Príloha 3
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
EKONOMIKA
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
4 roky
denná
štvrtý
štvrtý
2 hodiny týždenne/60vyučovacích hodín
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
1
Charakteristika predmetu:
Obsah výučby vychádza z oblasti „Ekonomické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu:
 Výchova k podnikaniu
 Pravidlá riadenia osobných financií
 Spotrebiteľská výchova
Predmet Ekonomika patrí ku základným odborným predmetom v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby..
Žiaci získajú vedomosti o základných ekonomických pojmoch a kategóriách trhového mechanizmu, o podnikateľskej činnosti, efektívnosti organizácie a
riadenia podniku, materiálovom a odbytovom hospodárstve a vedomosti z oblasti finančných inštitúcií.
Súčasťou vyučovania predmetu Ekonomika je zabezpečiť názornosť používaním platných originálnych tlačív, odbornej literatúry, platných predpisov
a právnych noriem v oblasti ekonomiky.
Vyučovanie predmetu sa realizuje v učebniach, učebni výpočtovej techniky.
Obsah predmetu je rozdelený do 7 tematických celkov.
Cieľové vedomosti
Absolvent má:
-
vysvetliť základné pojmy pracovného práva – práca, povolanie, zamestnanie, pracovné miesto, fyzická a právnická osoba,
charakterizovať základné povinnosti zamestnávateľa a zamestnanca po vzniku pracovného pomeru,
vypracovať osobnú prípravu na prijímací pohovor v slovenskom a cudzom jazyku,
porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,
popísať základné pravidlá riadenia vlastných financií,
vysvetliť podstatu efektívneho využívania finančných informácií a finančných služieb,
stanoviť si reálne finančné ciele a plán na ich dosiahnutie,
popísať riziká spojené s riadením vlastných financií,
popísať základné pojmové znaky podnikania,
vysvetliť hlavné princípy právnej úpravy podnikania v SR,
vysvetliť pojmy živnosť, živnostenské oprávnenie, neoprávnené podnikanie,
navrhnúť jednoduchý podnikateľský zámer – obchodný a finančný plán malého podniku.
charakterizovať spotrebiteľa a predávajúceho,
popísať postup pri vybavovaní reklamácie,
vymenovať, ktoré štátne orgány a organizácie sa venujú ochrane spotrebiteľa,
popísať práva a povinnosti spotrebiteľa a vymedziť čo zahŕňa ochrana spotrebiteľa.
2
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučujúcom predmete Ekonomika využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií nasledujúce výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:
a/ Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b/ Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom jazyku
Absolvent má:
- identifikovať, vyhľadávať triediť a pracovať s rôznymi informáciami a informačnými zdrojmi,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími IKT
c/ Spôsobilosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- Pozitívne motivovať seba a druhých,
- Spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi
V predmete Ekonomika je zapracovaná téma č.5 Národného štandardu finančnej gramotnosti pod názvom „Úver a dlh“ v 4. ročníku.
3
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Základné ekonomické
pojmy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Podnikateľská činnosť
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Zdro je podniku a
efektívnosť
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Personálne plánovanie
a analýza práce
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Manažment a
odmeňovanie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Obchodné činnosti
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Finančné inštitúcie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
4
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Základné ekonomické
pojmy
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006, Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky
internet
Podnikateľská činnosť
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky
internet
Zdro je podniku a
efektívnosť
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky
internet
Personálne plánovanie
a analýza práce
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky, obrázkový materiál
internet
Manažment a
odmeňovanie
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky, obrázkový materiál
internet
Obchodné činnosti
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky, obrázkový materiál
internet
5
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
Finančné inštitúcie
Jakubeková M – Hartmannová E.: Ekonomika pre
študijné odbory výrobného a nevýrobného
zamerania. SPN Bratislava 2006 Jakubekova,
Kurnavova , Hartmannova: Zbierka príkladov
z ekonomiky SPN Bratislava 2004
PC, kopírovací stroj,
skener, dataprojektor,
spätný projektor,
projekčné plátno, tabuľa
kopírované textové materiály, učebnica,
tabuľa, priesvitky, obrázkový materiál
internet
6
Ročník: štvrtý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Základné ekonomické
po jmy
Oboznámenie žiakov s
ohodnotením
a klasifikáciou
Ekonómia, ekonomika
Potreby, ich členenie,
statky, služby
Výroba, výrobné
faktory
Národné hospodárstvo
Trh, trhový
mechanizmus
Dopyt, ponuka,
rovnovážna cena
Opakovanie
tematického celku
8
Podnikateľská
činnosť
Podnik, podnikanie
Druhy podnikov,
právne formy
podnikania
Živnosti
Obchodné spoločnosti
Družstvá
Podnikateľské riziko,
etika v podnikaní
Opakovanie
tematického celku
8
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Ekonomika
2 hodiny týždenne/60 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Žiak:
Vysvetliť obsah bežne
používaných pojmov
Popísať základné výrobné
faktory
Vysvetliť pojem národné
hospodárstvo.
Definovať princíp
fungovania trhu a vysvetliť
princíp trhového
mechanizmu.
Vysvetliť obsah pojmov
dopyt, ponuka, rovnovážna
cena.
Nakresliť graficky priebeh
kriviek dopytu a ponuky.
Vysvetlil obsah bežne
používaných pojmov
Správne popísal základné
výrobné faktory.
Vysvetlil pojem národné
hospodárstvo.
Definoval princíp fungovania
trhu a vysvetliť princíp
trhového mechanizmu.
Charakterizovať pojmy
podnik, podnikanie.
Rozlišovať právne formy
podnikania v SR.
Charakterizovať podmienky
živnostenského podnikania.
Charakterizovať jednotlivé
druhy obchodných
spoločností.
Vysvetliť pojem etika
v podnikaní, etické normy,
charakterizovať úspešného
podnikateľa a jeho vlastnosti.
Charakterizoval pojmy podnik,
podnikanie.
Rozlišoval právne formy
podnikania v SR.
Charakterizoval podmienky
živnostenského podnikania.
Charakterizoval jednotlivé
druhy obchodných spoločností.
Vysvetlil pojem etika
v podnikaní, etické normy,
charakterizovať úspešného
podnikateľa a jeho vlastnosti
FG Téma č. 1 – Človek
vo sfére peňazí
1
1
1
Žiak má:
FG Téma č. 7 – Riadenie
rizika a poistenie
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
Prostriedky hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Referát
Vlastné projekty
Ústne odpovede
Písomná práca
Predvedenie referátu
Vysvetlil obsah pojmov dopyt,
ponuka, rovnovážna cena.
Nakreslil graficky
priebeh kriviek dopytu
a ponuky.
7
Ovládať členenie a štruktúru
majetku.
Rozlíšiť jednotlivé druhy
opotrebenia DM a poznať
spôsoby obstarávania
majetku.
Charakterizovať pojmy
náklady, výnosy,
hospodársky výsledok
podniku a jeho využitie.
Charakterizovať druhy
kalkulácií.
Vypočítať cenu pomocou
položiek kalkulačného
vzorca.
Ovládal členenie a štruktúru
majetku.
Rozlíšil jednotlivé druhy
opotrebenia DM a poznať
spôsoby obstarávania majetku.
FG Téma č. 4.
Plánovanie
a hospodárenie
s peniazmi
Vysvetliť význam pojmu
personálny manažment.
Vysvetlil význam pojmu
personálny manažment.
1
1
1
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
Vysvetliť potrebu ZP
a orientovať sa v ňom.
Popísať náležitosti pracovnej
zmluvy,
Vymenovať spôsoby
hodnotenia pracovníkov
Vysvetlil potrebu ZP
a orientovať sa v ňom.
Popísal náležitosti pracovnej
zmluvy,
Vymenoval spôsoby hodnotenia
pracovníkov
14
FG Téma č. 3 –
zabezpečenie peňazí pre
uspokojenie životných
potrieb
Orientovať sa v informáciách
týkajúcich sa zamestnávania.
Orientoval sa v informáciách
týkajúcich sa zamestnávania.
Definovať spôsoby vzniku
a zániku pracovného pomeru.
Definoval spôsoby vzniku
a zániku pracovného pomeru.
Popísať osobnú prípravu na
prijímací pohovor.
Popísal osobnú prípravu na
prijímací pohovor.
1
Vymenovať náležitosti
žiadosti, životopisu
a motivačného listu.
Vymenoval náležitosti ž iadosti,
životopisu a motivačného listu.
1
Napísať žiadosť, životopis,
motivačný list..
Napísal žiadosť, životopis,
motivačný list..
Charakterizovať jednotlivé
Charakterizoval jednotlivé
Zdro je podniku
a efektívnosť
Majetok podniku ,
druhy majetku
Obstranie a opotrebenie
majetkýu
Náklady, výnosy,
hospodársky
výsledok
Kalkulácie, druhy
kalkulácií
Kalkulačný vzorec
Opakovanie
a doplnenie učiva
tyematického celku
8
Personálne plánovanie
a analýza práce
Podstata personálneho
manžmentu, výber
pracovníkov
Zákonník práce
Pracovná zmluva
Hodnotenie
pracovníkov
4
Manažment a
odmeňovanie
Trh práce, dopyt,
ponuka
Vznik a zánik
pracovného pomeru
Profesijné
rozhodovanie,
prijímací rozhovor
Žiadosť a prijatie do
zamestnania,
životopis, motivačný
list
Vypracovanie žiadosti
o prijatie do
zamestnania,
životopisu
a motivačného listu
FG Téma č. 6 – Sporenie
a investovanie
2
1
1
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
1
2
1
1
1
1
1
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Charakterizoval pojmy náklady,
výnosy, hospodársky výsledok
podniku a jeho využitie.
Charakterizoval druhy
kalkulácií.
Vypočítal cenu pomocou
položiek kalkulačného vzorca.
8
Mzda, členenie a druhy
miezd
Výpočet úkolovej mzdy
Výpočet časovej mzdy
Výpočet hrubej mzdy
Výpočet úkolovej mzdy
Výpočet miezdpraktické príklady
Opakovanie
tematického celku
1
druhy miezd.
druhy miezd.
1
2
1
1
2
Vypočítať jednotlivé druhy
miezd.
Vypočítal jednotlivé druhy
miezd.
Vypočítať časovú, úkolovú,
hrubú, čistú mzdu.
Vypočítal časovú, úkolovú,
hrubú, čistú mzdu.
Obchodné činnosti
Zásobovanie,
zásobovacie činnosti
Hladinový systém
riadenia zásob
Výpočet zásob
Odbytové hospodárstvo
Fakturácia, reklamácia
Ochrana spotrebiteľa
Opakovanie
tematického celku
8
1
Charakterizoval zásobovacie
činnosti, pojmy zásoby
a zásobovanie.
Graficky určil potrebu zásob.
Vypočítal potrebu výšky zásob.
1
1
1
1
1
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
Charakterizovať zásobovacie
činnosti, pojmy zásoby
a zásobovanie.
Graficky určiť potrebu zásob.
Vypočítať potrebu výšky
zásob.
Popísať odbytové činnosti.
Vypracovať faktúru
a reklamáciu s náležitosťami.
Popísať postup pri
vybavovaní reklamácie,
práva a povinnosti
spotrebiteľa.
Finančné inštitúcie
Banková sústava SR
Aktívne a pasívne
operácie
Úrok, úver, pravidlá
riadenia vlastných
investícií
Podmienky získavania
spotrebiteľských
úverov
Daňová sústava SR
Priame a nepriame dane
Poisťovníctvo
Opakovanie
tematického celku
Hodnotenie a
klasifikácia
10
1
2
FG Téma č. 7 – Riadenie
rizika a poistenie
Charakterizovať postavenie
a úlohu bánk v hospodárstve.
Popísať aktívne a pasívne
operácie bánk.
Charakterizovať pojmy úrok
a úver.
Charakterizovať možnosti
zhodnotenia peňazí.
Charakterizovať pravidlá
bánk pri získavaní
spotrebiteľských úverov.
Definovať pojem dane
a vysvetliť funkciu daňovej
sústavy SR.
Definovať priame a nepriame
dane.
Charakterizovať povinné
a nepovinné druhy poistenia.
Charakterizoval postavenie
a úlohu bánk v hospodárstve.
Popísal aktívne a pasívne
operácie bánk.
Charakterizoval pojmy úrok
a úver.
Charakterizoval možnosti
zhodnotenia peňazí.
Charakterizoval pravidlá bánk
pri získavaní spotrebiteľských
úverov.
Definoval pojem dane
a vysvetliť funkciu daňovej
sústavy SR.
Definoval priame a nepriame
dane.
Charakterizoval povinné
a nepovinné druhy poistenia.
1
2
1
1
1
1
1
1
1
FG Téma č. 4 –
Plánovanie
a hospodárenie
s peniazmi
Informatika 2. ročník
Oblasť využitia
informatiky-zisťovanie
informácií z Internetu
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná práca
Referát
Predvedenie referátu
Popísal odbytové činnosti.
Vypracoval faktúru
a reklamáciu s náležitosťami.
Popísal postup pri vybavovaní
reklamácie, práva a povinnosti
spotrebiteľa.
9
Kritériá – škálovanie formatívneho hodnotenia ž iakov v rámci hodnotiaceho portfólia vyučovacie ho predmetu Materiály
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(1) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(2) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(3) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(4) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(5) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(6) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(7) dodržiavanie stanovených termínov,
(8) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(9) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:
 frontálne ústne skúšanie,
 ústne skúšanie,
 didaktický test,
 hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
10

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.
11

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok.
12
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
ÚVOD DO SVETA PRÁCE
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
Vyučovací jazyk
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3 A
3 roky
denná
štvrtý
1 hod. týžd./30vyuč. hod.
slovenský jazyk
13
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti„Ekonomické vzdelávaniee“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva, v rámci ktorého
absolvent má:
- posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,
- porovnať profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,
- vysvetliť na príklade postup pri uzatváraní pracovnej zmluvy a skončenie pracovného pomeru,
Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu : „Svet práce“.
Obsah vzdelávania zahŕňa učivo o základných pojmoch vo svete práce, o voľbe povolania,hodnotení vlastných schopností, vzdelávaní a príprave podľa voľby
povolania, o tom ako sa uchádzaťo zamestnanie. Žiak získa informácie o pracovnom trhu, oboznámi sa s problematikou ponuky dopytu po pracovných
miestach a s tým súvisiacimi informačnými, poradenskými
a sprostredkovateľskými službami z hľadiska domácich, zahraničných možností. Žiak získava informácie o dôležitosti rozširovania nadobudnutých vedomostí
a zručností cestouceloživotného vzdelávania, ako základu jeho osobnostného a kariérového rozvoja.
Absolvent v oblasti sveta práce má:
 posúdiť svoje zdravotné, osobnostné a kvalifikačné predpoklady pre výkon svojho povolania, možnosti ďalšieho štúdia a profesijnej orientácie,
 posúdiť profesijnú ponuku na slovenskom i európskom trhu práce a pružne na ňu reagovať ďalším vzdelávaním,
 vhodne prezentovať vlastnú osobu a prácu, vhodne vystupuje pri prijímacom pohovore,
 uviesť príklad postupu, ako uzatvoriť pracovnú zmluvu a podať výpoveď,
 používať svoje pracovné práva a vyžadovať ich rešpektovanie od ostatných, rešpektovať svoje pracovné povinnosti,
Vyučovanie predmetu sa realizuje v učebniach a v učebni výpočtovej techniky.
Obsah predmetu je rozdelený do 5 tematických celkov v treťom ročníku.Obsah učiva vedie žiaka k osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k
porozumeniu pracovnoprávnych vzťahov. Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska domácich, európskych i mimoeurópskych možností. Učivo
sa zameriava na rozvoj schopností žiaka v oblasti osobného manažmentu. Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke
a dopyte po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti súvisiace s pracovným pomerom. Získava informácie o
dôležitosti rozširovania nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho osobnostného a karierového rozvoja.
Pravidlá riadenia osobných financií Obsah učiva je zameraný na vysvetlenie významu trvalých životných hodnôt, dôležitosti zabezpečenia životných potrieb a
vplyvu peňazí na ich zachovanie. Žiak sa naučí nájsť, vyhodnocovať a použiť finančné informácie pre riadenie vlastných financií s cieľom zaistenia
14
celoživotného finančného zabezpečenia. Osvojí si dôležitosť osobného zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby. Naučí sa
rozoznávať možné riziká, stanoviť si reálne finančné ciele a naplánovať si ich dosiahnutie.
Výchova k podnikaniu
Žiaci sa oboznámia s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti, princípmi právnej úpravy podnikania v Slovenskej republike.
Podrobnejšie si osvoja problematiku živnostenského podnikania, naučia sa vypracovať jednoduchý podnikateľský zámer.
Spotrebiteľská výchova
Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach, vzdelávaním si osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Získa poznatky
súvisiace s poctivosťou predaja výrobkov a služieb, s problematikou a pravidlami reklamy, s informatívnou povinnosťou predávajúceho voči potrebiteľom, o
označovacej povinnosti a sankciách.
15
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučujúcom predmete Úvod do sveta práce využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií nasledujúce výchovné a vzdelávacie stratégie,
ktoré žiakom umožňujú:
a/ Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b/ Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom jazyku
Absolvent má:
- identifikovať, vyhľadávať triediť a pracovať s rôznymi informáciami a informačnými zdrojmi,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími IKT
c/ Spôsobilosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- Pozitívne motivovať seba a druhých,
- Spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi
16
Názov tematického
celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
1. Pracovné
právo
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Brainstorming – burza nápadov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Skupinová a individuálna práca žiakov
Práca s učebnicou a pracovným zošitom
Práca so slovníkom
Práca s výukovým programom
Projekt
2. Medzinárodný
trh práce
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Brainstorming – burza nápadov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Skupinová a individuálna práca žiakov
Práca s učebnicou a pracovným zošitom
Práca so slovníkom
Práca s výukovým programom
Projekt
3. Osobný
manažment
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Brainstorming – burza nápadov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Skupinová a individuálna práca žiakov
Práca s učebnicou a pracovným zošitom
Práca so slovníkom
Práca s výukovým programom
Projekt
4. Voľba
povolania
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Brainstorming – burza nápadov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Skupinová a individuálna práca žiakov
Práca s učebnicou a pracovným zošitom
Práca so slovníkom
Práca s výukovým programom
Projekt
5. Spotrebiteľská
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor, riešenie úloh
Brainstorming – burza nápadov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Skupinová a individuálna práca žiakov
Práca s učebnicou a pracovným zošitom
Práca so slovníkom
Práca s výukovým programom
Projekt
výchova
17
Názov tematického
celku
Učebné zdroje
Odborná literatúra
1.Pracovné
právo
PhDr. Hargašová, M. a kol. : Úvod do
sveta práce. Bratislava. EXPOL ŠLOSÁR, R.
a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
SPN 2004. PEDAGOGIKA 2006. ISBN 80-
8091- 015-4
KOPÁĽ, Ľ. – BAČOVÁ, Z.: Náuka o spoločnosti
Bratislava: Fragment 2008.
2. Medzinárodný PhDr. Hargašová, M. a kol. : Úvod do
sveta práce. Bratislava. EXPOL ŠLOSÁR, R.
trh práce
a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
SPN 2004. PEDAGOGIKA 2006. ISBN 80-
8091- 015-4
KOPÁĽ, Ľ. – BAČOVÁ, Z.: Náuka o spoločnosti
Bratislava: Fragment 2008.
3. Osobný
manažment
PhDr. Hargašová, M. a kol. : Úvod do
sveta práce. Bratislava. EXPOL ŠLOSÁR, R.
a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
SPN 2004. PEDAGOGIKA 2006. ISBN 80-
8091- 015-4
KOPÁĽ, Ľ. – BAČOVÁ, Z.: Náuka o spoločnosti
Bratislava: Fragment 2008.
Národný štandard finančnej gramotnosti.
Bratislava 2009.
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
PC
Dataprojektor
P rojekčné plátno
Interaktívna tabuľa
Tabuľa
Magnetofón
Kopírovací stroj
Flipchart
CD
Tlačené a kopírované materiály
Internet
PC
Dataprojektor
P rojekčné plátno
Interaktívna tabuľa
Tabuľa
Magnetofón
Kopírovací stroj
Flipchart
CD
Tlačené a kopírované materiály
Internet
PC
Dataprojektor
P rojekčné plátno
Interaktívna tabuľa
Tabuľa
Magnetofón
Kopírovací stroj
Flipchart
CD
Tlačené a kopírované materiály
Internet
18
4. Voľba
povolania
PhDr. Hargašová, M. a kol. : Úvod do
sveta práce. Bratislava. EXPOL ŠLOSÁR, R.
a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
SPN 2004. PEDAGOGIKA 2006. ISBN 80-
8091- 015-4
KOPÁĽ, Ľ. – BAČOVÁ, Z.: Náuka o spoločnosti
Bratislava: Fragment 2008.
5. Spotrebiteľská
výchova
PhDr. Hargašová, M. a kol. : Úvod do
sveta práce. Bratislava. EXPOL ŠLOSÁR, R.
a kol.: Základy ekonómie a ekonomiky. Bratislava:
SPN 2004. PEDAGOGIKA 2006. ISBN 80-
8091- 015-4
KOPÁĽ, Ľ. – BAČOVÁ, Z.: Náuka o spoločnosti
Bratislava: Fragment 2008.
PC
Dataprojektor
P rojekčné plátno
Interaktívna tabuľa
Tabuľa
Magnetofón
Kopírovací stroj
Flipchart
CD
Tlačené a kopírované materiály
Internet
PC
Dataprojektor
P rojekčné plátno
Interaktívna tabuľa
Tabuľa
Magnetofón
Kopírovací stroj
Flipchart
CD
Tlačené a kopírované materiály
Internet
19
Ročník: štvrtý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Úvod do sveta práce
1 hodina týždenne/30 vyučovacích hodín
Očakávané
Kritériá hodnotenia
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Medzipredmetové
vzťahy
1 Pracovné právo
Základné pojmy,
pracovnoprávne vzťahy
Zákonník práce, zákon
o zamestnanosti, štátnej
službe, verejnej službe
Kolektívne pracovné
právo
Sociálne partnerstvo
a sociálny dialóg
Pojem prac. pomeru,
zákl. práva a povinnosti
zamest. a zamestnáv.
Vznik prac. pom.,
povinn. zamestnávateľa
pre vznikom p. p. ,PZ
Zmeny pri ukončovaní
prac. pomeru
Súkromné podnikanie
Pracovný čas
a odpočinok
Mzda a platy
Prekážky, v práci,
náhrady výdavkov
pre zamestnanca
v súvislosti s výkonom práce
Upevnenie vedomostí
12
1
OBN- právo, ekonomika
Ekonomika- Základné
ekonomické pojmy
Vysvetliť jednotlivé pojmy,
orientovať sa v obsahu
jednotlivých zákonov,
popísať obsah pracovnej
zmluvy, práva zamestnanca
a aj jeho povinnosti,
vypočítať dovolenkový nárok,
pomenovať mzdové
kategórie, vypĺňať cestovné
príkazy, pomenovať platné
výšky cestovných náhrad,
navrhnúť postup založenia
a prevádzkovanía
súkromného podniku.
Vysvetlil jednotlivé pojmy,
orientoval sa v obsahu
jednotlivých zákonov,
popísať obsah pracovnej zmluvy,
práva zamestnanca a aj jeho
povinnosti,
vypočítal dovolenkový nárok,
pomenoval mzdové kategórie,
vypĺňal cestovné príkazy,
pomenoval platné výšky
cestovných náhrad,
navrhol postup založenia
a prevádzkovanía súkromného
podniku.
individuálne skúšanie
písomné skúšanie
frontálne skúšanie
ústna odpoveď
písomné odpovede (testy)
zistenie
úlohy a cvičenia
projekt
2. Medzináro dný trh
5
OBN- Základy ekonómie
Vyhľadať informačné zdroje
Vyhľadal informačné zdroje
ústne skúšanie
ústna odpoveď
1
1
1
1
1
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
1
1
1
1
1
1
20
práce
Pojem trhu práce,
informácie
o internetovej burze
práce, inzercii,
neštátnych sprostred.
agentúrach, ponuka
voľ. miest na ÚP
Evidencia
nezamestnaných, ich
hmot. zabezpeč.
informač. porad.
strediská na ÚP,
prostred zam.za úhradu
cez súkromné
sprostred. služby
Problémy trhu práce,
recesia, inflácia
Rekvalifikácia, hmot.
zabezp. v
nezamestnanosti,
zamestnávanie občanov
so zmenenou prac.
schopnosťou
Cvičenia -práca
s internetom
1
1
a ekonomiky- Podnik
a podnikanie
Ekonomika- T rhový
mechanizmus,konkurencia
Psychológia- Osobnosť
človeka
IKT - Oblasť využitia
informatiky - zisťovanie
informácií z Internetu
a orientovať sa v nich ,
vysvetliť pojmy
nezamestnanosť, recesia
a inflácia,
pomenovať a charakterizovať
typy nezamestnanosti,
pracovať prakticky
s internetom,
získať informácie
o zamestnávaní osôb so
zdravotným postihnutím,
a orientoval sa v nich ,
vysvetlil pojmy nezamestnanosť,
recesia a inflácia,
pomenoval a charakterizoval typy
nezamestnanosti,
pracoval prakticky s internetom,
získal informácie o zamestnávaní
osôb so zdravotným postihnutím,
individuálne skúšanie
písomné odpovede (testy)
zistenie
porovnanie
úlohy a cvičenia
projekt
OBN- Psychológia
Popísať spôsob sebapozania,
správne zorganizovať prácu a
svoj voľný čas,
naučiť sa postupy na
odbúranie stresu,
pochopiť dôležitosť práce
v tíme.
Popísal spôsob sebapozania,
správne zorganizoval prácu a
svoj voľný čas,
naučil sa odbúrať stres,
pochopil dôležitosť práce v tíme.
individuálne skúšanie
frontálne skúšanie
písomné skúšanie
ústna odpoveď
písomné odpovede (testy)
projekt
úlohy a cvičenia
OBN- psychológia
SJL - administratívne
útvary
IKT- Oblasť využitia
informatiky - zisťovanie
informácií z Internetu
Získať profesijné informácie
z médií a špecializovaných
poradenských inštitúcií.
Ohodnotiť sám seba,
pomenovať poradenské
inštitúcie,
napísať životopis a žiadosť,
popísať spôsob prezentácie u
zamestnvateľa v konkurze a
prijímacom konaní,
zahrať sa psychohry,
Získal profesijné informácie
z médií a špecializovaných
poradenských inštitúcií.
Ohodnotiť sám seba, pomenovať
poradenské inštitúcie,
napísať životopis a žiadosť,
popísal spôsob prezentácie u
zamestnávateľa v konkurze a
prijímacom konaní,
zahral sa psychohry,
dodržiaval zásady správania pri
frontálne skúšanie
ústna odpoveď
písomná odpoveď
štrukturovaný životopis,
motivačný list a žiadosť
rolová hra
1
1
1
3. Osobný manažment
Cvičenie sebapoznanie,
interaktívna príprava
Správna organizácia
práce a svojho času
Odbúravanie stresu
Práca v tíme
4
1
4. Voľba povolania
Profesijné informácie a
informácie o sebe
Voľba povolania a
stratégia rozhodovania
o prijatie
Životopis a žiadosť
o prijatie
Cvičenia -písanie
životopisu, žiadosti
Spôsob prezentácie
8
1
1
1
1
1
1
1
1
ústne skúšanie
individuálne skúšanie
ústne skúšanie
individuálne skúšanie
21
u zamestnávateľa konkurz, prijímací
pohovor
Zásady správania,
zovňajšok,
komunikácia
Cvičenia -práca
s inzerátmi
Cvičenia- rolové hry
ako sa správať sa
prijímacom pohovore
5. Spotrebiteľská
výchova
Zákon o ochrane
spotrebiteľa a jeho
právach
dodržiavať zásady správania
pri prijímacom pohovore.
prijímacom pohovore.
osvojiť základné pojmy
spotrebiteľskej výchovy.
získať poznatky súvisiace s
poctivosťou predaja výrobkov
a služieb, s problematikou a
pravidlami reklamy, s
informatívnou povinnosťou
predávajúceho voči
spotrebiteľom, o označovacej
povinnosti a sankciách.
osvojil základné pojmy
spotrebiteľskej výchovy.
získal poznatky súvisiace s
poctivosťou predaja výrobkov a
služieb, s problematikou a
pravidlami reklamy, s
informatívnou povinnosťou
predávajúceho voči
spotrebiteľom, o označovacej
povinnosti a sankciách.
1
1
1
1
1
OBN- psychológia
SJL - administratívne
útvary
IKT- Oblasť využitia
informatiky - zisťovanie
informácií z Internetu
individuálne skúšanie
písomné skúšanie
frontálne skúšanie
ústna odpoveď
písomné odpovede (testy)
zistenie
úlohy a cvičenia
22
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu úvod do sveta práce
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
- celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
- kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
- schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov a zákonitostí,
- schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
- kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
- aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
- dodržiavanie stanovených termínov,
- presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
- kvalita výsledkov činnosti,
- osvojenie účinných metód samostatného štúdia.















Pri klasifikácii sa používa:
frontálne ústne skúšanie,
ústne skúšanie,
didaktický test,
hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:
ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.
Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.
Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.
Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.
23





















Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:
má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.
Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.
Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.
Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.
Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.
V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.
V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:
má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.
Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.Pri využívaní vedomostí pri výklade
a hodnotení javov je nesamostatný.
V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.
Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.
Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:
si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.
Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.
V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.
Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.
Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.
V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.
Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
24
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.






využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
rýchle sa rozhodovať a prijímať opatrenia,
rešpektovať právo a zodpovednosť,
zaujať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť
pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,
sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,
poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,
•
vytvoriť si kartotékový systém pre finančné záznamy v papierovej aj elektronickej forme


Poznať nominálne a úžitkové hodnoty tovarov vo vzťahu k využívaniu alternatívnych riešení,
Poznať nominálne a úžitkové hodnoty vo vzťahu k prechodu na €.
25
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
ODBORNÉ KRESLENIE
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKŔSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý, tretí
prvý
druhý
tretí
2 hod. týžd. /66 vyuč. hodín
Vyučovací jazyk
3 hod. týžd. /99 vyuč. hodín 2 hod. týžd. /66vyuč. hodín
slovenský jazyk
26
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „„Teoretické vzdelávanie““ ŠVP 33 Spracúvanie dreva . Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z
obsahového štandardu „Technická príprava“.
Cieľom učebného predmetu odborné kreslenie je osvojenie si zručností čítať a kresliť technické výkresy drevárskych a nábytkárskych výrobkov.
Úlohou predmetu je rozvinúť u žiakov potrebnú predstavivosť, obrazotvornosť, ktorá umožní pochopiť tvary a podrobnosti konštrukcií. Žiaci sa zároveň
oboznámia so zásadami a princípmi navrhovania a konštrukcie drevárskych a nábytkárskych výrobkov. Využijú vedomosti získané v predmetoch materiály
a technológia. Postupne sa oboznamujú s jednotlivými skupinami výrobkov.
Za tematickými celkami, v ktorých sa preberú jednotlivé druhy výrobkov nábytkárskej a stavebnostolárskej výroby, sú zaradené samostatné práce. Žiaci
v nich vypracujú technickú dokumentáciu výrobku.
Učivo predmetu tvoria poznatky o všeobecných pravidlách technického kreslenia a pravidlách kreslenia technických výkresov v odbore a základné pravidlá
kreslenia technických výkresov v drevárskom priemysle a stavebníctve a poznatky o druhoch, názvosloví, rozmeroch, konštrukcii nábytku
a stavebnostolárskych výrobkov. Neoddeliteľnou súčasťou vyučovania je nácvik zručností potrebných ku kresleniu a čítaniu technických výkresov
(samostatné práce žiakov).
Učivo nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získané na základnej škole v predmetoch matematika (časť geometria) a výtvarná výchova. Učivo
predmetu tvorí nedeliteľný celok s učivom predmetov materiály, technológia, výrobné zariadenia a odborný výcvik.
Výučba predmetu sa realizuje v učebni, počítačovej učebni a odborných výstavách aktuálnych drevárskych výrobkov
Obsahom výučby odborného kreslenia je 11 tematických celkov z toho:
predmet obsahuje v prvom ročníku je 6 tematických celkov
predmet obsahuje v druhom ročníku 2 tematické celky
predmet obsahuje v treťom ročníku 3 tematické celky
27
Cielevyučovacieho predmetu
 poznať odbornú terminológiu ,
 poznať zásady zobrazovania v pravouhlom premietaní,
 poznať zásady zobrazovania, popisovania a kótovania technických výkresov v odbore,
 poznať konštrukcie jednotlivých druhov nábytku, základné rozmery a spoje konštrukcií,
 poznať konštrukcie jednotlivých druhov stavebno-stolárskych výrobkov, ich základné rozmery a spoje konštrukcií,
Cieľové zručnosti
 vypracovať technickú dokumentáciu výrokov v odbore klasickým spôsobom, príp. aj s využitím výpočtovej techniky,
 čítať technické výkresy výrobkov v odbore,
 vyhotoviť nárezové plány, kusovníky,
 na základe výkresovej dokumentácie pripraviť cenovú kalkuláciu navrhovaného výrobku aj v prepočítaní na iné menové jednotky napr. €.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní odborného kreslenia využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie:
1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomneja hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačnézdroje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnýmitechnológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzaťosobným konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupek druhým.
28
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
No rmalizácia
v odbo rnom kreslení
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Zobrazovanie
geometrických telies
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Strojnícke kreslenie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Kreslenie základných
strojových súčiastok
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Označovanie
materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Konštrukčné spoje
a jednoduché výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Výrobky drevárskeho
a nábytkárskeho
priemyslu
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Konštrukcia a typy
nábytku
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stavebnostolárske
výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
29
Obklady
a zabudovaný nábytok
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Montážne a špeciálne
výkresy, nábyt.
systémy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
30
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
1.Normalizácia
v odbornom kreslení
2.Zobrazovanie
geometrických telies
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 1.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1992.
normy STN
3.Strojnícke kreslenie
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 1.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1992.
4.Kreslenie
základných stro jo vých
súčiastok
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 1.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1992.
5.Označovanie
materiálov
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
školská tabuľa, PC
Vzory technických výkresov, učebnica, technické
normy, rysovacie pomôcky
školská tabuľa, PC
modely geometrických telies, učebnica, rysovacie
pomôcky
školská tabuľa, PC
strojnícke súčiastky, technické normy strojníckych
súčiastok, učebnica, rysovacie pomôcky
školská tabuľa, PC
strojnícke súčiastky, technické normy strojníckych
súčiastok, učebnica, rysovacie pomôcky
školská tabuľa, PC
Vzorkovnice materiálov, technické normy značenia
materiálov, učebnica, rysovacie pomôcky
Ďalšie zdroje
6.Konštrukčné spoje
a jednoduché výrobky
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 1.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1992.
školská tabuľa, PC
Modely konštrukčných spojov, učebnica, vzory
jednoduchých výrobkov, vzory rezov výrobkov
7.Výrobky
drevárskeho
a nábytkárskeho
priemyslu
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 2.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1987.
školská tabuľa, PC
katalógy výrobkov drevárskeho priemyslu, učebnica,
rysovacie pomôcky
www stránky výrobných
podnikov
8.Konštrukcia a typy
nábytku
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 2.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1987.
školská tabuľa, PC
Modely nábytkárskych výrobkov, skrine, stoly,
stoličky, lôžka, učebnica, prospekty výrobných
podnikov, rysovacie pomôcky
www stránky výrobných
podnikov
9.Stavebnostolárske
výrobky
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 3.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1989.
školská tabuľa, PC
Modely stavebnostolárskych výrobkov, okná dvere,
učebnica, rysovacie pomôcky, vzorové výkresy,
prospekty výrobných podnikov
www stránky výrobných
podnikov
školská tabuľa, PC
Modely stavebnostolárskych výrobkov, vstavané
skrine,drevené schody, učebnica, rysovacie
pomôcky, vzorové výkresy, prospekty výrobných
podnikov
www stránky výrobných
podnikov
školská tabuľa, PC
Modely výrobkov, vzory špeciálnych výkresov,
vzory montážnych výkresov
www stránky výrobných
podnikov
10.Obklady
a zabudovaný nábytok
11.Montážne
a špeciálne výkresy,
nábyt. systémy
GÁNOVSKÝ, A.: Odborné kreslenie pre 3.ročník
SOU študijného odboru ODNV a učebného
odboru stolár. Bratislava: Alfa 1989.
31
Ročník: prvý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
1.Normalizácia
v technickom kreslen
Obsah a význam
predmetu
Kresliace pomôcky
Druhy techn. výkresov
Formáty a skladanie
výkresov
Mierky výkresov
Čiary
Popisovanie technických
výkresov
Normalizované písmo
Technické písmo
Popisové pole
Súborná práca
Opakovanie tem. celku
12
2.Spôsoby
zobrazovania
geometrických telies
Spôsoby zobrazovania
Pravouhlé zobrazovanie
Priemetne v pravouhlom
zobrazovaní
Kreslenie hranatých
telies
Kreslenie hranatých
telies
Kreslenie rotačných
telies
Kreslenie rotačných
telies
Kreslenie zrezaných
12
1
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Odborné kreslenie
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané vzdelávacie
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Výrobné zariadenia 1.
ročník ODNV
1
1
1
1
1
1
Odborný výcvik 1. ročník
ODNV
Žiak má:
Žiak:
poznať základné formáty
výkresov,
zväčšovať a zmenšovať
jednoduché súčiastky,
správne popísať technický výkres,
esteticky vypracovať výkres,
esteticky viesť pracovný zošit,
ovládal
 základné formáty výkresov,
 zväčšovať a zmenšovať,
 jednoduché súčiastky,
 správne popísať technický
výkres,
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce
Súborné práce
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce
Súborná práca
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Matematika (geometria)
p oužívať
 správnu techniku pri kreslení,
 správne druhy čiar,
 technické písmo,
používal
 správnu techniku pri kreslení,
 správne druhy čiar,
 technické písmo,
1
1
1
ovládať
 základné konštrukcie
ovládal
32
telies
Kreslenie
Kreslenie
Kreslenie
sietí
Kreslenie
sietí
prienikov
prienikov
rozvinutých
1
1
1
geometrických telies,
 základné konštrukcie
geometrických telies,
P ísomné práce
Písomné skúšanie
1
rozvinutých
3.Strojnícke kreslenie
Umiestňovanie obrazov
Zjednodušovanie
obrazov
Kótovanie – základné
pojmy
Kótovanie – reťazové
Kótovanie od základne
Kótovanie zmiešané
Kótovanie priemerov
a polomerov
Kótovanie uhlov
Predpisovanie drsnosti
Predpisovanie akosti
povrchu
Kreslenie rezov
kreslenie prierezov
Samostatná práca
Samostatná práca
14
1
1
4.Kreslenie základných
strojových súčiastok
Kreslenie závitov
vnútorných,
vonkajších
Kreslenie kolíkov,
klincov
Kreslenie ostatných
spojovacích súčiastok
3
Výrobné zariadenia
1. ročník ODNV
1
1
1
1
1
Technológia 1. ročník
ODNV
Odborný výcvik 1. ročník
ODNV
1
1
1
narysovať
 základné konštrukcie
geometrických telies,
 jednoduchú strojovú súčiastku
napr. skrutku,
 rez jednoduchého výrobku,
 a zakótovať jednoduchý
výrobok v rôznych mierkach,
narysoval
 jednoduchú strojovú súčiastku,
 rez jednoduchého výrobku,
 a zakótovať jednoduchý
výrobok v rôznych mierkach,
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
P ísomné práce
grafické práce
narysovať
 základné konštrukcie
geometrických telies,
 jednoduchú strojovú súčiastku
napr. skrutku,
 rez jednoduchého výrobku,
 a zakótovať jednoduchý
výrobok v rôznych mierkach,
narysoval
 jednoduchú strojovú súčiastku,
 rez jednoduchého výrobku,
 a zakótovať jednoduchý
výrobok v rôznych mierkach,
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
P ísomné práce
grafické práce
1
1
1
1
1
1
1
Výrobné zariadenia
1. ročník ODNV
Technológia 1. ročník
ODNV
Odborný výcvik 1. ročník
ODNV
33
5.Výkresy v priemysle
spracovania dreva
Rezivo v priečnom reze
Rezivo v pozdĺžnom
reze
Konštrukčné mater. –
aglomerované
Konštrukčné mater. –
preglejované
Nedrevené materiály
Čalúmnické materiály
Spojovacie materiály
Povrchová úprava
6.Konštrukčné spoje
a jednoduché výrobky
Rohové preplátovanie
Stredové preplátovanie
Čap a rozčap
Čap a dlab priebežný
Čap a dlab nepriebežný
Čap a dlab s perom
priebežný
Čap a dlab s perom
nepriebežný
Kolíkový spoj
Čapavanie na
jednostranný pokos
Čapovanie na
obojstranný pokos
Kolíkový spoj
Nekonečný vlys –
dĺžkové nadpájanie
Škárovanie – šírkové
nadpájanie
Rohové preplátovanie
Sedačka – samostatná
práca
Sedačka – samostatná
práca
sektorová skrinkasamostatná práca
sektorová skrinkasamostatná práca
sektorová skrinkasamostatná práca
8
1
1
1
Materiály
2.roč. ODNV
3.roč.ODNV
Rozlíšiť a používať grafické
a písmenné označenie
 drevených materiálov,
 nedrevených materiálov,
 čalúnnických materiálov.
Správne rozlíšil a používal grafické
a písmenné označenie

drevených materiálov,

nedrevených materiálov,

čalúnnických materiálov.
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce
1
1
1
1
1
20
1
1
1
1
1
1
1
Technológia
-1.roč. ODNV
1
1
1
1
1
1
1
1
Vedieť
-načrtnúť spoje , vyznačiť
neviditeľné časti spoja
- načrtnúť spoje , rozlíšiť stredové
a rohové spoje,
- použitie jednotlivých
spojov v praxi
-načrtol spoje , vyznačil
neviditeľné časti spoja
načrtnúl spoje , rozlíšil
stredové a rohové spoje,
- správne použil jednotlivé spoje v
praxi
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
P ísomné práce
Grafické práce
Odborný výcvik
1.roč.ODNV
samostatne čítať jednoduché
technické výkresy
samostatne čítal jednoduché
technické výkresy
Písomné skúšanie
P ísomné práce
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
1
1
1
1
Písomné skúšanie indiv iduálne
P ísomné práce individuálne
34
Ročník: druhý
Tematický celok
Témy
7.Výrobky drev.
nábytkárskeho
priemyslu
Rozdelenie nábytku
Druhy nábytku
Faktory tvorby nábytku
Faktory tvorby nábytku
Antropometria
Somatologia
Fyziologia
Antropometria v praxi
Opakovanie
Počet
hodín
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Odborné kreslenie
3 hodiny týždenne/99 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané vzdelávacie
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
Vedieť vsťah medzi rozmermi tela
a rozmermi nábytku
Vedel vsťah medzi rozmermi tela
a rozmermi nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Prostriedky
hodnotenia
Ústne odpovede
P ísomné práce –
individuálne
35
8.Konštrukcia a typy
nábytku
Casti skriňového náb.
Konštrukcia korpusu
Podstavenie skr. náb.
Podstavenie skr. náb.
Uzatváranie korpusu
Uzatváranie korpusu
Vnútorné vybavenie skr.
Konštr. dverí skríň
Konštrukcia zásuviek
Vedenie zásuviek
Príprava súb. prác
Príprava súb. prác
Kontrola súb. prác
Kontrola súb. prác
Opakovanie tem. celku
90
Druhy a časti sto l. náb.
Konštrukcia stol. náb.
Konštrukcia stol. náb.
Spoje stolového náb.
Spoje stolového náb.
Spoje platu s korpusom
Spoje platu s rámom
Stoly s nastaviteľným
platom
Zväčšovanie plochy st.d.
Atypické konštr. stolov
Príprava súb. prác
Príprava súb. prác
Kontrola súb. prác
Kontrola súb. prác
Opakovanie tem. celku
1
2
2
2
2
1
1
2
Casti lôžkového nábytku
Konštrukcia lôžka
Konštrukcia dvojlôžka
Konš. váľandy rámovej
Kon. váľandy krabicov
Kon. poschodovej váľ.
Konštrukcia roštov
Cal. lôžkového nábytku
Cal. lôžkového nábytku
Konštrukcia úložných
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
3
1
1
1
1
1
3
2
2
2
2
1
1
1
Technológia 2. ročník
ODNV
Vedieť rozmery a konštrukciu
skriňového nábytku
Vedel rozmery a konštrukciu
skriňového nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Odborný výcvik 2. ročník
ODNV
Ústne odpovede
P ísomné práce –
individuálne
Navrhnúť a narysovať jednoduchú
konštrukciu skriňového nábytku
Navrhol a narysoval jednoduchú
konštrukciu skriňového nábytku
Grafické práce
Technológia 2. ročník
ODNV
Vedieť rozmery a konštrukciu
stolového nábytku
Vedel rozmery a konštrukciu
stolového nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Odborný výcvik 2. ročník
ODNV
2
1
2
2
1
1
1
P ísomné práce –
individuálne
Navrhnúť a narysovať jednoduchú
konštrukciu stolového nábytku
Technológia 2. ročník
ODNV
Vedieť rozmery a konštrukciu
lôžkového nábytku
Odborný výcvik 2. ročník
ODNV
Navrhol a narysoval jednoduchú
konštrukciu stolového nábytku
Vedel rozmery a konštrukciu
lôžkového nábytku
Grafické práce
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce –
individuálne
Navrhnúť a narysovať jednoduchú
36
priestorov
Príprava súborných prác
Príprava súborných prác
Kontrola súb. prác
Kontrola súb. prác
Opakovanie tem. celku
Casti sedacieho nábytku
Konš. rezanej stoličky
Konš. ohýbanej stoličky
Spojenie sedáka
s kostrou
Calúnenie sedákov
Konš. kresiel
Calúnenie kresiel
Konš. ostatných druhov
sedacieho nábytku
Príprava súborných prác
Príprava súborných prác
Kontrola súb. prác
Kontrola súb. prác
Opakovanie tem. celku
konštrukciu lôžkového nábytku
3
3
1
1
1
1
1
2
1
2
2
1
1
3
3
1
1
1
Navrhol a narysoval jednoduchú
konštrukciu lôžkového nábytku
Grafické práce
Technológia 2. ročník
ODNV
Vedieť rozmery a konštrukciu
sedacieho nábytku
Vedel rozmery a konštrukciu
sedacieho nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
P ísomné práce –
individuálne
Odborný výcvik 2. ročník
ODNV
Navrhnúť a narysovať jednoduchú
konštrukciu sedacieho nábytku
Navrhol a narysoval jednoduchú
konštrukciu sedacieho nábytku
Grafické práce
37
Ročník: tretí
Tematický celok
Témy
9. Konštrukcia a typy
staveb. stolárskych
výrobkov
Charakteristika stavstol. výrobkov
Zárubne- typy
Drev.zár. fošňové
Dvere- funkcia ,účel
Druhy a rozmery dverí
Hladké dvere
Palubové dvere
Rámové dvere
Dvere výkres sam.práca
Dvere výkres sam.práca
Dr.okná – funkcia, účel
Rozdšlenie okien
Konštrukcia okien
Jednoduché okno
Jednoduché okno
Euro oknná
Euro okná
Zdvojené okno
Zdvojené okno
Drev. okno -sam.práca
Drev. okno -sam.práca
Drev. okno -sam.práca
Drev. okno -sam.práca
Oplášťované rám.
priečky
Rámové priečky so
sklenou výplňou
Rám. priečky
s drevenou výplňou
Obloženie stien
a stropov
Obl. z masív. dreva
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu odborné kreslenie
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
Vedieť charakterizovať
všetky stavebnostolárske
výrobky, ich funkciu,
rozmery a konštrukciu
Vedel charakterizovať všetky
stavebnostolárske výrobky, ich
funkciu, rozmery a konštrukciu
Narysovať výrobok podľa
zadania
Narysoval výrobok podľa
zadania
Prostriedky hodnotenia
36
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Technologia 3.roč.
Odborný výcvik 3.roč.
1
1
1
Písomné práce
Písomné práce - individuálne
Písomné skúšanie
Písomné práce - individuálne
Písomné skúšanie
Písomné práce – individuálne
Písomné skúšanie
Písomné práce - individuálne
Technologia 3.roč.
Narysovať výrobok podľa
zadania
Narysoval výrobok podľa
zadania
Vedieť základné
konštrukčné prvky rámových
priečok
Vedel základné konštrukčné
prvky rámových priečok
Odborný výcvik 3.roč.
1
1
Písomné skúšanie
Písomné skúšanie
Vedieť základné
Písomné práce
38
Rámové obloženie
Obloženie stropov
Drevené schody-všeob.
Casti drev. schodov
Obloženie schodov
1
1
1
1
1
10. Obklady, drevené
schod,y, zabudovaný
nábytok
Funkcie obkladov
Druhy obkladov
Tech. dok. obkladu
Druhy deliacich stien
Konštrukcia del. stien
Techn. dok. del. steny
Techn. dok. del. steny
Techn. dok. del. steny
Konštr. drev. schodov
Výpočty 1-ramenných
Výpočty 2-ramenných
Výpočty 3-ramenných
Vlastný návrh schodov
Techn. dok. schodov
Techn. dok. schodov
Konšt. vstavaného náb.
Vlastný návrh
Techn. dokumentácia
Techn. dokumentácia
Druhy, konš.dr. podáh
Vlastný návrh podlahy
Tech. dok. podlahy
11. Montážne
a špeciálne výkresy,
nábyt. systémy
Montážne výkresy
Návrh výrobku
Návrh mont. výkresu
Návrh mont. výkresu
Nábytkové systémy
Návrh nábyt. systému
Návrh náb. systému
Prezentácia prác
22
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
konštrukčné prvky obkladov
Vedel základné konštrukčné
prvky obkladov
Písomné skúšanie
Vedel zloženie a časti schodov
Písomné skúšanie
Odborný výcvik 3.roč.
Vedieť zloženie a časti
schodov
Technologia 4. .roč.
GRS
Odborný výcvik 4. .roč.
GRS
Technologia 4. .roč.
GRS
Písomné práce
Vedieť charakterizovať
všetky stavebnostolárske
výrobky, ich funkciu,
rozmery a konštrukciu
Vedel charakterizovať všetky
stavebnostolárske výrobky, ich
funkciu, rozmery a konštrukciu
Narysovať výrobok podľa
zadania
Narysoval výrobok podľa
zadania
Narysovať výrobok podľa
zadania
Narysoval výrobok podľa
zadania
Vedieť základné pravidlá
tvorby montážnych výkresov
a výkresov nábytkových
systémov
Vedel základné pravidlá tvorby
montážnych výkresov
a výkresov nábytkových
systémov
Písomné skúšanie
Písomné práce
Písomné práce - individuálne
Grafické práce
Písomné skúšanie
Písomné práce - individuálne
Grafické práce
Písomné skúšanie
Písomné práce – individuálne
Grafické práce
Písomné skúšanie
Písomné práce - individuálne
Grafické práce
Písomné skúšanie
Písomné práce - individuálne
Grafické práce
.
Technologia 4. .roč.
39
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu odborné kreslenie
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(10) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(11) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(12) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(13) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(14) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(15) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(16) dodržiavanie stanovených termínov,
(17) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(18) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:




frontálne ústne skúšanie,
ústne skúšanie,
didaktický test,
hodnotenie technickej dokumentácie.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
40
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
41
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
42
Pri hodnote ní technických výkresov a kalkulácií sa hodnotí:
Výkresová dokumentácia - umiestnenie obrazov
5 bodov
- vytýčenie rezov, označenie rezov
5 bodov
- kreslenie rezov
5 bodov
- označenie a kreslenie detailov
5 bodov
- úplnosť rezov, detailov
5 bodov
- presnosť a úplnosť kótovania
5 bodov
- dodržiavanie pravidiel technického kreslenia (hrúbky
a druhy čiar, označovanie materiálov, kótovanie,
popisovanie) súlad kusovníka s výkresom, spotreba
materiálov
5 bodov
Kusovník - súlad kusovníka s výkresom
5 bodov
- spotreba materiálov
5 bodov
Kalkulácia THN – súlad s kusovníkom
5 bodov
-výpočet hrubej spotreby
5 bodov
- výpočet ceny komponentu
5 bodov
Spolu: 60 bodov
0 – 12 bodov / nedostatočný
13 – 24 bodov / dostatočný
25 – 36 bodov / dobrý
37 – 48 bodov / chválitebný
49 – 60 bodov / výborný
43
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
MATERIÁLY
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý
prvý
druhý
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
Vyučovací jazyk
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
slovenský jazyk
44
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu:
 Technologická príprava
 Informačné a komunikačné technológie
Učebná osnova predmetu materiály je určená pre žiakov 1. a 2. ročníka. Obsahom predmetu Materiály je poznávanie stavby našich drevín, rozpoznávanie
chýb (znakov) dreva, získavanie vedomostí o fyzikálnych a mechanických vlastnostiach dreva v nadväznosti na ich použitie, ďalej sa oboznámia s lepidlami a
tmelmi, materiálmi používanými na povrchovú úpravu a ochranu dreva drevených konštrukcií. Žiaci ďalej získajú základné kompetencie v práci s
prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Budú získavať informácie prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovať ich do
praxe.
Vyučovací predmet materiály vytvára nevyhnutné teoretické predpoklady pre komplexné pochopenie a zvládnutie učiva predmetov, technológia a odborný
výcvik.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľové vedomosti:
Absolvent má:
poznať morfologickú a makroskopickú stavbu drevín
vysvetliť funkciu častí stromu a makroskopických prvkov v dreve
poznať mikroskopickú a chemickú stavbu dreva a ich funkciu
charakterizovať znaky dreva a ich vplyv na spracovanie dreva
poznať fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva a ich vplyv na využitie, chemické zloženie dreva
charakterizovať lepidlá používané v drevospracujúcom priemysle, ich zloženie, vlastnosti a použitie
vymenovať najpoužívanejšie materiály na povrchovú úpravu v drevostavbách,
charakterizovať materiály na ochranu dreva a dôležitosť ich využitia
Cieľové zručnosti:
Absolvent vie:
určovať stromy podľa morfologickej, makroskopickej a chemickej stavby dreva
pozorovať stavbu dreva mikroskopom
určovať znaky - chyby dreva
stanoviť fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva
45
-
vykonať skúšky vlastností lepidiel, náterových látok a látok na ochranu dreva
vyhľadávať relevantné informácie o materiáloch v katalógoch a na internete
Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií:
Vo vyučovacom predmete Materiály využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:
:
a/ Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b/ Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom jazyku
Absolvent má:
- identifikovať, vyhľadávať triediť a pracovať s rôznymi informáciami a informačnými zdrojmi,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími IKT
c/ Spôsobilosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- Pozitívne motivovať seba a druhých,
- Spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi
Výučba predmetu sa realizuje v učebni, v učebni výpočtovej techniky a v rámci exkurzii.
Predmet obsahuje v prvom ročníku
6
Predmet obsahuje v druhom ročníku 12
tematických celkov
tematických celkov
46
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
1.Úvod do predmetu
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
2.Stavba dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
3.Vlastno sti dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
4.Chyby dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
5.Poznávanie drevín
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
6.Ostatné materiály
používané v DP
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
7.Lepidlá
8.Ochranné látky na
drevo
9.Materiály na PÚ
dreva
10.Čalúnnické
materiály
11.Spojovacie
materiály a kovania
12.Plasty a výrobky
z gumy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
47
13.Obalové materiály
Heuristická- rozhovor
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
14.Vplyv materiálov
na živo tné prostredie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
16.Hodnotenie
vlastno stí dreva a DM
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
17.Škodcovia dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
18.Podlahové
a nábytkové krytiny
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
15.Chemické zloženie
dreva
48
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005.
Stolársky magazín
Počítač, tabuľa
DVD
internet
Mikroskop, tabuľa
vzorkovnica, trojrozmerný model
internet
počítač, kalkulačka
vzorky
internet
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. P roxima press Bratislava
2005.
Stolársky magazín
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
Počítač, tabuľa
vzorkovnica drevín
internet
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
7.Lepidlá
Ondrejkovič, A: Materiály pre 2.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005.
Stolársky magazín
Počítač, tabuľa
vzorkovnica lepidiel
internet
8.Ochranné látky na
drevo
Ondrejkovič, A: Materiály pre 3.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005, Stolársky magazín
Počítač, tabuľa
odborný film
internet
9.Materiály na PÚ
dreva
Ondrejkovič, A: Materiály pre 2.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005, Stolársky magazín
počítač, DVD, tabuľa
vzorky
internet
10.Čalúnnické
materiály
Ondrejkovič, A: Materiály pre 3.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005.
Stolársky magazín
Počítač, tabuľa
vzorky čalúnnických materiálov
internet
počítač, DVD, tabuľa
vzorky spojovacích kovaní
internet
Ondrejkovič, A: Materiály pre3.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005.
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
Počítač, tabuľa
Počítač, tabuľa
obrazy
DVD, odborný film
internet
internet
1.Úvod do predmetu
2.Stavba dreva
3.Vlastno sti dreva
4.Chyby dreva
5.Poznávanie drevín
6.Ostatné materiály
používané v DP
11.Spojovacie
materiály a kovania
12.Plasty a výrobky
z gumy
13.Obalové materiály
14.Vplyv materiálov
na živo tné prostredie
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. P roxima press Bratislava
2005.
15.Chemické zloženie
dreva
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. P roxima press Bratislava
2005.
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
16.Hodnotenie
vlastno stí dreva a DM
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. P roxima press Bratislava
2005.
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
49
17. Škodcovia dreva
18.Podlahové
a nábytkové krytiny
Ondrejkovič, A: Materiály pre 1.ročník SOU
učebný odbor stolár. P roxima press Bratislava
2005.
Počítač, tabuľa
vzorky
internet
Ondrejkovič, A: Materiály pre3.ročník SOU
učebný odbor stolár. Proxima press Bratislava
2005.
Počítač, tabuľa
vzorkovnica náb. krytín
internet
50
Ročník: prvý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Materiály
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
1.Úvod do predmetu
Surovinová základňa
Lesné hospodárstvo,
význam lesa
Zloženie a rozmnožov.
drevín
Šetrenie drevnou
hmotou
2.Stavba dreva
Rezy kmeňom
Časti kmeňa
Dreň, dreňové lúče,
kambium
Ročné kruhy, kôra
Cievy, živic. kanáliky
Mikrosk. stavba dreva
Drevné pletivá ihl. dr.
Pozorov. mikr. stavby
Drevné pletivá listn. dr.
Praktické pozorovanie
st. list. drevín
Submikroskopická
stavba
Chem. zloženie dreva
Organické a anorg.
látky v dreve
Opakovanie tem. celku
4
3.Vlastno sti dreva
Fyzikálne vl. dreva
Medzipredmetové
vzťahy
1
1
Technológia
1.roč.ODNV
1
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Technológia
1.roč.ODNV
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak:
Poznať význam lesa pre
človeka, základné
poznatky z fy ziológie
drevín s využitím ITK.
Poznať orientačné ceny
vstupných surovín aj
v Euro mene.
Vysvetlil význam lesa, dreva
a materiálov z neho pre
život človeka. .
Popísal časti stromov.
Zistil cenové ponuky drev.
suroviny.
Porovnať hlavné smery
a rezy, rozlišovať rozdiely
medzi nimi. .
Ovládať rozdiely v stavbe
listnatých a ihličnatých
drevín, poznať podľa
mikroskopických vzoriek
kategóriu dreviny.
Označil hlavné smery a rezy na
pripravených vzorkách. .
Porovnať vlastnosti dreva
s inými materiálmi,
s vyhľadávaním na
internete.
Porovnal vlastnosti dreva
s inými materiálmi - vlastné
vedomosti, aj s použitím
internetu.
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Ústne skúšanie
Ústne odpovede
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Ústne skúšanie
Test
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Rozoznal rozdiely v stavbe
drevín medzi listnatými
a ihličnatými drevinami.
1
1
1
2
11
1
Technológia
51
Špecifická hmotnosť
Voda v dreve, BNV
Vlhkosť dreva,
zisťovanie vlhkosti
Zosychanie a napúčanie
Výpočty zosychania
Výpočty napúčania
Vzťah dreva k teplu,
zvuku, elektr.
Mechanické vl. dreva
Chemické vl. dreva
Opakovanie tem. celku
1
1
1
1
1
1
1
1.roč.ODNV
Charakterizovať vodu voľnú,
vodu viazanú a BNV.
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
Matematika
Vypočítať vlhkosť
dreveného materiálu.
Vysvetlil pojmy voda voľná,
voda viazaná a bod
nasýtenia vlákien.
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vypočítal vlhkosť dreveného
materiálu.
1
1
1
52
4.Chyby dreva
Rozdelenie chýb
Chyby tvaru kmeňa
Hrče
Trhliny
Nepravé jadro,
vnútorná beľ
Smolník, vodnatosť
Poškodenie
drevokaznými hubami
Poškodenie hmyzom
Ostatné chyby
Dovolené chyby
v sortimentoch
Opakovanie tem. celku
11
1
1
1
1
1
5.Poznávanie drevín
Charakteristika
a rozdel. ihl. drevín
Poznávanie dr. SM, JD
Poznávanie drevín BO,
SMC
Ostatné ihličnaté drevo
Praktické poznávanie
ihl. drevín
Charakteristika
listnatých drevín
Kruhovito pórovité
dreviny
Poznávanie dr. DB,JS
Poznávanie dr. BT, AG
Roztrúseno pórovité
dreviny
Poznávanie dr. BK,JV,
HB
Poznávanie dr. LP,TP
Poznávanie drevín
ČR,JL
Praktické poznávanie
listn. drevín
Opakovanie tem. celku
17
6.Ostatné materiály
používané v DP
Rezivo, char. znaky
Rozdelenie reziva STN
Dýharenské mtr.
8
1
1
Technológia
1.roč.ODNV
Poznať chyby dreva
spôsobené hubami,
hmyzom, rastom
Poznať chyby dreva spôsobené
hubami, hmyzom, rastom
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Poznať základné hospodárske
dreviny podľa vonkajších
znakov, vedieť rozlíšiť
ih ličnaté dreviny od
listnatých a ich
podskupiny.
Rozoznal základné dreviny
podľa vonkajších znakov.
Rozoznal ihličnaté dreviny
od listnatých a ich
podskupiny.
Vypracoval vlastnú
vzorkovnicu a správne určil
dreviny.
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Predvedenie vlastnej
vzorkovnice
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vlastná vzorkovnica
Poznať základný sortiment
reziva, dýharenských
mtr., nedrevených mtr.,
Poznal základný sortiment
reziva, dýharenských
mtr.,čalúnnických mtr.
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
1
1
1
1
1
1
1
1
Technológia
1.roč.ODNV
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
2
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
Technológia
1.roč.ODNV
53
Mtr. z aglomerovaného
Veľkoplošné mtr.
Nedrevené mtr.
Calúnnické mtr.
Opakovanie tc.
1
1
1
1
1
Odborný výcvik
1.roč. ODNV
čalúnnických mtr.
54
Ročník: druhý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Materiály
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
7.Lepidlá
Rozdelenie lepidiel
Vlastnosti lepidiel
Zloženie a výpočty
lepiacích zmesí
Rastlinné a živočíšné lp
Minerálne lepidlá
UF – lepidlá
PF – lepidlá
Rezorcínové lepidlá
Melamínové lepidlá
PVAC lepidlá
Tavné lepidlá
Ostatné lepidlá
Opakovanie TC
13
1
1
8.Ochranné látky na
drevo
Vlastnosti a rozdelenie
látok na OD
Zložky látok na OD
Fungicídy
Insekticídy
Ochranné látky proti
horeniu
5
9.Materiály na PÚ
dreva
Význam povrchovej
úpravy
Materiály pre PU
Tmely, plniče porov
Moridlá
Farbivá
Bieliace prostriedky
Náterivá
Označovanie náterív
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Medzipredmetové
vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Žiak má:
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak:
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Vedieť zloženie, vlastnosti,
druhy a použitie lepidie l
Vypočítať aké množstvo
jednotlivých zložiek má
mať lepiaca zmes
Vedel zloženie, vlastnosti,
druhy a použitie lepidiel
Vypočítal aké množstvo
jednotlivých zložiek má
mať lepiaca zmes
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Technológia
2.roč.ODNV
Chápať význam ochrany
dreva proti hmyzu,
hubám, ohňu
a poveternostným
vplyvom
Pochopil význam ochrany
dreva proti hmyzu, hubám,
ohňu a poveternostným
vplyvom
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Technológia
2.roč.ODNV
Vedieť rozdeliť náterivá do
základných skupín
Ovládať základné chemické
zloženie a rozsah použitia
Vedel rozdeliť náterivá do
základných skupín
Ovládal základné chemické
zloženie a rozsah použitia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Technológia
2.roč.ODNV
Odborný výcvik
2.roč. ODNV
Matematika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborný výcvik
55
Filmotvorné zložky
Rozpúšťadlá, riedidlá
Základné druhy náterív
Brusivá a brúsne
prostriedky
1
1
1
1
10. Čalúnnické
materiály
Rozdelenie čal. mtr.
Nosné materiály
Pružiace materiály
Plniace a izolačné mtr.
Tvarovacie a kypriace
Poťahové materiály
Pomocné materiály
Opakovanie TC
8
11. Spo jovacie
materiály a kovania
Rozdelenie kovaní
Nábytkové kovanie
Stavebnostolárske kov.
Speciálne kovanie
Opakovanie TC
5
1
1
1
1
1
12. Plasty a výrobky
z gumy
Rozdelenie plastov
Uprava plastov
Tvárnenie plastov
Výroba gumy
Opakovanie TC
5
13. Obalové materiály
Funkcia obalov
Papiere, lepenky
Motúzy, viazacie pásky
3
1
1
1
14. Vplyv materiálov
na živo tné
prostredie
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2.roč. ODNV
Technológia
2.roč.ODNV
Technológia
Odborné kreslenie
2.roč.ODNV
Odborné kreslenie
2.roč.ODNV
NL pri výrobe nábytku
a ostatných dr. výrobkov
NL pri výrobe nábytku
a ostatných dr. výrobkov
Poznať základné nosné,
pružiace, plniace,
izolačné, poťahové
a pomocné čalúnnické
materiály
Poznal základné nosné,
pružiace, plniace, izolačné,
poťahové a pomocné
čalúnnické materiály
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vedieť použiť kovanie pre
jednotlivé drev. výrobky
Vedel použiť kovanie pre
jednotlivé drev. výrobky
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vedieť jednotlivé druhy
plastov používaných pri
výrobe nábytku
Vedel jednotlivé druhy plastov
používaných pri výrobe
nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vedieť správne použiť obal
na hotový výrobok
Vedel správne použiť obal na
hotový výrobok
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Vypestovať pocit
zodpovednosti na ochranu
Vypestoval pocit zodpovednosti
na ochranu životného
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
56
Vplyv pri ich používaní
Vplyv pri likvidácii
výrobku
1
1
15. Chemické zloženie
dreva
Základné a vedľajšie
zložky dreva
Celuloza
Hemiceluloza, lignín
16. Hodnotenie
vlastností dreva
a DM
Pevnosť dreva v tlaku
Pevnosť dreva v ťahu
Pevnosť dreva v ohybe
3
17. Škodcovia dreva
Drevokazné huby
Drevosfarbujúce huby
Drevokazný hmyz
3
1
1
1
18. Podlahové
a nábytkové krytiny
PK na báze dreva
Palubové vlysy
Lamelové parkety
Dekoratívne lamináty
4
1
životného prostredia
prostredia
Písomné odpovede
Technológia
2.roč.ODNV
Vedieť základné a vedľajšie
zložky dreva
Vedel základné a vedľajšie
zložky dreva
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Technológia
2.roč.ODNV
Poznať vlastnosti dreva pri
namáhaní v tlaku, ťahu a
ohybe
Poznal vlastnosti dreva pri
namáhaní v tlaku, ťahu a
ohybe
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Technológia
2.roč.ODNV
Poznať druhy drevokazných
a drevosfarbujúcich húb,
druhy drevokazného
hmyzu
Poznal druhy drevokazných
a drevosfarbujúcich húb,
druhy drevokazného hmyzu
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Technológia
Odborné kreslenie
2.roč.ODNV
Vedieť druhy podlahových
a nábytkových krytín ich
vlastnosti a využitie
Vedel druhy podlahových
a nábytkových krytín ich
vlastnosti a využitie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Ústne odpovede
Písomné odpovede
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomné odpovede
57
Kritériá – škálovanie formatívneho hodnotenia ž iakov v rámci hodnotiaceho portfólia vyučovacie ho predmetu Materiály
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(19) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(20) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(21) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(22) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(23) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(24) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(25) dodržiavanie stanovených termínov,
(26) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(27) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:
 frontálne ústne skúšanie,
 ústne skúšanie,
 didaktický test,
 hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
58

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.
59

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok
60
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
TECHNOLÓGIA
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý, tretí, štvrtý
prvý
druhý
tretí
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
3 hodiny týždenne/99 vyuč. hodín
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
štvrtý
2 hodiny týždenne/60 vyuč. hodín
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
61
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu:


Technologická príprava
Informačné a komunikačné technológie
Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva. Žiaci získavajú, upevňujú a prehlbujú si vedomosti,
zručnosti a návyky predpísané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a
ochrany pred požiarmi.
Odborné teoretické vzdelávanie pre skupinu študijných odborov 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov vedie žiakov k zvládnutiu jednotlivých
úloh odvetvia, pre ktoré sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva, ktorý vychádza zo
štruktúry cieľov a z kompetencií v jednotlivých študijných odboroch. Teoretické vzdelávanie je zamerané na rozvoj kľúčových vedomostí a schopností žiaka,
smeruje k rozvoju jeho logického myslenia, k získaniu určitého konštrukčného citu pre základne prvky a konštrukcie v danom odbore.
Učebná osnova predmetu technológia poskytuje žiakom komplexné poznatky o ručnom a strojovom opracovaní materiálov, ich konštrukčnom spájaní
a technologickej príprave.
Žiaci získajú poznatky z technológie piliarskej výroby, výroby veľkoplošných materiálov, o ochrane materiálov a spracovaní materiálov na nábytkárske
a stavebno-stolárske výrobky. Učivo je zostavené tak, aby žiaci využívali poznatky získané z predmetov materiály, výrobné zariadenia a návyky získané na
odbornom výcviku. Neoddeliteľnou súčasťou učiva sú predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a problematika tvorby a ochrany
životného prostredia . Žiaci ďalej získajú základné kompetencie v práci s prostriedkami informačných a komunikačnýchtechnológií. Budú získavať informácie
prostredníctvom počítačových sieťových pripojení a aplikovaťich do praxe.
Predmet obsahuje:
V 1. ročníku 6 tematických celkov
V 2. ročníku 4 tematických celky
V 3. ročníku 5 tematických celkov
V 4. ročníku 4 tematické celky
Predmet sa vyučuje v učebniach, učebniach výpočtovej techniky, v teréne na exkurziách.
Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľové vedomosti :
Absolvent má :
- vysvetliť odbornú terminológiu a symboliku používanú v drevárstve, ako aj zásady technickej normalizácie a štandardizácie,
- vysvetliť zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady poskytovania prvej pomoci, ochrany pred požiarom a ochrany životného
prostredia pri zhotovovaní výrobkov z dreva,
62
-
-
charakterizovať druhy drevárskych materiálov používaných na drevostavby z hľadiska ich technológie ich spracovania alebo spôsobu ich zabudovania
alebo montáže, zohľadňujúc ich fyzikálne a mechanické vlastnosti a použitie,
vysvetliť spôsoby výpočtu spotreby materiálu na zhotovenie drevárskych výrobkov a konštrukcií z dreva a materiálov na báze dreva,
popísať typológiu základných drevených konštrukcií a výrobkov, ktoré tvoria súčasť výrobkov z dreva,
rozoznať základné stavebné a montážne postupy pri zhotovovaní výrobkov z dreva,
popísať technologický postup výroby jednotlivých druhov konštrukčných spojov používaných pri zhotovovaní drevených výrobkov a konštrukcií
drevostavieb (krovy, zvislé nosné a nenosné konštrukcie, stropy, schody, podlahy, stavebnostolárske výrobky – okná, dvere, zárubne, atď.)
navrhnúť a zdôvodniť technologické postupy pri spracovaní dreva a materiálov na báze dreva na výrobky a popísať a vysvetliť druhy, funkciu, použitie,
zásady obsluhy a bežnej údržby pracovných pomôcok, náradia, elektrického a pneumatického náradia, pomocných zariadení, mechanizačných
prostriedkov a výrobných zariadení používaných v odbore,
vysvetliť a zdôvodniť voľbu a použitie vhodného technického a technologického vybavenia pri montáži výrobkov z dreva,
popísať činnosti v oblasti výrobnej kontroly a kontroly kvality výrobkov a konštrukcií výrobkov z dreva,
popísať technologický postup zhotovenia povrchovej úpravy a ochrany dreva použitej pri výrobe prvkov a výrobkov z dreva,
schopnosť orientovať sa v technických normách, predpisoch, technických tabuľkách, schémach,
pracovných návodoch a katalógoch používaných pri jednotlivých pracovných činnostiach súvisiacich so zhotovovaním výrobkov z dreva,
opísať možné zdroje znečisťovania životného prostredia súvisiace s výrobou výrobkov z dreva a načrtnúť možnosti eliminácie týchto zdrojov.
Cieľové zručnosti:
Absolvent vie:
- používať odbornú terminológiu a symboliku v oblasti spracúvania dreva,
- dodržiavať zásady hygieny práce, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásady poskytovania prvej pomoci, ochrany pred požiarom a ochrany životného
prostredia pri zhotovovaní výrobkov z dreva,
- orientovať sa a pracovať s technickou dokumentáciou pre zhotovenie výrobkov z dreva, s technickými normami, predpismi, katalógmi, pracovnými
návodmi,
- rozpoznať z hľadiska fyzikálnych a mechanických vlastností základný sortiment materiálov drevárskej výroby používaný pri zhotovení výrobkov z dreva,
- stanoviť fyzikálne a mechanické vlastnosti dreva,
- zvoliť si správne nástroje, náradie, stroje a zariadenia pre spracovanie dreva, materiálov na báze dreva potrebných pri zhotovovaní výrobkov z dreva,
- dodržiavať správne technologické postupy základných činností drevárskej a stolárskej výroby a montáže týchto výrobkov a konštrukcií výrobkov z dreva,
zásady obsluhovania a nastavovania strojov a výrobných liniek používaných pri výrobe drevárskych výrobkov a polotovarov,
- zisťovať a odstraňovať chyby a nepresnosti pri všetkých prácach v oblasti výroby výrobkov z dreva,
- zásady používania osobných ochranných pracovných prostriedkov pri prácach v drevárskej a stolárskej výrobe pri zhotovovaní výrobkov z dreva,
- pracovať s aplikačnými softvérmi pre opracovanie materiálov na CNC strojoch,
- vypočítať spotrebu materiálu na zhotovenie výrobku a konštrukcie výrobkov z dreva.
63
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Vo vyučovacom predmete Technológia využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií nasledujúce výchovné a vzdelávacie stratégie, ktoré
žiakom umožňujú:
a/ Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
b/ Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom jazyku
Absolvent má:
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a pracovať s rôznymi informáciami a informačnými zdrojmi,
- kriticky hodnotiť získané informácie,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími IKT
c/ Spôsobilosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- Pozitívne motivovať seba a druhých,
- Spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi
64
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Základy obrábania a
delenia materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Konštrukčné spájanie
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Montáž
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Práca s knihou
Základy opracovania
kovov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Práca s knihou
Hydrotermická
úprava dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Práca s knihou
Strojné opracovanie
dreva
Lepenie dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Povrchová úprava
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Ochrana dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Technológia výro by
konštrukčných
materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Práca s knihou
Piliarska výroba
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Exkurzia
Exkurzia
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Technológia výro by
nábytkárskych
výrobkov
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Balenie a skladovanie
výrobkov
Informačnoreceptívna – výklad
Frontálna výučba
Práca s knihou
Exkurzia
Exkurzia
Exkurzia
65
Technológia výro by
stavebno -stolárskych
výrobkov
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Linky v drevárskom
priemysle
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Technická
a technologická
príprava výroby
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Vypracovanie
technickej
dokumentácie
Informačnoreceptívna – výklad
Heuristická – riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Práca s knihou
Exkurzia
66
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Tabuľa
Učebnica
Mária PANÁČKOVÁ,: Technológia 1 pre učebné
a študijné odbory zamerané na spracúvanie
dreva a výrobu hudobných nástrojov.
Bratislava: KONTAKT PLUS 2004.
Tabuľa
Učebnica
Tabuľa
PC
Učebnica
PPT prezentácia
Ladislav KUKOĽ: Technológia pre 1. ročník
učebný odbor stolár. Bratislava: ALFA 1990.
Tabuľa
Učebnica
1.Úvod
2.Základy obrábania a
delenia materiálov
3.Vysúšanie dreva
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
4.Konštrukčné
spájanie
Ďalšie zdroje
Drevárska príručka 1,. 2
Stolársky magazín
Prospekty z odborných
výstav (Nitra, Bratislava)
5.Montáž
6.Základy opracovania
kovov
Učebnica
7.Hydrotermická
úprava dreva
8.Strojné opracovanie
dreva
9.Lepenie dreva
Jiří HORÁK, Jozef OSTRČIL: Stolárska
technológia pre 2. a 3. ročník SOU učebného
odboru stolár. Bratislava: ALFA 1986.
10.Povrchová úprava
Tabuľa
PC
Tabuľa
Učebnica
PPT prezentácia
Učebnica
Tabuľa
PC
Učebnica
PPT prezentácia
Internet
Drevárska príručka 1,. 2
Stolársky magazín
Prospekty z odborných
výstav (Nitra, Bratislava)
Internet
11.Ochrana dreva
Ladislav KUKOĽ: Technológia pre 1. ročník
učebný odbor stolár. Bratislava: ALFA 1990
Tabuľa
Učebnica
12.Technológia výroby
konštrukčných
materiálov
Anna MISTRÍKOVÁ, Lila DVOŘÁČKOVÁ:
Technológia spracovania dreva na konštrukčné
dosky I.. Bratislava: ALFA 1985.
Tabuľa
Videorekordér + TV
Učebnica
Videokazeta
13.Piliarska výroba
Anton NAVRÁTIL: Technológia spracovania
dreva I. Bratislava: ALFA 1985.
Tabuľa
Videorekordér + TV
PC
Učebnica
Videokazeta
14.Technológia výroby
nábytkárskych
výrobkov
Alois UHLÍŘ, Jiří VLASÁK: Technológia III
Výroba nábytku pre 4. ročník SPŠ drevárskych
študijného odboru nábytkárstvo. Bratislava:
ALFA 1987.
Marián Vagovič, Alena Galanová: Technológia
3pre 3. ročník učebného odboru 3355 2 stolár.
Bratislava: KONTAKT,s.r.o. 2012.
Tabuľa
Učebnica
Tabuľa
Učebnica
15.Balenie
a skladovanie
výrobkov
67
16. CNC stroje
Interné dokumenty
PC s príslušenstvom
Dataprojektor, Programové
vybavenie CNC
obrábacieho centra
Tabuľa
Obrazové a zvukové pomôcky
CNC centrum
Textové a obrazové zadania
17.Technológia výroby
stavebno -stolárskych
výrobkov
Jiří HORÁK, Jozef OSTRČIL: Stolárska
technológia pre 2. a 3. ročník SOU učebného
odboru stolár. Bratislava: ALFA 1986.
Marián Vagovič, Alena Galanová: Technológia
3pre 3. ročník učebného odboru 3355 2 stolár.
Bratislava: KONTAKT,s.r.o. 2012.
Tabuľa
PC
Učebnica
3D modely
18.Linky
v drevopriemysle
Alois UHLÍŘ, Jiří VLASÁK: Technológia III.
Výroba nábytku pre 4. ročník SPŠ drevárskych
študijného odboru nábytkárstvo. Bratislava:
ALFA 1987.
Marián Vagovič, Alena Galanová: Technológia
3pre 3. ročník učebného odboru 3355 2 stolár.
Bratislava: KONTAKT,s.r.o. 2012.
Tabuľa,
PC
Učebnica
19.Technická
a technologická
príprava výroby
Alois UHLÍŘ, Jiří VLASÁK: Technológia III.
Výroba nábytku pre 4. ročník SPŠ drevárskych
študijného odboru nábytkárstvo. Bratislava:
ALFA 1987.
Andrej GÁNOVSKÝ: Odborné kreslenie.
Bratislava: Alfa – press 1989.
Tabuľa
PC
Učebnica
20.Vypracovanie
technickej
dokumentácie
Alois UHLÍŘ, Jiří VLASÁK: Technológia III
Výroba nábytku pre 4. ročník SPŠ drevárskych
študijného odboru nábytkárstvo. Bratislava:
ALFA 1987.
PC
Učebnica
Turbo Cad
Drevársky magazín
Príslušná STN
Technická
dokumentácia z
predchádzajúcich
školských rokov
a existujúcich výrobkov
Internet
68
Ročník: prvý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Technológia
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
Tematický celok Počet
Témy
hodín
1.Úvod
Postavenie a úlohy
drevár. priemyslu
Sortimenty
drevárskej výroby
2.Základy
obrábania
a delenia
materiálov
Základné
technologické
pojmy
Spôsoby opracovania
dreva
Teória delenia dreva
Ručné náradie
Opakovanie delenia
3.Sušenie dreva
Význam sušenia
Voda v dreve
Bod nasýtenia vlákien
Vlhkostná rovnováha
Prírodné vysúšanie
Umelé vysúšanie
Sušiarne reziva
Zmeny rozmerov pri
vysúšaní
Chyby sušenia
Medzipredmetové
vzťahy
2
1
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
získať základnú predstavu
o drevárskom priemysle,
žiak charakterizoval drevársky
priemysel,
Písomné
Písomná práca
vedieť definovať základné
technologické pojmy,
definoval základné
technologické pojmy,
Písomné
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
ovládať základy teórie
delenia dreva,
ovládal základy teórie delenia
dreva,
Písomné
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna obhajoba ročníkovej
práce
1
9
1
Odborný výcvik – ručné
opracovanie dreva, 1.
ročník
1
4
2
1
17
1
1
1
1
3
5
2
2
ovládať teoretické základy
vysúšania,
ovládal teoretické základy
vysúšania,
ovládal princípy vysúšania,
ovládať princípy vysúšania,
Odborný výcvik –
technologická príprava
dreva, 1. ročník
Materiály – vlastnosti
dreva, 1. ročník
vedieť zostaviť postup
vysúšania,
vedel zostaviť postup
vysúšania,
1
69
4.Konštrukčné
spájanie
Spôsoby spájania
Klincové spoje
Spoje vrutové
Spoje skrutkové
Kolíkový spoj
Cudzie pero
Lamela, domino,
lastovička
Spájanie lepením
Opakovanie
Škárovanie
Zosadzovanie
Preplatovanie
Čap a rozčap
Čap a dlab
Združené čapy
Ozuby zvlakové spoje
Spoje rámových
konštrukcií
21
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
2
5.Montáž
Spôsoby montáže
Súčiastka, dielec,
podzostava, zost.
Etapy montáže
Pomôcky pre montáž
Postup montáže
5
1
1
6.Opracovanie
kovov
Spôsoby opracovania
Meranie, rysovanie
Sekanie, strihanie
Vŕtanie, nitovanie
Vyklepávanie,
ohýbanie
Spájkovanie,
zváranie
Žíhanie, kalenie
Rezanie závitov
Povrchová úprava
Opakovanie
12
1
1
1
1
1
Odborný výcvik –
konštrukčné spájanie
dreva, 1. ročník
vedieť pracovné postupy
vyhotovenia jednotlivých
spojov,
vedel pracovné postupy
vyhotovenia jednotlivých
spojov,
Písomné
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna obhajoba ročníkovej
práce
vedieť podľa konkrétneho
výrobku a jeho
konštrukcie navrhnúť
použitie spojov,
vede podľa konkrétneho
výrobku a jeho konštrukcie
navrhnúť použitie spojov,
Písomné
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna obhajoba ročníkovej
práce
poznať etapy a spôsoby
montáže,
poznal etapy a spôsoby
montáže,
Písomné
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna obhajoba ročníkovej
práce
vedieť navrhnúť postup
montáže a montážne
pomôcky pre jednoduchý
výrobok,
vedel navrhnúť postup montáže
a montážne pomôcky pre
jednoduchý výrobok,
poznať základy opracovania
kovov.
poznal základy opracovania
kovov.
Písomné
Písomná práca
Ústne frontálne skúšanie
Ústne odpovede
Odborné kreslenie –
konštrukcia všetkých
druhov nábytku a
stavebno-stolárskych
výrobkov, 1. až 3. ročník
Konštrukčné cvičenia –
všetky tematické celky,
4. ročník
Odborný výcvik –
konštrukčné spájanie
dreva, 1. ročník
1
1
1
Výrobné zariadenia –
spoje a spojovacie
súčiastky – zvarové
spoje, 1. ročník
1
1
1
1
3
70
Ročník: druhý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Technológia
3 hodiny týždenne/99 vyuč. hodín
Tematický celok Počet
Témy
hodín
7. Hydro termická
úprava dreva
Spôsoby hyd. úpravy
Parenie – priame,
nepriame
Plastifikácia dreva
Komprimácia
8. Stro jné
opracovanie
dreva
Teoria rezania-geom.
rezného nástroja
Priečne rezanieskracovacia píla
Pozdlžne rezanie –
stolová okružná píla
Formátovanie –
formátovacia píla
Rovinné frézovanie,
zrovnávanie, hrúb.
Profilové frézovanie
Kopírov. frézovaním
Brúsenie,
požiadavky brús.
Brús. na kotúč. brús.
Br. valcovými brús.
Ohýbanie dreva –
teoria ohýbania
Ohýbanie
ramenovými ohýb
Ohýbanie dr. na
otočnej tvárnici
Ostatné spôsoby
ohýbania
Medzipredmetové
vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Určiť
- účel hydrotermickej úpravy
dreva
- spôsoby hydrotermickej
úpravy dreva
Určil
- účel hydrotermickej úpravy
dreva
- spôsoby hydrotermickej
úpravy dreva
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
2
1
Výrobné zariadenia
2.ročník
1
Písomná práca
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
29
2
1
1
1
Písomné skúšanie
Odborný výcvik
2. ročník
Ovládať
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Ovládal
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Ovládať
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Ovládal
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Písomná práca
Ústna odpoveď
1
2
1
2
1
1
2
1
1
Výrobné zariadenia
2.ročník
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
1
71
Dlabanie dreva char.
Dlabanie na vrtacích
dlabačkách
Ostatné spôsoby
dlabania dreva
Vrtanie dreva – char.
Vrtanie dreva na stol.
vrtačkách
Ostatné spôsoby
vrtania
Okružovanie
a sústruženie dr.
Nové metody oprac.
dreva
Opakovanie tem.
Celku
1
1
9.Lepenie dreva
Lepenie dreva –
teoria lepenia
Požiadavky na lep.dr
Výroba dýhovaných
dielcov, požiad.
Zosadzovanie dýh sp
Príprava dielcov pred
dýhovaním
Skladanie súborov
Lisovanie dielcov
Klimatizácia
a formátovanie
dielcov
Uprava dielcov po
lisovaní
Výr. nekonečného vl.
Pozdlžno priečne
delenie
Priečno pozdlžne
delenie
Skárovanie – spoje
Lisovanie škárovky
Montážne lepenie
15
1
10.Povrchová
úprava
Učel a funkcia PU
Príprava povrchu
dreva brúsenie
20
1
1
1
1
3
1
Ovládať
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Ovládal
-pracovné postupy na
jednotlivých strojných
zariadeniach
-technické a technologické
možnosti strojov a zariadení
Ovládať
-zásady prípravy lep.
zmesí,
Ovládal
-zásady prípravy lep. zmesí,
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborný výcvik
2. ročník
Materiály
2. ročník
Určiť
- hodnoty základných
parametrov lisovania,
Určil
- hodnoty základných
parametrov lisovania,
Ovládať
- pracovný postup
dýhovania a lisovania.
Ovládal
- pracovný postup
dýhovania a lisovania.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie
1.ročník
Odborný výcvik
2. ročník
Vedieť vybrať správnu
povrchovú úpravu vzhľadom
Vedel vybrať správnu
povrchovú úpravu vzhľadom -
72
Príprava povrchu
dreva plnenie por.
Technologia nánosu
NH – vrstvy
Morenie dreva
Bielenie dreva
Nanášanie NH
striekaním
Nanášanie NH
poliev., máčaním
Nanášanie NH
valcovou nanáš.
Speciálne spôsoby
nanášania NH
Uprava NH pred
nanášaním
Spôsoby
vytvrdzovania NH
Prirodzené sušenie
náterív
Spôsoby umelého
vysúš. náterív
Sušiace komory
Sušiace tunely
Brúsenie náterív
Leštenie náterív
špecifické učivo
Opakovanie tem.
celku
11.Ochrana dreva
Význam a rozdelenie
impregnácií
Impregnácia proti
hubám – chemikálie
Impregnácia proti
hmyzu
Impregnácia proti
ohňu
Beztlakové spôsoby
ochrany dreva
T lakové spôsoby
ochrany dreva
Opakovanie
1
- druh a použitie výrobku
- použité materiály
- estetické požiadavky
druh a použitie výrobku
- použité materiály
- estetické požiadavky
Výrobné zariadenia
2.ročník
Vedieť spojiť teoretické
vedomosti s praxou
Vedel spojiť teoretické
vedomosti s praxou
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Materiály
-2. roč. Ochranné látky na
Vysvetliť význam
ochrany dreva pred
znehodnocujúcimi činiteľmi.
Vysvetlil význam
ochrany dreva pred
znehodnocujúcimi činiteľmi.
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Spracovaný referát
Popísať jednotlivé chemické
látky a ich účinky.
Charakterizovať rozdiely
v jednotlivých postupoch
impregnácie.
Popísal jednotlivé chemické
látky a ich účinky.
Charakterizoval rozdiely
v jednotlivých postupoch
impregnácie.
Využiť IKT vo vyučovaní
a učení sa.
Využil IKT vo vyučovaní
a učení sa.
1
1
1
1
Materiály
2. ročník
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
drevo
1
1
1
1
2
Fyzika
1.roč.- Fyzikálne veličiny
a jednotky
1
73
tematického celku
12.Technológia
výroby
konštrukčných
materiálov
Rozdelenie konštruk.
materiálov
Výroba dyh -postupy
Úprava dyh - sušenie,
oprava, zosadzovanie
Výroba preglejok
Výroba latoviek
DTD- rozdelenie,
charakteristika
Roztrieskovanie
a triedenie triesok
Nanášanie lepidla na
triesky
Vrstvenie koberca
lisovanie DTDlisovací diagram
DVD- rozdelenie,
charakteristika
Postupy výroby DVD
mokrým spôsobom
Postupy výroby DVD
suchým spôsobom
Dokončovanie DVD
Opakovanie TC
25
Odborný výcvik
-2. roč. Základné
techno lo gické práce
1
3
1
2
1
1
2
Výrobné zariadenia
-3. roč. Stroje na výrobu
dyh, liso vanie, lepenie
a dyho vanie
Vymenovať konštrukčné
materiály.
Vysvetliť postup výroby dýh,
odlíšiť jednotlivé postupy
z hľadiska účelu dýh.
Vymenoval konštrukčné
materiály.
Vysvetlil postup výroby dýh,
odlíšil jednotlivé postupy
z hľadiska účelu dýh.
Vysvetliť postup výroby
PDP, PDJ a určiť oblasť ich
použitia.
Vysvetlil postup výroby PDP,
PDJ a určiť oblasť ich použitia.
Popísať technologický postup
výroby DTD, určiť oblasť ich
použitia.
Popísal technologický postup
výroby DTD, určil oblasť ich
použitia.
Popísať technologický postup
výroby DVD, určiť oblasť
ich použitia.
Popísal technologický postup
výroby DVD, určil oblasť ich
použitia.
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Spracovaný referát
1
2
1
2
2
2
4
74
Ročník: tretí
Tematický celok
Témy
13.Piliarska výroba
Sortimenty piliar.
výroby, sur. základňa
Sklad guľatiny,
triedenie výrezov
Organizácia a výpočet
skladu guľatiny
Ochrana guľatiny na
sklade
Porez guľatiny
rámovou pílou
Porezové schémy
Výpočet závesu
rámovej píly
Porez guľatiny
pásovými pílami
Porez guľatiny
kotúčovými pílami
Porez guľatiny
agregátnym spôsobom
Výroba prírezov
z reziva
Pozdĺžno- priečne
delenie reziva
Priečno- pozdĺžne
delenie reziva
Výroba nábytkových
hranolkov
Úprava reziva pred
delením- parenie
Špecifické učivo
Exkurzia vo výrobnom
závode
Opakovanie
tematického celku
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Technológia
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
20
1
Odborný výcvik
-3. roč.Špeciálne práce
1
v drevárskej a nábytkárskej
výrobe
2
1
1
1
2
1
Materiály
-1. roč. Ostatné materiály
používané v DP
Matematika
-1.roč. Výpočty obvodov
a obsaho v rovinných
obrazcov
1
1
1
1
Informatika
-1.roč. Info rmácie okolo nás
Žiak má:
Žiak:
Rozlíšiť piliarske sortimenty
podľa rozmerov.
Rozlíšil piliarske sortimenty
podľa rozmerov.
Popísať sklad guľatiny,
vysvetliť spôsob triedenia
guľatiny na sklade.
Popísal sklad guľatiny,
vysvetlil spôsob triedenia
guľatiny na sklade.
Vypočítať kapacitu skladu.
Vypočítal kapacitu skladu.
Analyzovať spôsoby ochrany
dreva na sklade v závislosti
na ročnom období.
Analyzoval spôsoby ochrany
dreva na sklade v závislosti na
ročnom období.
Nakresliť porezové schémy.
Nakreslil porezové schémy.
Vypočítať zostavu pilových
listov podľa rozmeru
guľatiny.
Vypočítal zostavu pilových
listov podľa rozmeru guľatiny.
Porovnať výhody a nevýhody
jednotlivých spôsobov
porezu.
Porovnal výhody a nevýhody
jednotlivých spôsobov porezu.
Popísať jednotlivé postupy
výroby prírezov a porovnať
ich výhody a nevýhody.
Popísal postupy výroby
prírezov a porovnal ich výhody
a nevýhody.
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Individuálne zadania
Prostriedky hodnotenia
Písomná práca
Ústna odpoveď
Vypracované zadanie
1
1
1
1
1
1
75
14.Technológia
výroby nábytkárskych
výrobkov
Všeobec. technologický
postup výroby
Opracovanie
masívnych dielcov
Manipulácia reziva,
hrubý nárez
Opracovanie dielcov na
presné rozmery
Konštrukčné opracov.
dielcov rezaných
Konštrukčné opracov.
dielcov ohýbaných
Úprava povrchu
dielcov- brúsenie
Montáž dielcov
Opracovanie dielcov
VP M
Hrubý a presný nárez
dielcov
Predkonštrukčné
opracova. –dyhovanie
Konštrukčné
opracovanie dielcov
Oprava povrchu
a brúsenie
Povrchová úprava –
návrh spôsobu
Technológia výroby
skriňového nábytku
Technológia výroby
ostatného nábytku
16
15.Balenie
a skladovanie
výrobkov
Význam balenia
( ochrana, transport)
Rozdelenie skladov
Charakteristika skladov
Skladová evidencia
Špecifické učivo
Opakovanie učiva
6
Odborný výcvik
-3. roč.
1
1
Výrobné zariadenia
1
-3. roč. drevoobrábacie
stroje
1
1
Vysvetliť postupy
opracovania dielcov.
Vysvetliť ekonomické
hľadisko pri opracovaní
dielcov.
Vysvetlil postupy
opracovania dielcov.
Vysvetlil ekonomické hľadisko
pri opracovaní dielcov.
Vypracovať vlastný návrh
povrchovej úpravy dielcov.
Vypracoval vlastný návrh
povrchovej úpravy dielcov.
Vysvetliť funkcie obalu.
Rozdeliť sklady z hľadiska
ich účelu.
Vysvetlil funkcie obalu.
Rozdelil sklady z hľadiska ich
účelu.
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Individuálne zadania
Písomná práca
Ústna odpoveď
Vypracované zadanie
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Ekonomika
-4. ročník.-
1
1
1
1
1
1
76
16. CNC stroje
Programové vybavenie
CNC obrábacieho
centra
Popis základného sw.
CNC obrábacieho
centra
Vytvorenie programu
pre CNC obrábacieho
centra
Simulácia funkčnosti
vytvoreného programu
24
6
8
8
2
Odborný výcvik
Popísať funkciu CNC stroja
Získať prehľad o program
o programovom vybavení
CNC stroja
Popísalť funkciu CNC stroja
Získal prehľad o program
o programovom vybavení CNC
stroja
Popísať základnú obrazovku
programu
Spustiť program
Zadávať rozmery obrobku,
jeho polohy
Zadávať polohy úchytov
Popísal základnú obrazovku
programu
Spustil program
Zadával rozmery obrobku, jeho
polohy
Zadával polohy úchytov
Zadávať trasy pre obrábanie
Zadávať základné obrábacie
príkazy
Zadávať zložitejšie obrábacie
príkazy
Zadávať zložitejšie obrábacie
príkazy
Zadával trasy pre obrábanie
Zadával základné obrábacie
príkazy
Zadával zložitejšie obrábacie
príkazy
Zadával zložitejšie obrábacie
príkazy
77
Ročník: štvrtý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
17.Technológia
výroby stavebnosto lárskych výrobkov
sortimenty ss výroby
drevené okná, funkcia
a rozdelenie okien
časti drevených okien
výroba a rozmery
vlysov na okná
osadzovací rám okien –
účel, konštrukcia
jednoduché okno –
vlastnosti, konštrukcia
dvojité okno –
vlastnosti, konštrukcia
zdvojené okno –
vlastnosti, konštrukcia
euro okná
drevené dvere, funkcia
a rozdelenie
typy a výroba
drevených zárubní
výroba hladkých dverí
výroba rámových dverí
obklady stien a stropov
predeľovacie priečky
15
18.Linky
v drevárskom
priemysle
druhy výrobných liniek
technická úroveň
a automatizácia lin iek
linky na opracovanie
5
1
1
1
1
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Technológia
2 hodiny týždenne/60 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Materiály- 1. roč., 2.roč.
Odborné kreslenie-3. roč.
Odborný výcvik 3. roč.
Fyzika
1.roč.- Fyzikálne veličiny
a jednotky
1
Žiak má:
Žiak:
Poznať funkciu a rozdelenie
stavebnostolárskych
výrobkov
Poznal funkciu a rozdelenie
stavebnostolárskych výrobkov
Popísať konštrukciu a časti
okien a dverí, čítať odborné
technické výkresy
Oboznámiť sa s novými
technológiami výroby
Popísal konštrukciu a časti
okien a dverí, čítať odborné
technické výkresy
Oboznámil sa s novými
technológiami výroby
Navrhnúť vhodné riešenie
pre daný interiér alebo
exteriér
Navrhol vhodné riešenie pre
daný interiér alebo exteriér
Navrhnúť vhodné rozloženie
stolárskych strojov tak, aby
bol dodržaný technologický
tok výroby.
Navrhol vhodné rozloženie
stolárskych strojov tak, aby bol
dodržaný technologický tok
výroby.
Prostriedky hodnotenia
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Výrobné zariadenia- 4.
roč.
1
78
masívnych dielcov
linky na opracovanie
plošných dielcov
linky na povrchovú
úpravu dielcov
1
1
19.Technická
a technologická
príprava výroby
normalizácia výroby
nábytku STN
technicko- hospodárske
normy
návrh a výpočet
strojného vybavenia
pomocné technické
pracoviská dieln i
úloha technologickej
prípravy výroby
technologické postupy
masívnych dielcov
technologické postupy
plošných dielcov
technologické postupy
povrchovej úpravy
technologické postupy
montáže
technologické postupy
balenia
špecifické učivo
15
20.Vypracovanie
technickej
dokumentácie
indiv iduálnezadanie
samostatnej práce
skica, návrh výrobku
konštrukčné riešenie
výrobku – zostava
vypracovanie detailov
technická podmienka
výrobku
kusovník
technickohospodárske
25
Odborný výcvik -3.roč.
Materiály - 2. roč.
1
1
Výrobné zariadenia-2.
roč.
1
1
1
Hospodáriť s drevnou
hmotou s cieľom jej
maximálneho využitia.
Popísať spôsoby a postupy
údržby nástrojov a údržby
strojov.
Navrhnúť optimálny postup
výroby vzhľadom na
alternatívne strojné
vybavenie.
Použiť vhodnú povrchovú
úpravu na výrobok pre danú
klimatizačnú záťaž.
Hospodáril s drevnou hmotou
s cieľom jej maximálneho
využitia.
Popísal spôsoby a postupy
údržby nástrojov a údržby
strojov.
Navrhol optimálny postup
výroby vzhľadom na
alternatívne strojné vybavenie.
Použil vhodnú povrchovú
úpravu na výrobok pre danú
klimatizačnú záťaž.
Písomné skúšanie
Individuálne skúšanie
Písomná práca
Ústna odpoveď
Použiť vlastnú tvorivosť pri
návrhu a realizovaní
výrobku.
Použil vlastnú tvorivosť pri
návrhu a realizovaní výrobku.
Projekt
Vlastný projekt
Čítať výkresy a správne ich
použiť v dokumentoch.
Poznať nové technológie
a vedieť ich správne použiť
v praxi.
Čítal výkresy a správne ich
použil v dokumentoch
Poznalnové technológie a vedel
ich správne použiť
v praxi.
2
2
2
1
1
2
1
2
1
2
1
Odborný výcvik- 4. roč.
Odborné kreslenie- 2.
roč.
Ekonomika – 3. roč.
2
1
79
normy
technologické postupy
výroby
výpočet a stanovenie
ceny výrobku
opakovanie
tematického celku
záverečné hodnotenie
špecifické učivo
4
2
6
1
2
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu technológia
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(28) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(29) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(30) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(31) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(32) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(33) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(34) dodržiavanie stanovených termínov,
(35) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(36) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:
 frontálne ústne skúšanie,
 ústne skúšanie,
 didaktický test,
 hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
80

Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.
81

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
82
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
VÝROBNÉ ZARIADENIA
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKŔSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý, tretí
prvý
druhý
tretí
1hod týžd. /33 vyuč. hodín 2 hod týžd. /66 vyuč. hodín
Vyučovací jazyk
1 hod týžd. /33vyuč. hodín
slovenský jazyk
83
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva . Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového
štandardu „Technologické procesy“.
Veľmi dôležitou časťou predmetu výrobné zariadenia je v prvom ročníku učivo o jednotlivých častiach strojov s dôrazom na pohyblivé časti. Žiaci vedia
vypočítať jednoduché prevody používané v drevoobrábacích strojoch a zariadeniach. Žiaci majú poznať a osvojiť si funkciu, princíp a použitie strojových
súčiastok a mechanizmov. Poznajú časti strojov umožňujúce pohyb ako sú hriadele, ložiská, tesniace materiály a spojky pohyblivých časti strojov.
V prvom ročníku sa zoznámia s jednoduchými hydraulickými zariadeniami a zariadeniami na prepravu materiálov v drevospracujúcom priemysle. Učivo
predmetu úzko nadväzuje na učivo fyziky a matematiky. Predmet výrobné zariadenia v prvom ročníku zoznamuje žiakov aj s jednoduchými elektrickými
obvodmi používané na pohon a ovládanie drevoobrábacích strojov a zariadení. Žiaci majú poznať elektrotechnické súčiastky ich stupeň integrácie využívane
na automatizáciu a reguláciu obrábania. Pri výučbe sa tiež využívajú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v odborných predmetoch: odborné
kreslenie, technológia a odborný výcvik
V druhom ročníku si žiaci osvoja klasifikáciu strojov a zariadení, oboznámia sa s jednotlivými druhmi základných strojov a zariadení z hľadiska
konštrukcie, funkcie, údržby a použitia strojov pre rôzne druhy technologických operácií. Žiaci poznajú kinematické schémy jednotlivých typov výrobných
zariadení. Poznajú spôsoby uchytenia nástroja a základné nastavenie zariadenia na bezpečnú prácu. Pozná prevodové prostriedky na zabezpečenie
bezporuchového chodu stroja. Vyučujúci kladie dôraz na osvojenie vedomostí z hľadiska bezpečnosti pri práci. Obsah učiva je zostavený so zreteľom na
technologické postupy a operácie preberané v predmete technológia. Učebná osnova predmetu výrobné zariadenia má v druhom ročníku úzku väzbu na
predmet technológia i na odborný výcvik.
V treťom ročníku vyučujúci na základe poznatkov z druhého ročníka rozširuje učivo a špeciálne strojné zariadenia používané na výrobu drevárskych
polotovarov z dreva ako sú zariadenia na výrobu reziva a nábytkových prírezov. Žiaci si osvojujú špeciálne stroje na výrobu aglomerovaných
a preglejovaných materiálov, ich kinematické schémy a konštrukcie.
Vo 4. ročníku si žiaci osvoja potrebné vedomosti z oblasti mechanizovaných a automatizovaných strojov a zariadení používaných v drevárskom
a nábytkárskom priemysle a taktiež nadobudli ucelený komplex vedomostí o používaní výrobných liniek v odbore.
Výučba predmetu sa realizuje v učebni, počítačovej učebni a odborných výstavách a na odborných exkurziách.
Obsahom výučby výrobných zariadení je 10 tematických celkov z toho:
Predmet v prvom ročníku obsahuje 3 tematické celky
Predmet v druhom ročníku obsahuje 5 tematických celkov
Predmet v treťom ročníku obsahuje 2 tematické celky
84
Ciele vyučovacieho predmetu








poznať odbornú terminológiu ,
poznať základné druhy strojárskych spojov, mechanizmov,
poznať základné druhy elektrického zapojenia strojov a ich bezpečnostné prvky
poznť polovodičové prvky ich vlastnosti a použitie na ovládanie strojov
poznať technické a technologické možnosti zariadení na sušenie a parenie dreva,
poznať technické a technologické možnosti píl, frézovačiek, sústruhov, okružovačiek, vŕtačiek, dlabačiek, brúsok, a združených strojov,
poznať technické a technologické možnosti nožníc na dyhy a zosadzovacích strojov,
poznať technické a technologické možnosti lisov, ohýbacích strojov, strojov na nanášanie lepidiel a olepovanie bočných plôch, na nanášanie
a vytvrdzovanie náterových látok,
 poznať technické a technologické možnosti spájacích strojov a zariadení a strojov na montáž rámov a korpusov, ručných elektrických strojov,
dopravných strojov a zariadení,
 poznať zásady bezpečnosti, ochrany zdravia a hygieny pri práci, ochrany pred požiarom,
 poznať význam ochrany životného prostredia.
Cieľové zručnosti
 zhodnotiť konštrukciu a výkon zariadenia,
 čítať kinematické schémy strojov v odbore,
 navrhnúť bezpečnostné prvky zariadenia,
 navrhnúť na základe technického popisu najvhodnejšie zariadenie dielne v závislosti na cene, výkone a kvalite stroja,
 navrhnúť technické prostriedky na zníženie rizika pri práci na strojnom zariadení.
85
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní výrobné zariadenia využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie:
1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomneja hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačnézdroje,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnýmitechnológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzaťosobným konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupek druhým.
86
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Nástroje
drevoobrábacích
strojov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Dopravné
a manipulačné
zariadenia
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stroje pre
technologickú
prípravu dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Drevoobrábacie stroje
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stroje a zariadenia na
povrchovú úpravu
dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stroje a zariadenia na
výrobu a úpravu
reziva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stroje a zariadenia na
výrobu dýh
a preglejovaných
materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Stroje a zariadenia na
výrobu
aglomerovaných
materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Automatizácia
v drevárskom
priemysle
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
87
Mechanizované
a automatizované
zariadenia
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
88
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Nástroje
drevoobrábacích
strojov
Dopravné
a manipulačné
zariadenia
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
Náčrty nástrojov, modely nástrojov, nástroje
Doleček, J. – Holoubek, Z.: Strojníctvo pre 1.
ročník SOU.
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
schémy dopravných zariadení- dopravníky, vozíky
otáčače a obracače, učebnica
Stroje pre
technologickú
prípravu dreva
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
schémy drevoobrábacích strojov, prospekty
výrobných podnikov, učebnica, Animované prípravy
POWER POINT
www stránky výrobných
podnikov
Drevoobrábacie stroje
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení na povrchovú úpravu dreva
učebnica, Animované prípravy POWER POINT
Schémy zariadení na výrobu a úpravu reziva
učebnica, Animované prípravy POWER POINT
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení na výrobu dýh, učebnica,
Animované prípravy POWER POINT
www stránky výrobných
podnikov
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
Stroje a zariadenia na
výrobu dýh
a preglejovaných
materiálov
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení na výrobu aglomerovaných
materiálov, učebnica, Animované prípravy POWER
POINT
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
Stroje a zariadenia na
výrobu
aglomerovaných
materiálov
Automatizácia
v drevárskom
priemysle
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
Maňas, L. – Kočara, F.: Stroje a zariadenia
Bratislava
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
Maňas, L. – Kočara, F.: Stroje a zariadenia
Bratislava
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení , učebnica, Animované prípravy
POWER POINT
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení , učebnica, Animované prípravy
POWER POINT
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
Mechanizované
a automatizované
zariadenia
Janíček a kol.: Výrobné zariadenia pre 2. a 3.
ročník SOU stolár. Bratislava 2004
Maňas, L. – Kočara, F.: Stroje a zariadenia
Bratislava
školská tabuľa, PC
Schémy zariadení, grafické práce spolužiakov
učebnica, Animované prípravy POWER POINT
www stráky výrobných
podnikov
odborná exkurzia
Stroje a zariadenia na
povrchovú úpravu
dreva
Stroje a zariadenia na
výrobu a úpravu
reziva
školská tabuľa, PC
www stránky
89
Ročník: prvý
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Výrobné zariadenia
1 hodina týždenne/33 vyučovacích hodín
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
1. Nástro je
drevoobrábacích
strojov
Rozdelenie nástrojov
Materiály pre výrobu
nástrojov
Parametre nástrojov
Otupovanie nástrojov
Čistenie a kontrola
Ostrenie nástrojov
Vyvažovanie
Úprava predpätia
Uvoľňovanie v reznej
škáre
Opakovanie
2. Dopravné
a manipulačné
zariadenia
Rozdelenie dopravných
a manipulačných
zariadení
Žeriavy
Vozíky
Dopravníky
Otáčače, obracače
Vkladacia zariadnia
Odoberacie zariadenia
Opakovanie
11
3. Stroje pre
technologickú
prípravu dreva
Rozdelenie zariadení
Komorové sušiarne
Tunelové sušiarne
11
1
2
1
1
1
1
1
1
Medzipredmetové
vzťahy
Technológia
-2.roč. ODNV
Odborný výcvik 2.
ročník ODNV
1
1
11
1
2
2
2
1
1
1
1
1
3
1
Technológia
-3, 4.roč. ODNV
Odborný výcvik 3, 4.
ročník ODNV
Technológia
-2.roč. ODNV
Odborný výcvik 2.
ročník ODNV
Očakávané vzdelávacie
výstupy
Kritériá hodnotenia
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Žiak:
Rozdeliť druhy ocelí a
popísať ich základné
charakteristiky.
Popísať geometriu ostria
a vysvetliť vplyv jednotlivých
uhlov na rez.
Popísať spôsoby ostrenia
Rozdelil a popísal ocele
a charakterizoval ich znaky.
naskicovať kinematické schémy
jednotlivých zariadení
- pomenovať jednotlivé časti podľa
kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre
- vysvetliť technologické možnosti
zariadení
naskicoval kinematické schémy
jednotlivých zariadení
- pomenoval jednotlivé časti podľa
kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre
- vysvetlil technologické možnosti
zariadení
jednotlivých zariadení
- pomenovať jednotlivé časti podľa
kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre
- vysvetliť technologické možnosti
naskicoval kinematické schémy
jednotlivých zariadení
- pomenoval jednotlivé časti podľa
kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre
Popísal uhly ostria a vysvetlil
vplyv uhlov na rez.
Popísal spôsoby ostrenia.
Metódy
hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná skupinová
práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústne odpovede
Písomná skupinová
práca
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Písomné práce
grafické práce
90
Pariace jamy
Pariace kotly
Zariadenia pre ochranu
dreva
Opakovanie
2
1
2
zariadení
- vysvetlil technologické možnosti
zariadení
1
Ročník: druhý
Tematický celok
Témy
4. Drevoobrábacie
stroje
Stolárska pásová píla
Kotúčová rozrezávacia
píla
Skracovacie píly
Formátovacie píly
Zrovnávacia frézovačka
Hrúbkovacia frézovačka
Spodná frézovač
Horné frézovačky
Kopírovacie frézovačky
Čapovacie frézovačky
Vŕtačky
Vŕtacia dlabačka
Reťazová a hrebeňová
dlabačka
Sústruhy
Okružovačky
Kotúčová brúska
Pásové brúsky
Združené stroje
Opakovanie
5. Stroje a zariadenia
na povrchovú úpravu
dreva
Tmeliace stroje
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Výrobné zariadenia
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané vzdelávacie
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
-naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
-naskicoval kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenoval jednotlivé časti strojov
podľa kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre strojov
- vysvetlil technologické možnosti
strojov
19
Technológia
2.ročník. ODNV
1
1
Odborný výcvik druhý
polrok 2. ročník ODNV
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Technológia
2.ročník. ODNV
Odborný výcvik druhý
polrok 2. ročník ODNV
1
1
1
1
1
7
Technológia
3.ročník. ODNV
1
Odborný výcvik druhý
-naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
naskicoval kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenoval jednotlivé časti strojov
podľa kinematických schém
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
91
Zariadenia pre nanášanie
náterových hmôt
Zariadenia pre vysúšanie
a vytvrdzovanie filmov
z NH
Zariadenia pre úpravu
filmov z NH
Opakovanie
3
polrok 3. ročník ODNV
1
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
- vymenoval základné technické
parametre strojov
- vysvetlil technologické možnosti
strojov
naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
naskicoval kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenoval jednotlivé časti strojov
podľa kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre strojov
- vysvetlil technologické možnosti
strojov
1
1
6. Stroje a zariadenia
na výrobu a úpravu
reziva
Odkôrňovače,
detektory kovov
Rámové píly
Kmeňové pásové píly
Kotúčové píly
Čiastočné agregáty
Úplné agregáty
Omietacie píly
Skracovacie a kapovacie
píly
Triediace zariadenia
12
Opakovanie
1
7. Stroje a zariadenia
na výrobu dýh
a preglejovaných
materiálov
Lúpacie stroje
Krájacie stroje
Nožnice na dyhy
Sušiarne
Zariadenia pre opravu
Zosadzovačky
Nanášačky lepidiel
Lysy
Formátovacia a brúsiace
stroje
13
Technológia
3.ročník. ODNV
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
3
1
Odborný výcvik druhý
polrok 3. ročník ODNV
Technológia
3.ročník. ODNV
Odborný výcvik druhý
polrok 3. ročník ODNV
Písomné práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Technológia
3.ročník. ODNV
Technológia
3.ročník. ODNV
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
-naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
-naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
-naskicoval kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenoval jednotlivé časti strojov
podľa kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre strojov
- vysvetlil technologické možnosti
strojov
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
92
8. Stroje a zariadenia
na výrobu
aglomerovaných
materiálv
Sekačky
Roztrieskovacie stroje
Domieľacie stroje
Rozvlákňovacie stroje
Zásobníky
Triediace zariadenia
Sušiarne vlákna a triesok
Nanášačky lepidiel
Vrstv iacie stroje
Lisovacie zariadenia
Formátovacie a brúsiace
zariadenia
Opakovanie
15
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
1
Technológia
3.ročník. ODNV
-naskicovať kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenovať jednotlivé časti
strojov podľa kinematických schém
- vymenovať základné technické
parametre strojov
- vysvetliť technologické možnosti
strojov
-naskicoval kinematické schémy
jednotlivých strojov
- pomenoval jednotlivé časti strojov
podľa kinematických schém
- vymenoval základné technické
parametre strojov
- vysvetlil technologické možnosti
strojov
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
1
93
Ročník: tretí
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
9. Automatizácia
v drevárskom
priemysle
Rozdelenie AS riadenia
Podm. automatizácie
Druhy AS riadenia
Prostriedky AZ-snímače
Prostr.AZ-riadiace členy
Prost. AZ-akčné členy
Opakovanie
15
10. Mechanizované
a automatizované
zariadenia
Automatická skr. píla
Automatická sušiareň
Priemyselné roboty
Číslicovo riadené stroje
CNC stroje
Spôsoby riad. CNC str.
Integrované výr. syst.
Pružné výrob. Systémy
Opakovanie
Linky v drev. priemysle
Linka na dyhovanie
Linka na brúsenie
Linka na povrch. úpravu
Linky na montáž
Prezentácia liniek
Prezentácia liniek
18
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Výrobné zariadenia
1 hodina týždenne/33 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané vzdelávacie
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
Technológia
3. , 4. .ročník. ODNV
- vedieť pomenovať druhy
najbežnejších automatizovaných
strojov a zariadení v drevárskyxh
výrobách, prostriedky
automatizácie, popísať schémy
jednoduchých automatík
-pomenoval druhy najbežnejších
automatizovaných strojov
a zariadení v drevárskyxh výrobách,
prostriedky automatizácie, popísal
schémy jednoduchých automatík
Technológia
3. ,4. .ročník. ODNV
- vedieť pomenovať druhy a časti
najbežnejších mechanizovaných
a automatizovaných liniek
v drevárskych výrobách, vedieť
navrhnúť blokové schémy a popisy
práce najbežnejších
mechanizovaných
a automatizovaných liniek
v drevárskyxh výrobách
- pomenoval druhy a časti
najbežnejších mechanizovaných
a automatizovaných liniek
v drevárskych výrobách, navrhol
blokové schémy a popisy práce
najbežnejších mechanizovaných
a automatizovaných liniek
v drevárskyxh výrobách
1
1
1
6
2
3
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborný výcvik druhý
polrok 3. , 4. ročník
ODNV
Technológia
3, 4. .ročník. ODNV
Odborný výcvik druhý
polrok 3. , 4. ročník
ODNV
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
P rezentácia prác
1
1
1
1
1
94
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu výrobné zariadenia
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(37) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(38) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(39) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(40) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(41) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(42) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(43) dodržiavanie stanovených termínov,
(44) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(45) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:




frontálne ústne skúšanie,
ústne skúšanie,
didaktický test,
hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
95




Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.
96

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Prihodnotení didaktických testov postupuje me podľa jednotne j stupnice :
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
97
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
STROJNÍCTVO
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKŔSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý
prvý
1hod týždenne /33 vyučovacích hodín
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
98
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva . Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového
štandardu „Technologické procesy“.
Veľmi dôležitou časťou predmetu strojníctvo je v prvom ročníku učivo o jednotlivých častiach strojov s dôrazom na pohyblivé časti. Žiaci vedia vypočítať
jednoduché prevody používané v drevoobrábacích strojoch a zariadeniach. Žiaci majú poznať a osvojiť si funkciu, princíp a použitie základných strojových
súčiastok a mechanizmov. Poznajú časti strojov umožňujúce pohyb ako sú hriadele, ložiská, tesniace materiály a spojky pohyblivých časti strojov.
V prvom ročníku sa zoznámia s jednoduchými pneumatickými a hydraulickými zariadeniami. Učivo predmetu úzko nadväzuje na uč ivo fyziky
a matematiky. Pri výučbe sa tiež využívajú všetky vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získali v odborných predmetoch: odborné kreslenie a odborný výcvik
Výučba predmetu sa realizuje v učebni, počítačovej učebni a odborných výstavách a na odborných exkurziách.
Ciele vyučovacieho predmetu



poznať odbornú terminológiu ,
poznať základné druhy strojárskych spojov, mechanizmov,
poznať technické možnosti strojárskych spojov, mechanizmov a ostatných prvkov.
Cieľové zručnosti
 navrhnúť použitie prvkov pre jednoduché zariadenia,
 zhodnotiť konštrukciu zariadení,
 čítať jednoduché kinematické schémy zariadení v odbore.
99
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní výrobné zariadenia využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie:
1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomneja hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačnézdroje,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnýmitechnológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzaťosobným
konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupek druhým.
100
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Spoje a spo jovacie
súčiastky
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Časti strojo v
umožňujúce pohyb
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Prevodové,
hydraulické a iné
mechanizmy
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická – r ozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou a modelom
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Spoje a spo jovacie
súčiastky
Doleček J. – Holoubek, Z.: Strojníctvo pre 1.
ročník SOU.
školská tabuľa, PC
Časti strojo v
umožňujúce pohyb
Doleček, J. – Holoubek, Z.: Strojníctvo pre 1.
ročník SOU.
školská tabuľa, PC
Prevodové,
hydraulické a iné
mechanizmy
Doleček, J. – Holoubek, Z.: Strojníctvo pre 1.
ročník SOU.
školská tabuľa, PC
Ďalšie zdroje
prospekty spojovacích súčiastok, schémy
spojovacích súčiastok, názorné panely so
spojovacími súčiastkami učebnica
názorné panely so základnými súčiastkami- hriadele
ložiská spojky, učebnica
schémy prevodov, učebnica
101
Ročník: prvý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
1. Spoje a spojovacie
súčiastky
Rozdelenie spojov
Skrutkové spoje
Nitové spoje
Zvarové spoje
Lepené spoje
Opakovanie tem. celku
7
2. Časti strojov
umožňujúce pohyb
Čapy
Hriadele
Ložiská klzné
Ložiská valivé
Mazanie ložísk
Utesňovanie ložísk
Spojky
Opakovanie
10
3. Prevevodové,
hydraulické a iné
mechanizmy
Prevody – rozdelenie
Výpočty prevodov
Kľukové mechanizmy
Vačkové mechanizmy
Ostatné kinematické
mechanizmy
Hydraulické
16
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
2
3
1
1
2
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Strojníctvo
1 hodina týždenne/33 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané vzdelávacie
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Technológia
-1.roč. ODNV
Odborné kreslenie 1.
ročník ODNV
Technológia
-1.roč. ODNV
Odborné kreslenie 1.
ročník ODNV
Technológia
-1.roč. ODNV
Odborné kreslenie 1.
ročník ODNV
Prostriedky
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
naskicovať jednotlivé spoje,
navrhnúť vhodný typ spoja,
použiť vhodnú spojovaciu
súčiastku,
naskicoval jednotlivé spoje,
navrhol vhodný typ spoja,
použil vhodnú spojovaciu súčiastku,
alebo technológiu,
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
naskicovať typy strojových
súčiastok,
poznať vhodnosť použitia súčiastok
v odbore,
naskicoval typy strojových
súčiastok,
poznal vhodnosť použitia súčiastok
v odbore,
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
naskicovať prevodové, kľukové
a iné mechanizmy,
vypočítať základné kinematické
parametre mechanizmov,
naskicoval prevodové, kľukové
a iné mechanizmy,
vypočítal základné kinematické
parametre mechanizmov,
Ústne skúšanie
P ísomné skúšanie
Písomné práce
grafické práce
3
102
mechanizmy
Pneumatické
mechanizmy
Opakovanie
3
1
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu výrobné zariadenia
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(46) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(47) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(48) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(49) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(50) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(51) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(52) dodržiavanie stanovených termínov,
(53) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(54) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:



frontálne ústne skúšanie,
ústne skúšanie,
didaktický test,
103

hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.
104

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Prihodnotení didaktických testov postupuje me podľa jednotne j stupnice :
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
105
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
GRAFICKÉ SYSTÉMY
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
Vyučovací jazyk
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
4 roky
denná
štvrtý
štvrtý
2 hod.týž./60 vyuč. hodín
slovenský jazyk
106
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva . Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového
štandardu : Informačné a komunikačné technológie .
Odborný voliteľný predmet grafické systémy je orientovaný na vytváranie schopnosti a zručností kresliť technické výkresy, pri aplikovaní vedomostí
z drevárskej a nábytkárskej konštrukcie, využitím moderných prostriedkov pre grafickú komunikáciu pomocou počítačov, vytvárať jednoduché programy pre
ovládanie CNC zariadení. Predmet rozvíja priestorovú predstavivosť žiakov, ich technické myslenie v súčinnosti s osvojením si používania modrených
prostriedkov tvorby návrhu a návrhu výroby pomocou počítačov. Využíva vedomosti a zručnosti získané v predmetoch odborné kreslenie, konštrukčné
cvičenia, výpočtová technika, informatika a technológia.
Obsah predmetu je rámcový, žiaci budú pracovať na projektoch riešiacich odborné úlohy v nadväznosti na projekty riešené v predmete konštrukčné
cvičenia a podľa individuálnych schopností žiakov aj na nových projektoch.
Predmet obsahuje:
v 4. ročníku 6 tematických celkov
Predmet sa vyučuje v učebniach a učebniach výpočtovej techniky.
Ciele vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet grafické systémy nadväzuje na učivo predmetovodborné kreslenie, informatika, technológia., materiály základného
odboru ale predovšetkým na učivo predmetu konštrukčné cvičenia a technológianadstavbového štúdia.
Cieľom predmetu je naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie konštrukčné úlohy od ideového návrhu výrobku až po vypracovanie kompletnej
technickej dokumentácie výrobku, až po výkresy súčiastok , dielcov za pomoci moderných prostriedkov pre grafickú komunikáciu pomocou počítačov.
Naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie konštrukčné úlohy od ideového návrhu interiéru až po návrhy jednotlivých súčastí interiéru.
Naučiť žiakov samostatne vytvárať programy pre výrobu jednoduchých dielcov pomocou CNC zariadení.
Cieľové vedomosti :
Absolvent má:
 poznať typologickú skladbu nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov,
 poznať spôsoby vypracovania technickej dokumentácie ako podklad pre technologickú a ekonomickú prípravu výroby.
 poznať spôsoby vypracovania technickej dokumentácie pomocou prostriedkov pre grafickú komunikáciu, pomocou počítačov
 poznať spôsoby tvorby programov pre CNC zariadenia
Cieľové zručnosti :
Absolvent vie:
 kresliť technickú dokumentáciu v 2D grafickom systéme
 modelovať v 3D grafickom systéme
 vytvoriť technickú dokumentáciu z 3D modelu
 vkladať rozmery, technické údaje do výkresu
 urobiť konečnú úpravu výkresov, tlačiť výkresy
 vytvoriť propagačný materiál pre výrobok
 navrhnúť interiér pomocou grafického softvréu
107



vygenerovať kódy pre CNC stroje
ovládať prepojenie CAD – CAM technológie
vyrobiť jednoduchý výrobok na CNC stroji po návrhu pomocou grafického softvéru
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie:
1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomneja hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačnézdroje,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnýmitechnológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzaťosobným konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupek druhým.
108
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Úvod do problematiky
CAD systémov
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Vytváranie 2D
dokumentácie
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s počítačom, grafickým softvérom
Vytváranie 3D modelov
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s počítačom, grafickým softvérom
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s počítačom, grafickým softvérom
Návrh interiéru
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s počítačom, grafickým softvérom
CAM technológie
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s počítačom, grafickým softvérom, práca
s CAM programom
Aplikácia zručností 3D
modelovania - projekty
109
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Úvod do problematiky
CAD systémov
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Stolársky magazín
Internet
CAD software
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Prospekty
Technické výkresy
Stolársky magazín
Internet ( Slovenské
centra dizajnu – SCD)
CAD software
Vytváranie 3D modelov
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Prospekty
Technické výkresy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
CAD software
Aplikácia zručností 3D
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Prospekty
Technické výkresy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
CAD software
Návrh interiéru
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Prospekty
Technické výkresy
Stolársky magazín
Internet (SCD), software
PRO 100, Sketchap
CAM technológie
Tabuľa
PC
Videodataprojektor
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Technické výkresy
Stolársky magazín
Internet
CAM software
Vytváranie 2D
dokumentácie
Turbo CAD - manuál s príkladmi
IMSI US 75 Rovland BLVD Novato
Špinar software – distribútor pre SR
modelovania - projekty
110
Ročník: štvrtý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Úvod do problematiky
CAD systémov
Metodika práce v 2D
systéme
Metodika práce v 3D
systéme
Vzťah medzi kreslením
a modelovaním
Charakteristika
najpoužívanejších soft.
produktov
4
Vytváranie 2D
dokumentácie
Popis prostredia a jeho
nastavenie
Vytvorenie nového
súboru
Kresliaca plocha, práca
so súradným systémom,
druhy súradníc
Základné objekty –
vytváranie
Presné kreslenie –
mierky
Editačné príkazy
Editačné príkazy
Práca s textom
Vkladanie objektov do
výkresu
Formáty výkresov,
export a import
výkresov
Vytváranie 3D
modelov
10
1
1
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Grafické systémy
2 hodiny týždenne/ 60vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
Prostriedky hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
mať prehľad z učiva
základného odboru
má prehľad z učiva základného
odboru
Písomné skúšanie
Písomný test
vedieť samostatne navrhnúť
a v perspektíve zobraziť
ideové riešenie interiéru,
jednotlivých kusov nábytku
vie samostatne navrhnúť
a v perspektíve zobraziť ideové
riešenie interiéru, jednotlivých
kusov nábytku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
1
11
111
Základné
charakteristiky práce
3D pohľady
Vytváranie 3D
objektov
Vytváranie 3D
objektov z 2D obj.
Boolovské operácie
v 3D
Editovanie modelov
Tvorba prierezu
modelom
Priestor modelu
a papiera
Generovanie 2D
dokumentácie. z 3D
modelu
Práca s knižnicami
prvkov
Vizualizácia objektov
Aplikácia zručností
3D modelovania projekty
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie nábytkového
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
1
1
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
1
1
1
1
26
ovládať všeobecné zásady
tvorby výrobnej
dokumentácie
ovláda všeobecné zásady
tvorby výrobnej dokumentácie
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
1
1
1
1
1
1
112
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Kreslenie stavebnostol.
výrobku
Vytvorenie
propagačného materiálu
Vytvorenie
propagačného materiálu
Vytvorenie
propagačného materiálu
Vytvorenie
propagačného materiálu
Vytvorenie
propagačného materiálu
Vytvorenie
propagačného materiálu
1
Návrh interiéru
Návrh interiéru –
bytový alebo iný
Návrh interiéru –
bytový alebo iný
Návrh interiéru –
bytový alebo iný
Návrh interiéru –
bytový alebo iný
4
1
CAM technológie
NC a CNC stroje
Simulácia odrábania
CNC stojom
Generovanie kódov pre
5
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia 1a
2 ročník nadstavbového
štúdia
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daný
výrobok
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daného
výrobku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
Odborné kreslenie 1, 2, 3
ročník, informatika základný odbor
Konštrukčné cvičenia ,
prax, technológia 1 a 2
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daný
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daného
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
1
1
113
CNC frézu
Návrh a výroba dielca
pre CNC frézu
Odovzdávanie všetkých
projektov
1
ročník nadstavbového
štúdia
výrobok
výrobku
1
Kritériá – škálovanie formatívneho hodnotenia žiakov v rámci hodnotiaceho portfólia vyučovacieho predmetu grafické systémy
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(55) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(56) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(57) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(58) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(59) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(60) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(61) dodržiavanie stanovených termínov,
(62) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(63) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:
 frontálne ústne skúšanie,
 ústne skúšanie,
 didaktický test,
 hodnotenie praktickej činnosti.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
114
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
115
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Hodnotenie
Hodnotenie
Hodnotenie
Úspešnosť v %
Zná mka
Úspešnosť v %
Známka
Úspešnosť v %
Zná mka
100 - 91
50 – 31
1
4
90 - 81
30 - 0
2
5
80 - 51
3
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie. Učiteľ oznamuje žiakovi
výsledok každej klasifikácie a poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi
žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
116
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
ODBORNÝ VÝCVIK
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
Vyučovací jazyk
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 03301 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý, tretí ,štvrtý
prvý
druhý
tretí
štvrtý
6 hod. týž./198 vyuč. hodín. 6 hod.týž./198 vyuč. hodín 14 hod. týž./462 vyuč. hodín 14 hod. týž./420
vyuč. hodín
slovenský jazyk
Charakteristika predmetu
Praktickú zložku prípravy v študijnom odbore operátor drevárskej a nábytkárskej výroby zabezpečuje učebný predmet Odborný výcvik. Žiaci si
v ňom prakticky overujú celý okruh teoretických vedomostí získaných z matematicko- prírodovedných a odborných predmetov. Osvojené
poznatky si žiaci v priebehu odborného výcviku upevňujú, prehlbujú a rozširujú. Žiaci sa naučia pracovným činnostiam, ktoré sú nevyhnutné pri
vykonávaní budúceho povolania.
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „Praktická príprava“ ŠVP 33 Spracúvanie dreva. Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z obsahového
štandardu:
 Technologické procesy
117
 Konštrukčná príprava výroby
 Bezpečnosť technických zariadení a bezpečnosť a ochrana zdravia
Výkonové štandardy
Absolvent vie:
- navrhnúť a zdôvodniť použitie základných operácií pri ručnom a strojovom spracovaní drevaa materiálov na báze dreva,
- vybrať správne a použiť vhodné náradie, nástroje, prípravky, pracovné pomôcky, stroje azariadenia pri výrobe výrobku alebo jeho časti,
- navrhnúť a posúdiť optimálne pracovné podmienky a dodržiavať technologickú disciplínu,
- navrhnúť a posúdiť postupy výroby drevárskych, stavebnostolárskycha nábytkárskych výrobkov,vrátane čalúnnických,
- obsluhovať a nastavovať stroje a výrobné linky pri výrobe drevárskych, stavebnostolárskycha nábytkárskych výrobkov,
- spraviť údržbu náradia, nástrojov, prípravkov, pracovných pomôcok strojov a zariadení pri výrobedrevárskych a nábytkárskych výrobkov,
- navrhnúť výrobok a spracovať jeho výkresovú dokumentáciu v rozsahu odboru
- vypočítať spotrebu materiálu a stanoviť normy spotreby práce,
- vypočítať cenu vyrobeného výrobku,
- evidovať zásoby materiálov,
- navrhnúť vhodný spôsob recyklácie odpadov a postup nakladania s odpadom v drevárskeja nábytkárskej výrobe,
- dodržiavať zásady bezpečnosti, hygieny a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiaroma používať hasiace prístroje,
- používať aplikačné počítačové programy na kreslenie technickej dokumentácie aj výpočtyv odbore.
Obsahové štandardy
1.Technologické procesy
Žiak získa praktické skúsenosti a zručnosti s ručným a strojovým spracovaním dreva, s voľbouvhodného náradia, nástrojov, pracovných pomôcok a strojov a
zariadení. Naučí sa navrhovaťzákladné technologické postupy výroby, zabezpečiť optimálne pracovné podmienky a osvojí sidodržiavanie technologickej
disciplíny.Žiak vie obsluhovať, nastavovať a vykonávať jednoduchú údržbu strojov, mechanizmov a zariadení,koordinovať práce malej skupiny racovníkov.
Na základe schém dokáže zostaviť praktické zapojenieobvodov. Vie zmerať výkonové charakteristiky zariadení.
2.Konštrukčná príprava výroby
Žiak na základe teoretických poznatkov vie prakticky riešiť problémové úlohy na zadanýchkonštrukčných uzloch s využitím poznatkov technickej mechaniky.
Pri tejto činnosti využívainformačné a komunikačné technológie, pomocou ktorých vytvára technickú dokumentáciu.
3.Bezpečnosť technických zariadení a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Žiak musí poznať ochranné zariadenia na mechanizmoch, zariadeniach a strojoch, ktoré sa vovýrobných a montážnych procesoch používajú. Naučí sa
dodržiavať základné zásady bezpečnostitechnických a zásady ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci, poskytnúť prvú pomoc pri úraze. Žiakbude poznať
118
dôležitosť dodržiavania hygienických zásad, osobnej hygieny, hygieny prostredia a budevedieť tieto zásady používať. Pri návrhu konštrukčných uzlov
rešpektuje normy pre bezpečnosťtechnických zariadení, ekológie a ochrany životného prostredia.
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní predmetu Odborný výcvik sa využívajú nasledujúce výchovné a vzdelávacie stratégie:
1.Spôsobilosti konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
- vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
- zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom
a cudzom jazyku
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
- pracovať so základnými informačno-komunikačnými technológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
- prejaviť empatiu a sebareflexiu,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať v menšom kolektíve.
.
119
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Základné
ustanovenia
právnych noriem o
BP
Ručné opracovanie
dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Konštrukčné
spájanie dre va
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Technologická
úprava dreva
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Konštrukčné
spojovanie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
Technologická
príprava dreva
a ostatných
materiálov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN
120
Informačnoreceptívna – výklad
Základné
technologické práce Reproduktívna- rozhovor
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN, náradím , náčinie, strojné zariadenia
Práce
s mechanizovanými
nástrojmi
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Ručné opracovanie
kovov
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Práca s meradlami
a me racou technikou
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN, náradím , náčinie, strojné zariadenia
Príprava, nastave nie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN, náradím , náčinie, strojné zariadenia
Strojové oprac.
mat. pri nábyt.
výrobe
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN náradím , náčinie, strojné zariadenia
Špecialne práce
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Cvičenia
a údrž ba strojov
v drevárskej
a nábytkárskej
výrobe
121
Úvod
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Strojné opracovanie
dreva pri výrobe
stavebnostolárskych
výrobkoch
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Strojové
opracovanie pri
výrobe nábytku
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
vypracovanie
technologickej
dokume ntácie
praktická maturitná
skúška
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna- rozhovor
Cvičenia
Frontálna výučba
Skupinová práca žiakov
Individuálna práca
Práca s STN ,náradím , náčinie, strojné zariadenia
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Základné
ustanovenia
právnych noriem o
BP
Ručné opracovanie
dreva
Konštrukčné
spájanie dre va
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Internet
Kopírovací stroj
Kopírované texty
Kukoľ L.: Technoló gia pre 1. roč. SOU stolár.
Alfa Nitra 1990
Panáčková M.: Technoló gia pre učeb né a študijné
odbory. Kontakt Plus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársky magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 1., roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2004
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materály
Ručné náradie pre ručné opracovanie dreva
Drevené vlysy
Internet
Kukoľ L.: Technoló gia pre 1. roč. SOU stolár.
Alfa Nitra 1990
Panáčková M.: Technoló gia pre učeb né a študijné
odbory. Kontakt Plus, s.r.o. Bratislava2004
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Ručné náradie pre ručné opracovanie dreva
Modely spojov
Internet
122
Stolársky magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 1. roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2004
Technologická
príprava dreva
Kukoľ L.: Technoló gia pre 1. roč. SOU stolár.
Alfa Nitra 1990
Panáčková M.: Technoló gia pre učeb né a študijné
odbory. Kontakt Plus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársky magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 1.,2. a 3. roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2004, 2005, 2006
Úvod
Drevené vlysy
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Schéma
Uloženia reziva pre vysúšanie
3 D model klietky
rezivo
Kopírovací stroj
Kopírované texty
Internet
Konštrukčné
spojovanie
Kukoľ L.: Technoló gia pre 1. roč. SOU stolár.
Alfa Nitra 1990
Panáčková M.: Technoló gia pre učeb né a študijné
odbory. Kontakt Plus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársky magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre2. a 3. roč.SOU sto lár.
Proxima press Bratislava 2005, 2006
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Plagáty strojných zariadení
Ručné náradie
Internet
Technologická
príprav a dreva
a ostatných
materiálov
Panáčková M.: Technoló gia pre učeb né a študijné
odbory. Kontakt Plus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársky magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 2. a 3. roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2005, 2006
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Schéma
Uloženia reziva pre vysúšanie
3 D model klietky
rezivo, vlhkomer
Internet
123
Základné
technologické práce
Gánovský A.: Odborné kreslenie pre 3. roč.SOU. Alfa
Bratislava1989
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 1.roč.SOU sto lár.
Proxima press Bratislava 2004
Kopírovací stroj
Ručné náradie
Strojné zariadenia
Náterivá, lepidlá,
Dýhy, zosadzovacia páska
Kopírované obrazovo- textové materiály
Práce
s mechanizovanými
nástrojmi
Kukoľ L.: Techno lógia pre 1. roč. SOU sto lár.
Alfa Nitra 1990
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Elektr. ručné strojčeky
Ručné opracovanie
kovov
Panáčková M.: Techno lógia pre učebné a študijné
odbory. Kontakt P lus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 3. roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2006
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Ručné náradie
Strojné zariadenia
plech
Kopírovací stroj
Kopírované obrazovo- textové materiály
Panáčková M.: Techno lógia pre učebné a študijné
odbory. Kontakt P lus, s.r.o. Bratislava2004
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Ondrejkovič A.: Materiály pre 3. roč.SOU stolár.
Proxima press Bratislava 2006
Kopírovací stroj
Model, schéma
Kopírované obrazovo- textové materiály
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Kopírovací stroj
Strojné zariadenia
Modely, prospekty
Kopírované obrazovo- textové materiály
Strojové oprac.
mat. pri nábyt.
výrobe
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
STN
Kopírovací stroj
Strojné zariadenia
Modely, prospekty
Kopírované obrazovo- textové materiály
Špecialne práce
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Kopírovací stroj
Strojné zariadenia
Modely, prospekty
Kopírované obrazovo- textové materiály
Úvod
Práca s meradlami
a me racou technikou
Príprava, nastave nie
a údrž ba strojov
Šablony, kalibre, uhlomery
mikrometre, viskózimetre, meranie
tlakomery, avomety,
124
v drevárskej
a nábytkárskej
výrobe
Úvod
Kopírovací stroj
Kopírované materiály
Strojné opracovanie
dreva pri výrobe
stavebnostolárskych
výrobkoch
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Kopírovací stroj
Strojné zariadenia
Modely, prospekty
Kopírované obrazovo- textové materiály
Strojové opracovanie
pri výrobe nábytku
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Stolársk y magazín
Terra – odborný časopis
Kopírovací stroj
Strojné zariadenia
Modely, prospekty
Kopírované obrazovo- textové materiály
vypracovanie
technologickej
dokumentácie
Blažek V.: Strojové obrábanie dreva. Alfa Bratisla 1974
Terra – odborný časopis
Stolársk y magazín
Kopírovací stroj
Kopírované materiály
praktická maturitná
skúška
125
Ročník: prvý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Základné
ustanovenia
právnych noriem
o BP
Zákl. ustanovenia
práv. noriem o BP a
PO
Oboznámenie
s organizáciou a
usporiadaním SOU
so zreteľom na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom
prac. úrazu.
Dielenský poriadok.
Prvá pomoc pri
úraze. Požiarny
poriadok
Ručné opracovanie
dreva
Oboznámenie
s pracovným
miestom
Oboznámenie s prac
materialmi
12
Rezanie dreva rám.
pílkami
Rezanie dreva
vsadenými pílkami
6
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu odborný výcvik
6 hodín týždenne/ 198 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
6
Technológia
Žiak má:
Žiak:
Poznať predpisy BOZP
Pri práci na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu.
Poznať dielenský
poriadok.
Poznať zásady
poskytovania prvej
pomoci pri úraze
Poznať požiarny
poriadok.
Popísal pravidlá BOZP.
Poznať a používať
jednotlivé druhy ručného
náradia na opracovanie
Správne používal a poznal
jednotlivé druhy náradia
a nástrojov pre ručné
opracovanie dreva.
Prostriedky hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Praktické cvičenie
Pracovná operácia
Vysvetlil dielenský
poriadok.
Poznal zásady poskytnutia
prvej pomoci pri úraze.
Vysvetlil pravidlá hasenia
požiaru.
6
60
6
Technológia
dreva.
6
Poznať jednotlivé druhy
drevných materiálov.
Poznal drevné materiály.
Vybrať drevný materiál na
daný druh výrobku.
Správne vybral vhodný
materiál na výrobu daného
výrobku.
6
126
Orysovanie podľa
šablóny
Hobľovanie dreva
6
Dlabanie dreva
Vŕtanie dreva
Súborová práca
Súborná práca
6
6
6
6
6
Technológia
Narysovať požadovaný
tvar na materiál
s pomocou rysovacích
pomôcok.
Narysoval požadovaný tvar
na materiál.
127
Konštrukčné
spájanie dre va
Význam spojov
Rohové
preplátavanie
Dvojitý čap a rozčap
Čap a dlab s perom
84
priebežný
6
.
6
6
6
Spoj na kolíky
Spoj na čap a dlab
s perom priebežný
s polodrážkou
Spoj na jednostranný
obojstranný pokos
6
Technologická
príprava dreva
Ukladanie reziva pre
prírodné vysušenie
Ukladanie reziva pre
umele vysúšanie
Výpočet množstva
v skládke
Zvoliť správny pracovný
postup.
Zvolil správny postup.
Správne používať ručné
náradie.
Použil správne ručné
náradie.
Zhotoviť daný
konštrukčný spoj.
Vyhotovil konštrukčný spoj
Vyrobiť kuchynskú
sedačku.
Vyrobil kuchynskú sedačku
Poznať rozmery stavby
klietky pre vysúšanie
reziva.
Poznať postup ukladania
reziva do klietky.
Urobiť klietku pre
vysúšanie reziva.
Poznal rozmery klietky.
Praktické cvičenie
Zhotovený spoj
6
nepriebežný
Spoje klincami
a skrutkami
Čap a rozpera
Súborová práca –
Sedačka
Odborné kreslenie
Konštrukčné spoje
1. roč.
Technológia
6
6
6
6
24
42
Technológia
Vysúšanie dreva-
18
Prirodzené vysúšanie dreva
Zák lady umelého vysúšania
dreva
18
Materiály
Zhotovený výrobokkuchynská sedačka
Praktické cvičenie
Ústne skúšanie
Písomne skúšanie
Klietka
Ústna odpoveď
Písomná práca
Poznal postup pri ukladaní
reziva do klietky.
Postavil klietku pre
vysúšanie reziva.
6
128
Ročník:druhý
Tematický celok
Témy
Základné ustanove nia
právnych norie m
o BP
Zákl. ustanovenia práv.
noriem o BP a PO
Oboznámenie
s organizáciou a
usporiadaním SOU so
zreteľom na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu. Dielenský
poriadok. Prvá pomoc
pri úraze. Požiarny
poriadok
Počet
hodín
6
6
Konštrukčné
spojovanie
66
spojovanie kovovými
prostriedkami
spájanie dreva
drevenými spoj.
prostriedkami
spájanie rohové
čap a rozčap
s pokosom
jednostranným,
obojst.
čap a rozčap
s polodrážkou
6
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu odborný výcvik
6 hodín týždenne/ 198 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Informatika
Oblasti využitia
informatikyspracovanie textov
Technológia – 1.
ročník, odborné
kreslenie 1. ročník
Žiak má:
Žiak:
Poznať predpisy BOZP
Pri práci na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu.
Poznať dielenský
poriadok.
Poznať zásady
poskytovania prvej
pomoci pri úraze
Poznať požiarny
poriadok.
Popísal pravidlá BOZP.
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Vysvetlil dielenský
poriadok.
Poznal zásady poskytnutia
prvej pomoci pri úraze.
Vysvetlil pravidlá hasenia
požiaru.
Poznať spojov.
Prostriedky
Poznal spojov.
Prostriedky
Poznať postup
a vyrobiť
Poznal postup
a vyrobil
6
6
6
6
129
spájanie stredové
čap a dlab s perom
s polodrážkou
spoj na ozuby
otvorené
spoj na ozuby
polokryté
spoj na zvlak
výroba rámika na
jednostranný pokos
výroba podnožky na
zvlak
6
Technológia – 1.
ročník, odborné
kreslenie 1. ročník
6
6
6
12
Technologická
príprava dreva
a ostatných
materiálov
BP a PO pri práci
skladovanie
drevárskych
polotovarov
velkopl. materiálov
skladovanie
drevárskych
polotovarov- klietky
umelé sušenie
a klimatizácia,
vlhkosť reziva
30
Základné
technologické
práce
18
dyhy lúpané, krájané
a ich triedenie,usklad.
výroba zosadeniek
príprava lepidiel,
druhy lepidiel
dyhovanie a lisovanie
6
Technológia, materiály
Poznaťdruhy
Poznal druhy
materiálov a skladove materiálov a skladove
podmienky
podmienky
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
6
12
12
6
Technológia – 2.
ročník
Poznať postup
Poznal postup
130
olepovanie bočných
plôch
olepovanie bočných
plôch
brúsenie dyhovaných
plôch
výroba škároviekdĺžkové a šírkové
nadpájanie
a vyrobiť
6
a vyrobil
Technológia – 1.
ročník, odborné
kreslenie 1. ročník
Práce
s mechanizovanými 66
nástrojmi
BP a PO pri práci
charakteristika
nástrojov
sponkovačky
a klincovačky
elektrické ručné
vŕtačky
elektrická ručná
lamelovačka
elektrická ručná
priamočiara píla
kotúčová píla
horná fréza, výroba
spojov, profilovanie
elektrický ručný
hoblík
pásová, kotúčová,
a vybračná brúska
akumulačný
elektrický skrutkovač
súborná práca skrinka
na kľúče
Ručné opracovanie
kovov
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Poznať postup
a vyrobiť
Ústna odpoveď
Písomná práca
Poznal postup
a vyrobil
6
6
Technológia 1. ročník,
výrobné zariadenia
6
6
6
6
6
6
6
12
12
Vyhotoviť výrobok
Vyhotovil výrobok
Ústne skúšanie
Ústna odpoveď
Písomná práca
131
rezanie kovov
ručnými pílkami
pilovanie a zrážanie
hrán
vŕtanie
strihanie a nitovanie
brúsenie a lešteni
6
6
Technológia – 1.
ročník,
Poznať postup a
vyrobiť
Poznal postup a
vyrobil
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
132
Ročník:tretí
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Základné ustanove nia
právnych norie m
o BP
Zákl. ustanovenia práv.
noriem o BP a PO
Oboznámenie
s organizáciou a
usporiadaním SOU so
zreteľom na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu. Dielenský
poriadok. Prvá pomoc
pri úraze. Požiarny
poriadok
14
Práca s meradlami
a meracou
technikou
35
Technika vykonávania
kontr. prác
meranie šablonami,
kalibrami
a uhlomermi
meranie šablonami,
kalibrami
a uhlomermi
meranie prístrojmi,
mikro metre,
7
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu odborný výcvik
14 hodín týždenne/ 462 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Informatika oblasti využitia
informatiky-Spracovanie
textov
7
7
7
Žiak má:
Žiak:
Poznať predpisy BOZP
Pri práci na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu.
Poznať dielenský
poriadok.
Poznať zásady
poskytovania prvej
pomoci pri úraze
Poznať požiarny
poriadok.
Popísal pravidlá BOZP.
Poznať druhy
meradiel ,kalibrov,
šablon,tlakomerov
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Prostriedky
hodnotenia
Ústna odpoveď
Písomná práca
Vysvetlil dielenský
poriadok.
Poznal zásady poskytnutia
prvej pomoci pri úraze.
Vysvetlil pravidlá hasenia
požiaru.
Ústne skúšanie
Poznal druhy meradiel, Písomné skúšanie
kalibrov,
Praktické cvičenie
šablon,tlakomerov
Ústna odpoveď
Písomná práca
Technológia – 1.
ročník, odborné
kreslenie 1. ročník
7
7
133
viskózimetre, meranie
tlakomery, avomety,
7
Príprava,
nastaveniea údržba 84
strojov
Dokumentácia,
nastavenia a údržba
strojov
Nastavenie pásových
píl
Nastavenie
frézovacích
a tvarovacích strojov
Zrovnávacia fréza
Hrúbkovacia fréza
Spodná fréza
Horná fréza
Nastavenie pásovej
brúsky
Nastavenie kotúčovej
brúsky
Nastavenie špec.
strjov
Nastavenie špec.
strojov
Nožnice na dyhy
Strojové oprac. mat.
pri nábyt. výrobe
Výrobné postupy
stroj. oprac.
Normy obsahu a výr.
operácii
Technológia – 2.
ročník, výrobné
zariadenia 2. ročník
Poznaťdruhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Poznal druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Poznaťdruhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Poznal druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
259
7
Technológia – 2.
ročník, výrobné
zariadenia 2. ročník
134
Rezanie pílami –
Skrac. píla
Rezanie pílami –
Kotúčová píla
Rezanie pílami –
Pásová píla
Rezanie pílami –
Horná dvojlistá píla
Rezanie pílami –
Spodná formátovacia
píla
Frézovanie
zrovnávacia fréza
Frézovanie
hrúbkovacia fréza
Horná fréza
Spodná fréza
frézovanie popri
pravítku
Spodná fréza
frézovanie okolo
ložiska
Spodná fréza
frézovanie vo vozíku
Vŕtanie na vertikálnej
vŕtačke
Vŕtanie na
horizontálnej vŕtačke
Práca na reťazovej
dlabačke
Vyhrčovanie a výroba
štopľov
Príprava materiálu
sústruženie
Sústruženie príprava
materiálu
Tvarovanie pomocou
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Technológia – 2.
ročník, výrobné
zariadenia 2. ročník
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
135
sústružníckych dlát
Okružovacia fréza ,
výroba kolíkou
Strojné zmontovanie
polokrytých ozubov
Brúsenie na kotúčovej
brúske
Brúsenie na stolovej
brúske
Brúsenie na široko
pásovej brúske
Brúsenie na ramennej
brúske
Lisovanie, nastavenie
lisu
Príprava lepidla
Príprava materiálov
pre lisovanie
Dýdovanie
Oplášťovanie rámov
DVD
Nanášanie náterív,
príprava podkladov
a výber náteriva
Nanášanie náterových
hmôt štetcom
Nanášanie náterových
hmôt obyčajnou
a vysokotlakovou
pištoľou
Nanášanie náterových
hmôt polievaním
Moreie dielcov
Zmontovanie výrobku
Čistenie LDFD pred
leštením
7
7
Technológia – 2.
ročník, výrobné
zariadenia 2. ročník
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
136
Poznaťdruhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Špecialne práce
147
v drevárskej
a nábytkárskej
Poznal druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
výrobe
Výroba reziva
BP pri výrobe reziva
Príjem a meranie
guľatiny
Rezanie na rámovej
píle
Rezanie na rámovej
píle
Rezanie na rámovej
píle
Rezanie na rámovej
píle
Rezanie na rámovej
píle
Príjem, meranie
a uskladnenie reziva
Príjem, meranie
a uskladnenie reziva
Príjem, meranie
a uskladnenie reziva
Spracovanie odpadu
Spracovanie odpadu
7
7
7
Technológia –3.
ročník, výrobné
zariadenia3. ročník
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
137
Spracovanie odpadu
Nové spôsoby
7
Poznať nové druhy
Poznal nové druhy
materiálov a skladove materiálov a skladove
podmienky
podmienky
7
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
prípravy
konštrukčných
materiálov čelným
nadpájaním
Plošným zliepaním
Nové druhy
náterových hmôt
Nové druhy
povrchových úprav
Nové druhy
povrchových úprav
Nové druhy
povrchových úprav
Nové druhy
7
7
Technológia – 2, 3.
ročník, materiály
druhý ročník
7
7
7
7
povrchových úprav
138
Ročník:štvrtý
Tematický celok
Témy
Základné ustanove nia
právnych norie m
o BP
Zákl. ustanovenia práv.
noriem o BP a PO
Oboznámenie
s organizáciou a
usporiadaním SOU so
zreteľom na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu. Dielenský
poriadok. Prvá pomoc
pri úraze. Požiarny
poriadok
Strojné opracovanie
dreva pri výrobe
stavebnostolárskych
výrobkoch
výroba jednoduchých
okien
výroba jednoduchých
okien
výroba jednoduchých
okien
výroba dvojitých
a zdvojených okien
výroba dvojitých
Počet
hodín
14
7
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu odborný výcvik
14 hodín týždenne/ 420 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Informatika
Oblasti využitia
informatiky-Spracovanie
textov
- 4. roč.
7
154
7
7
Odborné pedmety
Tech. Mat.
Odb.kr.Tech. kr.
Žiak má:
Žiak:
Poznať predpisy BOZP
Pri práci na
pracoviskách so
zvýšeným
nebezpečenstvom prac.
úrazu.
Poznať dielenský
poriadok.
Poznať zásady
poskytovania prvej
pomoci pri úraze
Poznať požiarny
poriadok.
Popísal pravidlá BOZP.
Poznať druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
pri výrobe
okien, zárubní a dverí
Prostriedky
hodnotenia
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Vysvetlil dielenský
poriadok.
Poznal zásady poskytnutia
prvej pomoci pri úraze.
Vysvetlil pravidlá hasenia
požiaru.
Poznal drevoobr.
stroje,nástroje,ich
nastavenie a prac.
postupy
pri výrobe okien,
zárubní a dverí
7
7
7
139
a zdvojených okien
výroba dvojitých
a zdvojených okien
výroba euro okien
výroba euro okien
výroba euro okien
výroba hladkých dverí
výroba hladkých dverí
výroba hladkých dverí
výroba rámových
dverí
výroba rámových
dverí
výroba rámových
dverí
výroba zárubní
výroba zárubní
výroba zárubní
výroba ostatných
stavebnostolár.
výrobkov.
výroba drevených
priečok
výroba obloženia stien
výroba drevených
podláh
Strojové
opracovanie pri
výrobe nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Odborné pedmety
Tech. Mat.
Odb.kr.Tech. kr.
7
7
7
7
7
7
7
252
7
7
7
7
Odborné pedmety
Tech. Mat.
Odb.kr.Tech. kr.
Poznať druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Pri výrobe ostatných
Poznal drevoobr.
stroje,nástroje,ich
nastavenie a prac.
postupy pri
stavebnostolár.
výrobkov.
výrobe drevených
priečok
výrobe obloženia stien
výrobé ostatných
stavebnostolár.
výrobkov.
výrobe drevených
priečok
výrobe obloženia stien
výrobe drevených
podláh
výrobe drevených
podláh
Poznať druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Pri výrobe
Poznal druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy
Pri výrobe
skriňového,sedacieho
lôžkového,stolového
nábytku
skriňového,sedacieho
lôžkového,stolového
nábytku
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
140
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba skriňového
nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba sedacieho
a lôžkového nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
141
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
výroba stolového
nábytku
linka na výrobu reziva
Opracovanie na CNC
7
7
7
7
7
Opracovanie na CNC
Opracovanie na CNC
7
7
Opracovanie na CNC
7
Opracovanie na CNC
vypracovanie
technologickej
dokumentácie
praktická maturitná
skúška
vypracovanie
technologickej
dokumentácie
praktická maturitná
skúška
praktická maturitná
skúška
praktická maturitná
skúška
Odborné pedmety
Tech. Mat.
Odb.kr.Tech. kr.
Poznať druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy pri výrobe
reziva nekon. Vlysu a
veľkoploš.
materiálov
Poznal druhy
drevoobr.
strojov,nástrojov,ich
nastavenie a prac.
postupy pri výrobe
reziva nekon. Vlysu a
veľkoploš. materiálov
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické cvičenie
Ústna odpoveď
Písomná práca
7
7
7
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
7
7
7
Ústne skúšanie
Písomné skúšanie
Praktické skúšanie
Vyhotovenie
a obhajoba zadanej
úlohy
142
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu odborný výcvik
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
a) vzťah k práci, praktickým činnostiam a k pracovnému kolektívu,
b) osvojenie praktických zručností a návykov, zvládnutie učebných spôsobov práce,
c) využitie získaných teoretických vedomostí v praktických činnostiach,
d) aktivita, samostatnosť, tvorivosť, iniciatíva,
e) kvalita výsledkov činností,
f) organizácia práce, udržiavanie poriadku na pracovisku,
g) hospodárne využívanie materiálov, energie, prekonávanie prekážok v práci,
h) dodržiavanie predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a starostlivosť
o pracovné a životné prostredie,
i) obsluha a údržba výrobných zariadení a pomôcok, nástrojov, náradia a meradiel,
j) dodržiavanie stanovených termínov,
k) schopnosť spolupracovať pri riešení úloh.
Výchovno-vzdelávacie výsledky sa klasifikujú podľa tejto stupnice :
Stupeň 1 (výborný)
Žiak sústavne prejavuje kladný vzťah k práci, pohotovo, samostatne a tvorivo využíva získané teoretické vedomosti pri praktickej činnosti. Praktické činnosti vykonáva
pohotovo, samostatne uplatňuje získané zručnosti a návyky, bezpečne ovláda postupy a spôsoby práce. Výsledky jeho práce sú bez závažných nedostatkov, pracovisko
udržuje v poriadku. Vedome dodržuje predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a aktívne sa stará o pracovné prostredie. Hospodárne využíva materiál a energiu.
Výrobné zariadenia vzorne obsluhuje a udržiava. Aktívne prekonáva vyskytujúce sa prekážky.
Stupeň 2 (chválitebný)
Žiak prejavuje kladný vzťah k práci, kolektívu a pracovným činnostiam. Samostatne s menšou istotou využíva získané teoretické poznatky pri praktickej činnosti. V
postupoch a spôsoboch práce sa nevyskytujú podstatné chyby, pričom pracuje samostatne a výsledky jeho práce majú drobné nedostatky. Vedome dodržuje predpisy o
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a stará sa o pracovné prostredie. Pri hospodárnom využívaní materiálu a energie robí malé chyby. Výrobné zariadenia využíva a
obsluhuje bez väčších nedostatkov, prekážky v práci prekonáva s občasnou pomocou.
143
Stupeň 3 (dobrý)
Žiak má prevažne kladný vzťah k práci, pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam. Teoretické poznatky uplatňuje s pomocou učiteľa. V praktických činnostiach sa
dopúšťa chýb a pri postupoch práce potrebuje občasnú pomoc učiteľa. Výsledky práce majú nedostatky, prácu organizuje menej účelne, pracovisko udržuje v poriadku.
Dodržuje bezpečnostné predpisy a v malej miere prispieva k tvorbe pracovného prostredia. S pomocou učiteľa je schopný hospodárne využívať materiály a postupy. Pri
obsluhe a údržbe zariadení, pomôcok a nástrojov ho musí častejšie podnecovať učiteľ.
Stupeň 4 (dostatočný)
Žiak pracuje bez záujmu a vzťahu k práci. Získané teoretické poznatky vie pri praktickej činnosti využiť len za sústavnej pomoci učiteľa, pričom sa dopúšťa väčších chýb. Pri
voľbe postupov a spôsobov práce sústavne potrebuje pomoc učiteľa. Vo výsledkoch práce má závažné nedostatky. Prácu vie organizovať len za sústavnej pomoci učiteľa,
menej dbá na poriadok a dodržiavanie bezpečnostných predpisov na pracovisku. Nedokáže hospodárne využívať materiál a energiu, pri obsluhe a údržbe výrobných zariadení,
prístrojov a náradia sa dopúšťa závažných nedostatkov.
Stupeň 5 (nedostatočný)
Žiak neprejavuje záujem o prácu a jeho vzťah k pracovnému kolektívu a praktickým činnostiam nie je na potrebnej úrovni. Nevie ani s pomocou učiteľa uplatniť získané
teoretické vedomosti pri praktickej činnosti.V praktických činnostiach a zručnostiach má podstatné nedostatky a pracovné postupy nezvládne ani s pomocou učiteľa.Výsledky
jeho práce sú nedokončené, nepresné. Prácu si nevie zorganizovať, nedbá na poriadok , neovláda bezpečnostné predpisy. Vážne nedostatky preukazuje pri obsluhe pomôcok,
prístrojov a náradia.
Kritériá hodnotenia - súborných prác
Te oretická časť30 bodov
15%
Popis a čítanie výkresu, kusovník, kreslenie a rysovanie, určenie technologického postupu výroby, spotreba materielu, THN, pomôcky, náradie a nástroje
Praktická časť85%
Kritériá hodnotenia
Povole ná
tolerancia
Poče t
bodov
Postih za nedodržanie
pož adovaných kritérií
Presnosť rozmerov
± 1 mm
toleranciu odpočítať 5 bodov
60
za každý mm nad povolenú
Pravouhlosť
40
za každý mm nad povolenú
toleranciu odpočítať 5 bodov
± 1 mm
( hrúbka, šírka, dĺžka)
144
Presnosť
konštrukčného spoja
40
za každý mm nad povolenú
toleranciu odpočítať 5 bodov
Kvalita povrchovej
úpravy
40
za každú chybu v povrchovej
úprave sa odpočíta 5 bodov
Dodržiavanie predpisov
odpočíta 20 bodov
práce
na pracovisku). Za hrubé porušenie predpisov
BHP sa odpočíta 40 bodov, (nepoužívanie
ochranných pomôcok, nepoužívanie
bezpečnostných krytov na strojoch)
HODNOTENIE:
90% – 100%
81% - 89%
65% - 80%
45% - 64%
0% - 44%
188 – 210 bodov
137 – 187 bodov
136 – 168 bodov
94 – 135 bodov
0 – 93 bodov
za každé porušenie predpisov bezpečnosti a hygieny
BHP sa
(neupravený odev, nevhodná obuv , neporiadok
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
145
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
CVIČENIA Z VÝPOČTOVEJ TECHNIKY
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
tretí
tretí
2 hodiny týždenne/66 vyuč. hodín
Vyučovací jazyk
slovenský jazyk
146
Charakteristika predmetu
Žiaci získajú základné kompetencie v práci s prostriedkami výpočtovej techniky v odbore vzdelávania. Nadobudnú vedomosti o použití hardvéru a softvéru
pre jednotlivé oblasti drevárstva a nábytkárstva. Výučba je zameraná na osvojenie potrebných zručnos tí najmä z praktického hľadiska formou cvičení,
žiaci sú vedení k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch,
vychovávaní k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií
a produktov. Toto poslanie sa dosiahne aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní odborných predmetoch , medzipredmetových projektov,
celoškolských programov.
V škole sa môže používať len legálne nadobudnutý softvér. Je neprípustné, aby sa vo vyučovaní používal, re sp. predvádzal softvér nadobudnutý porušením
licenčných a autorských práv. Tým by sa nemohol dosiahnuť jeden zo základných výchovných princípov a tiež jeden zo všeobecných cieľov vo vzdelaní –
naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo.
Vyučovanie predmetu sa uskutočňuje v počítačovej učebni formou cvičení, trieda sa delí na skupiny podľa príslušných predpisov. Pri deľbe na skupiny
prihliadame na záujem a predchádzajúce vedomosti a zručnosti žiakov.
Do vyučovania je zaradená exkurzia do moderne vybavených laboratórií, na výstavy, resp. možnosť zúčastniť sa dní otvorených dverí na podujatiach, kde sa
môžu študenti oboznámiť s najnovším technickým a programovým vybavením a spôsobmi využitia, ale aj zneužitia informácií.
Optimalizácia procesu vyučovania si vyžaduje vzhľadom na rýchly vývoj informačných technológií, aby učiteľ neustále študoval nové trendy v predmete,
navštevoval semináre, konferencie, prednášky, zúčastňoval sa školení, sledoval odborné a pedagogické publikácie.
Ciele vyučovacieho predmetu
Žiaci
 nadobudnú zručnosti efektívneho využívania výpočtovej techniky vo svojom študijnom odbore,
 naučia sa pracovať v prostredí programov potrebných v danom študijnom odbore, efektívne vyhľadávať informácie uložené na pamäťových médiách
alebo na sieti a komunikovať cez sieť,
 budú rozvíjať svoje schopnosti kooperácie a komunikácie,
 nadobudnú schopnosti potrebné pre výskumnú prácu,
 budú rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, sebakritickosť a snažiť sa o sebavzdelávanie,
147
 naučia sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií.
Výchov né a vzdelávacie stratégie
Kľúčové kompetencie sa v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom výchovných a vzdelávacích stratégií rozvíjajú aj prostredníctvom
vyučovacieho predmetu cvičenia z výpočtovej techniky. V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií pre celoživotné vzdelávanie a
ŠVP vo vyučovacom predmete cvičenia z výpočtovej techniky využívame pre utváranie a rozvíjanie nasledujúcich kľúčových kompetencií výchovné
a vzdelávacie stratégie, ktoré žiakom umožňujú:
Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent vie:
o
logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
o
identifikovať priame a nepriame dôsledky svojej činnosti,
o
vybrať si správne rozhodnutie a cieľ z rôznych možností,
o
vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia,
o
zdôvodňovať svoje argumenty, riešenia, potreby, práva, povinnosti a konanie.
Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
o správne sa vyjadrovať v materinskom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
o riešiť matematické príklady a rôzne situácie,
o identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačné zdroje,
o posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
o overovať a interpretovať získané údaje,
148
o pracovať s elektronickou poštou,
o pracovať s informačnými a komunikačnými technológiami.
Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
o
prejaviť empatiu a sebareflexiu,
o
vyjadriť svoje pocity a korigovať negativitu,
o
pozitívne motivovať seba a druhých,
o
stanoviť priority cieľov,
o
predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií a úloh pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s
ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,
o
prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
o
konštruktívne diskutovať a pozorne počúvať druhých,
o
rozhodnúť o výbere správneho názoru z rôznych možností,
o
určovať najzávažnejšie rysy problému, rôzne možnosti riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, voliť konečné
optimálne riešenia,
o
spolupracovať pri riešení problémov,
o
určovať vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,
o
prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k
druhým.
149
Názov
tematického celku
Aplikačný
softvér
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Podľa zdroja poznatkov:
 slovné
monologické metódy (výklad - informačnoreceptívna, ak zdrojom
poznatkov je slovo učiteľa) – rozprávanie, vysvetľovanie, opis,
prednáška
dialogické (cez otázky sa dopracovať k vedomostiam – osvojiť
techniku kladenia otázok) – riadený rozhovor – reproduktívna
me tóda, beseda, brainstorming – burza nápadov, he uristická –
rozhovor, riešenie úloh, motivačný rozhovor, motivačná výzva
metóda práce s knihou (zdrojom poznatkov je tlačené slovo –
orientácia v literatúre - kde hľadať)

názorné - pozorovanie, demonštrovanie, simulované
experimenty
vytváranie logických schém a pojmových máp, práca s informáciami

praktické ( nie pasívne vnímanie žiakov, ale aktívna činnosť ) –
praktické cvičenia, ročníkové práce, prezentácie, referáty, projekty
 frontálna výučba
 individuálna práca žiakov (žiak pracuje samostatne, nezávisle od
iných žiakov)
 skupinová práca žiakov
 frontálna práca žiakov (pred všetkými žiakmi triedy stojí jedna alebo
viac úloh - efektívnosť tejto formy závisí od schopnosti učiteľa
zabezpečiť aktivitu žiakov)
 multimediálna komunikácia (interakcia žiak - počítač) – ak
multimediálna aplikácia dovoľuje okrem pozerania a počúvania aj
zasahovanie, možnosti zmeny, odpovede na otázky, testovanie
 komunikačné služby internetu
 práca s knihou
150
Názov
tematického
celku
Aplikačný
softvér
Odborná literatúra
GÁNOVSKÝ, A. 2000. Odborné kreslenie pre drevoodbory. 4.
Vyd. Bratislava: Alfa-press, 2000. ISBN 80-89004-18-0.
Holoubek, Z. a kol.Technické kreslenie.
JAŠKOVÁ, Ľ. A kol. 2001. Práca s Internetom. 2. vyd.
Bratislava: SPN, 2001. ISBN 80-08-03241-3.
KALAŠ, I. a kol. 2001. Informatika pre stredné školy. 1. vyd.
Bratislava: SPN, 2001. ISBN 80-08-01518-7.
KATUŠČÁK, D. 2004. Ako písať záverečné a kvalifikačné práce.
3. vyd. Nitra: Enigma, 2004. ISBN 80-89132-10-3.
KULICHOVÁ, E. 2004. Chemické informácie pre 3. ročník
študijného odboru chemická informatika. 1. vyd. Bratislava:
Editor, 2004. ISBN 80-968877-9-3.
KUNDRÁKOVÁ, H. a kol. 2005. Nová maturita – informatika.
1. vyd. Bratislava: Príroda, 2005. ISBN 80-07-01310-5.
LINHARTOVÁ, J.2010.SketchUp Pro –praktická učebnice.
Praha: Architecture Design School, v.o.s., 2010. ISBN978-80254-8917-8.
PRÁŠIL, M. a kol. 2002. Jak na počítač. Praha: Computer Press,
2002. ISBN 80-7226-622-5.
SALANCI, Ľ. 2011. Práca s grafikou.Bratislava: SPN, 2011.
ISBN 978-80-10-02170-3.
SKALKA, J. a kol. 2005. Základy PC, Windows XP, Office
2003.Nitra: AM - Mgr. Ján Skalka, 2005.ISBN 80-968436-5-6.
SKALKA, J. a kol. 2007. Informatika na maturity a prijímacie
skúšky. Nitra: Enigma, 2007. ISBN 978-80-89132-50-8.
ŠNAJDER, Ľ. A kol. 2011. Práca s multimédiami. Bratislava:
SPN, 2011. ISBN 978-80-10-02171-0..
VYSLOUŽILOVÁ, P. 2004. Řešení příkladů a cvičení
z informatika a výpočetní techniky. Computer Media, 2004.
Učebné zdroje
Didaktická
Materiálne výukové
technika
prostriedky
PC
dataprojektor
zobrazovacie
a premietacie
plochy – tabule,
panely
tabuľky, schémy, grafy,
učebnice, hardware, software
audiovizuálne
kombinované
Ďalšie zdroje
Internet
multimediálne výukové programy
prezentácie učiteľa
prezentácie žiakov
referáty
projekty
masovokomunikačné prostriedky
151
Ročník: tretí
Tematický
celok
Témy
Aplikačný
softvér
Typy informácií
spracovateľných
na počítači
Aplikácie na
spracovanie
informácií podľa
typu informácie
Práca
s informáciami,
praktické úlohy
Výučbové
a vzde lávacie
programy
Te xtový editor
Spracovanie
informácií
z odboru
v textovom
editore
Prezentácia
informácií
Tabuľkový
kalkulátor
Spracovanie
informácií
z odboru
v tabuľkovom
kalkulátore
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Cvičenia z výpočtovej techniky
2 hodiny týždenne/66 vyučovacích hodín
Počet Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia Metódy hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
vzťahy
hodín
vzdelávacie
vzdelávacích
výstupy
výstupov
66
1
informatika
odborné predmety
matematika
anglický jazyk
Žiak má:
Žiak správne:

 poznal základnú
terminoló giu softvéru
počítača
 správne rozlíšil zák ladné
kategórie programov
 vedel zarad iť pro gramy do
jednotlivých kategó rií
 efektívne používal
operačný systém

poznal aplikácie na
spracovanie informácií
podľa typu info rmácie

vedel zdôvodniť výber

efektívne používal
nástroje aplikácií na
spracovanie informácií

spracoval informácie
tak, aby sa neznížila ich
informačná hodnota
a info rmácie boli
použiteľné a jasné

demonštro val mo žnosti
prenosu častí rôznych
typov dokumentov
v závislosti od typu
informácie

poznal a dodržiaval
základné pravidlá
(formálne, estetické)
spracovania rôznych
typov info rmácií

poznal bežné formáty
dokumentov v závislosti
od typu informácie

poznal súčasné trend y
DT, ich limity, riziká

poznal výhody


1


1


1

1
1

1

1
1



poznať základnú
termino lógiu so ftvéru
počítača
rozlišovať základné
kategórie pro gramov
vedieť zaradiť pro gramy
do jednotlivých kategórií
efektívne používať
operačný systém
poznať aplikácie na
spraco vanie informácií
podľa typu informácie
ved ieť zdôvodniť výber
efektívne používať
nástroje aplikácií na
spraco vanie informácií
spraco vať info rmácie
tak, ab y sa neznížila ich
informačná hodnota
a informácie boli
použiteľné a jasné
demonštrovať možnosti
prenosu častí rôznych
typov dokumentov
v závislosti od typu
informácie
poznať a dodržiavať
základ né pravidlá
(formálne, estetické)
spraco vania rôznych
typov informácií
poznať bežné fo rmáty
dokumentov v závislo sti
od typu informácie
poznať súčasné trend y
DT, ich limity, riziká
poznať výhod y
ústne skúšanie
písomné skúšanie
praktické skúšanie
individuálne
skupinovo
frontálne
ústna odpoveď
písomná práca
test
pojmová mapa
úloha
pracovný list
prezentácia
priebežné, záverečné
152
Praktické úlohy
z odboru
Prezentácia
informácií
Práca
s multimédiami
Multimédiá na
internete
Tvorba webovej
stránky
Elektronický
dotazník
Multimediálna
komunikácia
Spracovanie
obrazu
Spracovanie
zvuku
Spracovanie videa
Prezentačný
program
Tvorba
multimediálnej
prezentácie
Grafické editory
3D e ditory
Faktory
ovplyvňujúce
tvorbu nábytku,
farba a farebná
skladba
Základné
rozdelenie
nábytku
Spôsoby
zobrazovania
Spôsoby
zobrazenia plôch
Geometrické
telesá
v pravouhlom
1
1


1
1

1

1
1
1
1


1
1

1

1
1
1


1

1



1
1

a možnosti evzdelávania
vytvoriť www, edotazník
poznať možnosti
využitia DT v iných
predmetoch
charakterizovať
freeware a shareware,
demoverzia, porozumieť
ich používaniu
vysvetliť pojmy
„licencia na používanie
softvéru“, „autorské
práva tvorcov so ftvéru“,
multilicencia, open
source
vymenovať typy
softvérového pirátstva
poznať k ultúrne,
sociálne a zdravotné
aspekty používania
počítačov a služieb
internetu
demonštro vať mo žnosti
prenosu častí rôznych
typov dokumentov medzi
rôznymi aplikáciami
vedieť efektívne využívať
nástroje tabuľkového
kalkulátora
vedieť vytvo riť grafick ú
prezentáciu, video
vedieť efektívne využívať
nástroje vhodného
aplik ačného so ftvéru na
vytvo renie a pred vedenie
prezentácie
vedieť efektívne využívať
nástroje grafick ého
softvéru používaného
v odbore
vytvo riť 3D modely
navrhnúť interiér
aplikovať vedomosti
v odbore štúdia
prezentovať svoje návrhy















a možnosti evzdelávania
vytvo ril www, edotazník
poznal možnosti využitia
DT v iných predmetoch
charakterizoval
freeware a shareware,
demoverzia, porozumel
ich používaniu
vysvetlil pojmy „licencia
na používanie softvéru“,
„autorské práva tvorco v
softvéru“, multilicencia,
open so urce
vymeno val typ y
softvéro vého p irátstva
poznal kultúrne, sociálne
a zdravotné aspekty
používania počítačo v
a služieb internetu
demonštro val mo žnosti
prenosu častí rôznych
typov dokumentov
medzi rôznymi
aplik áciami
vedel efektívne využívať
nástroje tabuľkového
kalkulátora
vedel vytvoriť grafickú
prezentáciu, video
vedel efektívne využívať
nástroje vhodného
aplik ačného so ftvéru na
vytvo renie
a predvedenie
prezentácie
vedieť efektívne
využívať nástroje
grafického softvéru
používaného v odbore
vytvoril 3D modely
navrho l interiér
ap likoval vedomosti
v odbore štúdia
prezento val svoje návrhy
153
premietaní
Nastavenie
prostredia
programu
Kresliace nástroje
Tvorba
komponentov
Práca s telesami
Knižnica
materiálov, farieb,
výplní
Import materiálov
Tlač
perspektívneho
a paralelného
pohľadu
Vizualizácia
Tvorba
priestorových 3D
modelov
Vlastná a externá
knižnica
komponentov
Návrhy interiérov
Exporty 2D
obrázkov, 3D
modelov
Praktické úlohy
z odboru
Praktické úlohy,
prierezové témy
1
7
8
1
1
1
1
1
4
1
7
1
3
1
Kritériá – škálovanie formatívneho hodnotenia žiakov v rámci hodnotiaceho portfólia v predmetecvičenia z výpočtovej techniky
Pri hodnotení žiakov postupujeme v zmysle aktuálneho Metodického pokynu, ktorým sa upravuje postup hodnotenia a klasifikácie žiakov
stredných škôl v SR.
Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka ktoré má motivačnú, informatívnu, komparatívnu a korekčnú
funkciu. Žiak má právo vedieť, čo sa bude hodnotiť a akým spôsobom, dozvedieť sa výsledok každého hodnotenia, má právo na objektívne
154
hodnotenie. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do
úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Hodnotenie je motivačný a výchovný prostriedok, ako aj
prostriedok pozitívneho podporovania zdravého sebavedomia žiaka.
Žiak je skúšaný ústne, písomne a prakticky. Učiteľ oznámi žiakovi výsledok každého hodnotenia a klasifikácie so zdôvodnením. Po ústnom
vyskúšaní oznámi učiteľ výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia písomných prác, testov, a pod. oznámi žiakovi a predloží
k nahliadnutiu najneskôr do 14 dní.
Žiak si môže dohodnúť s vyučujúcou opakovať priebežnú tematickú previerku, písomnú prácu, test, ak bol neúspešný.
Priebežná klasifikácia sa uplatňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov žiaka. Súhrnná klasifikácia sa vykonáva na konci každého polroka.
Podkladom pre súhrnnú klasifikáciu sú:







známky z ústnych odpovedí (min. 1 za polrok)
známky z písomných prác / testov / úloh (min. 1 za polrok)
známky z referátov (min. 1 za školský rok)
známky z ročníkových prác (min. 1 za školský rok)
známky z prezentácií (min. 1 za školský rok)
známky z pracovných listov (min. 1 za školský rok)
známky z pojmových máp (min. 1 za školský rok)
STUPNICA HODNOTENIA
PÍSOMNÝCH PRÁC / TESTOV / PRACOVNÝCH LISTOV / POJMOVÝCH MÁP
POČET %
PROSPECH
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
KRITÉRIÁ HODNOTENIA REFERÁTOV
155
Podrobné informácie www.soudlh.sk – Školské práce
relevantnosť obsahu k zvolenej téme
odborná terminológia, presnosť faktov, pravopis
dodržanie rozsahu
titulný list/obsah
úvod/jadro/záver
bibliografické odkazy
tabuľky, obrázky, grafy, schémy
dodržanie termínu odovzdania
korektné odoslanie emailom spolu so sprievodným textom
obhajoba referátu pred triedou
STUPNICA HODNOTENIA REFERÁTOV
POČET %
100% - 90%
89% - 75%
74% - 55%
54% - 40%
39% - 0%
PROSPECH
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
KRITÉRIÁ HODNOTENIA ROČNÍKOVÝCH PRÁC
Podrobné informácie www.soudlh.sk – Školské práce
relevantnosť obsahu k zvolenej téme
dodržanie rozsahu
156
titulný list
obsah
úvod/jadro/záver
bibliografické odkazy
tabuľky, obrázky, grafy (minimálne 1 tabuľka, 1 graf, 1 obrázok)
dodržanie termínu odovzdania
formálna stránka práce
korektné odoslanie emailom spolu so sprievodným textom
STUPNICA HODNOTENIA ROČNÍKOVÝCH PRÁC
POČET %
100% - 90%
89% - 75%
74% - 55%
54% - 40%
39% - 0%
PROSPECH
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
KRITÉRIÁ HODNOTENIA PREZENTÁCIÍ
Podrobné informácie www.soudlh.sk – Školské práce
obsahová stránka prezentácie - stručne a logicky zoradené informácie k danej téme, odborná
terminológia, presnosť faktov, pravopis
157
formálna stránka prezentácie - jednotná grafická úprava prezentácie, dodržanie rozsahu
kvalita ilustrácií, obrázkov, fotografií, grafov, schém, tabuliek, vhodnosť zvukov, videa
hypertextové prepojenia z obsahu na snímky a späť
titulná snímka/cieľ/obsah/záver/informačné zdroje
zaheslovanie prezentácie proti úpravám zvonku/nastavenie prezentačného režimu
dodržanie termínu odovzdania určeného vyučujúcou v tlačenejpodobe a
v elektronickejforme so sprievodným textom
názorné zvýrazňovanie a označovanie počas prezentácie
(zvýrazňovač, pero, popisovač)
výber vhodnej metódy prezentácie, dĺžka prezentácie, cieľová skupina, kombinovaný prejav
(verbálny a vizuálny)
STUPNICA HODNOTENIA PREZENTÁCIÍ
POČET %
100% - 90%
89% - 75%
74% - 50%
49% - 30%
29% - 0%
PROSPECH
výborný
chválitebný
dobrý
dostatočný
nedostatočný
Výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka sa v informatike klasifikujú podľa kritériív primeranom rozsahu pre príslušný ročník štúdia.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadané úlohy a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich
riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov
riešenia problémov a diskutovať o správnosti, kvalite a efektívnosti daných riešení. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti
a zručnosti pri riešení aj náročnejších úloh. Dokáže posudzovať, porovnávať a vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí
logicky správne a dokáže jasne interpretovať nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je pohotový s bohatou slovnou zásobou.
158
Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať samostatne. Grafický prejav je spravidla estetický a zrozumiteľný. Obsahový a výkonový standard
predmetu ovláda aspoň na 90%.
Stupeň 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak vie analyzovať zadania a problémové úlohy a samostatne navrhnúť primeraný postup na ich
riešenie, v prípade potreby aj prostriedkami informačných a komunikačných technológií. Vie zhodnotiť a porovnať kvalitu rôznych postupov
riešenia problémov. Samostatne uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže analyzovať a syntetizovať
nadobudnutévedomosti. Dokáže prevažne samostatne vyhodnotiť informácie a nástroje na ich spracovanie. Myslí logicky správne a dokáže
interpretovať nadobudnuté vedomosti Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na dobrej úrovni. Grafický prejav je spravidla estetický a jasný.
Obsahový a výkonový standard predmetu ovláda aspoň na 75% .
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak viezadania riešiť pomocou známych postupov a metód. S pomocou učiteľa uplatňuje osvojené
vedomosti a zručnosti pri riešení úloh, dokáže, spracovať, upraviť a zaznamenať, zistiť informácie. Dokáže s pomocou interpretovať
nadobudnuté vedomosti. Jeho ústny aj písomný prejav je správny a výstižný s bežnou slovnou zásobou. Grafický prejav je priemerne estetický.
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Svoje znalosti a zručnosti vie prezentovať na priemernej úrovni.Obsahový a výkonový standard
predmetu ovláda aspoň na 50%.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak ovláda základné pojmy a vie predviesť jednoduché zručnosti. Postupom riešenia zadania
rozumie len čiastočne.S pomocou učiteľa vie zistiť a zaznamenať základné informácie a vyriešiť väčšinu jednoduchých zadaní. Vyjadruje sa
jednoducho. Jeho ústny aj písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nízku úroveň. Výsledky jeho činnosti a jeho grafický prejav sú
podpriemerné. Svoje znalosti a zručnosti vie vysvetliť a prezentovať na podpriemernej úrovni.Obsahový a výkonový standard predmetu ovláda
aspoň na 30%.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak žiak nie je schopný riešiť zadania a úlohy. V predmete informatika nemá ani základné zručnosti
z práce s informačných a komunikačných technológií, nerozumie princípom fungovania týchto technológií. Žiak si osvojil len veľmi nízku
úroveň štandardu. Nedokáže samostatne získať a zaznamenať základné informácie. Dokáže riešiť len najjednoduchšie úlohy. Osvojené
vedomosti a zručnosti nestačia na to, aby ich žiak dokázal využívať ani s pomocou učiteľa. Obsahový a výkonový štandard predmetu ovláda
namenej ako 30% .
Pri klasifikácii výsledkov v informatike sa v súlade s požiadavkami vzdelávacích štandardov hodnotí:

schopnosť žiaka posudzovať správnosť použitých postupov a v prípade potreby aj nástrojov informačných a komunikačných technológií
pri riešení rôznych úloh, schopnosť argumentovať a diskutovať o kvalite a efektívnosti rôznych postupov,

schopnosť správne navrhnúť postup riešenia danej úlohy poskladaním z menších úloh, zovšeobecňovaním iných postupov, analógiou,
modifikáciou, kontrolou správnosti riešenia, nachádzaním a opravou chýb,

schopnosť porovnávať rôzne postupy a princípy, analyzovať ich, hľadať vzťahy,
159

schopnosť riešiť konkrétne situácie pomocou známych postupov a metód, demonštrovať použitie princípov a pravidiel na riešenie úloh,
na vyhľadávanie a usporiadanie informácií, prezentovať informácie a poznatky,

porozumenie požadovaných pojmov, princípov a zručností, schopnosť ich vysvetliť, ilustrovať, zdôvodniť, uviesť príklad, interpretovať,
prezentovať najmä pomocou zodpovedajúcich nástrojov informačných a komunikačných technológií,

schopnosť riešiť úlohy a prezentovať informácie samostatne ale aj v skupine žiakov.
V predmete informatika treba u žiakov rozvíjať aj ich schopnosti kooperácie a komunikácie. Žiaci sa majú pri riešení zadania naučiť
spolupracovať v skupine, majú zostaviť plán práce, špecifikovať rozdelenie úlohy na menšie problémy, distribuovať ich v skupine, vysvetliť
problém ďalšiemu žiakovi, riešiť menšie problémy, zhromaždiť výsledky, zostaviť ich do celkového riešenia, verejne so skupinou o ňom
referovať a pod.
Pri určovaní stupňa prospechu na konci klasifikačného obdobia sa hodnotí kvalita práce a učebné výsledky, ktoré žiak dosiahol počas celého
klasifikačného obdobia. Pritom sa prihliada na systematickosť v práci žiaka, na jeho prejavované osobné a sociálne kompetencie ako je
zodpovednosť, snaha, iniciatíva, ochota a schopnosť spolupracovať, a to počas celého klasifikačného obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na
základe priemeru známok získaných v danom klasifikačnom období, prihliada sa k dôležitosti a váhe jednotlivých známok.
VÝPOČET VÁŽENÉHO PRIEMERU
(z*v + z*v + z*v + z*v + ... + z*v )/(n*10 + n*8 + n*5 + n*2 )
z – známka
v – váha známky (je to číslo v rozsahu od 1 do 10, ktoré vyjadruje dôležitosť
známky v rámci celkovej klasifikácii)
n – počet známok jednotlivých váh
PROSTRIEDOK HODNOTENIA
VÁHA ZNÁMKY
ústna odpoveď / pojmová mapa / prezentácia/úloha
písomná práca / test / pracovný list
referát
ročníková práca
5
10
2
8
160
UČEBNÉ OSNOVY VYUČOVACIEHO PREDMETU
KONŠTRUKČNÉ CVIČENIA
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
SOŠD, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C
4 roky
denná
tretí, štvrtý
tretí
štvrtý
1,5 hodiny týždenne/49,5 vyučovacích hodín
Vyučovací jazyk
1,5 hodiny týždenne/45 vyučovacích hodín
slovenský jazyk
161
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo vzdelávacej oblasti „„Odborné vzdelávanie““ ŠVP 33 Spracúvanie dreva a . Na vytvorenie predmetu sme vychádzali z
obsahového štandardu:
1.
Technická príprava
2.
Informačné a komunikačné technológie
Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva. Žiaci získavajú, upevňujú a prehlbujú si
vedomosti, zručnosti a návyky predpísané na zvládnutie budúceho povolania. Pri práci dodržiavajú zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, hygieny práce a ochrany pred požiarmi.
Odborné teoretické vzdelávanie pre skupinu študijných odborov 33 Spracúvanie dreva a výroba hudobných nástrojov vedie žiakov k zvládnutiu
jednotlivých úloh odvetvia, pre ktoré sa pripravujú. Základným cieľom je osvojiť si vedomosti a zručnosti potrebné pre zvládnutie celého okruhu učiva, ktorý
vychádza zo štruktúry cieľov a z kompetencií v jednotlivých študijných odboroch. Teoretické vzdelávanie je zamerané na rozvoj kľúčových vedomostí
a schopností žiaka, smeruje k rozvoju jeho logického myslenia, k získaniu určitého konštrukčného citu pre základne prvky a konštrukcie v danom odbore.
Vyučovací predmet konštrukčné cvičenia nadväzuje na učivo predmetov materiály, technológia a hlavne odborné kreslenie.
Cieľom predmetu je naučiť žiakov samostatne riešiť konštrukčné úlohy od návrhu výrobku po vypracovanie kompletnej technickej dokumentácie výrobku.
Predmet a jeho obsah smeruje k tomu, aby bol žiak schopný využiť konštrukčnú prípravu výroby ako podklad pre jej ďalšie spracovanie ( technologické
a ekonomické). Žiaci sú vedení k tomu, aby pri riešení úloh rešpektovali nielen konštrukčné, funkčné, a estetické hľadiská, ale aj ekonomické, materiálové
a technologické. Konštrukčné cvičenia slúžia na aplikovanie už známych poznatkov z konštrukcie nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov a na upevnenie
priestorovej predstavivosti. V predmete žiaci vhodne spájajú poznatky z odborných predmetov, informatiky a grafických systémov pri vypracovaní technickej
dokumentácie. Vo vyučovacom procese sa využívajú modely konštrukčných spojov, výrobkov, katalógy nábytku a kovaní. Podmienkou úspešného ukončenia
ročníka v predmete je odovzdanie všetkých predpísaných grafických a textových prác podľa stanoveného harmonogramu, spracované na vyhovujúcej úrovni
klasickou metódou alebo pomocou grafického počítačového softvéru.
Predmet obsahuje:
v 3. ročníku 4 tematické celky, v 4. ročníku 4 tematické celky
Predmet sa vyučuje v učebniach a učebniach výpočtovej techniky.
162
Ciele vyučovacieho predmetu
Vyučovací predmet konštrukčné cvičenia nadväzuje predovšetkým na učivo predmetu odborné kreslenie, je však nadväzujúci aj na technológiu
a materiály z prvých troch ročníkov.
Cieľom predmetu je naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie konštrukčné úlohy od ideového návrhu výrobku až po vypracovanie kompletnej
technickej dokumentácie výrobku, až po výkresy súčiastok , dielcov. Naučiť žiakov samostatne riešiť náročnejšie konštrukčné úlohy od ideového návrhu
interiéru až po návrhy jednotlivých súčastí interiéru.
Cieľové vedomosti :
Absolvent má:
 poznať základy navrhovania interiérov,
 poznať typologickú skladbu nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov,
 poznať konštrukčnú prípravu výroby nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov,
 poznať spôsoby vypracovania technickej dokumentácie ako podklad pre technologickú a ekonomickú prípravu výroby.
Cieľové zručnosti :
Absolvent vie:
 vytvoriť jednoduchý návrh riešenia interiéru,
 vytvoriť vlastný návrh riešenia konštrukcie nábytkárskych a stavebno-stolárskych výrobkov,
 vytvoriť typový list, technickú podmienku,
 vypracovať kompletnú výkresovú dokumentáciu,
 vypracovať kusovník, typový list, kalkulácie technicko-hospodárskych noriem a ceny,
 vypracovať pracovné postupy,
 aplikovať teoretické vedomosti pri riešení konštrukcie nábytku a stavebno-stolárskych výrobkov,
 používať normy súvisiace s vypracovaním technickej dokumentácie,
 používať jednotnú symboliku a terminológiu pri vypracovaní technickej dokumentácie,
 ovládať výpočtovú techniku pri vypracovaní technickej dokumentácie v odbore.
163
Výchovné a vzdelávacie stratégie
Pri vyučovaní technológie využívame nasledujúce výchovné a vyučovacie stratégie:
1. Spôsobilosť konať samostatne v spoločenskom a pracovnom živote
Absolvent má:
- logicky a reálne zdôvodňovať svoje názory, konania a rozhodnutia,
- porovnať formálne a neformálne pravidlá, zákonitosti, predpisy, sociálne normy,
morálne zásady, vlastné a celospoločenské očakávania v systéme, v ktorom
existuje,
- vysvetliť svoje životné plány, záujmy a predsavzatia.
2. Spôsobilosť interaktívne používať vedomosti, informačné a komunikačné
technológie, komunikovať v štátnom, materinskom a cudzom jazyku
Absolvent má:
- správne sa vyjadrovať v štátnom a v materinskom jazyku v písomneja hovorenej forme,
- spoľahlivo sa vyjadrovať v cudzom jazyku v písomnej a hovorenej forme,
- identifikovať, vyhľadávať, triediť a spracovať rôzne informácie a informačnézdroje,
- overovať a interpretovať získané údaje,
- pracovať s elektronickou poštou,
- pracovať s rôznymi pokročilejšími informačnými a komunikačnýmitechnológiami.
3. Schopnosť pracovať v rôznorodých skupinách
Absolvent má:
- pozitívne motivovať seba a druhých,
- stanoviť priority cieľov,
- prezentovať svoje myšlienky, návrhy a postoje,
- spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi,
- samostatne pracovať a riadiť práce v menšom kolektíve,
- prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzaťosobným konfliktom,
nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupek druhým.
164
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Úvod
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Zriaďovanie interiérov
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
Konštrukčná príprava
výroby
Nábytkové výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
Úvod
Informačnoreceptívna - výklad
Frontálna výučba
Konštrukčná príprava
stavebno-stolárskych
výrobkov
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
Stavebno-stolárske
výrobky
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
Špecifické učivo
Informačnoreceptívna – výklad
Heurisrická – rozhovor, riešenie úloh
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov, práca s knihou
165
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Úvod
Zriaďovanie interiérov
Konštrukčná príprava
výroby
Nábytkové výrobky
Špecifické učivo
Ďalšie zdroje
Andrej Gánovský: Odborné kreslenie pre
drevoodbory pre 2. ročník SOU. BA 1986
Gánovský, A.: Odborné kreslenie pre
drevoodbory pre 2. ročník SOU. BA 1986
Tabuľa
Učebnica
Stolársky magazín
Tabuľa
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet ( Slovenské
centra dizajnu – SCD)
Andrej Gánovský: Odborné kreslenie pre 3.
ročník SOU. Alfa -press Bratislava 1998
Andrej Gánovský: Odborné kreslenie pre 3.
ročník SOU. Alfa -press Bratislava 1998
Tabuľa
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
Tabuľa
PC
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
Tabuľa
Učebnica
Stolársky magazín
Tabuľa
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
Tabuľa
PC
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
Tabuľa
PC
Učebnica
Prospekty, Katalógy
Stolársky magazín
Internet (SCD)
Úvod
Konštrukčná príprava
stavebno-stolárskych
výrobkov
Stavebno-stolárske
výrobky
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Andrej Gánovský: Odborné kreslenie pre
drevoodbory pre 2. ročník SOU. Bratislava
1986
166
Ročník: tretí
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Úvod
Opakovanie 1. ročník
Opakovanie 1. ročník
Opakovanie 1. ročník
3
1
1
1
Zriaďovanie
interiérov
Historický prehľad
tvorby nábytku
Hlavné smery vo vývoji
bývania
Byt a bývanie, svetlo,
farba
Zriaďovanie bytových
a verejných priestorov
Zobrazovanie interiérov
Ideové návrhy
interiérov – cvičenie
Faktory ovplyvňujúce
tvorbu nábytku
Všeobecné zásady
tvorby nábytku
12
3
1
1
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Konštrukčné cvičenia
1,5 hodiny týždenne/49,5 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Odborné kreslenie druhý
ročník, odborný výcvik
druhý, tretí ročník
Grafické systémy štvrtý
ročník
Prostriedky hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
mať prehľad z učiva nižších
ročníkov
má prehľad z učiva nižších
ročníkov
Písomné skúšanie
Písomný test
vedieť samostatne navrhnúť
a v perspektíve zobraziť
ideové riešenie interiéru,
jednotlivých kusov nábytku
vie samostatne navrhnúť
a v perspektíve zobraziť ideové
riešenie interiéru, jednotlivých
kusov nábytku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
1
3
1
1
1
167
Konštrukčná príprava
výroby
Fázy prípravy výroby
Ideový návrh výrobku
Typový list
Technická podmienka
Výkresy zostáv,
podzostáv
Výkresy dielcov
Kusovník ,kalkulácia
THN
Kalkulácia spotreby
zákl. matr. – masív
Kalkulácia spotreby
zákl. matr. – masív
Kalkulácia spotreby
zákl. matr. – VPM
Kalkulácia spotreby
zákl. matr. – VPM
Kalkulácia spotreby
pomoc. matr. – NH
Kalkulácia spotreby
pomoc. matr. – NH
Kalkulácia ceny
Pracovné postupy
25
Nábytkový výrobok
Ideový návrh interiéru
Ideový návrh
vybraného druhu
nábytku
Typový list
Technická podmienka
Výkresy zostáv
Výkresy dielcov
Kusovník
Kalkulácia THN
Kalkulácia ceny
Pracovné postupy
10
1
1
ovládať všeobecné zásady
tvorby výrobnej
dokumentácie
1
1
1
2
1
Technológia – Výrobné
postupy v drevárskej
a nábytkárskej výrobe
1
2
Materiály druhý, tretí
ročník
2
Odborné kreslenie
druhý, tretí, štvrtý ročník
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu
ovláda všeobecné zásady
tvorby výrobnej dokumentácie
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu daného výrobku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
Obhajoba vlastných prác
2
2
2
Odborný výcvik druhý,
tretí, štvrtý ročník
Ekonomika tretí, štvrtý
ročník
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
Technológia – Výrobné
postupy v drevárskej
a nábytkárskej výrobe.
Materiály druhý, tretí
ročník
Odborné kreslenie
druhý, tretí, štvrtý ročník
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daný
výrobok
Odborný výcvik druhý,
tretí, štvrtý ročník.
Ekonomika tretí, štvrtý
ročník
168
Ročník: štvrtý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán vyučujúceho predmetu Konštrukčné cvičenia
1,5 hodiny týždenne/45 vyučovacích hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Žiak:
mať prehľad z učiva nižších
ročníkov
má prehľad z učiva nižších
ročníkov
Písomné skúšanie
Písomný test
Technológia – Výrobné
postupy v drevárskej
a nábytkárskej výrobe.
Materiály druhý, tretí
ročník.
Odborné kreslenie
druhý, tretí, štvrtý ročník.
Odborný výcvik druhý,
tretí, štvrtý ročník.
Ekonomika tretí, štvrtý
ročník.
ovládať všeobecné zásady
tvorby výrobnej
dokumentácie
ovláda všeobecné zásady
tvorby výrobnej dokumentácie
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Písomný test
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daný
výrobok
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre daný
výrobok
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu daného výrobku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu daného výrobku
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Úvod
Opakovanie 3. ročník
Opakovanie 3. ročník
Opakovanie 3. ročník
Konštrukčná príprava
výroby stavebnosto lárskych výrobkov
Ideový návrh výrobku
Technická podmienka
Kusovník
Kalkulácia spotreby
materiálov
Kalkulácia ceny
3
1
1
1
5
Stavebno-stolárske
výrobky
Ideový návrh dverí,
typový list
Technická podmienka
Výkresy zostáv
Výkresy dielcov
Kusovník
kalkulácia THN
25
1
2
3
1
Technológia – Výrobné
postupy v drevárskej
a nábytkárskej výrobe.
Materiály druhý, tretí
ročník
Odborné kreslenie
druhý, tretí, štvrtý ročník
Ideový návrh oknaí,
typový list
Technická podmienka
Výkresy zostáv
Výkresy dielcov
Kusovník
kalkulácia THN
1
Odborný výcvik druhý,
tretí, štvrtý ročník.
Ideový návrh schodov,
typový list
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
Prostriedky hodnotenia
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu
Obhajoba vlastných prác
Obhajoba vlastných prác
Ekonomika tretí, štvrtý
ročník
Obhajoba vlastných prác
169
Technická podmienka
Výkresy zostáv
Výkresy dielcov
Kusovník
kalkulácia THN
1
2
3
1
Opakovanie
1
Špecifické učivo
12
Tvorba tech. dok.
k maturitnému výrobku
12
Obhajoba vlastných prác
Písomný test
Technológia – Výrobné
postupy v drevárskej
a nábytkárskej výrobe.
Materiály druhý, tretí
ročník
Odborné kreslenie
druhý, tretí, štvrtý ročník
samostatne vyhotoviť
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre maturitný
výrobok
samostatne vyhotovil
kompletnú výrobnú
dokumentáciu pre maturitný
výrobok
Individuálne skúšanie
Písomné skúšanie
Obhajoba vlastných prác
Odborný výcvik druhý,
tretí, štvrtý ročník.
Ekonomika tretí, štvrtý
ročník
170
Kritériá – škálovanie formatívne ho hodnote nia žiakov v rámci hodnotiace ho portfólia vyučovacieho pre dme tu konštrukčné cviče nia
Všeobecné kritériá hodnotenia:
Pri každom hodnotení výsledkov v odborných vyučovacích predmetoch používame všeobecné kritériá pre hodnotenie a klasifikáciu žiakov podľa aktuálnych metodických
pokynov:
(64) celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií, zákonitostí a vzťahov a schopnosť vyjadriť ich,
(65) kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti,
(66) schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení spoločenských a prírodných javov
a zákonitostí,
(67) schopnosť využívať a zovšeobecňovať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
(68) kvalita myslenia, predovšetkým jeho logickosť, samostatnosť a tvorivosť,
(69) aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
(70) dodržiavanie stanovených termínov,
(71) presnosť, výstižnosť a odborná a jazyková správnosť ústneho, písomného a grafického prejavu,
(72) kvalita výsledkov činnosti,
(10) osvojenie účinných metód samostatného štúdia.
Pri klasifikácii sa používa:
 frontálne ústne skúšanie,
 ústne skúšanie,
 didaktický test,
 hodnotenie technickej dokumentácie.
Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak:
 Ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
celistvo, presne a úplne a chápe vzťahy medzi nimi.
 Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.
 Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí.
 Myslí logicky správne, zreteľne sa u neho prejavuje samostatnosť a tvorivosť.
 Jeho ústny a písomný prejav je správny, presný a výstižný.
 Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, iba s menšími nedostatkami. Je schopný samostatne študovať vhodné texty.
Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak:

ovláda poznatky, fakty, pojmy, definície a zákonitosti, ktoré požadujú výkonové štandardy, obsahové štandardy, učebné osnovy pre teoretické vzdelávanie,
v podstate celistvo, presne a úplne.
171

Pohotovo vykonáva požadované intelektuálne a motorické činnosti.

Samostatne a produktívne alebo s menšími podnetmi učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, pri výklade
a hodnotení javov a zákonitostí.

Myslí správne, v jeho myslení sa prejavuje logika a tvorivosť.

Ústny a písomný prejav máva menšie nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Kvalita výsledkov činnosti je spravidla bez podstatných nedostatkov. Žiak je schopný samostatne alebo s menšou pomocou študovať vhodné texty.
Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, definícií a zákonitostí nepodstatné medzery.

Požadované intelektuálne a motorické činnosti nevykonáva vždy presne.

Podstatnejšie nepresnosti a chyby vie za pomoci učiteľa korigovať.

Osvojené vedomosti a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh s chybami.

Uplatňuje poznatky a hodnotí javy a zákonitosti podľa podnetov učiteľa. Jeho myslenie je vcelku správne, nie je vždy tvorivé.

V ústnom a písomno m prejave má nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

V kvalite výsledkov jeho činnosti sú častejšie nedostatky. Je schopný samostatne študovať podľa návodu učiteľa.
Stupňom 4 – dostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

má v celistvosti, presnosti a úplnosti osvojenia požadovaných vedomostí závažné medzery.

Pri vykonávaní požadovaných intelektuálnych a motorických činností je málo pohotový a má väčšie nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú závažné chyby.

Pri využívaní vedomostí pri výklade a hodnotení javov je nesamostatný.

V logickosti myslenia sa vyskytujú závažné chyby a myslenie je spravidla málo tvorivé.

Jeho ústny a písomný prejav má spravidla závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby vie žiak za pomoci učiteľa opraviť. Pri samostatnom štúdiu má veľké nedostatky.
Stupňom 5 – nedostatočný sa žiak klasifikuje, ak:

si neosvojil vedomosti požadované učebnými osnovami celistvo, presne a úplne, má v nich závažné a značné nedostatky.

Jeho schopnosť vykonávať požadované intelektuálne a praktické činnosti má veľmi podstatné nedostatky.

V uplatňovaní osvojených vedomostí a zručností pri riešení teoretických a praktických úloh sa vyskytujú veľmi závažné chyby.

Pri výklade a hodnotení javov a zákonitostí nevie svoje vedomosti uplatniť, a to ani na podnet učiteľa.
172

Neprejavuje samostatnosť v myslení, vyskytujú sa u neho časté logické nedostatky.

V ústnom a písomno m prejave má závažné nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti.

Závažné nedostatky a chyby nevie opraviť ani s pomocou učiteľa. Nevie samostatne študovať.
Pri hodnotení didaktických testov postupujeme podľa jednotnej stupnice:
Dosiahnutá
Známka
úspešnosť v %
100 - 91
1
90 - 81
2
80 - 51
3
50 - 31
4
30 - 0
5
Pri písomnom skúšaní učiteľ vysvetlí žiakom spôsob klasifikácie, aby vedeli, prečo dosiahli daný stupeň klasifikácie.Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každej klasifikácie a
poukazuje na klady a nedostatky hodnotených prejavov, výkonov, výtvorov. Po ústnom vyskúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia ihneď. Výsledky hodnotenia
písomných skúšok, prác a praktických činností oznámi žiakovi najneskôr do 14 dní.
173
Obsah dokumentácie:
obálka, zadanie, typový list, technická podmienka, výkresy zostáv, podzostáv, detaily, rezy, kusovník, kalkulácia technicko-hospodárskych noriem (THN), kalkuácia ceny,
pracovné postupy, prílohy (v závislosti od druhu výrobku- nárezové plány, šablony, vzory rezieb)
Hodnotenie:
Typový list, technická podmienka – úplnosť, používanie odbornej terminológie, správne
rozmery a vhodné spoje
4 body
Výkresová dokumentácia, kusovník – umiestnenie obrazov, vytýčenie rezov, označenie rezov,
kreslenie rezov, označenie a kreslenie detailov, úplnosť
rezov, detailov, presnosť a úplnosť kótovania,
dodržiavanie pravidiel technického kreslenia (hrúbky
a druhy čiar, označovanie materiálov, kótovanie,
popisovanie), súlad kusovníka s výkresom, spotreba
materiálov
14 bodov
Kalkulácia THN, kalkulácia ceny – merné jednotky a ceny za merné jednotky, určenie výťaže
a výpočet hrubej spotreby, cena základného
a pomocného materiálu, réžia a mzdy, cena výrobku
4 body
Pracovné postupy – úplnosť, používanie odbornej terminológie, vhodné poradie pracovných
operácií, vhodné strojné zariadenia a pomôcky
4 body
Celkový vzhľad - gramatické pravidlá, úplnosť, poradie dokumentov
4 body
Spolu: 30 bodov
0 – 10 bodov / nedostatočný
1 – 15 bodov / dostatočný
16 – 20 bodov / dobrý
21 – 25 bodov / chválitebný
26 – 30 bodov / výborný
174
UČEBNÉ OSNOVY
Ochrana života a zdravia
Škola
Názov ŠkVP
Kód a názov ŠVP
Kód a názov učebného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
Ročník
Časový rozsah výučby
Vyučovací jazyk
SOŠ drevárska, Pod lipami 77, 033 01 Liptovský Hrádok
OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
33 SPRACÚVANIE DREVA
3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ A NÁBYTKÁRSKEJ VÝROBY
Úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
prvý, druhý
prvý
druhý
tretí
účelové cvičenia
účelové cvičenia
kurz OŽAS
12 hodín v šk. roku
12 hodín v šk. roku
18 hodín v šk. roku
slovenský jazyk
Charakteristika v zdelávacej činnosti
Kurz na ochranu života a zdravia je povinnou organizačnou formou vyučovania. Jeho zameranie musí byť štruktúrované tak, aby sa ním rozšírili
vedomosti žiakov, precvičili požadované zručnosti a prehĺbili osvojené postoje a návyky. Obsah kurzu nadväzuje na účelové cvičenia a tvorí ho
teoretická príprava, praktický výcvik a mimo vyučovacia záujmová činnosť žiakov. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym
a hodnotenie žiakov je slovné. Navrhované obsahové zameranie kurzu je zhodné pre všetky tri formy jeho realizácie – denné dochádzkou,
internátna forma alebo kombinácia predchádzajúcich foriem. Počas kurzu sa kladie dôraz aj na overenie výstupných vedomostí žiakov
v poskytovaní zdravotníckej prvej pomoci a ich reagovania na situáciu ohrozenia materiálnych hodnôt a prírody.
Účelové cvičenia sa uskutočňujú sa v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz. Účelové
cvičenia sa vykonávajú po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so
zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy podľa lekárskeho nálezu. Plán cvičenia určuje ciele a obsah cvičenia, priestory na
činnosť, zaradenie učiteľov školy do výkonových funkcií. Stanoví spôsob ich prípravy, ako aj prípravu žiakov, materiálno, hygienickozdravotnícke a bezpečnostné opatrenia, prípadnú spoluprácu so spoločenskými organizáciami regiónu a orgánmi štátnej správy.
175
Program cvičenia sa realizuje spravidla v dvojhodinových jednotkách. Presun na miesto konania sa nezapočíta do času cvičenia, ak nie je jeho
súčasťou. Účasť učiteľov na účelových cvičeniach je započítaná do ich vyučovacej povinnosti.
Kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v treťom ročníku v trvaní 3 dni po 6 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ
školy určí vedúceho, termíny, spôsob realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov a účastníkov
kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze
zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Kurz sa organizuje v spolupráci s Radou školy, zdravotníckymi,
ochranárskymi a inými spoločenskými organizáciami, s orgánmi štátnej správy (miestnou vojenskou správou, policajným zbo rom, útvarmi
civilnej ochrany apod.). Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na zamestnanie. Odporúča sa podľa možnosti
využívať internátny spôsob pobytu na kurze. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy. Podľa
podmienok je možné uvedené spôsoby realizácie kurzu aj kombinovať.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
-
popísať právne normy upravujúce povinnosti prípravy občanov Slovenskej republiky na ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu
vlasti,
mať prehľad o orgánoch a organizáciách podieľajúcich sa na brannej, ekologickej a humanitárnej výchove občanov,
mať schopnosť poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch,
mať základné schopnosti pri riešení mimoriadnych situácií alebo udalostí,
chrániť prírodu a životné prostredie,
mať záujem o športové aktivity podporujúce jeho telesný a zdravotný rozvoj.
Prehľad obsahových štandardov
1)
2)
3)
Teoretická príprava
Praktický výcvik
Mimo vyučovacie aktivity
Popis obsahových štandardov
Teoretická príprava
Teoretická príprava nadväzuje na vedomosti a zručnosti žiakov získaných v účelových cvičeniach. Žiaci sa oboznamujú s právnymi normami,
ktoré upravujú povinnosti občanov na ochranu ich zdravia, ochranu prírody a obranu vlasti ako aj o organizáciách podieľajúcich sa na brannej,
ekologickej a humanitárnej výchove. Získajú poznatky o dôležitých medzinárodných dohodách, o poslaní a funkcii ozbrojených síl, armády
a civilnej ochrany v SR, o najnovších poznatkoch z dopravnej výchovy, zdravovedy a ekológie, o technických športoch, sebaobrane, o právnych
podmienkach vlastnenia a používania zbrane a iných prostriedkov sebaobrany. Teoretická príprava trvá 2 hodiny.
176
Praktický výcvik
Praktický výcvik sa zameriava na komplex týchto tematických celkov:




Zdravotná príprava (5 hodín) dopĺňa učivo účelového cvičenia. Žiaci sa zdokonaľujú v poskytovaní prvej pomoci pri úpaloch, uštipnutiach
hadom, popáleninách a priestreloch. Vedia zhotoviť improvizované nosidlá a určiť poradie naliehav osti ošetrenia zranených osôb ako je
umelé dýchanie, kriesenie, stabilizovaná poloha, poleptania chemickými látkami, otravy a omrzliny.
Riešenie mimoriadnych udalostí – civilná ochrana (5 hodín) môže byť modelovaný na používanie signálov v priebehu činností. Žiaci sa
naučia správne reagovať na požiar, výbuch plynu, zával alebo zosuv pôdy, letecké nešťastie,
radiačnú haváriu, otravu potravinami
a vodou.
Pobyt a pohyb v prírode (4 hodín) obsahuje komplex činností spojených s vybudovaním stanového tábora. Žiaci sa naučia pripravovať
stravu v improvizovaných podmienkach a na provizórnych prostriedkoch, vybudovať a označiť trať pre orientačný beh, zrealizovať preteky
podľa pravidiel. Sú vedení k ochrane, úprave a čistote prírodného prostredia, k poznávaniu prírodných úkazov, liečivých a chránených
rastlín.
Záujmové technické činnosti a športy (2 hodiny) sú zamerané na rôzne aktivity ako sú exkurzie do športových zariadení, kde majú
možnosť sledovať ukážky športovej streľby, rádioamatérskej a spojovacej činnosti, športového potápania a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov a parašutizmu, horolezectva a týmto sa motivovať k aktívnejšej športovej činnosti. Zároveň získavajú prehľad
o náročnosti športových výkonov, výkonovej obtiažnosti, pravidlách a zásadách športovej činnosti.
Mimo vyučovacie aktivity
Teoretická príprava a praktický výcvik sa odporúčajú spojiť s mimo vyučovacími aktivitami. Odporúča sa organizovať podľa podmienok aj
zdokonaľovací plavecký výcvik, rôzne športové súťaže podľa osobitných predpisov.
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Zdravo tná príprava
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Riešenie
mimoriadnych
udalosti –
civilná ochrana
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
177
Pobyt a pohyb
v príro de
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Záujmové technické
činnosti a špo rty
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
Ďalšie zdroje
Zdravo tná príprava
MuDr. Viliam Dobiáš a kol. „ Príručka prvej
pomoci“
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, zdravotnícky materiál –
zdravotnícka brašna s vybavením, figurína, nosidlá
internet
Riešenie
mimoriadnych
udalosti –
civilná ochrana
Jozef Ištók a kol. „ Branná výchova pre 1. roč.
SŠ“
PhDr. Jozef Soukup a kol. Branná výchova pre 2.
roč. SŠ“
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Plynová maska CM – 3, balíček IPCHO, ručný
hasiaci prístroj, obrázkový materiál
internet
Pobyt a pohyb
v príro de
Internet Wikipédia- Slobodná encyklopédia
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, filmy
internet
Záujmové technické
činnosti a špo rty
Internet Wikipédia- Slobodná encyklopédia
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Filmy, obrázkový materiál, praktické ukážky
internet
178
Ročník: prvý, druhý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán účelových cvičení Ochrana života a zdravia
24 hodín ( 12 + 12)
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Zdravotná príprava
7
1
1
1
1
1
1
1
Chémia, telesná
a športová príprava

sa zdokonaľovať
v poskytovaní prvej
pomoci pri úpaloch,
uštipnutiach
hadom,
popáleninách
a priestreloch,
vedieť zhotoviť
improvizované
nosidlá a určiť
poradie
naliehavosti
ošetrenia
zranených osôb
ako je umelé
dýchanie,
kriesenie,
stabilizovaná
poloha, poleptania
chemickými
látkami, otravy
a omrzliny .
Prostriedky hodnotenia
Žiak:

vie poskytnúť prvú
pomoc pri úpaloch,
uštipnutiach hadom,
popáleninách
a priestreloch. Vie
zhotoviť
improvizované
nosidlá a určiť
poradie naliehavosti
ošetrenia zranených
osôb ako je umelé
dýchanie, kriesenie,
stabilizovaná poloha,
poleptania
chemickými látkami,
otravy a omrzliny .
Ústne skúšanie
Praktické predvedenie
Ústna forma
179
Riešenie mimoriadnych
udalosti – civilná
ochrana
7
1
1
1
1
1
1
1
Chémia, telesná
a športová príprava
Pobyt a pohyb
v prírode
7
1
1
1
1
1
1
1
Záujmové technické
činnosti a športy
3
1
1
1

sa naučiť správne
reagovať na požiar,
výbuch plynu, zával
alebo zosuv pôdy,
letecké nešťastie,
radiačnú haváriu,
otravu potravinami
a vodou.

vie správne reagovať
na požiar, výbuch
plynu, zával alebo
zosuv pôdy, letecké
nešťastie, radiačnú
haváriu,
otravu
potravinami a vodou.
Ústne skúšanie
Praktické predvedenie
Ústna forma
Telesná a športová
príprava

sa naučiť
pripravovať stravu
v improvizovaných
podmienkach a na
provizórnych
prostriedkoch,
vybudovať
a označiť trať pre
orientačný beh,
zrealizovať preteky
podľa pravidiel. Má
chrániť čistotu
prírodného
prostredia,
poznávať prírodné
úkazy a chrániť
rastliny

vie pripravovať stravu
v improvizovaných
podmienkach
a na
provizórnych
prostriedkoch,
vybudovať a označiť
trať pre orientačný
beh,
zrealizovať
preteky
podľa
pravidiel. Vie chrániť
a upravovať prírodné
prostredie, poznávať
prírodné
úkazy,
liečivé
a chránené
rastliny
Slovné hodnotenie
Ústna forma
Telesná a športová
príprava
Slovné hodnotenie
Ústna forma
absolvovať exkurzie do
športových zariadení, kde
má možnosť sledovať
ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej
a spojovacej činnosti,
športového potápania
a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov
a parašutizmu,
horolezectva a týmto sa
motivovať k aktívnejšej
športovej činnosti
absolvuje exkurzie do
športových zariadení, kde
má možnosť sledovať
ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej
a spojovacej činnosti,
športového potápania
a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov
a parašutizmu,
180
Kurz na ochranu života a zdravia - OŽAZ
Ročník: tretí
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán Kurzu na ochrana života a zdravia
18 hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
Metódy
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
hodnotenia
Žiak má:
Zdravotná príprava
5 +1
1
1
1
1
1
1
Chémia, telesná
a športová príprava

sa zdokonaľovať
v poskytovaní prvej
pomoci pri úpaloch,
uštipnutiach
hadom,
popáleninách
a priestreloch,
vedieť zhotoviť
improvizované
nosidlá a určiť
poradie
naliehavosti
ošetrenia
zranených osôb
ako je umelé
dýchanie,
kriesenie,
Prostriedky hodnotenia
Žiak:

vie poskytnúť prvú
pomoc pri úpaloch,
uštipnutiach hadom,
popáleninách
a priestreloch. Vie
zhotoviť
improvizované
nosidlá a určiť
poradie naliehavosti
ošetrenia zranených
osôb ako je umelé
dýchanie, kriesenie,
stabilizovaná poloha,
poleptania
chemickými látkami,
otravy a omrzliny .
Ústne skúšanie
Praktické predvedenie
Ústna forma
181
stabilizovaná
poloha, poleptania
chemickými
látkami, otravy
a omrzliny .
Riešenie mimoriadnych
udalostí – civilná
ochrana
5 +1
1
1
1
1
1
1
Chémia, telesná
a športová príprava
Pobyt a pohyb
v prírode
4
1
1
1
1
Záujmové technické
činnosti a športy
2
1
1

sa naučiť správne
reagovať na požiar,
výbuch plynu, zával
alebo zosuv pôdy,
letecké nešťastie,
radiačnú haváriu,
otravu potravinami
a vodou.

vie správne reagovať
na požiar, výbuch
plynu, zával alebo
zosuv pôdy, letecké
nešťastie, radiačnú
haváriu,
otravu
potravinami a vodou.
Ústne skúšanie
Praktické predvedenie
Ústna forma
Telesná a športová
príprava

sa naučiť
pripravovať stravu
v improvizovaných
podmienkach a na
provizórnych
prostriedkoch,
vybudovať
a označiť trať pre
orientačný beh,
zrealizovať preteky
podľa pravidiel. Má
chrániť čistotu
prírodného
prostredia,
poznávať prírodné
úkazy a chrániť
rastliny

vie pripravovať stravu
v improvizovaných
podmienkach
a na
provizórnych
prostriedkoch,
vybudovať a označiť
trať pre orientačný
beh,
zrealizovať
preteky
podľa
pravidiel. Vie chrániť
a upravovať prírodné
prostredie, poznávať
prírodné
úkazy,
liečivé
a chránené
rastliny
Slovné hodnotenie
Ústna forma
Telesná a športová
príprava
absolvovať exkurzie do
športových zariadení, kde
má možnosť sledovať
ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej
a spojovacej činnosti,
absolvuje exkurzie do
športových zariadení, kde
má možnosť sledovať
ukážky športovej streľby,
rádioamatérskej
a spojovacej činnosti,
Slovné hodnotenie
Ústna forma
182
športového potápania
a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov
a parašutizmu,
horolezectva a týmto sa
motivovať k aktívnejšej
športovej činnosti
športového potápania
a vodáctva, modelárstva,
leteckých športov
a parašutizmu,
Kurz pohybových aktivít v prírode
Charakteristika vzdelávacej oblasti
Kurz pohybových aktivít v prírode sa organizuje v prvom a druhom ročníku štúdia v rozsahu piatich vyučovacích dní. Organizuje sa v 1. ročníku
štúdia ako lyžiarsky výcvik a v 2. ročníku štúdia ako plavecký výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Žiaci si
osvojujú športové a úžitkové spôsoby plávania a lyžovania, zvyšuje sa úroveň ich pohybových schopností, upevňuje sa ich zdravie, zvyšuje
telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť. Názorné a praktické metódy prevládajú nad verbálnym a hodnotenie žiakov je slovné. Presný termín
určí riaditeľ školy.
Aby absolvent vzdelávacieho programu spoľahlivo preukázal výkon v tejto vzdelávacej oblasti musí disponovať stanovenými výkonovými
štandardmi a ovládať učivo predpísané obsahovými štandardmi.
Prehľad výkonových štandardov
Absolvent má:
-
zvládnuť techniku plaveckých spôsobov – kraul, znak, prsia, ľubovoľný spôsob, skoky do vody,
zvládnuť základy lyžiarskej techniky,
vedieť poskytnúť prvú pomoc pri záchrane topiaceho sa a pri úrazoch na lyžiarskych svahoch.
Prehľad obsahových štandardov
1)
2)
Plávanie
Lyžovanie
183
Popis obsahových štandardov
Plávanie
Plávanie zvyšuje úroveň pohybových schopností žiakov, najmä vytrvalosti. Žiaci si osvojujú základné poznatky z teórie plávania, jeho špecifiká
z hľadiska biomechaniky a fyziológie. Pôsobenie plávania na organizmus človeka je mimoriadne významné. Žiaci takto získavajú poznatky aj
o využití svojho voľného času, informácie o kondičných cvičeniach, rehabilitačného a rekreačného plávania. Osvojujú si tiež pravidlá plávania
a správneho dýchania. Hodnotia sa technika plávania, uzlové body v technike a zručnosti pri záchrane topiaceho sa.
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Metodika výučby
plaveckého spôso buprsia
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Metodika výučby
plaveckého spôso bukraul
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Štartový skok, obrátka
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Záchrana topiaceho sa
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Metodika výučby
plaveckého spôso buprsia
M. Bence, M. Merica, R. Hlavatý „ Plávanie“
Banská Bystrica 2005
M. Modrák „Organizácia, obsah a metodika
výučby plávania v mater., základ. a stred. školách
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, bazén, výukové plavecké
dosky, stopky, píšťalka
Ďalšie zdroje
internet
184
Prešov 2005
Metodika výučby
plaveckého spôso bukraul
M. Bence, M. Merica, R. Hlavatý „ Plávanie“
Banská Bystrica 2005
M. Modrák „Organizácia, obsah a metodika
výučby plávania v mater., základ. a stred.
školách Prešov 2005
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, bazén, výukové plavecké
dosky, stopky, píšťalka
internet
Štartový skok, obrátka
M. Bence, M. Merica, R. Hlavatý „ Plávanie“
Banská Bystrica 2005
M. Modrák „Organizácia, obsah a metodika
výučby plávania v mater., základ. a stred. školách
Prešov 2005
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, bazén, stopky, píšťalka
internet
Záchrana topiaceho sa
M. Bence, M. Merica, R. Hlavatý „ Plávanie“
Banská Bystrica 2005
M. Modrák „Organizácia, obsah a metodika
výučby plávania v mater., základ. a stred. školách
Prešov 2005
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, bazén, stopky, píšťalka
internet
Ročník: druhý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Tematický výchovno-vzdelávací plán plaveckého kurzu
30 hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
Metodika výučby
plaveckého
spôsobu- prsia
9
2
2
2
2
1
fyzika, telesná a športová
príprava

pochopiť a zvládnuť
techniku
prsiarskeho
plaveckého
spôsobu
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Žiak:
zvládol techniku
prsiarskeho plaveckého
spôsobu
Praktické predvedenie
Ústna forma
185
Metodika výučby
plaveckého
spôsobu- kraul
9
2
2
2
2
1
Štartový skok,
obrátka
6
2
2
2
Záchrana topiaceho
sa
6
2
2
2
fyzika, telesná a športová
príprava

pochopiť a zvládnuť
techniku
plaveckého
spôsobu kraul

zvládol
plaveckého
kraul
techniku
spôsobu
Praktické predvedenie
Ústna forma
Ústna forma
fyzika, telesná a športová
príprava
zvládnuť štartový skok a
obrátku
zvládol štartový skok a obrátku
Praktické predvedenie
fyzika, telesná a športová
príprava
zvládnuť základy záchrany
topiaceho sa
zvládol základy záchrany
topiaceho sa
Praktické predvedenie
Ústna forma
Lyžovanie
Lyžovanie má nezastupiteľné miesto vo funkčnom a pohybovom zdokonaľovaní každého jednotlivca. Prispieva k upevneniu zdravia, zvýšeniu
telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti, pomáha odstraňovať nedostatky zdravotne oslabeným žiakom, prispieva k psychického, sociálnemu
a morálnemu vývinu mládeže. Žiaci by mali zvládnuť bezpečné ovládanie lyží v primeranom lyžiarskom teréne optimálnou lyžiarskou technikou.
Výcvik by sa mal zamerať na zvládnutie znožného oblúka prestúpením v širšej stope, vyvážený dynamický postoj po spádnici a jazde šikmo
186
svahom, správne rozloženie hmotnosti, postavenie a vytočenie trupu, prenášanie váhy z jednej lyže na druhú, pre pokročilých lyžiarov sa
odporúča zvládnuť striedavý beh dvojkročnej a súpažnej techniky. Kurz poskytuje aj informácie o lyžiarskom výstroji a nebezpečenstvách
zimného pobytu v horách.
Názov
tematického celku
Stratégia vyučovania
Metódy
Formy práce
Kontro la výstroja,
nosenie lží a palíc,
pripínanie
a odopínanie lyží
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Prípravné cvičenia –
rovnovážne cvičenia,
obraty, chôdza,
výstupy, vstávanie po
páde, korčuľovanie
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Zjazd po spádnici,
prekonávanie
terénnych nero vností
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Oblúk s obojstranným
prívratom, oblúk
z rozšírenej stopy,
znožný oblúk
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – riadený rozhovor
Heuristická- rozhovor
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Názov
tematického celku
Odborná literatúra
Kontro la výstroja,
nosenie lží a palíc,
pripínanie
a odopínanie lyží
PaedDr. M. Lukášek Ph. D. a kol. „ Sjezdové
lyžování“ metodika pro lyžařské kurzy
B. Paugschová a kol. „ Lyžovanie“ Banská
Bystrica 2004
Učebné zdroje
Didaktická technika
Materiálne výukové prostriedky
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, upravená zjazdovka, lyžiarska
výstroj, sla lomové palice, stopky
Ďalšie zdroje
internet
187
Prípravné cvičenia –
rovnovážne cvičenia,
obraty, chôdza,
výstupy, vstávanie po
páde, korčuľovanie
PaedDr. M. Lukášek Ph. D. a kol. „ Sjezdové
lyžování“ metodika pro lyžařské kurzy
B. Paugschová a kol. „ Lyžovanie“ Banská
Bystrica 2004
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, upravená zjazdovka, lyžiarska
výstroj, sla lomové palice, stopky
internet
Zjazd po spádnici,
prekonávanie
terénnych nero vností
PaedDr. M. Lukášek Ph. D. a kol. „ Sjezdové
lyžování“ metodika pro lyžařské kurzy
B. Paugschová a kol. „ Lyžovanie“ Banská
Bystrica 2004
PaedDr. M. Lukášek Ph. D. a kol. „ Sjezdové
lyžování“ metodika pro lyžařské kurzy
B. Paugschová a kol. „ Lyžovanie“ Banská
Bystrica 2004
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, upravená zjazdovka, lyžiarska
výstroj, sla lomové palice, stopky
internet
PC, , dataprojektor,
projekčné plátno, tabuľa
Obrázkový materiál, upravená zjazdovka, lyžiarska
výstroj, sla lomové palice, stopky
internet
Oblúk s obojstranným
prívratom, oblúk
z rozšírenej stopy,
znožný oblúk
Ročník: prvý
Tematický celok
Témy
Počet
hodín
Kontro la výstroja,
no senie lží a palíc,
pripínanie
a odopínanie lyží,
informácie
o nebezpečenstvách
pobytu na ho rách
4
2
2
Tematický výchovno-vzdelávací plán lyžiarskeho kurzu
30 hodín
Medzipredmetové
Očakávané
Kritériá hodnotenia
vzťahy
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
Žiak má:
fyzika, telesná a športová
príprava

zvládnuť nosenie lyží
a palíc a pripínanie
a odopínanie lyží, byť
informovaný
o možnom
nebezpečenstve v
horách
Metódy
hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Žiak:
zvládol nosenie lyží a palíc
a pripínanie a odopínanie lyží
bol informovaný
o možnom nebezpečenstve
v horách
Praktické predvedenie
Ústna forma
188
Prípravné cvičenia –
rovnovážne
cvičenia, obraty,
chôdza, výstupy,
vstávanie po páde,
ko rčuľovanie
6
2
2
2
fyzika, telesná a športová
príprava
Zjazd po spádnici,
prekonávanie
terénnych
nero vností
8
2
2
2
2
fyzika, telesná a športová
príprava
zvládnuť zjazd po spádnici,
prekonávanie terénnych
nerovností
Oblúk s obojstranným
prívratom, oblúk
z rozšírenej stopy,
znožný oblúk
12
fyzika, telesná a športová
príprava
zvládnuť oblúk
s obojstranným prívratom,
oblúk z rozšírenej stopy,
znožný oblúk
2
2
2
2
2
2

osvojiť si obraty
s lyžami, chôdzu,
výstupy do svahu,
vstávanie po páde
na svahu,
korčuľovanie

si osvojil
obraty
s lyžami,
chôdzu,
výstupy do svahu,
vstávanie po páde na
svahu, korčuľovanie
Praktické predvedenie
Ústna forma
zvládol zjazd po spádnici,
prekonávanie terénnych
nerovností
Praktické predvedenie
Ústna forma
zvládol oblúk s obojstranným
prívratom, oblúk z rozšírenej
stopy, znožný oblúk
Praktické predvedenie
Ústna forma
189
Download

ŠkVP ODNV ZOP