IČO: 11782889
DIČ : 1020183142
IČ DPH : SK1020183142
Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V
Tel.: 02/446 337 62
Mobil: 0948 065 650
Email: [email protected]
Registráca:Peter Skubák - AD REM
Švabinského16
851 01 Bratislava
Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.
FAKTÚRA č .
č Pre
Variabilný symbol: 1203526
ZS s MS Chlebnice
Objednávka: 5882;
Sp. dopravy: Kuriérska služba DPD
Sp. platby: Faktúra
Chlebnice 134
02755 Dolný Kubín
Slovensko
IČO: 37808770
DIČ : 2021614133
IČ DPH :
Dátum
Bankový účet pre platbu faktúry
~~u.&mmmawmmmmmmmmm^mmmmmmmmmmmmm
12440062/0200
Vystavenia: 27.08.2012
Konečný príjemca
Mgr. Terézia Sárena
ZŠ s MŠ Chlebnice
Chlebnice 134
02755 Dolný Kubin
Splatnosti: 26.09.2012
Zd. plnenia: 27.08.2012
Odberateľ: ZŠ s MŠ Chlebnice, Mgr. Terézia Sárena, Chlebnice 134, Dolný Kubin 02755
Označenie dodávky
Počet MJ
-€nglish World 1 Workbook
-English World 2 Workbook
Project, 3rd Edition 1 Workbook SK
-Project, 3rd Edition 2 Workbook SK
Project, 3rd Edition 3 Workbook SK
'Project, 3rd Edition 4 Workbook SK
•Project 3 Workbook SK
Planét 1 Arbeitsbuch
Planét 1 CD
Planetino 1 Arbeitsbuch
Planetino 2 Arbeitsbuch
Projekt Deutsch Neu 3 Arbeitsbuch (Pracovný
zošit)
Projekt Deutsch Neu 4 Arbeitsbuch (Pracovný
zošit)
Planét 1 Lehrerhandbuch
/Family and friends 1 Workbook
^Family and friends 2 Workbook
>Family and friends 3 Workbook
Planetino 1 Kursbuch
F1203526
21,0000
27,0000
13,0000
18,0000
16,0000
9,0000
26,0000
11,0000
1,0000
34,0000
27,0000
22,0000
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
10,0000 ks
1,0000 ks
18,0000 ks
23,0000 ks
11,0000 ks
5,0000 ks
Celkom MJ: 293,00
Katalóg
978-0-23-002477-9
978-0-23-002478-6
978-0-19-476388-2
978-0-19-476389-9
978-0-19-476390-5
978-0-19476391-2
978-0-19-436538-3
3190116784
3190416788
978-3-19411577-4
978-3-19-311578-2
0-19-912437-X
0-19-912558-9
3190216789
978-0-19-481201-6
978-0-19-481213-9
978-0-19481225-2
978-3-19-301577-8
Cena za MJ
Sadzba
Základ
Celkom s DPH
6,1900
6,1900
6,3800
6,3800
6,3800
6,3800
6,3800
8,9500
20,2600
7,6500
7,6500
3,7400
10%
10%
10%
10%
10%
118,17
151,94
74,80
129,99 Eur
167,13 Eur
82,94 Eur
114,84 Eur
102,08 Eur
57,42 Eur
165,88 Eur
98,45 Eur
20,26 Eur
260,10 Eur
206,55 Eur
82,28 Eur
3,7400
10%
34,00
37,40 Eur
10,3400
5,6100
5,6100
5,6100
9,3900
10%
10%
10%
10%
10%
9,40
91,80
117,30
56,10
42,68
10,34 Eur
100,98 Eur
129,03 Eur
61,71 Eur
46,95 Eur
75,40
104,40
92,80
52,20
150,80
89,50
16,88
236,45
187,77
10%
10%
10%
20%
10%
10%
10%
\
1
Celková čiastka
1 874,33 Eur
0,00 Eur
Uhradené zálohou
Sadzba DPH
Základ
Výška DPH
Celkom
Zostáva uhradiť
PREDBEŽNÁ
Vybavuje:
Došlo dna:
Prílohy:
Č. spisu:
,£
•
<ff^
Rogist. znak:
Znak hodnoty a lehota uloženia:
Vystavil: Mgr. Janka Krivánková
KONTROLA
- výdavok - vykonaná
ZŠ s MŠ v Chlebniciach
tffi
FINANČNÁ
1 874,33 Eur
ÉJíj
ŕ
(JJU ty
finančná operácia je v súlade so všeobecne
z á v ä z n ý m i právnymi predpismi, schváleným
rozpočtom, zákonom o verejnom obstarávaní
Di.um:
podpis..
Dátum:
schválil:
www.preskoly.sk
1/2
/
Vytlačil(a): Mgr. Janka Krivánková
IČO: 11782889
DIČ: 1020183142
IČ DPH : SK1020183142
Distribučná agentúra AD REM
Mánesovo námestie 6
85101 Bratislava V
Registráca:Peter Skubák - AD REM
Tel.: 02/446 337 62
Mobil: 0948 065 650
Email: [email protected]
III
Švabinského16
851 01 Bratislava
Žr č. 105-5267 Okresný úrad Bratislava V.
FAKTÚRA č .
znížená 10%
1 685,51
168,56
1 854,07
základná 20%
16,88
3,38
20,26
CELKOM
1 702,39
171,94
1 874,33
F1203526
Rozpis DPH uvedený v mene Eur
Distribučná agentúra
AO REM
Sl:nŕy
Pečiatka a podpis odberateľa
Vystavil: Mgr. Janka Krivánková
SK
8
5
1
0
j Bratislavy
Pečiatka a podpis dodávateľa
Vytlačil(a): Mgr. Janka Krivánková
P r i j a t á obje 'navka c. 5882 - www.preskoly.sk - [email protected] - Gmail
+Vy
Vyhľadávanie
Obrázky
Mapy
YouTube
Gmail
Dokumenty
https://mail. google. com/mail/u/0/?shva=l
Kalendár
Prekladač
Viac
Mgr. T e r é z i a S á r e n á
NAPÍSAŤ SPRÁVU
D o r u č e n á p o š t a (1)
S hviezdičkou
Dôležité
1 z 653
Viac
Gmail
P r i j a t á o b j e d n á v k a c. 5882 - www.preskoly.sk
Doručená pošta
[email protected] p r o s t r e d n í c t v o m d o m é n y all4net.nameserver.sk
x
Reklamy - Prečo sa zobrazujú tieto
reklamy?
7:48 (Pred 7 d ň a m i )
a d r e s á t o m mne
V á ž e n ý p á n / p a n i Mgr. T e r é z i a S á r e n á ,
Odoslané správy
O k n á a ž a l ú z i e EkotechPO
P l a s t o v é o k n á Slovaktual
Tieniaca technika M-tech
www.ekotechpo.sk
Splácate Veľa Splátok ?
V a š a o b j e d n á v k a č. 5882 v y t v o r e n á d ň a 25.06.2012 0/:48 bola p r á v e prijatá. Ď a k u j e m e za o b j e d n á v k u , budeme V á s
i n f o r m o v a ť o jej v y b a v e n í .
M á m e pre V á s R i e š e n i e 1 P ô ž i č k a - 1 S p l á t k a - V š e t k o ONLINE
www.konsoliduj.sk
Osobné
Zoznam o b j e d n a n ý c h produktov:
Ďalšie
21xEnglish World 1 Workbook: 129,99 € s DPH
27x English World 2 Workbook: 167,13 € s DPH
13x Project, 3rd Edition 1 Workbook SK: 82,94 € s DPH
18x Project, 3rd Edition 2 Workbook SK: 114,84 € s DPH
16x Project, 3rd Edition 3 Workbook SK: 102,08 € s DPH
9x Project, 3rd Edition 4 Workbook SK: 57,42 € s DPH
26x Project 3 Workbook SK: 165,88 € s DPH
11x P l a n é t 1 Arbeitsbuch: 98,45 € s DPH
1 x P l a n é t 1 CD: 20,26 € s DPH
34x Planetino 1 Arbeitsbuch: 260,10 € s DPH
27x Planetino 2 Arbeitsbuch: 206,55 € s DPH
22x Projekt Deutsch Neu 3 Arbeitsbuch ( P r a c o v n ý zošit): 82,28 € s DPH
10x Projekt Deutsch Neu 4 Arbeitsbuch ( P r a c o v n ý z o š i t ) : 37,40 € s DPH
1x P l a n é t 1 Lehrerhandbuch: 10,34 € s DPH
18x Family and friends 1 Workbook: 100,98 € s DPH
23x Family and friends 2 Workbook: 129,03 € s DPH
11x Family and friends 3 Workbook: 61,71 € s DPH
5x Planetino 1 Kursbuch: 46,95 € s DPH
Software a Hardware na s ť a h o v a n i e ,
vyhodnotenie a archiváciu d á t
wwvv.tdt.cz
Koncepty (8)
Cestovné
Digitálne tachografy
Vaše údaje:
Z Š s M Š Chlebnice
Mgr. Terézia S á r e n á
Chlebnice 134
0 9 7 ^ 5 nnlnO K u h i n
V í k e n d o v é letenky
Strávte n e z a b u d n u t e ľ n ý v í k e n d
v z a h r a n i č í ! Letenky už od 28 €
www.pelikan.sk
Projekt d o m u za 1 €
Využite m o ž n o s ť z í s k a ť projekt
r o d i n n é h o domu za s y m b o l i c k é 1 €.
VAVw.PORFIX.sk
A k c i o v á ponuka v Tesco
4 € zľava na V a š e n á k u p y v Tesco.
Kto klikne, ten berie!
iTesco.sk
Staviame z dreva
m o n t o v a n é a p a s í v n e stavby, strechy
krovy, projekty, v ý r o b a , m o n t á ž
www.kontrakting sk
Z í s k a j t e b o n u s 50 €
Prejdite na k t o r ý k o ľ v e k program s
platbou na faktúru. Len cez e-shop.
www.o2 sk/50EUR-bonus
2.7.2012 7:48
Download

117/2012 [pdf 1,06MB]