AdiaVent ®.
Vzduchotechnická jednotka pre chladenie
hál.
Príručka pre projektantov
AdiaVent®
Príručka pre projektantov
Technické zmeny vyhradené.
09 / 2009
© Hovalwerk AG, Lichtenštajnsko, 2007
Bezpečnosť
A
3
AdiaVent ® ADV
B
Vzduchotechnická jednotka pre chladenie hál
7
Voliteľné príslušenstvo
C
25
Ovládanie a regulácia
D
29
E
Pokyny pre projektovanie
39
Prevádzka
F
43
2
Bezpečnosť
1 Symboly_____________________________ 5
2 Bezpečnosť__________________________ 5
3 Pokyny pre použitie návodu______________ 5
A
4
A
Bezpečnosť
1 Symboly
Varovanie
Tento symbol sa vyskytuje pri bezpečnostných pokynoch, ktorých nedodržanie môže viesť k ohrozeniu
zdravia alebo života osôb. Rešpektujte tieto pokyny a
konajte obozretne.
Upozornenie
Tento symbol sa vyskytuje pri pokynoch, ktorých
nedodržanie môže mať vplyv na poškodenie zariadenia a jeho funkcií.
3 Pokyny pre použitie návodu
Podľa bezpečnostných predpisov jednotlivých krajín musí
prevádzkar zariadenia oboznámiť obsluhujúci personál s
hroziacimi nebezpečiami a prijať opatrenia k ich odvráteniu,
aby nevznikali pracovné úrazy.
To je možné realizovať prostredníctvom prevádzkového poriadku, ktorý by mal popri platných národných zákonov a predpisov na ochranu zdravia a životného prostredia obsahovať
tiež najdôležitejšie body návodu na použitie.
Informácia
Symbol sa vyskytuje na miestach s informáciami
a pokynmi pre hospodárnu prevádzku zariadenia,
prípadne špeciálnymi tipmi.
2 Bezpečnosť
Jednotky AdiaVent® zodpovedajú svojou konštrukciou
súčasným poznatkom vedy a techniky. Napriek tomu môžu
pri nevhodnom použití vznikať určité riziká, preto:
• Pred vybalením zariadenia, montážou, uvedením do prevádzky alebo údržbou si preštudujte a dodržujte pokyny
prevádzkového návodu a dokumentácie.
• Prevádzkový návod uložte na prístupnom mieste.
• Venujte pozornosť umiestneným informačným a
výstražným štítkom.
• Svojvoľné zmeny na zariadení nie sú dovolené.
• V každom prípade dodržujte miestne platné bezpečnostné
pravidlá, vyhlášky a normy.
• Jednotky AdiaVent® môžu byť montované, prevádzkované
a servisované len zaškolenými odbornými osobami.
Odbornou osobou je osoba so zodpovedajúcim vzdelaním, skúsenosťami a znalosťou príslušných súvisiacich
predpisov a noriem, ako aj možných rizík.
5
6
AdiaVent ® ADV
Vzduchotechnická jednotka pre chladenie priestorov
1 Použitie_ ____________________________ 8
2 Konštrukcia a funkcia___________________ 8
3 Technické údaje______________________ 13
4 Príklad návrhu_______________________ 18
5 Príslušenstvo________________________ 19
6 Ovládanie a regulácia_ ________________ 19
7 Doprava a inštalácia_ _________________ 20
8 Popisné texty________________________ 22
9 Prehlásenie o zhode CE_ ______________ 24
B
Použitie, konštrukcia a funkcia
1 Použitie
2 Konštrukcia a funkcia
1.1 Vhodné použitie
Jednotky AdiaVent® sú určené pre chladenie hál. K správnemu použitiu patrí aj dodržiavanie výrobcom stanovených
podmienok pre inštaláciu, prevádzku a údržbu jednotiek.
Každé iné použitie je klasifikované ako nedoporučené. Za
škody spôsobené takouto prevádzkou výrobca nezodpovedá.
Jednotky AdiaVent® ADV slúžia na chladenie veľkých priestorov (napr. výrobných hál, nákupných centier, športových
hál, atď.). Zabezpečujú nasledujúce funkcie:
• chladenie (adiabatické)
• cirkulačná prevádzka
• zmiešavanie vzduchu (voliteľné)
• filtrácia vzduchu
1.2 Skupina použivateľov
Montovať, obsluhovať jednotky AdiaVent® a realizovať ich
údržbu môžu len autorizovaní a riadne zaškolení pracovníci.
Príručka je určená prevádzkovým inžinierom, technikom a
odborným pracovníkom v odbore vykurovania, vzduchotechniky a techniky budov.
1.3 Existujúce nebezpečenstvo
Jednotky AdiaVent® zodpovedajú svojou konštrukciou
súčasným poznatkom vedy a techniky. Napriek tomu vznikajú pri používaní určité riziká, ktoré je nutné rešpektovať a
predchádzať im:
• nebezpečenstvo pri práci na elektrickom zariadení
• možnosť pádu súčiastok (napr. náradia) pri práci na
zariadení
• nebezpečenstvo pri práci na streche
• poškodenie dielov alebo komponentov úderom blesku
• vniknutie vody pri nesprávne zatvorenom revíznom otvore
• prevádzkové poruchy z dôvodu chybných dielov
r.F. = 100 %
Privádzaný a odvádzaný vzduch
Okruh zvlhčovača
Procesný vzduch (vonkajší vzduch)
Obrázok B2-1: Funkcia
Jednotka AdiaVent® ADV nasáva priestorový vzduch (poz.
) , chladí ho nepriamo adiabaticky cez doskový výmenník
tepla a vyfukuje ochladený a prefiltrovaný opäť do haly.
8
Konštrukcia a funkcia
B
Informácia
Nepriame adiabatické chladenie - Vonkajší vzduch je
zvlhčovaný a tým je cez tepelný výmenník nepriamo
chladený priestorový vzduch. Priestorový vzduch
pritom nie je zvlhčovaný - kontaminácia je vylúčená.
2.1 Konštrukcia jednotky
Jednotka AdiaVent® ADV je väčšinou umiestnená na fasáde
alebo na streche. Potrebuje:
• elektrické napájanie prúdom
• prítok a odtok vody
• kanály na prívod a odvod vzduchu
Na chladenie priestorového vzduchu sa využíva vonkajší
vzduch (poz. ). Vonkajší vzduch je nasávaný cez filter
a predchladený v prvom doskovom výmenníku tepla, tým
klesne hraničná teplota adiabatického chladenia. Vonkajší
vzduch je najprv privádzaný do jedného doskového výmenníka tepla (chladič) a následne do druhého doskového
výmenníka tepla (predchladič). Vonkajší vzduch a doskové
výmenníky tepla sú zhora zvlhčované špeciálne nadimenzovanými rozprašovacími dýzami (poz. ) a tým ochladzované. Po predchladiči je vonkajší vzduch znova odvádzaný do
vonkajšieho priestoru.
9
Konštrukcia a funkcia
Vodná vaňa s plavákovým spínačom a zabraňovačom
spätného toku
Chladič
Prítokový ventil
Pripojenie kanála - privádzaný vzduch
Výfuková mriežka
Ventilátor privádzaného vzduchu
Odtok
Zvlhčovač
Ventilátor procesného vzduchu
Filter privádzaného vzduchu vrátane kontroly filtra
Revízny otvor - rozvodnica Unit
Pripojenie kanála - odvádzaný vzduch
Čerpadlo zvlhčovača
Revízny otvor - filter
Vodný filter
Revízny otvor - ventilátor privádzaného vzduchu
Odtokový ventil
Revízny otvor - ventilátor procesného vzduchu
Prepúšťací ventil
Predchladič
Rozvodnica Unit
Filter procesného vzduchu vrátane kontroly filtra
Revízny vypínač
Nasávacia mriežka
Revízny otvor - zvlhčovač
Podstavec
Obrázok B2-2: Konštrukcia jednotky AdiaVent® ADV
10
Konštrukcia a funkcia
B
Čerpadlo zvlhčovača
Predchladič
Odtok
Vodná vaňa s plavákovým spínačom a zabraňovačom
spätného toku
Odtokový ventil
Prítokový ventil
Prepúšťací ventil
Ventilátor procesného vzduchu
Vodný filter
Ventilátor privádzaného vzduchu
Privádzaný vzduch
Filter privádzaného vzduchu vrátane kontroly filtra
Odvádzaný vzduch
Filter procesného vzduchu vrátane kontroly filtra
Zvlhčovač
Vonkajší vzduch (procesný vzduch)
Chladič
Odvádzaný vzduch
Snímač teploty privádzaného vzduchu
Prítok
Obrázok B2-3: Funkčná schéma jednotky AdiaVent® ADV
11
AdiaVent ® ADV
Konštrukcia a funkcia
2.2 Druhy prevádzky
Jednotky AdiaVent® ADV majú nasledujúce druhy prevádzky:
• vypnuté
• chladenie
• nočné chladenie leto
• čistenie
Kód 1) Druh prevádzky
OFF
Vypnuté
Ventilátory sú vypnuté. Protimrazová ochrana
zostáva aktívna. Neprebieha žiadna regulácia
teploty priestoru.
Regulačný systém DigiNet ovláda tieto druhy prevádzky
automaticky pre každú regulačnú zónu podľa nastaveného
programu. Mimo toho je naviac možné:
• manuálne prepnúť druh prevádzky regulačnej zóny,
• každú jednotku AdiaVent® ADV nezávisle prepnúť na druh
prevádzky vypnuté, chladenie, nočné chladenie leto alebo
čistenie.
Použitie
Skica
Keď nie sú jednotky AdiaVent® ADV
potrebné.
COOL Chladenie
Pri využívaní prieJednotka AdiaVent® ADV privádza chladný a
storu.
prefiltrovaný vzduch do priestoru a odvádza
teplý priestorový vzduch. Podľa potreby chladu
je automaticky regulovaný chladiaci výkon.
Je aktívna požadovaná priestorová teplota deň.
Ventilátor procesného vzduchu....... zapnutý *)
Ventilátor privádzaného vzduchu.... zapnutý *)
Čerpadlo zvlhčovača........................zapnuté *)
*)
NCS
v závislosti od pomeru teplôt
Nočné chladenie leto
Pre energiu šetriace
Jednotka AdiaVent® ADV privádza chladný a
chladenie v noci.
prefiltrovaný vzduch do priestoru a odvádza
teplý priestorový vzduch. Čerpadlo zvlhčovača
nie je v prevádzke. Podľa potreby chladu je
automaticky regulovaný chladiaci výkon.
Je aktívna požadovaná priestorová teplota noc.
Ventilátor procesného vzduchu....... zapnutý *)
Ventilátor privádzaného vzduchu.... zapnutý *)
Čerpadlo zvlhčovača........................vypnuté
*)
CLN
v závislosti od pomeru teplôt
Čistenie
Pre čistenie a steDruh prevádzky čistenie čistí a sterilizuje okruh rilizáciu okruhu
zvlhčovača. Nedochádza k žiadnemu chladezvlhčovača.
niu.
Ventilátor procesného vzduchu....... vypnutý
Ventilátor privádzaného vzduchu.... vypnutý
Čerpadlo zvlhčovača........................zapnuté
Potrebný čas....................................80 min
1) Tento
kód zodpovedá označeniu druhu prevádzky v regulačnom systéme DigiNet (viď časť D Ovládanie a regulácia).
Tabuľka B2-1: Druhy prevádzky
12
Technické údaje: typový kľúč, rozdeľovanie vzduchu, elektrické pripojenie,
hydraulika, hranice použitia
B
3 Technické údaje
Typový kľúč
ADV -
6
/
DN5
/
...
Typ jednotky
AdiaVent®
Veľkosť
6
Ovládanie
DN5
prevedenie pre DigiNet 5
Príslušenstvo
AUK Komora vonkajšieho vzduchu
UVL
UV lampa
ZF5
Filter privádzaného vzduchu
AL-ADV
Lakovanie
Tabuľka B3-1: Typový kľúč
Typ jednotky
Rozdeľovanie vzduchu
Elektrické pripojenie
Filter
ADV -6
Menovitý vzduchový výkon
m³/h
Pri externej tlakovej strate
• Kanál pre prívod a odvod vzduchu
• Výustka
Pa
Sieťové napätie
V AC
Prípustná tolerancia napätia
%
Frekvencia
Hz
50
6.5
Spotreba prúdu
max.
A
Spotreba výkonu
max.
kW
6080
50
3 x 400
± 10
3
Privádzaný vzduch
G4
Procesný vzduch
F5
Hydraulika
Spotreba vody
max.
l/h
30
Hranice použitia
Vonkajšia teplota
max.
°C
50
Prevádzkový tlak (hydraulika)
max.
bar
8
Hodnota pH
max.
8
Tabuľka B3-2: Technické údaje
13
Technické údaje:
hlučnosť, vzduchový výkon s prídavnými stratami
Typ jednotky
Pozícia
ADV-6
Hladina tlaku hluku (5 m odstup)
dB(A)
57.9
-
Celková hladina akustického výkonu
dB(A)
79.9
79.1
63 Hz dB
82.8
87.0
125 Hz dB
84.8
89.0
250 Hz dB
75.0
80.3
500 Hz dB
73.3
77.7
1000 Hz dB
71.8
72.3
2000 Hz dB
72.4
59.9
4000 Hz dB
73.1
51.7
71.5
42.8
Oktávové hladiny akust. výkonu
8000 Hz dB
vyžarovanie v pologuli a priestore bez reflexií
v kanály privádzaného vzduchu
Tabuľka B3-3: Hlučnosť
Vzduchový výkon
Externé tlakové
straty menovitého vzduchového
výkonu
Privádzaný vzduch
Menovitý
vzduchový výkon
Príklad privádzaný
vzduch: externé
tlakové straty
120 Pa zodpovedá
vzduchovému výkonu 5780 m³/h.
240
220
ADV6
200
Zvýšenie strát v Pa
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram B3-1: Vzduchový výkon s prídavnými tlakovými stratami
14
6000
6500
7000
Technické údaje:
chladiaci výkon, teplota privádzaného vzduchu, minimálne
odstupy
B
Teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu
26
30
Teplota odvádzaného vzduchu
24
26
28
40
28
50
30
40
30
°C
30
40
50
30
40
50
%
7.8 12.3
8.6
4.5
9.9
5.4
0.7
kW
15.8 17.1 18.6 16.8 18.4 20.2 17.9 19.8 21.8 19.2 21.4 23.7
°C
16.8 14.0 11.0 14.7 11.3
50
32
19.2 16.9 14.3 17.6 14.6 11.5 15.5 12.2
8.6 13.3
9.3
5.1
16.6 17.7 19.0 17.4 18.8 20.4 18.4 20.0 21.8 19.5 21.4 23.5
21.3 19.4 17.2 19.9 17.4 14.7 18.2 15.3 12.2 16.3 12.8
kW
°C
9.1
kW
17.6 18.5 19.6 18.2 19.5 20.8 19.1 20.5 22.0 20.0 21.7 23.5
°C
°C chladiaci výkon, teplota privádzaného vzduchu
Tabuľka B3-4: Chladiaci výkon, teplota privádzaného vzduchu pri: menovitý vzduchový výkon 6080 m³/h
atmosferický tlak 1013 mbar
Hustota odvádzaného vzduchu 1,2 kg/m³
W
H
X
Typ jednotky
ADV-6
Odstup jednotiek X
min.
m
4
Výška stavby
H
min.
m
3
Odstup od steny W
min.
m
1
Výfuková a nasávacia mriežka musia byť
voľne prístupné.
Pre servis a údržbu predpokladať voľný priestor cca. 1.5 m.
Tabuľka B3-5: Minimálne odstupy
15
rozmery
G
B
H
D
E
C
Technické údaje:
F
A
Káblové rozvody pre elektrické pripojenie
Pripojenie kanála privádzaného vzduchu
Prítok vody
Pripojenie kanála odvádzaného vzduchu
Odtok vody
Obrázok B3-1: Rozmery
16
Technické údaje:
rozmery a hmotnosti
K
M
K
P
Q
K
O
S
J
N
O
Obrázok B3-2: Dierová skupina pre pripojenie kanála privádzaného vzduchu náhľad
Typ jednotky
Rozmery
K
R
K
I
K
L
K
B
Obrázok B3-3: Dierová skupina pre pripojenie kanála odvádzaného vzduchu náhľad
ADV-6
A
mm
1766
B
mm
1533
C
mm
2391
D
mm
348
E
mm
1326
F
mm
997
G
mm
1398
H
mm
217
I
mm
814
J
mm
840
K
mm
21
L
mm
15
M
mm
830
N
mm
850
O
M6 (Blindnietmutter)
P
mm
1270
Q
mm
660
R
mm
1239
S
mm
635
Prítok vody
"
Odtok vody
mm
Hmotnosť
kg
Rp 3/8 (innen)
13
520
Tabuľka B3-6: Rozmery a hmotnosti
17
Príklad návrhu
4 Príklad návrhu
Východiskové údaje
• citlivá chladiaca záťaž
Je potrebné zohľadniť:
- transmisné teplo
- solárne žiarenie
- interné tepelné zisky (stroje, osvetlenie, atď.)
• štandardné podmienky vonkajšieho vzduchu
• požadovaná vnútorná teplota (v oblasti pobytu)
• teplota odvádzaného vzduchu1)
• externé tlakové straty (prepočítané na menovitý vzduchový výkon)
• prídavné tlakové straty
Príklad
Chladiaca záťaž
190 kW
štand. podm. vonk. vzduchu 28 °C / 30% r.v.
požadovaná vnútorná teplota
24 °C
teplota odvádzaného vzduchu
28 °C
externé tlakové straty
120 Pa
1)Teplota
odvádzaného vzduchu je spravidla vyššia než teplota vzduchu
v oblasti pobytu. Je to z dôvodu vrstvenia teplôt, ktorému sa pri vysokých halách nemožno vyhnúť.
Stanovenie vzduchového výkonu pre kanálový systém a výustku
Vzduchový výkon privádzaného vzduchu je závislý od externých tlakových strát:
• kanála pre prívod a odvod vzduchu
• výustky.
Z diagramu B3-1: 'Vzduchový výkon' sa určí
vzduchový výkon v závislosti od tlakových strát
5780 m³/h.
Chladiaci výkon na jednu jednotku AdiaVent® určuje Qi
V závislosti od:
• teploty odvádzaného vzduchu a
• štandardných podmienok vonkajšieho vzduchu
sa určuje chladiaci výkon jednotiek AdiaVent®.
Z tabuľky B3-4: 'Chladiaci výkon, teplota
privádzaného vzduchu' sa určí chladiaci výkon
19.8 kW, ktorý sa vzťahuje na menovitý vzduchový výkon 6080 m³/h.
Informácia
Chladiaci výkon klesá lineárne s vzduchovým výkonom.
Qi
Vi
Vn
Qn
=
Qn
•
Vi
Vn
=vzduchový výkon v závislosti od prídavných tlakových strát v
m³/h
= menovitý vzduchový výkon v m³/h
=chladiaci výkon podľa tabuľky B3-4: 'Chladiaci výkon, teplota
privádzaného vzduchu' v kW
Qi
=
19.8
Qi
=
18.8
•
5780
6080
Potrebný počet jednotiek np
np
QK
Qi
18
=
QK
Qi
= celkovo potrebný chladiaci výkon v kW
= chladiaci výkon na jednu jednotku AdiaVent® v kW
np
=
np
=
190
18.8
10.1
Zvolených je 10 kusov ADV-6.
Voliteľné príslušenstvo, ovládanie a regulácia
B
5 Voliteľné príslušenstvo
6 Ovládanie a regulácia
Jednotky AdiaVent® ADV je možné prispôsobiť ľubovoľným
požiadavkám projektu voľbou zo širokej palety voliteľného
príslušenstva. Detailný popis nájdete v časti C 'Voliteľné
príslušenstvo' tejto príručky.
Jednotky AdiaVent® ADV sú ovládané systémom Hoval
DigiNet. Tento jedinečný regulačný systém, vyvinutý pre systémy klimatizácie hal Hoval, ponúka nasledujúce prednosti:
• DigiNet využíva celý potenciál decentrálneho zariadenia.
Reguluje každú jednotku individuálne v závislosti na lokálnych prevádzkových podmienkach.
• DigiNet umožňuje maximálnu flexibilitu prevádzky
vzhľadom k regulačným zónam, kombinácii typov jednotiek, druhov prevádzky a prevádzkových časov.
• Jednotky so zabudovanými komponentami MaR
zjednodušujú projektovanie a následnú inštaláciu.
• Uvedenie do prevádzky systému DigiNet je vďaka komponentom Plug&Play a predadresovaným modulom jednoduché a rýchle.
Detailný popis systému Hoval DigiNet nájdete v časti D
'Ovládanie a regulácia' tejto príručky.
Komora
vonkajšieho
vzduchu
pre zmiešavanie vzduchu
UV lampa
k dodatočnej sterilizácii vody
Vonkajšie lakovanie
lakovanie farbou RAL
Dochladzovač
pre konštantné chladiace výkony
Filter privádzaného vzduchu F5
pre lepšiu filtráciu privádzaného
vzduchu
19
Doprava a inštalácia
7 Doprava a inštalácia
7.1 Montáž
Varovanie
Nebezpečenstvo zranenia v dôsledku neodbornej
manipulácie. Dopravu a montáž nechajte zrealizovať
odbornou firmou!
• Jednotky je možné namontovať na fasádu alebo na
strechu.
• Pre montáž na fasádu je potrebný vysokozdvižný vozík.
• Pre montáž na strechu je potrebný žeriav alebo helikoptéra ako aj 3 zdvíhacie popruhy (dĺžka popruhov cca. 10 m).
V prípade použitia oceľových lán alebo reťazí je potrebné
jednotky AdiaVent® zodpovedajúco chrániť.
• Je potrebný kanál privádzaného a odvádzaného vzduchu.
• Rozvod vzduchu v budove je nevyhnutný.
• Je potrebné predvídať prerazenie steny pre kanál privádzaného a odvádzaného vzduchu.
• Buďte si istý, že podstavec zodpovedá kritériám uvedeným v časti E 'Pokyny pre projektovanie'.
• Dodržujte pokyny montážneho návodu dodaného s jednotkou.
7.2 Hydraulická inštalácia
• Vodovodné potrubie inštalovať s vhodným
rozoberateľným šrúbením, bez napätia a vibrácii.
7.3 Elektrická inštalácia
Varovanie
Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom.
Elektrickú inštaláciu nechajte zrealizovať odobornou
firmou!
• Dodržiavať všetky súvisiace predpisy (napr. EN 60204-1).
• Pre dlhé prívodné vedenia zvoliť vhodný prierez podľa
technických pravidiel.
• Elektrickú inštaláciu zrealizovať podľa schémy zapojenia.
• Systémovú zbernicu pre ovládanie a reguláciu umiestniť
mimo napájacích káblov.
• Zaistite ochranu proti prepätiu prívodných káblov k zónovej rozvodnici (zkratová odolnosť 10 kA).
Zónový rozvádzač
DigiMaster
Napájanie
Sumárna porucha
Snímač priestorovej teploty
Snímač vonkajšej teploty
Snímač tepl. priv. vzduchu
Rozvodnica Unit
Prítok vody
Syst. zbernica novaNet
Obrázok B7-1: Schéma inštalácie
20
Doprava a inštalácia
B
Označenie
Rozvodnica Unit napájanie
zbernica novaNet
snímač teploty priv. vzduchu
Zónový
rozvádzač
3-fázová
napájanie
zbernica novaNet
snímač priestorovej teploty
snímač vonkajšej teploty
požiadavka na chladenie
vstup poruchy chladenia
sumárna porucha
napájanie jednotiek AdiaVent®
Varianta:
Zónový
rozvádzač
1-fázová
napájanie
zbernica novaNet
snímač priestorovej teploty
snímač vonkajšej teploty
požiadavka na chladenie
vstup poruchy chladenia
sumárna porucha
Napätie
3 x 400 V
12 V
Kábel
5 x 2.5 mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
2 x 1.5 mm²
3 x 400 V
12 V
5 x ... mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
3 x 400 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
1 x 230 V
12 V
3 x ... mm²
2 x 0.16 mm²
10 V
10 V
bezpotenciál
max. 230 V
24 V
bezpotenciál
max. 230 V
2 x 1.5 mm²
2 x 1.5 mm²
3 x 1.5 mm²
Opcia Poznámka
špecifikácia káblu viď časť
D, kap. 2.4
max. 170 m
špecifikácia káblu viď časť
D, kap. 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
na jednu zónu
na jednu zónu
max. 2 A na jednu zónu
24 V
3 x 1.5 mm²
5 x 2.5 mm²
24 V
3 x 1.5 mm²
o
na jednu jednotku AdiaVent®
špecifikácia káblu viď časť
D, kap. 2.4
max. 170 m
max. 170 m
max. 2 A
na jednu zónu
na jednu zónu
max. 2 A na jednu zónu
Tabuľka B7-1: Zoznam káblov
21
Popisné texty
8 Popisné texty
Privádzaný vzduch
Chladiaci výkon
8.1 AdiaVent® ADV
Samonosná, voči počasiu odolná konštrukcia z plechu
AluZink, vnútorne izolovaná (trieda B1), so žalúziami pre jednoduchý prístup k filtru, rozvodnici Unit a zvlhčovaču, revíznym otvorom pre jednoduchý prístup k ventilátorom, zvonku
ovládateľným revíznym vypínačom na prerušenie napájania
silnoprúdom.
Vetracia jednotka AdiaVent® obsahuje:
• filter privádzaného vzduchu (vreckový filter, trieda G4)
vrátane kontroly filtrov prostredníctvom diferenčného
manostatu
• filter procesného vzduchu (vreckový filter, trieda F5)
vrátane kontroly filtrov prostredníctvom diferenčného
manostatu
• 2 doskové výmenníky tepla z hliníka
• priamo poháňaný ventilátor privádzaného vzduchu,
vyžaduje menšiu údržbu
• priamo poháňaný ventilátor procesného vzduchu,
vyžaduje menšiu údržbu
• zvlhčovač s čerpadlom
• obeh zvlhčovača s ventilom
• rozvodnica Unit s regulátorom DigiUnit ako časť
regulačného systému Hoval DigiNet
Regulátor DigiUnit DU5
Regulačný modul kompletne prepojený s komponentmi
vetracej jednotky (ventilátormi, snímačom teploty, ventilmi,
čerpadlom zvlhčovača, kontrolou filtra):
• riadi AdiaVent® podľa zadaných hodnôt regulačnej zóny
• reguluje teplotu privádzaného vzduchu prostredníctvom
kaskádovej regulácie
Silnoprúdová časť
• sieťové pripojenie
• revízny vypínač (ovládateľný zvonku)
• ochrana motora u každého ventilátora
• zabezpečenie elektroniky
• transformátor pre regulátor DigiUnit a ventily
• pripojenie pre snímač teploty
• vykurovanie rozvodnice
Typ
Menovitý vzduchový výkon
Príkon
Sieťové napätie
Frekvencia
Vonkajší vzduch
22
ADV - 6 / DN5
6080 m³/h
3 kW
AC 3 x 400 V
50 Hz
__ °C / __ %
__ °C
__ kW
8.2 Voliteľné príslušenstvo
„„ Komora vonkajšieho vzduchu - AUK-6
• izolovaný kryt z plechu AluZink
• klapky vonkajšieho vzduchu so servopohonom
• filter vonkajšieho vzduchu triedy F7 vrátane kontroly filtra
prostredníctvom diferenčného manostatu
„„ UV lampa - UVL
• UV lampa so zabudovanou elektronikou
• výkonové pripojenie < 40 W
„„ Filter privádzaného vzduchu F5 - ZF5
• filter privádzaného vzduchu triedy F5 namiesto triedy G4
„„ Vonkajšie lakovanie - AL-ADV
• lakovanie vo farbe RAL
8.3 Ovládanie a regulácia
Digitálny regulačný systém DigiNet pre energeticky
optimalizovanú prevádzku decentrálnych
vzduchotechnických jednotiek:
• štruktúra systému podľa OSI modelu
• na stavbe - prepojenie jednotlivých regulačných modulov
cez zbernicu novaNet vo voľnej topológii
• rovnoprávna komunikácia (peer-to-peer/multi­peer) cez
protokol novaNet
• krátke reakčné časy vďaka prenosu dát prebiehajúcom v
slede jednotlivých udalostí
• pri dodávke - prednastavené regulačné moduly s integrovanou ochranou pred bleskom a batériou napájanými
jednotkami RAM
• na stavbe – nevyžaduje sa žiaden engineering (binding)
„„ Ovládacie zariadenia DigiNet
DigiMaster DM5
Predprogramované ovládacie zariadenie Plug&Play s grafickou ovládacou plochou pozostávajúcou z dotykového panelu s farebným displejom inštalovanou do dverí rozvádzača
DigiZone:
• kontrola a nastavenie zariadenia DigiNet (druhy prevádzky, hodnoty teplôt, časový program, kalendár, spracovanie
poplachu, parametre regulácie)
DigiCom DC5
Balíček obsahuje obslužný program, router novaNet a pripo-
Popisné texty
B
jovací kábel, pre ovládanie zariadenia Hoval DigiNet cez PC:
• kontrola a nastavenie zariadenia DigiNet (druhy prevádzky, hodnoty teplôt, časový program, kalendár, spracovanie
poplachu, parametre regulácie)
• funkcia trend, ukladanie údajov a protokol reakcii systému
• diferencovaný prístup chránený heslom
Príslušenstvo
• okno pre DigiMaster
• rám IP65
• zásuvka novaNet
• router novaNet
„„ Zónový rozvádzač DigiNet
Zónový rozvádzač (lakovaný oceľový plech RAL 7035)
obsahuje:
• 1 snímač vonkajšej teploty
• 1 transformátor 230/24 V
• 2 ističe pre transformátor (1-pólové)
• 1 relé
• 1 oddeľovač siete (2-pólový, vonkajší)
• pripojovacie svorky (zhora)
• 1 elektrická schéma zariadenia
• na každú regulačnú zónu 1 ovládanie DigiZone, 1 relé, 1
snímač priestorovej teploty (súčasť dodávky)
Ovládanie DigiZone DZ5
Ovládacie zariadenie na každú regulačnú zónu, zabudované
v zónovom rozvádzači:
• spracováva vstupy priestorová a vonkajšia teplota,
porucha – vykurovanie a osobitné funkcie (alternatíva)
• spína prevádzkové režimy v závislosti od časového programu
• stanovuje výstupy požiadavka – vykurovanie a sumárna
porucha
Príslušenstvo
• kontrolka sumárnej poruchy
• zásuvka
• 2- pólový istič
• stredná hodnota priestorovej teploty
23
24
Voliteľné príslušenstvo
1 Komora vonkajšieho vzduchu AUK-6_ ____ 26
2 UV lampa UVL_______________________ 27
3 Lakovanie AL-ADV____________________ 27
4 Dochladzovač_ ______________________ 27
5 Filter privádzaného vzduchu ZF5_ _______ 27
C
Voliteľné príslušenstvo
D
E
Jednotky AdiaVent® s komorou vonkajšieho vzduchu možno
prevádzkovať ako zariadenia pre zmiešavanie vzduchu.
Nastaviteľný podiel vonkajšieho vzduchu je až 20%.
Komora vonkajšieho vzduchu sa namontuje na kanál odvádzaného vzduchu a obsahuje:
• klapku vonkajšieho vzduchu so servopohonom
• filter vonkajšieho vzduchu vrátane kontroly filtra
C
1 Komora vonkajšieho vzduchu AUK-6
F
B
A
G
H
Obrázok C1-2: Rozmery a technické údaje
Typ zariadenia
Rozmery
Odvádzaný vzduch
Komora vonkajšieho vzduchu
Vonkajší vzduch
Obrázok C1-1: Funkčná schéma
26
26
Hmotnosť
Filter
Tabuľka C1-1: Technické údaje
AUK-6
A
mm
1230
B
mm
1000
C
mm
642
D
mm
620
E
mm
9.1
F
mm
622
G
mm
600
H
mm
640
kg
76
F7
Voliteľné príslušenstvo
2 UV lampa UVL
4 Dochladzovač
Okruh zvlhčovača jednotky AdiaVent® sa čistí a sterilizuje
štandardne počas druhu prevádzky čistenie. Veľmi veľké
znečistenie spôsobené vplyvom prírody si môže vyžiadať
nepretržitú sterilizáciu UV lampou.
Ak sa vyžadujú konštantné chladiace výkony, je možné do
kanála privádzaného vzduchu integrovať dochladzovač. Pre
ďalšie informácie je Vám k dispozícii náš manažér vzduchotechniky.
3 Vonkajšie lakovanie AL-ADV
5 Filter privádzaného vzduchu ZF5
Podľa želania je možné jednotky AdiaVent® opatriť
vonkajším lakovaním. Uveďte pri objednávaní požadované
číslo RAL.
Štandardne je v jednotke AdiaVent® zabudovaný filter triedy
G4. Pri odsávaní a vháňaní vzduchu do rozličných priestorov alebo pri silne znečistenom vzduchu je dobré uvažovať s
filtrom triedy F5.
C
Informácia
Kvôli dodatočným tlakovým stratám sa znižujú výkonostné hodnoty jednotky AdiaVent®.
Vzduchový výkon
Externé tlakové
straty s ZF5
Privádzaný vzduch
s ZF5
Menovitý vzduchový výkon s ZF5
240
220
ADV6
200
Zvýšenie strát v Pa
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
4000
4500
5000
5500
6000
6500
7000
Vzduchový výkon v m³/h
Diagram C4-1: Vzduchový výkon s príslušenstvom ZF5
27
27
Ovládanie a regulácia
1 Všeobecne__________________________ 30
2 Stavba systému______________________ 30
3 Možnosti ovládania_ __________________ 31
4 Zónový rozvádzač____________________ 33
5 Časti MaR v jednotke__________________ 34
6 Voliteľné príslušenstvo_________________ 35
7 Poplachy a kontrola___________________ 36
8 Prehlásenie o zhode CE_ ______________ 37
D
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
1 Všeobecne
Hoval DigiNet je špeciálne vyvinutý systém regulácie decentrálnych vzduchotechnických jednotiek. Tento systém vznikol
v úzkej spolupráci s firmou Fr. Sauter AG, ktorá je zároveň
dodávateľom hardvérových komponentov.
Informácia
Táto kapitola 'Ovládanie a regulácia DigiNet 5' sa
vzťahuje jedine na jednotky AdiaVent®. Pri kombinácii
jednotiek si preštudujte príručky príslušných jednotiek.
2.4 Systémová zbernica novaNet
Jednotlivé časti systému Hoval DigiNet sú prepojené zbernicou novaNet (podľa OSI modelu). Prenos dát prebieha v
slede jednotlivých udalostí, čo redukuje objem dát a zaistí
krátke reakčné časy.
Typ káblu
Topológia
Dĺžka
Komunikácia
Vlnový odpor
Kapacita
Tabuľka D2-2: špecifikácia zbernice novaNet
2 Stavba systému
Hoval DigiNet je štrukturovaný do troch funkčných rovín,
ktoré sú prepojené systémovou zbernicou novaNet.
2.1 Hladina obsluhy
V tejto hladine ovplyvňuje uživateľ celé zariadenie. Podľa
konkrétnych požiadaviek jednotlivých projektov sú k dispozícii rôzne varianty obsluhy.
2.2 Hladina zón
Jednotky AdiaVent®, ktoré pracujú za rovnakých prevádzkových podmienok, sú združené do regulačných
zón. Hľadiskom pre voľbu zón sú napríklad prevádzkové
časy, priestorové teploty a iné. Každá zóna ma v zónovom rozvádzači vlastný regulačný modul, ktorý prepína
požadovaný druh prevádzky zodpovedajúcich jednotiek
podľa časového programu.
Regulačné zóny
Jednotky na zónu
max. 10
max. 9
Tabuľka D2-1: Hranice použitia systému Hoval DigiNet
Informácia
Pre väčšie projekty sú možné zvláštne riešenia.
2.3 Hladina jednotiek
V každej jednotke AdiaVent® je inštalovaný regulátor
DigiUnit, ktorý ovláda dané zariadenie individuálne podľa
lokálnych podmienok.
30
30
1 pár, krútený
tienený
kategória 5 alebo lepšia
voľná (hviezda, okruh, strom)
max. 1900 m
Pre väčšie vzdialenosti použiť
opakovač alebo rozdeliť sieť.
rovnoprávna komunikácia (peer-topeer / multipeer)
max. 300
max. 200 nF
Príklad – kábel
Typ
Rozmery (n x n x mm²)
Vlnový odpor pri 20 °C
Prevádzková kapacita
Použitie
Vlastnosti
Uninet 5502 4P
4 x 2 x 0.16 (AWG 26)
160 /km
44 pF/m
kategória 5e / trieda D
tienený, bez halogénov
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
3 Možnosti ovládania
3.1 Ovládač DigiMaster
Dotykový panel DigiMaster s farebným displejom pre
jednoduchšiu a prehľadnú obsluhu zariadenia. Zaškolenému
personálu umožňuje jednoduchý prístup a obsluhu bežnej
prevádzky s informáciami a možnosťami nastavenia:
• zobrazenie a nastavenie druhu prevádzky
• zobrazenie teplôt a nastavenie
požadovaných priestorových teplôt
• zobrazenie a nastavenie časového programu a kalendára
• zobrazenie a spracovanie poplachu
• zobrazenie a nastavenie parametrov regulácie
Ovladač DigiMaster je inštalovaný do dverí rozvádzača zón.
Obrázok D3-1: Ovládanie dotykovým panelom DigiMaster
Napájanie
napätie
prípustná tolerancia napätia
príkon
Komunikácia
1x RJ-11 zásuvka
1x RJ-45 zásuvka
Okolné prostredie
prevádzková teplota
skladovacia teplota
vlhkosť
krytie
ochranná trieda
okolné prostredie
Rozmery
šxvxh
aktívna plocha (š x v)
AC 230 V, 50 Hz
+ 10 % / - 15 %
max. 7 W
D
novaNet
Ethernet 10 Base T
(download)
0…45 °C
- 25…70 °C
10…80 % rF
ohne Kondensation
IP 20
optional: IP 65 frontseitig
II
IEC 60721 3k3
240 x 156 x 46 mm
140 x 105 mm
Tabuľka D3-1: Technické údaje ovládača DigiMaster DM5
Obrázok D3-2: DigiMaster inštalovaný v dverách rozvádzača
zón (prípadne s krycím oknom)
31
31
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
3.2 Ovládanie počítačom a programom DigiCom
Zariadenie je možné pohodlne obsluhovať pomocou programu DigiCom a PC. Ovládací program umožňuje prehľadné
zobrazenie zariadenia. Ponúka kompetentnému uživateľovi
nasledujúce funkcie:
• zobrazenie a nastavenie druhu prevádzky
• zobrazenie teplôt a nastavenie požadovaných hodnôt
• zobrazenie a nastavenie časového programu a kalendára
• zobrazenie a spracovanie poplachu s históriou porúch
• zobrazenie a nastavenie parametrov regulácie
• zaznamenávanie trendov vývoja sledovaných hodnôt
• výstup tabuľky a grafov histórie hodnôt
• protokol reakcií systému
• diferencovaný prístup chránený heslom
Balíček DigiCom obsahuje obslužný program, router
novaNet a pripojovací kábel.
Obrázok D3-3:
Ovládanie pomocou PC
Hardware
Procesor
Operačná pamäť
Pevný disk
Disketová mechanika
CD mechanika
Rozhranie
Software
Operačný systém
Intel Pentium III 800 MHz
256 MB
9 GB
3.5" 1.44 MB (pre inštaláciu)
ano
1 sériové, 1 myš
Windows NT4 SP6a, 2000 alebo XP
Tabuľka D3-2: Požiadavky na systém
32
32
3.3 Integrácia zariadenia do systému riadenia budov DigiBac
Komunikačná karta BACnet pre systémy riadenia - nazývana
DigiBac - umožňuje integráciu Hoval DigiNet. Komunikácia prebieha na základe ethernetu protokolom BACnet/IP.
Detailné informácie o integrácii do systému riadenia budov
obdržíte od firmy Hoval.
3.4 Ovládanie cez internet prostredníctvom servra DigiWeb
Server DigiWeb umožňuje ovládanie zariadenia Hoval DigiNet
cez internet. Ovládanie je tak možné z ľubovolného počítača
štandardným internetovým prehliadačom. K pripojeniu systému
DigiNet je nevyhnutný router novaNet.
Detailné informácie obdržíte od firmy Hoval.
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
4 Zónový rozvádzač
Prevedenie
skriňa
Vzduchotechnické jednotky Hoval sú rozčlenené do
regulačných zón, ktoré sú riadené zo zónového rozvádzača.
Ovládanie DigiZone:
• spína prevádzkové režimy,
• predáva informácie o vonkajšej a priestorovej teplote do
jednotlivých regulátorov jednotiek,
• určuje požiadavku na chladenie a podáva informácie o
poruchách.
na 1 rozvádzač
1 snímač vonkajšej teploty (dĺžka vedenia max. 170 m)
1 transformátor 230 / 24 V
2 ističe pre transformátor (1-pólové)
1 relé
1 oddelovač siete (2-pólový, vonkajší)
pripojovacie svorky pre:
• snímač vonkajšej teploty
• pripojenie siete napájania
na 1 regulačnú zónu
1 ovládanie DigiZone
1 snímač priestorovej teploty (priložený)
1 relé
pripojovacie svorky pre:
• snímač priestorovej teploty
• požiadavka chladenie
• porucha chladenie
• sumárna porucha
• zbernica novaNet
lakovaný oceľový plech (RAL
Nr. 7035)
10 kA eff
zhora
na podlahu alebo na stenu
zkratová odolnosť ICW
pripojovacie svorky
montáž
Okolné podmienky
použitie
vnútorné priestory
teplota
5…40 °C
teplota dopravy a skladovania - 25…55 °C
vlhkosť
max. 50 % rF pri 40 °C
max. 90 % rF pri 20 °C
Tabuľka D4-2: Technické údaje zónového rozvádzača
Veľkosť
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Typ
SDZ1
SDZ2
SDZ3
SDZ4
SDZ5
SDZ6
SDZ7
SDZ8
SDZ9
Rozmery v mm (š x v x h)
380 x
600 x
210
600 x
600 x
210
600 x
760 x
210
760 x
760 x
210
800 x 1000 x
300
800 x 1200 x
300
800 x 1800 x
400
1000 x 1800 x
400
1200 x 1800 x
400
D
Tabuľka D4-3: Použiteľné veľkosti a rozmery rozvádzača
Tabuľka D4-1: Obsah zónového rozvádzača
Upozornenie
Nebezpečenstvo z dôvodu elektrického prúdu.
Zaistite prepäťovú ochranu pripojenej siete, ktorá je
dodávkou inštalačnej firmy.
Obrázok D4-1: Pohľad do
zónového rozvádzača
33
33
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
5 Časti MaR v jednotke
Požiadavka chladenie
bezpotenciálny kontakt, ktorý
je možné použiť k predaniu
požiadavky na chod stavbou dodávaného zdroja chladenia
V každej jednotke AdiaVent® sú inštalované:
• rozvodnica Unit (s regulátorom DigiUnit a silnoprúdovou
časťou)
3 x 1.5 mm²
max. AC 230 V, 2 A
Porucha chladenie
Vstupný signál poruchy, ktorý hlási
systému DigiNet, že zdroj chladu
nefunguje
3 x 1.5 mm²
AC 24 V
Sumárna porucha
bezpotenciálny kontakt pre hlásenie sumárnej poruchy
3 x 1.5 mm²
max. AC 230 V, 6 A
Tabuľka D4-4: Externé pripojenie
Regulátor DigiUnit ovláda jednotku vrátane rozdeľovania
vzduchu v závislosti od požiadaviek regulačnej zóny a pomocou kaskádovej regulácie reguluje teplotu privádzaného
vzduchu.
Silnoprúdová časť obsahuje:
• sieťové pripojenie
• revízny vypínač (ovládateľný zvonku)
• ochranu motora u každého ventilátora
• zabezpečenie elektroniky
• transformátor pre regulátor DigiUnit, ventily a servopohony
• relé núdzovej prevádzky
• pripojenie pre servopohony a snímač teploty
• vykurovanie rozvodnice
Upozornenie
V prípade výpadku napájania rozvodnice Unit nie je
zaistená protimrazová ochrana. Výpadok regulátora
DigiUnit je možné určiť jedine jeho neprítomnosťou
v zozname regulátorov alebo v prípade vizualizácie
chýbajúcimi údajmi z daného zariadenia. Kontrolujte
preto pravidelne úplnosť zobrazovaného zoznamu
všetkých zariadení.
Prevedenie
rozvodnica z lakovaného oceľového plechu
priskrutkovaný kryt
stupeň krytia
IP65
Napájanie
napätie
prípustná tolerancia napätia
príkon
nutné istenie AdiaVent® ADV-6
3 x AC 400 V
50 Hz
± 10 %
viď kapitola 'Technické
údaje'
T 20 A
Tabuľka D5-1: Technické údaje rozvodnice Unit
34
34
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
6 Voliteľné príslušenstvo
Veľkosť hlavného vypínača je závislá od menovitého príkonu
celého zariadenia. Odpadá použitie samostatného vypínača
zónového rozvádzača.
6.1 Príslušenstvo ovládania DigiNet
Typ
SIA3
SIA4
„„ Okno pred ovládač DigiMaster
Okno pred ovládač DigiMaster (350 x 400 mm) chráni zabudovaný ovládač pred nevhodným zásahom a prípadným
znečistením. Je tvorené eloxovaným hliníkovým rámom s
tesnením a zámkom.
Typ: FDM
„„ Rám IP65
Rám IP65 slúži k ochrane ovládača DigiMaster pred vodou a
prachom. Zaisťuje z čelnej strany stupeň ochrany IP65.
Typ: IP65
„„ Zásuvka novaNet
Zásuvka novaNet slúži k jednoduchému pripojeniu programu
DigiCom k zbernici novaNet. Kryt z umelej hmoty obsahuje
dve zásuvky RJ-11 so svorkami pre pripojenie.
Typ: NS
„„ Router novaNet
Router novaNet slúži k pripojeniu ovládacieho počítača k
zbernici novaNet cez rozhranie COM alebo modem.
Typ: NR5
Prevedenie napájania
s 3-pólovým ističom
so 4-pólovým ističom
Tabuľka D6-5: Prevedenie napájania
Meraný prúd1)
0 – 25 A
26 – 35 A
36 – 50 A
51 – 65 A
66 – 75 A
76 – 100 A
101 – 155 A
1) =
Typ 3-pólový
NT-3/40
NT-3/60
NT-3/80
NT-3/100
NT-3/125
NT-3/160
NT-3/250
Typ 4-pólový
NT-4/40
NT-4/60
NT-4/80
NT-4/100
NT-4/125
NT-4/160
NT-4/250
menovitý príkon všetkých jednotiek v zariadení
Tabuľka D6-6: Veľkosť oddeľovača siete napájania bez odpínania nulového
vodiča (3-pólové) a s odpínaním nulového vodiča (4-pólové)
„„ Stredná hodnota priestorovej teploty
Jeden snímač priestorovej teploty je nahradený štyrmi
snímačmi. Meraná teplota zodpovedá priemernej hodnote.
Rozvádzač obsahuje príslušný počet pripojovacích svoriek.
Typ: MRT
D
6.2 Príslušenstvo zónového rozvádzača
„„ Kontrolka sumárnej poruchy
Kontrolné svetlo pre signalizáciu porúch s prioritou "A" je
zabudované do dverí zónového rozvádzača.
Typ: SSL
„„ Zásuvka
Zásuvka 230 V s vlastným istením je zabudovaná do
rozvádzača. Slúži pre potreby údržby. Zásuvka ostáva pod
napätím i po odpojení siete hlavným vypínačom zariadenia.
Typ: SST
„„ 2-pólový istič
Istič transformátora je v 2-pólovom prevedení.
Typ: 2PS
„„ Napájanie prúdom pre jednotky AdiaVent®
Napájanie prúdom pre jednotky AdiaVent® je integrované do
zónového rozvádzača. V rozvádzači sú:
• nevyhnutné ističe a pripojovacie svorky na jednu jednotku
• hlavný vypínač zariadenia (zvonku)
35
35
Ovládanie a regulácia
DigiNet 5
7 Poplachy a kontrola
Systém Hoval DigiNet sa sám kontroluje. Všetky poruchy sú
zaznamenané do súpisu poplachov a zobrazené na jednotlivých zariadeniach. Poruchy s prioritou A sú signalizované aj
sumárnou poruchou.
Porucha
Mráz
Priorita
A
Príčina
Vonkajšia teplota je nižšia ako
5 °C.
Upozornenie
V prípade výpadku napájania rozvodnice Unit, nie je
zaistená protimrazová ochrana. Výpadok regulátora
DigiUnit je možné určiť jedine jeho neprítomnosťou v
zozname regulátorov. V prípade vizualizácie chýbajúcimi údajmi z daného zariadenia. Kontrolujte preto
pravidelne úplnosť zobrazovaného zoznamu všetkých
zariadení.
Reakcia systému
• Príslušná jednotka AdiaVent® sa
vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Vodná vaňa sa vyprázdni.
Príslušná jednotka AdiaVent® sa vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
Účel
Zabraňuje poškodeniu
v dôsledku zamrznutia
Ventilátor
privádzaného
vzduchu
Ventilátor
procesného
vzduchu
Čerpadlo
zvlhčovača
Preplnenie
A
Motor ventilátora je preťažený.
A
Motor ventilátora je preťažený.
Príslušná jednotka AdiaVent® sa vypí- Zabraňuje poškodeniu
na - druh prevádzky 'Vypnuté'.
motora
A
Motor čerpadla je preťažený.
A
Vodná vaňa je preplnená.
Zabraňuje poškodeniu
motora
Zabraňuje poruchám
funkcií
Suchý chod
A
Vodná vaňa je prázdna.
Snímač
vonkajšej
teploty
Snímač
priestorovej
teploty
Snímač teploty privádzaného vzduchu
Revízia
A
Snímač vonkajšej teploty je
poškodený.
B
Snímač priestorovej teploty je
poškodený.
B
Snímač teploty privádzaného
vzduchu je poškodený.
B
Revízny vypínač jednotky
AdiaVent® je vypnutý dlhšie
než 30 minút.
Nastavená tlaková strata bola
prekročená viac ako 5 minút.
Príslušná jednotka AdiaVent® sa vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Príslušná jednotka AdiaVent® sa
vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Vodná vaňa sa vyprázdni.
• Jednotka AdiaVent® sa nanovo
automaticky naštartuje.
• Príslušná jednotka AdiaVent® sa
vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Vodná vaňa sa naplní.
• Jednotka AdiaVent® sa nanovo
automaticky naštartuje.
• Príslušná jednotka AdiaVent® sa
vypína - druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Vodná vaňa sa vyprázdni.
Do odstránenia pracuje systém ďalej,
meraná hodnota je stanovená rovnaká ako požadovaná.
Do odstránenia pracuje systém ďalej
s teplotou privádzaného vzduchu 20
°C.
–
–
Informuje uživateľa o
nutnej údržbe
Filter
B
Tabuľka D7-1: Poruchy systému Hoval DigiNet
36
36
Zabraňuje poškodeniu
motora
Zabraňuje poškodeniu
motora
Zabraňuje prerušeniu
prevádzky
Zabraňuje prerušeniu
prevádzky
Zabraňuje prerušeniu
prevádzky
Zabraňuje neúmyselnému vypnutiu
8 Konformitätserklärung
1 Prevádzka__________________________ 44
2 Údržba a opravy_ ____________________ 45
3 Demontáž_ _________________________ 47
4 Likvidácia___________________________ 47
Prevádzka
F
Prevádzka
1 Prevádzka
1.1 Prvé uvedenie do prevádzky
Upozornenie
Nebezpečenstvo poškodenia častí svojpomocným
uvedením do prevádzky. Prvé uvedenie do prevádzky
nechajte zrealizovať odbornými pracovníkmi firmy
Hoval!
Checklist pre prípravu prvého uvedenia do prevádzky:
• Sú pripojené všetky média (elektrické pripojenie, hydraulické pripojenie, pripojenie kanálov)?
• Sú nainštalované všetky regulačné komponenty a sú
prepojené so zbernicou novaNet?
• Budú na plánovaný termín k dispozícii všetky súvisiace
profesie (inštalatér, elektrikár, projektant, atď.)?
• Bude na plánovaný termín k dispozícii obsluha pre
zaškolenie?
1.2 Obsluha
Zariadenie beží plnoautomaticky v závislosti od nastavených
časov a teplôt.
Pri obsluhe venujte pozornosť:
• Návodom na použitie k ovládacím zariadeniam DigiNet.
• Denne kontrolujte poruchové hlásenia.
• Zmeny prevádzkových časov adekvátne korigujte s automatickým režimom.
• Zaistite voľný priestor pre prívod vzduchu bez prekážok.
• Pri úniku vody jednotku AdiaVent® vypnite a informujte
odborných pracovníkov firmy Hoval.
1.3 Vypnutie zariadenia
Upozornenie
Nebezpečenstvo poškodenia mrazom. Pri odstávke
zariadenia zaistite okruh zvlhčovača tak, aby nedošlo
k jeho poškodeniu v dôsledku zamrznutia.
• Vyčistite jednotku AdiaVent®.
• Pozastavte zásobovanie surovou vodou.
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov (poz. ).
• Otvorte revízny otvor - rozvodnica Unit (poz. ).
• Vyprázdnite čerpadlo zvlhčovača (poz. ).
Zabraňovač spätného toku
Revízny otvor - rozvodnica Unit
Vypúšťacia skrutka čerpadla zvlhčovača
Revízny vypínač
Obrázok F1-1: Vyprázdnenie čerpadla zvlhčovača
• Overte si, či sa voda nachádza v okruhu zvlhčovača, ak
áno, vyprázdnite ho.
Informácia
Uvolnite zabraňovač spätného toku (poz.
).
• Zatvorte revízny otvor - rozvodnica Unit (poz. ).
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Zapnuté' (Ein) (poz.
• Jednotka AdiaVent® je odstavená.
40
).
Prevádzka
2 Údržba a opravy
1.4 Znovu uvedenie do prevádzky
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov (poz. ).
• Otvorte revízny otvor - rozvodnica Unit (poz. ).
• Naplnite čerpadlo zvlhčovača (poz. ).
Varovanie
Hrozba otravy z dôvodu vynechania údržbárskych
prác.
Realizujte údržbu v predpísaných intervaloch.
Varovanie
Hrozba zranenia z dôvodu nesprávnej údržby.
Výmenu filtrov môže vykonávať len vyškolený personál !
Revízny otvor - rozvodnica Unit
Revízny vypínač
Plniace hrdlo čerpadla zvlhčovača
Obrázok F1-2: Naplnenie čerpadla zvlhčovača
•
•
•
•
Zatvorte revízny otvor - rozvodnica Unit (poz. ).
Revízny vypínač dajte do polohy 'Zapnuté' (Ein) (poz.
Spustite zásobovanie vodou.
Na ovládacom terminály zvolte druh prevádzky
'Chladenie'.
• Jednotka AdiaVent® je v prevádzke.
).
2.1 Bezpečnosť pri údržbe
• Pred začatím akejkoľvek práce: Revízny vypínač dajte do
polohy 'Vypnuté' (Aus) a počkajte na zastavenie ventilátorov.
• Dodržujte bezpečnostné predpisy ochrany pred úrazom.
• Údržbárske práce môže vykonávať len vyškolený personál .
• Rešpektujte zvláštne nebezpečenstvo pri práci na streche
a na elektrickom zariadení.
• Pri prácach na jednotke pozor na nechránené ostré hrany
plechu.
• Otvory zabezpečiť proti nežiaducemu zatvoreniu.
• Poškodené respektíve odstránené varovné štítky a nápisy
je potrebné ihneď obnoviť.
• Po ukončení údržbárskych prác namontujte naspäť všetky
ochranné časti. .
• Svojpomocné úpravy a prestavby zariadení nie sú prípustné.
• Náhradné diely musia spĺňať požiadavky výrobcu.
Odporúčame preto používať originálne náhradne diely od
firmy Hoval.
F
41
Prevádzka
2.2 Výmena filtrov
V jednotkách AdiaVent® sú inštalované diferenčné kontroly
tlaku.
Vymeňte filtre v prípade, že systém hlási poruchu 'Filter',
ktorá znamená jeho znečistenie:
2.3 Čistenie okruhu zvlhčovača
Čistite okruh zvlhčovača po 300 prevádzkových hodinách.
Vodná vaňa
Revízny otvor - filter procesného vzduchu
Revízny otvor - filter
Revízny vypínač
Obrázok F2-2: Čistenie okruhu zvlhčovača
Filter privádzaného vzduchu
• Na ovládacom terminály zvolte druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov (poz. ).
• Otvorte revízny otvor - ventilátor procesného vzduchu
(poz. ).
• Čistiaci prostriedok (700 ml) nalejte do vodnej vane (poz.
).
• Zatvorte revízny otvor - ventilátor procesného vzduchu a
revízny vypínač dajte do polohy 'Zapnuté'.
• Na ovládacom terminály zvolte druh prevádzky 'Čistenie'.
• Jednotka AdiaVent® sa čistí.
Filter procesného vzduchu
Obrázok F2-1: Výmena filtrov
„„ Výmena filtra privádzaného vzduchu
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov (poz. ).
• Otvorte revízny otvor - filter (poz. ).
• Výmeňte filter privádzaného vzduchu (poz. ).
• Zatvorte revízny otvor a revízny vypínač dajte do polohy
'Zapnuté'.
• Filter privádzaného vzduchu je vymenený.
„„ Výmena filtra procesného vzduchu
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov.
• Otvorte revízny otvor - filter (poz. ).
• Výmeňte filter procesného vzduchu (poz. ).
• Zatvorte revízny otvor a revízny vypínač dajte do polohy
'Zapnuté'.
• Filter procesného vzduchu je vymenený.
42
Revízny vypínač
Prevádzka
2.4 Čistenie vodného filtra
Čistite vodný filter po 300 prevádzkových hodinách.
3 Demontáž
Varovanie
Nebezpečenstvo v dôsledku neodborne prevedeného
zásahu. Demontáž nechajte zrealizovať odbornou
firmou!
Uistite sa, že pre demontáž sú dostupné:
• vysokozdvižný vozík pre montáž na fasádu poprípade
žeriav alebo vrtulník pre montáž na strechu
• pre inštaláciu so žeriavom alebo vrtulníkom: 3 zdvíhacie
popruhy (dĺžka popruhov cca. 10 m; nosnosť popruhov
má zodpovedať údajom z tabuľky B3-2: Technické údaje)
• 4 karabinky
Revízny otvor - rozvodnica Unit
Vodný filter
Revízny vypínač
Obrázok F2-3: Vodný filter
• Na ovládacom terminály zvolte druh prevádzky 'Vypnuté'.
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Vypnuté' (Aus) a
počkajte na zastavenie ventilátorov (poz. ).
• Otvorte revízny otvor - rozvodnica Unit (poz. ).
• Odkrútte vrchnák vodného filtra.
• Vyberte vodný filter a vyčistite ho (poz. ).
• Vodný filter znovu zmontujte.
• Zatvorte revízny otvor - rozvodnica Unit.
• Revízny vypínač dajte do polohy 'Zapnuté' (Ein).
• Vodný filter je vyčistený.
2.5 Ročné kontrolné a údržbárske práce
Jednotky AdiaVent® by mali prejsť ročnou kontrolou odbornými pracovníkmi spoločnosti Hoval.
Pri ročnej kontrole sú prevádzané:
• Čistenie jednotky AdiaVent®
• Kontrola vstrekovania dýz
• Kontrola funkcie ovládania a regulácie
• Preverenie funkcie ventilátorov a pohonov
• Kontrola tesnosti
Postupujte nasledovne:
• Odstavte jednotku AdiaVent®.
• Demontujte všetky pripojené média (elektrické pripojenie,
hydraulické pripojenie, pripojenie kanálov).
• Odstraňte všetky ďalšie konštrukcie (hromozvodu, spojenia s podstavcom a podobne).
• Jednotku AdiaVent® zaistite, nadvihnite a odtransportujte.
4 Likvidácia
Pri likvidácii častí jednotiek AdiaVent®:
• kovové časti recyklujte.
• umelohmotné časti recyklujte.
• elektrické a elektronické časti likvidujte ako zvláštny
odpad..
2.6 Opravy
V prípade potreby sa obráťte na odborných pracovníkov
firmy Hoval.
F
43
1 Strešný podstavec____________________ 40
2 Umiestnenie snímačov teploty___________ 40
3 Hydraulické pripojenie_________________ 40
4 Pripojenie kanálov____________________ 41
5 Ochrana pred bleskom_ _______________ 41
6 Zásuvka____________________________ 41
7 Všeobecný dotazník návrhov____________ 41
Pokyny pre projektovanie
E
Pokyny pre projektovanie
1 Strešný podstavec
2 Umiestnenie snímačov teploty
Pre inštaláciu jednotiek AdiaVent® sú potrebné strešné podstavce. Pre ich konštrukciu a návrh dodržujte nasledujúce:
• Revízny otvor a revízna, nasávacia a vyfukovacia mriežka
musia byť voľne prístupné.
• Strešný podstavec musí byť v rovine a vodorovný
(max. 1% sklon).
• Nosnosť strešného podstavca navrhnúť zodpovedajúc
tabuľke B3-6: 'Rozmery a hmotnosti jednotky AdiaVent®
ADV'.
• Vŕtacia schéma - strešný podstavec:
2.1 Snímač priestorovej teploty
Snímač inštalujte na reprezentatívne miesto v oblasti pobytu
do výšky cca. 1,5 m. Meraná hodnota by nemala byť ovplyvnená zdrojmi tepla alebo chladu (stroje, slnko, okná, dvere,
atď.).
Zpravidla je pre jednu regulačnú zónu použitý jeden snímač.
Je však tiež možné inštalovať 4 snímače pre meranie priemernej teploty.
D
C
E
2.2 Snímač vonkajšej teploty
Snímač inštalovať minimálne 3 m nad zemou na severnej
strane budovy, aby bol chránený pred priamym slnečným
žiarením. Snímač je navyše vhodné chrániť strieškou a
tepelne izolovať od budovy.
Pre celé zariadenie je nutný iba jeden snímač vonkajšej
teploty.
B
2.3 Snímač teploty privádzaného vzduchu
Snímač teploty privádzaného vzduchu je súčasťou
dodávky. Pri prvom uvedení do prevádzky
je snímač zabudovaný do zariadenia.
3 Hydraulické pripojenie
A
A
mm
927
B
mm
1318
C
mm
110
D
mm
8
E
mm
290
Obrázok E1-1: Vŕtacia schéma - strešný podstavec
• Je potrebné dodržať minimálne odstupy (pozri kapitolu
'Technické údaje').
• Dodané kolíky sú nadimenzované pre popraskaný a nepopraskaný betón ako aj prírodný kameň.
• Aby sa zabránilo deštrukcii alebo zrazeniu hrán betónu je
potrebné dodržať rozmer 'E'.
46
46
Pri hydraulickom pripojení venujte pozornosť nasledujúcemu:
• Vodné potrubie je potrebné chrániť pred zamrznutím.
• Vnútorný priemer vodného potrubia by nemal byť menší
ako 1/2".
• Zabezpečte stály prítok a odtok vody.
Pokyny pre projektovanie
4 Pripojenie kanálov
6 Zásuvka
Pri pripojení kanála odvádzaného a privádzaného vzduchu
Pre údržbárske práce je možné do jednotky AdiaVent® popri
venujte pozornosť nasledujúcemu:
rozvodnici Unit nainštalovať zásuvku (1-fázová, AC 230V, 50
• Nainštalovať nad oblasť pobytu odsávací otvor pre odvád- Hz).
zaný vzduch (výška ca. 3-4 m).
• Pre zabránenie výskytu prievanu, rátajte s výustkami.
Varovanie
Hrozba ochorení z dôvodu výskytu prievanu.
7 Všeobecný checklist
Je potrebné nadimenzovať výustky v závislosti od
vzduchového výkonu a maximálne prípustnej rýchlosti
výstupu vzduchu.
• Vyhovuje strešný podstavec poprípade statika strechy
dostatočne jednotke? I
• Je v okolí jednotky AdiaVent® dostatok miesta pre servis
a údržbu?
• Sú revízne otvory a mriežky bez prekážok dostupné?
• Ráta sa pri vodnom potrubí s ochranou pred zamrznutím?
• Je bilancia vzduchu prívod / odvod vyrovnaná?
• Je možné vodné potrubie vyprázdniť?
• Sú dodržané hranice použitia?
• Je k zariadeniu potrebné príslušenstvo?
• Je k regulačnému systému potrebné príslušenstvo?
• Ako budú rozdelené regulačné zóny?
• Aké možnosti ovládania majú byť použité?
• Ako majú byť jednotlivé ovládače usporiadané?
Kanál odvádzaného vzduchu
Kanál privádzaného vzduchu
Výustky
E
Obrázok E3-1: Príklad pripojenia kanálov
5 Ochrana pred bleskom
Zaistite odborný návrh a realizáciu ochrany pred bleskom
jednotlivých jednotiek resp. celej budovy.
47
47
Zodpovednosť za energiu a životné prostredie
Tak znie hlavná myšlienka, s ktorou sa stotožňujú výrobné
podniky a partnerské firmy skupiny Hoval vo viac než 50
krajinách sveta. Firma, ktorá je priekupníkom v oblasti vykurovacej techniky, bola založená v roku 1945. V súčasnosti
vyvíja a vyrába Hoval veľa inovačních riešení, ktoré vedú k
využívaniu energie s maximálnou účinnosťou, čím prispieva
k ochrane životného prostredia.
Hoval vykurovacia technika.
Ako dodávateľ kompletného sortimentu ponúka Hoval nové
systémové riešenia rôznych energetických zdrojov (olej,
plyn, drevo, pelety a solárna energia), ale tiež napríklad
tepelných čerpadiel. Rozsah ponúkaných výkonov pokrýva
požiadavky od malých rodinných domov až po najväčšie
energetické celky.
Hoval vetranie domov.
Väčší komfort vetrania s vyššou účinnosťou využitia tepelnej
energie v rodinných domoch: Jednotkou HomeVent® definuje Hoval nové hranice v kvalite vetrania rodinných domov a
bytov.
Hoval systémy klimatizácie hal.
Prívod čerstvého vzduchu, odvod opotrebovaného, vykurovanie, chladenie, filtrácia, rozdeľovanie privádzaného vzduchu, využitie
odpadového tepla alebo zpetné získávanie tepla respektíve
chladu - tak môže vyzerať zadanie, ktoré je možné jednoducho riešiť systémom klimatizácie hal od Hovalu s minimálnymi nárokmi na vlastné projektovanie.
09/2009
Hoval zpetné získavanie tepla.
Účinnejšie využitie energií ich zpetným získávaním: Hoval
ponúka dve rozdielne riešenia: doskové výmenníky ako
rekuperačné systémy a rotačné výmenníky ako systémy
regeneračné.
HOVAL Slovakia s.r.o.
Krivá 23
040 01 Košice
Tel./fax: +421 55 680 64 00
E-mail: [email protected]
www.hoval.sk
Zodpovednosť za energiu a životné prostredie
Download

AdiaVent prirucka