SÚŤAŽ S PÁNOM SMIETKOM
PRE ŠKOLY
ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
PREDSTAVENIE SÚŤAŽE
„Súťaž s pánom Smietkom“ je ekologická súťaž pre školy, ktorá by mala sprevádzať dnešnú
mládež ako v škole, tak i mimo nej a dať im možnosť zamyslieť sa na stavom životného
prostredia. Vychádzame z presvedčenia, že výchova k ekologickému cíteniu má najväčší efekt
u najmladšej generácie, ktorá potom osvojené návyky prenáša aj do domácnosti.
Cieľom „Súťaže s pánom Smietkom“ je zavedenie trvalého systému separovaného zberu
papiera a plastov, prípadne i ďalších zložiek odpadu, v školách.
ČASOVÝ ROZVRH
„Súťaž s pánom Smietkom“ a plán pre školský rok 2013/2014.
1.polrok termín otvorenia
1.polrok termín uzávierky
16.09.2013
13.12.2013
2.polrok termín otvorenia
2.polrok termín uzávierky, celkového vyhodnotenia
08.01.2014
13.06.2014
PRIEBEH SÚŤAŽE
Ako sa prihlásiť do „Súťaže s pánom Smietkom“
 Súťaž je určená pre materské školy, základné a špeciálne školy, stredné školy a voľnočasové zariadenia
 Vyplnenú prihlášku odošlite v termíne do 06.09.2013 na adresu:
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor
alebo e-mailom na: [email protected]
 Len pri prihláškach prijatých e-mailom automaticky potvrdzujeme prijatie
 Prihláška je platná vždy pre aktuálny školský rok
Ako súťažiť
 Pre prihlásenie do súťaže sa taktiež môžete spojiť s obchodným zástupcom našej
spoločnosti (viď kontakty obchodného oddelenia), ktorý Vám podá podrobné informácie
a zodpovie prípadné otázky
 aktuálna cena za výkup papiera – 30€/t, aktuálna cena za výkup PET – 50€/t
 úlohou školy je za celú dobu súťaže nazbierať čo najväčšie množstvo papieru (i
z domácností), ktorý bude vykupovaný za dohodnuté ceny
 do začatia súťaže 16.09.2013 bude pristavená nádoba na zber školám, ktoré ju ešte
nemali a nesúťažili s nami
 zber bude odvezený na odváženie a ďalšie spracovanie
 odvážené množstvo papieru bude priebežne evidované
 platba za celkové vyzbierané a zvážené množstvo papieru a PET, bude odovzdaná osobne
zástupcovi školy
 doprava i váženie papieru budú zabezpečené na náklady usporiadateľa súťaže
HODNOTENIE
Po dátumoch uzávierky súťaže a to v 1. a rovnako v 2. polroku budú uverejnené na webovej
stránke .A.S.A. http://www.asa-group.com/sk/Slovensko/Sutaz-pre-skoly/Sutaz-preskoly.asa výsledky všetkých zapojených škôl.
Hodnotenie bude prebiehať v 2 kategóriách:
Podľa množstva papieru
v prepočte na jedného žiaka
1. miesto vecná cena v hodnote 150€
2. miesto vecná cena v hodnote 100€
3. miesto vecná cena v hodnote 50€
Podľa celkového množstva papieru
1. miesto
2. miesto
3. miesto
KONTAKTY
Obchodné oddelenie:
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o.
Ing. Juraj Schwarz
tel.: 0902/ 471 525
e-mail: [email protected]
Alena Elízová
tel.: 0903/ 288 733
e-mail: [email protected]
Centrálna evidencia:
Ester Méraiová
tel.: 0903/ 692 739
e-mail: [email protected]
vecná cena v hodnote 150€
vecná cena v hodnote 100€
vecná cena v hodnote 50€
Download

Ekologická soutěž