INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) - NEZVEREJŇUJE SA
Formulár: Formulár č. 9 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z.
ODDIEL I. VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1.
I.2.
I.2.1.
I.2.2.
I.2.3.
Názov, adresy a kontaktné miesto (miesta)
TEPRON spol. s r.o.
IČO: 31595359
Palugyayho 777 , 031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): TEPRON spol. s r.o., Pallugyayho 777, 031 01 Liptovský Mikuláš
Kontaktná osoba: Ing. Drahomír Hollý
Telefón: +421 903802958
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): http://www.tepron.sk
Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet alebo predmety činnosti
Druh verejného obstarávateľa
Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): podľa § 7
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 7 ods. 2
Hlavný predmet alebo predmety činnosti
Hospodárstvo a finančné záležitosti
Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie
ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.1.
II.1.1.
II.1.2.
II.1.4.
II.1.5.
II.2.
II.2.1.
Opis
Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa
Obstaranie inovatívnych zariadení s dôrazom na ekológiu
Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb
Kategória služby číslo: Tovary
b) Hlavné miesto dodania tovarov : TEPRON spol. s r.o., Palugyayho 777, 031 01 Liptovský Mikuláš
NUTS kód: (pre zvolenú kategóriu):SK031
Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov)
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov dodať prístrojovú techniku - Portálový súradnicový 3D merací stroj s CNC
riadením, na základe technických špecifikácií uvedených v Súťažných podkladoch.
Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet
Hlavný slovník: 38300000-8
Celkové množstvo alebo rozsah zákazky
Celkové množstvo alebo rozsah
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH
Hodnota: 139 800,0000 EUR
ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.
IV.1.1.
IV.3.
IV.3.1.
Druh postupu
Druh postupu
Výzva na predkladanie ponúk
Administratívne informácie
Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ
09092013
ODDIEL V. UZATVORENIE ZMLUVY
V.1.
V.2.
V.3.
V.4.
Dátum uzatvorenia zmluvy
25.11.2013
Počet uchádzačov, ktorí predložili ponuku
1
Počet vylúčených uchádzačov alebo záujemcov
0
Názov a adresa dodávateľa s ktorým sa uzatvorila zmluva
BRT servis s.r.o.
IČO: 26164663
Malá Houdova 880/1 , 15800 Praha
Česká republika
1/2
V.5.
Telefón: +420 272740240
Informácie o hodnote zmluvy
Hodnota: 139 800,0000 EUR
Bez DPH
Pri hodnote za rok alebo za mesiac uveďte: Počet mesiacov
Hodnota: 1
ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.
VI.2.
VI.3.
VI.4.
Zákazka sa týka projektu/programu financovaného z fondov EÚ
Áno
Predmet zákazky je financovaný v rámci projektov z nenávratného finančného príspevku poskytnutého v rámci OP
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Ďalšie doplňujúce informácie
1. KOMISIA na vyhodnotenie ponúk :
Predseda: Ing. Jozef Blaščík
Členovia: Ing. Peter Ballo, Alexander Rumanovský
2.Verejný obstarávateľ nezrušil použitý postup zadávania zákazky aj napriek tomu, že bola predložená len jedna ponuka
uchádzača z dôvodu osobitných a jedinečných technických špecifikácií predmetu zákazky.
Uvedené zdôvodnenie verejný obstarávateľ vykonal v súlade s § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní.
Predchádzajúce oznámenie týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia vo VVO: 15309-WYT, číslo VVO 176/2013 z 10.09.2013
Dátum odoslania tohto oznámenia
03.12.2013
2/2
Download

INFORMÁCIA O UZAVRETÍ ZMLUVY (PODLIMITNÉ