14074 - WYS
Vestník č. 223/2012 - 21.11.2012
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
IČO: 36167908
Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): NsP Sv. Jakuba n.o. Bardejov, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
Kontaktná osoba: Ing. Mária Šoltésová
Mobil: +421 903453867
Telefón: +421 544788313
Fax: +421 544788686
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.nsp-bardejov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.nsp-bardejov.sk
Ďalšie informácie možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na: už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Zdravotníctvo
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. d)
Iný (špecifikujte): Zdravotníctvo
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
II.1.4.
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
OPIS
Názov zákazky
odvoz a likvidácia nebezpečného odpadu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Služby
Kategória služby číslo
16
Hlavné miesto poskytovania služieb: NsP Sv. Jakuba n.o., Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov
NUTS kód:
SK041
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Odvoz a likvidácia nemocničného a iného odpadu kat.č. 160508, 160213, 180102, 180103, 180108, 180101
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 90524400-0
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 90510000-5
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Odvoz a likvidácia odpadu kat. 160508, 160213 cca 4,4 tony. Odvoz a likvidácia nemocničného odpadu kat.180102 cca 5
ton, kat. 180103 cca 25 ton, kat. 180108 cca 2,4 tony, kat. 180101 cca 0,4 tony.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 28 920,0000 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu: 24
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §26 ods. 1 písm. f) je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu - dokladom o oprávnení dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Overená fotokópia.
1/2
III.1.2.
III.1.3.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §27 ods. 1 písm. a) zákona
č. 25/2006 Z.z..: vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým uchádzač predloží kladné vyjadrenie banky
o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. K vyjadreniu bánk sa požaduje predložiť aj čestné vyhlásenie
uchádzača, že má otvorené účty len v bankách , od ktorých predloží vyjadrenie. Výpis z účtu sa nepovažuje za
potvrdenie banky.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: §28 ods. 1 písm. f) kontrola technickej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu poskytujúceho služby vykonaná verejným obstarávateľom
alebo obstarávateľom alebo v jeho mene príslušným orgánom v krajine sídla uchádzača alebo záujemcu a so súhlasom
tohto orgánu:
A/ v prípade, že uchádzač nezabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží v súlade s platnými
zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
1. Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre uchádzača, ktorý mu
osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu nebezpečného odpadu.
2. Platnú zmluvu, ktorú má uchádzač uzavretú so subjektom, ktorý prevádzkuje zariadenie na zneškodňovanie
nebezpečných odpadov. 3. Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre
zmluvného partnera uchádzača, ktorý mu osvedčuje prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
B/ V prípade, že uchádzač zabezpečuje zneškodnenie nebezpečných odpadov sám, predloží v súlade s platnými
zákonnými predpismi v odpadovom hospodárstve:
1.Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre uchádzača,ktorý mu
osvedčuje nakladanie s nebezpečným odpadom a prepravu nebezpečného odpadu.
2. Platný doklad príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vydaného pre uchádzača, ktorý mu
osvedčuje prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.
Doklady A a B predloží ako overenú fotokópiu.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.1.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Áno
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ
7/11/2012
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 29.11.2012 14:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 17.12.2012 10:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 17.12.2012 14:00
Miesto : Otváranie ponúk je neverejné. Otváranie ponúk sa uskutoční za prítomnosti členov komisie na vyhodnotenie
ponúk.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Nie
Ďalšie informácie
Odpoveď na každú požiadavku o vysvetlenie, predloženú zo strany uchádzača v stanovenej lehote bude poskytnutá
najneskôr do troch pracovných dní od doručenia žiadosti o vysvetlenie všetkým záujemcom, ktorí si prevzali súťažné
podklady. Vysvetlenie súťažných podkladov bude zaslané na mailové adresy všetkých záujemcov.
Dátum odoslania tejto výzvy
21.11.2012
2/2
Download

Odvoz a likvidácia nebezpečného tovaru