SÚŤAŽ S PÁNOM SMIETKOM
PRE ŠKOLY
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
PREDSTAVENIE SÚŤAŽE
„Súťaž s pánom Smietkom“ je ekologická súťaž pre školy, ktorá by mala sprevádzať
dnešnú mládež ako v škole, tak i mimo nej a dať im možnosť zamyslieť sa na stavom
životného prostredia. Vychádzame z presvedčenia, že výchova k ekologickému
cíteniu má najväčší efekt u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky
prenáša aj do domácnosti.
Cieľom „Súťaže s pánom Smietkom“ je zavedenie trvalého systému separovaného
zberu papiera, prípadne i ďalších zložiek odpadu, v školách.
ČASOVÝ ROZVRH
„Súťaž s pánom Smietkom“ je pripravená pre školský rok 2011/2012.
Termín otvorenia:
Termín uzávierky:
Termín vyhlásenia výsledkov:
Termín odovzdania odmien:
1. 9. 2011
15. 6. 2012
do 20. 6. 2012
do 29. 6. 2012
PRIEBEH SÚŤAŽE
Ako sa prihlásiť do „Súťaže s pánom Smietkom“
 Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy
a voľno-časové zariadenia
 Vyplnenú prihlášku odošlite čo najskôr na adresu: .A.S.A. SLOVENSKO spol.
s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor alebo faxom na číslo: 02/5020 6912 alebo
e-mailom na adresu: [email protected]
 Len pri prihláškach prijatých e-mailom automaticky potvrdzujeme prijatie
 Prihláška je platná vždy pre aktuálny školský rok
Ako súťažiť
 Pre prihlásenie do súťaže sa môžete spojiť s obchodným zástupcom našej
spoločnosti (viď kontakty pre regióny), ktorý Vám podá podrobné informácie
a zodpovie prípadné otázky
 aktuálne ceny za papier sú uvedené v prílohe Zoznam výkupných cien papieru
 úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo
papieru (i z domácností), ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny
 podľa telefonickej objednávky (viď kontakty pre regióny) zástupcu školy bude
v dohodnutom termíne bezplatne pristavený kontajner alebo zberné
 zber bude odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie
 odvážene množstvo papieru bude priebežne evidované
 platba za zvážené množstvo papieru bude prevedená zloženkou alebo bankovým
prevodom začiatkom nasledujúceho kalendárneho mesiaca
 doprava i váženie papieru budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže
 uzávierka zberovej súťaže je v piatok 15.6.2012
HODNOTENIE
V priebehu celého projektu bude vedená evidencia množstva nazbieraného papieru.
Priebežné výsledky nájdete na internetových stránkach usporiadateľa www.asa.sk.
Po termíne uzávierky bude vyhodnotených a odmenených desať najlepších škôl
z každého regiónu. Pre víťazné školy sú pripravené odmeny v hodnote 150, 100
alebo 50€ (športové potreby, spoločenské hry, reklamné darčeky).
Hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách:
Podľa množstva papieru
v prepočte na jedného žiaka
1. miesto vecná cena v hodnote 150€
2. miesto vecná cena v hodnote 100€
3. miesto vecná cena v hodnote 50€
Podľa celkového množstva papieru
1. miesto vecná cena v hodnote 150€
2. miesto vecná cena v hodnote 100€
3. miesto vecná cena v hodnote 50€
KONTAKTY
Centrálna evidencia
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Ing. Ľubomíra Mahdalová
Communication&CSR
P.O. Box 8
820 04 Bratislava 24
tel.: 02/5020 6812
fax: 02/5020 6813
e-mail: [email protected]
Download

SÚŤAŽ S PÁNOM SMIETKOM