Názov predmetu
odborný výcvik
Časový rozsah výučby
15 hodín týţdenne, spolu 498 vyučovacích hodín
15 hodín týţdenne, spolu 498 vyučovacích hodín
17,5 hodín týţdenne, spolu 525 vyučovacích hodín
prvý
druhý
tretí
2964 2 cukrár
slovenský jazyk
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
Charakteristika predmetu
V oblasti odborných predmetov a odborného výcviku je príprava zameraná na osvojenie si
odborných vedomostí a zručností. Absolvent ovláda technologické postupy, je schopný výkonu
odborných činností v podmienkach remeselnej výroby. Je schopný uplatniť sa na trhu práce a je
flexibilný uplatniť sa nielen na našom, ale aj na európskom trhu práce.
V predmete odborný výcvik ţiak získané teoretické poznatky aplikuje a konkretizuje do osvojenia si
nových náročných pracovných činností. Vzdelávacia oblasť zabezpečuje vytváranie, postupné
zdokonaľovanie a upevňovanie zručností a návykov ţiakov tvoriacich náplň pracovných činností
povolania, na ktoré sa ţiaci pripravujú.
Obsah je zameraný na vzdelávanie ţiakov v praktických činnostiach odboru štúdia. Ide
o získavanie, rozvoj a upevňovanie odborných zručností a návykov v odbore, utváranie odborných
postojov a názorov, vzťahu ţiakov k odbore, utváranie vzťahu ţiakov k plneniu pracovných povinností
a pocitu zodpovednosti za zverené hodnoty a výsledky svojej činnosti.
V praktickej činnosti ţiaci uplatňujú nadobudnuté vedomosti, zručnosti, hlavne z technológie,
surovín, strojov a zariadení, odborného kreslenia a ekonomiky. Dôraz sa kladie na samostatnosť
ţiakov, pracovné tempo, kreativitu a schopnosti tímovej práce. Absolvent má vedomosti o podstate
javov, princípov a vzťahov, o spoločných ekologických a hygienických, technologicko-prevádzkových
a ekonomických súvislostiach. Absolvent chápe význam práce a ďalšieho vzdelávanie pre svoj rozvoj
a rozvoj v spoločnosti. Uvedomuje si rastúce nároky na kvalifikovanú pracovnú činnosť.
Ciele vyučovacieho predmetu
Vo vyučovaní sa komplexne realizujú ciele: kognitívny, informatívny a formatívny.
Kognitívny cieľ: úlohou je dosiahnuť, aby si ţiaci osvojili praktické odborné zručnosti, schopnosti
a návyky, ktoré budú efektívne uplatňovať v praxi.
Informatívny cieľ: ţiaci získavajú poznatky potrebné na realizáciu kognitívneho cieľa, osvojujú si
informácie vyplývajúce z daného odboru. Osvojujú si vzťah, postoje a názory v problematike odboru.
Formatívny cieľ: sa podieľa na utváraní vlastností a schopností potrebných na úspešné
zaradenie absolventa stredného odborného učilišťa nielen do pracovného ale aj do spoločenského
ţivota. Formatívny cieľ je zameraný na rozvoj myšlienkovej a praktickej tvorivosti, kreativity, kritického
myslenia, estetického cítenia, schopnosti komunikovať a spolupracovať v kolektíve, na úctu
k hodnotám, pocit zodpovednosti k plneniu pracovných povinností, vytváranie pozitívneho vzťahu
k prírode.
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií
Vo vyučovacom predmete odborný výcvik vyuţívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových
kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie:
Poţadované odborné vedomosti, absolvent sa vyznačuje:
Poznať základné suroviny, materiály a pomocné látky pouţívané vo výrobnom procese
Ovládať základné hygienické pravidlá a predpisy HACCP vo výrobnom procese
Vedieť pouţívať normy a ich prepočty
Poznať základné druhy cukrárskych výrobkov a ich výţivovú hodnotu
Ovládať strojno-technologické zariadenia v cukrárskej výrobe
Ovládať základné pojmy a vzťahy z ekonomiky podniku so zameraním sa na racionalizáciu,
efektívnosť a hospodárnosť vo vyuţívaní zdrojov
Mať návyky v oblasti osobnej a prevádzkovej hygieny
Ovládať zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipoţiarnej ochrany,
starostlivosti o kultúru práce a ţivotného prostredia
Samostatne rozhodovať o pracovných problémoch
Poznať metódy plánovania, riadenia a ekonomiky
Ovládať technologické postupy výroby
Poznať kvalitu výrobkov, ich chyby a vedieť spôsoby odstránenia týchto chýb
Vedieť kontrolovať a hodnotiť kvalitu v priebehu výroby
Mať poznatky o zásadách tvorby a ochrany ţivotného prostredia vo vzťahu k odbornej činnosti
Poţadované odborné zručnosti, absolvent sa vyznačuje:
Pripraviť suroviny na výrobu podľa noriem
Zhotoviť cestá, hmoty, náplne, polevy, ozdoby a finálne výrobky
Uplatniť fantáziu, tvorivosť, estetické cítenie pri príprave výrobkov
Obsluhovať strojno-technologické zariadenie
Kontrolovať a usmerňovať výrobný proces
Odstrániť menšie nedostatky vo fázach výroby
Kontrolovať záručné doby surovín a vedieť posúdiť ich kvalitu
Uplatňovať nové technologické postupy a prvky vo výrobe
Skladovať suroviny a obalový materiál
Skladovať a expedovať polotovary a hotové výrobky
Aplikovať zásady správnej výrobnej praxe
Prijímať a registrovať objednávky a podávať informácie o sortimente výrobkov
Pracovať s predpismi HACCP o preberaní a vydávaní tovaru a reklamácii
Vykonávať základné spôsoby zmyslových skúšok akosti surovín
Udrţiavať estetickú úroveň pracovného prostredia
Vykonávať pracovné činnosti tak, aby nenarušovali ţivotné prostredie
Preukázať schopnosti pracovať s výpočtovou technikou
Zabezpečovať beţnú hygienu osobných pracovných pomôcok
Poţadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti, absolvent sa vyznačuje:
Manuálnou zručnosťou, adaptabilitou, kreativitou, spoľahlivosťou, dôslednosťou a precíznosťou,
schopnosťou spolupracovať v kolektíve, sebadisciplínou, samostatnosťou, dodrţiavaním
predpisov a ochrane spotrebiteľa, dodrţiavaním pracovnej kultúry, flexibilitou, profesionálnou
hrdosťou, zodpovednosťou za zverený majetok, schopnosťou riešiť konfliktné situácie
Rozlišovaním organoleptických skúšok
Kultivovanosťou vystupovania a vzhľadu, pohotovosťou v správaní, schopnosťou sociálneho
kontaktu
Schopnosťou prijímať kritiku, schopnosťou konštruktívne a vecne riešiť problémy
Praktickým a samostatným myslením a rozdeľovaním pozornosti
Názov tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Úvodná inštruktáţ k pracovnej
činnosti
Frontálna výučba
Práca so školskými smernicami
BOZP a PO
Riadený rozhovor
Normy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Práca so školskými smernicami
BOZP a PO
Riadený rozhovor
Úprava cukru
Náplne
Polevy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Tuhé tukové cestá
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Čajové a paríţske pečivo
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Odpaľované cestá
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Úvodná inštruktáţ k pracovnej
činnosti
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Medovníkové a perníkové cestá
Frontálna výučba
Frontálna a individ. práca ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Listkové cestá
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Ľahké šľahané hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Nahrievané šľahané hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Ťaţké šľahané hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Ostatné špeciálne hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Trené hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Jadrové hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Výrobky so šľahačkovou náplňou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Úvodná inštruktáţ k prac. činnosti
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Práca so školskými smernicami
BOZP a PO
Riadený rozhovor
Jadrové pasty a hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Smotanové výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Ozdoby a modelovacie hmoty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Kysnuté a pľundrové cestá
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Reštauračné múčniky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Dia výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Zmrzliny
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Inštruktáţ k praktickej činnosti
Nácvik
Cvičenie
Tréning
Skladová evidencia a účtovníctvo
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie
úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Práca s predlohami – časopisy,
internet
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Práca so špeciálnou literatúrou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca s technologickými normami
Skupinová práca ţiakov
Individuálna práca ţiakov
Riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca
ţiakov
Práca so skladovými kartami
Práca s PC
Riadený rozhovor
Učebné zdroje pre odborný výcvik
Názov
tematického
celku
Úvod
Normy
Úprava cukru
Náplne
Odborná literatúra
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov a
výrobkov a výrobkov. NOVÁ
PRÁCA, Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
prostriedky
Ďalšie
zdroje
/intenet,
knižnica .../
Školské
smernice
BOZP a PO
Počítač
Ochranné
pomôcky
Tabuľa
Počítač
Zošity
Kalkulačky
Internet
Tabuľa
Počítač
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Teplomer
Časopisy
Internet
Obrázky
Počítač
Tabuľa
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Kalkulačky
Časopisy
Internet
Obrázky
Polevy
Tuhé tukové
cestá
Čajové
a parížske
pečivo
Odpaľované
cestá
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Sedláčková G.: Technológia
pre 1. ročník učebného odboru
cukrár. EXPOL Pedagogika,
Bratislava 2005
Kadlec F. a kol.: Cukrářske
oborové normy jakosti.
MERKUR, Praha 1973
Kendík K.: Nové receptúry
cukrárskych polovýrobkov
Počítač
Tabuľa
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Kalkulačky
Časopisy
Internet
Obrázky
Počítač
Tabuľa
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Kalkulačky
Časopisy
Internet
Obrázky
Počítač
Tabuľa
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Kalkulačky
Časopisy
Internet
Obrázky
Počítač
Tabuľa
Zošity
Pracovné
náradie
Ochranné
pomôcky
Kalkulačky
Časopisy
Internet
Obrázky
a výrobkov. NOVÁ PRÁCA,
Bratislava 1999
Všeobecná hygienická
príručka, Bratislava 2004
Všeobecné pokyny hodnotenia:
Pravidlá hodnotenia platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka:
Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne.
Ţiak sa hodnotí podľa miery splnenia daných kritérií.
Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania ţiaka.
Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo.
Ţiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva.
Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti ţiaka
na vyučovanie, analýzou výsledkov rôznych činností ţiakov.
Pri klasifikácii pouţíva vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu.
Výsledky ţiakov posudzuje učiteľ objektívne.
Významným prvkom procesu učenia je práca s chybou.
Všeobecné kritéria hodnotenia pri hodnotení vzdelávacích výstupov žiak:
Uplatnil osvojené poznatky, vedomosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, pri vysvetľovaní podstaty
predmetov a javov.
Preukázal kvalitu a rozsah získaných vedomostí vykonávať poţadované intelektuálne a motorické činnosti.
Prezentoval kvalitu myslenia, samostatnosť a tvorivosť.
Mal aktívny prístup, záujem a vzťah k daným činnostiam.
Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
Hodnotenie vo vyučovacom predmete s prevahou praktického zamerania:
Hodnotí sa vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam, osvojenie praktických zručností
a návykov, ovládania účelných spôsobov práce, vyuţívanie získaných teoretických vedomostí v praktických
činnostiach, aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva v praktických činnostiach, kvalita výsledkov činnosti,
organizácia vlastnej práce a pracoviska, udrţiavanie poriadku na pracovisku, dodrţiavanie predpisov
a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, starostlivosť o ţivotné prostredie, hospodárne vyuţívanie surovín,
materiálov a energie.
Pri hodnotení vzdelávacích výstupov sa budú používať nasledovné všeobecné kritéria hodnotenia, žiak:
Si osvojil praktické zručnosti a návyky a ich vyuţitie.
Preukázal vzťah k práci, pracovnému kolektívu, pracovným činnostiam, aktivitu, samostatnosť a tvorivosť.
Preukázal kvalitu výsledkov zadaných činností.
Zvládol efektívne spôsoby práce a organizáciu vlastnej práce ako aj pracoviska, udrţiaval na pracovisku
poriadok.
Dodrţiaval predpisy o BOZP a starostlivosť o ţivotné prostredie.
Hospodárne vyuţíval suroviny, materiál, energiu, prekonal prekáţky v práci.
Zvládol obsluhu a údrţbu pouţívaných nástrojov a náradia, zariadenia, prekonal prekáţky v práci.
ROČNÍK: PRVÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU:
Mesiac
Hodina
15 hodin týţdenne, spolu 498 hodín
ODBORNÝ VÝCVIK
Názov tematického celku
Témy
Medzipredmetové vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
SEPTEMBER
18
1 ÚVOD
0-6
Vstupné školenie BOZP,
7 - 12
Organizačné usporiadanie
pracoviska, história cukrárskej
výroby
13 - 18
Osobná hygiena a sanitácia v CV
Hygiena potravín
Technológia
18
19 - 24
Ţiak má:
ovládať BOZP,
Ţiak:
popísal správne
BOZP a PO
poznať
usporiadanie
pracoviska
a históriu CV
poznal usporiadanie
pracoviska, vysvetlil
históriu CV
osvojiť si osobnou
hygienu a hygienou
pracoviska,
sanitáciou v CV
oboznámil sa
s poţadovanou
osobnou hygienu,
a hygienou
pracoviska,
sanitáciou v CV
poznať význam
noriem
uviedol význam
noriem
vedieť prepočítať
surovinové normy
spoznal prácu
s normami
vedieť vyuţiť normy
vo výrobe
vedel vyuţiť normy vo
výrobe
Význam noriem
25 - 30
Prepočty surovinových noriem
31 – 36
Vyuţitie noriem vo výrobe a pri
kontrole
37 - 42
vysvetliť správne
váţenie a meranie
surovín
charakterizovať
cukor
vysvetlil správne
váţenie a meranie
surovín
charakterizoval typy
cukrov
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
2 NORMY
Matematika
Technológia
60
Ústne formálne
skúšanie
3 ÚPRAVA CUKRU
Váţenie a meranie surovín
Rozdeľovanie cukru – Typy
cukrov (zlúčené)
Matematika
Technológia
Suroviny
43 - 48
Varenie cukru: slabá niť – silná
niť, slabý let, silný let
49 - 54
Varenie cukru a určovanie
hustoty – Guľa, Lom
55 - 60
Izomalt- cukor na výrobu bieleho
karamelu, karamelových ozdôb
61 - 66
Ťahaný, fúkaný karamel,
karamelové nite
Technológia
poznať výrobu
bieleho karamelu
pozná výrobu bieleho
karamelu
vedieť uvariť
a ručnou skúškou
0
posúdiť stupne C
ovládať varenie
a určiť hustotu
cukru
poznať výrobu
ťahaného,
fúkaného karamelu
a karamelových nití
vie správne uvariť
a posúdiť varenie na
niť a let
demonštroval
správny postup pri
varení cukru
pozná výrobu
ťahaného, fúkaného
karamelu
a karamelových nití
popísať výrobu
fondánu a jeho
vyuţitie
v cukrárskej výrobe
vedieť upáliť cukor,
pripraviť kulér
popísal výrobu
fondánu a jeho
vyuţitie v cukrárskej
výrobe
vie upáliť cukor,
pripraviť kulér
vedieť pripraviť
griláţ a skladovať
ho
vedieť typy cukrov,
varenie a vyuţitie v
CV
vie pripraviť griláţ
a skladovať ho
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
OKTÓBER
67 - 72
Fondán – Výroba jeho pouţitie
v cukrárskej výrobe
73 - 78
Karamel, kulér – výroba, pouţitie
v CV.
79 -84
Griláţ – druhy, výroba, pouţitie,
skladovanie
85 - 90
Opakovanie
54
vedel popísať typy
cukrov, ich
charakteristku,
varenie a vyuţitie v
CV
Ústna
odpoveď
4 NÁPLNE
91 - 96
Charakteristika a význam náplní
97 - 102
Rozdelenie náplní podľa
trvanlivosti
Technológia
Suroviny
Hygiena potravín
definovať náplne
definoval náplne
vedieť rozdelenie
náplní a ich
trvanlivosť
popísal rozdelenie
náplní, poznal ich
trvanlivosť
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
103 – 108
Náplne na bezprostredné
spracovanie- smotanové,
ţĺtkové, bielkové
109 - 114
Náplne polotrvanlivé – rumová,
orechová, marmeláda
15 – 120
Dochucovacie pasty do náplní,
a krémov, náplne s polotovarov
121 – 126
Náplne trvanlivé - marmeláda,
dţem, pišingerová náplň
Chémia
Stroje a zariadenia
poznať náplne na
bezprostredné
spracovanie
poznal náplne na
bezprostredné
spracovanie a ich
vyuţitie
poznal polotrvanlivé
náplne, vedel
vysvetliť vhodné
pouţitie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Skupinová
práca
poznať nové suroviny
pri príprave náplnía
krémov
Písomné
skúšanie
Didaktický
rozhovor
poznať trvanlivé
náplne
poznal trvanlivé
náplne
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
charakterizovať
náplne určené na
pečenie
vedieť rozdeliť
náplne podľa
trvanlivosti, podľa
druhu, vedieť
vhodne poţívať
a kombinovať
náplne
vedieť prípravu
náplní
charakterizoval
náplne na pečenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
vedel rozdeliť náplne
podľa trvanlivosti a
druhu
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
charakterizovať
cukrárske polevy
charakterizoval
cukrárske polevy
poznať základné
suroviny na výrobu
poliev
poznal základné
druhy surovín na
výrobu poliev
poznať
polotrvanlivé
náplne, vedieť ich
vhodné pouţitie
pri cukrárskych
výrobkoch
poznať nové
suroviny pri
príprave náplní a
krémov
NOVEMBER
127 - 132
Pasty na dochutenie náplní
a krémov, náplne s polotovarov
133 - 138
Náplne určené na pečenie
139 - 144
42
145 - 150
151 - 156
Opakovanie
Ústna
odpoveď
vie prípravu náplní
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
5 POLEVY A TOPPINGY
Charakteristika cukrárskych
poliev – význam a druhy
Technológia
Základne suroviny na výrobu
poliev
Stroje a zariadenia
Suroviny
157 – 162
Cukrárske polevy - Fondánová
163 – 168
Čokoládové tukové a kakaové
polevy
169 – 174
Rôsolovité polevy, toppingy
175 – 180
Polevy bielkové, ţĺtkové
popísať cukrárske
polevy – fondán.
popísal cukrárske
polevy - fondán.
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
poznať tukové
kakaové polevy
poznal tukové
kakaové polevy
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
uviesť vhodné
vyuţitie poliev a
toppingov
opísať polevy
vedel určiť vhodné
pouţitie poliev a
toppingov
popísal polevy
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Písomné
skúšanie
Skupinová
práca
vedieť,
charakterizovať,
rozdeliť polevy
a ich pouţitie
vedel charakterizovať
polevy, rozdeliť ich
podľa trvanlivosti,
popísal ich vhodné
pouţitie
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
charakterizovať
tuhé tukové cestá
charakterizoval tuhé
tukové cestá
poznať základné
suroviny
poznal základné
suroviny na výrobu
ciest
rozdelil tuhé tukové
cestá
DECEMBER
181 – 186
144
Opakovanie
6 TUHÉ TUKOVÉ CESTÁ
Charakteristika tuhých tukových
ciest
187 – 192
Základné suroviny a ich úprava
na výrobu ciest
193 - 198
Rozdelenie tuhých ciest
Technológia
Suroviny
Stroje a zariadenia
Odborné kreslenie
Matematika
Chémia
199 – 204
Ústna
odpoveď
Ručné spracovanie ciest
Ekológia
Estetická výchova
205 – 210
Strojové spracovanie ciest
211 – 216
Vaľkanie a tvarovanie tuhých
tukových ciest
217 - 222
Sanitácia
rozdeliť tuhe tukové
cestá
vedieť ručne
spracovať cestá
vedieť strojovo
spracovať cestá
vedieť vaľkať a
tvarovať
charakterizovať
význam sanitácie
pracoviska
vedel ručne
spracovať tuhé
tukové cestá
vedel strojovo
spracovať tuhé
tukové cestá
vedel váľkať
a tvarovať
charakterizoval
význam sanitácie
Ústne formálne
skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Skupinová
práca
Ústne formálne
skúšanie
Skupinová
práca
JANUÁR
223 – 228
Pečenie výrobkov
poznať správne
pečenie
229 – 234
Chyby ciest a ich príčiny
charakterizovať
chyby a ich príčiny
poznal správne
teploty pečenie
a samotné pečenie
charakterizoval chyby
ciest a ich príčiny
235 – 240
Výrobky z lineckého cesta
poznať výrobky
z lineckého cesta
poznal výrobky
z lineckého cesta
241 – 246
Linecké koláčiky cukrované,
polomáčané
vedieť
technologický
postup výrobkov
247 – 252
Výroba a spracovanie vaflového
cesta
poznať
technologický
postup
vedel technologický
postup Cukrovaných
a polomáčaných lin.
výrobkov
poznal technologický
postup
253 – 258
Príprava vaflových obaľovaných
výrobkov
259 – 264
Trené cesto – Druhy,
spracovanie, pečenie – konečná
úprava
265 – 270
Linecké trené s marmeládou
271 – 276
Sanitácia
spracovať vafľové
cesto
spracoval vafľové
cesto
poznať druhy,
spracovanie,
pečenie, konečnú
úpravu
poznať
technologický
postup
poznal druhy
spracovania, pečenia
a konečnú úpravu
charakterizovať
význam sanitácie
pracoviska
charakterizoval
význam sanitácie
poznať
technologický
postup
poznať
technologický
postup
charakterizovať
krehké cestá
poznal technologický
postup – vínové
pečivo
poznal technologický
postup syrových ciest
a výrobky z nich
charakterizoval
krehké cestá
poznal technologický
postup lineckého
treného
s marmeládou
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne formálne
skúšanie
Ústne,
praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Praktické
cvičenie
Ústne formálne
skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
FEBRUÁR
277 - 282
Slané cestá – vínové pečivo
283 - 288
Syrové cestá a výrobky z nich
289 – 294
Krehké cestá
295 – 300
Skladovanie tuhých tukových
ciest
301 – 306
Balenie výrobkov z tuhých
tukových ciest
307 – 312
Expedícia cukrárskych výrobkov
313 – 318
Skupinová súťaţ z tuhých
tukových ciest
319 – 324
Opakovanie
60
325 – 330
poznať význam
balenie
poznal podmienky
skladovania tuhých
tukových ciest
poznal význam
balenia
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Ústna
odpoveď
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
vedel vynormovať
potrebné mnoţstvo
a spracoval suroviny
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
poznal technologický
postup Čajovej
maríny a kokosiek
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
vysvetliť expedíciu
vysvetlil expedíciu
cukrárskych výrobkov
vedieť
spolupracovať
a komunikovať
charakterizovať
tuhé tukové cestá,
vedieť rozdelenie,
druhy, trvanlivosť,
spracovanie,
skladovanie
a expedíciu
vedel komunikovať a
spolupracovať na
danom výrobku
charakterizoval tuhé
tukové cestá, rozdelil
druhy a poznal
trvanlivosť,
spracovanie,
skladovanie
a expedíciu
charakterizovať
a rozdeliť čajové
pečivo
charakterizoval
a rozdelil čajové
pečivo
vedieť upraviť
suroviny pred
spracovaním
poznať druhy
čajového pečiva
vedel upraviť
suroviny pred
spracovaním
poznal druhy
čajového pečiva
vedieť
technologický
postup výroby
vedieť vynormovať
potrebné mnoţstvo
a spracovať
suroviny
poznať
technologický
postup
vedel technologický
postup výroby
7 ČAJOVÉ A PARÍŢSKE
PEČIVO
Charakteristika a rozdelenie čaj.
pečiva
MAREC
331 – 336
poznať podmienky
skladovania
Technológia
Suroviny
Stroje a zaradenia
Úprava surovín
Chémia
Odborné kreslenie
337 - 342
Čajové pečivo – cukrované,
polomáčané
Estetická výchova
343 – 348
Čajové pečivo – dvojfarebné,
vaflové
Ekológia
349 – 354
Čajové pečivo – čaj. trené,
ţĺtkové
355 – 360
Čajová marína, Čajové kokosky
Dohotovenie čajového pečiva
Matematika
Písomné
(zlúčené)
vedieť dohotoviť
výrobok
vedel dohotoviť
výrobky
skúšanie
charakterizovať
paríţske pečivo
charakterizoval
paríţske pečivo
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
ovládať
technologický
postup
charakterizovať
druhy čajového
pečivo, spôsob
výroby, balenie
a expedíciu
charakterizovať
význam sanitácie
pracoviska
ovládal technologický
postup paríţskeho
ţĺtkového pečiva
charakterizoval druhy
čajového pečiva,
spôsob výroby,
balenie a expedíciu
výrobkov
charakterizoval
význam sanitácie
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Praktické
cvičenie
Ústne formálne
skúšanie
Skupinová
práca
charakterizovať
odpaľované cesto
charakterizoval
odpaľované cesto
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
poznať suroviny na
výrobu
odpaľovaného
cesta
poznal suroviny na
výrobu odpaľovaného
cesta
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
poznať
technologický
postup
vedieť spracovať
suroviny
poznal technologický
postup odpaľovanej
hmoty
uviedol spracovanie
odpaľovanej hmoty
z polotovarov
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Písomné
skúšanie
Praktické
cvičenie
APRÍL
361 – 366
Charakteristika paríţskeho
pečiva
367 - 372
Výroba paríţskeho pečiva –
ţĺtkového
373 - 378
Opakovanie tematického celku
379 - 384
Sanitácia
114
8 ODPAĽOVANÉ CESTÁ
385 - 390
Charakteristika odpaľovaného
cesta
391 - 396
Základné suroviny na výrobu
odpaľovaného cesta
397 - 402
Príprava odpaľovanej hmoty
klasickým spôsobom
403 - 408
Príprava odpaľovanej hmoty
z polotovarov
Technológia
Suroviny
Stroje a zariadenia
Odborné kreslenie
MÁJ
409 - 414
Spracovanie odpaľovanej hmoty
vysvetliť správny
postup a prakticky
ho predviesť
vysvetlil správny
postup pri príprave
odpaľovanej hmoty a
prakticky ho
predviedol
vedieť správne
tvarovať
vedel správne
tvarovať odpaľ.hmotu
poznať teploty
pečenia
415 - 420
Tvarovanie odpaľovanej hmoty
421 - 426
Pečenie, zaparovanie korpusov
z odpaľovanej hmoty
427 - 432
Chyby výrobkov a ich príčiny
vedieť odstrániť
menšie chyby
433 - 438
Skladovanie korpusov
poznať podmienky
skladovania
439 - 444
Druhy výrobkov z odpaľovanej
hmoty
445 - 450
Vaječné venčeky
451 - 456
Opakovanie
457 - 462
Sanitácia
charakterizovať
druhy výrobkov
poznať
technologický
postup
vedieť druhy
výrobkov
z odpaľovanej
hmoty, vysvetliť ich
výrobný postup,
vysvetliť moţné
chyby pečenia
poznať význam
hygienických
predpisov a ich
uplatňovanie pri
sanitácii
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
poznal teploty
pečenia, spôsob
zaparovania
vedel odstrániť
menšie nedostatky pri
výrobe výrobkov
poznal podmienky
skladovania korpusov
Ústne skúšanie
Ústna
odpoveď
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
charakterizoval druhy
výrobkov, predviedol
ich spracovanie
poznal technologický
postup vaječných
venčekov
poznal druhy
výrobkov
z odpaľovanej hmoty,
vysvetlil ich výrobný
postup a moţné
chyby pri pečení
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
poznal význam
hygienických
predpisov, sanitácie,
vedel uplatniť
poznatky v praxi
JÚN
463 - 468
Vaječné banány
469 - 474
Karamelový veterník
475 - 480
Odpaľované výrobky – pouţitie
poliev
poznať
technologický
postup
poznať
technologický
postup
vedieť vybrať
vhodné polevy
podľa druhu
výrobku
samostatne pripravil
vaječné banány
poznal technologický
postup karamelových
veterníkov
vedel vybrať vhodné
polevy na
dohotovenie výrobku
481 - 486
Pouţitie odpaľovanej hmoty
v studenej kuchyni
487 - 492
Exkurzia - Ţilina- Bánova
Zariadenie prevádzky a výroba
cukrárskych výrobkov
493 - 498
Opakovanie
charakterizovať
vyuţitie v studenej
kuchyni
oboznámiť sa
s odlišným
prostredím v CV,
spoznať ich strojnotechnologické
zariadenie
charakterizovať
odpaľované cestá,
druhy, spôsob
prípravy, pouţitia,
trvanlivosť
výrobkov, správne
skladovanie
korpusov,
pouţívanie náplní
charakterizoval
vyuţitie odpaľ. hmoty
v studenej kuchyni
oboznámil sa
s výrobným
prostredím v CV,
spoznal strojnotechnologické
zariadenie
charakterizoval
odpaľované cestá,
druhy, spôsob
prípravy, pouţitie,
trvanlivosť výrobkov,
vysvetlil správne
skladovanie
korpusov, pouţitie
náplne
Ústne skúšanie
Skupinová
práca
Písomné
skúšanie
Referát
Ústne skúšanie
Praktické
cvičenie
Ústna
odpoveď
ROČNÍK: DRUHÝ
15 hodín týţdenne, spolu 498 vyučovacích hodín
2964 2 cukrár
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik
Mesiac
Hodina
24
Názov tematického celku
Témy
I. Bezpečnosť a hygiena pri práci
Hygiena potravín
IX.
1 -6
7-12
13-18
19-24
54
Medzipredmetové
vzťahy
BOZP
Technológia
Hygiena a sanitácia v cukrárskej výrobe
HaCCP – pojem, predmet, cieľ
Vyuţívanie nových
strojnotechnologických zariadení
II. Výroba tuhých tukových ciest
a výrobkov z nich
Normovanie výrobkov
Technológia
31-36
Linecké cesto – výroba a druhy výrobkov
Matematika
37-42
Vafľové cesto – vafľové obaľované
výrobky
Suroviny
Linecké trené cesto – druhy výrobkov
Stroje a zariadenie
Ekológia
X.
49-54
Kombinácia trených a lineckých ciest
55-60
Čajové pečivo
61-66
Slané cestá - výrobky
67-72
Syrové cesto -výrobky
73-78
Opakovanie
60
79-84
Estetická výchova
III. Medové cesto
Charakteristika medového cesta- história
pernikárstva
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Ţiak má:
Ţiak vie:
Ovládať BOZP
Osvojiť si osob hygienu, hygienu
potravín, pracoviska a sanitáciu v
CV
Osvojiť si poţiadávky na
dodrţiavanie HaCCP
v potravinárskej výrobe
Ţiak má:
25-30
43-48
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Technológia
Popísal správne BOZP a PO
Osvojil si osobnú hygienu,
hygienu potravín a pracoviska
Osvojil si základne poţiadavky pri
dodrţiavaní HaCCP
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Prostriedky hodnotenia
Ústna odpoveď
Didaktický test
Ţiak:
Vedieť prepočítať surovinové
normy
Ovládať výrobu LC a poznať druhy
výrobkov
Ovládať prípravu LC a výrobu
výrobkov
Poznať druhy, spracovanie,
pečenie a konečnú úpravu
výrobkov
Ovládať prípravu, druhy čajového
pečiva
Vedel vyuţiť normy vo výrobe
Ovládal výrobu LC a pozná druhy
výrobkov
Ovláda prípravu LC a výrobu
výrobkov
Poznal druhy a prípravu treného
cesta
Poznal druhy a prípravu čajového
pečiva
Ţiak má:
Ţiak:
Charakterizovať medové cesto,
poznať jeho históriu
Metódy
hodnotenia
Charakterizoval medové cesto,
spoznal jeho históriu
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Didaktický test
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Ústne frontálne
Vytvorenie výrobku
Ústna odpoveď
85- 90
Chyby a príčiny pri príprave medového
cesta
91- 96
Výber a úprava surovín, príprava
medového cesta
XI.
97-102
Príprava medového cesta s pouţitím
medu inertného cukru
103-108
Odleţanie, vaľkanie, vykrajovanie
a pečenie medového cesta
109-114
Výrobky z medového cesta
115-120
Výroba príleţitostných medovníkov,
Tvarovaný perník
121-126
Náplne do výrobkov z medového cesta
127-132
Zdobenie perníkov bielkovou a čok.
polevou a konečná úprava
133-138
Opakovanie tem. celku č.3
66
XII.
Suroviny
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ekológia
Estetická výchova
4 LISTOVÉ CESTO
Ţiak má:
Technológia
139-144
Charakteristika, výber a úprava surovín,
lepok
145-150
Chyby a príčiny list. cesta
151-156
Vodové cesto a príprava tukovej kocky
157-162
Vaľkanie, prekladanie a odleţanie list.
cesta
Ekológia
163-168
Tvarovanie a pečenie
Estetická výchova
169-174
Výrobky z list. cesta – Listové roţky
s rôznymi náplňami
175-180
Listové trubičky s bielkovou náplňou
181-186
Sanitárny deň
I.
Vedieť upraviť suroviny pripraviť
medové cesto
Vedieť pripraviť invertný cukor
a spracovať ho v medovom ceste
Osvojiť si spracovanie, vaľkanie,
vykrajovanie a pečenie medového
cesta
Vedieť pouţiť náplne
Osvojiť si zdobenie bielkovou
a čokoládovou polevou
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
Charakterizovať listové cesto
Poznať chyby a príčiny listového
cesta
Osvojiť si technologický postup
Vedieť spracovať list. cesto
Poznať jednotlivé výrobky
z listového cesta
Vedel upraviť suroviny, pripraviť
medové cesto
Vedel pripraviť invertný cukor
a spracovať ho v medovom ceste
skúšanie
Písomné skúšanie
Skupinová písomná práca
Praktické skúšanie
Vytvorenie výrobku
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Osvojil si spracovanie, vaľkanie,
vykrajovanie a pečenie medového
cesta
Vedel pouţiť náplne
Osvojil si zdobenie bielkovou
a čokoládovou polevou
Ţiak:
Charakterizoval listové cesto
Poznal chyby a príčiny listového
cesta
Osvojil si technologický postup
Vedel spracovať list. cesto
Spoznal jednotlivé výrobky
z listového cesta
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Didaktický test
Vytvorenie výrobku
Ústne formálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ústne frontálne
Ústna odpoveď
Listové šatôčky s maslovou náplňou
187-192
193-198
Francúzska kocka
199-204
Opakovanie tem. celku č.4
30
205-210
Ţiak má:
V. Šľahané hmoty
Charakteristika a rozdelenie ŠH
Technológia
Ţiak:
211-216
Chyby a príčiny pri príprave Š H
217-222
Príprava ŠH
223-228
Tvarovanie, striekanie, rozotieranie
a pečenie ŠH
229-234
Opakovanie tem. celku č.5
30
VI. Ľahké šľahané hmoty
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
Charakterizovať a vedieť rozdeliť
ŠH
Poznať chyby a príčiny
Vedieť technol. postup ŠH
Osvojiť si tvarovanie, striekanie
rozotieranie a pečenie ŠH
Ţiak má:
Charakterizoval a vedel správne
rozdeliť ŠH
Poznal chyby a príčiny ŠH
Popísal technol. postup ŠH
Osvojil si tvarovanie, striekanie
rozotieranie a pečenie ŠH
skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Didaktický test
Vytvorenie výrobku
Ústne skúšanie
Ţiak:
II.
235-240
Charakteristika a výrobný postup ĽŠH
Technológia
241-246
Chyby ĽŠH a ich príčiny
Matematika
247-252
Tvarovanie a pečenie
Suroviny
253-258
Výrobky z ĽŠH –buflérova hmotamodelované zemiaky, praţské gule
Stroje a zariadenie
259-264
Opakovanie tem. celku
36
Ekológia
Ţiak má:
VII. Nahrievané šľahané hmoty
265-270
Charakteristika a výrobný postup NŠH
Technológia
271-276
Chyby NŠH a ich príčiny
Matematika
277-282
Výrobky z NŠH – Punčové rezy, tortové
hmoty
Suroviny
Ekológia
289-294
Dobošové rezy, Balkánske rezy,
roládové pláty
Hygiena a sanitácia pracoviska
Ekológia
295-300
Opakovanie tem. celku č.7
III.
283-288
54
301-306
307-312
IV.
319-324
325-330
Stroje a zariadenie
Ţiak má:
Charakteristika ŤŠH, výber a úprava
surovín
Výrobný postup, chyby a príčiny ŤŠH
Technológia
Sanitárny deň
Suroviny
Charakteristika a príprava sacherovej
hmoty, Sacherove rezy
Charakteristika a príprava Terstskej
Charakterizovať NŠH
Poznať výrobný postup a chyby
NŠH
Poznať prípravu jednotlivých
výrobkov
Prehlbovať si vedomosti s ekológie
Charakterizoval a spoznal
výrobný postup ĽŠH
Pozná chyby a ich príčiny
Osvojil si tvarovanie, striekanie a
pečenie
Ovláda jednotlivé druhy výrobkov
z ĽŠH
Matematika
Stroje a zariadenie
Ekológia
Estetická výchova
Charakterizovať ŤŠH
Poznať jednotlivé suroviny ŤŠH
Osvojiť si technol. postup
sacherovej a terstskej hmoty
Osvojiť si výrobný postup
Poznať prípravu náplní a poliev
Vedieť dohotoviť výrobky
Spoznať trvanlivosť a balenie
výrobkov
Ústne formálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Ústne skúšanie
Ústne hodnotenie
Didaktický test
Vytvorenie výrobku
Ústna odpoveď
Ţiak:
Charakterizoval NŠH
Spoznal výrobný postup a chyby
NŠH
Opísal prípravu jednotlivých
výrobkov
Získal nové poznatky s ekológie
Estetická výchova
VIII. Ťaţké šľahané hmoty
313-318
Charakterizovať ĽŠH
Poznať výrobný postup
Poznať chyby a príčiny
Osvojiť si tvarovanie, striekanie a
pečenie
Ovládať jednotlivé výrobky ĽŠH
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Didaktický test
Praktické skúšanie
Vytvorenie výrobku
Ústne formálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Didaktický test
Praktické skúšanie
Vytvorenie výrobku
Ústne formálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ţiak:
Charakterizoval výrobný postup
TŠH
Popísal správne suroviny ŤŠH
Osvojil si technol. postup
sacherovej a terstskej hmoty
Vedel dohotoviť výrobky
Osvojil si trvanlivosť a balenie
výrobkov
hmoty
331-336
Príprava plniek a poliev
337-342
Dokončovanie výrobkov
343-348
Odborná exkurzia
349-354
Opakovanie
66
355-360
361-366
Ţiak má:
IX. Ostatné špeciálne hmoty
Charakteristika zvláštnych druhov ŠH
Technológia
Matematika
Chyby a príčiny
Suroviny
Príprava snehovej hmoty – snehové
pečivo
Stroje a zariadenie
367-372
373-378
Tvarovanie a sušenie
379-384
Laskonky
385-390
Tvarovanie cez šablóny a sušenie
391-396
Hmota bezé jej príprava, výrobkyŠtafetky
397-402
Hmota na vaničky
403-408
Pečenie a dohotovenie výrobkov
409-414
Balenie, expedícia a záručná doba
polotovarov a výrobkov zo zvláštnych
druhov ŠH
415-420
Opakovanie tem. celku č.9
V.
42
Ekológia
Estetická výchova
Ţiak má:
X. Trené hmoty
421-426
Charakteristika a príprava trenej hmoty
Technológia
427-432
Chyby trených hmôt
Matematika Suroviny
Stroje a zariadenie
VI.
433-438
Pečenie výrobkov z trenej hmoty
439-444
Príprava hmôt z múčnych zmesí a RP
445-450
451-456
Výrobky - Trená bábovka, Biskupský
chlebíček
Konečná úprava, balenie a expedícia
výrobkov
Charakterizovať špeciálne hmoty
Poznať chyby a ich príčiny
Poznať prípravu snehovej a bezé
hmoty
Osvojiť si výrobný postup
laskoniek, štafetiek a vaničiek
Vedieť rozotierať hmotu na
laskonky cez šablónu
Osvojiť si balenie, expedovanie
a záručné doby polotovarov
a výrobkov
Spoznať význam balenia
z hygienických dôvodov
Osvojiť si estetické expedovanie
výrobkov
Ekológia
Estetická výchova
Charakterizovať a poznať prípravu
trenej hmoty
Poznať chyby a ich príčiny
Osvojiť si pečenie rôznych
výrobkov z trených hmôt
Poznať rozdiel medzi trenou
hmotou a treným cestom
Osvojiť si jednotlivé výrobky a ich
konečnú úpravu
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Didaktický test
Praktické skúšanie
Vytvorenie výrobku
Ústne formálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ţiak:
Charakterizoval špeciálne hmoty
Spoznal chyby a ich príčiny
Spoznal prípravu snehovej a bezé
hmoty
Osvojil si výrobný postup
laskoniek, štafetiek a vaničiek
Vie rozotierať hmotu na laskonky
cez šablónu
Osvojil si balenie, expedovanie
a záručné doby polotovarov a
výrobkov
Pozná význam balenia
z hygienických dôvodov a
estetické expedovanie výrobkov
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Ţiak:
Charakterizoval prípravu trenej
hmoty
Poznal chyby a ich príčiny
Osvojil si pečenie rôznych
výrobkov z trených hmôt
Pozná rozdiel medzi trenou
hmotou a treným cestom
Popísal jednotlivé výrobky a ich
konečnú úpravu
Ústne formálne
skúšanie
Praktické skúšanie
Ústne skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústna odpoveď
Didaktický test
Ústna odpoveď
Ústna odpoveď
457-462
36
463-468
469-474
Opakovanie tem. celku č.10
Ţiak má:
XI. Vizovické cestá
Charakteristika vizovického cesta
a vyuţitie na dekoratívne účely
Príprava surovín a spracovanie,
tvarovanie a sušenie ozdôb
z vizovického cesta
475-480
Súhrnné opakovanie tem. celkov 1 -3
481-486
Súhrnné opakovanie tem. celkov 4- 8
487-492
Súhrnné opakovanie tem. celkov 9 - 11
493-498
Sanitárny deň
Technológia
Suroviny
Ekológia
Estetická výchova
Charakterizovať cesto a vedieť
vyuţiť na dekoratívne účely
Osvojiť si spracovanie a sušenie
vizovické cestá
Zopakovať jednotlivé tem. celky
učiva
Ţiak:
Charakterizoval a vedel vyuţiť
vizovické cestá na dekoratívne
účely
Osvojil si spracovanie a sušenie
vizovické cestá
Zopakoval si jednotlivé tem. celky
učiva
Praktické skúšanie
Vytvorenie výrobku
Ústne frontálne
Ústna odpoveď
skúšanie
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
TRETÍ ROČNÍK
ROZPIS UČIVA PREDMETU: Odborný výcvik
Mesiac
Hodina
IX.
8 - 14
42
15 - 21
22 -28
29 - 35
36 - 42
BOZP a hygiena v cukrárskej výrobe
Význam noriem, hodnotenie kvality
výrobkov
Technológia
Príprava hmôt na pasty
Zamiešavanie a zjemňovanie hmôt
Ručné spracovanie hmôt
Strojové spracovanie hmôt
Matematika
Druhy pást a esencií
Druhy korpusov z jadrovej hmoty
Pečenie korpusov
50 - 56
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ekológia
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Ţiak má:
Ţiak vie:
Ovládať BOZP
Osvojiť si osobnú hygienu, hygienu
potravín, pracoviska a sanitáciu v
CV
Osvojiť si poţiadavky na
dodrţiavanie HaCCP
v potravinárskej výrobe
Popísal správne BOZP a PO
Osvojil si osobnú hygienu,
hygienu potravín a pracoviska
Osvojil si základne poţiadavky pri
dodrţiavaní HaCCP
Ţiak má:
Ţiak vie:
Ovládať zákl. suroviny pri príprave
pást
Osvojiť si spracovanie pást a hmôt
Vedieť vyuţívať korpusy na
jednotlivé výrobky
Ovládať teploty pečenia jadrových
hmôt
Poznať estetický vzhľad výrobkov
Popísal správne základné
suroviny pri výrobe
Osvojil si spracovanie pást
a hmôt
Osvojil si teploty pečenia
Vie rozpoznať estetickú úpravu
hotového výrobku
Metódy
hodnotenia
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne frontálne
skúšanie
Prostriedky hodnotenia
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Estetická výchova
Ekonomika
Hygiena potravín
Opakovanie tem. celku
3. Smotanové výrobky a
dezerty
Smotana a jej charakteristika
64 - 70
Technológia
Základné suroviny pri príprave pást
Plnenie a úprava hotových výrobkov
57 – 63 X.
Hygiena potravín
2. Jadrové pasty a hmoty
43 - 49
70
Medzi predmetové
vzťahy
1. Úvod
14
1–7
Názov tematického celku
Témy
17,5 hodín týţdenne, spolu 525 vyučovacích hodín
Ţiak má:
Technológia
Osvojiť si základné pravidlá pri
Ţiak vie:
Osvojil si základné pravidlá pri
Ústne frontálne
Ústne hodnotenie
Nevarené smotanové náplne
Varené smotanové náplne
71 - 77
Smotan. výrobky, predlţovanie
trvanlivosti
Stuţovače šľahačky - šľahačky
v prášku (zlúčené)
78 - 84
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ekológia
Príprava náplní z rastlinnej šľahačky
Estetická výchova
92 - 98
Aplikácia smotanových náplní
Ekonomika
99 - 105
Zavádzanie nových technologických
postupov
Hygiena potravín
106 - 112
Varené smotanové náplne do
praliniek
85 - 91
XI.
113 - 119
120 - 126
spracovaní smotany na nevarené
a varené náplne
Poznať trvanlivosť jednotlivých
náplní
Vedieť vyuţívať nové trendy
v príprave súčasných surovín a
polotovarov
spracovaní smotany na nevarené
a varené náplne
Spoznal trvanlivosť jednotlivých
náplní
Vie vyuţívať nové trendy
v príprave súčasných surovín a
polotovarov
skúšanie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Smotanové náplne s pouţitím
ţelatiny, pást a pretlakov
Panakota, smotanové dezerty v
pohároch
Opakovanie tem. celku
127 - 133
4. Ozdoby z modelovacích
hmôt
70
Ţiak má:
134 - 140
Dodrţiavanie hygienických postupov
pri príprave
Technológia
141 - 147
Význam a rozdelenie ozdôb
Matematika
148 - 154
Poťahový fondán, modelovacie hmoty
Suroviny
Výroba a spracovanie mliečnej
modelovacej hmoty
Spracovanie mandľovej pasty, K2,
Dáma dekór
Stroje a zariadenie
155 - 161
162 - 168
XII.
Zostavovanie ozdôb do celkov
169 - 175
Ekológia
Estetická výchova
Ekonomika
176 - 182
Technika farbenia, tvarovania,
pouţitie potravinárskych leskov a
lakov
183 – 189
Výroba griláţových ozdôb, ťahaný,
modelovací karamel, karamelové nite
Hygiena potravín
Poznať dodrţiavanie hygienických
postupov pri príprave modelovacích
ozdôb
Osvojiť si význam ozdôb a ich
rozdelenie
Ovládať prípravu jednotlivých
druhov modelovacích hmôt, ich
spracovanie
Vedieť správne postupy farbenia a
tvarovania modelovacích hmôt
Poznať ich trvanlivosť, skladovanie
Poznať prípravu a spracovanie
griláţových a bielkových ozdôb
a ich vyuţitie
Ţiak vie:
Spoznal dodrţiavanie
hygienických postupov pri
príprave model. ozdôb
Osvojil si význam ozdôb a ich
rozdelenie
Vie spracovať jednotlivé druhy
modelovacích hmôt
Vie správne postupy farbenia
a tvarovania modelovacích hmôt
a pozná ich trvanlivosť,
skladovanie
Pozná prípravu a spracovanie
griláţových a bielkových ozdôb
a ich vyuţitie
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
190 – 196
Ozdoby z bielkovej glazúry
5.Výroba praliniek
21.
I.
197 - 203
Výroba náplní do praliniek, výroba
praliniek.
35
Úvod do umeleckého
cukrárstva
218 -224
Príprava plastickej čokolády
Technológia
225 - 231
Príprava temperovanej čokolády
Ozdoby,
Suroviny
232 - 238
Pouţitie transfer a reliéfnej fólie
Stroje a zariadenie
239 - 245
Príprava segmentov na skulptúry
246 - 252
Zostavovanie segmentov do celkov
Ekológia
Estetická výchova
Hygiena potravín
5. Kysnuté a pľundrové cestá
II.
Charakteristika kysnutého cesta,
výber a úprava surovín
253 - 259
260 - 266
274 - 280
Ţiak má:
Ţiak vie:
Poznať výrobu plastickej čokolády
Vedieť temperovať a pouţívať fólie
Pozná výrobu plastickej čokolády
Vie temperovať a pouţívať fólie
Príprava kvásku a jeho zrenie,
miesenie kysnutého cesta
Pretuţovanie, tvarovanie a pečenie
kysnutých ciest
Osvojiť si prípravu jednotlivých
segmentov na skulprúry a ich
zostavovanie do celkov
Ţiak má:
Technológia
Matematika
Výrobný postup kysnutého cesta
267 - 273
Ţiak vie:
Charakteristika praliniek,
temperovanie čokolády
211 - 217
49
Ţiak má:
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ekológia
Vedieť charakterizovať kysnuté
cestá
Poznať postup prípravy kysnutých
ciest, spracovanie a pečenie
Osvojiť si vyuţitie náplní, pri
spracovaní kysnutých ciest
Osvojiť si prípravu pľundrových
ciest a ich spracovanie
Osvojil si prípravu jednotlivých
segmentov na skulprúry a ich
zostavovanie do celkov
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Ţiak vie:
Vie charakterizovať kysnuté cestá
Pozná postup prípravy kysnutých
ciest, spracovanie a pečenie
Osvojil si vyuţitie náplní, pri
spracovaní kysnutých ciest
Osvojil si prípravu pľundrových
ciest a ich spracovanie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Estetická výchova
Príprava náplní - maková, orechová
281 - 287
Ekonomika
288 - 294
Pľundrové cesto a jeho príprava pagáče
295 - 301
Opakovanie
Hygiena potravín
6. Reštauračné múčniky
49
III.
Charakteristika reštauračných
múčnikov
302 - 308
309 - 315
Ţiak má:
Technológia
Matematika
Rozdelenie podľa technol. postupov
prípravy
Suroviny
Poznať charakteristiku
reštauračných múčnikov
Osvojiť si rozdelenie rešt.
múčnikov, podľa technologických
Ţiak vie:
Pozná charakteristiku
reštauračných múčnikov
Osvojil si rozdelenie rešt.
múčnikov, podľa technologických
Ústne frontálne
skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Cestá pouţívané pri príprave
reštauračných múčnikov
Stroje a zariadenie
323 - 329
Varené, parené múčniky
Ekológia
330 - 336
Zapekané múčniky, pečené múčniky
337 - 343
Vypráţané múčniky
Estetická výchova
Ekonomika
344 - 350
Opakovanie
316 - 322
365 - 371
Charakteristika dia výrobkov,
základné suroviny pri príprave
výrobkov
Príprava dia hmôt a ciest,
príprava dia náplní
Druhy dia výrobkov, výrobky pre
bezlepkovú diétu (zlúčené)
372 - 378
Opakovanie
IV.
351 - 357
358 - 364
49
Ţiak má:
Technológia
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
393 - 399
400 - 406
Výroba praliniek
407 - 413
Ostatné nepečené výrobky, Šuhajdy,
414 - 420
Praţené arašidy solené, solené
mandle
V.
Praktické skúšanie
Ţiak má:
Vie charakterizovať Dia výrobky
Spoznal základné suroviny na
prípravu ciest a náplní Dia
výrobkov
Oboznámil sa s jednotlivými
druhmi Dia výrobkov
a bezlepkovými výrobkami pre
celiatikov
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Hygiena potravín
Charakteristika orientálnych
cukroviniek, charakteristika jemných
smot. výrobkov (zlúčené)
Košický med, Tur med, Kokosový
kmeň
Cukrárske ţelé, Kávové zrná, Kongo
tyčinky
386 - 392
Vedieť charakterizovať Dia výrobky
Spoznať základné suroviny na
prípravu ciest a náplní Dia výrobkov
Oboznámiť sa s jednotlivými druhmi
Dia výrobkov a bezlepkovými
výrobkami pre celiatikov
Ekológia
Estetická výchova
Ekonomika
Ţiak má:
8. Špeciálne nepečené výrobky
379 - 385
postupov
Spoznal cestá a ich spracovanie
pouţívané pri príprave rešt.
múčnikov
Hygiena potravín
7. Dia výrobky
35
postupov prípravy
Poznať cestá a ich spracovanie
pouţívané pri príprave rešt.
múčnikov
Opakovanie
Technológia
Ţiak vie:
Vedieť charakterizovať orientálne
cukrovinky, ich druhy a spracovanie
Poznať jednotlivé druhy jemných
smotanových výrobkov a ich
prípravu
Vie charakterizovať orientálne
cukrovinky, ich druhy
a spracovanie
Pozná jednotlivé druhy jemných
smotanových výrobkov a ich
prípravu
Ekológia
Ovládať výrobu praliniek
Ovláda výrobu praliniek
Estetická výchova
Ekonomika
Oboznámiť sa s doplnkovými
druhmi nepečených výrobkov
Oboznámil sa s doplnkovými
druhmi nepečených výrobkov
Matematika
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Hygiena potravín
421 - 427
42
428 - 434
Ţiak má:
9. Zmrzliny
Hygienické poţiadavky pri príprave
zmrzlín
Technológia
Osvojiť si hygienické poţiadavky pri
Ţiak vie:
Osvojil si hygienické poţiadavky
Ústne frontálne
skúšanie
Ústne hodnotenie
435 - 441
442 - 448
449 -455
Charakteristika zmrzlín a ich
rozdelenie
Príprava zmrzlín teplou cestou,
Mrazenie zmrzlín
Zmrzlinové špeciality, Zmrzlinové
poháre, Tvarovaná zmrzlina
Zmrzlinové nápoje, Sorbety
456 - 462
463 - 479
Matematika
Suroviny
Písomné skúšanie
Klasifikácia
Praktické skúšanie
Ekológia
Estetická výchova
Ekonomika
Opakovanie tem. celku
480 - 486
Význam skladovej evidencie,
výpočtová technika v cukrárskej
výrobe
487 - 493
Príjem surovín a ich evidencia
494 - 500
Expedícia výrobkov, obalový materiál
VI.
pri príprave zmrzlín
Pozná charakteristiku, prípravu a
spracovanie zmrzlín
Spoznal zmrzlinové špeciality
Stroje a zariadenie
Hygiena potravín
10. Skladová evidencia a
účtovníctvo
56
príprave zmrzlín
Poznať charakteristiku, prípravu a
spracovanie zmrzlín
Spoznať zmrzlinové špeciality
Kalkulačná cena výrobkov - tvorba
Ţiak má:
Technológia
Matematika
Spoznať význam a nevyhnutnosť
výpočtovej techniky a skladovej
evidencie v cukrárskej výrobe
Spoznal význam a nevyhnutnosť
výpočtovej techniky a skladovej
evidencie v cukrárskej výrobe
Ústne frontálne
skúšanie
Vedieť si vytvoriť vlastnú
cenotvorbu výrobkov
Vie si vytvoriť vlastnú cenotvorbu
výrobkov
Praktické skúšanie
Poznať vhodnosť skladov
v cukrárskej prevádzke na
jednotlivé druhy surovín a hotové
výrobky
Pozná vhodnosť skladov
v cukrárskej prevádzke na
jednotlivé druhy surovín a hotové
výrobky
Suroviny
Stroje a zariadenie
Ekológia
501 - 507
Ţiak vie:
508 - 514
Sklady, skladovacie priestory, zásady
a spôsoby skladovania,
Ekonomika
515 - 521
Spôsob predlţovania trvanlivosti
Hygiena potravín
522 - 525
Opakovanie I., II, III. roč.
Písomné skúšanie
Ústne hodnotenie
Klasifikácia
Download

Dodatok k ŠKVP29C-potr-OV - Stredná odborná škola obchodu a