INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
PLASTKOVO s.r.o.
IČO: 36407852
Vladina 668 , 027 44 Tvrdošín
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): ZETAGROUP CONSULTING, s.r.o., Zvolenská 10169, 036 01 Martin
Kontaktná osoba: Bc. Milan Boršč
Telefón: +421 915839934
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.plastkovo.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Iný verejný obstarávateľ
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Hospodárstvo a finančné záležitosti
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Laserové rezacie centrum pre delenie materiálov z konštrukčných a ušľachtilých ocelí a zliatin hliníka médiom CO2, N2 a
He
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov : PLASTKOVO s.r.o., prevádzka Závodná 459, 027 43 Nižná.
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je dodávka inovatívneho výrobného zariadenia, ktorým je laserové rezacie centrum pre delenie
materiálov z konštrukčných a ušľachtilých ocelí a zliatin hliníka médiom CO2, N2 a He s technickou špecifikáciou
uvedenou v súťažných podkladoch. Laserové rezacie centrum bude využívané najmä na výrobu tvarovo zložitých dielov
a súčiastok z plechov o hrúbke materiálov až do 20 mm. Podrobný opis predmetu zákazky je súčasťou súťažných
podkladov.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42638000-7
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Laserové rezacie centrum - 1 ks
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 415 000,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.3.
IV.3.1.
Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
20140219
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
Dátum uzatvorenia zmluvy
07.05.2014
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
3
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
2
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
1/2
V.5.
TRUMPF Slovakia, s.r.o.
IČO: 36197777
Galgovecká 7/3665 , 04011 Košice
Slovensko
Telefón: +421 557280918
Email: [email protected]
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 411 500,0000 EUR
Bez DPH
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Zákazka bude spolufinancovaná z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 1
Inovácie a rast konkurencieschopnosti, opatrenie 1.1 Inovácie a technologické transfery
Ďalšie doplňujúce informácie
Ing. Ján Adamec, Ing. Jozef Dedinský, Ing. Ľubomír Jakubovič, Edmund Pilarčík, Ing. Peter Zajac
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 4628-INO, číslo VVO 65/2014 z 02.04.2014
Dátum odoslania tohto oznámenia
07.05.2014
2/2
Download

informácia o uzavretí zmluvy (podlimitné zákazky)