Názov predmetu
Časový rozsah výučby
Ročník
Kód a názov študijného odboru
Vyučovací jazyk
podniková ekonomika
3 hodiny týždenne
spolu 90 hodín
štvrtý
6317 6 obchodná akadémia
slovenský jazyk
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania:
Názov tematického celku
Finančný trh
Cenné papiere
Poisťovníctvo
Finančné riadenie
Manažment
Organizácia a vyhodnotenie praxe
Stratégia vyučovania
Metódy
Rozhovor
Diskusia
Brainstorming
Brainwriting
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Rozhovor
Diskusia
Brainstorming
Brainwriting
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Rozhovor
Diskusia
Brainstorming
Brainwriting
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Vysvetľovanie
Brainstorming
Diskusia
Rozhovor
Praktické výpočty
Rozhovor
Diskusia
Brainstorming
Brainwriting
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Rozhovor
Diskusia
Brainstorming
Brainwriting
Vysvetľovanie
Hranie rolí
Formy práce
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Frontálna výučba
Skupinové vyučovanie
Problémové vyučovanie
Učebné zdroje
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Odborná literatúra
Didaktická
technika
Ďalšie zdroje
(internet, knižnica...)
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 4. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2011.
Orbánová, D., Velichová, Ľ.:
Maturujem z ekonomiky, SPN
Bratislava, 2009
Finančný trh
Orbánová D.: Aktuálne otázky
výučby podnikovej ekonomiky,
Vydavateľstvo EKONÓM, Bratislava,
2008
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Odborné časopisy
Denná tlač
Právne normy
Internet
Odborné časopisy: Profit, Trend,
Biatec
Denná tlač: Hospodárske noviny
Právne normy: Zákon o NBS, Zákon
o BCP, Zákon o kolektívnom
investovaní a investičných službách
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 4. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2011.
Kachaňáková, A., Majtán, Š.,
Šlosárová, A.: Podniková ekonomika
pre 2. až 4. ročník obchodných
akadémií 3. časť. SPN Bratislava,
1996.
Cenné papiere
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 3. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2009.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Orbánová, D., Velichová, Ľ.:
Maturujem z ekonomiky. SPN
Bratislava, 2007.
Učebnica
Denná tlač
Právne normy
Ukážky CP
Odborné časopisy
Internet
Odborné časopisy: Profit, Trend
Právne normy: Zákon o CP, Zákon
šekový a zmenkový, Zákon
o dlhopisoch, Zákon o kolektívnom
investovaní a investičných službách,
Obchodný zákonník, Zákon o BCP,
Zákon o NBS
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 4. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2011.
Orbánová D., Velichová Ľ.,:
Maturujem z ekonomiky. SPN
Bratislava, 2009.
Poisťovníctvo
Chovan, P.: Poisťovníctvo. Teória a
prax. Bratislava 2000.
Chovan a kol.: Základy
poisťovníctva, SAP Bratislava, 1996.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Chovan, P., Čejková, V.: Malá
encyklopédia poistenia
a poisťovníctva s cudzojazyčnými
ekvivalentmi. Elita Bratislava,1995.
Finančné riadenie
Odborné časopisy: Profit, Trend
Právne normy: Zákon
o poisťovníctve, Zákon o NBS
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 3. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2009.
Kraľovič J., Papulová E., Hrvoľová B.
Podniková ekonomika pre 2. až 4.
ročník obchodných akadémií 5. časť.
SPN Bratislava, 1997.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Právne normy
Odborné časopisy
Poistná zmluva
Materiály poisťovní
Internet
Učebnica
Odborné časopisy
Tlačivá - výkazy
Internet
Orbánová, D., Velichová, Ľ.:
Maturujem z ekonomiky. SPN
Bratislava, 2007.
Odborné časopisy: Profit, Trend
Právne normy: Zákon o úvere, Zákon
o platobnom styku, Zákon na
ochranu spotrebiteľa, Obchodný
zákonník, Zákon o účtovníctve
Orbánová, D., Velichová, Ľ. :
Podniková ekonomika pre 4. ročník
študijného odboru obchodná
akadémia. SPN Bratislava, 2011.
Orbánová D, Velichová Ľ.:
Maturujem z ekonomiky, SPN
Bratislava, 2009
Manažment
Papula, J., Papulová, E.: Manažment
pre obchodné akadémie. SPN
Bratislava, 2006.
Tabuľa
Dataprojektor
Počítač
Učebnica
Právne normy
Písomnosti
Vzory podnikateľského
plánu a organizačných
štruktúr
Internet
Majtán, M. a kol.: Manažment. IURA
Edition Bratislava, 2008
Odborné časopiy: Profit, Trend
Webové stránky: www.podnikajte.sk,
www.karierabezhranic.sk,
STN 01 6910: 1999. Pravidlá písania
a úpravy písomností.
Organizácia
a vyhodnotenie praxe
Púchovská, V., Bugajová, E.,
Sandanusová, A.: Metodická
príručka stredoškolskej odbornej
činnosti. ŠIOV Bratislava, 2007.
Tabuľa
Počítač
Dataprojektor
Internet
Metodické usmernenie 14/2009-R z
27.augusta 2009 o náležitostiach
záverečných prác... MŠ SR. 2009.
Pre Prax žiakov je vypracovaný samostatný školský vzdelávací program. Tematický celok bude
v tematickom pláne zaradený podľa termínu Praxe uvedeného v Pláne práce školy pre príslušný školský
rok.
ROČNÍK: ŠTVRTÝ
ROZPIS UČIVA PREDMETU: podniková ekonomika
Názov tematického celku
Témy
Finančný trh
H
o
d
i
n
y
Medzipredmetové
vzťahy
3
Úvod do makroekonómie
4. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3. , 4. ročník
Vecné členenie FT
(zložky FT)
6
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Financovanie
Investovanie a teória portfólia
1
2
Očakávané
vzdelávacie výstupy
Metódy hodnotenia
Prostriedky
hodnotenia
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
Žiak má:
19
Hospodárske výpočty
a štatistika
2. ročník
Podstata FT
3 hodiny týždenne, spolu 90 vyučovacích hodín
Daňová a odvodová
sústava
3. , 4. ročník
o definovať FT,
o vysvetliť pojmy: prebytkový a deficitný
sektor, zlaté pravidlo investovania
(investičný trojuholník), investor, emitent
o vymedziť funkcie FT,
o vysvetliť funkcie FT,
o vymedziť FT z hľadiska emisie,
z územného hľadiska,
o popísať primárny a sekundárny trh,
o vymenovať zložky (segmenty) FT
(vecné členenie),
o vymedziť podstatu, subjekty, nástroje a
cenu jednotlivých zložiek FT (peňažný,
kapitálový, devízový, poistný trh a trh
drahých kovov)
o rozlišovať peňažný a kapitálový trh,
o rozlišovať primárny a sekundárny
kapitálový trh,
o definovať financovanie,
o vysvetliť rozdiel medzi priamym
a nepriamym financovaním,
o rozlíšiť priame a nepriame financovanie,
o vymedziť výhody a nevýhody
nepriameho financovania,
o definovať investovanie,
o vysvetliť investičný trojuholník,
o definovať portfólio,
o rozlíšiť druhy portfólia,
o zhodnotiť prínos a riziká investovania,
Daňová a odvodová
sústava
3. ročník
Kolektívne investovanie
3
Úvod do makroekonómie
4. ročník
Aplikovaná ekonómia
4. ročník
Burza CP
4
Cenné papiere (CP)
18
Členenie CP
4
10
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
Účtovníctvo
3. ročník
Charakteristika CP
o vysvetliť kolektívne investovanie,
o uviesť právne normy upravujúce
kolektívne investovanie v SR,
o vymedziť subjekty kolektívneho
investovania (investor, podielnik,
správcovská spoločnosť, depozitár),
o vymedziť úlohy jednotlivých subjektov
kolektívneho investovania,
o uviesť druhy fondov podľa investičnej
stratégie,
o rozlišovať jednotlivé druhy fondov
s prihliadnutím na riziko, výnos a dobu
investovania,
o vymedziť výhody a nevýhody
kolektívneho investovania pre
individuálneho investora,
o vymedziť základné znaky burzy,
o odlíšiť burzu od aukcie,
o definovať burzu cenných papierov
(BCP) podľa platnej legislatívy,
o uviesť právne normy upravujúce činnosť
BCP v SR,
o vymedziť podmienky vzniku BCP v SR
(právna forma, zakladatelia, akcionári
BCP, akcie BCP),
o uviesť orgány BCP,
o vymedziť úlohy jednotlivých orgánov
BCP,
o vysvetliť trhy BCP – trh kótovaných CP
a regulovaný voľný trh burzy CP,
o rozlišovať špekulácie na BCP (na
pokles kurzu a na vzostup kurzu CP)
Úvod do makroekonómie
4. ročník
o definovať cenný papier,
o uviesť právnu úpravu CP v SR,
o definovať pojmy: ISIN, menovitá a
trhová hodnota CP, majiteľ a emitent
CP, emisia CP, emisný kurz CP,
o rozlišovať pojmy: menovitá hodnota CP,
trhová hodnota CP, emisný kurz CP,
o rozlišovať majiteľa a emitenta CP,
o vymedziť CP z rôznych hľadísk (podľa
podoby, obchodovateľnosti, emitenta,
prevoditeľnosti, držby, druhu práva na
majetok, veľkosti emisie, ),
Operácie c CP
4
Účtovníctvo
3., 4. ročník
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
Poisťovníctvo
Cvičná firma
3., 4. ročník
3
Podnikanie v cestovnom
ruchu
3. ročník
Cestovný ruch
4. ročník
Bankovníctvo
3., 4. ročník
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
Poistenie
4
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
Žiak má:
12
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
Poistný trh a poisťovníctvo
o vysvetliť podstatu CP peňažného trhu,
o vymedziť CP peňažného trhu,
o definovať CP peňažného trhu (štátne
pokladničné poukážky, vkladové listy,
vkladnú knižku, zmenku, šek, dispozičné
CP),
o vysvetliť podstatu CP kapitálového trhu,
o vymedziť CP kapitálového trhu
(majetkové, úverové),
o definovať majetkové CP (akcia, dočasný
list, podielový list),
o definovať úverové CP (dlhopisy –
štátne, obligácie, hypotekárne záložné
listy),
o analyzovať CP peňažného
a kapitálového trhu s prihliadnutím na
riziko, výnos a dobu investovania,
o vysvetliť emisiu CP,
o popísať úschovu, správu a uloženie CP,
o vysvetliť investovanie do CP a spôsoby
obchodovania s CP (promptné,
termínované a kombinované obchody),
Cvičná firma
3., 4. ročník
o vysvetliť podstatu rizika,
o vymedziť druhy rizík podľa charakteru,
ovplyvniteľnosti a poistiteľnosti,
o definovať poistné riziko,
o vymedziť podmienky poistného rizika,
o pripomenúť si poistný trh ako súčasť
finančného trhu,
o uviesť subjekty na poistnom trhu,
o zaradiť poisťovníctvo v štruktúre NÁH,
o rozlišovať komerčné a verejné poistenie,
o uviesť príklady komerčných poisťovní
v SR,
o uviesť poskytovateľov verejného
poistenia,
o uviesť právne normy upravujúce
poisťovníctvo,
o definovať poistenie,
o definovať základné kategórie poistenia:
poistná doba, poistná suma, poistné,
poistné obdobie, poistná udalosť,
poistné plnenie, odkupná hodnota,
o popísať význam poistenia pre
Podnikanie v cestovnom
ruchu
3. ročník
o
Cestovný ruch
4. ročník
o
o
Cestovný ruch
4. ročník
o
o
o
o
Cvičná firma
3., 4. ročník
Klasifikácia poistení
4
o
o
o
o
o
o
o
o
Zaistenie
1
Finančné riadenie
18
o
o
o
o
2
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
praktické hodnotenie
zostavená bilancia
majetku a kapitálu
Žiak má:
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
Úvod do finančného riadenia
jednotlivca, podnikateľské subjekty, pre
hospodárstvo,
vysvetliť funkcie poistenia (primárna,
akumulačno-redistribučná, stimulačná,
kontrolná),
vysvetliť princípy poistenia (solidárnosť,
podmienená návratnosť,
neekvivalentnosť),
rozlišovať subjekty poistného vzťahu
(poisťovateľ, poistník, poistený,
poškodený, oprávnená osoba),
vymedziť poisťovacie činnosti,
popísať poistnú zmluvu,
vymedziť druhy poistenia podľa
záväznosti, podľa odvetví, podľa času,
určiť druh poistenia podľa konkrétneho
zadania,
rozlišovať životné a neživotné poistenie,
vymedziť druhy životného poistenia,
porovnať kapitálové a investičné životné
poistenie,
uviesť výhody a nevýhody kapitálového
a investičného životného poistenia,
vysvetliť neživotné poistenie,
vymedziť druhy neživotného poistenia,
uviesť podmienky pre určenie poistného
v životnom a neživotnom poistení,
porovnať rovnaký poistný produkt
v rôznych poisťovniach na Slovensku,
definovať zaistenie,
vysvetliť úlohy zaistenia,
graficky znázorniť vlastný vrub a cesiu,
popísať prenos rizika od poistníka na
zaisťovateľa,
Cvičná firma
3., 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
o definovať finančné riadenie a jeho
význam v činnosti podniku,
o vysvetliť pojmy: peňažné prostriedky,
majetok, kapitál, finančný manažér,
o rozlišovať peňažné prostriedky
a financie,
o rozlišovať majetok a kapitál,
o pripomenúť bilanciu majetku a kapitálu
podniku,
o zostaviť bilanciu (súvahu) majetku
Investičné rozhodnutie
3
Účtovníctvo
2., 3., 4. ročník
Finančné rozhodnutie
2
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Účtovníctvo
3., 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Osobitné formy financovania
3
Hospodárske výpočty
a štatistika
3. ročník
Finančná analýza (FA)
5
Účtovníctvo
2., 3., 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
a kapitálu podniku zo zadaných údajov,
o vymedziť oblasti práce finančného
manažéra,
o definovať investovanie a investície,
o vysvetliť kapitálové výdavky a riziko
investície,
o vymedziť investície podľa charakteru,
obratu majetku a viazanosti, času,
o vymedziť metódy hodnotenia
ekonomickej efektívnosti investičných
projektov,
o prepočítať výnosnosť investície a dobu
návratnosti investície,
o zhodnotiť vypočítané veličiny
(výnosnosť investície, doba návratnosti
investície),
o definovať finančné rozhodnutie,
o vymedziť finančné zdroje podľa
vlastníctva, spôsobu získavania, podľa
splatnosti,
o vysvetliť finančné zdroje podľa
jednotlivých hľadísk,
o rozlišovať externé a interné zdroje,
o pripomenúť si pojmy: odpisy, zisk,
vklady vlastníkov, úvery, rezervy,
o vymedziť osobitné formy financovania –
lízing, faktoring, forfaiting,
o popísať lízing, faktoring, forfaiting,
o rozlišovať účastníkov lízingu,
o rozlíšiť finančný a operatívny lízing,
o uviesť výhody a nevýhody lízingu pre
nájomcu,
o rozlišovať faktoring a forfaiting,
o porovnať faktoring a forfaiting,
o uviesť výhody a nevýhody faktoringu
a forfaitingu,
o definovať finančnú analýzu,
o vymedziť cieľ, úlohy, informačné zdroje
FA, príčiny, ktoré ju ovplyvňujú,
o vysvetliť koho a z akých dôvodov
zaujíma FA ,
o vymedziť pojem finančné zdravie
podniku,
o uviesť základné ukazovatele FA
(likvidity, rentability, zadlženosti,
peňažných tokov),
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
vypočítané veličiny
(výnosnosť investície,
doba návratnosti
investície),
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
praktické hodnotenie
súvislý príklad
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
Cvičná firma
3., 4. ročník
Finančné plánovanie
Manažment (MAN)
3
Aplikovaná ekonómia
3., 4. ročník
2
Aplikovaná ekonómia
3. ročník
Cvičná firma
3., 4. ročník
MAN ako rozhodovací proces
3
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
písomné hodnotenie
neštandardizovaný
didaktický test
ústne hodnotenie
ústna odpoveď
Žiak má:
17
Manažérska komunikácia
1., 2. ročník
Podstata a vývoj MAN
o vysvetliť okamžitú, bežnú, celkovú
likviditu, mieru rentability, ukazovateľ
zadlženosti, cash flow,
o prepočítať okamžitú, bežnú, celkovú
likviditu, mieru rentability (nákladov,
tržieb, vlastného a celkového kapitálu),
ukazovateľ zadlženosti, cash flow,
o zhodnotiť vypočítané ukazovatele,
o popísať postup finančnej analýzy
podniku,
o aplikovať poznatky z FA podniku
riešením súvislého príkladu,
o definovať finančné plánovanie
a finančný plán,
o vymedziť finančné ciele podniku,
o analyzovať štruktúru a obsah
finančného plánu z časového hľadiska,
o definovať MAN,
o vymedziť význam pojmu MAN,
o vysvetliť význam MAN ako procesu,
profesie, vedy a študijného odboru,
o vymedziť MAN funkcie,
o pomenovať školy MAN,
o porovnať klasické, neoklasické
a moderné teórie MAN,
o zaradiť predstaviteľov jednotlivých škôl
MAN,
o uviesť základné znaky amerického,
japonského a európskeho MAN,
o rozlišovať americký, japonský
a európsky MAN v praxi,
o definovať rozhodovanie,
o vymedziť znaky rozhodovania,
o vysvetliť znaky rozhodovania,
o uviesť etapy (fázy) rozhodovacieho
procesu,
o popísať rozhodovací proces na
príkladoch z podnikovej praxe,
o diskutovať o význame informácií pre
rozhodovanie,
o vymedziť druhy rozhodovacích
procesov – v podmienkach istoty, rizika
a neurčitosti,
o vysvetliť jednotlivé druhy rozhodovacích
Aplikovaná ekonómia
3. ročník
Cvičná firma
3., 4. ročník
Podnikanie v cestovnom
ruchu
3. ročník
Manažérska komunikácia
1., 2. ročník
procesov,
o uviesť príklady rozhodovacích procesov
z podnikovej praxe,
o aplikovať poznatky o rozhodovaní
v bežnom živote (výber zamestnania,
VŠ),
o vysvetliť MAN funkcie,
o vymedziť MAN funkcie,
o
o
o
o
o
o
o
Administratíva
a korešpondencia
3., 4. ročník
Aplikovaná informatika
1., 2., 3. ročník
Funkcie MAN
12
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
definovať plánovanie,
definovať ciele podniku,
pripomenúť si ciele podniku,
vysvetliť metódu (princíp) SMART,
vymedziť prostriedky na dosiahnutie
cieľov (pracovné, materiálové,
kapacitné, finančné),
vysvetliť podstatu a nevyhnutnosť plánu
podniku,
kategorizovať druhy plánov podľa času,
dôležitosti, úrovne riadenia, funkčného
zamerania,
rozlišovať druhy plánov podľa rôznych
hľadísk,
vysvetliť rozdiel medzi stratégiou
a taktikou v podniku,
rozlišovať typy podnikových stratégií
(rastu, stability, útlmu),
popísať typy podnikových stratégií,
vysvetliť podstatu a význam SWOT
analýzy,
zostaviť SWOT analýzu podľa zadania
vyučujúceho,
zhodnotiť výsledky zostavenej SWOT
analýzy,
používať SWOT analýzu v praxi,
rozlišovať podnikateľský zámer
a podnikateľský plán,
vymedziť časti podnikateľského plánu,
navrhnúť podnikateľský plán podľa
zadania vyučujúceho,
obhajovať zostavený podnikateľský
plán,
o definovať organizovanie,
o vysvetliť pojmy: organizácia,
hierarchické vzťahy, stabilita,
ústne hodnotenie
praktické hodnotenie
písomné hodnotenie
ústna odpoveď
SWOT analýza,
organizačná štruktúra
podniku
neštandardizovaný
didaktický test
synergický efekt,
o pripomenúť si pojmy: špecializácia,
kooperácia, koordinácia, delegovanie,
o vysvetliť pojem organizačná štruktúra,
o rozlišovať vertikálnu a horizontálnu
diferenciáciu,
o popísať organizačné štruktúry – podľa
právomoci a zodpovednosti a podľa
času trvania,
o graficky znázorniť funkčnú organizačnú
štruktúru,
o navrhnúť organizačnú štruktúru malého
podniku,
o pripomenúť si orgány podniku, ich
právomoc a zodpovednosť v závislosti
od právnej formy podniku,
o pripomenúť si štatutárny a kontrolný
orgán podľa právnej formy podnikania,
o popísať organizačné normy a ich
dôležitosť v podnikovom MAN,
o uviesť príklady organizačných noriem,
o uviesť význam pojmu manažér,
o popísať manažérov podľa úrovne
riadenia (vrcholoví, strednej línie, prvej
línie) a podľa rozsahu právomoci
a zodpovednosti (univerzalisti,
špecialisti),
o kategorizovať manažérov podľa úrovne
riadenia a podľa právomoci
a zodpovednosti,
o uviesť typické manažérske vlastnosti a
zručnosti ,
o zhromaždiť informácie z dennej tlače
o osobnostiach slovenského MAN
(podľa inštrukcií vyučujúceho),
o prezentovať informácie o osobnostiach
slovenského MAN,
o definovať vedenie ľudí,
o popísať štýly riadenia (autoritatívny,
demokratický, liberálny),
o navrhnúť štýl riadenia v rôznych
podnikových situáciách,
o zhodnotiť význam komunikácie,
motivácie a stimulácie v riadení,
o navrhnúť vhodnú motiváciu pre rôzne
pracovné pozície v podniku,
o vysvetliť podstatu a funkcie kontroly
v procese riadenia,
o popísať druhy kontroly podľa vzťahu
k podniku, rozsahu, podľa fáz kontroly,
Organizácia
a vyhodnotenie praxe
6
Organizácia praxe
2
Vyhodnotenie praxe
1
Žiak má:
Slovenský jazyk
a literatúra
1. ročník
Administratíva
a korešpondencia
1., 2., 3., 4. ročník
Aplikovaná informatika
1., 2., 3. ročník
Daňová a odvodová
sústava
3. , 4. ročník
Hospodárske výpočty
a štatistika
2., 3. ročník
Hodnotenie správ z praxe
3
Účtovníctvo
2., 3., 4. ročník
Ekonomické cvičenia
4. ročník
Úvod do makroekonómie
4. ročník
Marketing
3., 4. ročník
Bankovníctvo
3., 4. ročník
o odovzdať pred začiatkom praxe dve
správne vyplnené, obidvomi zmluvnými
stranami potvrdené a podpísané
Dohody,
o vybrať si jednu tému podľa miesta
výkonu praxe, ktorú bude v daných
podmienkach spracovávať,
o vypracovať Správu z praxe samostatne
podľa miesta výkonu praxe,
o odovzdať vyučujúcemu do piatich
pracovných dní po skončení praxe
Správu z praxe spracovanú podľa
požiadaviek uvedených v školskom
vzdelávacom programe Prax (vrátane
elektronickej verzie),
o dodržať obsahovú stránku a formálnu
úpravu Správy z praxe,
o odovzdať denník z praxe a hodnotenie
žiaka podpísané zodpovedným
zamestnancom firmy, kde prax
vykonával,
praktické hodnotenie
správa z praxe
Download

POE 4. ročník osnovy od 2012.pdf