30266 - WYP
Vestník č. 243/2014 - 12.12.2014
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY)
Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
I.2.
I.2.1.
GEJDÁK, s. r. o.
IČO: 45975426
Cesta na Vlkolínec 907/17 , 034 01 Ružomberok
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Anna Timková
Telefón: +421 908982421
Email: [email protected]
Ďalšie informácie možno získať na: inom mieste
Príloha A.I) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať ďalšie informácie
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Anna Timková
Telefón: +421 908982421
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na: inom mieste
Príloha A.II) Adresa a kontaktné miesto (miesta), na ktorých možno získať súťažné podklady a
doplňujúce dokumenty
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Anna Timková
Telefón: +421 908982421
Ponuky budú doručené na: inom mieste
Príloha A.III) Adresa a kontaktné miesto, na ktoré musia byť doručené ponuky
LASACHI, s.r.o.
IČO: 46545727
Volgogradská 9 , 080 01 Prešov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov
Kontaktná osoba: Ing. Anna Timková
Telefón: +421 908982421
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa
iné - Iný verejný obstarávateľ
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): obchodná spoločnosť
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 1
Iný (špecifikujte): obchodná spoločnosť
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.
II.1.
II.1.2.
II.1.3.
OPIS
Názov zákazky
Penzión GEJDÁK – modernizácia ubytovacích kapacít a ich zariadenia - stavba
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Stavebné práce
Hlavné stavenisko alebo miesto uskutočňovania stavebných prác: RUŽOMBEROK - GEJDÁK, Cesta na Vlkolínec 17, 034
01 Ružomberok
NUTS kód:
SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác.
1/3
II.1.4.
II.1.5)
II.2.
II.2.1.
II.2.2.
II.3.
Stavba sa člení na tieto objekty :
Modernizácia ubytovacích kapacít a ich zariadenia
Interierové vybavenie zariadenia (Stolárske konštrukcie)
Slaboprúde rozvodu,kamerový system,TV rozvody
Osvetlenie parkoviska a terasy
Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.
Obstarávanie časti Wellnes nie je predmetom tohto verejného obstarávania.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 45000000-7
Doplňujúce predmety
Hlavný slovník: 45212172-2, 45310000-3, 45421000-4
Časti
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
Množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Celkové množstvo a rozsah je uvedený v opise predmetu zákazky.
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky bez DPH
Hodnota: 141 489,2600 EUR
Trvanie zmluvy alebo lehota dodania
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Zadajte hodnotu: 12
ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.
III.1.1.
III.1.2.
III.1.3.
Podmienky účasti
Osobné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Informácie a formálne
náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Splnenie podmienok účasti uchádzač
preukáže predložením dokladov podľa § 26 ods. 2, ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní v origináli alebo úradne
overenej fotokópii. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie, preukazuje
splnenie podmienky účasti podľa § 26 údajmi a dokladmi, zapísanými v zozname podnikateľov.
Splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia budú vyhodnocované v súlade s § 26 a § 128 zákona o
verejnom obstarávaní v zmysle výkladového stanoviska č. 10/2013:
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom od 01. 07. 2013
(t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal po 30. 06. 2013 a ktorému Úrad pre verejné
obstarávanie (ďalej len úrad") vydal výpis zo zoznamu podnikateľov vo forme elektronického odpisu) nie je povinný v
procesoch verejného obstarávania predkladať doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa
osobného postavenia podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013
(t.j. podnikateľ, ktorý o zapísanie do zoznamu podnikateľov požiadal do 30. 06. 2013 a ktorému úrad vydal potvrdenie o
zapísaní do zoznamu podnikateľov v listinnej podobe) nie je povinný v procesoch verejného obstarávania predkladať
toto potvrdenie. Avšak je potrebné, aby tento podnikateľ preukázal v procesoch verejného obstarávania, že spĺňa aj
podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj podľa písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, ak ani tento
údaj potvrdenie neobsahuje.
Splnenie týchto podmienok účasti môže podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa zákona o verejnom
obstarávaní v znení účinnom do 30. 06. 2013 preukázať tým, že v ponuke alebo v žiadosti o účasť predloží doklady na
preukázanie splnenia týchto podmienok [§ 26 ods. 1 písm. i) a j), príp. aj písm. h) zákona o verejnom obstarávaní, t. j.
čestné vyhlásenia podľa § 26 ods. 2 písm. g), príp. aj písm. f) tohto zákona].
Odôvodnenie: Podmienka účasti je daná zákonom o verejnom obstarávaní.
Ekonomické a finančné postavenie
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: Nevyžaduje sa.
Technická alebo odborná spôsobilosť
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: - § 28 ods. 1 písm. b)
zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov ( 2009, 2010, 2011, 2012 a2013) doplnený
potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt uskutočneniaprác a zhodnotenia
uskutočnených prác podľa obchodných podmienok, ak odberateľom
1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia;
2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa toho zákona , dôkaz o plnení potvrdí odberateľ,
aktaké potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k dispozícii , vyhlásením uchádzača , alebo záujemcu o ich
uskutočnení,doplneným dokladom , preukazujúcim ich uskutočnenie alebo zmluvný vzťah , na základe ktorého boli
uskutočnené.
Odôvodnenie primeranosti podmienok účasti: Verejný obstarávateľ požaduje vyššie uvedené z dôvodu uistenia sa,
2/3
ževýber úspešného uchádzača predmetu zákazky bude z uchádzačov, ktorí sú schopní uskutočniť predmet zákazky
srovnakými alebo porovnateľnými parametrami, t.j. majú praktické skúsenosti s realizáciou takýchto stavebných prác
Minimálna požadovaná úroveň štandardov : k § 28 ods. 1 písm. b) Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklady o
uskutočnení minimálne 3 (slovom: troch) stavebných prác rovnakých alebo podobných ako je uvedené v opise predmetu
zákazky, pričom aspoň jedna musí byť minimálne v predpokladanej cene zákazky na ktorú uchádzač predkladá ponuku.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská: Nie
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.1.2.
IV.2.
IV.2.2.
IV.2.3.
IV.2.4.
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba: Najnižšia cena
Použije sa elektronická aukcia
Nie
Administratívne informácie
Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas: 15.01.2015 11:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte: Nie
Lehota na predkladanie ponúk
Dátum a čas: 15.01.2015 11:00
Podmienky otvárania ponúk
Dátum a čas: 15.01.2015 16:00
Miesto : Verejný obstarávateľ uskutoční najprv otváranie ponúk na časť "Ostatné". Následne vykoná všetky potrebné
úkony v zmysle ustanovenia § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk v časti "Kritériá" uskutoční
verejný obstarávateľ v súlade s ustanovením § 41 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní. Otváranie ponúk časť
"Ostatné" je neverejné. Otváranie časť - Kritériá sa uskutoční na adrese: LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01
Prešov - kancelária spoločnosti.
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk : Uchádzač na otváraní časti "Kritériá" môže byť zastúpený osobou
oprávnenou zúčastniť sa na otváraní obálok s ponukami za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo
člen štatutárneho orgánu uchádzača (právnická osoba) sa preukáže na otváraní obálok s ponukami preukazom
totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže aj splnomocnením na zastupovanie.
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Operačný program KaHR, prioritná os 3: Cestovný ruch, Opatrenie: podpora podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu
Ďalšie doplňujúce informácie
Splnenie podmienok účasti je možné v súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní. Verejný
obstarávateľ upozorňuje záujemcov, že ak si požiadajú o súťažné podklady v posledné dni, nebudú môcť uplatniť
inštitút vysvetľovania a súťažné podklady im môžu byť doručené až po lehote na predkladanie ponúk. V prípade, že
proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, verejný
obstarávateľ neuzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom.
Súťažné podklady budú zasielané e-mailom. Žiadosť o súťažné podklady zasielajte na adresu
[email protected]
Dátum odoslania tejto výzvy
11.12.2014
3/3
Download

30266 - wyp výzva na predkladanie ponúk