Trieda SNP 75, 974 01, Banská Bystrica
Tel./Fax:048/4145183, [email protected], www.emes.sk
ElectroVap MC
OBSAH
Bezpečnostné informácie
Prehlásenie o zhode
2
3
MONTÁŽ
Montáž jednotky
Pripojenie vody
Rozmery
Výstup pary
Odvodnenie kondenzátu
Ventilátorové jednotky
Parné rozdeľovacie trubice
Umiestnenie parných trubíc
Výpočet odparovacej vzdialenosti
Opcia: systém riadenia teploty
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
MONTÁŽ ELEKTRIKY
Pripojenie jednotky a možnosti pripojenia
Parná kapacita
Elektrické charakteristiky
Elektrické a riadiace prípoje
Zapojenie diaľkového informačného systému
Paralelný systém (Nadradená – podradená jednotka)
Schémy zapojenia ELMC
Konečná inšpekcia
16
17
18
19-21
22
23-24
25-31
32-33
SOFTVÉROVÁ PODPORA
Identifikácia na čelnom paneli
Spustenie ELMC
Menu informácií pre užívateľa
Menu o stave zvlhčovača
Menu systému zmeny parametrov
Chybové hlásenia
34
35
36-37
38
39-40
41
ÚDRŽBA
Údržba nádržky
Smernice pre údržbu nádržky
Údržba ventilov
Údržbový list
Vzorky pre vŕtanie otvorov
42
43
44
45
46-48
ElectroVap MC
Bezpečnostné informácie
Dôležité
Táto časť by sa mala starostlivo prečítať pre zabezpečenie bezpečnej a správnej montáže vášho
zvlhčovača.
VŠEOBECNE
Tento manuál obsahuje všetky detaily potrebné pre projektovanie a montáž zvlhčovača ElectroVap MC.
Okrem toho sú doňho zahrnuté podrobnosti pre preberanie a údržbu.
Tento manuál je určený pre použitie inžiniermi a riadne vyškoleným technickým personálom. Údržba, servis
alebo opravy sa smú vykonávať len skúseným a kvalifikovaným personálom, zákazník musí byť zodpovedný
za zabezpečenie ich kvalifikovanosti.
Akékoľvek riziko alebo nebezpečie, najmä pri práci z rebríka alebo plošiny, by malo byť identifikované
skúseným zástupcom Úradu pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a mali by byť vykonané účinné
riadiace opatrenia.
Distribútor nebude mať žiadnu zodpovednosť, ak akékoľvek poškodenie, poranenie alebo nehoda bude
odvoditeľná od nepozornej, nevhodnej, nedbalej alebo nesprávnej prevádzky zariadenia, spôsobenej
úmyselne alebo neúmyselne
Vždycky odstavte dodávku elektriny a vody predtým, než začnete akúkoľvek údržbu.
Vyvinuté bolo maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že všetky detaily uvedené v tomto manuáli sú správne,
avšak s ohľadom na veľký rozsah podmienok, s ktorými sa stretávame vo vzduchotechnických systémoch,
predložené informácie by sa mali použiť len ako vodítko. V prípade pochybností kontaktujte svojho agenta.
SPRÁVNE POUŽÍVANIE
Zvlhčovače ElectroVap sú určené len na používanie vo vzduchotechnických systémoch alebo pre priame
zvlhčovanie vzduchu. Akákoľvek iná aplikácia nie je uváženým použitím pre zamýšľaný účel. Výrobca
nemôže byť braný na zodpovednosť za akúkoľvek škodu, ktorá je výsledkom nesprávneho použitia.
VODA
Zvlhčovače ElectroVap MC sú skonštruované na použitie s vodou z vodovodu, demineralizovanou,
reverznou osmózou upravenou alebo zmäkčovanou vodou. V žiadnom prípade nepokúšajte sa zaviesť do
systému akúkoľvek inú kvapalinu alebo chemikáliu. Dodávaná voda by nemala prekročiť tlak 6,0 bar
a montáž by mala byť v súlade s miestnymi predpismi.
ELEKTRIKA
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, musia byť vykonávané len skúseným a kvalifikovaným
technickým personálom (napr. elektrikári alebo technici s primeraným zaškolením). Zákazník musí byť
zodpovedný za zabezpečenie ich kvalifikovanosti. Je povinnosťou elektromontéra zabezpečiť, aby sa použili
vhodne dimenzované káble a MCB ochrana. Dbajte, prosím, na miestne predpisy, týkajúce sa zabezpečenia
elektrickej inštalácie.
ZÁRUKY
Chyby pri špecifikácii a montáži originálnych dielov a príslušenstva zrušia platnosť Vašich záruk.
POZNÁMKA
Našou politikou je nepretržitý výskum a vývoj. Preto si vyhradzujeme právo zmeniť špecifikácie uvedené
v tomto dokumente bez oznámenia.
2
ElectroVap MC
Prehlásenie o zhode
POUŽITÉ DIREKTÍVY
Direktíva o ELEKTROMAGNETICKEJ kompatibilite 89/336/EEC
Strojná direktíva 98/37/EC pozmeňujúca direktívu 89/392/EEC
Nízkonapäťová direktíva 73/23/EEC
Normy ku ktorým konformita EN 50081-1: 1992, EN 50082-1:1992
je deklarovaná : EN 349:1993 EN 60204-1: 1993, EN 292 časti 1 a 2: 1991
Meno a adresa výrobcu
DEVATEC
Rue Saint Eloi
76440 Ambrumesnil – Francúzsko
Splnomocnený zástupca
Druh zariadenia
ELECTROVAP MC
Názov a séria modelu:
ELMC
Rok výroby
2001
My, podpísaní, týmto prehlasujeme, že hore špecifikované zariadenie
je v súlade s horeuvedenými direktívami a normami.
Podpis:
Meno: MAZIRE Michel F
Funkcia: Prezident
Dátum: 20.09.2001
3
4
ElectroVap MC
Montáž jednotky na stenu
Vybaľte zvlhčovač ELMC a skontrolujte, či nie je poškodený
Poškodenie obalu a/alebo jednotky sa musí oznámiť doporučeným listom
dopravcovi do 3 pracovných dní
Zabezpečte voľný priestor okolo jednotky:
1,0 až 1,2 m od podlahy po spodok zvlhčovača,
1,25m spredu a 0,6 m po pravej strane, aby sa umožnil ľahký prístup pre
údržbu.
Vyznačte montážne otvory.
Vyvŕtajte otvory.
Vložte skrutky alebo čapy vhodné pre zavesenie.
Zaskrutkujte skrutky s vôľou asi 10 mm na zavesenie skrine.
Zaveste skriňu. Vyvážte skriňu s vodováhou a utiahnite všetky skrutky
Pozrite si ďalšie strany ohľadne pripojenia vody a elektrického prúdu.
5
ElectroVap MC
Pripojenie vody
Montáž
Čerstvá studená voda z vodovodu by sa mala použiť pre
dodávku do jednotky. Dodávaná voda musí tiež spĺňať
nasledovné požiadavky:
• kvalita vody : 30 – 1000 mikroS/cm
• tlak vody : 1 – 6 bar
• teplota vody: menej ako 40°C
Prípojka dodávky vody je pod dnom jednotky. Všetky
zvlhčovače ELMC sa dodávajú s hadicou pre vstup vody
(dlhou 500 mm) s ¾“ vnútorným závitovým pripojením ku
dodávke studenej vody.
Na prívodnom potrubí vodovodu by sa mal umiestniť
spätný ventil a servisné pripojenie studenej vody ku
jednotke.
Na spodku vstupného ventilu je košíkový filter (pozri stranu
39, diel 3)
Zvlhčovač ELMC môže bežať s tromi rôznymi kvalitami vody:
Voda z vodovodu
Tvrdosť vody by mala byť medzi 0-40° francúzskymi
stupňami (0-22° nem. stup ňov)
Pre intervaly údržby nádržky pozri krivku údržby. ELMC
obsahuje časové počítadlo (hodiny, kg pary...) a ukazuje
správy pre údržbu, kedy je táto potrebná.
Zmäkčovaná voda
Hladina vody musí byť medzi (a) a (b)
pre maximálnu kapacitu nádržky
b
a
Zvlhčovač ElectroVap MC sa môže používať so zmäkčovanou
vodu o tvrdosti O°< TH < 2°F (francúzske stupne tvr dosti).
Dôležité: Zmäkčovače musia byť správne programované.
Chyba v správnom programovaní zmäkčovača môže viesť
k nadmernej koncentrácii soli v parnom vyvíjači. Kontaktujte
výrobcu zmäkčovača, aby Vám pomohol. Doporučuje sa
použitie zdvojených zmäkčovačov (duplex).
Voda upravená reverznou osmózou
a demineralizovaná voda
Zvlhčovač ElectroVap MC sa môže používať s vodou
upravenou reverznou osmózou alebo demineralizovanou
vodou. Minimálna el. vodivosť vody je 30 mikroS/cm. Pri
uvedení do prevádzky s novou parnou nádržkou sa musí pridať
čajová lyžička bikarbonátu sodného.
Dodávka vody sa musí zabezpečiť bez akýchkoľvek
ďalších chemikálií (chlór, dezinfekčné prostriedky, ozón).
Taktiež niektoré druhy vody môžu vytvárať penu
spôsobujúcu poruchy správneho riadenia zvlhčovača.
Obráťte sa na technické služby DEVATEC v prípade
potreby pomoci.
Automatické odvodňovanie
Pre hygienické účely parný vyvíjač sa automaticky odvodňuje v
prípade, keď zvlhčovač nepracuje dlhšie ako 72 hodín. Táto v
závode prednastavená hodnota sa môže zmeniť. (pozri str. 40).
6
ElectroVap MC
Rozmery
ELMC 5-8-10
Montáž jednotky
ELMC 15-20-30
ELMC 40-50-60
ELMC 90
7
ElectroVap MC
Výstup pary
Montáž
Používajte parné hadice iba z našej dodávky.
Táto parná hadica je schopná odolať 100°C .
Zvlhčovač by sa mal umiestniť do 3 m od distribučných
trubíc (manifoldov), ak sa má použiť parná hadica. Ak sa
zvlhčovač umiestni vo vzdialenosti väčšej ako 3 m od
distribučnej trubice (trubíc), mala by sa použiť izolovaná
medená rúrka.
Maximálna doporučená dĺžka parnej rúrky, vrátane kolien
je 6 m.
g = ∅ 25 or ∅ 40
g = ∅ 25
DÔLEŽITÉ:
1 koleno = 1 m ekvivalentnej dĺžky parnej rúrky.
NIKDY BY SA NEMALI VIESŤ VODOROVNE parné
hadice alebo rúrky. Každé parné potrubie musí byť
spádované buď smerom k jednotke alebo smerom k parnej
distribučnej trubici pod uhlom 15°, aby sa vyhlo
hromadeniu kondenzátu v rúrke.
a = zvislé stúpanie najmenej 500 mm pred ohnutím
b = parná hadica by sa mala pevne podoprieť
c = parná hadica (polomer ohybu vyše 300 mm)
d = vzduchovod
e = prekážka
f = v tomto mieste je potrebný separátor kondenzátu, aby
sa tento odvodnil, Pripojenie parnej hadice
g = parná hadica: urobte polomer ohnutia o priemere 200
mm na kondenzátnej hadici (sifón)
h = kondenzátna hadica
i = výška zvlhčovača
g = 3 x ∅ 40
g = 2 x ∅ 25
Polomer ohnutia:
Ø 25 mm = 250 mm (minimálne)
Ø 40 mm = 400 mm (minimálne)
Počet parných výstupov
ELMC 5-8-10-15
ELMC 20-30
ELMC 40-50-60
ELMC 90
= 1 x Ø 25
= 1 x Ø 40
= 2 x Ø 40
= 3 x Ø 40
Dovolený pretlak vo vzduchovode (P) pre správnu
funkciu:
-
P má byť pod 150 mm v.s.
Pre tlaky 150 až 300 mm vodného stĺpca sa musí použiť
naša opčná plniaca nádržka
8
ElectroVap MC
Výstup kondenzátu
X = 100 mm
Y = 130 mm
Montáž
Nasledovné obrázky ukazujú prípoje odvodnenia,
ktoré by sa mali urobiť.
Pripojenie k jednotke odvodňovacou hadicou Ø 25 mm
ELMC 5-30 : 1 m hadica s tromi hadicovými svorkami
ELMC 40-60 : 1 m + 1,2 m hadica so 6 svorkami
ELMC 90 : 1 m + 1,20 m + 1,80 m hadica s 9 hadicovými
svorkami
X = 100 mm
Y = 375 mm
Dodržujte, prosím, nasledovné odporúčania:
Minimálny vnútorný priemer odvodňovacej hadice:
- ELMC 5/8/10/15/20/30
Ø 25 mm
- ELMC 40/50/60
Ø 25 mm
- ELMC 90
Ø 25 mm
Odvodnenie funguje len gravitáciou. Zabezpečte, aby
odvodňovacie potrubie malo sklon aspoň 15°, aby sa
umožnilo účinné odvodnenie jednotky.
Pre pripojenie zvlhčovača ku kanalizácii sa
doporučuje použiť Devatec parné hadice. Doporučuje
sa ich pravidelná výmena.
X = 150 mm
Y = 550 mm
Ak sa použije pevné potrubie, toto musí byť z PVC
materiálu odolného proti tlaku a teplote 100°C.
(medené, galvanizované alebo nerezové potrubie je
zakázané).
Teplota vody vypúšťanej zo zvlhčovača je v rozmedzí
60°C a 100°C. Zabezpe čte, aby použité rúrky boli
schopné zniesť takéto teploty.
Vypúšťacia hadica nesmie mať žiadne prekážky.
Doporučuje sa, aby každá parná nádržka mala svoju
vlastnú odvodňovaciu rúrku a nálevkové zariadenie. To
umožní rýchlu a ľahkú identifikáciu nejakej chyby v parnej
nádržke.
Vypúšťaná voda by mala odchádzať zo spodnej
strany jednotky, ako ukazuje obrázok. Toto zabráni,
aby sa para a/alebo kondenzácia dostala do skrine.
9
ElectroVap MC
Výstup pary
Montáž
Dve ventilátorové jednotky umožňujú použitie
ELMC pre priame zvlhčovanie priestoru tam, kde
nie je k dispozícii vzduchotechnika.
Ventilátorové jednotky môžu byť montované buď
na vrchu zvlhčovača alebo oddelene. Pri
aplikáciách s oddelenou montážou vzdialenosť
medzi ventilátorovou jednotkou a náprotivnou
stenou by mala byť minimálne 3 m.
Tam, kde kapacita jednotlivej parnej vyvíjacej
nádržky prekračuje kapacitu jedného ventilátora,
mali by sa použiť dve ventilačné jednotky
rovnako vzdialené od ELMC (X). (X1=X2).
T = vhodný T-kus, ktorý má k dispozícii Váš
dodávateľ (pozri zoznam opcií). Pripojenie
ventilačných jednotiek ku zvlhčovaču je cez
svorky 3 a 4 na elektrickom vedení DIN. (230V, 2
vodiče + uzemnenie).
Odtok
Odtok
Model
mm
CVMC 1
CVCM 2
Model
mm
CVMC 1
CVCM 2
A
B
C
E
F
390
460
195
260
165
430
330
360
35
35
Hmotnosť
v kg
4,6
12
Db
35
38
Max.výkon
kg/h.pary
10
30
m³/h
Kompatibilita
s modelmi
150
300
ELMC 5/8/10
ELMC 15/30
10
ElectroVap MC
Parné distribučné trubice
Montáž
Para z nádržky vstupuje do vzduchovodu cez parnú
distribučnú trubicu. Aby sa dosiahol optimálny výkon
zvlhčovača, doporučujeme, aby sa tieto inštrukcie
dodržiavali v čo najväčšej miere.
Výber parnej distribučnej
trubice
Táto tabuľka ukazuje počet a priemer trubice (íc) na
jednu jednotku
Model
ELMC
Počet
trubíc
Priemer :
para
kondenzát
Pozri podľa
vŕtacej šablóny
5-8-10-15
20-30
40-50-60
90
1
1
2
3
25
8
40
8
40
8
40
8
Pre vzduchovody o šírke menšej, ako 300 mm je
k dispozícii kratšia distribučná trubica B 110
pre každú veľkosť priemeru.
Keď sa použije jednotka s viacerými nádržkami,
doporučuje sa, aby sa použili parné distribučné trubice
o rôznych dĺžkach. Umiestnite ich tak, ako je to
zobrazené dole.
L = dĺžka : 290 – 590 – 790 – 1000 – 1250 – 1500 mm
S = diera pre podoprenie, ak je to potrebné, o Ø5 mm
K = Výrez pre vsunutie do vzduchovodu (pozri šablónu)
R = 4 diery Ø 5 mm
H1 = 140 mm (minimálne)
H2 = H1 + 140 mm (minimálne)
H3 = H2 + 140 mm (minimálne)
H4 = 300 mm (minimálne)
Krátka parná trubica B110
Vzduch
11
ElectroVap MC
Umiestnenie parných trubíc
Montáž
Umiestnenie doporučeného profilu šablóny pre
výrez do vzduchovodu/vzduchotech. jednotky
(na konci tohto manuálu)
Minimálna vzdialenosť medzi stredom parnej
distribučnej
trubice
a hornou
stenou
vzduchovodu by mala byť 300 mm. Ak sa
namontuje distribučná trubica pod uhlom 3045°, táto vzdialenos ť sa môže znížiť na
150 mm.
d: Minimálna vzdialenosť medzi parnou
distribučnou trubicou a akoukoľvek prekážkou
vo vzduchovode (filter, ohnutie, zúženie atď.) by
mala byť, pokiaľ je to možné, najmenej
2000 mm.
V prípade, keď sa parná trubica namontuje za
ohybom vzduchovodu, mala by sa umiestniť do
hlavného prúdu vzduchu.
Vo zvislých vzduchovodoch, keď je prúd vzduchu
smerom hore alebo dole, parná distribučná
trubica by sa mala montovať pod uhlom 15° vo či
zvislici.
12
ElectroVap MC
Výpočet odparovacej miešacej dĺžky
Montáž
Aby sa stanovila odparovacia dĺžka, môžeme použiť
priložené výpočtové tabuľky s:
RH1 = relatívna vlhkosť vzduchu pre zvlhčovaním %
Pred alebo za ventilom
RH2 = relatívna vlhkosť vzduchu po zvlhčení %
RHMax = maximálny rozdiel medzi RH1 a RH2
Ako používať výpočtovú techniku
Určite rozdiel medzi relatívnou vlhkosťou po zvlhčovaní
(RH2) relatívnou vlhkosťou pred zvlhčovaním (RH1).
Priesečník medzi odpočítanou max. hodnotou RH a RH2
dáva odparovaciu dĺžku v metroch (alebo v palcoch)
Za rozšírením alebo pred zúžením parná
stopa = 0,5 D
Tieto tabuľky udávajú D – vzdialenosť ( v metroch/palcoch),
ktorá by mala byť medzi parnou trubicou a parnou
prekážkou (pozri náčrtky umiestnenia trubice na ľavej
strane).
Ak sa na danom mieste nedá dodržať požadovaná
vzdialenosť, je možné namontovať dve rovnobežné trubice,
aby sme dostali lepšiu distribúciu pary.
Senzor riadenia vlhkosti umiestnite tak, aby bol vo
vzdialenosti 3-5D pre dobré odparenie.
POZNÁMKA:
Odparovacia
dĺžka
uvedená
v doleuvedených tabuľkách platí pre teploty medzi 10°C
a 25°C a pre rýchlos ť vzduchu 2,5 m/s
Ak sa nedajú zistiť presné hodnoty, mala by sa brať dĺžka
2m ako minimálna dĺžka medzi trubicami a prekážkou.
Pred senzorom riadenia vlhkosti nechajte
vzdialenosť 3 – 5D pre dobré odparenie
Pred / za filtrom závisí od typu filtra
Parná stopa (miešacia dĺžka) v metroch
v%
RH MAX (RH2-RH1)
Rh2in %5
10 15 20 30 40 50 60 75 90
40 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8
%
50
0,4
0,5
0,6 0,7
0,8
0,9
60
0,4
0,5
0,6 0,7
0,9
1
70
0,5
0,6
0,7 0,9
1
80
0,5
0,7
0,9
1
85
0,6
0,8
1
90
0,7
1
95
1
1,4
-
50 15.7 19.7 23.6 27.5 31.5 35.4 39.4
-
-
-
-
-
60 15.7 19.7 23.6 27.5 35.4 39.4 43.3 47.2
-
1,1 1,2
-
-
1,2
1,3 1,5
-
-
70 19.7 23.6 27.5 35.4 39.4 47.2 51.2 59
-
-
1,2
1,4
1,6 1,8
2
-
80 19.7 27.5 35.4 39.4 47.2 55.1 63
1,2
1,4
1,6
1,8
2,3
-
85 23.6 31.5 39.4 47.2 55.1
1,2 1,4
1,7
2
2,3 2,5
2,8
3
90 27.5 39.4 47.2 55.1 67
1,7
2,5
2,9
3,2 3,5
3,9 4,3
2
1
Parná stopa (miešacia dĺžka) v palcoch
v%
RH MAX (RH2-RH1)
Rh2in %5
10 15 20 30 40 50 60 75 90
40 11.8 15.7 19.7 23.6 27.5 31.5 %
2
95 39.4 55.1 67
63
70.8 77.7
-
70.8 77.7 90.5
-
77.7 90.5 98.4 110.2 118.1
77.7 98.4 114.2 126 137.8 153.4 169.3
13
ElectroVap MC
Voliteľný system riadenia teploty
Montáž
Pre hygienické zariadenia : Tento systém udržiava vodu v nádržke na teplote 65°C, aby
zabránil tvorbe baktérií alebo plesní, ak nie je žiadna potreba na vlhčenie. Tento systém
nahradzuje automatické odvodňovanie nádržiek, keď zvlhčovač nepracuje viac ako 72
hodín.
Pre rýchly var: Ak je potreba vlhčenia, voda začne vrieť rýchlejšie, ako keby sa použila
studená voda. Výsledkom je rýchlejšia reakcia na vlhkomer a presnejšie riadenie.
Ako ochrana proti mrazu: Môže zabrániť zamrznutiu, ak zvlhčovač je v studenom
prostredí (Ďalšia ochrana je potrebná pre napájaciu vodu a odvodňovacie rúrky). Voliteľný
systém riadenia teploty nedbá na nastavený automatický čas odvodnenia tam, kde
nádržka (y) sa odvodňuje(jú) po X hodinách od zastavenia vlhčenia.
Poznámka: Teplota zvlhčovača sa musí
pre tento systém zapnúť pre prevádzku.
300 mm
Dodávaná sada sa skladá z dielov:
teplotný senzor, konektor X4, rúrka
z nehrdzavejúcej oceli o priemere Ø 40
alebo Ø25 mm (podľa modelu ELMC)
a sponky.
Elektrické vodiče teplotného senzora sa
spoja na svorky č. 15 a 16 konektora X4 na
hlavnom paneli č. 500100/03.
Pre panely s číslom pod 1-22963 (program:
V2-11-) sa musí medzi svorky 15 a 17
konektora X4 vložiť 5,11 kiloohmový odpor.
17
16
15
X4
14
ElectroVap MC
Elektrická inštalácia
•
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, musia byť vykonávané
skúseným a kvalifikovaným personálom (napr. elektrikári s primeraným
Zákazník je zodpovedný za zabezpečenie ich kvalifikovanosti. zaškolením).
Dodržujte, prosím, miestne smernice, týkajúce sa zaopatrenia elektrických
inštalácií.
•
Po asi 50 hodinách prevádzky musia byť dotiahnuté všetky skrutky silových
svoriek.
•
POZOR: Elektronické komponenty ELMC sú veľmi citlivé na elektrostatické
výboje. Musia byť vykonané vhodné kroky pred akoukoľvek činnosťou.
15
ElectroVap MC
Pripojenie jednotky a možnosti pripojenia
Elektrická inštalácia
Pripojenie ventilátorov (svorky 3-4)
Pripojenie k hlavnému el. vedeniu
Pripojenie uzemnenia
Pripojenie vlhkomeru on/off
(bezpečnostná a ventilátorová
jednotka) (svorky 1-2)
Toto umožňuje výber vhodnej regulácie.
Usporiadajte dip. spínač S1 nasledovne:
●
Devatec senzor 0-10 V
0-10 V/2-10 V regulátor
●● ●
0-5 V senzor
1-5 V senzor
● ●
● ●
4-20 mA senzor
0-20 / 4-20 mA regul.
0-20 V regulátor
4-20 v regulátor
Červená
kontrolka
vysokej hladiny vody
●●
●●
●
● ● ●
1 2 3 4
Svorka X5: pripojte vodič riadiaceho signálu
na túto svorku (kolíky 19 a 20).
Dbajte na polaritu!
Všetky práce týkajúce sa elektrickej inštalácie musia sa vykonávať
skúseným a kvalifikovaným personálom
16
ElectroVap MC
Parná kapacita zvlhčovačov ELMC
Elektrická inštalácia
Dve dolu uvedené tabuľky uvádzajú menovitú hodnotu parnej kapacity v kg/h pary, príslušný elektrický
výkon a el. prúd podľa rôznych veľkostí napätia dodávanej el. energie.
Model
Kapacita
ELMC
5
8
10
15
20
30
40
50
60
90
Kg/hpary
5
8
10
15
20
30
40
50
60
90
Model
Kapacita
ELMC
5
8
10
15
20
30
40
50
60
90
Kg/hpary
5
8
10
15
20
30
40
50
60
90
Elektrický
výkon
Kw
3.76
6.02
7.52
11.3
15
22.6
30.1
37.6
45.1
67.7
2 x 230 V
Elektrický
prúd
A
16.3
Elektrický
výkon
Kw
3.76
6.02
7.52
11.3
15
22.6
30.1
37.6
45.1
67.7
32.7
3 x 230 V
Elektrický
prúd
A
9.6
15.3
19.1
28.7
38.2
2 x 28.7
2 x 38.2
3 x 31.9
3 x 38.2
3 x 460 V
Elektrický
prúd
A
4.8
7.6
9.6
14.3
19.1
28.7
2 x 19.1
2 x 23.9
2 x 28.7
3 x 28.7
3 x 400 V
Elektrický
prúd
A
5.5
8.8
11
16.5
22
33
2 x 22
2 x 27.5
2 x 33
3 x 33
3 x 575 V
Elektrický
prúd
A
3.8
6.1
7.6
11.5
15.3
22.9
2 x 15.3
2 x 19.1
2 x 22.9
3 x 22.9
3 x 415 V
Elektrický
prúd
A
5.3
8.5
10.6
15.9
21.2
31.8
2 x 21.2
2 x 26.5
2 x 31.8
3 x 31.8
3 x 600 V
Elektrický
prúd
A
3.7
5.9
7.3
11
14.7
22
2 x 14.7
2 x 18.3
2 x 22
3 x 22
3 x 440 V
Elektrický
prúd
A
5
8
10
15
20
30
2 x 20
2 x 25
2 x 30
3 x 30
3 x 690 V
Elektrický
prúd
A
3.2
5.1
6.4
9.6
12.7
19.1
2 x 12.7
2 x 16
2 x 19.1
3 x 19.1
Táto tabuľka umožní stanoviť množstvo pary vyrobenej v ELMC podľa nameranej intenzity el. prúdu.
Current
2x230 V 3x230 V 3x400 V 3x415 V 3x440 V 3x460 V 3x575 V 3x600 V 3x690 V
Amps
Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary Kg/h pary
0.61
1.05
1,82
1,89
2,00
2,09
2,62
2,73
3,14
1.53
2.62
4,55
4,72
5,00
5,23
6,54
6,82
7,85
3.06
5.23
9,10
9,44
10,01
10,46
13,08
13,65
15,69
3.67
6.28
10,92
11,33
12,01
12,55
15,69
16,37
18,83
4.59
7.85
13,65
14,16
15,01
15,69
19,62
20,47
23,54
6.12
10.46
18,19
18,88
20,01
20,92
26,15
27,29
31,39
7.65
13.08
22,74
23,60
25,02
26,15
32,69
34,11
39,23
8.26
14.12
24,56
25,48
27,02
28,25
35,31
36,84
42,37
9.18
15.69
27,29
28,32
30,02
31,39
39,23
40,94
47,08
9.79
16.74
29,11
30,20
32,02
33,48
41,85
43,67
50,22
11.32
19.35
33,66
34,92
37,03
38,71
48,39
50,49
58,06
12.24
20.92
36,39
37,75
40,03
41,85
52,31
54,58
62,77
2
5
10
12
15
20
25
27
30
32
37
40
17
ElectroVap MC
Charakteristiky elektrickej
inštalácie
Dole uvedená tabuľka udáva dodávku elektriny do jednotiek Electro Vap MC. Vo všetkých prípadoch
riadiaci obvod musí byť jednofázový 230 V.
Maximálny el.
prúd v A
Maximálny el.
prúd v A
Maximálny el.
prúd v A
Maximálny el.
prúd v A
6
5,7
16,5
9,7
9,3
8,8
20,5
12
11,6
10,9
12.2
30,6
17,8
17,1
16,2
16.1
40,7
23,5
22,7
21,4
24
2 x 30,4
35,1
33,6
32
32
2 x 40,5
2 x 23,4
2 x 22,7
2 x 21,3
39.9
3 x 33,6
2 x 29,1
2 x 28,1
2 x 26,5
47.8
3 x 40,5
2 x 35,1
2 x 33,6
2 x 32
3 x 35,1
3 x 33,6
3 x 32
5
2
2.5
4.3
8
2
2.5
6.7
10
2
2.5
15
2
2.5
20
2
2.5
30
2
2.5
40
2
2.5
50
2
2.5
60
2
2.5
90
2
2.5
Pozri výkres na strane 18.
Vonkajšia
ochrana
silového
obvodu
Maximálny el.
výkon v kW
6,2
Prierez
riadiacecho
2
kábla mm
10,5
Vonkajšia
ochrana
riadiaceho
obdovu A
17.6
Model ELMC
Maximálny el.
prúd v A
2 x 230 V 3 x 230 V 3 x 400 V 3 x 415 V 3 x 440 V
50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
8.2
34.8
71.6
Maximálny el.prúd v A
Maximálny el.prúd v A
Maximálny el.prúd v A
Maximálny el.prúd v A
5
2
2.5
4.3
5,4
4,4
4,3
3,8
8
2
2.5
6.7
8,4
6,8
6,6
5,8
10
2
2.5
8.2
10,5
8,4
8,1
7,1
15
2
2.5
12.2
15,5
12,5
12
10,5
20
2
2.5
16.1
20,5
16,5
15,8
13,8
30
2
2.5
24
30,6
24,6
23,5
20,5
40
2
2.5
32
2 x 20,4
2 x 16,3
2 x 15,7
2 x 13,6
50
2
2.5
39.9
2 x 25,4
2 x 20,4
2 x 19,5
2 x 17
60
2
2.5
47.8
2 x 30,6
2 x 24,6
2 x 23,5
90
2
2.5
71.6
3 x 30,6
3 x 24,6
3 x 23,5
2 x 20,5
3 x 20,5
Pozri výkres na strane 18.
Vonkajšia ochrana
silového obvodu
Maximálny el.výkon v
kW
3 x 690 V
50 / 60 Hz
Prierez
riadiaceho kábla
mm2
3 x 600 V
50 / 60 Hz
Vonkajsia ochrana
riadiaceho obvodu
A
3 x 575 V
50 / 60 Hz
Model ELMC
3 x 460 V
50 / 60 Hz
18
Electrovap MC
Elektrické prípoje
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
19
ElectroVap MC
Elektrické pripojenie
Keď nie je k dispozícii nulový vodič
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
20
ElectroVap MC
Elektrické pripojenia
Elektrická inštalácia
Pripojenie na doske
Pripojenie na doske
Pripojenie na doske
Všetky práce týkajúce sa elektrickej inštalácie musia byť vykonané
skúseným a kvalifikovaným personálom.
21
ElectroVap MC
Zapojenie vodičov pre diaľkový informačný systém
Elektrická inštalácia
Všetky práce týkajúce sa elektrickej inštalácie musia byť vykonané
skúseným a kvalifikovaným personálom.
22
ElectroVap MC
Parné zvlhčovače ELMC môžu bežať ako nadriadený – podriadený systém. Pritom je treba pripojiť signál
regulátora vlhkosti (svorky 18-19-20 konektora X5) a servoriadenie (svorky 1-2) ku nadriadenej jednotke (napr.
jednotka, ktorá je bližšie ku systému regulácie) a odosielať späť toto spojenie ku druhým jednotkám
(podriadeným).
Dôležité
Všetky jednotky musia mať zabudovaný panel diaľkového obvodu.
S REGULÁCIOU 0-10 V
So signálom 0-10 V počet jednotiek je limitovaný iba výkonom regulátora
Nadriadený zvlhčovač
Vysokolimitný
bezpečnostný
zvlhčovač
1
Dvojpólový prepínač
S1 0 – 10V
2
on
S1
Regulátor
0 – 10 V
+
X5
O 18
O 19
O 20
1
O 36
O 37
X22
2
3
4
Výber regulátora vlhkosti
REGULT 0 – 10 V
Ref 100501/05
1.Podriadený zvlhčovač
1
Všetky jednotky musia byť nastavené
na regulačný signál 0-10 V (dvojpólový
prepínač S1 a softvér 0-10V)
Výstupný signál musí byť pripojený
na konektor X5 všetkých jednotiek
(svorky 19 a 20) na hlavnom paneli
Svorkovnica 1-2 riadiacej jednotky
musí byť zapojená a svorky 36-39
konektora X22 na svorky 1-2
podriadenej jednotky a tak ďalej.
Ak niektorá jednotka zlyhá, všetky
jednotky sa zastavia.
Dvojpólový prepínač
S1 0 – 10V
2
O 18
O 19
O 20
on
S1
X5
1
O 36
O 37
2
3
4
Výber regulátora
X22
REGULT 0 – 10 V
Ref 100501/05
ku svorkám 1 a 2 ďalšej podriadenej jednotky
(0-10V príkaz)
23
ElectroVap MC
S REGULÁCIOU O – 20 V
Schéma zapojenia je taká istá ako pre reguláciu 0-10 V
Iba dvojpólový prepínač S1 (0-20V) mal by byť nastavený a softvér (code 2.3.4) „VÝBEROVÁ REGULÁCIA“
nastavený na „REGULT 0-20 V“
S REGULÁCIOU 4 – 20 mA
So signálom 4-20 mA môže bežať iba jedna podriadená jednotka, lebo regulátor výkonu nie je dostatočne silný,
aby zvládol všetky linky.
Nadriadená jednotka musí byť pripravená pracovať v rozsahu 4–20 mA a podriadená v rozsahu 0-10V, aby sa
ušetrila energia.
Vysoko limitný
bezpečnostný
zvlhčovač
Asservissement
Dvojpólový prepínač
S1 4 – 20mA
2
+
X5
1
X22
O 36
O 37
2
Svorkovnica
1-2
nadriadenej
jednotky musí musí byť zapojená
a svorky 36-39 konektora X22 na
svorkovnicu
1-2
podriadenej
jednotky atď. Ak niektorá jednotka
zlyhá, všetky jednotky sa zastavia.
2
3
4
Ref 100501/05
1
Výstupný signál regulátora musí
byť zapojený na každej jednotke na
svorky 19 a 20 konektora X5 (+ na
20 a – na 19).
on
S1
O 18
O 19
O 20
Regulátor
vhlkosti
4 – 20 mA
Nadriadenýzvlhčovač
1
O 18
O 19
O 20
X5
Ref 100501/05
Výber regulátora
REGULT 4 – 20 mA
1.Podriadený zvlhčovač
Dvojpólový prepínač
S1 0 – 10 V
on
S1
11
2
3
44
Výber regulátora
REGULT 2 – 10 V
24
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 5-2
Elektrická inštalácia
Dátum platnosti : 06-11-06
Od jednotky číslo: 100120
Cez dvere
Cez delič
cez hĺbku jednotky
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
25
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 5-3
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
26
ElectroVap MC
Schémy zapojenia ELMC 8-10-15-20
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
27
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 30
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
28
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 40
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
29
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 50-60
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
30
ElectroVap MC
Schéma zapojenia ELMC 90
Elektrická inštalácia
Všetky práce, týkajúce sa elektrickej inštalácie, sa musia vykonať
skúseným a kvalifikovaným personálom.
31
Electrovap MC
Záverečná prehliadka pred odovzdaním
Montáž
Všeobecne
1. Vizuálne prehliadnite celú inštaláciu, či tam nie sú uvoľnené alebo
nepripojené káble alebo odpojené potrubie.
2. Skontrolujte, či parné nádržky sú správne umiestnené do
vypúšťacieho ventilu.
3. Skontrolujte káblové pripojenie elektród na vrchu parnej nádržky.
4. Prehliadnite všetky potrubia, vrátane vnútorných hadíc vo
zvlhčovači, či nie sú tam rozpojené miesta alebo úniky
netesnosťami.
5. Predtým, než urobíte konečné pripojenie ku zvlhčovaču,
prepláchnite potrubie prívodu vody, aby sa z neho odstránili
akékoľvek nečistoty, úlomky alebo tavivá.
Dodávka elektriny
1. Skontrolujte všetky silové káble, vrátane nulových vodičov
a uzemňovacích káblov, či sú správne upevnené na správnych
svorkách.
2. Skontrolujte funkciu miestnych odpojovačov.
Riadenie
1. Skontrolujte, či riadiace káble, podľa použitej opcie, boli zapojené
správne a upevnené do správnych svoriek.
2. Skontrolujte, či sa urobili správne nastavenia dvojpólových spínačov
pre daný použitý riadiaci signál.
POZNÁMKA: Ak sa nenamontovali na svorky 1 & 2 žiadne
bezpečnostné blokácie riadenia, bude potrebná nejaká spojka pre
umožnenie prevzatia.
3. Skontrolujte polaritu riadiaceho signálu.
Dodávka vody
1. Prehliadnite a skontrolujte prácu uzatváracieho ventilu a spätného
ventilu na potrubí dodávky vody do zvlhčovača.
2. Zmerajte a zabezpečte zaznamenávanie tlaku vody do zvlhčovača.
3. Zmerajte a zabezpečte zaznamenávanie kvality napájacej vody do
zvlhčovača. Toto by malo obsahovať: a/ vodivosť vody (v
mikroSiemensoch/cm); b/ tvrdosť vody (mg/l).
Odvodnenie
1. Prehliadnite odvodňovaciu inštaláciu a zabezpečte nasledovné:
a/ aby každá parná nádržka sa odvodňovala do jej vlastnej
individuálnej nálevky
b/ aby nálevka (y) a odvodňovacie potrubie mali správnu veľkosť
c/ aby nálevka(y) bola(i) presadené a neboli umiestnené priamo pod
jednotku.
32
ElectroVap MC
Záverečná prehliadka - pokračovanie
Montáž
Parné distribučné hadice/rúrky
1. Prezrite parné distribučné hadice/rúrky a zabezpečte, aby sa tam
nevyskytovali žiadne vodorovné potrubia.
2. Ak sa použije pružná parná hadica, skontrolujte, či celková dĺžka
nepresahuje 3 m.
3. Ak sa použije medená rúrka, skontrolujte, či účinná dĺžka
nepresahuje 6 m
4. Skontrolujte, či parná distribučná hadica/rúrka má správnu veľkosť.
5. Prehliadnite fittingy pružnej parnej hadice a zabezpečte, aby tieto
boli zaistené a zabránili prehýbaniu hadice.
6. Skontrolujte, či sú medené rúrky zaizolované
7. Skontrolujte, či na výstupe zo zvlhčovača je aspoň 500 mm priamy
úsek hadice.
8. Skontrolujte, či hadicové sponky dosadajú a sú zabezpečené.
Parné distribučné trubice
1. Skontrolujte, či umiestnenie parných distribučných trubíc
(manifoldov) bolo prevedené v súlade s rozmermi uvedenými
v odseku montáže.
2. Skontrolujte, či parné distribučné hadice boli namontované v súlade
s rozmermi vzduchovodu a či trubice o dĺžke väčšej, ako 290 mm
boli vhodne podopreté.
Kondenzátne hadice
1. Vizuálne
prehliadnite
kondenzátne
hadice
a zabezpečte
nasledovné:
a/ aby kondenzátna hadica bola pevne uchytená na výstup
kondenzátu z parnej distribučnej trubice
b/ aby na kondenzátnej hadici bol vytvorený sifón (vodný uzáver)
c/ aby bol dodržaný spád 45° od parnej distribu čnej trubice
d/ aby kondenzátna hadica bola uchytená do vrchnej časti plniacej
nádržky alebo priamo do kanalizácie.
Ventilátorová distribučná jednotka
1. Skontrolujte, či boli dodržané správne svetlé výšky okolo
ventilátorovej jednotky
2. Skontrolujte, či bolo urobené správne elektrické pripojenie vo vnútri
elektrického pripojenia zvlhčovača.
33
ElectroVap MC
Identifikácia predného panelu
Softvérový pomocník
Alfa digitálny displej
Program pre zmeny
Program odvíjania
Program odvíjania
Manuálne odvodnenie
Kontrolka výroby pary
ON/OFF prepínač
Kontrolka el. prúdu
Identifikačný štítok
34
ElectroVap MC
Spustenie ELMC
Softvérový pomocník
Kontrola a zapnutie.
1. Po ukončení prehliadky inštalácie otvorte
prívod vody do jednotky.
2. Zapnite hlavný spínač dodávky el. prúdu.
3. Kontrolka el. prúdu sa musí rozsvietiť.
4. Prepnite hlavný el. spínač I/O na I. Displej
opomenie ukazovať množstvo vyrobenej
pary.
Jednotka ELMC ponúka 3 hlavné menu:
INFORMÁCIA PRE
POUŽÍVATEĽA
Menu informácie pre užívateľa (stav zvlhčovača)
poskytuje informáciu o prevádzkovom stave
jednotky. V rámci tohto menu sa nemôžu meniť
nijaké parametre.
STAV ZVLHČOVAČA
Menu (konfigurácia zvlhčovača) poskytuje iba
informácie ohľadne zostavy zvlhčovača. V rámci
tohto menu sa nemôžu meniť nijaké parametre.
ZMENA PARAMETROV
Systémové
menu
zmeny
parametrov
umožňuje,
aby
sa
prestavili
všetky
prevádzkové parametre. Pre umožnenie
vstupu je potrebný prístupový kód (234).
35
ElectroVap MC
Menu informácie pre používateľa
Softvérový pomocník
pre zmenu menu stlačte tlačítko na výber menu
Pohybujte menu stlačením tlačítok
Menu
Stav zvlhčovača
Parný zvlhčovač
ELMC XX
Tu sa ukazuje model ELMC
3X400V
Tu sa ukazuje menovitá výroba pary
daného ELMC
Vyrobená para
KG/H
Tu sa ukazuje spotreba Ampérov
Skutočný el. prúd
A
Ak ide o externé proporcionálne riadenie
Ak je vstavavné proporcionálne riadenie +
senzor
Alfa digitálny stav
V prípade
regulácie
ON/OFF:
2 stupňová
3 stupňová
4 stupňová
SKUTOCNÝ RIADIACI
SIGNAL Y :
XXV
NASTAVENE :
MERANE RH :
Signál regulácie v prípade externej
regulácie
Udáva RH od senzora v prípade stavanej
proporcionálnej reg.
+ Devatec senzor
Potreba pary
%
%
%
Tu sa ukazuje potreba pary v inštalácii od
20% do 100%
V tomto menu : system zmeny parametrov, ak opcia výberu je áno alebo nijaká T°C bude pri 65°C.
ÁNO
NIE
Údaj na displeji
V tomto menu: parameter zmeny
ak sa zvolilo áno alebo nie.
(odvodnenie, ak je dlhá odstávka)
ÁNO
ALEBO
TEPLOTA VODY SA
UDRŽIAVA NA 65°C
NIE
Údaj na displeji
CHÝBA TEPLOTNÝ
SENZOR
ODVODNENIE PO XXX HODINÁCH ODSTÁVKY
36
ElectroVap MC
Menu informácie pre používateľa
Softvérový pomocník
Pohybujte menu stlačením tlačítok
Tu sa udáva výroba pary medzi dvomi
časovými úsekmi údržby.
Tu sa udáva množstvo pary vyrobenej v
kg medzi dvomi časovými úsekmi
údržby.
pre zmenu menu stlačte tlačítko na výber menu
1
VÝROBA PRED CISTENIM
PARY
KG/V
2
ĎALSI SERVIS NUTNÝ PO
HODINE
H
3
MERAC CASU
4
MERAC MNOZSTVA PARY
KG
H
KONCENTRACIA MINERALOV
STAV ZVLHČOVAČA
Tu sa udáva elektrický výkon
spotrebovaný ELMC v KW
Tu sa ukazuje čas výroby pred údržbou,
to umožňuje plánovať čistenie.
Tu sa udáva časový úsek medzi dvomi
časmi údržby.
Tu indikuje, že voda je normálne
koncentrovaná alebo sa koncentruje.
ELEKTRICKÝ VÝKON
KW
Späť na prvú stranu menu
1-2
3-4
Sčítavanie (hodín alebo kg pary). Na O, displej ukazuje:
„Údržba: vypúšťací ventil + nádržka“. Prestavenie (reset)
sčítavania sa urobí stlačením odvodňovacieho tlačítka.
Merač času a množstva pary sa môže prestaviť (resetovať)
stlačením tlačítka odvodnenia a následným stlačením
tlačítka zmeny programu
37
ElectroVap MC
Menu stav zvlhčovača
Softvérový pomocník
Pohybujte menu stlačením tlačítok
pre zmenu menu stlačte tlačítko na výber menu
KONFIGURÁCIA
ZVLHČOVAČA
Tu sa uvádzajú všetky možné spôsoby
regulácie, ktoré sa môžu použiť:
ON/OFF 2/3/4 stupňové, proporcionálne:
0-10V, 0-20V, 0-20 mA, 1-5 V, 2-10 V, 420mA, senzor (devatec, 0-10V, 0-5V, 420 mA), podriadená regulácia.
RIADIACI SIGNÁL DO
ZVLHČOVAČA
0/10 V
CELKOVÁ VÝROBA PARY
V KG
CELKOM VYROBENÁ
PARA V KG
Celková
výroba
pary
uvedenia do prevádzky
od
CELKOVÝ CHOD V
HODINÁCH XX
KVALITA VODY
Nádrž na jedno použitie
Voda z vodovodu (ED), Zmäkčovaná voda
(EA), Deionizovaná voda (ED), Čistiteľná
nádrž: Voda z vodovodu (EV),
Zmäkčovaná voda (EA), Deionizovaná voda
(ED)
POUŽITÝ DRUH NÁDRŽKY
DODÁVANÉ NAPÄTIE (V)
Tu sa udáva maximálny elektrický výkon
potrebný pre ELMC.
Použitá voda: z vodovodu (EV)
zmäkčovaná voda (EA), čiastočne
deionizovaná voda, deionizovaná
voda (ED), dodávaná do jednotky
udáva napätie zvolené
MAXIMÁLNY
INŠTALOVANÝ VÝKON kW
Späť k prvej strane menu.
38
ElectroVap MC
Menu zmeny konfigurácie
Softvérový pomocník
Pohybujte menu stlačením tlačítok
pre zmenu menu stlačte tlačítko na výber menu
Menu: ZMENA
KONFIGURÁCIE JEDNOTKY
Pri zapnutom zvlhčovači stlačte tlačítko,
kým sa neobjaví na displeji menu, Zmena
systémových parametrov Stlačte tlačítko
a začne blikať prvá číslica. S použitím
tlačítok a vložte prvú číslicu prístupového
kódu a stlačte potvrdenie. Začne blikať
druhá číslica. Opakujte to isté pre druhú
prístupového
kódu.
a tretiu
číslicu
Prístupový kód 234.
NAVOĽTE PRÍSTUPOVÝ KÓD
XXX
Vložte Váš prístupový kód
RIADIACI SIGNÁL Zapnutý
OBMEDZENIE PARNEJ
KAPACITY %
Jednotka je dodávaná s ON/OFF
riadením – k dispozícii je tiež sada
vyššieho stupňa – proporcionálneho
riadenia
Toto umožňuje obmedziť kapacitu
výrobu pary od 20 do 100 %.
Ak je použité ON/OFF riadenie, stupňové
riadenie alebo externé proporcionálne riadenie
Ak je vstavané proporcionálne riadenie +
senzor
Alfa digitálny stav
PRESTAVTE NASTAVENU
HODNOTU %
PRESTAVTE NAVRHNUTE
ROZPÄTIE %
FREKVENCIA UDRZBY
KG/S
Toto umožní nastaviť predpokladaný
čas pred údržbou nádržky
INTERVAL ÚDRŽBY
XXX
H
RIADENIE
PENENIA/USADZOVANIA
sek.
Toto umožňuje nastaviť
očakávanú kvalitu pary pred
údržbou nádržky
Umožní nastaviť čas malého
odvodnenia zakaždým, keď jednotka
dostane vodu
39
ElectroVap MC
Menu zmeny konfigurácie
Softvérový pomocník
Pohybujte menu stlačením tlačítok
pre zmenu menu stlačte tlačítko na výber menu
Toto si vyberie, ako bude jednotka reagovať
na zmeny riadiaceho signálu – Ak sa
vyberie odparovanie – voda sa varom
odparí v odpovedi na zníženie v riadiacom
signáli. Toto sa používa najčastejšie pri
jednotkách, do ktorých sa dodáva voda
s nízkou
vodivosťou.
Ak
sa
zvolí
odvodnenie, voda v nádrži sa vypustí pri
znížení riadiaceho signálu. Toto sa môže
použiť pri vode o vysokej tvrdosti alebo, kde
sa vyžaduje prísne riadenie
Vypnutie elektriny pri
odvodnení
YES
Toto umožní vypnúť stykač pri
odvodňovaní,
aby
sa
zabránilo
prúdovému zvodu
NASTAVENIE PARY POMOCOU
ODPAROVACIEHO ODVODNENIA
Nastavenie v závode: odparovanie
Opcia: odparovacie odvodnenie
KONFIGURÁCIA VÝBERU
VHODNEJ NÁDRŽKY
Toto si vyberie vhodný druh nádržky
(na jedno použitie/čistiteľná) pre vodu
z vodovodu, zmäkčenú alebo DI vodu.
IDENTIFIKÁCIA ELMC
Toto umožňuje dať nejaké číslo pre ELMC,
ak je poháňané automatom alebo GTC
RÝCHLOSŤ PRENOSU
DÁT 9600 b/s
Toto je rýchlosť počítača, keď sa
použije RS 422 alebo 485. Protokol
jbus alebo MODBUS.
NASTAVENIE TEPLOTY °C
VODY 65°C
X/X
NIE
ÁNO
Uvedenie na alfa digitálnom displeji.
Jednotka sa odvodní, ak nie
je žiadna požiadavka na
vlhčenie po vybranom čase
Nastavenie v závode: áno
Opcia: áno/nie
ODVODNENIE PO
ODSTAVENÍ
ÁNO
NIE
Uvedenie alfa na digitálnom displeji
Toto umožní vybrať čas, po
uplynutí
ktorého
sa
jednotka odvodní.
Nastavenie v závode: 72
hod Opcie: 12 – 168 hod.
v intervaloch 12 hod.
ODVODNENIE PO
UPLYNUTÍ HODÍN
Späť na prvú stranu menu.
40
ElectroVap MC
Elektrické charakteristické vlastnosti
Softvérový pomocník
P POPLACH
PORUCHA
PRÍČINA/ODSTRÁNENIE
OPCIA
P0 Poplach
Vo fázovom vodiči nie je
prúd
Skontrolujte dodávku el. prúdu,
poistky alebo prerušovač
silového obvodu (obecne
silový rozvodný panel)
Požaduje sa
zariadenie na
detekciu prúdu vo
fázovom vodiči
P1 Poplach
Jednotka je v stave
požadovania pary a stýkač
je stále zapnutý
Vadná poistka F1 (2A) alebo
cievka stýkača
VYMEŇTE POISTKU ALEBO
STÝKAČ
Štandard
P2 Poplach
Potreba na vlhčenie
žiadna a stýkač stále
vypnutý
VYMEŇTE STÝKAČ
štandard
P3 Poplach
Vstupný ventil stále
otvorený
Skontrolujte správny tlak vody
na vstupe (1-6 bar)
VYMEŇTE VSTUPNÝ VENTIL
štandard
P4 Poplach
P5 Poplach
P6 Poplach
Nádrž sa neplní správne
Chyba v dodávke vody alebo
nízky tlak vody. Vadný
odvodňovací ventil.
VYMEŇTE VSTUPNÝ VENTIL
VYČISTITE ODVODŇOVACÍ
VENTIL
štandard
Nádrž sa neodvodňuje
správne
Upchatý odvodňovací ventil.
Vadná cievka odvodňovacieho
ventilu.
Vyčistite alebo vymeňte
odvodňovací ventil vymeňte
cievku – vymeňte alebo
vyčistite nádrž
štandard
Únik vody z nádrže
Tečenie nádrže cez tesniaci
krúžok
Vymeňte tesniaci krúžok alebo
nádrž
Potrebné je
zariadenie na
detekciu tečenia
nádrže
41
Electrovap MC
Údržba nádrže
Údržba
Údržba
ElectroVap ELMC sa dodáva štandardne s nádržou na jedno použitie, ktorá sa môže
nahradiť čistiteľnou nádržkou, avšak bez akejkoľvek úpravy podľa výberu užívateľa.
Odvodňujte túto nádrž s použitím tlačítka na ručné odvodnenie. Keď je nádrž úplne
prázdna, vypnite jednotku a odpojte od elektriny. PARNÁ NÁDRŽ MÔŽE BYŤ VEĽMI
HORÚCA. NECHAJTE JU VYCHLADNÚŤ PREDTÝM, NEŽ JU VYBERIETE.
Odstráňte predný panel zvlhčovača, aby ste získali prístup k nádržke. Odpojte parnú
hadicu z vrchnej časti parnej nádržky. Odstráňte silové elektródy a elektródy vysokého
stavu vody z vrchnej časti parnej nádržky.
Zdvihnite nádržku smerom hore, až kým sa neoddelí od odvodňovacieho ventilu.
Zabezpečte, aby prídržný krúžok zostal v odvodňovacom ventile. Nádrž na jedno
použitie sa jednoducho vymení za novú nádrž.
Čistiteľná nádrž:
Označte okraje obidvoch polovíc nádrže tak, aby sa tieto mohli zrovnať pri spätnej
montáži.
Poznámka:
Neustále ohrievanie a ochladzovanie nádrže môže spôsobiť deformáciu. Preto polovice
nádrže musia byť zmontované v tej istej vzájomnej polohe. Odstráňte skrutky a matice
okolo stredu nádrže. Otvorte nádrž. Je dôležité, aby sa vyčistil aj filter na dne spodnej
polovice nádrže.
Očistite elektródy zoškrabaním usadenín minerálov. Iný spôsob očistenia je použitie
slabého roztoku na odstraňovanie vodného kameňa. Opláchnite elektródy a teleso
nádrže. JE DÔLEŽITÉ VYHNÚŤ SA DEFORMOVANIU NÁDRŽE PRI POKUSE
ODSTRÁNIŤ Z NEJ AKÉKOĽVEK USADENINY MINERÁLOV. Premiestnite filter na
základni nádrže. Vymeňte tesniaci krúžok nádrže v obrube spodnej polovice nádrže
a potom umiestnite na tesniaci krúžok hornú polovicu nádrže, DÁVAJÚC PRITOM
POZOR, ABY SA ZNAČKY VYROVNALI. Opäť namontujte skrutky a matice. Vyčistite
O-krúžok na odvodňovacom ventile a ak je potrebné, vymeňte ho (po každých 2-3
čisteniach). Umiestnite výstup pary z nádrže do prídržnej sponky. Umiestnite základňu
nádrže nad odvodňovací ventil a zatlačte ju dole. Opäť pripojte silové káble.
Všeobecne:
Zvlhčovač si vyžaduje pravidelnú údržbu, aby sa zabezpečila jeho efektívna prevádzka
a vyhlo sa odstávkam.
Presná frekvencia údržby je premenlivá a závisí od kvality vody, hodinách chodu
a úrovne potreby vlhčenia.
Nové zariadenia by sa mali prehliadnuť/servisovať každých 2 až 4 týždne. To môže sa
zdať príliš časté, ale umožní to, aby sa zaužívala vhodná údržbárska rutina.
Rutinná prehliadka
Dole sú uvedené smernice pre práce, ktoré by sa mali urobiť v rámci rutinnej
prehliadky.
1 – Prehliadnite vodnú a parnú inštaláciu, či netečie alebo nie je poškodená
2 – Prehliadnite elektrickú inštaláciu, či nie sú niektoré káble uvoľnené a/alebo
poškodené
Komponenty:
3 – prehliadnite parnú nádržku, či sú tam usadeniny vodného kameňa. Ak vodný
kameň v nádržke dosahuje do polovice filtra v dolnej polovici nádržky, táto by sa mala
vymeniť/vyčistiť (pozri výmenu parných nádržiek)
4 – Prehliadnite vstupný ventil. Odvodňovací ventil môže byť blokovaný vodným
kameňom z parnej nádržky. To spôsobí, že voda bude nepretržite pretekať do
odvodnenia.
42
ElectroVap MC
Pokyny pre údržbu čistiteľnej nádržky
na vodu z vodovodu alebo tvrdú vodu
Údržba
X = parný výkon zvlhčovača kg/h
Prevádzkové hodiny
Tvrdosť vody je uvedená v nemeckých stupňoch, udaná hodnota je vodný
hydrometrický obsah (TH)
Kvalitu vody je treba uviesť vo vašom dopyte, aby sa zvlhčovač vybavil
najvhodnejšou parnou nádržkou pre čo najlepšiu prácu zvlhčovača
Dĺžka originálnych celonerezových elektród.
Model
Dĺžka (mm)
ELMC 5
135
ELMC 8-10
110
ELMC 10 (mono)
270
ELMC 15 to 90
250
Pri údržbe nádržky sa doporučuje odmerať dĺžku elektród. Tieto by sa mali
vymeniť, keď ich dĺžka je kratšia, ako 1/3 alebo ½ pôvodnej dĺžky (pozri
horeuvedenú tabuľku).
43
ElectroVap MC
Údržba ventilov
Údržba
Údržba odvodňovacieho ventilu
Má sa robiť pri každej
údržbe nádržky
Vypustite vodu úplne z parnej nádržky a vyberte
nádržku zo zvlhčovača. Vypnite dodávku el. prúdu
a vody predtým, než sa rozhodnete vykonať
akúkoľvek údržbu.
• Odstráňte kryt z konca solenoidového ventilu 1
• Odstráňte cievku z vretena ventilu 2
• Odskrutkujte a vyberte vreteno ventilu z telesa
ventilu 3
• Očistite vreteno ventilu čerstvou vodou 3
• Očistite sedlo ventilu a piest (dávajúc pozor, aby
sa nestratila pružina)7
• Vyberte O-krúžok a prstenec odvodňovacieho
ventilu z vrchnej časti telesa ventilu 4
Poznámka:
Natrite O-krúžok silikónovou masťou pre vysoké teploty
predtým, než ho zameníte. Odstráňte hadicu plniacej
nádržky z telesa ventilu. Odstráňte dve skrutky, ktoré
zaisťujú teleso ventilu ku odvodňovacej nádržke 5.
Odstráňte teleso odvodňovacieho ventilu od odvodňovacej
nádržky a opláchnite s čistou vodou zabezpečiac, aby sa
všetky usadeniny vodného kameňa odstránili. Venujte
zvláštnu pozornosť sedlu piesta 6. Zmontujte v opačnom
poradí.
Údržba vstupného ventilu
Vypustite úplne vodu z parnej nádržky a vyberte ju zo
zvlhčovača.
Má sa robiť každých 6 mesiacov
Vypnite dodávku el. prúdu a vody predtým, než sa
rozhodnete vykonať akúkoľvek údržbu
• Vyberte hadicu prívodu vody z ventilu 1. Vyberte
cievku solenoidu stláčaním a otáčaním 2
• Vyberte filter zo základne ventilu dlhými kliešťami
s nosom 3.
• Vyperte filter pod čistou vodou a odstráňte z neho
nečistoty a úlomky 3.
• Vymeňte O-krúžok, ak je potrebné 4
• Zmontujte v opačnom poradí
Poznámka:
Nezabudnite vložiť tesnenie, keď pripájate hadicu vstupu
vody.
44
ElectroVap MC
Zoznam dohľadu a údržba
Model : ELMC
Údržba
Vykonané údržbárske práce
Dátum zásahu
Model : ELMC
Nasledujúci
zásah
45
ElectroVap MC
Vŕtacia šablóna
46
ElectroVap MC
Vŕtacia šablóna
47
ElectroVap MC
Vŕtacia šablóna
48
Download

Návod na montáž a údržbu