„Mokré“ knihy
Zpravodaj o publikacích o lodích, plavbě, a lidech kolem nich....
č. 56 – září 2011
Vážení čtenáři,
po prázdninové odmlce a okurkové sezoně Vám opět přinášíme nové informace z prostředí plavby a lodí
a především o knihách o nich. Ne vše šlo tak, jaká byla představa. Mnohé by se dalo i vyjádřit slovy
„proti větru, proti proudu“. Vzhledem k tomu dále uváděné aktuality již nejsou aktuální a novinka plánovaná na červen „sklouzla“ až do září. A tak pro Vás máme na září připraveny nové tituly hned dva.
Začněme tím, který jsme avizovali již na červen. Vychází v limitované serii, prvních 250 kusů bude
číslovaných s podpisy autorů:
BITVA V otrantské úžině
Největší námořní střetnutí první světové války na Jadranu
Jiří Novák, Andrej Žiarovský,
Stanislav Šupík
počet stran 182
fotografií a ilustrací 177,
výkresů 20, mapy 4
vazba brožovaná se záložkami
doporučená cena bez DPH 399 Kč
běžná cena: 439 Kč,
naše cena: 409 Kč,
cena K“M“K: 365 Kč
ISBN: 978-80-86930-28-2
Limitovaná číslovaná edice
s podpisy autorů.
Součástí publikace jsou dvě
knižní záložky
Tato publikace měla být podle původního úmyslu autorů pouze důkladným a co možná nejpřesnějším
popisem jedné (i když největší) námořní bitvy, k níž došlo za první světové války na Jadranu. Během
dlouhých desetiletí se totiž popis průběhu zmíněného střetnutí, které se odehrálo v Otrantském průlivu
15. května 1917, v podání různých historiků pozoruhodně měnil. Z drobných omylů a nepřesností se stálým opakováním stávala „historická pravda“, k níž si občas někdo cosi přidal, jiný pro změnu zapomněl
uvést důležité informace a další prostě bez prověřování opsal či mizerně obkreslil, co mu přišlo pod
ruku. Neradostný výslede k takových postupů je možno nejsnáze rozpoznat na při různých příležitostech uveřejňovaných orientačních mapkách, kde se dokázaly záhadně ztratit, nebo plout odjinud a jinam
„Mokré“ knihy najdete na stránkách www.mare-czech.cz
1
celé skupiny lodí. Nezbývalo proto než se vrátit k nejstarším pramenům, hlášením velitelů, lodním deníkům i dalším písemnostem a pečlivě srovnávat jednotlivé údaje. Autoři pevně doufají, že se jim podařilo
dostat se tak blízko tehdejší skutečnosti, jak to dnes ještě jde.
Jenomže… Pokud má kniha mimo odborníků na danou problematiku oslovit také početnější čtenářskou
obec, je nutno zasadit celé líčení do širších souvislostí. Nezbývalo proto než „začít od Adama“ a ke
slavné bitvě se postupně propracovat. Tak se stalo, že ústřední událost nakonec zabírá méně prostoru než
všechno, co je potřebné k dokreslení situace. Ze zamýšlené útlé brožury se trochu nechtěně stala opravdová kniha, ve které čtenář nalezne přehled hlavních válečných událostí na tomto bojišti i spoustu méně
známých informací, k nimž se není vždycky snadné dostat. Podobně je tomu s velkým množstvím fotografií, mezi kterými se najde řada dosud nikdy nepublikovaných snímků, nově zpracovanými mapkami
a nákresy válečných plavidel i námořních letounů. Při líčení bojů jsou pochopitelně vždy zdůrazňovány
epizody, jichž se zúčastnily právě ty rakousko-uherské válečné lodě, které sehrály hlavní roli v popisované bitvě.
Více o publikaci najdete na adrese: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/Otranto.pdf. Zde se
něco dozvíte o autorech, naleznete zde i ukázky.
Další žhavou novinkou je titul:
Sebevražedné čluny
Explozivní čluny
první a druhé světové války
Ivo Pejčoch
počet stran 86, fotografií a obrázků 60
vazba brožovaná
doporučená cena bez DPH 180 Kč
běžná cena: 199 Kč, naše cena: 185 Kč,
cena K“M“K: 165 Kč
ISBN: 978-80-86930-30-5
V letech první světové války se objevila myšlenka, která oprášila starou technologii zápalných
či výbušných lodí a člunů, jež byly v minulých
století vypouštěny proti kotvištím nepřítele,
přehradám blokujícím přístup k přístavům nebo
říčním cestám. Konstruktéři v několika zemích
si uvědomili, že spalovací motor jim dává možnosti, o jakých si mohli nechat jejich předci
jenom zdát. Malý rychlý člun vybavený silnou
výbušnou hlavicí dokázal poškodit či dokonce
potopit i velkou válečnou loď. Jeho výroba
přitom nepotřebovala větší množství stavebních normohodin a nespolykala nijak značné
finanční prostředky. Relativně levná a snadno
2
vyrobitelná zbraň však měla jiná úskalí. Vzhledem k nevelkým rozměrům ji bylo nutné skrytě dopravit
co nejblíže místa útoku, protože na dlouhé plavby po rozbouřeném moři nebyla konstruována. Zvláště
riskantní byla sama akce, k navedení na cíl se používalo několik systémů, většinou však alespoň v první fázi bylo třeba manuální navedení. Pilot musel ve vysoké rychlosti zaměřit cíl a potom své plavidlo
opustit, což bylo samo o sobě velice nebezpečné. K tomu se přičítala hrozba střelby z napadené lodi nebo
obrany přístavu, rovněž silná exploze mohla pilota ve vodě smrtelně zranit.
Přesto se explozivní čluny začaly vyrábět a především v letech druhé světové války získaly proslulost
a vzbuzovaly obavy mezi námořníky bránícími válečné základny. To byl ostatně významný sekundární
efekt nasazení jak výbušných člunů, tak miniponorek. Protivník totiž musel k obraně před těmito levnými prostředky nasadit zpravidla mnohem větší a nesrovnatelně nákladnější síly. Jen sama existence
miniaturních námořních zbraní a možnost jejich náhlého úderu tedy pomáhala odčerpávat lidské i ekonomické zdroje nepřítele, který by jinak mohl strážní lodě, mužstvo i patrolující letouny nasadit jinde.
Často lze narazit na názor, že například nasazení německých „jednomužových“ pilotovaných torpéd Neger a Marder skončilo fiaskem, neboť dosáhly jen málo úspěchů a ztráty měly přitom vysoké. To samé
se tvrdívá i o výbušných člunech. Pokud ovšem poměříme náklady na jejich výrobu a provoz i počet
padlých mužů, s tím, co proti nim museli Spojenci nasadit, vidíme, že se jedná o nesrovnatelná čísla.
Lapidárně lze konstatovat, že velké množství vojáků, jež bylo nutné nasadit na obranu před miniaturními námořními zbraněmi, by jinde na frontě dokázalo pobít mnohem větší počet příslušníků německých
ozbrojených sil. Právě v tomto taktickém i ekonomickém nepoměru musíme spatřovat největší přínos
miniponorek a výbušných člunů, ať je nasadila jakákoliv strana.
Pokud odmyslíme různé použité technologie nebo pohonné systémy a způsoby nasazení, lze explozivní
čluny v zásadě rozdělit do dvou kategorií. U většiny z nich se předpokládalo, i když někdy spíše v teoretické rovině, že pilot dokáže opustit plavidlo před zasažením cíle a zachrání si život. Japonsko v letech
druhé světové války ale vytvořilo námořní obdobu Kamikadze, muže, kteří zahynuli spolu se svým člunem, když jej vedli na cíl až do okamžiku výbuchu. Tak jako vznikla sebevražedná pilotovaná torpéda
Kaiten, byly stavěny i hladinové sebedestrukční čluny, u nichž se rovněž s přežitím pilota nepočítalo.
Téma zahrnuje i německý typ z první světové války, jako jediný dálkově ovládaný po celou dobu plavby.
Vzhledem ke způsobu nasazení však i on do zvoleného tématu patří.
Publikace svým názvem Sebevražedné čluny evokuje skutečnost, že v každém případě představovalo
nasazení explozivních plavidel vysoké riziko smrti; ztráty mezi jejich piloty byly opravdu enormní.
Z tohoto pohledu lze eufemisticky označit každý z nich za sebevražedný. Ať bojovali na jakékoliv straně, byli jejich piloti vybíráni z fyzicky i psychicky nejzdatnějších adeptů a účast na akci vyžadovala
ohromné odhodlání.
3
Text je řazen do kapitol o konkrétních státech, v nichž jsou chronologicky popisovány jednotlivé konstrukce i historie jejich bojového nasazení. Pro přehlednost jsou v kapitole o dané zemi zmíněny čluny
z první i druhé světové války pohromadě.
V publikaci používám výhradně fyzikálních jednotek, které jsou pro práce tohoto druhu obvyklé v evropském prostředí, i když zcela neodpovídají mezinárodní soustavě SI. Místo kilowattů jsou tedy používány tradiční koňské síly (někteří autoři užívají zkrácený termín koně), rychlost se udává v uzlech
(jedna námořní míle za hodinu), vzdálenosti v námořních mílích (1852 metrů). Ráži lehčích zbraní ale
píši zásadně v milimetrech, i když se v současné době začíná prosazovat i v českém prostředí palcová
terminologie. Domnívám se však, že běžnému čtenáři je bližší údaj 11,43 milimetru než 0,45 palce, a to
se jedná o vůbec nejznámější americký kalibr, u dalších je orientace ještě horší.
Explozivní hladinové prostředky vyvinuté po druhé světové válce již neuvádím, vzhledem k tomu, že
zpravidla měly jiný charakter než téma této publikace.
Více o publikaci najdete na adrese: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/BoomBoaty.pdf. I zde
naleznete ukázky a něco o autorovi.
Oba prezentované tituly si můžete objednat v naší zásilkové službě nebi u každého dobrého knihkupce.
Připravujeme
Sborník k historii lodní dopravy 2011
Labsko-vltavská plavba XVII“
Vazba V1, formát A5, 64 stran
Cena 79 Kč, naše cena 75 Kč, cena K“M“K 70 Kč
ISBN: 978-80-86930-31-2
Sborník připravený na podzim obsahuje tyto příspěvky:
Pavel Balcar, Lubomír Melen
Vlečný nákladní člun 725 t ČPSL/ČSPLO a ČSPO
Luboš Šebrle
Jak se jezdilo samotíží
Pavel Křesťan
Motorové nákladní lodě typu MN 5308 (BM 500)
Zdeněk Davídek, Vladimír Špaček
Botely na Vltavě v Praze
Miroslav Hubert
Stará vltavská plavba na obraze C. R. Crolla z roku 1841
Jan Valchář
O voroplavbě posázavské
Sborník uzavírá pasáž o činnosti Spolku přátel plavby v roce
2010 a seznam členů v roce 2011.
Více o sborníku včetně ukázek najdete na adrese:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/LVP17.pdf.
4
Během podzimu opustí tiskárnu další svazek pamětí „Českého doktora na moři“ Otakara Mlejnka:
Český doktor na moři (VI) a na Amazonce
1000 mil vzhuru po Amazonce
Námořníci z československé námořní lodi m/s Kriváň
nad královnou vod
Otakar Mlejnek
počet stran 266
vazba brožovaná
fotografií vč. barevných 77
doporučená prodejní cena
bez DPH 309 Kč
běžná cena 333 Kč,
naše cena 299 Kč,
cena K“M“K 265 Kč
ISBN 978-80-86930-06-0
Více na:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/Amazonka.pdf.
Ač MUDr. Mlejnek právě v těchto dnech slaví své jednaosmdesáté narozeniny, je stále pln tvůrčích sil
a již pro Vás připravuje další knihu – „...a ti, ci jsou na moři“
Další tituly o plavbě a lodích
Níže uvedené tituly ocení především jachtaři. Naše zásilková služba je sice nenabízí, můžete si je ale
objednat u paní Olgy Müllerové, tel.: 723 508 325, e-mail: [email protected]
5
Informace pro knihovny
V souvislosti s Vyhláškou č. 156/2003 Sb.a č. 252/1995 Sb. o nabídkové povinnosti neperiodických
publikací informujeme o nových titulech. Veřejným knihovnám nabízíme slevu cca 30% z běžné ceny
u vlastních titulů a produkce nakladatelství Ares.
Tituly vydané nakladatelstvím Marek Přikryl – Mare-Czech ve 3. čtvtletí roku 2011:
Bitva v Otrantské úžině
Jiří Novák, Andrej Žiarovský, Stanislav Šupík
počet stran 282, více než 200 fotografií, map, ilustrací a výkresů
vazba brožovaná,
běžná cena 444 Kč, naše cena 400 Kč, cena K“M“K 365 Kč
ISBN 978-80-86930-28-2
Další informace na: http://www.mare-czech.cz/naklweb/knihovna/Otranto.pdf
Sebevražedné čluny
Explozivní čluny první a druhé světové války
Ivo Pejčoch
počet stran 86, fotografií a obrázků 60
vazba brožovaná
běžná cena: 199 Kč, naše cena: 185 Kč, cena K“M“K: 165 Kč
ISBN: 978-80-86930-30-5
Nabídka služeb: Digitalizace – Převedeme do dat...
Vaše diapozitivy i negativní filmy, rodinná fotoalba
a fotografie, staré kroniky a dokumenty za účelem
archivace, tisku i projekce na PC a DVD přehrávačích.
Příjem zakázek (pouze po písemné nebo telefonické domluvě) na adrese: Nakladatelství Mare-Czech,
Křivenická 426/42, Praha 8 – Čimice
Pište: [email protected], volejte: 222 938 250,
čtěte: http://www.mare-czech.cz/dtp/uvod.html (zde naleznete i orientační ceník)
6
Co se kde stalo
V dnešní poprázdninové rubrice rozhodně nepůjde o žádné aktuality. A tak jen pro přehled...
Začneme malým ohlédnutím za knižním veletrhem v Praze. Proběhl na Výstavišti v květnu.
Mohli jste vidět tváře milé...
... i nemilé, těch, kteří mnohým z nás nemálo dluží.
I toho našeho „šálku čaje“ jste se mohli dopátrat. Mnoho toho ale nebylo. A od některých autorů již
bohužel ani nebude...
Mohli jste vidět i náš první titul převedený pro elektronické čtečky. A nechyběla ani reakce na snahy
novodobých Koniášů zase truchu přiškrtit knižní kulturu.
7
V květnu jste též mohli zavítat na závody lodních model ízené rádiem:
První víkend v květnu začal krásným počasím, které vytáhlo spousty lidí ven do přírody a k vodě. Největší radost z počasí
ovšem měli lodní modeláři z klubu Brandýs nad Labem/St. Boleslav.
Sešli se v osadě Grado u Káraného, kde pořádali jednodenní závody lodních modelů řízené rádiem. Závody pořádají každý
rok a jsou připomenutím těch modelářů, kteří již nejsou mezi námi a odpluli na „druhý břeh“.
Letošní Memoriál Cup byl již 11 ročníkem. Sjelo se kolem 30 závodníků s různými typy a velikostmi modelů. Mezi největší
pozornost patřily např. letadlová loď „USS Boxer CV 21“, křižník „USS Texas“,remorkér „Abeilla Flandre“, nebo i říční tlačné
remorkéry. S pozorností pozadu nezůstal ani model s parním pohonem. O zvýšení pozornosti dění na hladině se postarala i
nutrie, která se objevila uprostřed dráhy a cvičně si ji také projela.
Kdo zrovna nesoutěžil, využil pohostinnosti zdejší restaurace „Grado“, která je vyhlášená vynikající svíčkovou.
V odpoledních hodinách proběhlo vyhlášení výsledků a kromě medailí byly uděleny i putovní poháry. Podrobné výsledky
tohoto závodu i s fotografiemi najdete na stránkách klubu - www.klombrandys.cz, který byl založen už v roce 1947.
Co říci závěrem? Přijeďte se na nás někdy podívat!
8
Dne 11. června byl oficiálně uveden do provozu splavněný úsek horní Vltavy... (převzato z novin českobudějovické radnice)
V polovině června Vltavu
v Praze „ozdobil“ růžový
tank. Jen nevím, komu
na hradě ukazuje, že je
jednička.
9
Na Staroměstském náměstí v Praze se 22. června uskutečnila další demonstrace proti plánovanému
navýšení sazby DPH u knih a tiskovin. Pod heslem Nezdaňujte čtení, nezdaňujte informace se sešlo
několik stovek protestujících.
V revue Kladno Záporno vyšel článek o československé námořní lodi Kladno se vzpomínkami kapitána
Antonína Fojtů.
Od pana Gola přišla zajímavá výzva:
Ahoj přátelé a známí, ahoj milovníci „starých časů a K.u.K.
Maríny!
Stalo se něco neskutečného, po několika dlouhých letech se
Chorvatské námořní muzeum ve Splitu a Historické sdružení
Istranka rozhodlo zachránit zbytky potopené jachty Dalmat (Istranka) a po vyzvednutí z moře a opravě na ní vybudovat námořní
muzeum-expozici. Napadlo mě, co kdybychom se my všichni, co
se zajímáme o námořní historii RU námořnictva pokusili nějakým
způsobem „přispět“ na záchranu téhle poslední, částečně dochované lodi. Dalmát má úžasnou historii(ale to Vám nemusím
vykládat) a byla by neskutečná škoda, kdyby zanikla. Prozatím
mě nic nenapadá, pouze koketuji s myšlenkou založit tady u nás
nějaký „spolek“ nebo sdružení a pokusit se nabídnout Chorvatům
naše služby. O penězích není v tuhle chvíli řeč, spíš mi jde o to, aby
v Chorvatsku viděli, že i jinde se najdou nadšenci co jim není jedno
jak Dalmát dopadne. O všem by se muselo s Chorvaty jednat. To
bych přez své známé dokázal zařídit. Podívejte, jak se podařilo
Maďarům opravit Leithu. Popřemýšlejte o tom. No a pokud budete
mít zájem, tak na googlu napište „ povijesni brod Istranka“ a tam
najdete spoustu fotek z vyzdvižení lodi a také články. Video pak
najdete na téhle stránce:
http://dnevnik.hr/fotogalerije/nakon-tri-godine-brod-istranka-napovrsini.html
Co Vy na to. Pěkný den z Pardubic přeje Boris Gol
10
Dne 11. června 1871 byl založen spolek Vltavan. Letos tedy oslavil 140. výročí své existence. Připomeňme si jejich výročí článkem, kdy jim bylo „pouze“ pětašedesát.
11
Další příspěvek je odlehčeného rázu. Nemá sice vztah k lodím
ani plavbě, ale do knižního světa patří. Obrázek přišel s textem:
Vyšla nová publikace „Jak porozumět ženám“. No, má-li pojmout celou problematiku, příjde mi brožura dost útlá...
Baltyk klub z našich stránek jistě pamatujete. Snímek je ze
schůzky v ČYK 24. června.
Muzea a výstavy
Výstavu v žateckém muzeu již nestihnete.
Dříve jsme Vás bohužel informovat nestihli. Druhý snímek zachycuje stálou expozici
a tak při návštěvě muzea ve Strakonicích
můžete nahlédnout do historie voroplavby
na Otavě.
12
Co se chystá
V neděli 11. září se opět můžete vydat parníkem na zámky dolní Vltavy:
13
Úplná aktuální nabídka publikací a dalšího zboží nabízeného naší zásilkovou službou
Novinky jsou označeny piktogramem
PUBLIKACE NAKLADATELSTVÍ MARE-CZECH
Bez konce širé moře je...
běžná cena: 299 Kč
Bitva v Otrantské úžině
běžná cena: 439 Kč
Boxeři v Šanghaji
běžná cena: 149 Kč
Do světa s parníky Rakouského Lloydu
běžná cena: 333 Kč
Hlídková loď President Masaryk
běžná cena: 199 Kč
Jitřenka pluje na východ
běžná cena: 199 Kč
Krysa v podpalubí
běžná cena: 199 Kč
K břehům Nového světa
běžná cena: 333 Kč
Legendární parník Bohemia
běžná cena: 219 Kč
Loděnice v Křešicích
běžná cena: 199 Kč
Lodě a plavba na střední Vltavě (téměř rozebráno)
běžná cena: 299 Kč
Modré medailonky I – Věčně živé námořní legendy
běžná cena: 269 Kč
Modré medailonky II – Vernisáž pamětníků
běžná cena: 279 Kč
Moře milované i proklínané 1
běžná cena: 199 Kč
Moře milované i proklínané 2
běžná cena: 189 Kč
Padesát let ČNP
běžná cena: 249 Kč
Mořští flamendři
běžná cena: 249 Kč
Parník Civetta a lodní šroub Josefa Ressla
běžná cena: 199 Kč
Patagonií v sedle
běžná cena: 399 Kč
Příběh „Ostrostřelce“
běžná cena: 149 Kč
Rakouské válečné námořnictvo 1848–1866
běžná cena: 399 Kč
Sebevražedné čluny
běžná cena: 199 Kč
Stará plavba na dolní Vltavě
běžná cena: 99 Kč
Světem křížem krážem
běžná cena: 299 Kč
Uzel pro štěstí
běžná cena: 329 Kč
Vlečné parníky na Vltavě a Labi „Péčka“
běžná cena: 299 Kč
Z Čech a Moravy až k severnímu pólu
běžná cena: 279 Kč
Ze slezské vísky plavčíkem u maríny
běžná cena: 249 Kč
LABSKO-VLTAVSKÁ PLAVBA
LVP 16 (2010)
běžná cena: 79 Kč
LVP 15 (2009)
běžná cena: 79 Kč
LVP 14 (2008)
běžná cena: 79 Kč
LVP 13 (2007)
běžná cena: 79 Kč
LVP 12 (2006)
běžná cena: 69 Kč
LVP 11 (2005)
běžná cena: 69 Kč
LVP 10 (2004)
běžná cena: 59 Kč
LVP 9 (2003)
běžná cena: 59 Kč
V omezeném množství i starší čísla (rozebrané v xerokopii) od vydavatele SPP.
PUBLIKACE o LODÍCH a PLAVBĚ z JINÝCH NAKLADATELSTVÍ
Otevřený deník českého námořníka
běžná cena neuvedena
Z Prahy do Štěchovic a Svatojánské proudy
běžná cena 129 Kč
V těžkých dobách, Boje na Slovensku 1918–1919
běžná cena 499 Kč
Pražské výletní restaurace
běžná cena 379 Kč
Libeň, zmizelý svět
běžná cena 467 Kč
Smíchov, město za Újezdskou branou
běžná cena 467 Kč
Zaniklé Podskalí – Vory a lodě na Vltavě
běžná cena neuvedena
Na krásné modré Dřevnici
běžná cena 299 Kč
Počasí na moři
běžná cena 299 Kč
Námořnická kuchařka
běžná cena 160 Kč
Krajem soutoku Vltavy se Sázavou
běžná cena: 349 Kč
Loď duchů
běžná cena: 179 Kč
Čluny útočí
běžná cena 279 kč
I-400: Obří japonská podmořská letadlová loď
běžná cena: 449 Kč
Na jachtě do světa
běžná cena 210 Kč
Ve službách jeho veličenstva
běžná cena 210 Kč
14
naše cena: 149 Kč
naše cena: 409 Kč
naše cena: 139 Kč
naše cena: 299 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 299 Kč
naše cena: 204 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 250 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 176 Kč
naše cena: 232 Kč
naše cena: 232 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 139 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 90 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 306 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 232 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 365 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 265 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 265 Kč
K“M“K: 182 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 223 Kč
K“M“K: 232 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 157 Kč
K“M“K: 217 Kč
K“M“K: 217 Kč
K“M“K: 150 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 100 Kč
K“M“K: 330 Kč
K“M“K: 165 Kč
K“M“K: 80 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 273 Kč
K“M“K: 248 Kč
K“M“K: 232 Kč
K“M“K: 217 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 75 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 55 Kč
naše cena: 55 Kč
naše cena 399 Kč
naše cena 110 Kč
naše cena 465 Kč
naše cena 355 Kč
naše cena 430 Kč
naše cena 430 Kč
naše cena: 400 Kč
naše cena 280 Kč
naše cena 280 Kč
naše cena 145 Kč
naše cena: 310 Kč
naše cena: 165 kč
naše cena: 259 Kč
naše cena: 415 kč
naše cena 195 Kč
naše cena 195 Kč
K“M“K: 380 Kč
Plachty v ohni
Vodácká putování s Lukášem Pollertem
Hitlerova ponorková válka:
Pronásledovaní 1942–1945
Pronásledovatelé 1939–1942
Tiché vítězství: Těžké začátky 1941–1943
Hvězda moří
Krvavý Biskaj
Loď bláznů
Malé Antily – Ostrovy, piráti a plantážníci
Metla moří
Největší námořní bitvy XX. století
Nevěstinec na vlnách
Piráti
Plavby, které změnily svět
Řeky moravskoslezského kraje
S Nepraktou v mokrém živlu
Trafalgar: Anatomie námořní bitvy
Tři muži ve člunu (o psu nemluvě)
a Tři muži na toulkách
Ve službách královny Alžběty
Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551–1552
Zajati na moři
Život v poklusu
Oceány na vlastní oči
Vikingové
Historie pražské paroplavby
Velký slovník moře a lodí
Neuvěřitelná cesta
Námořnické historky (rozebráno)
Kuchařský zeměpis (rozebráno)
Eduard Ingriš
Historické lodě 16.–18. století
Brněnští mariňáci
Modré vzpomínky
Vltava (Větvička, Rendek)
Stavební stroje firmy Lanna
Dálná plavba volá
Nakladatelství ARES
Válečné lodě 6
Válečné lodě 7 (rozebráno)
Válečné lodě 8
Britské palubní letectvo
Torpédo pal!
Až ke dnu!
Němečtí korzáři
Vojenské lodě Československa 1918–1959
běžná cena 419 Kč
naše cena 377 Kč
běžná cena 299 Kč
naše cena 280 Kč
Klub cestovatelů CC a Deto A.D. 250 Kč
běžná cena 674 Kč
běžná cena 539 Kč
běžná cena 539 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 349 Kč
běžná cena 225 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 550 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 193 Kč
běžná cena 279 Kč
běžná cena 399 Kč
běžná cena 220 Kč
běžná cena 149 Kč
běžná cena 309 Kč
naše cena 627 Kč
naše cena 502 Kč
naše cena 502 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 325 Kč
naše cena 210Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 512 Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 180 Kč
naše cena 260 Kč
naše cena 371 Kč
naše cena 205 Kč
naše cena 139 Kč
naše cena 288 Kč
běžná cena 198 Kč
běžná cena 248 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 329 Kč
běžná cena 159 Kč
běžná cena 249 Kč
běžná cena 289 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 1492 Kč
běžná cena: 315 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 229 Kč
běžná cena: - Kč
běžná cena: 377 Kč
běžná cena: 275 Kč
běžná cena: 179 Kč
běžná cena: 499 Kč
běžná cena: 998 Kč
běžná cena: 290 Kč
naše cena 185 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 306 Kč
naše cena 148 Kč
naše cena 232 Kč
naše cena 269 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 1395 Kč
naše cena: 293 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 215 Kč
naše cena: 67 Kč
naše cena: 350 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 465 Kč
naše cena: 928 Kč
naše cena: 270 Kč
běžná cena: 369 Kč
běžná cena: 389 Kč
běžná cena: 499 Kč
běžná cena: 259 Kč
běžná cena: 289 Kč
běžná cena: 319 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 89 Kč
naše cena: 343 Kč
naše cena: 352 Kč
naše cena: 464 Kč
naše cena: 240 Kč
naše cena: 269 Kč
naše cena: 297 Kč
naše cena: 306 Kč
naše cena: 83 Kč
K“M“K: 330 Kč
NAKLADATELSTVÍ CORONA
Produkce Nakladatelství Corona podle seznamu na:
http://corona-knihy.eshop-zdarma.cz/index.php?category_id=31.
NAKLADATELSTVÍ NAŠE VOJSKO
Námořní letectvo
Orel ve válce
Tajemství experimentu PHILADELPHIA
Bouře nad Atlantikem I.
Bouře nad Atlantikem II.
Bouře nad Atlantikem III.
Nezapomenutelný Guadalcanal
Pátrací ponorka
běžná cena: 799 Kč
běžná cena: 325 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 375 Kč
běžná cena: 349 Kč
běžná cena: 325 Kč
běžná cena: 369 Kč
naše cena: 640 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 300 Kč
naše cena: 279 Kč
naše cena: 260 Kč
naše cena: 215 Kč
15
Válečné akce na moři – KOREA 1950–1953
Moderní válečné ponorky
Pravda o Kursku
PONORKY – Encyklopedie vojenské techniky
Nukleární ponorky v akci
Victoria Cross Kapitana Roopea
Středomoří v ohni druhé světové války
Válečné námořnictvo
– Osudy německého válečného námořnictva 1939
Triumf a pád admirála von Spee
Ponorky útočí
Srážka titánů
Šestá flotila
Návrat ponorky U720
Krvavé oceány
Dönitz a vlčí a smečky
Cameronova plavba
běžná cena: 649 Kč
běžná cena: 699 Kč
běžná cena: 84 Kč
běžná cena: 355 Kč
běžná cena: 335 Kč
běžná cena: 79 Kč
běžná cena: 369 Kč
naše cena: 520 Kč
naše cena: 600 Kč
naše cena: 70 Kč
naše cena: 285 Kč
naše cena: 270 Kč
naše cena: 65 Kč
naše cena: 300 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 169 Kč
běžná cena: 399 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 289 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 329 Kč
běžná cena: 299 Kč
běžná cena: 219 Kč
naše cena: 320 Kč
naše cena: 140 Kč
naše cena: 320 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 235 Kč
naše cena: 160 Kč
naše cena: 265 Kč
naše cena: 239 Kč
naše cena: 180 Kč
NAKLADATELSTVÍ „T“
Plavební ročenky:
Plavební ročenka 2008
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2007
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2006
běžná cena: 125 Kč
Plavební ročenka 2005
běžná cena: 125 Kč
Plavební ročenka 2004
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2003
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2002
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 2001
běžná cena: 110 Kč
Plavební ročenka 2000
běžná cena: 105 Kč
Plavební ročenka 1999
běžná cena: 100 Kč
Plavební ročenka 1998
běžná cena: 95 Kč
Plavební ročenka 1997
běžná cena: 90 Kč
Plavební ročenka 1996
běžná cena: 85 Kč
Vůdce malého plavidla (národní průkaz):
Vůdce malého plavidla
běžná cena: 240 Kč
Vůdce malého plavidla - plachty
běžná cena: 45 Kč
Plavba rekreační lodí (učebnice)
běžná cena: 190 Kč
Řád plavební bezpečnosti - textová část
běžná cena: 85 Kč
Vůdce rekreačního plavidla (mezinárodní průkaz):
Vůdce rekreačního plavidla - moře
běžná cena: 85 Kč
Pravidla pro zabránění srážkám na moři - COLREG
běžná cena: 40 Kč
Vůdce plavidla a člen posádky plavidla jiného než malého:
Lodník, kormidelník, kapitán
běžná cena: 350 Kč
Strojmistr, převozník
běžná cena: 350 Kč
Vedení plavidla pomocí radaru
běžná cena: 25 Kč
Základy konstrukce plavidel
běžná cena: 190 Kč
Základy plavební nauky
běžná cena: 220 Kč
Další odborné publikace:
Řád plavební bezpečnosti na vodních cestách ČR
běžná cena: 235 Kč
Jednotný slovník UN/ECE pro rádiová spojení
běžná cena: 170 Kč
Plavební mapa Vltavy pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč
Plavební mapa Labe pro rekreační plavbu
běžná cena: 350 Kč
RANSOMOVKY
Boj o ostrov
Nechtěli jsme na moře
Velká severní?
Velká šestka
Klub Lysek
Záhadné vody
Slečna Lee
Petr Kachna
16
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
běžná cena: 199 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 116 Kč
naše cena: 116 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 102 Kč
naše cena: 98 Kč
naše cena: 93 Kč
naše cena: 88 Kč
naše cena: 84 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 223 Kč
naše cena: 42 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 79 Kč
naše cena: 37 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 23 Kč
naše cena: 177 Kč
naše cena: 205 Kč
naše cena: 218 Kč
naše cena: 158 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
naše cena: 170 Kč
PRODUKCE NAKLADATELSTVÍ ARES (mimo lodě a plavbu)
Československé pásové dělostřelecké tahače 1919–1950 běžná cena: 199 Kč
Maďarská armáda 1919–1945
běžná cena: 549 Kč
10 800 sestřelů
běžná cena: 259 Kč
Březen 1939
běžná cena: 369 Kč
Cizinci v RAF
běžná cena: 219 Kč
Čs. obrněná vozidla (rozebráno)
běžná cena: 599 Kč
Dravec temnot
běžná cena: 159 Kč
Na nebi hrdého Albionu 1
běžná cena: 799 Kč
Na nebi sladké Francie 2
běžná cena: 299 Kč
Na nebi sladké Francie 1+2
běžná cena: 699 Kč
Obrněná technika 3
běžná cena: 349 Kč
Obrněná technika 4
běžná cena: 369 Kč
Obrněná technika 5
běžná cena: 349 Kč
Obrněná technika 6
běžná cena: 399 Kč
Obrněná technika 7
běžná cena: 399 Kč
Obrněná technika 8
běžná cena: 399 Kč
Obrněná technika 9
běžná cena: 399 Kč
Obrněná technika 10 (Japonsko)
běžná cena: 399 Kč
Pancéřoví granátníci
běžná cena: 349 Kč
Slovenská armáda
běžná cena: 459 Kč
Výsadkáři a průzkumníci
běžná cena: 229 Kč
naše cena: 185 Kč
naše cena: 510 Kč
naše cena: 240 Kč
naše cena: 343 Kč
naše cena: 204 Kč
naše cena: 557 Kč
naše cena: 148 Kč
naše cena: 743 Kč
naše cena: 278 Kč
naše cena: 650 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 345 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 370 Kč
naše cena: 325 Kč
naše cena: 427 Kč
naše cena: 213 Kč
POHLEDNICE
Osobní lodě na našich vodách – Vyšehrad, Kotva, Šumava, Máj, Hynek, Carina, Regina, Nepomuk, Puškvorec, Visla, Odra,
Praha, Bohemia, Šárka, Florentina
Lodě v české historii -s/s Republika, m/s Brno, Svatojánské proudy, s/s Antonin Dvorak a T.G. Masaryk (Liberty ship),
křižník Novara
jeden kus:
naše cena: 6 Kč
K“M“K: 5 Kč
od pěti kusů:
naše cena: 5 Kč
K“M“K: 4 Kč
PROGRAMY
Soubor testových otázek vůdce rekreačního plavidla – Moře (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek plachetnice (naše cena 238 Kč)
Soubor testových otázek vůdce malého plavidla (naše cena 238 Kč)
Komplet všech tří souborů testových otázek (VMP + moře + plachetnice) (naše cena 595 Kč)
Program LEA - 2010 (Lodní Elektronická Astronavigace) cena licence 200 Kč)
Virtuální průvodce Langweilovým modelem Prahou (DVD) běžná cena 349 Kč, naše cena 325 Kč
FILM, VIDEO
Svědectví vraků I. a II.:
Příběh lodi Dalmát – osud císařské jachty;
Zkáza lodi Baron Gautsch (Jadranský Titanik)
Svědectví vraků III.
Námořní bitva S.M.S. Zenty
původní cena: 195 Kč naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
původní cena: 195 Kč naše cena: 99 Kč, K“M“K: 80 Kč
NÁŠIVKY, ŠTÍTKY, ODZNAKY
Repliky čepicových štítků:
K-01
Čs. plavební společnost Labská, cca 30. léta 20. stol.
K-02
ČSPD, cca 50. až 80. léta 20. stol.
K-03
PPS, cca 90. léta 20. stol.
K-04
Čs. loď Legie, 20. léta 20. stol.
K-05
Čs. loď Republika, cca 50. léta 20. stol.
K-06
Československá námořní plavba, cca 80. léta 20. stol.
K-07
Čs. armáda – loďstvo, od roku 1919
K-08
pouze s kotvou bez označení
K-09
Učiliště ČSPLO, cca 50. léta 20. stol.
K-10
Rakousko-uherské námořnictvo, důstojníci kolem roku 1910
K-11
ČSPLO, kapitán zahraniční plavby
K-12
KčAR (pouze pro členy)
17
K-13
Obchodní lodstvo U.S. MARINE MERCHANTE (baret)
K-15
ČSPLO, cca 60. až 80. léta 20, stol.
K-16
DP hl. m. Prahy – osobní lodní doprava, cca 80. léta 20. stol.
K-17
Velká Británie – RMS Titanic (důstojníci)
K-18
Italské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-19
Japonské válečné námořnictvo (důstojníci)
K-20
Německé válečné námořnictvo (I.WW, důstojníci) zlatá (g), stříbrná (s)
K-21
Velká Británie – Royal Navy
K-22
US válečné námořnictvo (důstojníci)
K-23
Námořní společnost československá (1922)
K-24
Československá plavba dunajská (1. republika)
K-25
pravděpodobně Legiobanka před rokem 1920 (rekonstrukce podle foto z lodi Morava cca 1930)
Nášivky:
B-01
ČSPLO, na sportovní blůzu
B-02
Dunajská pohraniční stráž VMV (rukáv)
běžná cena: 200 Kč
naše cena: 180 Kč
K“M“K: 170 Kč
OBLEČENÍ (podrobnosti s větším vyobrazením v MK č. 49 na adrese: http://www.mare-czech.cz/naklweb/clanky/MK-49.pdf)
Trika pruhovaná trika s krátkým rukávem:
Triko pruhované modrobílé – krátký rukáv
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
KR001S
S
340 Kč
KR001M
M
340 Kč
KR001L
L
340 Kč
KR001XL
XL
340 Kč
KR001XXL
XXL
340 Kč
KR001XXXL
XXXL
390 Kč
Triko pruhované, světlemodrobílé – krátký rukáv
100% Ba jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
KR002S
S
340 Kč
KR002M
M
340 Kč
KR002L
L
340 Kč
KR002XL
XL
340 Kč
KR002XXL
XXL
340 Kč
KR002XXXL
XXXL
390 Kč
Krátký rukáv dámské světlé 2:1
Dámské tričko pruhované vypasované, proužek bílá/modrá 2:1
Bavlna 96%, elastan 4%, 160g/m2
Kód
velikost
cena
KRD002S
S
390 Kč
KRD002M
M
390 Kč
KRD002L
L
390 Kč
KRD002XL
XL
390 Kč
Krátký rukáv, dámské tmavé 2:1
Dámské pruh. tričko s krátkým rukávem, proužky 2:1, 96% bavlna,
4% lycra
Kód
velikost
cena
KRDT001S
S
390 Kč
KRDT001M
M
390 Kč
KRDT001L
L
390 Kč
KRDT001XL
XL
390 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – krátký rukáv
96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
009S
S
390 Kč
009M
M
390 Kč
009L
L
390 Kč
009XL
XL
390 Kč
Nátělník pruhovaný modrobílý
100% Ba jednolícní 160g/m2
Kód
velikost
cena
NA001S
S
270 Kč
NA001M
M
270 Kč
NA001L
L
270 Kč
NA001XL
XL
270 Kč
NA001XXL
XXL
270 Kč
18
NA001XXXL
XXXL
290 Kč
Trika pruhovaná trika s dlouhým rukávem:
Dlouhý rukáv dámské světlé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 1:2, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDS001S
S
450 Kč
DRDS001M
M
450 Kč
DRDS001L
L
450 Kč
DRDS001XL
XL
450 Kč
Dlouhý rukáv dámské tmavé, proužek 2:1
Dámské vypasované triko s dlouhým rukávem, proužek modrá NAVY/bílá 2:1, 96% bavlna, 4% lycra
Kód
velikost
cena
DRDT001S
S
450 Kč
DRDT001M
M
450 Kč
DRDT001L
L
450 Kč
DRDT001XL
XL
450 Kč
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Ba 280g/m2 (teplé)
Kód
velikost
cena
003S
S
590 Kč
003M
M
590 Kč
003L
L
590 Kč
003XL
XL
590 Kč
003XXL
XXL
590 Kč
003XXXL
XXXL
650 Kč
Triko pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna jednolícní 170g/m2
Kód
velikost
cena
TMJ01S
S
450 Kč
TMJ01M
M
450 Kč
TMJ01L
L
450 Kč
TMJ01XL
XL
450 Kč
TMJ01XXL
XXL
450 Kč
TMJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Triko pruhované světlemodrobílé – dlouhý rukáv, 100% Bavlna – 170g/m2
Kód
velikost
cena
SVJ01S
S
450 Kč
SVJ01M
M
450 Kč
SVJ01L
L
450 Kč
SVJ01XL
XL
450 Kč
SVJ01XXL
XXL
450 Kč
SVJ01XXXL
XXXL
490 Kč
Véčko dámské pruhované modrobílé – dlouhý rukáv, 96% Ba 4% Lycra 160g/m2
Kód
velikost
cena
010S
S
450 Kč
010M
M
450 Kč
010L
L
450 Kč
010XL
XL
450 Kč
MODELÁŘSKÉ PLÁNY JaPa
Katalog. Jméno
Typ
číslo
plánu
lodi
01 s 75 Olympus
ponorka,
01 s
Olympus
ponorka
02 s
California
ponorka
02
California
bitevní loď
03 s
Richelieu
bitevní loď
03
Richelieu
bitevní loď
04 s
Tirpitz
bitevní loď
04
Tirpitz
bitevní loď
05 s
Sheffield
lehký křižník
05
Sheffield
lehký křižník
06 s
Beowulf
pobřežní bitevní loď
06
Beowulf
pobřežní bitevní loď
Původ
lodi
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
USA
Francie
Francie
Německo
Německo
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Měřítko
výkresu
1 : 75
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
Cena
190 Kč
170 Kč
350 Kč
180 Kč
375 Kč
200 Kč
415 Kč
205 Kč
300 Kč
180 Kč
200 Kč
150 Kč
19
Katalog.
číslo
07 s
08 s
08
09 s
09
010 s 50
011 s
011
012 s
012
013 s
013
014 s 50
015 s
015
016 s 75
017 s 50
017 s
018 s
018
019 s
019
020 s
020
021 s 25
021 s 50
022 s 50
023 s
023
024 s
024
025 s
025
026 s 75
027 s
027
028 s
028
029 s 50
030 s
030
031 s
032 s
032
033 s 75
033 s
034 s 50
035 s
035
036 s
036
037
037
038s
038
039s
039
040s50
040s
041s50
20
Jméno
plánu
Pietro de Cristofaro
Kresta
Kresta
Akagi
Akagi
Brave Borderer
Warspite
Warspite
Borodino
Borodino
Baltimore
Baltimore
MTC-1003
Viribus Unitis
Viribus Unitis
I-15
Grey Goose
Grey Goose
Long Beach
Long Beach
Le Terrible
Le Terrible
Yorktown
Yorktown
Arrow
Arrow
Combatante III B
Taškent
Taškent
Missouri
Missouri
Nagato
Nagato
D-3
Fletcher
Fletcher
Penelope
Penelope
S-142
Karlsruhe
Karlsruhe
Hatsushimo
Hood
Hood
U-VII B
U-VII B
Gyoraitey
Bouvet
Bouvet
Jamato
Jamato
Arizona
Arizona
Zara
Zara
Eskimo
Eskimo
G-5
G-5
Temes
Typ
lodi
korveta
raketový křižník
raketový křižník
letadlová loď
letadlová loď
torpédový člun
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
těžký křižník
těžký křižník
výsadková loď
bitevní loď
bitevní loď
ponorka
stíhač ponorek
stíhač ponorek
raketový křižník
raketový křižník
torpédoborec
torpédoborec
letadlová loď
letadlová loď
dělový člun
dělový člun
raketový člun
torpédoborec
torpédoborec
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
ponorka
torpédoborec
torpédoborec
lehký křižník
lehký křižník
torpédový člun
lehký křižník
lehký křižník
torpédoborec
bitevní křižník
bitevní křižník
ponorka
ponorka
torpédový člun
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
bitevní loď
těžký křižník
těžký křižník
torpédoborec
torpédoborec
torpédový člun
torpédový člun
monitor
Původ
lodi
Itálie
SSSR
SSSR
Japonsko
Japonsko
Velká Británie
Velká Británie
Velká Británie
Rusko
Rusko
USA
USA
Itálie
Rakousko-Uhersko
Rakousko-Uhersko
Japonsko
Velká Británie
Velká Británie
USA
USA
Francie
Francie
USA
USA
Velká Británie
Velká Británie
Řecko
SSSR
SSSR
USA
USA
Japonsko
Japonsko
SSSR
USA
USA
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Německo
Japonsko
Velká Británie
Velká Británie
Německo
Německo
Japonsko
Francie
Francie
Japonsko
Japonsko
USA
USA
Itálie
Itálie
Velká Británie
Velká Británie
SSSR
SSSR
Rakousko-Uhersko
Měřítko
výkresu
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 75
1 : 50
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 25
1 : 50
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 75
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 200
1 : 75
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 200
1 : 100
1 : 100
1 : 50
1 : 100
1 : 50
Cena
180 Kč
310 Kč
180 Kč
520 Kč
240 Kč
190 Kč
355 Kč
185 Kč
300 Kč
180 Kč
330 Kč
180 Kč
160 Kč
360 Kč
195 Kč
190 Kč
230 Kč
170 Kč
365 Kč
200 Kč
270 Kč
170 Kč
500 Kč
240 Kč
320 Kč
185 Kč
260 Kč
250 Kč
165 Kč
445 Kč
235 Kč
415 Kč
210 Kč
190 Kč
250 Kč
160 Kč
305 Kč
180 Kč
180 Kč
300 Kč
180 Kč
250 Kč
490 Kč
240 Kč
190 Kč
170 Kč
200 Kč
360 Kč
200 Kč
480 Kč
240 Kč
380 Kč
220 Kč
360 Kč
200 Kč
250 Kč
150 Kč
100 Kč
50 Kč
250 Kč
Katalog.
číslo
041s
042s75
042s
042
043
043s
Jméno
plánu
Temes
Nautilus
Nautilus
Nautilus
Prinz Eugen
Prinz Eugen
Typ
lodi
monitor
ponorka
ponorka
ponorka
těžký křižník
těžký křižník
Původ
lodi
Rakousko-Uhersko
USA
USA
USA
Německo
Německo
Měřítko
výkresu
1 : 100
1 : 75
1 : 100
1 : 200
1 : 200
1 : 100
Cena
Katalog.
číslo
P01 s 75
P01 s
P02 s 50
P02 s
P03 s
P03
Jméno
plánu
La Drac‘ene
La Drac‘ene
Victory
Victory
Caesar
Caesar
Typ
lodi
galéra
galéra
řadová loď
řadová loď
1 : 100
1 : 200
Původ
lodi
Francie
Francie
Velká Británie
Velká Británie
160 Kč
120 Kč
Měřítko
výkresu
1 : 75
1 : 100
1 : 50
1 : 100
Cena
1 : 50
1 : 10
240 Kč
150 Kč
C01 s 50 Western River
C0l s
Western River~
Knihy JaPa
01
02
03
04
05
Japonské letadlové lodě z období II. sv.války
Bismarck
Americké válečné lodě 1914-18
Francouzské válečné lodě 1914-1918
Americké letadlové lodě z období II. sv.války
150 Kč
240 Kč
150 Kč
120 Kč
210 Kč
400 Kč
260 Kč
200 Kč
460 Kč
240 Kč
440 Kč
580 Kč
300 Kč
340 Kč
680 Kč
Poznámka:
Objednávané tituly a položky včetně množství uveďte do kolonky v objednávce na adrese:
http://www.mare-czech.cz/naklweb/objednavka.html
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. Podrobnosti o naši další nabídce najdete ve starších „Mokrých“ knihách
na naších stránkách. Změna vyhrazena.
Veřejným knihovnám poskytujeme slevu cca 30 % na tituly vlastní produkce.
Ne všechny tituly máme přímo na skladě. Od toho se odvíjí i dodací doba a dostupnost některých titulů. Prosíme
tedy o strpení. Dotazy a reklamace vyřídíme na e-adrese: [email protected] nebo tel.: 222 938 250.
Za nakladatelství Mare-Czech
Marek Přikryl
21
Download

„Mokré“ knihy najdete na stránkách www.mare