INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 31409890
Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): Majer 236, Veľké Zálužie
Kontaktná osoba: Veronika Bédiová
Telefón: +421 376592506
Fax: +421 376591002
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.hsh.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): §7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): §7
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Kontinuálna vákuová plnička..
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov : výrobný závod obstarávateľa - Veľké Zálužie, Majer 236
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK023
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Kontinuálna vákuová plnička
v tomto rozsahu
- deliteľná plniaca násypka minimálne 220 l
- maximálny plniaci výkon minimálne 2 900 kg/hod
- plniaci tlak - od 30 bar do 35 bar
- presnosť porcovania 0,1 g
- veľkosť porcie od 5 g do 100 kg
- porcovací výkon - minimálne 400 porcií/min
- vstavaná pretáčacia prevodovka
Príslušenstvo
a/ automatické pridržiavacie zariadenie
b/ pretáčacie trubky vrátane brzdy
c/ kryt ovládacieho panelu
d/ automatický zdvihák (preklápač) zabudovaný na stroji
- montáž stroja na mieste dodania
- zaškolenie obsluhy
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 42215200-8
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
1ks nová kontinuálna vákuová plnička
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 72 100,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
1/2
IV.3.
IV.3.1.
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
353/2014
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
V.5.
Dátum uzatvorenia zmluvy
24.09.2014
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
4
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
PSG PLUS, s.r.o.
IČO: 46377751
Partizánska cesta 2996 , 96205 Hriňová
Slovensko
Telefón: +421 905682045
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 61 230,0000 EUR
Bez DPH
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.3.
VI.4.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 9181-WYT, číslo VVO 101/2014 z 27.05.2014
Dátum odoslania tohto oznámenia
07.10.2014
2/2
Download

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)