UČEBNÉ OSNOVY
PREDMETU
Základy elektrotechniky
Študijný odbor:
Forma, spôsob a organizácia
štúdia:
2697 4 mechanik elektrotechnik
denné štúdium pre absolventov ZŠ
1. Charakteristika predmetu
Úlohou predmetu je poskytnúť žiakom potrebné vedomosti o základných pojmoch z elektrotechniky, jednosmerného a striedavého prúdu,
elektrostatického poľa, magnetického poľa a ich súvislostiach, naučiť riešenie obvodov jednosmerného prúdu, striedavého prúdu a magnetických obvodov,
a vytvára tak základy odborného vzdelávania pre nadväzujúce učivo v ďalších ročníkoch a vyučovacích predmetoch. Jasné a správne predstavy o fyzikálnej
podstate javov, najmä jednosmerných a striedavých obvodov a magnetického poľa majú prispieť k pochopeniu princípov, funkcie a využitiu elektrických
strojov, prístrojov a zariadení.
Je základný odborný predmet a zabezpečuje aj praktické cvičenia zo základov elektrotechniky, základné návyky, zručnosti a aplikácie z oblasti teoretickej
elektrotechniky. Výpočtové príklady sa uskutočňujú na hodinách teoretického vyučovania v triede a praktické cvičenia v elektrotechnických laboratóriách.
Tu žiak získava základné návyky, zručnosti pri práci s meracou technikou s dôrazom na individuálny prístup. Už v prvom ročníku na laboratórnych
cvičeniach sa vytvára v žiakoch pozitívny motivačný činiteľ.
Cieľové vedomosti predmetu sú :
v znalostiach základných pojmov a názvosloví v elektrotechnike,
v znalostiach základných veličín a jednotiek v elektrotechnike,
v znalostiach o javoch a vzťahoch v elektrostatickom poli, jeho vplyve na materiály a využití v praxi,
v znalostiach o javoch a vzťahoch v jednosmerných obvodoch a ich využití,
v znalostiach o javoch a vzťahoch v magnetickom poli a jeho vplyve na materiály,
v znalostiach o javoch a vzťahoch v striedavých obvodoch a ich využití,
v znalostiach základných pojmov z elektrochémie.
Cieľové zručnosti predmetu sú :
v schopnosti určovať dôležité hodnoty elektrických veličín výpočtami, z diagramov alebo tabuliek,
vo vyhodnocovaní parametrov elektrických prvkov a určovať ich aplikácie,
v samostatnom riešení základných obvodov jednosmerného prúdu,
v samostatnom riešení základných obvodov striedavého prúdu,
v schopnosti určiť potrebný merací prístroj a správne ho použiť,
v overovaní v praxi základných elektrotechnických zákonov a pravidiel,
v čítaní a kreslení jednoduchých schém zapojení.
Učebná osnova vyučovacieho predmetu:
Vyučovací jazyk
Ročník, druh štúdia, odbor
Počet týždenných vyučovacích hodín:
Spolu vyučovacích hodín:
Tematický celok
Hod Medzipredmetové
Témy
iny
vzťahy
Úvodná hodina, Základné
1
informácie o predmete
1. Základné pojmy
Význam elektrotechniky
Fyzikálne veličiny a ich
jednotky
Medzinárodná sústava
jednotiek
Stavba látok
Rozdelenie látok podľa
vodivosti
5
2. Jednosmerný prúd
20
Jednosmerný prúd
Základné elektrické veličiny
Účinky elektrického prúdu na
ľudský organizmus
Jednoduchý elektrický obvod
Zdroje jednosmerného
napätia
Elektrický odpor a jeho
výpočet
Rezistory
Označenie rezistorov
Vodivosť
Závislosť odporu vodiča od
teploty
Elektrický prúd vo vodiči
Ohmov zákon
Fyzika – poznatky
z teórie stavby
hmoty
Technológia –
Základné vlastnosti
materiálov
Technológia –
Vodivé materiály ;
Izolanty
Fyzika
Odborný výcvik
Základy elektrotechniky
slovenský
prvý, denné štúdium, odbor 2697 4 mechanik elektrotechnik
3 (2+1)
66+33
Očakávané
Kritériá hodnotenia
vzdelávacie výstupy
vzdelávacích výstupov
Uviesť hlavný význam
Správne uviedol význam
predmetu a vymenovať osnovu
a osnovu predmetu
predmetu
Žiak má:
Žiak:
Charakterizovať časticové
zloženie látok
Opísať zloženie atómu
Vysvetliť vplyv väzby medzi
elektrónmi a jadrom na
vodivosť hmoty
Poznať rozdiel medzi vodičmi,
polovodičmi a izolantmi
Správne charakterizoval
časticové zloženie látok
Opísal zloženie atómu
Vysvetlil vplyv väzby medzi
jadrom a elektrónmi na vodivosť
hmoty
Poznal rozdiel medzi vodičmi,
polovodičmi a izolantmi
Žiak má:
Opísať princíp jednosmerného
prúdu
Vymenovať základné
elektrické veličiny
Nakreslíť jednoduchý
elektrický obvod
Vymenovať zdroje js napätia
Opísať vlastnosti rezistora
Vysvetliť závislosť odporu od
teploty
Vysvetliť vznik elektrického
prúdu vo vodiči
Vysvetliť Ohmov zákon
Vysvetliť dôvod vzniku úbytku
napútia
Vysvetliť elektrickú prácu
Žiak:
Opíše princíp jednosmerného
prúdu
Vymenuje základné elektrické
veličiny
Nakreslí jednoduchý elektrický
obvod
Vymenuje zdroje js napätia
Opísať vlastnosti rezistora
Vysvetí závislosť odporu od
teploty
Vysvetlí vznik elektrického
prúdu vo vodiči
Vysvetlí Ohmov zákon
Vysvetlí dôvod vzniku úbytku
napútia
Vysvetlí elektrickú prácu
Metódy
hodnotenia
Ústne
frontálne
skúšanie
Prostriedky
hodnotenia
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Praktická
úloha
Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Samostatná
práca
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Písomné
skúšanie
Praktická
úloha
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Samostatná
práca
Úbytok napätia
Elektrická práca
Elektrický výkon
Príkon, výkon a účinnosť
Vysvetliť elektrický výkon
Vysvetliť účinnosť
Vysvetlí elektrický výkon
Vysvetlí účinnosť
3. Riešenie obvodov
20
jednosmerného prúdu
Zapojenie rezistorov sériové
Zapojenie rezistorov
paralelné
Zapojenie rezistorov
zmiešané
Transfigurácia rezistorov
Premena elektrickej energie
na teplo
Kirchhoffove zákony
Riešenie obvodov postupným
zjednodušovaním
Riešenie obvodov pomocou
Kirchhoffových zákonov
Riešenie obvodov pomocou
slučkových prúdov
Elektrický zdroj
Náhradná schéma
elektrického zdroja
Deliče napätia, nezaťažený
delič
Deliče napätia, zaťažený
delič
Zapojenie elektrických
zdrojov sériové
Zapojenie elektrických
zdrojov paralelné
Zapojenie elektrických
zdrojov kombinované
Výkon odoberaný zo zdroja
Zaťažiteľnosť zdroja
4. Elektrostatické pole
8
Žiak má:
Žiak:
Vysvetliť vlastnosti zdrojov
elek.prúdu
Vytvoriť elektrický ob-vod
pomocou rezistorov a zdrojov
js. prúdu
Vytvoriť sériovú, paralelnú,
sérioparalelnú kombináciu
rezistorov
Vypočítať výsledný odpor
týchto kombinácií
Vysvetliť 1. a 2.Kirch-hoffov
zákon
Vyriešiť elektrické obvody
pomocou týchto zákonov
Vysvetliť význam
prispôsobenia odporu
spotrebiča vnútornému odporu
zdroja z hľadis-ka
odovzdaného výko-nu do
spotrebiča
Vysvetlil vlastnosti zdrojov elek.
prúdu
Vytvoril elektrický obvod
pomocou rezistorov a zdrojov
js. prúdu
Vytvoril sériovú, paralelnú,
sérioparalelnú kombináciu rezistorov
Vypočítal výsledný odpor týchto
kombinácií
Vysvetlil 1. a 2. Kirchhoffov
zákon
Vyriešil jednoduchý elektrický
obvod pomocou týchto
zákonov
Vysvetlil význam prispôsobenia odporu spotrebiča vnút.
odporu zdroja
Žiak má:
Žiak:
Fyzika
Počítačové siete
Odborný výcvik
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Praktická
úloha
Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Samostatná
práca
Elektrické pole
Elektrický náboj
Coulombov zákon
Elektrický potenciál a napätie
Vodič v elektrickom poli
Dielektrikum v elektrickom
poli
Kapacita
Kondenzátory
Rozdelenie kondenzátorov
Spájanie kondenzátorov
5. Magnetické pole
Fyzika
Elektrické merania
Odborný výcvik
8
Trvalé magnety
Magnetické vlastnosti látok
Magnetické pole priameho
vodiča
Intenzita magnetického poľa
Magnetická indukcia
Magnetické pole prstencovej
cievky
Pohyb vodiča v magnetickom
poli
Vzájomné pôsobenie dvoch
vodičov
Elektromagnetická Indukcia
Indukované napätie
Hysterézne straty
6. Enviromentálne
technológie
Fotoviltaika
Fotovoltaický panel
Zapojenie fotovoltaických
panelov
Fotovoltaické elektrárne
Fyzika
Elektrické merania
Odborný výcvik
4
Fyzika
Vysvetliť podstatu vzniku
elektrického náboja
Vysvetliť vlastnosti a použitie
izolantov a úlohu dielektrika
Vysvetliť kapacitu
kondenzátora
Vysvetliť závislosť kapacity
kondenzátora od rozmerov
a vlastnosti dielektrika
Vypočítať výslednú kapacitu
sériovo , paralelne
a sériovoparalelne zapojených
kondenzátorov
Žiak má:
Vysvetlil podstatu vzniku
elektrického náboja
Vysvetlil vlastnosti a použitie
izolantov a úlohu dielektrika
Vysvetlil kapacitu kon-denzátora
Vysvetlil závislosť kapacity
kondenzátora od rozmerov
a vlastnosti dielektrika
Vypočítal výslednú kapacitu
sériovo , paralelne a sériovoparalelne zapojených
kondenzátorov
Vysvetliť podstatu vzniku
elektromagnetickégo poľa
Vymenovať rozdelenie látok
podľa magnetických vlastností
Vysvetliť podstatu magnetickej
indukcie
Vysvetliť pohyb vodiča
v magnetickom poli
Vysvetliť závislosť
vzájomného pôsobenia dvoch
vodičov
Vysvetliť princíp
indukovaného napätia
Vysvetliť hysterézne straty
Vymenovať použitie
elektromagnetickej indukcie
Žiak má:
Vysvetlí podstatu vzniku
elektromagnetickégo poľa
Vymenuje rozdelenie látok
podľa magnetických vlastností
Vysvetlí podstatu magnetickej
indukcie
Vysvetlí pohyb vodiča
v magnetickom poli
Vysvetlí závislosť vzájomného
pôsobenia dvoch vodičov
Vysvetlí princíp indukovaného
napätia
Vysvetlí hysterézne straty
Vymenuje použitie
elektromagnetickej indukcie
Vysvetliť princíp a použitie
fotovoltaických panelov
Vysvetlí princíp a použitie
fotovoltaických panelov
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Praktická
úloha
Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Samostatná
práca
Žiak:
Ústne
frontálne
skúšanie
Písomné
skúšanie
Praktická
úloha
Ústne
odpovede
Neštandardiz
ovaný
didaktický
test
Samostatná
práca
Žiak:
Ústne
frontálne
skúšanie
Ústne
odpovede
Cvičenia
Laboratórny poriadok, bezpečnosť pri práci
s elektrickým prúdom
2. prvá pomoc pri úrazoch elektrickým prúdom
3. Oboznámenie sa s meracou technikou. Základné
pojmy z meracej techniky
4. Základné pojmy – konštanta, presnosť, rozsah,
funkcia meracieho prístroja
5. Overovanie Ohmovho zákona
6. Meranie napätia v elektrickom obvode
7. Meranie prúdu v elektrickom obvode
8. Jednoduchá regulácia napätia
9. Jednoduchá regulácia prúdu
10. Zapojenie regulačného odporníka ako potenciometra a reostatu
11. V-A charakteristika line odporu
12. V-A charakteristika lineárneho odporu
13. V-A charakteristika nelineárneho odporu
14. Meranie odporov Ohmovou metódou
15. Meranie odporov Ohmovou metódou
16. Práca elektrického prúdu
17. Výkon elektrického prúdu
18. Overovanie 1. Kirchhoffovho zákona
19. Overovanie 2. Kirchhoffovho zákona
20. Sériové spájanie odporov
21. Paralelné spájanie odporov
22. Sérioparalelné spájanie odporov
23. Využitie pri rozširovaní meracích schopností
prístrojov
24. Určenie vnútorného odporu zdroja
25. Zaťažovacia charakteristika
26. Sériové zapájanie zdrojov
27. Paralelné zapájanie zdrojov
28. Sériové spájanie kondenzátorov
29. Paralelné spájanie kondenzátorov
30. Pohyb vodiča v magnetickom poli
31. Parametre fotovoltaického článku
32. Zapojenie fotovoltaického panela
33. Meranie napätia fotovoltaického panela
1.
33
Fyzika
Elektrické merania
Odborný výcvik
Stratégia vyučovania
Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania
Názov tematického celku
1. Základné pojmy
2. Jednosmerný prúd
3. Riešenie obvodov
jednosmerného prúdu
4. Elektrostatické pole
5. Magnetické pole
6. Enviromentálne
technológie
Stratégia vyučovania
Metódy
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Informačnoreceptívna výklad
Reproduktívna – rozhovor
Heuristická - rozhovor,
riešenie úloh
Formy práce
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Frontálna výučba
Frontálna a individuálna
práca žiakov
Skupinová práca žiakov
Demonštrácia a pozorovanie
Učebné zdroje
Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:
Názov tematického celku
Odborná
literatúra
Didaktická
technika
Materiálne
výučbové
prostriedky
1. Základné pojmy
Základy
elektrotechniky 1,
Voženílek,
Rešátko
Základy
elektrotechniky 1,
Voženílek,
Rešátko
Základy
elektrotechniky 1,
Voženílek,
Rešátko
Základy
elektrotechniky 1,
Voženílek,
Rešátko
Základy
elektrotechniky 1,
Voženílek,
Rešátko
http://www.ezos.s
k/fotovoltaika.ht
ml
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Rezistor,
kondenzátor,
cievka
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Zdroj,
akumlátor
Internet
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Rezistory,
žiarovky
Internet
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Kondenzátory
Internet
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Cievky,
transformátor
Internet
Dataprojektor
PC
Tabuľa
Fotovoltaický
panel,
regulátor
Internet
2. Jednosmerný prúd
3. Riešenie obvodov
jednosmerného prúdu
4. Elektrostatické pole
5. Magnetické pole
6. Enviromentálne
technológie
Ďalšie
zdroje
(internet,
knižnica,
...
Internet
Download

ROČNÍK: PRVÝ