Učebné osnovy
Úvod do makroekonómie
Názov a adresa školy
Obchodná akadémia, Tajovského 25
Banská Bystrica
Názov školského vzdelávacieho programu
Kód a názov ŠVP
Kód a názov študijného odboru
Stupeň vzdelania
Dĺžka štúdia
Forma štúdia
OBCHODNÁ AKADÉMIA
63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby
6317 6 obchodná akadémia
úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A
4 roky
denná
Charakteristika predmetu
Obsah výučby vychádza zo ŠVP 63, 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby, ISCED 3A, zo
vzdelávacej oblasti „Teoretické vzdelávanie“, ktorú sme uplatnili pri tvorbe vyučovacieho predmetu.
Výučba predmetu je orientovaná do štvrtého ročníka štúdia.
Predmet úvod do makroekonómie je odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov
špecifické postavenie. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti,
ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich
z makroekonomického aspektu. Je úvodom do náročnej makroekonomickej problematiky a umožňuje
získať základné vedomosti z oblasti makroekonómie. Žiaci si prehlbujú znalosti z oblasti základných
ekonomických zákonov, trhového mechanizmu, ekonomického cyklu, hospodárskej politiky
i medzinárodných vzťahov.
Úvod do makroekonómie vedie k rozvíjaniu schopnosti ekonomicky myslieť, učí žiakov využívať rôzne
zdroje informácií na doplnenie ich vedomostí a k vypracovaniu jednoduchých samostatných úloh.
Medzipredmetovo je previazaný so širokou škálou predmetov - podniková ekonomika, daňová
a odvodová sústava, marketing, aplikovaná ekonómia, cestovný ruch, cvičná firma, podnikanie
v cestovnom ruchu ale aj s dejepisom a občianskou náukou.
Cieľové zameranie
Výstupné všeobecné ciele predmetu:

schopnosť orientovať sa v ekonomickom dianí doma i vo svete,

schopnosť orientovať sa v základných makroekonomických kategóriách, rozumieť im
a vedieť ich interpretovať a využívať,

schopnosť racionálne sa učiť, logicky myslieť, vzdelávať sa po celý život a orientovať sa
v množstve informácií, vedieť ich vyhľadávať, triediť a aplikovať,

upevniť, precvičiť, spojiť s praxou základné teoretické poznatky získané v ďalších odborných
predmetoch.
Výstupné špecifické ciele predmetu:

vysvetliť základné makroekonomické pojmy a kategórie, ekonomické zákony a typy
ekonomických systémov,

popísať vývoj ekonomického myslenia,

vysvetliť podstatu trhu a fungovanie trhového mechanizmu,

vysvetliť hospodársky kolobeh a jeho makroekonomické výstupy,

oboznámiť žiakov so základnými fázami ekonomického cyklu, príčinami cyklického vývoja
a jeho prejavmi ako sú nezamestnanosť a inflácia,

oboznámiť žiakov so základmi makroekonomických aspektov peňazí a ich úlohou v trhovej
ekonomike,

oboznámiť žiakov s cieľmi a úlohami hospodárskej politiky štátu a jej jednotlivými nástrojmi,

získať vedomosti z oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej
ekonomickej integrácie, medzinárodného menového systému s dôrazom na Európsku
menovú úniu,

uviesť žiakov do problematiky globálnych celosvetových problémov.
Kľúčové kompetencie
Odborný predmet úvod do makroekonómie sa podieľa na rozvoji nasledujúcich kľúčových kompetencií
žiakov:
a) komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:

získavať, orientovať sa, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v
osobnom živote a v povolaní,

pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie,

vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

podať výklad a popis konkrétneho javu alebo procesu,
b) intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:

podieľať sa na stanovení krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a postupy pri riešení problémových úloh,

overovať a interpretovať získané údaje,

rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru,

stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej
orientácie a životných podmienok,

overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory druhých,

nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.
c) schopnosť tvorivo riešiť problémy
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:

rozvíjať potenciál svojej osobnosti,

získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu
neznámych oblastí problému,

zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť ich
a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

poskytovať informácie o ekonomickom dianí doma i v zahraničí
d) podnikateľské spôsobilosti
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:

orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od
druhých,

mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu,

uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným
pracovným podmienkam,

sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho
učenia zo strany iných ľudí,

poznať možnosti ďalšieho vzdelávania v odbore.
e) spôsobilosť využívať informačné technológie
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:
f)

vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

komunikovať elektronickou poštou.

graficky znázorňovať reálne situácie, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom
riešení úlohy,

evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich žiak mohol využívať pri svojej práci,

chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným
informáciám a byť mediálne gramotný.
spôsobilosť byť demokratickým občanom
Výučba smeruje k tomu, aby žiaci vedeli:

porozumieť globálnej podstate sveta,

konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania,

konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo
verejnom záujme,

poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia
skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, zdraviu
našej planéty,

uvedomiť si a pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom,

chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov,
zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia
civilizačných chorôb, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä
mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja,
etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich
odstránenia,

zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a
svetovom kontexte,


preukazovať úctu k štátnym symbolom Slovenskej republiky,
rozvíjať a utužovať postoje k morálnym hodnotám ako sú vlastenectvo, národná identita,
kresťanské tradície.
Charakteristika učiva:
Predmet je zaradený do 4. ročníka štúdia a obsahuje učivo o základných otázkach ekonómie, základných
ekonomických zákonoch, poznatky z trhového mechanizmu, o sledovaní výkonnosti ekonomiky,
cyklickom vývoji ekonomiky, o hospodárskej politike v nadväznosti na medzinárodné ekonomické vzťahy.
Prierezovo mapuje aj dejiny ekonomických teórií.
Pri vyučovaní predmetu úvod do makroekonómie budeme rešpektovať zásadu primeranosti, názornosti
a spájania teórie s praxou. Vedomosti z dejín ekonomických teórií budeme rozvíjať a upevňovať
v nadväznosti na učivo občianskej náuky, a to formou prezentácií a diskusií o vybraných ekonomických
dielach predstaviteľov jednotlivých ekonomických smerov. V prípade potreby budeme učivo dopĺňať
aktuálnymi informáciami z ekonomického diania doma i vo svete, využívať odbornú i dennú tlač, podľa
možnosti využívať na získavanie informácií aj internet a webovú stránku www.cenastatu.sk.
Nadobudnuté vedomosti umožnia žiakom orientovať sa v základoch makroekonómie, rozumieť
makroekonomickým charakteristikám a využiť ich pre svoju odbornú prax i bežný život. Uchádzačom
o vysokoškolské štúdium ekonomického zamerania poskytne základné vedomosti a zručnosti potrebné
pre úspešné zvládnutie prijímacích skúšok.
Výučba bude prebiehať v kmeňovej učebni. Podľa možnosti absolvujú žiaci prednášky odborníkov
z praxe, s ktorými budú schopní diskutovať na danú tému.
Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
úvod do makroekonómie
2 hodiny týždenne
spolu 60 hodín
štvrtý
6317 6 obchodná akadémia
slovenský jazyk
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku
Základné makroekonomické
pojmy a kategórie
Vývoj ekonomického myslenia
Meranie výkonnosti ekonomiky
Cyklický vývoj ekonomiky
Hospodárska politika
Medzinárodné ekonomické
vzťahy
Trhový mechanizmus
Stratégia vyučovania
Metódy
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Vysvetľovanie
Diskusia
Rozhovor
Brainstorming
Ekonomické hry
Formy práce
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica...)
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Základné
makroekonomické pojmy a
kategórie
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 1.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2007.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Kol. autorov: Ekonómia pre
učiteľov: 20 lekcií modernej
ekonómie pre stredné školy.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava,
2006.
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Vývoj ekonomického
myslenia
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 1.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2007.
Meranie výkonnosti
ekonomiky
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Kol. autorov: Ekonómia pre
učiteľov: 20 lekcií modernej
ekonómie pre stredné školy.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava,
2006.
www.statistics.sk
Cyklický vývoj ekonomiky
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 1.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2007.
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Kol. autorov: Ekonómia pre
učiteľov: 20 lekcií modernej
ekonómie pre stredné školy.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava,
2006.
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Hospodárska politika
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 2.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2008.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborná tlač
Internet
Kol. autorov: Ekonómia pre
učiteľov: 20 lekcií modernej
ekonómie pre stredné školy.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava,
2006.
www.vlada.gov.sk,
www.cenastatu.sk,
www.nbs.sk, www.ecb.eu
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Medzinárodné ekonomické
vzťahy
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 2.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2008.
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
Lisý,J., Zámečníková, Z.: Úvod
do makroekonómie pre OA. SPN
Bratislava, 2005.
Lisý, J., Zámečníková, Z.:
Seminár z makroekonómie pre
OA. SPN Bratislava, 2005.
Trhový mechanizmus
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 1.
ročník študijného odboru
obchodná akadémia. SPN
Bratislava, 2007.
Šlosár, R., Búrová, S., Fabová,
Ľ., Lisý, J.: Základy ekonómie
a ekonomiky. SPN-Mladé letá,
Bratislava, 2006.
Kol. autorov: Ekonómia pre
učiteľov: 20 lekcií modernej
ekonómie pre stredné školy.
Nadácia F. A. Hayeka Bratislava,
2006.
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Hospodárske noviny, denná tlač
ROČNÍK: ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: úvod do makroekonómie
Názov tematického celku
Témy
Základné makroekonomické
pojmy a kategórie
H
o
d
i
n
y
Medzipredmetové
vzťahy
6
Ekonomické zákony
4
Vývoj ekonomického
myslenia
1
Vývoj ekonomického myslenia prehľad
1
Meranie výkonnosti
ekonomiky
10
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Metódy hodnotenia
Prostriedky hodnotenia
Žiak má:
10
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Základné pojmy
2 hodiny týždenne, spolu 60 vyučovacích hodín
Podniková ekonomika
1.ročník
o definovať ekonómiu a ekonomiku,
o vysvetliť vzťah makro
a mikroekonómie,
o vymenovať výrobné faktory,
o porovnať typy ekonomík,
o vysvetliť základné otázky ekonómie,
o vysvetliť zákon vzácnosti, hranicu
produkčných možností , alternatívne
náklady a zákon klesajúcich
výnosov,
o graficky znázorniť hranicu
produkčných možností,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Občianska náuka
3. ročník
o popísať ekonomické myslenie
od staroveku po súčasnosť,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Kolobeh ekonomiky
1
Podniková ekonomika
1., 2. ročník
Hospodárska geografia
1. ročník
o vysvetliť vzťahy a väzby medzi
subjektmi hospodárstva,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Základné ukazovatele výkonnosti
ekonomiky
2
Metódy výpočtu HDP
3
Ostatné ukazovatele výkonnosti
ekonomiky
3
Spotreba, úspory, investície
1
Cyklický vývoj ekonomiky
10
o definovať HDP, HNP, ČDP, ČNP,
o vysvetliť rozdiel medzi nominálnym
a reálnym produktom,
o vypočítať HDP výdavkovou
a dôchodkovou metódou,
o definovať národný dôchodok, osobný
dôchodok, disponibilný dôchodok,
o vysvetliť čistý ekonomický blahobyt,
o definovať GPI, HDI,
o vysvetliť vzťah spotreby, úspor,
investícií,
o demonštrovať vplyv spotreby, úspor,
investícií na výkonnosť ekonomiky,
Ekonomický cyklus
3
2
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Nezamestnanosť
2
Podniková ekonomika
1. ročník
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Inflácia
3
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Ekonomický rast
ústne hodnotenie
Podniková ekonomika
1. ročník
o vysvetliť ekonomický rast,
o vymedziť faktory ekonomického.
rastu,
o vypočítať ekonomický rast –
absolútne, relatívne, tempo rastu,
o interpretovať vypočítané veličiny
ekonomického rastu,
o definovať ekonomický cyklus,
o vymedziť fázy ekonomického cyklu,
o graficky znázorniť fázy
ekonomického cyklu,
o popísať fázy ekonomického cyklu,
o vysvetliť príčiny ekonomických
cyklov,
o vymedziť dôsledky cyklického vývoja
ekonomiky,
o definovať nezamestnanosť,
o vypočítať mieru nezamestnanosti,
o vymedziť formy/druhy
nezamestnanosti,
o analyzovať príčiny nezamestnanosti,
o poznať negatívne dôsledky
dlhodobej nezamestnanosti pre
jednotlivca aj NH,
o definovať infláciu,
o vymedziť druhy inflácie,
o vysvetliť druhy inflácie – mierna,
cválajúca, hyperinflácia,
o analyzovať príčiny vzniku inflácie,
o analyzovať dôsledky inflácie,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
o vysvetliť vzťah inflácie
a nezamestnanosti (Phillipsova
krivka),
o zistiť údaje omiere inflácie v SR
a v Eurozóne,
Hospodárska politika (HP)
Ekonomická úloha štátu
10
Žiak má:
2
o
o
o
o
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3., 4. ročník
Podniková ekonomika
3., 4. ročník
o
o
o
o
o
o
o
definovať HP štátu,
vymedziť ciele HP,
vysvetliť ciele HP štátu,
vymedziť subjekty HP, oblasti
a nástroje HP (monetárna, fiškálna,
zahranično-obchodná, dôchodková),
vymedziť ciele monetárnej HP,
popísať ciele monetárnej HP,
vymedziť subjekty monetárnej HP,
klasifikovať nástroje monetárnej HP,
definovať nástroje monetárnej HP
(diskontná sadzba, povinné
minimálne rezervy, operácie na
voľnom trhu),
rozlíšiť reštriktívnu a expanzívnu
monetárnu HP,
opísať, ako zmeny v nástrojoch
monetárnej HP ovplyvňuje množstvo
peňazí v obehu,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
Nástroje HP štátu
8
vymedziť ciele fiškálnej HP,
vymedziť subjekty fiškálnej HP,
klasifikovať nástroje fiškálnej HP,
popísať úlohu ŠR,
rozlíšiť reštriktívnu a expanzívnu
fiškálnu HP,
o vymedziť opatrenia štátu v prípade
uplatnenia reštriktívnej fiškálnej HP,
o
o
o
o
o
o vysvetliť ciele, subjekty, nástroje
dôchodkovej HP,
o rozlíšiť reštriktívnu a expanzívnu
dôchodkovú HP,
o vymedziť ciele menovej a obchodnej
ZO HP,
o rozlíšiť liberálnu a protekcionistickú
ZO HP,
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
o uviesť nástroje ZO HP pri
uplatňovaní expanzívnej politiky,
o argumentovať dôsledky otvorenej
a uzavretej ekonomiky v medzinár.
kontexte,
Medzinárodné ekonomické
vzťahy (MEV)
Žiak má:
6
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Svetové hospodárstvo
2
Cvičná firma
3., 4. ročník
Podnikanie v cestovnom
ruchu
3. ročník
Cestovný ruch
4. ročník
Integračné zoskupenia
3
Podniková ekonomika
3. ročník
Marketing
4. ročník
Medzinárodná menová sústava
(MMS)
1
Trhový mechanizmus
13
Kategórie trhu
1
o definovať svetové hospodárstvo,
o pripomenúť si štruktúru svetového
hospodárstva,
o rozlíšiť vyspelé trhové ekonomiky,
tranzitívne ekonomiky a rozvojové
krajiny,
o popísať vyspelé trhové ekonomiky,
tranzitívne ekonomiky a rozvojové
krajiny,
o navrhnúť riešenia globálnych
celosvetových problémov,
o vysvetliť MEV,
o vymedziť stupne integrácie,
o popísať stupne integrácie,
o vysvetliť ciele vzniku EÚ,
o vymedziť inštitúcie a symboly EÚ,
o zhodnotiť postavenie EÚ vo svet.
hospodárstve,
o definovať MMS,
o popísať vznik EMS,
o zhodnotiť aktuálny ekonomický vývoj
v eurozóne,
6
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
o definovať trh a subjekty trhu,
o zopakovať typy trhov,
o pripomenúť si trhový mechanizmus,
Podniková ekonomika
1. ročník
Dopyt, ponuka, rovnováha na trhu
ústne hodnotenie
o popísať proces tvorby dopytu,
o graficky znázorniť dopyt,
o vymedziť faktory vplývajúce na
trhový dopyt,
o popísať proces tvorby ponuky,
o graficky znázorniť ponuku,
o vymedziť faktory vplývajúce na
trhovú ponuku,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Konkurencia
Trhy výrobných faktorov
1
5
o vysvetliť rovnováhu a nerovnováhu
na trhu,
o znázorniť graficky trhovú rovnováhu
a nerovnováhu,
o definovať agregátny dopyt a ponuku,
o definovať konkurenciu,
o vysvetliť konkurenciu na strane
ponuky a na strane dopytu,
o porovnať dokonalú a nedokonalú
konkurenciu,
o popísať monopolistickú konkurenciu,
monopol, oligopol,
o zhodnotiť výhody a nevýhody
monopolu,
o vysvetliť dopyt po výrobných
faktoroch – odvodený dopyt,
o pripomenúť si cenu výrobných
faktorov,
o popísať trh práce, pôdy, kapitálu,
o znázorniť graficky trh práce, pôdy,
kapitálu,
ústne hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
neštandardizovaný
didaktický test
Download

UDM 4 osnovy od 2012.pdf