WOLFIN
Pre najvyššie nároky
HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM PLOCHÝCH STRIECH A STAVIEB
ST R E C HA BE Z S TA ROS T Í
WOLFIN
INOVÁCIA VYCHÁDZAJÚCA Z TRADÍCIE
WOLFIN
MNOHO REFERENCIÍ – JEDEN SYSTÉM
Allianz Arena, Mníchov
Olympijský skokanský mostík, Garmisch-Partenkitchen
WOLFIN – KOMPETENTNÝ A INOVAČNÝ PARTNER
PRE VŠETKY ÚLOHY TÝKAJÚCE SA HYDROIZOLÁCIÍ
WOLFIN je, s viac než 60 mil. m2 aplikovaných plastových strešných
pásov a hydroizolačných fólií po celom svete a vo všetkých klimatických zónach, viac ako päť desaťročí jedným z popredných výrobcov hydroizolačných systémov pre ploché strechy a stavby v rámci
Európy. Projektanti, spracovatelia, stavebníci, investori a znalci po
celom svete dôverujú inovačným výrobkom s dlhou životnosťou,
ktoré WOLFIN Bautechnik vyrába na účely sanácie i do novostavieb.
Výrobky s dobrou spracovateľnosťou udávajú v medzinárodnom
meradle trend pre trvácne, hospodárne a dobre spracovateľné hydroizolačné systémy naviazané na modernú výrobnú technológiu.
Stálou prioritou je pri tom vysoký štandard kvality a ekologické správanie sa. Pásy WOLFIN sú recyklovateľné. Plastové strešné
a hydroizolačné pásy WOLFIN nachádzajú uplatnenie na plochých
2
Hlavná stanica, Berlín
Škola v mestskej časti Riedberg - Frankfurt
strechách, ale aj ako hydroizolácie stavieb podľa DIN 18195 a pri
zhotovovaní špeciálnych hydroizolácií (v Nemecku napríklad na základe zákona o hospodárení s vodou). Rozsiahla ponuka služieb je
ďalším dôkazom know-how a kompetentnosti firmy WOLFIN Bautechnik.
WOLFIN SA ZAVIAZAL CHRÁNIŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Naši zákazníci majú v mnohých krajinách Európy možnosť úplne
jednoduchým spôsobom využívať systém ROOFCOLLECT (napr.
v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Holandsku a Francúzsku). Ak sa
pri sanovaní objektu použijú výrobky WOLFIN Bautechnik, staré vytriedené plastové strešné a hydroizolačné fólie sa dajú odovzdať.
Preberá ich firma Interseroh.
EAM, Kassel
Budova Ríšskeho snemu, Berlín
Galéria, Štutgart
OBSAH
WOLFIN oblasti použitia
4
WOLFIN charakteristické znaky kvality
6
WOLFIN pri sanácii
8
WOLFIN plastové strešné a hydroizolačné pásy
WOLFIN IB a IB/W
WOLFIN M
WOLFIN GWSK, GWSK E a GWSK DA
CE údaje o výrobkoch
Odolnosť pásov proti chemikáliám WOLFIN
10
14
16
20
21
WOLFIN systémové prvky
WOLFIN systémové príslušenstvo
WOLFIN systémové prvky z ušľachtilej ocele
WOLFIN poplastované plechy
22
24
26
WITEC pásové systémy
28
WOLFIN Flex
30
3
HYDROIZOLÁCIA NA VŠETKÝCH ÚROVNIACH
PRE TRVALO BEZPEČNÚ HYDROIZOLÁCIU
MOŽNOSTI POUŽITIA SYSTÉMU
WOLFIN
3
2a
1
2b
4
8
5
9
6
7
SLUŽBY WOLFIN:
• sanačné návrhy pre konkrétne objekty
• výkazy výkonov
• výkresy detailov, CAD
• výpočty vlhkostných hodnôt
• výpočty zaťaženia vetrom
• zaškolenie spracovateľov
• dozorovanie objektu
• a pod.
7
SPRÁVNY PRODUKT PRE KAŽDÚ OBLASŤ POUŽITIA
A KAŽDÝ SPÔSOB KLADENIA
WOLFIN IB
WOLFIN M
✔
✔
2a Hydroizolácia plochej strechy s voľným alebo lepeným kladením pod štrk
✔
✔
✔
✔
2b Hydroizolácia plochej strechy s voľným alebo lepeným kladením pod vegetačnú vrstvu
✔
✔
✔
✔
1 Hydroizolácia plochej strechy s obnaženým lepeným kladením
3 Voľné kladenie, mechanicky kotvené
WOLFIN GWSKDA
✔
4 Hydroizolácia balkónov a terás podľa smerníc platných pre ploché strechy
a podľa DIN 18195, časť 5
✔
✔
✔
5 Hydroizolácia miestností s mokrou prevádzkou podľa DIN 18195, časť 5
✔
✔
✔
6 Hydroizolácia stropov pivníc umiestnených pod dvorom a parkovacích plôch
viacpodlažných parkovísk podľa DIN 18195, časť 5 (PYE)
✔
7 Hydroizolácia pivničných základových dosiek a pivničných stien podľa DIN 18195, č 4
✔
✔
✔
8 Hydroizolácie podľa Zákona o hospodárení s vodou (§ 19),
napr. hydroizolácia miestnosti na umiestnenie nádrží)
✔
9 Hydroizolácia priemyselných kuchýň
✔
✔
✔
✔
✔
10 Hydroizolácia vodných záhrad
4
WOLFIN GWSK
5
WOLFIN STREŠNÝ A HYDROIZOLAČNÝ SYSTÉM
WOLFIN CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KVALITY
WOLFIN JE ZÁRUKOU
MAXIMÁLNEJ KVALITY
PO CELÝ ROK NEZMENENÉ VLASTNOSTI
Pásy WOLFIN sa z hľadiska receptúry už desaťročia vyrábajú s rovnakými vlastnosťami. Vďaka vynikajúcej receptúre a rovnomernej
kvalite výroby dozorovanej nezávislou inštitúciou nie sú potrebné
zmeny receptúry zamerané na zlepšenie pružnosti pásov a spracovania podmienené striedaním ročných období (leto/zima).
VYNIKAJÚCA ODOLNOSŤ PROTI BITÚMENU
Odolnosť pásov WOLFIN proti bitúmenu je medzi plastovými strešnými a izolačnými pásmi jedinečná. Nezávislé skúšky presvedčivo
dokazujú, že ich odolnosť ďaleko prekračuje požiadavky príslušnej
normy. WOLFIN nevykazuje prakticky žiadne zmeny (napúčanie alebo úbytok hmoty).
TRVALO DOBRÁ SPRACOVATEĽNOSŤ
Možnosť zvárania aj po vystavení poveternostným vplyvom. Na povrchu plastových a kaučukových pásov sa pod vplyvom UV-žiarenia
vytvorí zoxidovaná vrstva, ktorá sa pred homogénnym zváraním
dá často odstrániť len s veľkou námahou. Pásy WOLFIN sa počas
svojej celej životnosti dajú zvárať tekutým zváraním a horúcim
vzduchom, lebo prípadnú oxidačnú vrstvu možno odstrániť úplne
jednoducho.
Výhody sú jednoznačné:
• Medzi pásy WOLFIN a bitúmenové (asfaltové) pásy netreba
použiť separačnú vrstvu. Či ide o nový alebo o starý bitúmen,
WOLFIN s ním môže byť v priamom kontakte:
HODNOTY A EKOLÓGIA:
MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM
Pásy WOLFIN sú extrémne odolné proti chemikáliám.WOLFIN je
napr. odolný proti kerozínu, olejom a mazivám, kyseline siričitej
a 85% kyseline mliečnej (dôležité pri izoláciách kuchýň). WOLFIN
IB/W má certifikát DIBt Berlin Z-59.21-8. (zoznam schválených chemikálií podľa Zákona na ochranu vôd treba vyžiadať osobitne) na
hydroizoláciu záchytných nádrží a priestorov kvapalín ohrozujúcich
vodu.
HOMOGÉNNY V CELOM PRIEREZE
Pásy WOLFIN sú jednovrstvové, úplne homogénne vysokopolymérne strešné a hydroizolačné pásy podľa DIN EN 13956 a DIN EN
13967. Pásy značky WOLFIN neobsahujú zmäkčovadlá. Podiel vysokopolymérnych látok prekračuje 94%.
Pásy WOLFIN neobsahujú plnivá a ani látky, ktoré by sa pri stálom
vystavení účinkom vody mohli z nich vymývať. Vďaka svojej jedinečnej receptúre sa pásy WOLFIN vyrábajú bez pridania ďalších látok
znižujúcich horľavosť. Máme k dispozícii aktuálne skúšky vykonané
na asi 25 rokov starom páse WOLFIN, použitom pri zaťažení povrchu, ktoré nepreukazujú žiadne odchýlky od pôvodných fyzikálnych
hodnôt. Pás teda nestarne. Podľa potreby možno nahliadnuť do
týchto skúšobných výsledkov.
SKÚSENOSTI 50 ROKOV – PO CELOM SVETE
VO VŠETKÝCH KLIMATICKÝCH ZÓNACH
Pásy WOLFIN sa úspešne použili v oblasti hydroizolácie striech a stavieb, či pri sanáciách alebo do novostavieb, počas viac než 50 rokov
v rozsahu viac než 60 miliónov m2 na všetkých kontinentoch sveta;
či voľne uložené, mechanicky ukotvené, lepené, pod vegetačnými
vrstvami alebo inými vrstvami so zaťažením povrchu.
WOLFIN a bitúmen v priamom kontakte.
• Fluxové oleje sa uvoľňujú a prechádzajú cez pás WOLFIN
a nepoškodia ho.
Fluxové oleje sa uvoľňujú, ale WOLFIN nepoškodia.
• Bitúmen na topánkach a na odeve remeselníkov
WOLFIN nepoškodí.
• Emisie z elektrární, oceliarní, áut a komínov WOLFIN nepoškodia.
• WOLFIN nepoškodí ani asfaltový a bitúmenový prach,
ktorý vzniká pri recyklovaní materiálu vozovky.
WOLFIN JE...
ODOLNÝ PROTI PRERASTANIU KOREŇOV
ODOLNÝ PROTI MIKRÓBOM
ODOLNÝ PROTI ČERVENÝM RIASAM
Odolnosť proti prerastaniu koreňov výrobkov WOLFIN bola otestovaná v rámci viacročnej skúšky na základe prísnych kritérií metódy FLL (Výskumná spoločnosť
pre krajinný rozvoj) a výroby WOLFIN v nej úspešne obstáli. Skúsenosti s hydroizoláciou a odolnosťou proti prerastaniu koreňov značky WOLFIN sa opierajú o
skúsenosti z praxe viac než 45 rokov.
Vo vrstve usadených nečistôt, v štrku a v mlákach sa rozmnožujú mikróby
a baktérie. WOLFIN je odolný proti nim. WOLFIN nepotrebuje v receptúre
cielenú ochranu proti mikróbom. Či v nechránenom stave, pod zaťaženým
povrchom alebo pod vegetačnou vrstvou – receptúra WOLFIN je len jedna.
V mlákach na streche vznikajú červené riasy. WOLFIN je odolný proti červeným riasam a povlakovým vrstvám. Ani humusové kyseliny a ílové zložky
nepredstavujú problém pre tieto vysokokvalitné pásy.
WOLFIN bezpečne zabráni zakoreneniu náletovej zelene.
6
7
WOLFIN PRI SANÁCII
WOLFIN PRI SANÁCII
NETREBA OKAMŽITE BÚRAŤ!
Vlhkosť v tepelnej izolácii - v zimnom období to nie je nič nezvyčajné a do určitej miery nepredstavuje ani žiadny problém. Na tému
„Kondenzovanie vodnej pary v konštrukčných prvkoch“ totiž DIN
4108, časť 3 uvádza: „Kondenzovanie vodnej pary v konštrukčných prvkoch nie je škodlivé, keď zvyšovanie obsahu vlhkosti
v stavebných a tepelnoizolačných materiáloch neohrozuje tepelnú
ochranu a stabilitu konštrukčných prvkov. Tieto predpoklady sú
dané pri splnení nasledujúcich podmienok:
ŠPECIALISTA
PRE SANÁCIE
a) Voda, ktorá vznikla počas zimného obdobia vo vnútri konštrukčného prvku musí mať možnosť odpariť sa do vonkajšieho
prostredia počas letného obdobia.
Správnosť tejto metódy potvrdzujú aj stavební fyzici. Napríklad stavebný úrad v Hamburgu už pred niekoľkými rokmi vydal brožúru,
v ktorej výslovne odporúča zachovať vlhkú tepelnú izoláciu pri sanácii.
ŠETRIŤ NÁKLADY, ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A PRÍRODNÉ ZDROJE
WOLFIN výrazne zníži náklady sanácie strechy, lebo sa dá ušetriť
drahé búranie a zneškodenie odpadu. A predchádzanie vzniku stavebného odpadu odbremení aj životné prostredie.
Tak prečo kompletne zbúrať? Vsaďte na pridanú tepelnú izoláciu s hydroizoláciou zo strešných a hydroizolačných pásov
a systémových prvkov WOLFIN.
b) Nesmie dôjsť k porušeniu stavebných materiálov, ktoré sa dostanú do kontaktu so skondenzovanou vodnou parou (napr.
účinkom korózie, húb).
c) Pri nasiakavých vrstvách strešných a stenových konštrukcií
množstvo skondenzovanej vodnej pary nesmie prekročiť celkove 1,0 kg/m2.“
Univerzitná klinika, Münster
WOLFIN VYSUŠÍ MOKRÉ STREŠNÉ VRSTVY
WOLFIN je najviac difúzne priepustný plastový strešný a hydroizolačný pás na trhu. Ako jediný dosahuje hodnotu μ len 13.000 (zodpovedá hodnote sd 19 m, pri hrúbke 1,5 mm).
Výsledok týchto skúšok dokazuje, že premočené strešné
vrstvy sa po sanácii s pásmi WOLFIN úplne vysušia už v priebehu niekoľkých rokov.
VĎAKA JEDINEČNEJ RECEPTÚRE ČIERNYCH PÁSOV
Pri použití pásov WOLFIN sa za veľmi krátky čas účinkom slnečného
žiarenia vytvorí pri ohrievaní balíka strešných vrstiev (do 70 °C) vysoký tlak vodnej pary, ktorý spustí proces vysušovania. Tento fyzikálny
proces potvrdzujú aktuálne a vedecky podložené výsledky skúšok
inštitútu Fraunhofer-Institut v Holzkirchene.
Ak sa v konštrukcii nahromadilo väčšie množstvo vody, pretože je
porušená hydroroizolácia, pre obnovenie funkčnosti vrstiev odporúčame sanáciu s pásmi WOLFIN.
OSVEDČENÁ ALTERNATÍVA KOMPLETNÉHO VYBÚRANIA
Sanácia so strešnými a hydroizolačnými pásmi WOLFIN sa osvedčila
za obdobie viac než 50 rokov. Staré vrstvy sa zachovajú, prípadne
sa pridá vrstva tepelnej izolácie a celú skladbu uzavrie nová hydroizolácia z pásov WOLFIN. Použitie týchto výrobkov vedie k vysušeniu sanovaných striech spravidla v priebehu len niekoľkých rokov.
Rozhodujúcim faktorom je pri tom špeciálna receptúra, veľký stupeň priepustnosti vodnej pary (hodnota sd Wert len 19 m) a čierna
farba pásov, ktorá spôsobuje silnejšie ohrievanie vrstiev pri slnečnom žiarení a približne trojnásobne väčšie množstvo vysušenej vlhkosti oproti bledším pásom za rovnaký čas.
POROVNANIE PRACOVNÝCH KROKOV SANÁCIE
Klasická
sanácia
búranie
•
zneškodnenie odpadu
•
prípadný bitúmenový základný náter
•
nová parozábrana
•
úplne nová tepelná izolácia
•
perforácia a pridaná tepelná izolácia
nová hydroizolácia
Sanácia
s WOLFIN
•
•
•
VYSUŠOVACÍ PRINCÍP BALÍKA STREŠNÝCH VRSTIEV
1. FÁZA
2. FÁZA
3. FÁZA
4. FÁZA
Zachovanie starého balíka strešných vrstiev, perforácie existujúcej hydroizolácie (5 otvorov/m2 – priemer cca.25 mm) a prípadne uloženie ďalšej vrstvy
tepelnej izolácie podľa Nariadenia o šetrení energiou a hydroizolácie WOLFIN
(farba čierna).
Čierna farba pásu WOLFIN začne ohrievať balík strešných vrstiev. Vlhkosť
sa najprv rozdelí vo vrstvách.
Rovnomerné rozdelenie vlhkosti vo vodorovnom smere vo vrstve tepelnej
izolácie im umožní celoplošné využitie hydroizolácie WOLFIN na vysušovanie.
Vysušovanie prebieha rýchlejšie.
Strecha sa úplne vysuší. V rámci skúšky Fraunhofského inštitútu sa strecha
vysušila za cca. 2 roky.
Status: Vysoký stupeň navlhnutia starej tepelnej izolácie
a koncentrácia mokrosti na najnižšej rovine.
Status: Rozdelenie vlhkosti vo vrstvách a začínajúce sa vysušovanie.
Status: Stupeň prevlhnutia drasticky klesá.
Status: Stupeň prevlhnutia smeruje k nule. Pásy WOLFIN s dlhou
životnosťou poskytnú streche trvalú ochranu.
8
9
WOLFIN IB
WOLFIN IB
VÝROBNÝ PROGRAM WOLFIN IB
PÁSY WOLFIN IB, ČIERNE
WOLFIN IB
WOLFIN IB voľne uložený pod štrkovou vrstvou
názov
výrobku
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN IB
1,2**
1.100
20
22,00
WOLFIN IB
1,2
1.620
20
32,40
WOLFIN IB
1,5
1.100
15
16,50
WOLFIN IB
1,5
1.620
15
24,30
WOLFIN IB
2,0
1.100
10
11,00
WOLFIN IB
2,0
1.620
10
16,20
**
VÝREZY WOLFIN IB, ČIERNE
Dom do divočiny (Haus zur Wildnis), Bavorsko
názov
výrobku
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN IB
1,5
150
15
2,25
WOLFIN IB
1,5
250
15
3,75
WOLFIN IB
1,5
350
15
5,25
WOLFIN IB
1,5
550
15
8,25
PÁSY WOLFIN IB, SIVÉ****
Vegetačná strecha s WOLFIN IB
BEZPEČNOSŤ A DLHÁ ŽIVOTNOSŤ PRE NAJVYŠŠIE NÁROKY
WOLFIN IB už viac než 50 rokov vytvára vysokokvalitné a spoľahlivé
hydroizolácie.
WOLFIN IB je polyesterom mäkčený, bitúmenu odolný plastový
pás. Vyznačuje sa vysokým stupňom difúznej priepustnosti a je preto ideálny na použitie pri sanácii a v novostavbách. Na plochých
strechách sa WOLFIN IB kladie voľne so zaťažením povrchu.
TECHNICKÉ DETAILY:
WOLFIN IB strešné a hydroizolačné pásy sú polyesterom mäkčené,
bitúmenu odolné plastové pásy na báze polyvinylchloridu (PVC-PBV). Vyrábajú sa extrúziou v jednej vrstve – nie zdvojené – v každej
menovitej hrúbke. WOLFIN IB je difúzne priepustný s hodnotou
13.000 μ, odolný proti bitúmenu, fluxovému oleju, mastným kyselinám a kerozínu, počas celej životnosti sa dá zvárať rozpúšťacím
zváraním a horúcim vzduchom.
Pri sanácii hydroizolácie stavieb podľa DIN 18195 poskytuje kompozitný systém WOLFIN-PYE mimoriadnu bezpečnosť. WOLFIN IB/W
je certifikovaný pre hydroizolácie podľa §19 Zákona o hospodárení
s vodou. Vďaka svojej odolnosti proti chemikáliám je WOLFIN IB aj
optimálnym výrobkom pre špeciálne riešenia hydroizolácie.
KLASIFIKÁCIE/CERTIFIKÁTY PODĽA:
DIN EN 13501-1 (trieda E)
DIN EN 13956 CE- Hydroizolácie striech
DIN EN 13967 CE- Hydroizolácie stavieb
DIN EN 18531 (Hydroizolácie striech)
DIN 18195 (Hydroizolácie stavieb)
DIN V 20000-201 a DIN V 20000-202
názov
výrobku
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN IB
1,5
1.100
15
16,50
WOLFIN IB
1,5
1.620
15
24,30
WOLFIN IB***
2,0
1.620
10
16,20
VÝREZY WOLFIN IB, SIVÉ****
názov
výrobku
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN IB
1,5
150
15
2,25
*
**
osobitné použitie, nie na hydroizoláciu
možnosť použiť na ochranu proti prerastaniu koreňov; hydroizolácie strechy pod štrkovú
vrstvu; hydroizolácie stavieb podľa DIN 18195, časť 4, časť 5, mierne namáhanie
**** informujte sa prosím na dodacíe lehoty
**** iné farby na objednávku
V jednej vrstve bez vložky, bez kašírovania zadnej strany
WOLFIN IB – DRUHY KLADENIA
NOVOSTAVBA
SANÁCIA – ZACHOVANIE PÔVODNEJ SKLADBY VRSTIEV
Kompozitný systém WOLFIN PYE
10
Voľné uloženie, so zaťažením povrchu
Voľné kladenie, so zaťažením povrchu
11
WOLFIN IB/W – HYDROIZOLÁCIA PODĽA ZÁKONA O HOSPODÁRENÍ S VODOU
HYDROIZOLÁCIA PODĽA ZÁKONA
O OCHRANE VODY § 19
Zariadenia, časti zariadení a technické ochranné opatrenia zariadení na manipuláciu s látkami nebezpečnými pre vodu musia spĺňať
požiadavky rozličných oblastí práva, napr. práva o ochrane vody,
stavebného práva, práva ochrany zdravia pri práci a pod. Nemecký
inštitút pre stavebnú techniku (DIBt) udeľuje certifikáty pre izolačné
prostriedky, ktoré sa používajú na vytvorenie izolačnej vrstvy zariadení na skladovanie, plnenie a prekládku takýchto látok. Požiadavky na materiály a skúšobné metódy na ich preukazovanie sú stanovené v zásadách certifikácie DIBt.
ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ V BUDOVÁCH
S OCHRANNOU KRYCOU VRSTVOU
pôdna časť: keramický obklad
stenová časť: keramický obklad na betónovej predsadenej vrstve
1. betón záchytnej nádrže
2. príp. ochranné rúno 400 g/m2
3. WOLFIN IB ≥ 1,5 mm
4. dvojvrstvová polyetylénová fólia, á hrúbka 0,2 mm
5. cementový poter 50 mm WOLFIN IB ≥ 1,5 mm
6. keramický obklad
7. betónová predsadená vrstva ≤ 100 mm
8. keramický obklad
Pre hydroizolácie podľa zákona o hospodárení s vodou sa zásadne
vyžaduje odborné poradenstvo oddelenia aplikačnej techniky. Výsledok konzultácie musí potvrdiť WOLFIN Bautechnik.
krátkodobé namáhanie
≤ 8 hodín
stredné
obmedzené namáhanie
≥ 8 hodín a ≤ 72 hodín
vysoké
dlhodobé namáhanie
≥ 72 hodín až 3 mesiace
≥ 40 cm
≥ 60 cm
≥ 15 cm
minimálne
VYHOTOVENIE S TEPELNOU IZOLÁCIOU
Pri hydroizolačných plochách s tepelnou izoláciou sa na platne z penového skla, odborne vložené do horúceho bitúmenu, postupom
liatia lepidla a zatláčaním pásov najprv uloží hydroizolačná vrstva z
polymérbitúmenového pásu PYE. Ako vrchná vrstva sa – ako vľavo
– nataví plameňom strešný a hydroizolačný pás WOLFIN.
≥ 60 cm
Trvanie namáhania
MAXIMÁLNY BEZPEČNOSTNÝ ŠTANDARD
Z tohto dôvodu sme spoločne s našimi technikmi vyvinuli kompozitný systém WOLFIN-PYE. Poskytuje maximálnu mieru bezpečnosti pre hydroizoláciu stavby podľa DIN 18195. Odolnosť proti
podtekaniu hydroizolácie potvrdzuje certifikát. Strešný a hydroizolačný pás WOLFIN je odolný proti prerastaniu koreňov a proti
látkam vyskytujúcim sa pri jeho používaní, napr. motorovým olejom parkujúcich aut.
VYHOTOVENIE BEZ TEPELNEJ IZOLÁCIE
Pri hydroizolačných plochách bez tepelnej izolácie sa na holý betónový strop upravený náterom studeného bitúmenu najprv celoplošne nataví plameňom polymérbitúmenový pás PYE. Ako posledná
vrchná vrstva sa do bitúmenového povrchu, „tekutého“ účinkom
tepla, celoplošne rozvinie strešný a hydroizolačný pás WOLFIN
odolný proti bitúmenu. Oba hydroizolačné pásy sú bezpečné proti
podtekaniu.
ZÁCHYTNÁ NÁDRŽ POD HOLÝM NEBOM SO ŠTRKOVOU
OCHRANNOU KRYCOU VRSTVOU, NAPOJENIE NA KORUNU
HRÁDZE
POROVNANIE PRACOVNÝCH KROKOV SANÁCIE
Opis
WOLFIN PYE KOMPOZITNÝ SYSTÉM
PRE HYDROIZOLÁCIE STAVIEB PODĽA DIN 18195
Poruchy hydroizolácie stavieb nie sú len nepríjemné, ale spravidla
sú spojené aj s vysokými nákladmi. Náklady sanácie väčšinou prekračujú investičné náklady, lebo treba odstrániť vysokokvalitné úžitkové vrstvy.
Pri voľne uložených strešných vrstvách sa porucha lokalizuje veľmi
ťažko, lebo voda sa môže veľkoplošne rozšíriť pod hydroizoláciou.
Odstránenie poruchy nie je len problémom pre investora, ale spravidla sa spája aj s prerušením užívania stavby.
Na hydroizoláciu podľa §19 Zákona o hospodárení s vodou sa používa WOLFIN IB. WOLFIN IB je certifikovaný ako prostriedok na vytvorenie hydroizolačnej vrstvy záchytných nádrží a priestorov v zariadeniach na skladovanie kvapalín nebezpečných pre vodu podľa
§19 zákona o hospodárení s vodou. Sem patrí aj hydroizolácia tankových (cisternových) priestorov.
Stupeň namáhania
WOLFIN PYE KOMPOZITNÝ SYSTÉM
≥ 30 cm
Ďalšie detaily hydroizolácií podľa Zákona o hospodárení s vodou §19:
žiadajte informácie u Wolfin poradcu.
Priemery zaoblení hydroizolačných pásov by mali byť cca. 8 cm!
1. zhutnená zemina bez výskytu kameňov
2. betón B 25, príp. vystužený
3. ochranné rúno 400g/m2
4. WOLFIN IB 1,5 mm
5. ochranná krycia vrstva, min. 15 cm vymývaný štrk,
zrnitosť 8/32 mm s rovnomerným rozdelením zrna
6. výkopová ryha vyplnená betónom s malým obsahom cementu na ochrannom rúne 400 g/m2
APLIKÁCIE PODĽA ZÁKONA O HOSPODÁRENÍ S VODOU § 19
Bezpečne zaizolovaná so systémom WOLFIN PYE:
Strecha budovy Ríšskeho snemu v Berlíne.
OSVEDČENÉ PRE NASLEDUJÚCE APLIKÁCIE:
plochy parkovacích
podlaží
strop pivnice umiestnenej
pod dvorom s intenzívnou
zeleňou
Hydroizolácia halových podláh
plochy s intenzívnou zeleňou
prejazdné priestory
stropy v kontakte
s pôdou
Hydroizolácia
záchytných priestorov
Hydroizolácia
dvorových plôch
Hydroizolácia záchytných nádrží
Podrobný predpis kladenia si možno vyžiadať na oddelení technického poradenstva vo Wächtersbachu.
12
13
WOLFIN M
WOLFIN M
WOLFIN M VÝROBNÝ PROGRAM
PÁSY WOLFIN M, ČIERNE
WOLFIN M
WOLFIN M – aj v sivej farbe
názov
výrobku
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN M
1,5
1.100
15
16,50
WOLFIN M
1,5
1.620
15
24,30
WOLFIN M
2,0
1.100
10
11,00
WOLFIN M
2,0
1.620
10
16,20
VÝREZY WOLFIN IB, ČIERNE
TECHNICKÉ DETAILY:
Strešné a hydroizolačné pásy WOLFIN M sú polyesterom mäkčené,
v strede vystužené sklotextilnou mriežkou, bitúmenu odolné plastové pásy vyrobené na báze polyvinylchloridu (PVC-P-BV). Vyrábajú sa extrúziou, sú homogénne v celom priereze – nemajú žiadne
odlišné horné, stredné, spodné vrstvy. V každej menovitej hrúbke.
WOLFIN M je difúzne priepustný s hodnotou μ 13.000, odolný proti
bitúmenu, fluxovému oleju, mastným kyselinám a kerozínu, počas
celej životnosti sa dá zvárať rozpúšťacím zváraním a horúcim vzduchom.
KLASIFIKÁCIE/CERTIFIKÁTY PODĽA:
DIN EN 13501-1 (trieda E) ako aj DIN 4102-7
(tvrdá krytina) a EN 13501-5 BROOF (t1)
podľa DIN ENV 1187.
DIN EN 13956 CE- Strešné hydroizolácie
DIN EN 13967 CE- Hydroizolácie stavieb
DIN EN 18531 (Strešné hydroizolácie)
DIN 18195 (Hydroizolácie stavieb)
DIN V 20000-201 a DIN V 20000-202
hrúbka v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN M
1,5
1.100
15
16,50
WOLFIN M
1,5
1.620
15
24,30
WOLFIN M
2,0*
1.100
10
11,00
WOLFIN M
2,0*
1.620
10
16,20
* informujte sa prosím na dodacíe lehoty
Logistikhalle, Genthin
PRE VYSOKOKVALITNÉ, MECHANICKY KOTVENÉ
HYDROIZOLÁCIE PLOCHÝCH STRIECH
WOLFIN M je plastový strešný pás odolný proti bitúmenu, v strede vystužený sklotextilnou mriežkou. Vyznačuje sa vysokým stupňom difúznej priepustnosti a je preto ideálny na použitie pri sanácii
a v novostavbách. Na ploché strechy WOLFIN M možno použiť mechanicky kotvený a voľne uložený so zaťažením povrchu.
názov
výrobku
Racionálne upevnenie pomocou profesionálneho mechanizmu
Vrchná a spodná vrstva v kvalite WOLFIN – stredová sklotextilná mriežka
Sanácia a zaizolovanie vegetačnej strechy s WOLFIN M
Okrajová zóna bez sklotextilnej mriežky
WOLFIN M- DRUHY KLADENIA
NOVOSTAVBA
SANÁCIA – ZACHOVANIE EXISTUJÚCEJ SKLADBY VRSTIEV
Mechanicky kotvená skladba vrstiev
14
Voľné kladenie pod zaťaženým povrchom
Mechanicky spevnená skladba vrstiev, aj sanácia vlhkých vrstiev starých striech
Voľné kladenie pod zaťaženým povrchom
15
WOLFIN GWSK
WOLFIN GWSK
WOLFIN GWSK VÝROBNÝ PROGRAM
PÁSY WOLFIN GWSK, ČIERNE
WOLFIN GWSK
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN GWSK
2,3
1.100
15
16,50
WOLFIN GWSK
2,3
1.620
10
16,20
WOLFIN GWSK*
2,8
1.100
10
11,00
WOLFIN GWSK*
2,8
1.620
10
16,20
PÁSY WOLFIN GWSK, SIVÉ*
Spojením špeciálnej receptúry pásov so sklotextilným rúnom Protect sa pri požiari
úspešne zabráni preniknutiu plameňa na tepelnoizolačný materiál.
Budova Štátnej rady, Berlín
IZOLOVAŤ RÝCHLEJŠIE A BEZPEČNEJŠIE
Strešné a hydroizolačné pásy WOLFIN GWSK sú z hľadiska materiálu v zásade identické s WOLFIN IB, vyznačujú sa však integrovaným
rúnom Protect a vo výrobe pridanou samolepiacou vrstvou. Vďaka
samolepiacej vrstve netreba pridávať mechanické zabezpečenie polohy pásu a vytvorenie hydroizolácie plochej strechy ide tak rýchlejšie a je aj efektívnejšie.
ÚPRAVA PROTECT
Homogenitu plochy zabezpečuje aj v mieste zvarov bezlepidlový
zvárací okraj. Pásy sa používajú v novostavbách, ale aj v rámci sanácií hydroizolácie striech (aj špeciálne tvary striech) pri lepenom
kladení.
Vďaka receptúre vykazuje WOLFIN GWSK bez pridaných látok znižujúcich horľavosť veľmi nízke požiarne zaťaženie, teda jedinečne
pozitívny protipožiarny účinok. Materiálové zloženie v kombinácii
s integrovaným sklotextilným rúnom pri vystavení požiaru úspešne
zabráni prehoreniu pása až na tepelnoizolačný materiál.
WOLFIN Bautechnik opäť pôsobivo dokazuje svoju inovačnú silu
v podobe nového výrobku WOLFIN GWSK. Nový WOLFIN GWSK
s úpravou Protect úspešne obstál v požiarnej skúške podľa
DIN 4102, časť 7, priamo nalepený na polystyrén a pri všetkých
strešných sklonoch.
Kombinácia všetkých výhod umožňuje v prípade potreby priame
nalepenie WOLFIN GWSK s úpravou Protect na kvalitnú polystyrénovú tepelnoizolačnú vrstvu (min. EPS DAA dh/PS-30) – PU-lepidlo
na strešné pásy TK 395. Jednoduchá manipulácia, na ktorú sme si
už zvykli, je samozrejmosťou. Ďalšie dôležité upozornenia týkajúce
sa kladenia sú uvedené v Smernici pre pásy WOLFIN GWSK.
KLASIFIKÁCIA/POVOLENIA PODĽA:
DIN EN 13501-1 (trieda E) ako aj DIN 4102-7
(tvrdá krytina) und EN 13501-5 BROOF (t1)
podľa DIN ENV 1187.
DIN EN 13956 CE- Hydroizolácie striech
DIN EN 13967 CE- Hydroizolácie stavieb
DIN EN 18531 (Hydroizolácie striech)
DIN 18195 (Hydroizolácie stavieb)
DIN V 20000-201 a DIN V 20000-202
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN GWSK
2,3
1.100
15
16,50
WOLFIN GWSK
2,3
1.620
10
16,20
WOLFIN GWSK*
2,8
1.100
10
11,00
WOLFIN GWSK*
2,8
1.620
10
16,20
PÁSY WOLFIN GWSK E, ČIERNE
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN GWSK E*
2,3
1.100
15
16,50
WOLFIN GWSK E*
2,3
1.100
10
11,00
PÁSY WOLFIN GWSK DA, ČIERNE
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN GWSK DA
2,3
1.100
15
16,50
WOLFIN GWSK DA
2,3
1.620
10
16,20
WOLFIN GWSK DA
2,8*
1.100
10
11,00
WOLFIN GWSK DA
2,8*
1.620
10
16,20
samolepiaca vrstva na lepenie za studena
WOLFIN GWSK 2R NAPÁJACÍ PÁS
S OBOJSTRANNÝM ZVÁRACÍM OKRAJOM, ČIERNY
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN GWSK 2R
2,3
1.100
15
16,95
WOLFIN IB PÁS NA ZVÁRANIE SPOJOV PRI NAPÁJANÍ PÁSOV
WOLFIN GWSK – DRUHY KLADENIA
NOVOSTAVBA
SANÁCIA – ZACHOVANIE PÔVODNEJ SKLADBY VRSTIEV
názov
výrobku
hrúbka** v
mm
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN IB,
čierny alebo sivý
1,5
150
15
2,25
WOLFIN IB, čierny
2,0
150
10
1,50
WOLFIN ADHÉZNE ČINIDLO
názov
výrobku
obsah/
balenie
WOLFIN Adhézne činidlo pre GWSK, čierny
25 l
WOLFIN Špeciálne adhézne činidlo pre GWSK, sivé
25 l
* informujte sa prosím na dodacíe lehoty
** všetky údaje o hrúbke sú vrátane samolepiacej vrstvy
Lepená skladba vrstiev
16
Lepená skladba vrstiev pod zaťaženým povrchom
Lepená skladba vrstiev
lepené vrstvy konštrukcie pri zaťažení
Na rozdiel od čiernych pásov WOLFIN GWSK sú sivé pásy
vybavené špeciálnou transparentnou lepiacou vrstvou.
17
WOLFIN GWSK E
WOLFIN GWSK DA
WOLFIN GWSK E
– OCHRÁNI PRED ELEKTROMAGNETICKÝMI LÚČMI
Tesniaca vrstva a samolepiaca vrstva strešných a hydroizolačných
pásov WOLFIN GWSK E sú z hľadiska materiálu identické s WOLFIN
GWSK. GWSK E sa však naviac vyznačuje špeciálnou sklotextilnou
vložkou, ktorá pôsobí ako účinná clona proti elektromagnetickému
žiareniu.
WOLFIN GWSK DA
– SANOVAŤ HOSPODÁRNEJŠIE
Strešné a hydroizolačné pásy WOLFIN GW SK DA s pásmi GWSK
umožnia optimalizovať sanovanie aj v prípade lepenej skladby vrstiev.
GWSK, typická samolepiaca vrstva, vytvorená v rámci výroby, obsahuje špeciálne kanáliky na vyrovnávanie tlaku vodnej pary. Vysušovanie strechy sa výrazne urýchli vďaka malému difúznemu odporu.
ZDRAVIE SA DÁ VYBUDOVAŤ
Pre ľudí a zvieratá predstavuje elektrosmog trvalé zaťaženie žiarením, a preto sa napr. v nemocniciach a domovoch dôchodcov
a v iných zdravotných zariadeniach prijímajú rozsiahle protiopatrenia v tomto smere.
Cloniaci účinok WOLFIN GWSK E je na vysokej úrovni a predstavuje
účinnú ochranu zhora pred žiarením mobilných telefónov, rádiových vĺn alebo radarových lúčov.
Čierna farba pásov WOLFIN vďaka silnejšiemu prehriatiu na slnku
môže ešte zvyšovať tlak vodnej pary a ešte viac urýchliť vysušovanie.
Vo väzniciach je GWSK E zabezpečením nielen proti vnikajúcej vode
VEDECKY PODLOŽENÉ
Dokazuje to vedecký výskum Vojenskej vysokej školy v Mníchove
zameraný na rozsah 200 MHz až 10 GHz. V rámci výskumu bolo
zistené: „Pre použitie v bežnom stavebníctve poskytujú tieto zistené hodnoty tienenia ochranu proti elektromagnetickým vlnám
v meranom frekvenčnom rozsahu MHz a GHz, ktorú možno označiť
ako dobrú až veľmi dobrú.“ Pri frekvenciách siete GSM 900Mhz sa
odtieni napr. 99 % , pri sieti GSM 1800MHz, podmienené polarizáciou, od 98 do 99,5 %.
BÚRANIE ALEBO SANÁCIA?
Keď nastane situácia, že je nutná sanácia, treba zachovať kľud
a urobiť to, čo je najekonomickejšie a najekologickejšie: často sa
dá stará skladba strešných vrstiev zachovať. K tomuto výsledku sa
dopracoval aj inštitút pre stavebnú fyziku Fraunhofer Institut für
Bauphysik v Holzkirchene v rámci viacročného pokusu so strešnými
a hydroizolačnými pásmi WOLFIN, ktorý sa uskutočnil za reálnych
podmienok v praxi.
Univerzitná klinika, Münster
V rámci technických riešení je dnes bežnou praxou „nasadiť“ pri sanácii prídavnú tepelnú izoláciu v kombinácii s novou hydroizoláciou,
aj keď je stará skladba strešných vrstiev premočená. V závislosti od
konkrétnych podmienok, sa pri použití strešných a hydroizolačných
pásov WOLFIN sanované strechy vysušia už po cca. 2–3 rokoch.
Budovy, ktoré sú zaizolované pásmi WOLFIN GWSK E Protect teda
poskytujú účinnú ochranu zhora proti všade prítomnému elektrosmogu, ktorého účinky na ľudí a zvieratá odborníci nespochybňujú.
Každý prípad sanácie si vyžaduje individuálne preskúmanie z hľadiska stavebných konštrukcií a stavebnej fyziky. Strecha sa musí otvoriť, aby sa skontroloval stav použitých materiálov. Až potom možno
rozhodnúť o správnom spôsobe sanácie.
A ochrana pred týmito účinkami znamená v prípade nemocníc, škôl
a domovov dôchodcov, ale aj obytných domov v dosahu silných
zdrojov žiarenia akými sú vysielače alebo vedenia vysokého napätia,
niečo úplne iné ako luxus!
samolepiaca vrstva na lepenie za studena v pruhoch
WOLFIN GWSK – rýchle a racionálne kladenie
Degussa, Rheinfelden
ELEKTROSMOG? ŽIADNA ŠANCA!
OPTIMALIZOVANÉ PRE SANÁCIE
SANÁCIA – ZACHOVANIE SKLADBY VRSTIEV
GWSK DA: Kombinácia bezpečného lepenia a kanálikov na optimalizáciu
vyrovnávania tlaku vodnej pary
Lepená skladba vrstiev, vysušovanie vlhkých vrstiev starých striech
➔ účinné obmedzenie elektromagnetických vĺn
➔ frekvenčný rozsah 200 MHz – 10 GHz
➔ redukcia žiarenia medzi 98 – 99,5 %,
v závislosti od prevádzkovateľa siete:
• sieť GSM 900 MHz
• sieť GSM 1800 MHz
• sieť UMTS 2000 MHz
18
19
CE ÚDAJE O VÝROBKOCH
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM PÁSOV WOLFIN
TECHNICKÁ INFORMÁCIA – CE ÚDAJE O VÝROBKU PODĽA DIN EN 13 956 A DIN EN 13 967
ODOLNOSŤ PROTI CHEMIKÁLIÁM PÁSOV WOLFIN
WOLFIN IB
WOLFIN M
Výsledok
Vlastnosť
Skúšobná norma
vonkajší vzhľad
WOLFIN GWSK
Výsledok
ORGANICKÉ SUBSTANCIE
Výsledok
Jednotka
Údaje
1,2 mm
1,5 mm
2,0 mm
1,5 mm
2,0 mm
2,3 mm
2,8 mm
DIN EN 1850-2
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
dĺžka
DIN EN 1848-2
m
MDV
20
15
10
15
10
15 / 10
10 / 10
šírka
DIN EN 1848-2
m
MDV
1,1 / 1,61
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
pozdĺžna rovnosť
DIN EN 1848-2
mm
MLV
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
plošná rovinnosť
DIN EN 1848-2
mm
MLV
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
≤ 10
plošná hmotnosť
DIN EN 1849-2
kg/m2
MDV
1,5
1,9
2,5
1,9
2,5
2,7
3,3
účinná hrúbka
DIN EN 1849-2
mm
MDV
1,2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
vodotesnosť
DIN EN 1928 B
kPa
MLV
splnené
≥ 400
≥ 400
splnené
splnené
splnené
splnené
odolnosť pri požiari zvonka
DIN ENV 1187
–
–
NPD
NPD
NPD
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
reakcia pri požiari
DIN EN 13501-1
–
–
E
E
E
E
E
E
E
odolnosť zvarového spoja proti odlupovaniu
DIN EN 12316-2
N/50 mm
MLV
≥ 150
≥ 150
≥ 150
≥ 300
≥ 300
NPD
NPD
odolnosť zvarového spoja v šmyku
DIN EN 12317-2
N/50 mm
MLV
NPD
≥ 600
≥ 600
≥ 800
≥ 800
≥ 600
≥ 600
pevnosť v ťahu
DIN EN 12311-2
N/50 mm
MLV
≥ 15
≥ 16
≥ 16
≥ 800
≥ 800
≥ 10
≥ 10
ťažnosť
DIN EN 12311-2
%
MLV
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥2
≥2
≥ 200
≥ 200
DIN EN 12691
mm
MLV
≥ 500
≥ 600
750
600
750
≥ 600
≥ 750
postup B
DIN EN 12691
mm
MLV
≥ 500
≥ 600
750
600
750
≥ 600
≥ 750
odolnosť proti statickému zaťaženiu
DIN EN 12730 B
kg
MLV
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
odolnosť proti nárazu
postup A
trvácnosť vodotesnosť
DIN EN 1296 podľa
proti starnutiu
DIN EN 1928
trvácnosť vodotesnosť
DIN EN 1847 podľa
proti chemikáliám
DIN EN 1928
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
pevnosť v ďalšom trhaní pri drieku klinca
pevnosť v ďalšom trhaní
DIN EN 12310-1
N
MLV
≥ 200
≥ 250
≥ 250
≥ 400
≥ 400
≥ 350
≥ 350
DIN EN 12310-2
N
MLV
≥ 100
≥ 100
≥ 100
≥ 200
≥ 200
≥ 150
≥ 150
odolnosť proti prerastaniu koreňov
DIN EN 13948
rozmerová stálosť pri skladovaní v teple
DIN EN 1107-2
%
splnené
NPD
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
MLV
≤ 1,5
≤ 1,5
≤ 1,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
prehýbanie pri nízkych teplotách
DIN EN 495-5
°C
MLV
≤ -25
≤ -25
≤- 25
≤ -20
≤ -20
≤ -20
≤ -20
namáhanie UV-žiarením
odolnosť proti nárazom ľadovca
DIN EN 1297
vizuálne
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
DIN EN 13583
m/s
MLV
NPD
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
paropriepustnosť
DIN EN 1931
–
MDV
10.000 ± 3.000
10.000 ± 3.000
10.000 ± 3.000
10.000 ± 3.000
10.000 ± 3.000
25.000 ± 7.500
25.000 ± 7.500
odolnosť proti bitúmenu
DIN EN 1548
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
informácia pre používateľa:
* klasifikácia podľa EN 13501-5, existuje klasifikácia ďalších skúšobných objektov podľa DIN 4102-7.
** hodnoty výrobku v nepoužitom stave
vysvetlivky:
MDV = údaj výrobcu s toleranciou
MLV = hraničná hodnota výrobcu
MPD = nie je stanovený výkon
Alifatické zlúčeniny
Technický benzín
Cyklohexán
Dekalín
Metylénchlorid
Etanol
Glykol
Acetón
Kyselina mravčia
do 88%
Kyselina octová
do 20%
Kyselina olejová
Kyselina mliečna
do 85%
Kyselina akrylová
do 99,5%
Aromatické zlúčeniny
Benzol
Xylol
Tetralín
Technický benzín - benzol 50:50
Petrolej
Rôzne
Motorové benzíny
Motorový olej
Prevodový olej
Mazací olej
Vykurovací olej
Nafta
Kerozín
Silikónový olej
Bieliaci lúh
do 40%
Dezinfekčné prostriedky ako
Tego 51
Somplex S25HD
1:1
Somplex S25HD
1:10
Dreviny ošetrené nasledujúcimi olejmi:
Xylamon
Xyladecor
Bondex
Consoleum
Carbolineum
Cukrový roztok
do 50%
Hnojivá:
Nasýtený draselný roztok
Nasýtený roztok hnojiva NPK
20
▲
●
✚
▲
✚
▲
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
●
▲
✚
✚
✚
ANORGANICKÉ SUBSTANCIE
Kyseliny a zásady
Kyselina soľná
do 35%
Kyselina sírová
do 50%
Kyselina dusičná
do 10%
Amoniak
koncentrovaný
Lúh sodný
do 25%
Zmes kyselín
do 10%
(Kyselina sírová a soľná)
Nasýtený roztok vápenného mlieka
Vodné roztoky
Voda
Peroxid vodíka
do 3%
Koncentrovaný peroxid vodíka
Siričitan sodný
do 10%
Sírnik sodný
do 10%
Nasýtený chlorid sodný
Tiosiričitan sodný
do 10%
Chróman draselný
do 10%
Nasýtený bromid draselný
Síran mednatý
do 10%
Dusičnan amónny
do 10%
Chlorid horečnatý
do 10%
Vysvetlivky:
odolný
podmienene odolný (napúčanie, čiastočne sprevádzané krehnutím)
nie je odolný
stav: 12/2008
✚
✚
✚
▲
✚
✚
●
✚
✚
✚
✚
▲
✚
✚
▲
✚
✚
✚
✚
✚
✚
▲
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
✚
●
▲
Na základe ďalšieho vývoja sú možné technické zmeny.
21
WOLFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
WOLFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
ÚCHYTKY BLESKOZVODU A UPEVŇOVACIE KOTÚČE
Tieto systémové prvky príslušenstva WOLFIN sa upevňujú na hydroizoláciu na vhodnom mieste pomocou prostriedku na tekuté
zváranie alebo horúcim vzduchom. Pri použití upevňovacieho kotúča na ukotvenie napr. lišty na zachytávanie štrku treba použiť
podkladovú konštrukciu s poplastovaným plechom.
WOLFIN SYSTÉMOVÉ
PRÍSLUŠENSTVO
WITEC ÚŽĽABNÁ FIXAČNÁ LIŠTA
Úžľabná fixačná lišta je vybavená pohyblivo namontovanou lištou,
ktorá zjednoduší privarenie plošnej hydroizolácie na profily z poplastovaného plechu a umožní presné privarenie úžľabí.
SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO WOLFIN
WOLFIN PROSTRIEDOK NA TEKUTÉ ZVÁRANIE
WITEC prostriedok na tekuté zváranie
WITEC čistiaci prostriedok
WOLFIN TEKUTINA NA UTESNENIE ZVAROV
WOLFIN tekutina čierna/sivá
WOLFIN KÚTY A ROHY
WITEC úžľabná fixačná lišta
čalúnený podkolenník
WOLFIN kút, 90 °,
čierny/sivý
WOLFIN roh, 90 °,
čierny/sivý
hliníková lišta
WOLFIN PRVKY BLESKOZVODU
WOLFIN úchytka bleskozvodu
so skrutkou z ušľachtilej ocele M6
WOLFIN univerzálny upevňovací kotúč
so skrutkou z ušľachtilej ocele M6
WITEC ŠPECIÁLNE NÁSTROJE
KĽÚČ K PERFEKTNÉMU UTESNENIU
Predpokladom perfektnej hydroizolácie plochej strechy a stavby
sú optimálne zladené systémové komponenty. Pri použití nástrojov, tvarovo zodpovedajúcich tvaroviek, napr. rohových a kútových prvkov a prechodových prvkov a samozrejme pomocných
materiálov na utesnenie zvarov hodiacich sa k vysokokvalitným
strešným pásom WOLFIN, zabudujete do strechy podstatne viac
bezpečnosti.
Okrem remeselných možností vytvorenia detailov sú v rámci pásových systémov WOLFIN k dispozícii aj prefabrikované kútové a
rohové prvky. Zjednodušia nielen kladenie na objekte a ušetria
čas a náklady, ale prinášajú aj podstatne vyšší stupeň bezpečnosti
spracovania.
Obal na bleskozvod, ako systémový prvok pásového systému WOLFIN, je ideálnym riešením pre všetky druhy hydroizolácií pri priestupoch s malým priemerom.
Názov výrobku
WITEC striekacia fľaša, 0,5 l
WOLFIN obal bleskozvodu,
Dĺžka rúry: 250 mm
Ø vnútri 20 mm Ø vonku 25 mm
WITEC štetec na rýchle zváranie
(naskrutkuje sa na striekaciu fľašu WITEC)
WITEC prítlačný valček,
40 mm, s guľovým ložiskom
WITEC prítlačný valček,
80 mm, s dvojstranným uložením
WITEC úžľabná fixačná lišta
Upevnenie líšt na
zachytávanie štrku
Použitie úchytiek bleskozvodu
napr. v hornej časti atiky
WOLFIN TECHNIKA SPÁJANIA
ZVÁRANIE HORÚCIM VZDUCHOM
22
Plošné zvary možno zvariť pomocou horúceho vzduchu (ručne alebo pomocou
automatu). V mieste detailov sa zásadne zvára horúcim vzduchom, napr.
v mieste kútov a rohov, spojov v tvare písmena T alebo pri olemovaní potrubí.
ZVÁRANIE AUTOMATOM
Dlhé zvary pásov sa pomocou zváracieho automatu uzavrú
veľmi rovnomerne a racionálne
ZVÁRANIE ZA STUDENA, RESP. TEKUTÉ ZVÁRANIE
KONTROLA ZVARU
Prostriedok na tekuté zváranie WITEC naneste ľahkými trecími pohybmi štetca medzi
minimálne 4 cm široké presahy pásov a miesto zvaru pritlačte valčekom.
Na kontrolu zvaru postační skúšobná ihla.
23
WOLFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY Z UŠĽACHTILEJ OCELE
WOLFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY Z UŠĽACHTILEJ OCELE
PROTI KORÓZII PRE MAXIMÁLNU BEZPEČNOSŤ
Ušľachtilá oceľ sa dobre znáša so všetkými materiálmi vyskytujúcimi sa na stavbe. Netreba vytvárať separačné vrstvy vyžadované na
oddelenie kovov napr. zinku od medi. Odkvapový plech strešného
žľabu zhotovený z poplastovaného plechu WOLFIN z ušľachtilej
ocele na medenom pododkvapovom žľabe vylučuje riziko vzniku
korózie. Pri extrémnom zaťažení vlhkosťou, napr. plochých striech,
miestností v mokrou prevádzkou, veľkokapacitných kuchýň, balkónov, terás alebo podzemných garáží poskytujú poplastované
plechy a odvodňovacie a vetracie prvky z ušľachtilej ocele WOLFIN
maximálnu bezpečnosť.
UŠĽACHTILÁ OCEĽ
CEZ STRECHU
RIZIKO KONTAKTNEJ KORÓZIE •
MATERIÁL
HLINÍK
POZINKOVANÝ
UŠĽACH. OCEĽ
TITÁNZINOK
MEĎ
MOSADZ
HLINÍK
–
–
–
–
•
•
POZINKOVANÝ
–
–
–
–
•
•
UŠĽACH. OCEĽ
–
–
–
–
–
–
TITÁNZINOK
–
–
–
–
•
•
MEĎ
•
•
–
•
–
–
MOSADZ
•
•
–
•
–
–
WOLFIN ODVODŇOVACIE, VETRACIE PRVKY A LAPAČE LÍSTIA
OPTIMÁLNE NAPOJENIE PRE TESNÉ STRECHY
Cez každú hydroizoláciu plochej strechy musia byť vyvedené odvodňovacie alebo vetracie prvky. A práve v mieste priestupu hydroizoláciou musí byť zabezpečená trvalá funkčnosť použitých prvkov, pričom
má rozhodujúci význam bezpečné napojenie na plošnú hydroizoláciu. Len zladené systémové komponenty sú zárukou dlhej životnosti.
NADSTAVOVACÍ PRVOK
ZÁKLADNÝ PRVOK
VETRACÍ PRVOK
vrátane lapača lístia
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm
na hrúbky tepelnej izolácie 115 až 230 mm,
príruba z poplastovaného plechu z ušľachtilej ocele
DN 70 ø 75,3 mm
DN 100 ø 110,3 mm
DN 125 ø 125,3 mm
hrúbka materiálu 1,0 mm, tepelne izolovaný
rúra odvetrania kanalizácie s rúrou nad prírubou
a pod ňou, kryt z ušľachtilej ocele
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm
na hrúbky tepelnej izolácie 115 až 230 mm,
príruba z poplastovaného plechu a príruba pásu
z ušľachtilej ocele
DN 100 ø 95 mm
ZACHYTÁVAČ ŠTRKU
SANAČNÝ VPUST
SANAČNÝ VPUST
hrúbka materiálu
vrátane lapača lístia
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm,
hĺbka zapustenia do existujúceho vtokového systému/rúry
min. 70 mm, príruba z poplastovaného plechu
a príruba pásu z ušľachtilej ocele
DN 70 ø 62 mm
DN 100 ø 95 mm
DN 125 ø 110 mm
hrúbka materiálu 0,7 mm,
dĺžka rúry 500 mm,
príruba z poplastovaného plechu
a príruba pásu z ušľachtilej ocele
bez opláštenia
DN 70 ø 75,3 mm
DN 100 ø 110,3 mm
DN 125 ø 125,3 mm
s opláštením
ø* 119 mm
ø* 154 mm
ø* 169 mm
Na tomto dôležitom mieste spojenia strešných a tesniacich pásov s
prvkami prechádzajúcimi cez konštrukciu sa príruby z poplastovaného plechu z ušľachtilej ocele dajú homogénne a spoľahlivo spojiť
so strešnými pásmi WOLFIN pomocou pásových manžiet WOLFIN IB
nakašírovaných v rámci výroby.
Systémové prvky plochých striech WOLFIN sú vyrobené z nehrdzavejúcej ušľachtilej ocele odolnej proti kyselinám, vďaka čomu
sú zárukou dlhej životnosti a odolnosti. Dajú sa použiť na všetky
nosné konštrukcie a skombinovať s každým druhom tepelnej izolácie. Príruba z poplastovaného plechu, zhotovená tiež z ušľachtilej
ocele, vyhovie aj v mieste prechodu na hydroizoláciu strechy tým
najvyšším nárokom.
POUŽITIE SYSTÉMOVÝCH PRVKOV S UŠĽACHTILEJ OCELE
Napojenie chrliča na atiku
24
DN 70
DN 100
DN 125
Napojenie vetracieho prvku
DN 50
možné manuálne ohnutie
25
WOLFIN SYTÉMOVÉ PRVKY
WOLFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
POPLASTOVANÉ PLECHY WOLFIN
Poplastované plechy WOLFIN sú zhotovené z oceľových plechov
hrúbky 0,6 mm, obojstranne pozinkovaných Sendzimirovým spôsobom, na ktoré sa vo valcovni nakašíruje 0,8 mm hrubý WOLFIN
IB. Spodná strana poplastovaných plechov WOLFIN je okrem toho
chránená vrstvou farebného vypaľovacieho laku.
WOLFIN PROFILOVÉ SYSTÉMY, PRÍKLADY OHYBOV
Profil
a
b
c
d
e
f
WOLFIN PROFILOVÉ SYSTÉMY, PRÍKLADY OHYBOV
Typ
odkvap
Z UŠĽACHTILEJ OCELE
Pri mimoriadne kvalitných hydroizoláciách, napr. vo veľkokapacitných kuchyniach, odporúčame použiť poplastované plechy
z ušľachtilej ocele WOLFIN.
Profil
a
b
c
d
e
f
Typ
uholník napojenia strešného plášťa
10
100
115
–
–
–
T 10
30
70
–
–
–
–
DA 3/7
10
70
120
–
–
–
T7
50
50
–
–
–
–
DA 5
10
40
115
–
–
–
T4
10
130
35
75
–
–
OG 13
štítová hrana/atika
10
110
35
70
–
–
OG 11
10
80
35
75
–
–
OG 8
10
60
25
70
–
–
OG 6
30
70
–
–
–
MAB
napojenie steny
WOLFIN – POPLASTOVANÉ PLECHY
WOLFIN POPLASTOVANÝ PLECH, POZINKOVANÝ, ČIERNY
Poplastované plechy na líniové upevnenia
plech – profil napojenia na stenu
10
10
190
40
200
–
WA 20
10
10
140
40
150
–
WA 15
označenie
výrobku
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN Tabuľa z poplastovaného plechu
1.000
2
2
WOLFIN Tabuľa z poplastovaného plechu
1.000
3
3
WOLFIN Zvitok poplastovaného plechu
1.100
30
30
WOLFIN POPLASTOVANÝ PLECH, POZINKOVANÉ, SIVÝ
10
10
50
60
–
–
WA 7
10
10
30
40
–
–
WA 5
krycia lišta, výška 80 mm
WA 7
10
10
25
15
30
10
Kappleist
Rohový štítový profil
Poplastované plechy na napojenie strešného svetlíka WOLFIN
označenie
výrobku
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN Tabuľa z poplastovaného plechu
1.000
2
2
WOLFIN Zvitok poplastovaného plechu
1.100
30
30
WOLFIN POPLASTOVANÝ PLECH, UŠĽACHTILÁ OCEĽ, ČIERNY
označenie
výrobku
šírka v
mm
dĺžka v
m
plocha
m2
WOLFIN Tabuľa z poplastovaného
plechu z ušľachtilej ocele
1.000
2
2
NAJDÔLEŽITEJŠIE OBLASTI POUŽITIA POPLASTOVANÝCH PLECHOV WOLFIN A POPLASTOVANÝCH PLECHOV Z UŠĽACHTILEJ OCELE
ODKVAPOVÉ PROFILY
26
ZVISLÉ KONŠTRUKCIE,
KRYCIE LIŠTY
STREŠNÉ SVETLÍKY,
PRESVETĽOVACIE PÁSY
KOTVENIE V NAJHLBŠÍCH
BODOCH STRECHY
FIXOVANIE ÚŽĽABIA
A ATIKOVÉ PROFILY
27
WITEC PÁSOVÝ SYSTÉM
WITEC PÁSOVÝ SYSTÉM
WITEC PAROZÁBRANA SK
je zo špeciálnej hliníkovo-polyesterovej kompozitnej fólie a samolepiacej vrstvy na lepenie za studena na báze bitúmenu a kaučuku.
So samolepiacim tesniacim okrajom a špeciálnym povrchom na nalepenie tepelnoizolačných materiálov PU-lepidlom.
WITEC
PÁSOVÝ SYSTÉM
WITEC PAROZÁBRANA SK DUO
je vybavená druhým zvárateľným tesniacim okrajom aj na vytvorenie núdzovej hydroizolácie. Pridaný tesniaci okraj sa zlepí za
tepla pomocou horúceho plynu alebo plameňa. Špeciálny povrch
umožňuje ďalšie nalepenie tepelnej izolácie PU-lepidlami.
Hodnota Sd
cca. 1,500 m
Hodnota Sd
cca. 1,500 m
podklady
trapézové oceľové plechy*, betón,
netónové prefabrikáty, WITEC záklopový pás
podklady
Trapézové oceľové plechy*, betón, netónové
prefabrikáty, WITEC záklopový pás
oblasť použitia
parozábrana v skladbe jednolášťovej
neodvetrávanej strechy
oblasť použitia
Parozábrana v skladbe jednolášťovej
neodvetrávanej strechy, vhodná aj ako
núdzová hydroizolácia pri zvarenom spoji
(červený tesniaci okraj)
* bez adhézneho činidla, inak je vždy potrebné adhézne činidlo WOLFIN
WITEC KAŠÍROVANÁ VRSTVA SK
je zo zmesi bitúmenu a kaučuku so sklotextilnou vložkou (120 g/m2)
a PE hladkou fóliou na vrchnej strane ako aj samolepiacou vrstvou
za studena na báze bitúmenu a kaučuku. Povrch vhodný na samolepenie za studena; nie je vhodný na lepenie PU- lepidlom.
SPRÁVNE ROZHODNUTIE V KAŽDEJ POLOHE
Inovačný pásový systém WITEC umožňuje vytvorenie takmer kompletného balíka strešných vrstiev v systémovej kvalite. Všetky vrstvy
sú optimálne zosúladené. Skúškami prešli na výbornú: Systém
WOLFIN-WITEC prešiel skúškami odolnosti proti zaťaženiu vetrom
podľa smernice UEAtc a dokonca aj na nosnej konštrukcii z materiálov na báze dreva. Test preukázal, že skladba strešných vrstiev
WOLFIN napriek maximálnemu možnému vyťaženiu veterného tunela odoláva bezpečne.
WITEC ZÁKLOPOVÝ PÁS
je zo zmesi bitúmenu a kaučuku so sklotextilnou vložkou (200 g/m2) a PE
hladkou fóliou na vrchnej i spodnej strane. Povrch vhodný na samolepenie
za studena (nie je vhodný na lepenie PU- lepidlom). Záklopový pás možno
upevniť klincami a má samolepiaci tesniaci okraj v pozdĺžnom smere.
Hodnota Sd
cca. 54 m
Hodnota Sd
cca. 54 m
podklady
polystyrénový tepelnoizolačný materiál, betón
a betónové prefabrikáty (s adhéznym činidlom)
podklady
materiály na báze dreva, betón,
betónové prefabrikáty
oblasť použitia
kašírovaná vrstva na polystyrénových
tepelnoizolačných materiáloch v skladbe
neodvetrávanej jednoplášťovej strechy, ako
vyrovnávacia vrstva na drsných podkladoch,
napr. na streche a opačným poradím vrstiev
na vytvorenie vrstvy zamedzujúcej podtekaniu.
Povrch pásu nie je vhodný na lepenie
PU-lepidlom.
oblasť použitia
záklopový pás na materiáloch na báze dreva
na priame nalepenie samolepiacich pásov
lepených za studena v odvetrávanej skladbe
strešných vrstiev. Ako vyrovnávacia vrstva na
drevenom debnení neodvetrávanej
jednoplášťovej strechy na priame nalepenie
parozábrany WITEC SK/ SK DUO. Ako
vyrovnávacia/ochranná vrstva na drsné podklady.
Povrch pásu nie je vhodný na lepenie
PU-lepidlom.
Či WITEC parozábrana SK a SK Duo (s núdzovou hydroizoláciou),
WITEC kašírovaná vrstva SK alebo WITEC záklopový pás, všetky
v každom smere zodpovedajú kvalite WOLFIN Bautechnik.
samolepiaci okrajový pás!
WITEC – PAROZÁBRANY, KAŠÍROVANÁ VRSTVA
A ZÁKLOPOVÝ PÁS
označenie výrobku
povrch vhodný na
samolepenie za studena
PRINCÍP WITEC
osvedčený
WOLFIN GWSK
WITEC SK
kašírovaná vrstva
na streche
nepotrebujete
otvorený plameň.
šírka
v mm
dĺžka
v mm
plocha
m2
hmotnosť
/ m2
WITEC
parozábrana SK
1,50
1,100
20
20,00
1.2 kg
WITEC
parozábrana SK
1,50
1,080
15
16,20
1.2 kg
WITEC
parozábrana SK
1,80
1,000
20
20,00
1.7 kg
WITEC
parozábrana SK
1,80
1,000
20
20,00
1.7 kg
WITEC
záklopový pás
WITEC parozábrana SK Duo
(aj ako núdzová hydroizolácia)
28
hrúbka
v mm
osvedčený
WOLFIN GWSK
povrch je vhodný
na samolepenie za studena
29
WOLFIN FLEX
WOLFIN FLEX
WOLFIN FLEX – SO ŠIROKÝM SPEKTROM ADHÉZIE
WOLFIN Flex priľne na viaceré podklady:
WOLFIN
FLEX
•
•
•
•
bitúmenové pásy
betón
hliník
keramika
•
•
•
•
ťažnosť (vystužené rúnom)
ťažnosť pri -20°C
(vystužené rúnom)
pevnosť v ťahu
pevnosť v ťahu pri -20°C
maximálna ťahová sila
TEKUTÉ VYTVÁRANIE DETAILOV
WOLFIN Flex je náterový systém v podobe tekutého plastu, ktorý prejaví svoje silné stránky všade tam, kde ide o jednoduché a
rýchle vytvorenie detailu alebo o povrchovú úpravu malých plôch.
Výhoda spočíva v rýchlom a jednoduchom naviazaní na prvky
prechádzajúce cez strešnú konštrukciu alebo na nadstavby plochy zaizolovanej strešnými pásmi. Časovo náročné zapracovanie
komplikovaných detailov (kovových úchytiek, dvojitých nosníkov
v tvare písmena T) s Wolfin Flex nie je problém.
WOLFIN Flex má európske certifikáty podľa ETAG 005.
izolačným pásom WOLFIN a vytvorí s nimi bezpečný spoj s dlhou
životnosťou.
WOLFIN FLEX – ARGUMENTY, KTORÉ PRESVEDČIA
• odolný ozónu/UV-žiareniu
• ekologický (bez obsahu rozpúšťadiel)
• difúzne priepustný, μ 2570
• odolný proti prerastaniu koreňov podľa skúšobného postupu
Výskumnej spoločnosti pre rozvoj krajiny (FLL)
• vysoký stupeň bezpečnosti vďaka dvojfarebnému systému
(zelená + antracitová)
• bez zamiešavania, hotové komponenty
WOLFIN Flex Basis
WOLFIN Flex Top
WOLFIN Flex Beschleuniger
WOLFIN Flex Vlies
30cm x 100m, 100cm x 100m (šírka x dĺžka)
WOLFIN Flex je jednozložková tekutá hydroizolácia bez obsahu
rozpúšťadiel, ktorá je optimálne prispôsobená strešným a hydro-
SKÚŠKY/SKÚŠOBNÉ
WOLFIN FLEX
PODMIENKY PODĽA DIN, ÚSEK
DIN 53445
pozdĺžne
> 18 %
priečne
> 22 %
DIN 53445
pozdĺžne
> 18 %
priečne
> 22 %
DIN 53445
pozdĺžne
> 9 N/mm2
priečne
> 13 N/mm2
DIN 53445
pozdĺžne
> 17,5 N/mm2
priečne
> 21,5 N/mm2
DIN 53445
pozdĺžne
> 140 N/mm2
priečne
> 220 N/mm2
DIN 485
bez náznaku trhlín a bez trhlín
DIN 53122 /
cca. 2.570
DIN EN 1062-2
DIN 16726
tesný
schopnosť preklenúť trhliny
faktor difúzneho
odporu
reakcia pri namáhaní
tlakovou vodou, skúšobný tlak:
6 bar/24 h
odolnosť proti poveternostným vplyvom DIN 53387/ISO 11507
skladovanie vo vodných
DIN 16726
roztokoch
reakcia po skladovaní
na bitúmene
zmena rozmerov po
skladovaní v teple
adhézna pevnosť
v ťahu
DIN 16726, 5.19
DIN 16726
SYSTÉMOVÉ KOMPONENTY
WOLFIN Flex Primer
drevo
sklo
polystyrén
polyuretán
ÚDAJE O VÝROBKU WOLFIN FLEX
VLASTNOSTI
WOLFIN VÝROBNÝ PROGRAM
áno
odolný proti
chemickému
zaťaženiu
odolný proti
bitúmenu
> 18 %
> 22 %
>1,30 N/mm2
>1,50 N/mm2
pozdĺžne
priečne
DIN EN 1607 betón
DIN ISO 4624 drevo
z ihličnatých drevín
oceľový plech >1,50 N/mm2
hliníkový plech >1,40 N/mm2
protipožiarna odolnosť
DIN 4102, časť 1
B2
odolnosť proti prerastaniu koreňov DIN 4062
áno
ÚPLNE JEDNODUCHÉ A HOSPODÁRNE SPRACOVANIE
Výhodou WOLFIN Flex je rýchle a hospodárne spracovanie. Tekutú
hydroizoláciu možno nanášať z vedra – bez zamiešavania alebo
straty materiálu. Pracovné nástroje sa jednoducho umyjú vodou.
Načaté balenie sa dá použiť určitý čas po otvorení.
Pri systéme WOLFIN Flex sa najprv očistí podklad a upraví sa základným náterom WOLFIN Flex Primer. Do prvej, ešte mokrej, vrstvy
WOLFIN Flex Basis sa vloží mriežka. Potom sa ihneď, mokré do
mokrého, nanesie v dostatočne krycej vrstve WOLFIN Flex Basis.
Na suchý povrch WOLFIN Flex Basis (zelený) sa v dostatočne krycej
vrstve nanesie mäkkým štetcom alebo maliarskym valčekom WOLFIN Flex Top (antracit). Týmto postupom sa vytvorí hydroizolácia
s dlhou životnosťou, odolná proti poveternostným vplyvom, ozónu
a UV-žiareniu.
WOLFIN Flex Basis je, v závislosti od počasia, odolný voči daždu
už po uplynutí 2 – 3 hodín. WOLFIN Flex Basis a WOLFIN Flex Top
sa v zásade môžu nanášať mäkkým zmätákom, štetcom, alebo
maliarskym valčekom. Pri plošnom nanášaní sa odporúča použiť
pokrývačskú metlu alebo bezvzduchovú
BEZCHYBNÉ SPRACOVANIE WOLFIN FLEX VĎAKA JEDNOZNAČNÉMU
SFARBENIU KOMPONENTOV
WOLFIN Flex Vlies
WOLFIN Flex Basis, zelený
WOLFIN Flex Basis, zelený
WOLFIN Flex Top, čierny
priestup, napr. kovová podpera,
stĺpik zábradlia
dvojitý nosník v tvare
písmena T
WOLFIN Flex Primer
30
31
Váš predajca:
Dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
Download

WOLFIN KATALOG.indd