Učebné osnovy
hospodárske výpočty a štatistika
Názov a adresa školy
Obchodná akadémia, Tajovského 25
Banská Bystrica
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺţka štúdia
Forma štúdia
OBCHODNÁ AKADÉMIA
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A, zo
vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu.
Výučba predmetu hospodárske výpočty a štatistika je orientovaná do 2. a 3. ročníka štúdia.
Predmet hospodárske výpočty a štatistika sa zaraďuje medzi odborné predmety. V predmete sa
využívajú medzipredmetové vzťahy s matematikou, aplikovanou informatikou, podnikovou
ekonomikou, účtovníctvom, ekonomickými cvičeniami. Vedomosti a zručnosti získané v predmete žiaci
využívajú v celej škále voliteľných predmetov.
Pri výbere učiva sme vychádzali z profilu absolventa a prihliadali na jeho aplikáciu v ďalších
odborných predmetoch.
Cieľové zameranie
Výstupné všeobecné ciele predmetu:







vedieť používať správne výpočtové postupy pri riešení jednoduchých i zložitejších
ekonomických úloh,
využiť medzipredmetové vzťahy s matematikou a odbornými predmetmi,
pochopiť ekonomickú podstatu vypočítaných ukazovateľov,
vedieť slovne interpretovať vypočítané hodnoty so zreteľom na ich ekonomickú stránku
schopnosť navrhnúť ďalší postup na základe vypočítaného výsledku,
nadobudnúť správne návyky pri ekonomických výpočtoch,
vedieť vhodne využiť prostriedky informačnej a komunikačnej techniky pri ekonomických
výpočtoch.
Výstupné špecifické ciele predmetu:







osvojiť si základné návyky, výpočtové postupy a metódy riešenia úloh,
vedieť vysvetliť podstatu základných štatistických pojmov,
pochopiť podstatu jednotlivých metód a výpočtových postupov,
vedieť správne využiť jednotlivé metódy a výpočtové postupy,
získať základné vedomosti z matematickej štatistiky,
vedieť aplikovať matematicko-štatistické metódy pri riešení ekonomických úloh,
formovať pracovné schopnosti, výpočtové zručnosti a charakterové vlastnosti žiakov,
Kľúčové kompetencie
Odborný predmet hospodárske výpočty a štatistika sa podieľa na rozvoji nasledujúcich kľúčových
kompetencií žiakov:
a) komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti







Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
v písomnom prejave dbať na používanie odbornej terminológie,
dbať na grafickú stránku písomného prejavu,
spracovávať a využívať písomné textové a štatistické materiály (správy, grafy, tabuľky),
orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie,
pracovať v tíme, byť zodpovední a samostatní,
efektívne sa učiť a pracovať, využívať skúsenosti, ďalej sa vzdelávať,
vyhľadávať a využívať informácie v dennej, hospodárskej tlači a z internetu.
b) intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti






Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
overovať a interpretovať vypočítané údaje,
pracovať v tíme, preberali zodpovednosť sami za seba a za prácu iných,
starať sa o životné prostredie, rešpektovali etické hodnoty, uznávali ľudské práva
a slobody,
rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebadôveru,
prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov,
predchádzať osobným konfliktom.
c) schopnosť tvorivo riešiť problémy







Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
rozvíjať potenciál svojej osobnosti,
získavať samostatným štúdiom nové informácie,
zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť
a využiť len najdôležitejšie,
vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia,
aplikovať základné postupy pri riešení praktických úloh,
riešiť problémové úlohy a situácie,
spolupracovať pri riešení problémov.
d) podnikateľské spôsobilosti







Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,
vyhodnotiť a posúdiť štatistické údaje z hľadiska efektivity a optimalizácie pre podnik
ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,
využívať zásady konštruktívnej kritiky,
primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,
mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti,
uvedomovať si dôležitosť celoživotného vzdelávania a boli pripravení prispôsobovať
sa zmeneným pracovným podmienkam.
e) spôsobilosť využívať informačné technológie




Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,
vybrať vhodné matematické metódy pri výpočtoch,
posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov,
využívať internetové stránky zamerané na štatistiku (www.statistics.sk, www.nbs.sk
a ďalšie),




f)
vyhľadávať z rôznych printových zdrojov a prostredníctvom internetu štatistické
informácie,
evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohli využívať pri svojej ďalšej práci,
chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,
komunikovať elektronickou poštou.
spôsobilosť byť demokratickým občanom



Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania,
tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa
rozhodovať, byť dôslední,
zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete.
Charakteristika učiva
Učivo v 2. ročníku je zamerané na uplatnenie matematiky a hospodárskych výpočtov v štatistike,
vysvetlenie základných štatistických pojmov; v 3. ročníku je zamerané na štatistické výpočty z teórie
štatistiky a ekonomickej štatistiky. Tematický celok „Ekonomická štatistika“ nadväzuje na učivo
podnikovej ekonomiky v 2. ročníku.
Pri vysvetľovaní jednotlivých výpočtových postupov sa neobmedzíme len na ich matematickú
podstatu, ale zdôrazníme aj využitie konkrétneho výpočtového postupu v praxi. Príklady na riešenie
nebudeme voliť abstraktne, ale budeme pri ich tvorbe vychádzať z praxe.
Vzhľadom na praktický charakter predmetu sú v oboch ročníkoch predpísané dve písomné práce,
v každom polroku jedna.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
hospodárske výpočty a štatistika
1 hodina týždenne
spolu 33 hodín
druhý
6317 6 obchodná akadémia
slovenský jazyk
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Stratégia vyučovania
Názov tematického celku
Úvod do predmetu
Percentový a promilový
počet
Úrokový počet
Peňaţné prostriedky
v cudzej mene
Stredné hodnoty a pomerné
ukazovatele
Písomné práce
Metódy
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna –výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna – výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická – rozhovor,
riešenie úloh
Heuristická – riešenie úloh
(príkladov)
Formy práce
Frontálna výučba
Práca s knihou
Frontálna práca žiakov
Práca s knihou
Skupinová práca žiakov
Frontálna výučba
Práca s knihou
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Frontálna výučba
Práca s knihou
Frontálna a individuálna práca
žiakov
Frontálna výučba
Individuálna práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Práca s knihou
Individuálna práca žiakov
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Úvod do predmetu
Percentový a promilový počet
Úrokový počet
Peňaţné prostriedky v cudzej
mene
Stredné hodnoty a pomerné
ukazovatele
Odborná literatúra
Ďuricová, O., Kelemen, D.:
Hospodárske výpočty a
štatistika pre 2. ročník
obchodných akadémií. SPN,
2004.
Ďuricová, O., Kelemen, D.:
Hospodárske výpočty a
štatistika pre 2. ročník
obchodných akadémií. SPN,
2004.
Ďuricová, O., Kelemen, D.:
Hospodárske výpočty a
štatistika pre 2. ročník
obchodných akadémií. SPN,
2004.
Odborná tlač: Profit, Trend,
Biatec, Hospodárske noviny
Propagačné brožúry
komerčných bánk
Ďuricová, O., Kelemen, D.:
Hospodárske výpočty a
štatistika pre 2. ročník
obchodných akadémií. SPN,
2004.
Odborná tlač: Profit, Trend,
Biatec, Hospodárske noviny
Propagačné brožúry
komerčných bánk
Zelenák, J., Skladanová, D.:
Hospodárske výpočty a
štatistika pre 3. ročník
obchodných akadémií. SPN,
2005.
Odborná tlač: Profit, Trend,
Hospodárske noviny
Písomné práce
Didaktická
technika
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica, ...
Tabuľa
Kalkulačka
Odborná tlač
Tabuľa
Kalkulačka
Odborná tlač
internet
Tabuľa
Kalkulačka
Odborná tlač
internet
Tabuľa
Kalkulačka
Odborná tlač
internet
kurzové lístky
Tabuľa
Kalkulačka
Odborná tlač
grafy
ROČNÍK: DRUHÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: hospodárske výpočty a štatistika
Názov tematického celku
Témy
H
o
d
i
n
y
Úvod predmetu
5
 zaokrúhľovanie čísel
1
 porovnávanie rozdielom a pomerom
1
 úmera, úmernosť
1
 trojčlenka
2
Percentový a promilový počet
6
 percento, promile
1
 percentový základ, percentová časť,
percentová miera a ich výpočet
 zväčšený základ a výpočet
základných veličín zo zväčšeného
základu
 zmenšený základ a výpočet
základných veličín zo zmenšeného
základu
2
 aplikované úlohy
1
1
Medzipredmetové vzťahy
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Metódy hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
písomné
hodnotenie
kontrolná práca
Ţiak má:
Matematika
1., 2., 3. a 4. ročník
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
o zaokrúhliť čísla matematicky aj
štatisticky
o zistiť závislosť dvoch veličín
o získať základné návyky a
výpočtové postupy v ekon.
výpočtoch
Daňová a odvodová
sústava
3. ročník
Ţiak má:
Matematika
1., 2., 3. a 4. ročník
Aplikovaná informatika
1., 2. a 3. ročník
Podniková ekonomika
1., 2., 3. a 4. ročník
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
1
1 hodina týţdenne, spolu 33 vyučovacích hodín
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3. ročník
o vedieť vysvetliť základné
pojmy percentového počtu
a promilového počtu
o vedieť použiť automatickú
funkciu percento na kalkulačke
o vypočítať všetky veličiny
percent. počtu
o rozlíšiť zväčšený a zmenšený
základ
o ovládať výpočty pri riešení
aplikovaných úloh
frontálne
hodnotenie
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné
hodnotenie
kontrolná práca
Úrokový počet
6
 dlžník, veriteľ, úrok, istina - kapitál,
Ţiak má:
1
Podniková ekonomika
3. a 4. ročník
 výpočet úroku
2
Aplikovaná informatika
1., 2. a 3. ročník
 výpočet istiny, úrokovej miery,
úrokovacieho času
2
Úvod do makroekonómie
4. ročník
 aplikované úlohy
1
úrokovací čas, úroková miera,
úrokovacie obdobie
Peňaţné prostriedky v cudzej mene
 mena, valuty, devízy, kurz, kurzový
lístok, kurzový záznam
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
3
1
a predaji peňažných prostriedkov
v cudzej mene
2
úrokového počtu
o použiť vzorec na výpočet
úroku pri rôznych zadaniach
úrokového času
o vypočítať spoločný úrok z
viacerých istín pomocou
úrokového deliteľa
o vypočítať ostatné veličiny
úrokového počtu
o získať správne návyky pri
ekonomických výpočtoch
Podniková ekonomika
3. a 4. ročník
o rozlíšiť pojmy valuta a devíza
o vyhľadať v tlači a na internete
Aplikovaná informatika
1., 2. a 3. ročník
o vypočítať protihodnotu pri
Ekonomické cvičenia
4. ročník
nákupe peňažných prostr.
v cudzej mene
o vypočítať protihodnotu pri
predaji peňažných prostr.
v cudzej mene
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
9
 základné štatistické pojmy
1
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné
hodnotenie
kontrolná práca
kurzový lístok
Úvod do makroekonómie
4. ročník
Stredné hodnoty a pomerné
ukazovatele
frontálne
hodnotenie
Ţiak má:
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
 prepočty kurzových hodnôt pri nákupe
o charakterizovať veličiny
Ţiak má:
Podniková ekonomika
2., 3. a 4. ročník
o vysvetliť základné štatistické
pojmy
písomné
hodnotenie
kontrolná práca
 priemery
4
Aplikovaná informatika
1., 2. a 3. ročník
Účtovníctvo
2., 3. a 4. ročník
 modus, medián
1
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Úvod do makroekonómie
4. ročník
Aplikovaná ekonómia
3. ročník
Cvičná firma
3. a 4. ročník
o vypočítať jednoduchý
aritmetický priemer
o vypočítať vážený aritmetický
priemer
o vypočítať chronologický
priemer
o vymenovať stredné hodnoty
polohy rozlíšiť modus, medián
o vypočítať modus a medián
o vysvetliť pojem pomerné
hodnoty
o rozlíšiť pomerné hodnoty
štruktúry, vývoja, plnenia plánu
o vypočítať pomerné hodnoty
štruktúry,
o rozlíšiť bázické a reťazové
indexy
o vypočítať bázické a reťazové
indexy
o vypočítať pomerné hodnoty
plnenia plánu
o interpretovať vypočítané
hodnoty
o navrhnúť ďalší postup na
základe vypočítaného výsledku
 pomerné hodnoty
3
Písomné práce
4
Ţiak má:
 písomná práca
2
 analýza písomnej práce
2
o vypočítať zadané úlohy (príklady)
o interpretovať (posúdiť) vypočítané
hodnoty
frontálne
hodnotenie
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné
hodnotenie
kontrolná práca
písomné
hodnotenie
písomná práca
Download

HVS 2rocnik.pdf