KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Názov výrobku:
01.11.2012
-
Číslo revízie Verzia: -
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU
1.1.Identifikátor produktu
Chemický názov/Synonymá:
Názov:
Typ
Registračné číslo
Kód produktu
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
zmes
Zmes nemá
-
1.2.Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú:
Identifikované použitie
Použitia , ktoré sa
neodporúčajú
Spotrebiteľské a profesionálne použitie: prostriedok
Relevantné údaje nie sú k dispozícií
1.3. Podrobnosti o
dodávateľovi karty
bezpečnostných údajov
Ulica, č.:
Obec/Mesto:
Štát:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Zodpovedná osoba za KBÚ
Núdzové telefónne číslo:
Raway s.r.o.
na pranie
Lomnická 6
040 01 Košice
Slovensko
+421 911 338 365
-
[email protected]
Národné toxikologické informačné centrum 02/54774166 ( 24h)
ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI
Nevyžaduje si
Celková klasifikácia
Zmes nemá žiadne nebezpečné účinky, ktoré podliehajú klasifikácií
Nebezpečné účinky na
ľudské zdravie
Nebezpečné účinky na životné Zabráňte uvoľneniu zmesi do životného prostredia. Zmes nepodlieha klasifikácií.
prostredí
Zmes nemá žiadne nebezpečné účinky, ktoré podliehajú klasifikácií
Nebezpečné fyzikálno –
chemické účinky
2.1.Klasifikácia látky alebo
zmesi
podľa nariadenia (ES)
Nevyžaduje si
67/548/EHS a 1999/45/ES/ (v
SR 67/2010
2.2.Prvky označovania na obale
Názov
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Zloženie v zmysle
648/2004/EC
1 z 10
aniónová povrchovo aktívna látka 5 % ≥alebo < 15%, neiónová povrchovo aktívna
látka <5 %, konzervačná látka methylchloroisothiazolinone
a methylisothiazolinone, parfum, farba
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Názov výrobku:
Výstražné symboly
nebezpečnosti
Nevyžaduje si
R vety
Nevyžaduje si
S vety
S2
S26
S46
Uchovávajte mimo dosahu detí
V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým
množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc
V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento
obal alebo označenie
Doplňujúce informácie na
etikete
Doba spotreby 24 mesiacov; adresa výrobcu a telefón,
obsah zložiek; raway.sk
OBJÉM : 1,5l, 3,0l, 4,5l
Chráňte pred mrazom, skladujte pri teplote nad + 5 oC.
2.3. Iná nebezpečnosť
Zmes a ani zložky nie sú k dátumu vyhotovenia KBÚ ,nespĺňa kritériá na PBT
alebo vPvB podľa prílohy XIII.
Pri používaní prípravku podľa návodu nepredstavuje ohrozenie zdravia. Pri
náhodnom požití sa môže prejaviť dráždivý účinok na sliznice dutiny ústnej a
zažívacieho traktu. Môže spôsobiť podráždenie očí .
Vyliaty prípravok je klzký, tiež s vodou vytvára klzký povrch, hrozí
nebezpečenstvo pošmyknutia.
ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIA O ZLOŽKÁCH
3.1 Látky
Produkt je zmes viacerých látok
Charakteristika výrobku: Zmes aniónových tenzidov, vonnej kompozície, farby, konzervačnej látky a ďalších
prídavných látok vo vode.
3.2. Zmesi
Zmes obsahuje tieto nebezpečné látky/látky s expozičným limitom Spoločenstva v pracovnom prostredí
Názov zložky
Alkyletoxysulfát sodný
Koncentrácia
>5%<15
CAS
6 8585-34-2
EC
500-223-8
Registračné
číslo.
Symbol
-
C10-16
alkylalkoholy,etoxylované
(>1<2,5 EO) alebo C12-C15
alkylalkoholy, (>1<2,5 EO)
<5,0
* Zmes (3: 1)
5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol-3ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3ónu
<0,004
68002-97-1 alebo
39-5
500-182-6 alebo
199-7
68131-
55965-84-9
500-
247-500-7
a
220-239-6
Xi
Xi, N
Xi
38,41
36/38-50
43
Vážne poškodenie očí kat.1
Eye Dam. 1,H 318
Dráždi kožu kat.2 Skin Irrit.
Podráždenie očí kat.2 Eye
Irrit. 2.,H 319
kožná senzibilizácia kat. nebez. 1, Skin Sens. 1 H 317.
R vety
Klasifikácia GHS
2 z 10
Dráždi kožu kat.2 Skin Irrit. 2,H
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Názov výrobku:
2,H 315
315
Nebezpečnosť pre vodné
prostredie kat.nebezpeč. kat.
1,Aquatic Acute 1 H 400
Expozičný limit
vid. oddiel 8
vid. oddiel 8
vid. oddiel 8
* koncentračný limit R43: C ≥ 0,0015 %
* Plné znenia výstražných upozornení a R-viet sú uvedené v bode 16.
ODDIEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI
4.1.Opis opatrení prvej
pomoci
Pri bežných manipulačných a aplikačných podmienkach je toto nebezpečenstvo minimálne
Vdychovanie Pri bežných manipulačných a aplikačných podmienkach je toto
nebezpečenstvo minimálne
Oči
Pokožka
Požitie
Ak má postihnutý šošovky, je potrebné ich najskôr odstrániť. Pri násilnom
otvorený viečka ihneď vyplachovať veľkým množstvom vody po dobu 1015 minút. Vyhľadať lekársku pomoc
Postihnutého okamžite vyzliecť zasiahnutý odev. Zasiahnuté miesta umyť
teplou vodou a mydlom . Pri podráždení pokožky navštíviť lekára.
Vypláchnuť ústa čistou vodou, ak je pri vedomí. Ak postihnutý vracia, treba
ho uložiť do polohy na stranu, aby nedošlo k uduseniu zvratkami.
Vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto KBÚ.
.
4.2.Najdôležitejšie príznaky
a účinky, akútne aj
oneskorené
4.3. Údaj o akejkoľvek
potrebe okamžitej
lekárskej starostlivosti a
osobitného ošetrenia


Môžu sa prejaviť symptómy:
kontakt s očami môže spôsobiť začervenanie

kontakt s pokožkou môže spôsobiť podráždenie

dráždivý účinok na sliznice dutiny ústnej a zažívacieho traktu. pri náhodnom
požití
Klinické skúšky a lekárske sledovanie opozdených účinkov nie sú dostupné. protilátky a
kontraindikácie nie sú známe
ODDIEL 5. PROTI POŽIARNE OPATRENIA
Prípravok nie je horľavý
Trieštivá vodovodná hmla, stredná a ťažká pena, hasiace prášky( nepoužívať,
ak sa hasí v prostredí s elektrickým zariadení),oxid uhličitý a halóny
nevhodné Priamy prúd vody.
5.1.Hasiace prostriedky
vhodné
5.2.Osobitné ohrozenia
vyplývajúce z látky alebo
zo zmesi
5.3.Rady pre požiarnikov
Iné
Pri horení vzniká zmes pevných, kvapalných častíc s plynov oxidy uhlíka, SOx.
Ochranný odev , samostatný dýchací prístroj, prípadne chemický ochranný odev.
Nevdychujte splodiny požiaru. Zvyšky po požiari a kontaminovanú hasiacu kvapalinu zneškodnite
podľa miestne platných predpisov.
ODDIEL 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ
3 z 10
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Názov výrobku:
6.1.Osobné bezpečnostné
opatrenia, ochranné
vybavenie a núdzové
postupy
6.1.3. Primerané technické
zabezpečenie
6.2.Bezpečnostné
opatrenia pre životné
prostredie
6.3.Metódy a materiál na
zabránenie šíreniu a
čistenie
6.4.Odkaz na iné oddiely
6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál
Uzatvorte zdroj vytekania produktu, ak je to možné bez rizika. Odstráňte zápalné zdroje.
Zabráňte vytečeniu produktu do kanalizácie alebo do vodných tokov. Zabráňte
hromadeniu produktu v obmedzených priestoroch alebo pod úrovňou terénu.. Nepovolané
osoby musia okamžite opustiť ohrozené priestory. Miesto výronu a okolie, ktoré môže
byť zasiahnuté, treba označiť napr. páskou. Používajte ochranné pomôcky, podľa odd.8.
Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou, zabezpečiť primeranú ochranu očí a rúk.
Vyliaty prípravok je klzký, tiež s vodou vytvára klzký povrch, hrozí nebezpečie
pošmyknutia, pri nezabalenom prípravku
6.1.2.Pre pohotovostný personál
Používajte vhodný ochranný antistatický odev a ochranné protišmykové pracovné
topánky. Použite ochranné rukavice z PVC. a ochranné okuliare. V prípade veľkého
úniku používajte ochrannú masku.
V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dobre vetranie prirodzeným spôsobom
,alebo pomocou technického zariadenia
Zabráňte preniknutiu veľkého množstva produktu do kanalizácie odpadových vôd,
vodných tokov a nádrží.
Využiť všetky možnosti na uzavretie a utesnenie zdroja havárie. Rozliatu zmes ihneď
zasypať, absorbčným materiálom (piesok, infusoriová hlinka, univerzálne absorbčné
materiály).
Spôsob čistenia:
Pozbierať rozliatu kvapalinu pieskom, zeminou, hlinkou, alebo vhodným absorbentom.
Pozbierať voľnú kvapalinu do nepriepustných nádob.
V prípade rozliatia malého produktu , rozliati produkt pozbierať do mopu a opláchnuť
vodou, vytrieť do sucha.
Bezpečné zaobchádzanie – pozri bod 7. Osobné ochranné prostriedky – pozri bod 8. Likvidácia
odpadov
z produktu – pozri bod 13.
ODDIEL 7.ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE:
7.1.Bezpečnostné
opatrenia na bezpečné
zaobchádzanie
7.2.Podmienky na
bezpečné skladovanie
vrátane akejkoľvek
nekompatibility
7.3.Špecifické konečné
použitie(-ia)
So zmesou sa zaobchádza podľa návodu na použitie, ktorý je uvedený na
spotrebiteľskom obale. Dodržujte bežné hygienické a bezpečnostné opatrenia pre prácu
s chemikáliami. Zariadenia, ktoré sa používajú na manipuláciu s prípravkom, musia byť
dobre utesnené .V uzavretých priestoroch je potrebné zabezpečiť dobre vetranie
prirodzeným spôsobom ,alebo pomocou technického zariadenia .Pracovisko musí byť
udržiavané v čistote a únikové východy priechodné .Pri manipulácií sa zakazuje jesť, piť
a fajčiť. Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou.
Skladujte v chladných a dobre vetraných priestoroch. V originálnom balení v suchých,
krytých, dobre vetrateľných skladoch, chránených pred poveternostnými vplyvmi.
Skladovať mimo dosahu zdrojov zapálenia, iskrenia a otvoreného ohňa. Neskladujte spolu
s potravinami. Skladovacia teplota 5°C až 35°C. Chráňte pre deťmi.
prostriedok na pranie
ODDIEL 8. KONTROLY EXPOZÍCIE/ OSOBNÁ OCHRANA
8.1. Kontrolné
parametre
4 z 10
Názov/CAS
Priemerný
NPEL(mg/m3)
Hraničná
Upozornenie
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Názov výrobku:
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
kyselina
octová(kyselina
etánová)
ml.m-3
(ppm)
mg.m-3
10 ppm
kategória
mg.m-3
-
25 mg/ m 3
Expoz.limit
v rámci EÚ
10 ppm 25 mg/m3
Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) pre chemické faktory sú stanovené priemernou
hodnotou a krátkodobou hodnotou. Najvyššie prípustný expozičný limit priemerný predstavuje
časovo vážený priemer koncentrácií nameraných v dýchacej zóne za osemhodinovú pracovnú
zmenu a 40-hodinový pracovný týždeň.
Najvyššie prípustný expozičný limit krátkodobý predstavuje časovo-vážený priemer
koncentrácií nameraných počas 15-minútového referenčného času, ktorému môžu byť
zamestnanci exponovaní kedykoľvek v priebehu pracovnej zmeny (maximálne 4-krát za zmenu
a len pri látkach so systémovým účinkom)
Sodium Laureth Sulfate
Nepriaznivé účinky (DNEL), dlhodobá expozícia
DERMÁLNA :
PRE PRACOVNÍKA DNEL
DNEL =2750 mg/kg/deň
PRE POPULÁCIU:
8.2.Kontroly
expozície
ORÁLNA:
DNEL = 15 mg/kg/deň
INHALAČNÁ:
DNEL = 175 mg/m3
INHALAČNÁ:
DNEL = 52 mg/m3
DERMÁLNA:
DNEL = 1650 mg/kg
/deň
Zabezpečte dostatočné vetranie.
8.2.1.Primerané technické
zabezpečenie
8.2.2.INDIVIDUÁLNE OCHRANNÉ OPATRENIA- OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTR.
Ochrana dýchacích orgánov Zabezpečte dostatočné vetranie. Pri bežných podmienkach
použitia a zodpovedajúcom spôsobe vetrania nie sú kladené
žiadne zvláštne požiadavky
Žiadna – pri bežnom spôsobe použitia podľa návodu
Ochrana očí
Žiadna - pri bežnom spôsobe použitia podľa návodu.
Ochrana rúk
Pri dlhodobejšej manipulácii s prípravkom najmä v
nezriedenej forme sa odporúča použiť ochranné rukavice
8.2.3Kontroly
environmentálnej
expozície
Žiadna – pri bežnom spôsobe použitia podľa návodu
Ochrana tela
Žiadna – pri bežnom spôsobe použitia podľa návodu
Tepelná nebezpečnosť
Zabráňte úniku do kanalizácie, podzemných a povrchových vôd.
Dodržiavajte príslušné predpisy na ochranu životného prostredia obmedzujúce vypúšťanie
škodlivín do vzduchu, vody a pôdy.
8.2.4. Hygienické
opatrenia:
Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. Nepite, nejedzte, ani nefajčite so špinavými rukami.
Umyte si ruky pred tým, ako idete na toaletu. Umyte si ruky vodou a mydlom.
ODDIEL 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhľad:
Zápach:
Prahová hodnota zápachu
pH:
Teplota topenia/tuhnutia (oc):
Počiatočná teplota varu a destilačný rozsah:
Teplota vzplanutia (oc):
Rýchlosť odparovania
Horľavosť (tuhá látka/plyn)
5 z 10
viskózna kvapalina ,farba prispôsobená vôni
vôňa po použitom parfume
nevzťahuje sa
6,0-9,O
nevzťahuje sa
>100
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Názov výrobku:
Horné/dolné limity horľavosti alebo výbušnosti
Tlak pár
Hustota pár
Relatívna hustota
Hustota
Rozpustnosť(rozpustnosti)
Rozdeľovací koeficient n- oktanol /voda:
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Viskozita
Výbušné vlastnosti
Oxidačné vlastnosti
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
1000-1005 kg/m³ pri 20° C
rozpustný vo vode
nevzťahuje sa
nevzťahuje sa
Žiadne údaje nie sú k dispozícii
nie je stanovená
nie je stanovená
nie je stanovená
9.2. Iné informácie : obsah aktívnych látok rozpustných v etanole:
13-16 %
ODDIEL 10.STABILITA A REAKTIVITA
10.1.Reaktivita
10.2.Chemická stabilita
10.3.Možnosť nebezpečných reakcií
Údaje nie sú známe
Prípravok je za bežných podmienok skladovania chemicky stabilný
Žiadne (za normálnych podmienok skladovania a manipuláciu).
10.4.Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5.Nekompatibilné materiály
10.6.Nebezpečné produkty rozkladu
teplotám pod bod mrazu , zmena pH, UV žiarenie,
Žiadne nebezpečné reakcie nie sú známe
Pri horení: pozri bod 5.
ODDIEL 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE :
11.1. Informácie o toxikologických účinkoch:
11.1.2. Zmesi
11.1.2.1. Informácie sa poskytujú o týchto relevantných účinkoch:
a) akútna toxicita
Orálna
pre zmes
Dermálna
Inhalačná
údaje nie sú k dispozícii
údaje nie sú k dispozícii
údaje nie sú k dispozícii
a)b) akútna toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu akútnej toxicity
Orálna potkan LD50, orálna, potkan (mg.kg-1): > 2000
SLOVASOL 458
alebo Neo Gem
257/90
Dermálna
Inhalačná
LD50, dermálna, potkan alebo králik (mg.kg-1): > 5000
Inhalačná
údaje nie sú k dispozícii
údaje nie sú k dispozícii
a)b)c) akútna toxicita
Orálna potkan LD50, orálna, potkan (mg.kg-1): > 2000
Sodium Laureth
sulfate
Dermálna
Inhalačná
b) dráždivosť
6 z 10
LD50, dermálna, potkan alebo králik (mg.kg-1): > 2000
údaje nie sú k dispozícii
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
Oči
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
Pokožka
Dýchacie cesty Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
01.11.2012
-
Číslo revízie Verzia: -
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Názov výrobku:
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
Požitím
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
c) poleptanie/žieravosť
d) senzibilizácia
Pokožka
Dýchacie
cesty
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
e) toxicita po opakovanej dávke
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
f) karcinogenita
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
g) mutagenita
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
h) reprodukčná toxicita
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu
ODDIEL 12.EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE:
12.1.Toxicita
12.1.1. PNEC pre zložky
Sodium laureth sulfate
LC 50 96 hod..ryby ( mg.l -1) :údaj nie sú k dispozícií
EC 50 48 hod. dafnie ( mg. l1): údaj nie sú k dispozícií
IC50 72 hod. riasy mg. l -1): údaj nie sú k dispozícií
Na základe dostupných údajov nie sú splnené kritéria na klasifikáciu.
Odhad koncentrácie, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým účinkom(PNEC):
voda: sladká voda: PNEC = 0,24 mg/l
morská voda: PNEC = 0,024 mg/l
pôda: PNEC = 0,946 mg/kg
ČOV: PNEC = 10 000 mg/l
Zmes obsahuje povrchovo aktívne látky, ktoré vyhovujú nariadeniu Európskej Únie
12.2.Perzistencia a
648/2004/ES o detergentoch
degradovateľnosť
Údaje
nie sú k dispozíci k dátumu revízie KBÚ.
12.3.Bioakumulačný potenciál
12.4.Mobilita v pôde
12.5.Výsledky posúdenia PBT
a vPvB
12.6.Iné nepriaznivé účinky
Rozdeľovací koeficient n- oktanol /voda : testy nie sú k dispozícií k dátumu revízie KBÚ
Povrchové napätie a absorbcia: Údaje nie sú k dispozíci k dátumu revízie KBÚ.
Údaje nie sú k dispozíci k dátumu revízie KBÚ.
Zmes neobsahuje látky , ktoré by boli zaradené ako PBT alebo vPvB
S výrobkom sa má zaobchádzať podľa všeobecne platných bezpečnostných a
hygienických predpisov, aby sa predišlo úniku a následnému znečisteniu životného
prostredia.
ODDIEL 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ
13.1. Metódy spracovania
odpadu
7 z 10
a)
Vhodné metódy pre odstraňovanie látky, alebo zmesi a znečisteného
odpadu
Označený odpad odovzdajte spoločnosti, ktorá má oprávnenie, podľa zákona
o odpadoch
Vyprázdnený obal označený odovzdajte spoločnosti, ktorá má oprávnenie, podľa
zákona o odpadoch
Fyzikálno- chemické vlastnosti, ktoré môžu ovplyvniť spôsob nakladania
s odpadom: Žiadne informácie nie sú k dispozícii
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Názov výrobku:
13.1.1 Zneškodenie
produktu/obalu:
Číslo revízie Verzia: -
01.11.2012
-
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Kódy odpadu/označenie odpadu podľa zoznamu odpadov . Katalógové
číslo odpadu- produktu :
20 0130 Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29
Katalógové číslo odpadu- obalu :
20 01 39 Plasty
b)
13.1.2 Informácie týkajúce sa Odporúčané spôsoby zhodnocovania a zneškodňovania odpadu podľa príloh č. 2 a
3 Zákona č. 409/2006 Z.z.:
spracovania odpadu
D15Skladovanie pred použitím niektorej z činností D1 až D14 (okrem dočasného
uloženia pred zberom na mieste vzniku).
13.1.3 Informácie týkajúce sa Zmes nevylievajte do kanalizácie . Môže zmeniť pH vody.
Znehodnotený výrobok zozbierať, rozpustiť, v nadmernom množstve vody /1:100/
zneškodňovania do
a zlikvidovať.
kanalizácie
Ne sú známe
13.1.4 Iné odporúčania
týkajúce sa zneškodňovania:
14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
14.1.Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3.Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre
užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa
prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a
Kódexu IBC
Nie je nebezpečný tovar v zmysle prepravných predpisov
ODDIEL 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE
15.1.Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného
prostredia
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006
REACH
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní
chemických látok (REACH) Smernica EP a rady č. 121/2006 pozmeňujúca smernicu 67/548EEC
Nariadenie EP a Rady(ES)č 648/2004/ES o detergentoch
Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh
Medzinárodná cestná doprava nebezpečného tovaru ADR
Medzinárodná železničná doprava nebezpečného tovaru RID
Medzinárodná námorná doprava nebezpečného tovaru IMDG
NARIADENIE VLÁDY SR č. 35/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na osobné
ochranné prostriedky
VYHLÁŠKA MZ SR č. 448/2007 o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku
kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií, v platnom znení
ZÁKON č. 409/2006 Z. z. úplné znenie zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
ZÁKON č. 119/2010 Z. z., o obaloch a o zmene zákona č. 2232001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
8 z 10
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Názov výrobku:
01.11.2012
-
Číslo revízie Verzia: -
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z. z. a č. 300/2007 Z. z. O ochrane zdravia zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s
expozíciou s chemickými faktormi pri práci.
Nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z. a č.301/2007 Z. z. O ochrane zdravia zamestnancov pre rizikami súvisiacimi s
expozíciou s karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci
vyhláška MV SR č. 96/2004 Z .z. O proti požiarnej bezpečnosti
zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 309/2007 Z. z.,
Katalógové číslo odpadu: 20 0130
15.2.Hodnotenie chemickej bezpečnosti: pre zmes nebolo vykonané
ODDIEL 16. INÉ INFORMÁCIE
a) Označenie zmien:
KBÚ bola vydaná 1.11.2012. KBÚ je spracovaná podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 453/2010 a podľa
nariadenia Európskeho parlamentu (ES) 1272/2008
b) Skratky a akronymy:
 DNEL- Derived No Effect Level (odvodená koncentrácia látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým
účinkom)
 PNEC – Predicted No Effect Concentration (odhad koncentrácie látky, pri ktorej nedochádza k nepriaznivým
účinkom)
 PBT – látka perzistentná, bioakumulujúca a toxická zároveň
 vPvB – Látka vysoko perzistentná a vysoko bioakumulujúca
:
Znenie R-viet a H-výrokov z bodu 3:
Dráždi pokožku
R38
Riziko vážneho poškodenia očí
R41
Dráždi oči
R36
R 43
Môže spôsobiť senzibilizáciu pri kontakte s pokožkou
R 50
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy
Dráždi kožu
H315
Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu
H317
H318
H 319
H 400
Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Spôsobuje vážne podráždenie očí.
Veľmi jedovatý pre vodné organizmy
c) Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov :
Informácie v Kbú vychádzajú z našich znalostí a skúseno a súčasnej legislatíve. KBÚ bola spracovaná na podkladoch
originálneho bezpečnostného listu od zmesi.
a) Rada týkajúca sa vzdelávania: Bežné školenie pre prácu s chemickými látkami
b) Ďalšie informácie:
Nepoužívajte prípravok na iné účely, ako je odporúčané výrobcom. Údaje uvedené v tejto karte bezpečnostných
údajov odpovedajú súčasnému stavu vedomosti a skúsenosti a sú v súlade s platnými právnymi predpismi.
Nevytvárajú však základ pre akýkoľvek zmluvný vzťah. V prípade použitia prípravku iným spôsobom ako je
doporučované v tejto karte bezpečnostných údajov, výrobca ani dodávateľ nezodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu.
Hodnotenie zmesi bolo vykonané expertným posudkom



9 z 10
Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008:
Výstražné piktogramy: nevyžaduje si
Výstražné slovo: nevyžaduje si
Dráždi pok
Riziko vážn
Dráždi pokož
Môže spôso
Dráždi kožu
Môže vyvo
Spôsobuje v
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
[podľa §6 zákona NR SR č. 67/2010 Z.z. (Chemický zákon), Nariadenia ES 1907/2006 (REACH) a Nariadenia Komisie EU 453/2010 ]
Dátum vydania:
Dátum revízie :
Názov výrobku:


01.11.2012
-
Číslo revízie Verzia: -
RENEX GÉL UNIVERZÁLNY
Výstražné upozornenie: nevyžaduje si
Bezpečnostné upozornenie :
P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu
výrobku.
P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí.
P103 – Pred použitím si prečítajte etiketu
.
Informácia o zložkách v produktoch v zmysle Nariadenie EP a Rady(ES)č 648/2004/ES o detergentoch:
raway.sk
10 z 10
Download

Karta bezpečnostných údajov