Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 1 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
1. Identifikácia látky / zmesi a spoločnosti / podniku
1.1 identifikátor výrobku
Obchodný názov látky alebo prípravku:
Chemický názov látky a identifikačné číslo:
Číslo CAS :
Číslo ES (EINECS):
Ďalšie názvy látky:
1.2 Relevantné identifikované použitia látky
alebo zmesi a použitia, ktoré sa
neodporúčajú
1.3 Údaje o dodávateľovi karty
bezpečnostných údajov
Obchodná firma a právna forma:
Sídlo:
IČO:
Telefón/Fax
e-mail
Distribútor:
Obchodná firma a právna forma:
Sídlo:
Telefón:
1.4 Núdzové
telefónne číslo
PE-PO Tekutý podpaľovač
01-2119456620-43odpadá
926-141-6
Uhľovodíky C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické
uhľovodíky, <2 % aromátov
výrobok určený na podpaľovanie pevných horľavých
materiálov
Severochema, družstvo pre chemickú výrobu
Vilová 333/2, 46171 Liberec, Česká republika
00029220
+420 485341911 / 485151291
[email protected]
Kinekus Slovakia, s.r.o
Kamenná 4, 010 01 Žilina
041/5555509
IČO: 36421065
Klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Toxikologické informačné centrum FN
s poliklinikou akademika Ladislava Dérera, Limbová 5, 831 01 Bratislava 37,
Slovenská republika,
Tel.: 0421 (0)2 5477 4166; Tel./Fax: 0421 (0)2 5477 4605;
E-mail: [email protected]; Internetová stránka: http://www.healthnet.sk/tic/
2. Identifikácia nebezpečnosti
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia 1272/2008 a smernice 67/548/EHS
podľa nariadenia 1272/2008 (CLP)
klasifikácia: Asp. Tox. 1
H vety: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
2.1
Klasifikácia
látky alebo
zmesi
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie
pokožky
podľa smernice 67/548/EHS
klasifikácia: Xn, Škodlivý
Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R-vety: R 65
R 66
Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie
pokožky.
2.2 Prvky označovania
Výstražné symboly
nebezpečnosti:
Signálne slovo:
H vety:
Pokyny pre bezpečné
zaobchádzanie
– prevencia
- reakcia
Číslo revízie: 1.0
Nebezpečenstvo
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla/iskier/otvoreného ohňa/horúcich povrchov.
Nefajčite.
P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.
P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly.
P301+310 PO POŽITÍ: okamžite zavolajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ
INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 2 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
P331 Nevyvolávajte zvracanie.
P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.
P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak
používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
- skladovanie
- odstraňovanie
ďalšie označenia:
obsahuje:
2.3 Iná nebezpečnosť
P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov. Obal
nevhadzujte do ohňa – nebezpečenstvo výbuchu! Do zberu odovzdávajte len prázdny
obal.
hmatateľná výstraha pre nevidiacich
Prehltnutie i malého množstva podpaľovača grilu môže spôsobiť život
ohrozujúce poškodenie pľúc.
Uhľovodíky C11-C14, n-alkany, izoalkany, cyklické uhľovodíky, <2 % aromátov
3. Zloženie / informácie o zložkách
3.1 Látky
Chemický názov
Obsah
(%)
Register.
číslo
CAS
ES
Výstražné symboly,
H a R-vety
Uhľovodíky C11-C14, nalkany, izoalkany, cyklické
uhľovodíky, <2 %
aromátov
> 99
01-2119456620-43
není
926-141-6
Asp. Tox. 1;H304,
EUH066
Xn;R65, R66
Plné znenie uvedených R- a H- viet je uvedené v oddiele 2
4. Opatrenia prvej pomoci
4.1 Opis opatrení prvej pomoci
Okamžitá lekárska pomoc nie je nutná. Ak sa prejavia zdravotné ťažkosti alebo v prípade
pochybností upovedomte lekára a poskytnite mu informácie z tejto karty bezpečnostných údajov.
Pri nebezpečenstve straty vedomia umiestnite postihnutého do stabilizovanej polohy a dbajte na
priechodnosť dýchacích ciest.
Expozícia Okamžite prerušte expozíciu. Preneste postihnutého na čerstvý vzduch.
vdychovaním: V prípade, že postihnutý nedýcha, začnite umelé dýchanie. Prezlečte
postihnutého v prípade, že bol produktom zasiahnutý odev, nenechajte
postihnutého chodiť. Privolajte lekára.
Expozícia stykom s Kožu dôkladne umyte vodou a mydlom, odstráňte postriekaný odev. Po umytí
pokožkou: ošetrite pokožku vhodným reparačným krémom, ak nie je viditeľné zreteľné
podráždenie pokožky.
Expozícia stykom Oči okamžite a dôkladne vyplachujte veľkým množstvom vlažnej čistej vody
s okom: najmenej 15 minút pri násilne otvorených viečkach. Ak má postihnutý kontaktné
šošovky – je potrebné ich najprv odstrániť.
Expozícia požitím: V žiadnom prípade nevyvolávajte zvracanie. Pri požití vypláchnite ústa vodou a
pokiaľ postihnutý nedýcha, začnite umelé dýchanie. Ak je postihnutý pri vedomí,
dajte mu piť vodu. Privolajte lekára.
4.2 Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
pozrite oddiel 11.1
4.3 Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia
Zvláštne pokyny nie sú.
5. Protipožiarne opatrenia
5.1 Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace Prášok, stredná alebo ťažká pena, oxid uhličitý (snehový), ABC alebo BC
prostriedky: prášok, oxid uhličitý
Nevhodné hasiace Priamy vodný prúd, BC prášok nepoužívajte, pokiaľ prebieha hasenie v prostredí
prostriedky: s elektrickým zariadením.
5.2 Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
Pary tvoria so vzduchom výbušnú zmes, pri horení sa môže uvoľňovať oxid uhoľnatý alebo uhličitý.
Číslo revízie: 1.0
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 3 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
5.3 Rady pre požiarnikov
Požiarny ochranný oblek (použitie len mimo nebezpečnej zóny), oblek proti sálavému teplu alebo
tepelne ochranný oblek, v nebezpečnej zóne izolačný dýchací prístroj.
6. Opatrenia pri náhodnom uvoľnení
6.1 Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
Pre únik zo zamoreného priestoru použite masku s filtrom proti organickým plynom a parám. Zákaz
fajčenia. Odstráňte zdroje vznietenia. Vykážte z miesta všetky osoby, ktoré sa nepodieľajú na
záchranných prácach. Používajte ochranné pomôcky. Zdržujte sa pokiaľ možno na náveternej
strane. Postupujte podľa pokynov obsiahnutých v bodoch č. 7, 8 a 13.
6.2 Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
Zabráňte prieniku do kanalizácie, vody a pôdy. Pri prieniku do vody informujte užívateľa a zastavte
jej používanie. Pri rozsiahlejšej kontaminácii zaistite sanačné práce v spolupráci s príslušným OÚ,
referátom životného prostredia či príslušným inšpektorátom SIŽP.
6.3 Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
Podľa situácie látku bezpečne odčerpajte, zvyšky adsorbujte do inertného adsorbentu a
v uzatvorených nádobách odvezte na likvidáciu firme oprávnenej v zmysle príslušného zákona.
Malé množstvá je možné odstrániť nasiakavým materiálom (zotrieť handrou) a tú potom
zodpovedajúcim spôsobom zlikvidovať či vyprať.
6.4 Odkaz na iné oddiely
Postupujte podľa pokynov obsiahnutých v bodoch č. 7, 8 a 13.
7. Zaobchádzanie a skladovanie
7.1 Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
Pre prepravu, skladovanie a manipuláciu platí SŠN 65 0201. Pri manipulácii nejedzte, nepite a
nefajčite. Chráňte sa proti zasiahnutiu očí a pred nadýchaním. Odmastenú pokožku je vhodné
ošetriť reparačným krémom. Pri manipulácii je potrebné dbať na všetky protipožiarne opatrenia. Pri
práci používajte osobné ochranné pracovné pomôcky uvedené v bode č. 8.
7.2 Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
Pre skladovanie platí SŠN 65 0201. Uchovávajte mimo dosahu zdrojov zapálenia - zákaz fajčenia a
používania otvoreného ohňa a svetla. Používajte predpísané zariadenia. Skladujte v originálnych
obaloch v polohe uzáverom hore v suchých a krytých skladoch pri teplotách 0 až 30°C, chránených
pred poveternostnými vplyvmi a priamym slnečným žiarením.
7.3 Špecifické konečné použitie:
Nie sú špecifické údaje.
8. Kontroly expozície / osobná ochrana
8.1 Kontrolné parametre
Látka
OEL
-3
(mg.m )
DNEL
-3
(mg.m )
Uhľovodíky C11-C14, n-alkany, izoalkany,
cyklické uhľovodíky, <2 % aromátov
1200
Na základe skúseností a informácií poskytnutých
výrobcom, látka nemá škodlivé účinky za predpokladu,
že je použitá v súlade so špecifikáciou.
DNEL: bude doplnené v súvislosti s postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES
PNEC: bude doplnené v súvislosti s postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES
Sledovacie postupy : metódy uvedené v príručke: NIOSH Manual of Analytical Methods (napr. www.osha.gov), ďalej bude doplnené v súvislosti s
postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES
8.2 Kontroly expozície
8.2.1 Primerané technické zabezpečenie
Vetranie, miestne odsávanie, pri prekročení PEL (príp. NPK-P) použite prostriedky na ochranu
dýchacích ciest.
8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky
ochrana dýchacích ciest pri vyšších koncentráciách (pri prekročení PEL) maska s filtrom proti
organ. parám a aerosólom, typ A.
ochrana očí ochranné okuliare
ochrana rúk ochranné rukavice odolné voči chemickým vplyvom (pôsobeniu
odmasťujúcich rozpúšťadiel, RD>480 min, EN374).
ochrana kože ochranný pracovný odev
Číslo revízie: 1.0
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 4 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
8.2.3 Kontroly expozície životného prostredia
Pozrite kap. 12, ďalej bude doplnené v súvislosti s postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES.
9. Fyzikálne a chemické vlastnosti
9.1 Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
Skupenstvo (pri 20 °C): kvapalina
Farba: bezfarebná
Zápach (vôňa): charakteristický ropný
°
Hodnota pH (pri 20 C): neuvádza sa
°
Teplota (rozmedzie teplôt) topenia ( C): neuvádza sa
Teplota (rozmedzie teplôt) varu (°C): 180 – 280
°
Teplota vzplanutia ( C): > 64
Rýchlosť odparovania: > 550 (EtEt=1)
Horľavosť: horľavý
°
Teplota vznietenia: ( C): neuvádza sa
Medze výbušnosti - horná medza (% obj.): 8,0
- dolná medza (% obj.): 0,6
°
Tenzia pár (pri 20 C): < 0,4 kPa (maximálna)
Hustota pár: (vzduch = 1): > 1,0
Relatívna hustota (pri 20 °C): 0,790 – 0,825 g.cm-3
Rozpustnosť (pri 20 °C) – vo vode: nerozpustný
- v tukoch: neuvádza sa
Rozdeľovací koeficient
neuvádza sa
n-oktanol/voda:
Teplota samovznietenia (°C) > 230 °C
Teplota rozkladu: neuvádza sa
Kinematická viskozita pri 20 °C [mm2/s]: 2,1
Výbušné vlastnosti: nie je
Oxidačné vlastnosti: nie je
Obsah organických rozpúšťadiel vyjadrený hmotnostným zlomkom:
Obsah celkového organického uhlíka:
Obsah prchavých látok vyjadrený objemovým %:
Maximálna prahová hodnota obsahu prchavých látok:
Maximálny obsah prchavých látok v produkte:
1,0 kg.kg-1
0,85 kg.kg-1
neuvádza sa
850 g.l-1
825 g.l-1
9.2 Iné informácie
Pary sú ľahko zápalné v širokom rozsahu koncentrácií. Zmes so vzduchom alebo s inou oxidujúcou
látkou je výbušná.
10. Stabilita a reaktivita
10.1 Reaktivita
Sám reaktívny nie je. Nebezpečné môžu byť reakcie so silnými oxidovadlami.
10.2 Chemická stabilita
Za normálnych podmienok stabilný.
10.3 Možnosť nebezpečných
Oxidačné reakcie s oxidovadlami.
reakcií
10.4 Podmienky, ktorým sa treba Nevystavujte teplu, iskrám, otvorenému ohňu a iným zdrojom
vyhnúť
zapálenia.
10.5 Nekompatibilné materiály
Silné oxidovadlá, kyseliny.
Za normálnych podmienok žiadne, pri horení môže vznikať vo
10.6 Nebezpečné produkty
vzduchu komplexná zmes plynov, vrátane oxidu uhoľnatého a
rozkladu
oxidu uhličitého.
11. Toxikologické informácie
11.1 Informácie o toxikologických účinkoch
-1
Akútna toxicita LD50, orálne, potkan (mg.kg ):
-1
smrteľná dávka pre človeka (g.kg )
-1
LD50, dermálne, potkan alebo králik (mg.kg ):
Číslo revízie: 1.0
SK
> 5000
> 5000
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 5 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
LC50, inhalačne, potkan, pre plyny a pary (ppm/8 hod.):
4951
LC50, inhalačne, potkan, pre aerosóly alebo častice (ppm/4 hod.):
neuvádza sa
Žieravosť / dráždivosť pre kožu: môže dráždiť a vysušovať pokožku
Vážne poškodenie očí / podráždenie očí: môže dráždiť oči
Senzibilizácia dýchacích ciest / senzibilizácia kože: nesenzibilizuje
Mutagenita v zárodkových bunkách: v procese testovania
Karcinogenita: nie je klasifikovaný ako karcinogén
Toxicita pre reprodukciu: nie je toxický
Toxicita pre špecifický cieľový orgán nie je známe
jednorazová expozícia:
Toxicita pre špecifický cieľový orgán nie je známe
opakovaná expozícia:
Aspiračná nebezpečnosť: vdýchnutie môže vyvolať zápal pľúc s možnosťou
až smrteľných následkov
Ďalšie údaje: nie sú
12. Ekologické informácie
12.1 Toxicita
LC50, 96 hod., ryby (mg.l-1):
1000
EC50, 48 hod., dafnie (mg.l-1):
1000
IC50, 72 hod., riasy (mg.l-1):
1000
Chronická toxicita pre vodné organizmy
NOELR (28d, Oncorhynchus mykiss) 0,17 mg/l
NOELR (21d, Daphnia magna) 1,22 mg/l
Toxicita pre pôdne mikroorganizmy netestované
Neobsahuje perzistentné látky, je biologicky rozložiteľný
12.2 Perzistencia a degradovateľnosť:
(69 % za 28 dní, OECD 301F).
12.3 Bioakumulačný potenciál:
nestanovené
12.4 Mobilita v pôde:
Malá.
12.5 Výsledky posúdenia PBT a vPvB:
Nesplňuje kritériá pre zaradenie.
12.6 Iné nepriaznivé účinky:
Údaje nie sú k dispozícii.
Akútna toxicita pre vodné
organizmy
13. Opatrenia pri zneškodňovaní
13.1 Metódy spracovania odpadu
Spôsoby zneškodňovania Spaľovanie v zariadení na zneškodnenie nebezpečného odpadu
látky: povolenom v zmysle príslušného zákona (spaľovne nebezpečných
odpadov).
Spôsoby zneškodňovania
Obal vyprázdnite a odovzdajte do zberu ako triedený odpad.
kontaminovaného obalu:
Ďalšie údaje: Na základe platných predpisov je prípravok v prípade, že sa stane
odpadom, klasifikovaný pod číslom katalógu odpadov 070799 podľa
Zákona o odpadoch v znení neskorších a súvisiacich predpisov.
14. Informácie od doprave
Prípravok nie je nebezpečným tovarom v zmysle medzinárodných a národných predpisov o preprave
ADR.
Pozemná
Železničná
preprava
preprava
ADR
RID
Číslo UN
nie je
nie je
regulované
regulované
Príslušný názov UN
Trieda nebezpečnosti
Obalová skupina
Identifikačné číslo nebezpečnosti
Vzor nálepky č.
14.5 Nebezpečnosť pre životné prostredie – NIE
Číslo revízie: 1.0
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 6 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
14.6 Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
Výrobky sa dopravujú v bežných, krytých a čistých dopravných prostriedkoch v polohe nastojato, t. j.
uzáverom hore, chránené pred poveternostnými vplyvmi, priamym slnkom, nárazmi a pádmi.
14.7 Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC
Neaplikovateľné
15. Regulačné informácie
15.1 Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia
a životného prostredia:
VÝNOS Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/ 2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti
o všeobecných požiadavkách na klasifikáciu, označovanie a balenie nebezpečných látok a zmesí.
Vyhláška č. 448/2010 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva
zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Na látku/prípravok sa okrem iného vzťahujú nasledujúce predpisy EÚ:
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES v platnom znení.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES v platnom znení.
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení.
Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení.
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. decembra 2008 o
klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí,
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH),
NV SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým
faktorom pri práci, v platnom znení,
NV SR č. 356/2006 Z.z. a č. 301/2007 Z.z. o ochrane zdravia zamestnancov pred rizikami súvisiacimi
s expozíciou karcinogénnym a mutagénnym faktorom pri práci, v platnom znení,
Vyhl. MŢP SR č. 283/2001 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v platnom
znení,
Vyhl. MŢP SR č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov, v platnom znení,
Zákon NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom
znení,
Zákon NR SR č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (Chemický zákon)
15.2 Hodnotenie chemickej bezpečnosti:
Bude doplnené v súvislosti s postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES.
16. Iné informácie
Zoznam použitých skratiek:
CAS
číslo Chemical Abstrakt Service
EC
European Commission number
EINECS
European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CLP
Classification, Llabelling and Packaging
PBT
Perzistentná, Bioakumulujúca, Toxická látka
vPvT
vysoko Perzistentná, vysoko Toxická látka
OÚ
Okresný úrad
SIŽP
Slovenská Inšpekcia Životného Prostredia
SŠN
Slovenská štátna norma
PEL
Prípustný expozičný limit
NPK-P
Najvyšší prípustná koncentrácia (v pracovnom prostredí)
LD50
Letálna dávka
LC50
Letálna koncentrácia
IC50
Inhibičná koncentrácia
Číslo revízie: 1.0
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Karta bezpečnostných
údajov
KBÚ č.: 35
PE-PO Tekutý podpaľovač
Dátum vydania: 27. 2. 2012, Strana 7 z 7
podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 v platnom znení
Zdroje dát:
KBÚ dodávateľov, webové zdroje - http://esis.jrc.ec.europa.eu, databáza NIOSH, databáza IUCLID.
Úplný zoznam R a H viet:
H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest.
EUH066 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
R 65 Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc.
R 66 Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky.
Karta bezpečnostných údajov obsahuje údaje potrebné na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany životného
prostredia. Uvedené údaje zodpovedajú súčasnému stavu našich vedomostí a skúseností a sú v súlade s predpismi platnými ku
dňu poslednej revízie. Bude doplňovaný v súvislosti s postupom plnenia nariadenia 1907/2006/ES a údajmi dodávateľov.
Informácie a odporúčania boli zostavené podľa našich poznatkov, podľa poznatkov našich dodávateľov, na základe testov
vykonaných špecializovanými inštitúciami a s využitím výsledkov publikovaných v odbornej literatúre. Napriek tomu údaje
nemusia byť celkom vyčerpávajúce. Údaje tu obsiahnuté nemôžu byť považované za záruku vhodnosti a použiteľnosti výrobku
na konkrétnu aplikáciu. Údaje nie sú akostnou špecifikáciou výrobku.
Vykonané zmeny v kapitole
Revízia podľa nariadenia
komisie (EÚ) č. 453/2010
8.1
Obsah zmien
Označenie podľa CLP a ďalšie formálne zmeny vzhľadu a obsahu
KBÚ.
Zmena názvu látky
Táto KBÚ nahradzuje predchádzajúce verzie, ktoré týmto strácajú platnosť.
Číslo revízie: 1.0
SK
Dátum revízie:26.11.2012
Download

Tekutý podpaľovač 952062 - Karta bezpečnostných údajov