohy výpočtového charakteru sa riešia na teoretických hodinách. Cvičenia sa vykonávajú
v laboratóriách, pričom je trieda rozdelená na skupiny podľa predpisov MŠ SR. Žiaci získavajú návyky a intelektuálne zručnosti počas cvičení – meraní a experimentov. Cvičenia majú rozvíjať samostatnosť a aktivitu (individuálne úlohy a prístup), ale aj schopnosť kooperovať – tímovú prácu. Na praktických laboratórnych cvičeniach treba rozvíjať schopnosti a zručnosti žiakov zapojovať a oživovať elektrické obvody, vyhľadávať poruchy,
obsluhovať a používať zložitejšie elektronické meracie prístroje a zariadenia. V súlade s platnými normami vedieť spracovať výsledky meraní formou protokolu. Súčasťou náplne cvičení sú aj otázky bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a starostlivosti o životné a pracovné prostredie a rozvíjanie pocitu zodpovednosti za zverenú
meraciu techniku. Na cvičeniach, realizovaných v elektrolaboratóriu, si žiaci prakticky overia meranie elektrických veličín a obvodov a naučia sa používať elektronické meracie prístroje.
Na úspešné štúdium jednotlivých tém sa odporúča systémový prístup. Na prvom mieste je cieľ, ktorý je
kľúčom pre pochopenie funkcie. Ďalej sa riešia najmä správanie, statické
a dynamické vlastnosti a štruktúra s prípadnými väzbami. Ak je to primerané a účelné, vysvetlí sa fyzikálny princíp, prípadne realizácia, konštrukcia a vzorové príklady. Tam, kde je to aktuálne, treba sa oboznámiť so súčasným sortimentom u nás a vo
svete vyrábaných
a používaných meracích prístrojov prostredníctvom firemných katalógov a časopisov.
V záujme bezpečnej práce žiakov a ochrany ich zdravia pri práci, treba rešpektovať všetky zákonné ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia v zmysle platných predpisov. Treba venovať pozornosť životnému prostrediu. Je nevyhnutné, aby vyučujúci poznali
a dodržali všetky právne predpisy a normy o bezpečnosti práce, o práci mladistvých a ochrane ich zdravia. Poučenie žiakov o problematike bezpečnosti práce a ochrany
zdravia sa robí na začiatku školského roka. Žiaci podpíšu vyhlásenie o tom, že boli riadne poučení
o bezpečnostných predpisoch. So špecifickými opatreniami pre jednotlivé pracoviská
a pracovné
operácie sa žiaci oboznamujú v priebehu celého školského roka a to vždy
v úvodnej časti vyučovacej
jednotky.
Kľúčové prvky učiva
(Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Význam a účel merania: metrológia, zákonné meracie jednotky, chyby a presnosť merania, trieda
presnosti, regulácia napätia a prúdu, spotreba a preťažiteľnost meracích prístrojov, rozširovanie meracieho rozsahu, etalóny el. jednotiek.
112
Elektronické meracie prístroje: základné vlastnosti a parametre meracích prístrojov, rozdelenie prístrojov, značky na meracích prístrojoch, elektromechanické prístroje, princípy činnosti, konštrukčné časti prístrojov, elektronické analógové prístroje, jednosmerné
a striedavé el. voltmetre, generátory, Nf generátory, rozmietač, generátory tvarových napätí, galvanometre, registračné prístroje, oscilograf.
Metódy a prístroje na meranie odporov indukčnosti, kapacity a impedancie: meranie veľkých a
malých odporov, voltampérová, porovnávacia a mostíková metóda, meranie vzájomnej indukčnosti, balistické
metódy merania C a elektronický integrátor, meranie C a jeho odporu vybíjaním, meranie L,C,Z troma ampérmetrami a voltmetrami, rezonančné metódy, Wienov, Scheringov, Maxwellov a Owenov mostík.
Meranie výkonu a el. energie: meranie js, 1f a 3f činného výkonu, meranie jalového
a
zdanlivého výkonu, meranie činnej jalovej a zdanlivej energie.
Meranie aktívnych prvkov: meranie polovodičovej diódy, bipolárneho tranzistora
a optoelektronických prvkov.
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
V priebehu vyučovania predmetu výpočtová technika si žiaci osvoja uvedené vedomosti a zručnosti:



















Ovládať zásady bezpečnosti práce, poskytnutie prvej pomoci pri úraze el. prúdom, poznať laboratórny poriadok
Vykonávať vedeckotechnické výpočty na kalkulačke a vedieť využívať PC na spracovanie výsledkov meraní
Definovať pojem meranie, poznať význam merania, vymenovať druhy chýb
Definovať etalón (normál), poznať základné etalóny
Vypočítať konštantu meracieho prístroja, definovať triedu presnosti meracieho prístroja
Určiť triedu presnosti meracieho prístroja
Teoreticky zapojiť meracie prístroje do el. obvodu pri meraní napätie, prúdu a výkonu,
poznať zásady meraní
Zmeniť merací rozsah voltmetra a ampermetra
Uviesť akým spôsobom sa udáva vlastná spotreba voltmetra
Vysvetliť aký má byť vnútorný odpor voltmetra, ako sa vypočíta a od čoho závisí jeho
veľkosť
Odvodiť vzťah pre výpočet predradného odporu
Vysvetliť ako závisí merací rozsah ampérmetra od veľkosti odporu bočníka
Regulovať napätie a prúd
Previesť rozdelenie meracích prístrojov, uviesť ich použitie
Vymenovať druhy prístrojov, poznať značky na číselníku meracieho prístroja
Poznať princípy činnosti, vlastnosti a použitie magnetoelektrických a feromagnetických
prístrojov
Vymenovať rozdiely medzi elektromechanickými a elektronickými analógovými prístrojmi
Charakterizovať analógové a číslicové meracie prístroje, porovnať ich z hľadiska vlastností
Definovať pojem elektronický prístroj, elektronický voltmeter
113










































Popísať vlastnosti elektronických voltmetrov
Vysvetliť základné problémy spojené s používaním EV
Vysvetliť schémy zapojení EV
Vysvetliť rozdelenie a požiadavky kladené na lab. generátory
Definovať základné parametre lab. generátorov
Vysvetliť použitie jednotlivých typov lab. generátorov
Ovládať princíp činnosti a druhy galvanometrov
Poznať vlastnosti a charakteristické parametre galvanometrov
Popísať vlastnosti a použitie registračných mer. prístrojov
Vysvetliť princípy merania napätia, prúdu, el. odporu, indukčnosti a kapacity, nakresliť
schémy zapojení, popísať chyby pri jednotlivých metódach
Nakresliť a objasniť schémy Ohmovej metódy, ako aj Wheatstonov mostík,poznať typy
ohmetrov
Poznať metódy merania veľkých a malých odporov
Vysvetliť v čom spočíva podstatný rozdiel medzi meraním kapacity a meraním indukčnosti V-A metódou
Objasniť schémy merania impedancií metódu troch volmetrov a ampérmetrov, nakresliť fázorový diagram
Vysvetliť schémy merania impedancií rezonančnými metódami
Nakresliť schému merania kondenzátora balistickou metódou, opísať balistický galvanometer
Nakresliť a objasniť schémy merania impedancií mostíkovými metódami (Wienov,
Schieringov, Maxwellov, Owenov, Campbellov)
Popísať schémy merania jednosmerného, jedno / trojfázového výkonu
Vysvetliť meranie jalového a zadnlivého výkonu
Popísať jednofázový elektromer
Vysvetliť princípy merania charakteristík polovodičových prvkov, nakresliť schémy zapojení, popísať chyby pri jednotlivých metódach
Vymenovať rozdiely medzi elektromermi na meranie činnej a jalovej energie
Zmerať V/A charakteristiku polovodičovej diódy
Nakresliť a objasniť schémy merania statických parametrov a charakteristík tranzistorov
Poznať metódy merania charakteristík optoelektrických súčiastok
Dodržiavať bezpečnostné predpisy a pokyny pri práci v laboratóriu
Overiť predložené meracie prístroje a zostaviť korekčné krivky
Určiť triedu presnosti a zistiť či dané prístroje zodpovedajú uvedenej triede presnosti
Vedieť merať osciloskopom
Ovládať programové prostredie LabView a Signal Express
Zostaviť VI v programe SignalExpress pre dané meranie
Overiť funkcie niektorých obvodov z predmetu elektrotechnika a elektronika
Navrhnúť postup merania a odmerať veľkosti odporu predložených rezistorov voltampérovou a mostíkovou metódou
Odmerať vlastnú a vzájomnú indukčnosť
Navrhnúť postup merania a odmerať impedanciu troma V a troma A
Previesť meranie na 1-fáz. transformátore
Navrhnúť postup merania a odmerať výkon
Odmerať závislosť činného príkonu rezistora od napätia
Previesť kontrolu presnosti jednofázového elektromera
Vypočítať chyby elektromera z nameraných hodnôt a zistiť či vyhovuje norme
Zostaviť odberové diagramy odoberaného výkonu
Vypracovať protokol z merania v stanovenom rozsahu, žiak zhrnie zistené údaje
s teoretickým rozborom
114
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
V predmete elektrotechnické meranie využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich
kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
- sprostredkovať informácie vhodným spôsobom tak, aby každý každému porozumel,
- vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
- kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
- správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
- rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
- osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
- hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
- rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania v oblasti elektroniky využívaním všetkých
metód a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
- hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli
prispieť k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie
a prostriedky neviedli k cieľu.
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
Riešenie priebežných a výstupných didaktických testov. Úlohy zadávané ako samostatná práca
žiakom a úlohy riešené v elektrolaboratóriu. Riešenie úloh na e-learningovom serveri. Didaktické
testy, cieľové otázky pre frontálne skúšanie a definovanie zadaní pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. Po ukončení posledného tematického celku v danom vyučovacom predmete pripraví
vyučujúci súborný didaktický test alebo súhrnné zadanie na overenie komplexných vedomostí
a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste a úlohy v zadaní nesmú prevýšiť stanovenú úroveň
vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou
didaktického testu a definovania zadania. Žiaci budú s nimi oboznámení po absolvovaní didaktického
testu a obhájení zadania. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Výsledky didaktického testu
a vytvorených zadaní sú významnou súčasťou sumárneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia
žiaka.
Odporučená literatúra
Antošovský V.: Elektrotechnické merania, Alfa Bratislava
Fiala M., Vrožina M., Hercik J.: Elektrotechnické merania, Alfa Bratislava
Hassmann J., Marťák M., Koudelka J.: Elektrotechnické meranie, Alfa Bratislava
Štepita M.: Elektrotechnické meranie, Alfa Bratislava
Vlach M., Havlíček J., Vlach M.: Začíname s LabVIEW
115
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA
P. č.
Mesiac vyuč.
hodiny
9.
9.
9.
1.
2.
3.
Základné meranie napätia, prúdu a
výkonu, regulácia napätia a prúdu
4.
10.
5.
6.
Organizačné
Formy
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Dataprojektor
– výklad
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Základné vlastnosti a parametre
meracích prístrojov
10.
11.
7.
8.
Rozdelenie prístrojov, značky na
meracích prístrojoch
Elektromechanické prístroje, princípy činnosti, konštrukčné časti prístrojov
11.
9.
Elektronické analógové prístroje,
požiadavky, vlastnosti
11.
10.
Rozdelenie elektronických voltmetrov
11.
12.
11.
12.
Jednosmerný voltmeter s tranzistorom, mostíkový, s OZ a s modulátorom
Striedavé el. voltmetre
12.
13.
Rozdelenie a požiadavky na laboratórne generátory, Nf generátory
12.
14.
Rozmietač, generátory tvarových
napätí
1.
15.
Galvanometre, princíp, usporiadanie,
druhy
16.
Registračné (zapisovacie) prístroje,
oscilograf
1.
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Reproduktívna riadený rozhovor
Frontálna, skupinová
Vlastná spotreba meracích prístrojov, práca žiakov
preťažiteľnost meracích prístrojov,
rozširovanie meracieho rozsahu
Frontálna, skupinová
Etalóny el. jednotiek
práca žiakov
Elektronické meracie prístroje
Metódy
Výučby
Frontálna práca žiakov
Význam a účel merania, metrológia,
zákonné meracie jednotky
Chyby a presnosť merania, trieda
presnosti
10.
10.
Téma učiva
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Práca s knihou
– výklad
Dataprojektor
Problémová úloha
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Reproduktívna –
rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
116
1.
17.
2.
18.
2.
19.
Opakovanie
Metódy a prístroje na meranie odporov, voltampérová, porovnávacia
a mostíková metóda
Meranie veľkých a malých odporov
(zemný, izolačný, prechodový)
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Problémová úloha
Práca s knihou
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Dataprojektor
– výklad
Tabuľa
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Práca s knihou
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
20.
Meranie indukčnosti a kapacity
voltampérovou metódou
2.
21.
Meranie vzájomnej indukčnosti,
balistické metódy merania C a
elektronický integrátor, meranie C a
jeho odporu vybíjaním
3.
22.
Meranie L,C,Z troma ampérmetrami
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Tabuľa
– výklad
3.
23.
Meranie L,C,Z troma voltmetrami
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Tabuľa
– výklad
3.
24.
2.
3.
4.
25.
26.
Frontálna, skupinová
Rezonančné metódy merania L,C a Z práca žiakov
Mostíkové metódy na meranie L,C,Z
Wienov, Scheringov, Maxwellov a
Owenov mostík
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
4.
27.
4.
28.
Meranie jalového a zdanlivého
výkonu
5.
29.
Meranie el. energie
Frontálna, skupinová
práca žiakov
30.
Meranie polovodičovej diódy
Frontálna, skupinová
práca žiakov
31.
Meranie bipolárneho tranzistora
Frontálna, skupinová
práca žiakov
5
5.
Meranie js, 1f a 3f činného výkonu
Frontálna, skupinová
práca žiakov
6.
32.
Meranie optoelektronických prvkov
Frontálna, skupinová
práca žiakov
6.
33.
Záverečné vyhodnotenie
Individuálna práca žiakov.
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna riadený rozhovor
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Reproduktívna –
rozhovor
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Práca s knihou
Tabuľa
Práca s knihou
Dataprojektor
Tabuľa
Informačnoreceptívna Dataprojektor
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Reproduktívna –
Práca s knihou
rozhovor
Dataprojektor
Tabuľa
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu ELEKTROTECHNICKÉ MERANIA - cvičenia
P. č.
Mesiac vyuč.
hodiny
Téma učiva
Organizačné
Formy
Frontálna práca žiakov
9
1.
Oboznámenie sa s laboratóriami, ich
vybavením, laboratórny a prevádz-
Metódy
Výučby
Informačnoreceptívna – výklad
Učebné prostriedky
Didaktická technika
Laboratórny poriadok
v školskom výpočtovom
laboratóriu
117
2.
9.
9.
10.
3.
4.
kový poriadok, organizácia práce v
laboratóriách, bezpečnosť práce,
zásady prvej pomoci pri úrazoch
elektrickým prúdom. hygiena a
fyziológia práce, protipožiarna
ochrana
Frontálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Práca s knihou
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Vybavenie laboratória
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor
Problémová úloha
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Vybavenie laboratória
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna riadený rozhovor
Práca s knihou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Počítač
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Odstránenie chyby spôsobenej
spotrebou meracích prístrojov a
výpočet percentuálnej chyby merania
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Meranie impedancie troma V
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Meranie impedancie troma A
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Vybavenie laboratória
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Chyby a presnosť merania, vyjadrovania chýb, chyby počítaných výsledkov, rušivé vplyvy na meracie
prístroje, kontrola prístrojov
6.
Určenie vlastnej spotreby meracieho
prístroja, zmena meracieho rozsahu
bočníkom a predradným odporom,
určenie vnútorného odporu
7.
Parametre a obsluha laboratórnych
prístrojov
5.
Vybavenie laboratória
Tabuľa
8.
10.
9.
10.
10.
11.
12.
10.
13.
14.
11.
15.
Overovanie predložených meracích
prístrojov, zostavenie korekčných
kriviek
Určenie triedy presnosti a zistenie či
dané prístroje zodpovedajú uvedenej
triede presnosti
Meranie veľkosti odporu predložených rezistorov voltampérovou
metódou
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Meranie veľkosti odporu predložených rezistorov mostíkovou metódou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
16.
11.
17.
Meranie odporu žiarovky voltampérovou metódou
18.
11.
19.
20.
11.
21.
Vybavenie laboratória
Tabuľa
22.
12.
23.
Meranie kapacity VA
a porovnávacou metódou
24.
12.
25.
Určenie vlastnej indukčnosti cievok
ohmovou metódou
26.
118
12.
27.
Meranie vzájomnej indukčnosti
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Vybavenie laboratória
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Práca s knihou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Práca s knihou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Informačnoreceptívna
– výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna
– výklad
Reproduktívna riadený rozhovor
Práca s knihou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
28.
1.
29.
Teoreticky rozbor na 1-fáz. transformátore (výpočet)
30.
1.
1.
31.
Meranie na 1-fáz. transformátore
(naprázdno, nakrátko, pri zaťažení)
32.
Zostrojenie fázorových diagramov
33.
Meranie výkonu v 1-fázových sieťach
34.
2.
35.
36.
2.
37.
38.
2.
39.
Meranie výkonu v obvode striedavého prúdu
Meranie jalového a zdanlivého
výkonu
Meranie závislosti činného príkonu
rezistora od napätia
Meranie el. energie: elektromery na
js. prúd, 1-3 fáz. elektromery
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Overovanie a meranie elektromerov
40.
2.
41.
.
42.
3.
43.
44.
3.
45.
46.
3.
47.
48.
3.
49.
50.
4.
51.
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Kontrola presnosti jednofázového
elektromera elektrodynamickým
wattmetrom pri rôznom zaťažení
Výpočet chyby elektromera z nameraných hodnôt a zistenie či vyhovuje
norme
Zostavenie odberového diagramu
odoberaného výkonu
Oboznámenie sa s osciloskopom,
bloková funkčná schéma a overenie
činnosti funkčných možností osciloskopu
Meranie osciloskopom, význam
ovládacích prvkov, základy obsluhy
osciloskopu
Meranie osciloskopom, fázový
posun, frekvencia, napätie, prúd
zobrazovanie volt-ampérových
charakteristík
Meranie voltampérovej charakteristiky usmerňovacej diódy
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Práca s knihou
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna Vybavenie laboratória
– výklad
Tabuľa
Heuristická – rozhovor
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
52.
119
4.
53.
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – rozhovor
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Meranie h parametrov tranzistora
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Problémová úloha
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Tranzistor ako spínač
Individuálna, skupinová
práca žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Vybavenie laboratória
Tabuľa
Opakovanie
Individuálna práca
žiakov
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Práca s knihou
Tabuľa
Meranie voltampérovej charakteristiky stabilizačnej diódy
54.
4.
55.
Meranie výstupnej charakteristiky
stabilizátora jednosmerného napätia
56.
5.
57.
Dióda v striedavom obvode
Tvarovače
58.
5.
59.
Meranie parametrov tranzistorov –
statické parametre a charakteristíky
60.
5.
61.
62.
6.
63.
64.
6.
65.
Záverečné zhodnotenie
66.
120
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
sieťové technológie
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu 66 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Cieľom vyučovacieho predmetu je hlbšie štúdium a získanie praktických zručností z oblasti teórie, fungovania, návrhu, inštalácie a údržby počítačových sietí LAN a WAN.
Po stránke aplikačnej aj technickej nadväzuje na ostatné odborné predmety.
Predmet obsahuje tieto učebné kapitoly: základy sietí, komunikácia cez sieť, aplikačná, transportná, sieťová, linková a fyzická vrstva, Ethernet, návrh sietí, konfigurácia siete. Kapitoly predstavujú
architektúru, konštrukciu, funkcie, komponenty a modely Internetu a iných počítačových sieti. Využívajú
pri tom vrstvené modely OSI a TCP/IP, určujú ich charakter, úlohy protokolov a služieb na aplikačnej,
sieťovej, linkovej a fyzickej vrstve. Obsahujú zásady a štruktúru IP adresovania a základné pojmy Ethernetu, médií a operácií. Na cvičenia sa používa "model Internetu", ktorý umožní študentom analyzovať
dáta bez toho, aby to ovplyvnilo funkčnosť sietí. Študenti zostavujú jednoduché LAN topológie s použitím
základnej kabeláže, vykonávajú základnú konfiguráciu sieťových zariadení, ako je smerovač a prepínač,
riešia problémy IP adresovania.
Výučba bude podporovaná formou profesionálneho e-learningu význačnej inštitúcie v oblasti sieťových technológii v anglickom jazyku. To umožňuje zároveň sa zdokonaľovať v cudzom jazyku. Elearning obsahuje interaktívne multimediálne študijné materiály a nástroje. Ďalej obsahuje testy overujúce úroveň dosiahnutých schopností.
Predpokladá sa aktívny záujem študentov o tieto najnovšie technické poznatky, pretože počítačové siete a internet sú dnes trendom.
Predmet je vyučovaný formou cvičení, ktoré sa vykonávajú v laboratóriách, pričom je trieda rozdelená na skupiny podľa predpisov MŠ SR. Žiaci získavajú návyky a intelektuálne zručnosti počas cvičení. Cvičenia majú rozvíjať samostatnosť a aktivitu (individuálne úlohy a prístup), ale aj schopnosť kooperovať – tímovú prácu. Súčasťou náplne cvičení sú aj otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a starostlivosti o životné a pracovné prostredie a rozvíjanie pocitu zodpovednosti za zverenú výpočtovú
techniku.
Rozpis učiva – kľúčové prvky učiva (hrubo vytlačené kľúčové prvky predstavujú obsahový štandard učiva):
1. ZÁKLADY SIETÍ. ŽIVOT V SIEŤOVO ORIENTOVANOM SVETE. 1.1 Komunikácia v
sieťovo orientovanom svete. Príklady populárnych komunikačných nástrojov. Podpora nášho
života, učenia sa, práce, zábavy. 1.2 Komunikácia - neodmysliteľná súčasť života. Definícia komunikácie, kvalita komunikácie. 1.3 Sieť ako platforma. Komunikácia cez sieť. Časti siete. Konvergované siete.
1.4 Architektúra Internetu. Sieťová architektúra - odolná voči chybám, škálovateľná, s kvalitou
služby (QoS), bezpečná. 1.5 Trendy v počítačových sieťach. Kariérne možnosti.
2. KOMUNIKÁCIA CEZ SIEŤ. 2.1 Platforma pre komunikáciu. Časti komunikácie, prenos
správ, časti siete, koncové a medziľahlé zariadenia, sieťové média. 2.2 Siete LAN, WAN a intersiete. 2.3 Protokoly. Pravidlá, sieťové protokoly, zostavy protokolov, priemyselné štandardy, interakcia protokolov, technologicky nezávislé protokoly. 2.4 Používanie sieťových modelov. Výhody,
protokolové a referenčné sieťové modely, TCP/IP model, komunikačný proces, PDU a zapuzdrenie,
proces odosielania a príjmu, OSI model, porovnanie modelov. 2.5 Adresovanie v sieti.
Prenos dát ku koncovému zariadeniu, cez intersieť, ku správnej aplikácii. Vytvorenie malej siete.
Sledovanie protokolových dátových jednotiek.
3. APLIKAČNÁ VRSTVA - funkcie a protokoly. 3.1 Aplikácie - rozhrania medzi sieťami. Aplikačná vrstva v OSI a TCP/IP modeli, softvér aplikačnej vrstvy, užívateľské aplikácie a služby, aplikačné protokoly a ich funkcie. 3.2 Poskytovanie aplikácii a služieb. Klient/server model, servery,
121
aplikačné služby a protokoly, P2P. 3.3 Príklady aplikačných protokolov a služieb. DNS, www,
http, smtp/pop, ftp, DHCP, SMB, P2P, telnet. Zachytávanie toku dát.
4. OSI TRANSPORTNÁ VRSTVA. 4.1 Úloha transportnej vrstvy. Využitie transportnej vrstvy,
riadenie konverzácii, podpora spoľahlivej komunikácie. TCP a UDP protokoly. Adresovanie
pomocou portov. Segmentácia a skladanie. 4.2 TCP - spoľahlivá komunikácia. Zabezpečenie spoľahlivosti komunikácie, serverovské procesy, nadväzovanie a ukončovanie spojenia. 4.3 Manažovanie TCP relácii. Skladanie segmentu, potvrdzovanie s oknom, opätovné odosielanie, riadenie zahltenia. 4.4 UDP - komunikácia s nízkou réžiou. UDP - nízka réžia s nižšou spoľahlivosťou, skladanie
datagramov, serverovské procesy a žiadosti, klientské procesy. Sledovanie TCP a UDP.
5. OSI SIEŤOVÁ VRSTVA. 5.1 IPv4. Komunikácia medzi hostiteľmi. IP - protokol bezspojový,
best-effort, nezávislý od média. Zapuzdrenie segmentov, hlavička. 5.2 Delenie hostiteľov do skupín. Dôvody delenia hostiteľov - výkon, bezpečnosť, správa adries, hierarchia. 5.3 Smerovanie –
spôsob spracovania dát. Parametre zariadenia, IP pakety - doprava medzi koncovými bodmi, výstupná brána, cesta ku sieti, cieľová sieť, ďalší skok, postupovanie paketov. 5.4 Smerovanie – učenie sa
smerovačov. Smerovacie protokoly - zdieľanie trás, statické a dynamické smerovanie. Sledovanie
trasy dát.
6. ADRESOVANIE V SIEŤACH IPV4. 6.1 IPv4 adresy. Anatómia adries, prevod medzi dvojkovou a desiatkovou sústavou. 6.2 Adresy na rôzne použitie. Typy adries. Výpočet sieťových, hostiteľských a všeobecných adries. Typ prenosu - unicast, multicast, broadcast. Rezervované, verejné, súkromné, špeciálne adresy, zastarené adresovanie. 6.3 Prideľovanie adries. Plánovanie adresovania siete, statické a dynamické adresovanie, ISP, prehľad IPv6. 6.4 Určenie vlastnej siete.
Maska podsiete, logický súčin. 6.5 Výpočet adries. Základy vytváranie podsietí, správna veľkosť
podsietí, vytváranie podsietí z podsietí, určenie sieťovej adresy, výpočet počtu hostiteľov, určenie
platných adries pre hostiteľov. 6.6 Testovanie sieťovej vrstvy. Ping 127.0.0.1, ping na výstupnú bránu, ping vzdialeného hostiteľa, traceroute, ICMPv4.
7. LINKOVÁ VRSTVA. 7.1 Linková vrstva - prístup k médiu. Podpora vyšších vrstiev, riadenie
prenosu cez lokálne médium, vytváranie rámcov, prepojenie vyšších vrstiev s médiom, štandardy
linkovej vrstvy. 7.2 Techniky riadenia prístupu k médiu. Umiestnenie rámca na médium, riadenie
prístupu k médiu na zdieľaných a nezdieľaných médiách, logická a fyzická topológia, topológie dvojbodová (point-to-point), s mnohonásobným prístupom ( multi-access), kruh. 7.3 Adresy pri riadení prístupu k médiu a rámcovanie dát. Protokoly linkovej vrstvy, rámcovanie, adresovanie. 7.4
Sledovanie dát v intersieti. Skúmanie hlavičiek rámcov.
8. FYZICKÁ VRSTVA. 8.1 Komunikačné signály. Účel, operácie, štandardy a základné princípy
fyzickej vrstvy. 8.2 Signalizácia a kódovanie - reprezentácia bitov. Signalizácia bitov na médiu, kódovanie - zoskupovanie bitov, kapacita prenášaných dát. 8.3 Fyzické média - prepojenie komunikácie. Typy fyzických médií. Medené média, UTP, bezpečnosť medených médií. Optické a bezdrôtové
média. Konektory médií.
9. ETHERNET. 9.1 Prehľad Ethernetu. Štandardy, LLC, MAC, fyzická realizácia. 9.2 Ethernet komunikácia cez LAN sieť. História, správa kolízii, gigabitový Ethernet a nasledujúce verzie. 9.3
Ethernetový rámec. Zapuzdrenie paketu, MAC adresy, šestnástkové čísla, porovnanie adries linkovej
a sieťovej vrstvy, ethernetový unicast, multicast, broadcast. 9.4 Prístupová metóda Ethernetu. 9.5
Fyzická vrstva Ethernetu. MAC, CSMA/CD, časovanie. Prehľad, 10, 100, 1000 Mbps Ethernetu a
budúcnosť. 9.6 Rozbočovače a prepínače. Pôvodný Ethernet a rozbočovače, Ethernet - prepínače,
výberové postupovanie, porovnanie rozbočovač - prepínač. 9.7 ARP protokol. Tabuľky MAC adries,
medziľahlé a koncové zariadenia. Mapovanie IP a MAC adries, pokročilé ARP procesy.
10. NÁVRH SIETÍ A ICH KÁBLOVANIE. 10.1 LAN siete - fyzické prepájanie. Výber vhodného
zariadenia, faktory výberu. 10.2 Prepájanie zariadení. Prepájanie LAN sietí, prepájanie WAN sietí.
122
Porty zariadení. 10.3 Návrh adresnej schémy. Určenie počtu hostiteľov v sieti. Určenie počtu sietí.
10.4 Výpočet podsietí.
11. KONFIGURÁCIA A TESTOVANIE SIETE. 11.1 Konfigurácia sieťových zariadení – základy operačného systému IOS. IOS, pracovné módy IOS, štruktúra príkazu, používanie nápovedy,
testovacie príkazy. 11.2 Základná konfigurácia pomocou IOS. Mená zariadení, heslá, nastavenie
portov. 11.3 Kontrola spojenia. Testovanie - TCP/IP, portov, lokálnej siete, brány, vzdialeného prepojenia, príkaz traceroute. 11.4 Monitorovanie a dokumentovanie siete. Referenčné parametre siete.
Zapojenie malej cvičnej siete, konzolová relácia cez terminálový program.
Konkrétne (špecifické) ciele vyučovania predmetu (hrubo vytlačené ciele predstavujú minimálny
výkonový štandard):
-
opísať život a komunikáciu v sieťovo orientovanom svete
vymenovať populárne komunikačné nástroje
vysvetliť podporu počítačových sietí v našom živote, učení sa, pri práci, pri zábave
definovať komunikáciu a kvalitu komunikácie
vysvetliť pojem siete, ako platformy
vymenovať časti siete
vysvetliť pojem konvergovaná sieť
opísať architektúru internetu
opísať sieťovú architektúru odolnú voči chybám
opísať sieťovú architektúru škálovateľnú
opísať sieťovú architektúru s kvalitou služby
opísať sieťovú architektúru bezpečnú
vymenovať trendy v počítačových sieťach
vymenovať kariérne možnosti
-
definovať komunikáciu cez sieť
opísať platformu pre komunikáciu
vymenovať časti komunikácie
opísať prenos správ
vymenovať časti siete
vymenovať koncové, medziľahlé sieťové zariadenia a sieťové média
definovať siete LAN, WAN a Internet
porovnať siete LAN a WAN
definovať pojem protokol, sieťový protokol, zostava protokolov, priemyselný štandard
definovať pojem interakcia protokolov, technologicky nezávislý protokol
vymenovať výhody používania sieťových modelov
definovať pojem protokolový a referenčný sieťový model
vymenovať vrstvy TCP/IP sieťového modelu
vysvetliť úlohy jednotlivých vrstiev TCP/IP modelu
vysvetliť komunikačný proces
vymenovať protokolové dátové jednotky (PDU) v jednotlivých vrstvách TCP/IP modelu
opísať zapuzdrovanie dát
opísať proces odosielania a prijímania
vymenovať vrstvy OSI sieťového modelu
vysvetliť úlohy jednotlivých vrstiev OSI modelu
porovnať modely TCP/IP a OSI
vymenovať rôzne spôsoby adresovania v sieti
vysvetliť jednotlivé spôsoby adresovania v sieti
vytvoriť malú sieť
sledovať protokolové dátové jednotky
123
-
vymenovať funkcie a protokoly aplikačnej vrstvy
vymenovať protokoly aplikačnej vrstvy
vysvetliť funkcie základných protokolov aplikačnej vrstvy
vymenovať jednotlivé typy poskytovania aplikácii a služieb
vysvetliť jednotlivé typy poskytovania aplikácii a služieb
zachytávať tok dát
-
opísať úlohu a využitie transportnej vrstvy
vysvetliť riadenie konverzácií
vysvetliť podporu spoľahlivej komunikácie
vymenovať základné protokoly transportnej vrstvy
opísať adresovanie pomocou čísiel portov
opísať vlastnosti TCP protokolu
opísať zabezpečenie spoľahlivosti komunikácie
opísať nadväzovanie a ukončovanie spojenia
opísať manažovanie TCP relácií
opísať vlastnosti UDP protokolu
opísať funkciu UDP protokolu
sledovať TCP a UDP
-
opísať úlohu a využitie sieťovej vrstvy
vymenovať vlastnosti protokolu IPv4
vysvetliť vlastnosti protokolu IPv4
vysvetliť zapuzdrovanie segmentov
vymenovať časti hlavičky IPv4 protokolu
vysvetliť funkciu základných častí hlavičky IPv4 protokolu
vymenovať dôvody delenia hostiteľov do skupín
definovať smerovanie
vysvetliť spôsob spracovania dát na sieťovej vrstve
definovať smerovacie protokoly
vysvetliť rozdiel medzi statickým a dynamickým smerovaním
sledovať trasú dát v sieti
-
vysvetliť spôsob adresovanie v sieťach IPv4
vymenovať vlastnosti IPv4 adries
prevádzať čísla medzi dvojkovou a desiatkovou sústavou
vymenovať rôzne použitie IPv4 adries
vymenovať rôzne typy IPv4 adries a vysvetliť ich použitie
vypočítať sieťové, hostiteľské a všeobecné adresy IPv4 protokolu
vymenovať typy prenosu (unicast, multicast, broadcast)
vysvetliť typy prenosu (unicast, multicast, broadcast)
vysvetliť prideľovanie IPv4 adries
vysvetliť rozdiel medzi dynamickým a statickým adresovaním
vysvetliť spôsob určenia vlastnej siete
vysvetliť použitie masky podsiete
vysvetliť základy vytvárania podsietí
vytvoriť jednoduché podsiete
testovať sieťovú vrstvu
-
opísať úlohu a využitie linkovej vrstvy
vymenovať štandardy linkovej vrstvy
definovať riadenie prístupu k médiu
vymenovať techniky riadenia prístupu k médiu
vysvetliť techniky riadenia prístupu k médiu
definovať fyzickú a logickú topológiu siete
124
-
vymenovať logické a fyzické topológie siete
opísať adresy pri riadení prístupu k médiu
opísať rámcovanie dát na linkovej vrstve
sledovať dáta v intersieti
-
opísať úlohu a využitie fyzickej vrstvy
definovať komunikačné signály
definovať signalizáciu a kódovanie
vymenovať základné techniky signalizácie a kódovania, vysvetliť ich činnosť
definovať kapacitu prenášaných dát
vymenovať a vysvetliť možnosti merania kapacity prenášaných dát
definovať fyzické média, vysvetliť ich funkciu
vymenovať typy medených, optických a bezdrôtových médií, ich výhody, nevýhody a použitie
porovnať fyzické média navzájom
rozpoznať konektory médií
skonštruovať UTP prepájací kábel podľa normy
-
definovať a opísať Ethernet
opísať históriu Ethernetu
opísať ethernetový rámec, jeho polia
konvertovať šestnástkové číslice do dvojkovej a desiatkovej sústavy
porovnať adresy linkovej a sieťovej vrstvy
opísať ethernetový unicast, multicast a broadcast
opísať prístupovú metódu Ethernetu
vymenovať technológie Ethernetu na fyzickej vrstve a ich vlastnosti
porovnať jednotlivé fyzické technológie Ethernetu
opísať časovanie v Ethernete
definovať rozbočovač a prepínač, vysvetliť ich činnosť
porovnať rozbočovač a prepínač
opísať protokol ARP a jeho využitie
opísať pokročilé ARP procesy
-
navrhnúť sieť a prepojiť ju káblami
vybrať vhodné zariadenia pre sieť
rozpoznávať porty zariadení
navrhnúť adresnú schému pre navrhnutú sieť
vypočítať podsiete pre navrhnutú sieť
-
opísať a používať operačný systém smerovača
vytvoriť konzolovú reláciu cez terminálový program
nastaviť základné parametre smerovača cez operačný systém príkazového riadka
skontrolovať spojenie medzi uzlami siete
monitorovať a dokumentovať sieť
zaznamenávať referenčné parametre siete
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
- Priebežné ústne skúšanie, didaktické testy k tematickým okruhom, didaktické testy na e-learningu
- Priebežná kontrola pri práci na cvičeniach
- Odporučenie: spracovanie ročníkového projektu z vybraného tematického okruhu. Obhajoba projektu. (Čas spracovania 2-3 mesiace)
125
Odporučená literatúra
E-learning na internetovej stránke cisco.netacad.net. Elektronické dokumenty na ww.cisco.com, elearning.spsknm.sk
ĆASOVO – TEMATICKÝ PLÁN VYUČOVANIA PREDMETU
SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE
Mesiac
9.
10.
P. č.
hodiny
Téma učiva
1 Základy sietí. Život
v sieťovo orientovanom svete.
(6)
1.2. Zásady BOZP, poskytnutie
prvej pomoci, laboratórny
poriadok.
Oboznámenie sa s e-learningom
a registrácia.
3.4. 1.1 Komunikácia v sieťovo
orientovanom svete.
1.2 Komunikácia. 1.3 Sieť ako
platforma.
5.6. 1.4 Architektúra Internetu
1.5 Trendy v počítačových sieťach. Cvičenie – populárne komunikačné nástroje.
2 Komunikácia cez sieť. (6)
7.8. 2.1 Platforma pre komunikáciu.
2.2 Siete LAN, WAN, intersiete.
9.10. 2.3 Protokoly
2.4 Používanie sieťových modelov TCP/IP a OSI.
11.12. 2.5 Adresovanie v sieti.
Cvičenie – vytvorenie malej
siete, sledovanie protokolových
dátových jednotiek.
3 Aplikačná vrstva - funkcie a
protokoly. (4)
13.14. 3.1 Aplikácie.
3.2 Poskytovanie aplikácii a
služieb.
Organizačné
formy
Metódy výučby
Frontálna práca
Učebné prostriedky
Informačno-receptívna
(výklad, rozhovor, reprodukcia)
Individuálna práca Praktická
Učebnica
Frontálna práca
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
Frontálna práca
Informačno-receptívna
PC, elearning
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Individuálna práca Praktická
PC, elearning,
prezentácie,
internet
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
PC, elearning,
prezentácie
Frontálna práca
Skupinová práca
Informačno-receptívna
Praktická
PC, elearning,
prezentácie,
sieťové zariadenia
a komponenty
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
126
11.
12.
15.16. 3.3 Príklady aplikačných protokolov a služieb.
Cvičenie - zachytávanie toku
dát. Opakovanie.
4 OSI transportná vrstva. (6)
17.18. 4.1 Úloha transportnej vrstvy.
4.2 TCP - spoľahlivá komunikácia.
19.20. 4.3 Manažovanie TCP relácii.
4.4 UDP - komunikácia s nízkou réžiou.
21.22. Cvičenie – sledovanie činnosti
TCP a UDP.
On-line test z 3. tematického
okruhu.
5 OSI sieťová vrstva. (8)
23.24. 5.1 IPv4.
5.2 Delenie hostiteľov do skupín.
25.26. 5.3 Smerovanie – spôsob spracovania dát.
Frontálna práca
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie,
Individuálna práca Praktická, reproduktívna program pre
zachytávanie
dát
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
Frontálna práca
Informačno-receptívna prezentácie
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
Individuálna práca Praktická
PC, elearning,
prezentácie,
Individuálna práca Praktická, reproduktívna program pre
zachytávanie
dát
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
Frontálna práca
Informačno-receptívna
PC, elearning,
prezentácie
127
Mesiac
12.
1.
2.
3.
4.
Téma učiva
P. č.
hodiny
27.28. 5.4 Smerovanie – učenie sa
smerovačov.
Cvičenie – výstupná brána,
sledovanie trasy.
Organizačné
formy
Frontálna práca
29.30. Opakovanie.
6. Adresovanie v sieťach
IPv4. (8)
31.32. 6.1 IPv4 adresy.
6.2 Adresy pre rôzne použitie.
33.34. 6.3 Prideľovanie adries.
6.4 Určenie vlastnej siete.
35.36. 6.5 Výpočet adries.
6.6 Testovanie sieťovej vrstvy.
37.38. Cvičenie – návrh podsietí,
testovanie siete.
7 Linková vrstva. (6)
39.40. 7.1 Linková vrstva - prístup
k médiu.
41.42. 7.2 Techniky riadenia prístupu k médiu.
7.3 Adresy pri riadení prístupu k médiu a rámcovanie
dát.
Individuálna práca
Praktická, reproduktívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
Informačno-receptívna prezentácie
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Skupinová práca
Praktická
43.44. 7.4 Sledovanie dát v intersieti.
Cvičenie - skúmanie hlavičiek rámcov.
8 Fyzická vrstva. (4)
45.46. 8.1 Komunikačné signály.
8.2 Signalizácia a kódovanie.
47.48. 8.3 Fyzické média.
Cvičenie – konektory médií.
Opakovanie.
Frontálna práca
9 Ethernet. (6)
49.50. 9.1 Prehľad Ethernetu.
9.2 Ethernet - komunikácia
cez LAN sieť.
9.3 Ethernetový rámec.
51.52. 9.4 Prístupová metóda Ethernetu.
9.5 Fyzická vrstva Ethernetu.
53.54. 9.6 Rozbočovače a prepínače.
9.7 ARP protokol.
Cvičenie – ARP protokol.
Individuálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Skupinová práca
Metódy výučby
Učebné prostriedky
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Praktická
PC, elearning,
prezentácie
PC, elearning,
prezentácie
PC, elearning,
prezentácie,
kalkulačka
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Praktická
PC, elearning,
prezentácie
Frontálna práca
Frontálna práca
Frontálna práca
Skupinová práca
Individuálna práca
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna
Praktická
Praktická, reproduktívna
Frontálna práca
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
Informačno-receptívna prezentácie
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna
Praktická
Frontálna práca
Frontálna práca
Individuálna práca
PC, elearning,
prezentácie
PC, elearning,
prezentácie,
sieťové média a
konektory
128
Mesiac
P. č.
hodiny
5.
55.56.
57.58.
59.60.
6.
61.62.
63.64.
65.66.
Téma učiva
10. Návrh sietí a ich káblovanie. (4)
10.1 LAN siete - fyzické
prepájanie.
10.2 Prepájanie zariadení.
10.3 Návrh adresnej schémy.
10.4 Výpočet podsietí.
11 Konfigurácia a testovanie siete. (8)
11.1 Konfigurácia sieťových zariadení – základy
operačného systému IOS.
11.2 Základná konfigurácia
pomocou IOS. 11.3 Kontrola spojenia.
11.4 Monitorovanie a dokumentovanie siete.
Cvičenie – základná konfigurácia smerovača cez konzolovú reláciu, zapojenie
siete.
Finálny test.
Opakovanie.
Organizačné
formy
Frontálna práca
Frontálna práca
Skupinová práca
Skupinová práca
Metódy výučby
Učebné prostriedky
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna
Praktická
PC, elearning,
prezentácie, kalPraktická
kulačka
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Frontálna práca
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Informačno-receptívna PC, elearning,
prezentácie
Praktická
PC, elearning,
prezentácie, sieťové zariadenia
a komponenty
Praktická, reprodukPC, elearning,
tívna
prezentácie
Frontálna práca
Skupinová práca
Individuálna práca
Individuálna práca
129
Učebné osnovy vyučovacieho predmetu
informačné technológie
Týždenný počet vyučovacích hodín: 2 hodiny, spolu 66 vyučovacích hodín
Charakteristika predmetu
Výučba predmetu nadväzuje na hlavný predmet odborného zamerania elektronické počítačové systémy po
stránke technickej, na výpočtovú techniku, ekonomiku a ostatné odborné predmety po stránke aplikačnej. Pri
vyučovaní sa kladie dôraz na aktívnu prácu žiakov v skupine, vyučovanie je organizované formou 2 hodinových
praktických cvičení s počítačmi, so sieťou a s komunikačnou technikou. Trieda sa delí na skupiny podľa predpisov
Ministerstva školstva SR. Úlohou predmetu je poskytnúť žiakovi informácie o štruktúre, činnosti a použití databázových systémov a jednotlivých modulov pre správu databáz. Oboznamuje žiaka so stratégiami použitými pri
tvorbe databázových systémov, základnému porozumeniu relačných databáz, inštaláciu, správu databázových
systémov, dotazovanie v rámci databázových systémov, implementácie a nasadenia v sieťovom prostredí. Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci pochopili, že aplikácie sú programy, ktoré umožňujú riešiť
určité triedy úloh a problémov, chápali aplikáciu ako súbor úzko súvisiacich algoritmov na spracovanie údajov,
oboznámili sa s hlavnými triedami úloh a problémov, ktoré sa riešia prostriedkami informačných technológií. Naučia sa základy tvorby databáz a získajú skúsenosti s tvorbou www stránok. Zoznámia sa so syntaxou jazyka
SQL, XML, HTML, XHTML, CSS a základnými programátorskými technikami. Naučia sa používať redakčné
systémy pri tvorbe www stránok. Získajú grafické cítenie pri návrhu dizajnu www stránok. Pri tvorbe www stránok
dodržiavajú odporúčania W3C a dokážu optimalizovať stránky pre zobrazenie na rôznych verziach internetových
prehliadačov. Sú schopný optimalizovať stránku pre vyhľadávače a metódami SEO zvyšovať návštevnosť stránok. Obsah učiva je ďalej špecifikovaný v nadväznosti na konkrétne ciele, metódy a formy vzdelávania v tematickom pláne predmetu. Dôraz sa kladie na činnostný spôsob nadobúdania poznatkov, cez praktickú činnosť
objavovať zovšeobecnenia a zákonitosti. Cieľom vyučovacieho predmetu je poskytnúť žiakom súbor vedomostí,
zručností a kompetencií o problematike, formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručností a kľúčové
kompetencie, ktoré nájdu využite pri ďalšom vzdelávaní. V jednotlivých témach žiaci riešia konkrétne úlohy čím
sa podnecuje ich kreatívne myslenie. Oblasť informačných technológií si vyžaduje neustále štúdium, pochopenie
zmien, odhalenie nových možností a sústavné reagovanie na nové skutočnosti, získané informácie z predmetu
informačné technológie môžu byť pre žiakov impulzom, aby odštartovali svoju kariéru v oblasti IT.
Kľúčové prvky učiva (Tučne vytlačené kľúčové prvky učiva predstavujú obsahový štandard):
Delenie databáz, databázová terminológia, vývoj databázových systémov, vlastnosti databázových systémov,
relačný databázový systém - relácie 1:N, 1:1, M:N, normalizácia databázy, LAMP, XAMPP, Apache, MySQL,
PHP, phpMyAdmin, dotazovací jazyk SQL, SQL dotazy, výrazy podmienky a operátory, vstavané funkcie,
manipulácia s dátami, dátové typy, výber dát z databázy, klauzuly ORDER BY, GROUP BY, HAVING, vnorené
dotazy, spájanie tabuliek, aritmetické, porovnávacie, znakové a logické operátory, úpravy a mazanie dát
databázy, tvorba a údržba tabuliek, primárny kľúč, integrita dát, matematické funkcie, funkcie pre prácu
s textovým reťazcom a s dátumom a časom, administrácia užívateľských práv, tenký a tlstý klient, pripojenie
k údajom v databáze, webové služby v SQL a XML.
Internet. pojem internet, internetový prehliadač, architektúru klient/server, typy domén, registrácia domén,
spôsoby správy domén, webhosting, internetová bezpečnosť, SQL injection, XSS, zásady tvorby www stránok,
pravidlá a syntax HTML stránok, štruktúra HTML stránky, odporúčania W3C, HTML, formátovanie vlastností stránky, textu a písma, zoznamy - číslovaný, nečíslovaný, linka, stĺpce a medzery, práca
s
odkazmi, obrázky, rámy, tabuľky, formuláre, meta informácie, HTML kódy farieb, SEO ranking
a
hodnotenie stránok, on-page a of-page optimalizácia, CSS - kaskádne štýly, CLASS - triedy, ID - identifikátor,
vlastnosti textu, písma, farieb a pozadia, rozmery, okraje, rámčeky, zobrazenie a pozície elementu, šablony
a skripty, Google Analytics, CMS systém - redakčný systém, E-SHOP, Joomla, Drupal, PrestaShop, WordPress, phpBB fórum, Piwigo galéria, Moodle.
Odporúčaná vstupná úroveň:
ovládanie slovenského jazyka na úrovni ZŠ
písanie znakov na klávesnici
formátovanie písma
používanie schránky
práca so štruktúrou súborov a priečinkov
vyhľadávanie informácií na internete
130
-
ovládanie základov kreslenia v programe skicar
Všeobecné ciele vyučovania predmetu (vyučovacie zámery):
Cieľom vyučovania predmetu je hlbšie štúdium a získanie praktických zručností z ďalších oblastí použitia počítačových systémov. Vychádza sa pri tom z poznatku, že väčšinu prác nevykonáva izolovaný pracovník na izolovanom počítači, ale skupina spolupracovníkov, ktorí majú vlastné údaje a pracujú nad spoločnými údajmi. Cieľom
vyučovacieho predmetu je v prvom polroku poskytnúť žiakom súbor vedomostí, zručností a kompetencií o princípoch činnosti databázového systému, spôsoboch tvorby jednotlivých relácii a konfigurácie pre optimalizáciu dotazovania údajov z databáz. Cieľom (úlohou) druhého polroku je poskytnúť žiakom a dosiahnuť u žiakov potrebné
vedomosti pri tvorbe a používaní www stránok. Súčasťou je zvládnutie základných technológií internetu, používanie prehliadačov, ochrana www stránky. Poslaním vyučovania predmetu je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky tvorby www stránok, sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri vytváraní stránok.
Dostupné techniky majú poskytnúť vyučovaniu široký priestor na motiváciu a praktické projekty. Predmet má
formovať logické myslenie a rozvíjať vedomosti, zručnosti a kľúčové kompetencie využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní, odbornej praxi a profesijnom živote. Transfer vedomostí a zručností by sa mal zabezpečiť formou výkladu,
demonštrácie návrhových postupov prezentovaných cez dataprojektor a praktického tréningu tvorby databáz a
www stránok. Spätná väzba sa realizuje po prebraní učiva na každej hodine formou diskusie s problémovými
otázkami. Žiaci by mali byť priebežne informovaný o správnosti svojich postupov, výsledkoch
a pokrokoch.
Tučne vytlačené špecifické ciele predstavujú minimálny výkonový štandard:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovládať bezpečnostné a požiarne predpisy pri práci s výpočtovou technikou.
Definovať architektúru klient/server.
Vysvetliť technológie LAMP.
Vysvetliť technológie PHP, MySQL, Apache.
Vysvetliť technológie IIS, ASP, MS SQL Serveru.
vymenovať databázové systémy súčasnosti.
Popísať prostredie XAMPP, PhpMyAdmin, MySQL.
Spravovať databázový systém.
Získať solídne znalosti z metodiky projektovania databáz a ich dokumentovania.
Poznať postup návrhu štruktúry bázy dát –Normovanie 1.NF, 2.NF, 3.NF. pre vytvorenie tabuliek a
riešenie vzťahov medzi tabuľkami 1:1, 1:N a N:M.
Navrhnúť a normalizovať databázu.
Popísať dotazovací jazyk SQL a dátové typy.
Použiť príkaz SELECT na modelových situáciách.
Získať dáta z databázy, získať dáta z viacerých tabuliek, výber riadkov a stĺpcov v tabuľke.
Vytvoriť, zmazať a upraviť databázu a tabuľky.
Použiť príkazy INSERT, UPDATE, DELETE na model. situáciách.
Triediť a zoskupovať dáta pomocou klauzuly ORDER BY, GROUP BY, HAVING, používať vnorené
dotazy.
Spájať viaceré tabuľky, vybrať dáta z viacerých tabuliek.
Využívať aritmetické, porovnávacie, znakové a logické operátory.
Upravovať a mazať dáta databázy, tvoriť a udržiavať tabuľky.
Poznať jedinečné hodnoty v primárnych kľúčoch a ich automatické generovanie, riadiť integritu dát.
Aplikovať matematické funkcie, funkcie pre prácu s textovým reťazcom a pre prácu s dátumom a časom.
Definovať pojem aplikačné rozhranie- tenký a tlstý klient.
Pripojiť sa k údajom v databáze.
Používať funkcie PHP pre prácu s databázovým serverom MySQL.
Poznať webové služby v SQL a XML.
Vysvetliť rozdiel medzi primárnym a cudzím kľúčom.
Pridať/odobrať primárny kľúč z tabuľky.
Získať informácie o fyzickej organizácii dát a indexoch.
Prideliť a odobrať práva pre prístup a prácu s tabuľkami.
Opísať základné vlastnosti XML a štruktúru XML dokumentu.
Aplikovať znalosti pri praktickej práci, získať prehľad v oblasti IT.
Definovať pojem internet, prehliadač a vymenovať druhy, prispôsobiť si internet. prehliadač vzhľadom na
užívateľa.
Vymenovať jednotlivé typy domén, vysvetliť registráciu domén, vymenovať spôsoby správy domén.
Vysvetliť pojem webhosting.
Vysvetliť pojem šifrovanie, vymenovať spôsoby zabezpečenia elektronickej pošty.
Vymenovať zásady tvorby www stránok.
Otvoriť web stránky v Poznámkovom bloku, prezerať web stránky v IE.
Opísať pravidlá a syntax HTML stránok, vysvetliť štruktúru HTML stránky.
Porozumieť jazyku HTML, vybrať nástroje pre tvorbu web stránok.
Zvoliť optimálnu štruktúru stránky, navigáciu, kombinácie písma a farieb.
131
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vytvoriť hlavičku a telo dokumentu HTML.
Vytvoriť odstavce, zalomiť riadky, nastaviť názov stránky, formátovať text pomocou značiek
HTML, vytvárať nadpisy
Formátovať vlastnosti stránky, textu a písma, vytvoriť zoznamy, linku, stĺpce a medzery.
Vymenovať druhy odkazov, aplikovať jednotlivé odkazy na www stránke.
Vložiť, formátovať a prispôsobiť obrázky.
Vytvoriť, vložiť, formátovať a prispôsobiť tabuľky.
Opísať formuláre a vytvoriť ich na www stránke.
Vytvoriť vlastnú webovú stránku s použitím HTML.
Definovať CSS - kaskádne štýly.
Opísať základný koncept CSS.
Definovať CLASS a ID, vysvetliť možnosť využitia CLASS a ID.
Vytvoriť www stránku pomocou kaskádnych štýlov.
Opísať základné vlastnosti XHTML, základný koncept XHTML
Opísať základné vlastnosti FLASH
Popísať históriu a súčasnosť skriptovacích jazykov.
Definovať skriptovací jazyk PHP
Vytvoriť www stránku pomocou XHTML.
Optimalizovať stránku pre správne fungovanie, dodržiavať odporúčania W3C, optimalizovať stránku
pre rôzne internetové prehliadače, zvyšovať rýchlosť stránok.
Opísať redakčné systémy CMS.
Predstaviť Drupal, Joomlu, PrestaShop
Vyriešiť jednoduché úlohy v JavaScripte.
Analyzovať problém, popísať proces vývojového cyklu programov a prehľad skriptovacích jazykov.
Charakterizovať základnú štruktúru www stránok. Popísať z akých častí sa skladá a ako tieto časti spolupracujú.
Vytvoriť vlastnú webovú stránku s použitím skriptov.
Vytvoriť webovú stránku s použitím redakčného systému.
Zistiť, či je www stránka validná.
Optimalizovať www stránku s ohľadom na SEO.
Vedieť vysvetliť pojem SEO.
Chápať indexovanie stránok robotmi.
Zistit odkiaľ na stránku prichádzajú návštevníci.
Použivať Google Analytics.
Vedieť nájsť optimálne kľúčové slová.
Upozorniť vyhľadávače na svoje stránky.
Zistiť, či už vyhľadávacie roboty navštívili moju stránku a poznať koľko mojich stránok vyhľadávač zindexoval.
Poznať kde je dobré umiestniť na stránku kľúčové slová.
Vedieť ako sa dá zakázať robotom, aby indexovali určité stránky.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
V predmete využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné
a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Komunikatívne a sociálne interakčné spôsobilosti
sprostredkovať informácie vhodným spôsobom tak, aby každý každému porozumel,
vyjadriť alebo formulovať (jednoznačne) vlastný názor a záver,
kriticky hodnotiť informácie (časopis, internet),
správne interpretovať získané fakty, vyvodzovať z nich závery a dôsledky.
Interpersonálne a intrapersonálne spôsobilosti
rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére,
osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve,
hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých.
Schopnosti riešiť problémy
rozpoznávať problémy v priebehu ich vzdelávania v oblasti programovania využívaním všetkých metód
a prostriedkov, ktoré majú v danom okamihu k dispozícii,
hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by mohli prispieť
k riešeniu daného problému, pokiaľ doteraz používané metódy, informácie a prostriedky neviedli k cieľu.
Výchovné ciele
výchova k rozvoju logického myslenia
výchova k profesionálnemu prístupu k práci
132
problematika používania legálneho softvéru
výchova k hospodárnemu využitiu zdrojov a k využivaniu open source
výchova k presnosti, dôslednosti a vytrvalosti pri tvorbe databáz
výchova k sebakontrole za použitia validatora W3C
výchova k estetickej tvorbe www stránok
výchova k úcte k druhému v rámci tímovej práce na spoločnom projekte
-
Dôkaz dosiahnutia výkonového štandardu žiakmi:
Riešenie priebežných a výstupných didaktických testov. Úlohy zadávané ako samostatná práca žiakov
a riešené na PC. Riešenie úloh na e-learningovom serveri. Didaktické testy, cieľové otázky pre frontálne skúšanie a definovanie zadaní pripravuje vyučujúci v rámci tematických celkov. Po ukončení posledného tematického
celku v danom vyučovacom predmete pripraví vyučujúci súborný didaktický test alebo súhrnné zadanie na overenie komplexných vedomostí a zručností žiakov. Otázky v didaktickom teste a úlohy v zadaní nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov v jednotlivých tematických celkoch. Kritériá hodnotenia musia byť súčasťou
didaktického testu a definovania zadania. Žiaci budú s nimi oboznámení po absolvovaní didaktického testu
a obhájení zadania. Hodnotiacu škálu si volí vyučujúci. Výsledky didaktického testu a vytvorených zadaní sú
významnou súčasťou sumárneho hodnotenia a uchovávajú sa za dobu štúdia žiaka. Žiak splní požiadavky pokiaľ
splní všetky kritériá (didaktické testy, obhájené zadania), a ak formálne vyhotoví kompletnú www stránku s použitím databázy a umiestni ju na server. Záznamy o dosiahnutých kritériách bude učiteľ zapisovať do kontrolného
záznamu, ktorý vytvorí na základe kritérií všetkých vzdelávacích výstupov.
Časovo - tematický plán vyučovania predmetu informačné technológie
Mesiac
9
P. č.
vyuč.
hodiny
1.
2.
9
7.
8.
10
9.
10.
10
Historický vývoj databázových systémov,
delenie databáz, databázová terminológia základné pojmy, základné vlastnosti databázových systémov
5.
6.
10
Organizácia práce,
poučenie o bezpečnosti
pri práci, laboratórny
poriadok
3.
4.
9
Téma učiva
Relačný databázový
systém - relácie 1:N,
1:1, M:N, normalizácia
databázy
Metódy
Výučby
informačno-receptívna –
výklad
laboratórny poriadok
v tlačenej podobe, film
o poskytnutí pomoci pri
úraze el. prúdom
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
skupinová práca
žiakov
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet, spätný projektor,
priesvitky
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
skupinová práca
žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická–rozhovor
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, spätný
projektor, priesvitky
počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická–rozhovor, inštalácia XAMPP
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická–rozhovor, riešenie
úloh
Výber dát z databázy,
dátové typy, výber
riadkov a stĺpcov v
tabuľke
Učebné prostriedky
Didaktická technika
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna
práca žiakov
vyučovacia hodina,
LAMP, Apache,
cvičenie, frontálna,
MySQL, PHP, IIS, ASP, individuálna práca
MS SQL Server, inštažiakov
lácia XAMPP, PhpMyAdmin
vyučovacia hodina,
Projektovanie databázo- cvičenie, individuálvej aplikácie - všeobec- na, skupinová práca
né zásady,
žiakov
dotazovací jazyk SQL
11.
12.
Organizačné
Formy
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická–rozhovor, riešenie
úloh
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet, spätný
projektor, priesvitky
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
133
10
13.
14.
11
19.
20.
12
21.
22.
12
23.
24.
12
25.
26.
1
27.
28.
1
29.
30.
1
31.
32.
2
33.
34.
2
35.
36.
2
študijné texty v elektronickej podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová, heuristická,
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, internet
vyučovacia hodina,
Úpravy a mazanie dát
cvičenie, individuáldatabázy, tvorba a
na, skupinová práca
údržba tabuliek,
žiakov
zmena údajov v tabuľke,
vymazanie údajov z
tabuľky
vyučovacia hodina,
Vkladanie dát do datacvičenie, individuálbázy, vloženie záznana, skupinová práca
mov do tabuľky
žiakov
vyučovacia hodina,
Jedinečné hodnoty v
cvičenie, individuálprimárnych kľúčoch a
na, skupinová práca
ich automatické genero- žiakov
vanie, riadenie integrity
dát
vyučovacia hodina,
Výpočty a funkcie cvičenie, individuálmatematické funkcie,
na, skupinová práca
funkcie pre prácu s
žiakov
textovým reťazcom,
funkcie pre prácu s
dátumom a časom
vyučovacia hodina,
Administrácia užívateľ- cvičenie, frontálna,
ských práv,
skupinová práca
aplikačné rozhraniežiakov
tenký a tlstý klient,
pripojenie k údajom v
databáze
vyučovacia hodina,
Funkcie PHP pre prácu s cvičenie, frontálna,
databázovým serverom
skupinová práca
MySQL, webové
žiakov
služby v SQL a XML
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová,
študijné texty v elektronickej podobe, počítač,dataprojektor, interaktívna tabuľa, texty na
školskom portáli, internet
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová, heuristická,
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
vyučovacia hodina,
Spracovanie komplexnej cvičenie, individuálúlohy, samostatná práca, na práca žiakov
opakovanie
vyučovacia hodina,
Úvod do sveta internetu, cvičenie, frontálna,
architektúra
skupinová práca
klient/server, domény na žiakov
internete, registrácia
domén, správa domén,
webhosting
vyučovacia hodina,
Zásady tvorby www
cvičenie, frontálna,
stránok, odporúčania
skupinová práca
W3C, nástroje na tvorbu žiakov
webových stránok
reproduktívna, výskumná
Spájanie viacerých
tabuliek, výber dát z
viacerých tabuliek
17.
18.
11
informačnoreceptívna – výklad,
riešenie úloh
15.
16.
11
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
Triedenie a zoskupovanie dát -klauzuly
ORDER BY, GROUP
BY, HAVING
vnorené dotazy
Výrazy podmienky
a operátory,
aritmetické a porovnávacie operátory
znakové a logické
operátory
37.
38.
Pravidlá a syntax
HTML stránok, štruktú-
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
informačnoreceptívna – výklad,
riešenie úloh
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová, heuristická,
výskumná
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor, riešenie úloh
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor, riešenie úloh
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor
výkladovo-ilustratívna, informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor, rieše-
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet, spätný
projektor, priesvitky
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet, spätný
projektor, priesvitky
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet, spätný
projektor, priesvitky
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
134
ra HTML stránky,
META informácie
2
43.
44.
3
Tvorba www stránky
pomocou CSS, vypracovanie zadania
Redakčné systémy,
CMS (WordPress,
Joomla, phpBB fórum,
Piwigo galéria, Moodle)
Inštalácia a správa CMS
systému Drupal
63.
64.
6
Šablóny a skripty pre
www stránky, Google
Analytics
61.
62.
6
CSS- rozmery, okraje a
rámčeky, zobrazenie a
pozície elementu,
tabuľky
59.
60.
6
CSS- vlastnosti textu,
písma, farieb a pozadia,
príklady
57.
58.
5
CSS - kaskádne štýly,
základný koncept CSS,
CLASS - triedy, ID identifikátor
55.
56.
5
Optimalizácia webu SEO
53.
54.
5
XHTML, flash, PHP,
Tvorba vlastnej stránky
51.
52.
5
výkladovo-ilustratívna, reproduktívna, výkladovoproblémová,
49.
50.
4
vyučovacia hodina,
Tabuľky, rámy, formucvičenie, individuálláre, HTML kódy farieb, na, skupinová práca
príklady
žiakov
Zoznamy - číslovaný,
nečíslovaný, práca s
odkazmi, Obrázky,
príklady
47.
48.
4
výkladovo-ilustratívna, výkladovo-problémová
45.
46.
4
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
Formátovanie vlastností
stránky, textu a písma,
príklady
41.
42.
3
nie úloh
39.
40.
3
žiakov
E-SHOP - CMS systém
PrestaShop
65.
66.
Opakovanie, záverečné
hodnotenie
výkladovo-ilustratívna, výkladovo-problémová
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
práca žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
riešenie úloh
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
skupinová práca
žiakov
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
skupinová práca
žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
informačnoreceptívna – výklad, reproduktívna
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
výkladovo-ilustratívna, výkladovo-problémová
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor, riešenie úloh
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna práca žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor, riešenie úloh
výkladovo-problémová, heuristická, výskumná, riešenie
úloh
vyučovacia hodina,
cvičenie, frontálna,
skupinová práca
žiakov
informačnoreceptívna – výklad,
heuristická – rozhovor,
reproduktívna
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna, skupinová práca
žiakov
výkladovo-ilustratívna, výkladovo-problémová, riešenie
úloh
vyučovacia hodina,
cvičenie, individuálna práca žiakov
Reproduktívna - riadený
rozhovor
výkladovo-ilustratívna, výkladovo-problémová, heuristická,
výskumná, riešenie úloh
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet, spätný
projektor, priesvitky
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
práca s knihou, podobe,
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, počítač,
dataprojektor, texty na
školskom portáli, internet
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
práca s knihou, študijné
texty v elektronickej
podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
práca s knihou, počítač,
dataprojektor, texty na
školskom portáli, internet
študijné texty v elektronickej podobe, počítač,
dataprojektor, interaktívna
tabuľa, texty na školskom
portáli, internet
počítač, dataprojektor,
interaktívna tabuľa, texty
na školskom portáli, internet
135
Odporúčaná študijná literatúra
Cody Lindley: jQuery - Kuchařka programátora, Computer Press,2010, ISBN: 9788025131527
Connolly T., Begg C., Holowczak R.: Mistrovství – Databáze - Profesionální průvodce tvorbou efektivních databází, Computer Press,2009, ISBN:978-80-251-2328-7
Dan Rubin, Ian Lloyd, Jeff Croft: Mistrovství v CSS Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1705-7
Darie C., Sirovich J.: SEO v PHP-Programujeme profesionálně, Computer Press,2008, ISBN: 978–80–251–2083–5
DUBOIS, P.: MySQL profesionálně. Praha: Mobil Media, 2003, ISBN: 80-865-9341-X
GUTMANS, A.: Mistrovství v PHP 5. Praha: Computer Press,2005, ISBN: 80-251-0799-X
Hernandez, M.J., Viescas, J.L.: Myslíme v jazyku SQL - tvorba dotazu. Praha: GRADA
Publishing, 2004. ISBN 80-247-0899-X
KOFLER, M.: Mistrovství v MySQL. Praha: Computer Press, 2007, ISBN 978-80-251-1502-2
KOSEK, J.: PHP Tvorba interaktivních internetových aplikací. Praha: Grada, 1999, ISBN: 80-716-9373-1
Lacko, L.: WEB a databáze. Programujeme internetové aplikace. Praha: Computer Press, 2001.
ISBN 80-7226-555-5
LACKO, Ľ.: PHP a MySQL Hotová řešení. Praha: Computer Press,2007, ISBN 80-251-1695-1
Marc Delisle: phpMyAdmin – efektivní správa MySQL. Zoner Press, 2004, ISBN 80–86815–09–9
Mohammed J. Kabir: Apache Server 2 Kompletní příručka administrátora, Computer Press, 2004, ISBN: 80-251-0319-6
Molinaro A.: SQL Kuchařka programátora, Computer Press,2009, ISBN:978-80-251-2617-2
MySQL Group. MySQL Documentation [online]. Dostupný z WWW: http://dev.mysql.com/doc/#refman
Nicholas Z. Zakas: JavaScript pro webové vývojáře, Computer Press, 2009, ISBN 978-80-251-2509-0
PANKRÁC, M.: PHP a MySQL bez předchozích znalostí. Praha: Computer Press,2007, ISBN: 80-251-1758-3
Polzer J.: 333 tipů a triků pro Drupal, Computer Press, 2010, ISBN: 9788025129425
Rebenschied S.: Macromedia Flash 8 Professional, Computer Press, 2007, ISBN: 80-251-1696-4
Ryan K. Stephens, Ronald R. Plew: Naučte sa SQL za 28 dní, Computer Press, 2010, ISBN: 978-80-251-2700-1
Wempen F.: HTML a CSS, Computer Press, 2007, ISBN: 978-80-251-1505-3
136
Download

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA Alexandra Dubčeka Kalinčiakova 7