OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Dopravná 14, 934 03 L e v i c e
Číslo: T-2012/01788-Ovz-S
LEVICE
Levice: 20.11.2012
Rozhodnutie
Obvodný úrad životného prostredia Levice, ako príslušný orgán štátnej správy ochrany
ovzdušia podľa ustanovenia § 26 odsek 1 zákona číslo 137/2010 Z.z. o ovzduší v platnom
znení (ďalej zákon o ovzduší) a ustanovenia § 3 odsek 2 a 4 zákona číslo 525/2003 Z.z.
o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
konaní vedenom podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
v platnom znení vydáva žiadateľovi
OPPERMANN INDUSTRIAL WEBBING spol. s r.o., Ku Bratke 5, 934 01 Levice
IČO: 36 684 236
súhlas
podľa ustanovenia § 17 odsek 1 písm. f) zákona o ovzduší na inštaláciu 1-komorovej
sušiacej teplovzdušnej pece farbiacej linky č. 3., ktorá bude súčasťou technologického celku
jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „Linky na farbenie textilných pásov
pre priemyselné použitie“.
Podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho
rozvoja SR (ďalej MPZPaRR) číslo 356/2010 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré
ustanovenia zákona o ovzduší, príloha číslo 2, kategorizácia zdroja je nasledovná:
6.
Ostatný priemysel a zariadenia
6.99.2 Ostatné priemyselné technológie, výroby a zariadenia súčasťou ktorých je spaľovanie
paliva s menovitým tepelným príkonom od 0,3 MW do 50 MW
Vymedzenie stacionárneho zdroja:
Podľa ustanovenia § 3 odsek 1 písm. a) zákona o ovzduší stacionárne zdroje sú
vymedzené ako súhrn všetkých zariadení a činností v rámci funkčného celku
a priestorového celku.
Súhlasom sa určujú tieto podmienky:
· Pripraviť návrh prevádzkovej evidencie podľa vyhlášky MPZPaRR SR číslo
357/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na vedenie prevádzkovej
evidencie a rozsah ďalších údajov o stacionárnych zdrojoch znečisťovania a tento
priložiť k žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja.
·
·
·
So žiadosťou o súhlas na trvalé užívanie zdroja predložiť aj samostatnú žiadosť o
schválenie postupu výpočtu množstva emisií zo zdroja aj s návrhom postupu
výpočtu množstva emisií zo zdroja.
K žiadosti o súhlas na trvalé užívanie zdroja znečisťovania priložiť aktualizovaný
prevádzkový poriadok, resp. pokyny obsluhy z hľadiska ochrany ovzdušia.
Pred uvedením zdroja znečisťovania ovzdušia do trvalej prevádzky - počas
skúšobnej prevádzky -, zabezpečiť dobrovoľné oprávnené meranie emisií za
účelom zistenia množstva emitovaných látok na výpočet ročného poplatku za
znečisťovanie ovzdušia pre farbiacu linku č. 3 (acetáty zo sušenia).
Odôvodnenie
Žiadateľ, Oppermann Industrial Webbing, s.r.o., Ku Bratke 5, 934 01 Levice, IČO:
36684236, listom zo dňa 14.11.2012, doručenej na tunajší úrad dňa 14.11.2012, požiadal
Obvodný úrad životného prostredia Levice o vydanie súhlasu na inštaláciu 1-komorovej
sušiacej teplovzdušnej pece farbiacej linky č. 3., ktorá bude súčasťou technologického celku
jestvujúceho stredného zdroja znečisťovania ovzdušia: „Linky na farbenie textilných pásov
pre priemyselné použitie“.
Stručný opis a účel stavby:
Vo výrobnej hale sú inštalované dve linky na nanášanie farieb na textilné pásy na
priemyselné použitie z PES hodvábu.
Prevádzkovateľ sa rozhodol o inštaláciu 1-komorovej sušiacej teplovzdušnej pece farbiacej
linky č. 3., ktorá bude súčasťou technologického celku stredného zdroja znečisťovania
ovzdušia – „Linky na farbenie textilných pásov pre priemyselné použitie“.
Linka č. 3 – bude tvorená vstupným zariadením s vodiacimi dráhami na zavedenie pásov,
ďalej bude nasledovať odvíjacie zariadenie, za ktorým budú pásy vedené cez nanášacie valce
s tvrdiacim prípravkom (Versolit H) a prítlačné valce do priestoru na zasušenie.
Na linke č. 3 bude prebiehať sušenie v teplovzdušne ohrievanom tuneli – 1-komorovej
sušiacej peci. Komora je vybavená horákom na ZPN s menovitým tepelným príkonom 100
kW. Ohrievaným médiom budú spaliny zmiešané so vstupujúcim vzduchom vháňaným za
spaľovacou komorou horáka do prúdu spalín bočným otvorom resp. ventilátorom, tak aby
bola zabezpečená požadovaná teplota zasušenia a fixácie pigmentu na výrobok.
V komore budú pásy vedené v niekoľkých otáčkach na zabezpečenie potrebnej doby
fixácie. Teplý prúd bude vháňaný do spodnej časti komory a bude vedený cez systém lamiel
na vertikálne vedený materiál a smerom do hornej časti komory, kde sa časť prúdu bude
vracať na ohrev a časť bude vedená potrubím (výduchom) von do ovzdušia. Linka č. 3 je
opatrená 6 dráhami.
Za sušiacou a fixačnou komorou bude inštalovaná pečiatkovacia linka, ktorá bude slúžiť
ako občasné pracovisko, na ktorom bude možné nanášať farebné nápisy na pásy podľa
požiadaviek zákazníka. Spotreba farby na pečiatkovanie bude 0,1 litra na 1 km pásu.
V prípade, že budú značkované všetky vyrobené pásy (1 800 km za rok), bude spotreba farby
na pečiatkovanie 180 litrov za rok (1896 kg/rok). Pri obsahu propanolu max. 2,5% bude
spotreba organických rozpúšťadiel na značkovanie 4,725 kg/rok.
Členenie zdroja po vykonanej zmene:
Linky na farbenie textilných pásov sa skladajú z technologickej časti:
- farbiace linky – T1: linka 1 – 3 – komorová
T2: linka 2 - 3 - komorová
T3: linka č. 3 – 1-komorová linka, súčasťou ktorej je aj nanášanie
nápisov na pásy (pečiatkovanie)
a z energetickej časti:
- plynový ohrev sušiacich komôr farbiacich strojov
- E1: ohrev linky 1 s menovitým tepelným príkonom 0,656 MW
- E2: ohrev linky 2 s menovitým tepelným príkonom 0,656 MW
- E3: ohrev linky č. 3 s menovitým tepelným príkonom 0,100 MW
Sumárny tepelný príkon za energetickú časť:
1,412 MW
Časti zdroja vo vzťahu k uplatňovaniu emisných limitov: (§ 4 odsek 2 vyhlášky MPŽPa RR
SR č. 356/2010 Z.z.)
Technologická časť:
T3a: linka č. 3 – 1-komorová linka
6.
Ostatný priemysel a zariadenia
6.99 a) súčasťou technológie je spaľovanie paliva s menovitým tepelným príkonom
MW
6.99
Malý zdroj – prahová kapacita pre malý zdroj znečisťovania ovzdušia je do
0,3 MW
T3b: Pečiatkovanie nápisov na pásy
6.
Ostatný priemysel a zariadenie
6.7
Polygrafia podľa projektovanej spotreby organických rozpúšťadiel v t za rok:
g) ostatné polygrafické techniky
prahová spotreba pre malý zdroj: < 0,6 ton OR za rok
6.7 g)
Malý zdroj – projektovaná spotreba OR: cca 0,005 t/rok
Vymedzenie stacionárneho zdroja:
Ak ten istý prevádzkovateľ v rámci jedného funkčného a priestorového celku prevádzkuje
viac technologických liniek alebo výrobných zariadení, ktoré sa označujú spoločným číslom
kategórie, ich kapacity sa na účely začlenenia stacionárneho zdroja sčítajú.
V prípade ak také zariadenie alebo činnosť znečisťujúce ovzdušie by samostatne bol
zaradený podľa prahovej kapacity ako malý zdroj, a je súčasťou stredného zdroja, je taktiež
vymedzený ako stredný zdroj znečisťovania ovzdušia, je vymedzený ako súhrn všetkých
zariadení a činnosti v rámci funkčného celku a priestorového celku.
Používané materiály na farbiacej linke č 3:
Colorfin Schwarz SCH – 900/6
Versolit H
Palivo: ZPN z centrálneho rozvodu.
Charakter prevádzky: bude diskontinuálny, počas prevádzky emisne stabilný. Zariadenie
bude využívané občasne, poľa potrieb, resp. požiadaviek zákazníka, na nanášanie malých
nápisov a znakov na povrch vyrobených pásov.
Odlučovacie zariadenie na farbiacej linke č. 3 nie je inštalované.
Vymedzenie znečisťujúcich látok ( linka č. 3: – 1 sušiaca komora + plynový horák a sušenie
pásov) :
V odpadových plynoch odchádzajúcich z procesu spaľovania paliva ZPN dochádza
k tvorbe emisií TZL (tuhé znečisťujúce látky), SOx (oxidy síry, vyjadrené ako oxid siričitý),
NOx ( oxidy dusíka, vyjadrené ako oxid dusičitý), CO ( oxid uhoľnatý) a TOC, VOC –
acetáty.
Pri pečiatkovaní nápisov na pásy budú emitované fugitívne emisie: VOC – alkylalkoholy.
Emisné limity:
Emisné limity pre zariadenia s menovitým tepelným príkonom ˂ 0,3 MW:
V zmysle bodu 1.3.4 prílohy č. 4 k vyhláške číslo 356/2010 Z.z. na odpadové plyny zo
spaľovania zemného plynu v zariadeniach s menovitým tepelným príkonom ˂ 0,3 MW sa
emisné limity neuplatňujú.
Platia pre ne požiadavky podľa bodu 1.10 vyhl. č. 356/2010 Z.z.. Emisie z takýchto zariadení
musia zodpovedať požiadavkám podľa technických noriem a iných obdobných špecifikácií,
ktoré sa na príslušné zariadenia vzťahujú.
Preukázanie emisných limitov pre zariadenia s menovitým tepelným príkonom ˂ 0,3 MW :
Nevyplýva z právnych predpisov.
Obvodný úrad životného prostredia Levice po preskúmaní predloženej žiadosti
a príslušných podkladových materiálov, dospel k záveru, že navrhované riešenie zdroja
znečisťovania ovzdušia spĺňa požiadavku voľby najlepšej dostupnej techniky a výhodnosti
daného riešenia z hľadiska ochrany ovzdušia a je reálny predpoklad, že zdroj bude spĺňať
podmienky a kritériá vyplývajúce z právnych predpisov ochrany ovzdušia, ktoré sú
nevyhnutné na povolenie stavby zdroja a jeho následnú prevádzku.
Na základe týchto skutočností zistených v konaní, bolo rozhodnuté tak, ako je to
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.
Žiadateľ nemal v konaní žiadne námietky a nepredložil žiadne vyjadrenia k podkladom
rozhodnutia.
Upozornenie:
V § 15 odsek 1 zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší sú ustanovené povinnosti
prevádzkovateľa zdroja znečisťovania ovzdušia, z ktorých upozorňujeme najmä na:
· k uvedeniu zdroja znečisťovania ovzdušia do prevádzky sa vyžaduje, aby tunajší úrad
vydal súhlas potrebný na užívanie zdroja.
K žiadosti o vydanie tohto súhlasu je potrebné predložiť:
- doklad o výsledku oprávnenej technickej činnosti.
· Plánovaný termín vykonania oprávnenej technickej činnosti oznámiť príslušnému
obvodnému úradu životného prostredia a inšpekcii v súlade s ustanovením § 15 odsek
1 písm. r) zákona o ovzduší.
Žiadateľ v zmysle položky 162 písm. aa), zákona číslo 145/1995 Z.z. o správnych
poplatkoch v platnom znení, uhradil správny poplatok v kolkových známkach vo výške 30 €.
Poučenie:
Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zákona číslo 71/1967 Zb. v znení
neskorších predpisov o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa
doručenia rozhodnutia na Obvodný úrad životného prostredia Levice. Včas podané odvolanie
má odkladný účinok.
Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.
Ing. Adriána Chrenová
Prednostka OUŽP Levice
Doručuje sa:
OPPERMANN INDUSTRIAL WEBBING s.r.o.
Ku Bratke 5
934 01 Levice
Download

Obvodný úrad životného prostredia L e v i c e