Karta bezpečnostných údajov (podľa Prílohy I Nariadenia Komisie 453/2010/EC) 17.06.2013 Dátum vypr acovania 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU Identifikátor pr oduktu Chemický názov/Synonymá: Obchodný názov: CAS: EINECS/ELINCS: Registračné číslo Identifikované použitia: Neodpor účané použitia: ­ Antibac dezinfekcia rúk (kvapalina) ­ ­ ­ Spotrebiteľské použitie: biocíd PT1 Použitie ako biocídny výrobok typu PT3, PT5, PT6, PT8, PT9, PT10, PT11, PT12, PT18, PT19, PT20, PT22 Valin s.r.o Pri Celulózke 1376 010 01 Žilina Slovensko +421 41 507 44 10 ­ [email protected] 02/54774166 Národné toxikologické informačné centrum Dodávateľ KBU Ulica, č.: PSČ: Obec/Mesto: Štát: Telefón: Fax: E­mail: Núdzové telefónne číslo: 2. IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČENSTIEV Klasifikácia zmesi podľa § 45 zákona č. 67/2010 Pr vky označovania Symbol výstr ažné upozor nenia Bezpečnostné upozor nenia Iná nebezpečnosť F R:11 Veľmi horľavý R11 Veľmi horľavý S(2) Uchovávajte mimo dosahu detí S16 Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia – Zákaz fajčenia S23 Nevdychujte pary S46 V prípade požitia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. S56 Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu Účinné látky: etanol 587 g/kg propán­2­ol 87 g/kg 3. ZLOŽENIE / INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH Názov Koncentr ácia CAS etanol 50 ­ 80 % 64­17­5 propán­2­ol 5 ­ 10 % 67­63­0 propán­1­ol < 5 % 71­23­8 glycerín 1 – 5 % 56­81­5
Strana 1 z 6 EC/NLP Registračné číslo Symbol Klasifikácia R­vety H výr oky Signálne slovo Najvyššie pr ípustné expozičné limity PBT/vPvB Iné 200­578­6 200­661­7 200­746­9 200­289­5 F F, Xi F,Xi ­ GHS02,05,07 Horľ.kvap. 2 Pošk.oči 1 Tox.cieľ. vn.org. jedn. 3 11­41­67 H225 H318 H336 Nebezpečenstvo ­ ­ ­ ­ ­ ­ GHS02 Horľ.kvap.2 GHS02, 07 Horľ.kvap.2 Dráždi oči 2 Tox.cieľ.vn.org. jedn. 3 11 11­36­67 H225 H225 H319 H336 Nebezpečenstvo Nebezpečenstvo NPEL NPEL ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ NPEL 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI Vdychovanie Zabezpečte čerstvý vzduch. V prípade ťažkostí – ak sa objavia stavy omámenosti ­ kontaktujte lekára. Opláchnite oči veľkým množstvom tečúcej vody. Ak dráždenie Oči pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc. Umyte podráždenú pokožku dôkladne vodou. Pokožka Nevyvolávajte zvracanie. V prípade požitia okamžite vyhľadajte Požitie lekársku pomoc a ukážte etiketu balenia. Najdôležitejšie príznaky a Vysoké koncentrácie výparov spôsobujú podráždenie dýchacích ciest a môžu mať až narkotické účinky. Môže spôsobovať vysúšanie pokožky. V prípade požitie účinky, akútne aj môže spôsobiť zdravotné problémy. oneskor ené Pri ťažkostiach po vdýchnutí výparov alebo po náhodnom požití okamžite Potr eba okamžitej lekár skej star ostlivosti a kontaktujte lekára. osobitného ošetr enia Opis opatrení pr vej pomoci 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA Hasiace pr ostr iedky Osobitné ohr ozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi Rady pre hasičov vhodné pena odolná voči alkoholu, prášok ,oxid uhličitý. nevhodné prúd vody Pri horení vznikajú plyny, ktoré obsahujú oxid uhoľnatý a oxid uhličitý. Pary tvoria so vzduchom výbušnú zmes. Ochranný odev, samostatný dýchací prístroj. Ohrozené nádoby a tiež skladovacie priestory chladiť vodnou hmlou a podľa možnosti čo najskôr odstrániť z ohrozeného priestoru. 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ Osobné bezpečnostné opatr enia, ochr anné vybavenie a núdzové postupy Pre únik zo zamoreného priestoru použite masku s filtrom proti organickým Individuálne ochr anné parám a plynom. Zákaz fajčiť. Zabráňte kontaktu s pokožkou, zasiahnutiu očí opatr enia, osobné a znečisteniu odevu. Používajte ochranné pracovné prostriedky. Nebezpečenstvo ochr anné pr ostr iedky pošmyknutia, rozliatu látku ihneď odstrániť. Zákaz fajčiť a pracovať s otvoreným ohňom a žeravými materiálmi. Používať neiskriace náradie, vypnúť elektrické stroje, odstrániť ľahko zápalné látky a všetky potenciálne zdroje požiaru. V mieste úniku sa môžu zdržovať len osoby, ktoré sa podieľajú na záchranných prácach. Zdržujte sa, pokiaľ je to možné na náveternej strane. Veľmi horľavý. Horľavina I. triedy. Tepelná nebezpečnosť Zabráňte preniknutiu veľkého množstva koncentrovaného produktu do kanalizácie
Bezpečnostné opatr enia Strana 2 z 6 pr e životné pr ostr edie Metódy a materiál na zabr ánenie šír eniu a vyčistenie Odkaz na iné oddiely a tiež do povrchových vôd. Uniknutý prípravok zasypať nehorľavým absorbčným materiálom (piesok, infusoriová hlinka, univerzálne absorbčné materiály). Kontaminovaný absorbent uložiť do dobre uzatvorených nádob a zlikvidovať v spaľovni odpadov Osobné ochranné prostriedky: pozri bod 8 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE Zabráňte kontaktu s očami. Nevdychujte pary. Zabezpečte dôkladné vetranie uzatvorených priestorov. Nepoužívajte v blízkosti otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite! Používajte náradie určené pre výbušné prostredie. Zabezpečiť pracovisko proti vzniku elektrostatického náboja. Podmienky na bezpečné Uchovávajte v pôvodnom balení, tesne uzatvorené a na dobre vetranom mieste skladovanie vrátane mimo dosahu zdrojov vznietenia a tepla. akejkoľvek nekompatibility Výpary sú ťažšie ako vzduch – môžu tvoriť výbušné v zmesi so vzduchom. biocídny prípravok – kvapalina na dezinfikovanie rúk Špecifické konečné použitie(­ia) Bezpečnostné opatr enia na bezpečné zaobchádzanie 8. KONTROLA EXPOZÍCIE / OSOBNÁ OCHRANA Kontr olné par ametr e Kontr oly expozície NPEL (mg/m 3 ) Pozn: Pr iemer ný Kr átkodobý etanol 64­17­5 960 1920 ­ propán­2­ol 67­63­0 500 1000 ­ 56­81­5 glycerín 10 ­ ­ Ochrana očí/tvár e: nutná pri práci s veľkými objemami ­ použite ochranné okuliare (EN 166) Ochrana pokožky: nie je nutná Ochrana dýchacích ciest: pri dlhodobej expozícii alebo pri prekročení hodnôt NPEL a nedostatočnom vetraní použite vhodný respirátor (s filtrom proti organickým výparom – typ A) Názov CAS 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI 9.1 Infor mácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach kvapalina Fyzikálny stav bezfarebná Far ba podľa použitého parfumu Zápach nie je Pr ahová hodnota zápachu nestanovené pH < ­20 Teplota topenia/tuhnutia [°C] 78 Počiatočná teplota var u a destilačný r ozsah [°C] < 21 (metóda PMCC) Teplota vzplanutia [°C] nestanovená Rýchlosť odpar ovania horľavina I. triedy Hor ľavosť nestanovená Teplota samovznietenia [°C] nestanovená Teplota r ozkladu [°C] 2,5 obj.% Dolný limit výbušnosti 19 obj.% Hor ný limit výbušnosti nestanovené Oxidačné vlastnosti nestanovené Tlak pár [hPa] > 1 ( vzduch – 1) Hustota pár 0,85 Relatívna hustota [g.cm ­3 ] ­1 veľmi dobre miešateľný
Rozpustnosť vo vode [g.l ] Strana 3 z 6 Rozpustnosť v r ozpúšťadlách [g.l ­1 ] Rozdeľovací koef. n­okt./voda Viskozita 9.2 Iné infor mácie nestanovená nestanovený nestanovená ­ 10. STABILITA A REAKTIVITA Reaktivita Chemická stabilita Možnosť nebezpečných reakcií Podmienky, ktor ým sa tr eba vyhnúť Nekompatibilné materiály Nebezpečné pr odukty r ozkladu Údaje nie sú známe Stabilný za odporúčaných podmienok používania a skladovania Údaje nie sú známe Vysoká teplota, zdroje vznietenia, priame slnečné žiarenie, koncentrácia v medziach výbušnosti. silné oxidačné činidlá, ,hliník Pri požiari: pozri bod 5. 11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Akútna toxicita LD50 Or álna Der málna Inhalačná Údaje nie sú k dispozícii Údaje nie sú k dispozícii Údaje nie sú k dispozícii Chr onická toxicita Údaje nie sú k dispozícii Žier avé vlastnosti Údaje nie sú k dispozícii Dr áždivosť Údaje nie sú k dispozícii Oči Údaje nie sú k dispozícii Pokožka Dýchacie cesty Údaje nie sú k dispozícii Senzibilizujúce vlastnosti Údaje nie sú k dispozícii Pokožka Dýchacie cesty Údaje nie sú k dispozícii Mutagenita nie je dôkaz Repr odukčná toxicita nie je dôkaz Karcinogenita nie je dôkaz Aspir ačná toxicita Údaje nie sú k dispozícii 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Toxicita pre vodné or ganizmy Per zistencia a degr adovateľnosť Bioakumulačný potenciál Mobilita v pôde Výsledky posúdenia PBT a vPvB Iné údaje Údaje pre zmes nie sú k dispozícii Biologická odbúrateľnosť: ľahko odbúrateľný Údaje pre zmes nie sú k dispozícii Údaje pre zmes nie sú k dispozícii Údaje pre zmes nie sú k dispozícii ­ 13. OPATRENIA PRI ZNEŠKODŇOVANÍ Metódy spr acovania odpadu Odpad a kontaminované absorbčné materiály likvidovať ako ostatný odpad v súlade so zákonom č. 223/2001 o odpadoch. Na spaľovanie použiť povolené zariadenie (spaľovňu). Zatriedenie podľa Katalógu odpadov: 07 07 04 Použité obaly môžu byť po vypláchnutí nadbytkom vody odovzdané do separovaného zberu. 14. INFORMÁCIE O DOPRAVE
Strana 4 z 6 Číslo OSN Spr ávne expedičné označenie OSN Tr ieda(­y) nebezpečnosti pre dopr avu Obalová skupina Nebezpečnosť pre životné pr ostr edie Osobitné bezpečnostné opatr enia pre užívateľa Dopr ava hr omadného nákladu 1987 ALKOHOLY, I. N. 3. F1 II Nie je. Bezpečnostná značka: 3 Obmedzené množstvo: LQ4 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Nar iadenia/pr ávne predpisy špecifické pr e látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdr avia a životného pr ostr edia Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení niektorých smerníc Nariadenie Komisie č. 453/2010 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie EP a Rady 1907/2006 REACH Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí Zákon NR SR č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh Výnos MHSR č. 3/2010 na vykonanie zákona č. 67/2010 Z. z. o uvedení chemických látok a zmesí na trh Nariadenia vlády SR č.355/2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení Nariadenia vlády SR č.471/2011 Vyhláška MVSR č. 96/2004, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých kvapalín, ťažkých vykurovacích olejov a rastlinných a živočíšnych tukov a olejov Obmedzenia podľa Nar iadenia 552/2009 (príloha XVII Nar iadenia EP a Rady REACH č. 1907/2006): 40. Látky, ktor é spĺňajú kr itériá hor ľavosti v smernici 67/548/EHS a sú klasifikované ako horľavé, veľmi horľavé alebo mimoriadne horľavé, bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, alebo nie. 1. Nesmú sa použiť ako látky alebo v zmesiach v aerosólových rozprašovačoch určených pre širokú verejnosť na zábavné a ozdobné účely, ako napr. ­kovový lesk určený hlavne na ozdobné účely, ­umelý sneh a inovať, ­žartovné vankúšiky, ­aerosóly vytvárajúce bláznivé stuhy, ­imitácie exkrementov, ­trúbky na zábavné stretnutia a večierky, ­dekoratívne vločky a peny, ­umelé pavučiny, ­páchnuce bomby. 2. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie iných ustanovení Spoločenstva o klasifikácii, balení a označovaní látok, musia dodávatelia pred uvedením na trh zabezpečiť, aby bol na obaloch takýchto aerosólových rozprašovačov uvedený viditeľne, čitateľne a nezmazateľne nápis: „Len na odborné použitie.“ 3. Na základe výnimky sa odseky 1 a 2 nevzťahujú na aerosólové rozprašovače uvedené v článku 8 ods. 1a smernice Rady 75/324/EHS (**). 4. Aerosólové rozprašovače uvedené v odsekoch 1 a 2 sa nesmú uviesť na trh, pokiaľ nespĺňajú uvedené požiadavky. Látky zahr nuté v Zozname kandidátskych látok (SVHC) podľa Nariadenia EP a Rady č. 1907/2006 REACH: žiadne Hodnotenie chemickej bezpečnosti: hodnotenie nebolo pre zmes vykonané 16. INÉ INFORMÁCIE
Strana 5 z 6 Dôvod r evízie: ­ Znenie R­viet a H­výr okov z bodu 3: R11 Veľmi horľavý R36 Dráždi oči R41 Riziko vážneho poškodenia očí R67 Pary môžu spôsobiť ospalosť a závrat H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Orientačná klasifikácia zmesi podľa nar iadenia č.1272/2008 CLP: Nebezpečenstvo H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary Opatrenia pre obal pr i uvedení do malospotr ebiteľskej siete: Hmatový trojuholník pre ľudí s poruchou zraku Uzáver, ktorý sa po prvom otvorení neopraviteľne poškodí
Strana 6 z 6 
Download

kvapalina