Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie, Tel.: 02/45 94 62 43
Oznamy
Pristavenie veľkoobjemového kontajnera
Dňa 16. apríla 2011 (sobotu) bude v areály zberného dvora - pristavený veľkoobjemový
kontajner na zber domového komunálneho odpadu veľkých rozmerov – t.j. staré
koberce, rôzny nábytok – skrine, sedačky, stoličky, okná, stoly – rozmontované / nesmie
sa tu dávať stavebný odpad, zemina, kamenivo, nebezpečný odpad/.
Zber elektronického odpadu
Dňa 03.05.2011(utorok) sa uskutoční zber elektronického odpadu - staré nepotrebné
elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky,
mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. V čase
od 9,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať, po každej ulici
budú prechádzať len raz.
Deratizácia obce
V zmysle oznámenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zo dňa
4.3.2011 sú obce Bratislavského samosprávneho kraja povinné vykonať celoplošnú
deratizáciu v termíne od 01.4.2011 do 15.5.2011 nasledovne:
- obce, fyzické osoby – podnikatelia, právnické osoby, fyzické osoby – občania. Deratizačné
návnady je možné zakúpiť na obecnom úrade počas úradných hodín:
PO: 7,30 – 12,00 hod , 13,00 – 15,30 hod, ST: 7,30 – 12,00 hod, 13,00 – 17,00 hod, PI: 7,30 – 12,00 hod
Označovanie nehnuteľností
Z dôvodu personálnych zmien na pošte v Ivanke pri Dunaji a v záujme správneho
doručovania písomností žiadame občanov, aby si správne označili svoje nehnuteľnosti
súpisným (čiernym) a orientačným (červeným) číslom. Podľa zákona 507/2001 Z.z.
o poštových službách v znení neskorších predpisov – par. 31 ak je adresa na poštovej
zásielke neúplná, nepresná, alebo nečitateľná pošta vráti uvedenú zásielku odosielateľovi.
Evidenciu všetkých súpisných a orientačných čísiel nehnuteľností vedie obecný úrad.
Zaplatenie poplatku za komunálny odpad
Pripomíname občanom, že do 31.3. 2011 je potrebné zaplatiť poplatok za komunálny
odpad na rok 2011 a nalepiť si nové nálepky na nádoby. Po tomto termíne nebude odvezený
odpad z nádob so starými nálepkami až do doby ich zabezpečenia.
Separovanie odpadu v obci Zálesie
Separovaný zber je zber oddelených zložiek komunálnych odpadov. Povinnosť separovať
komunálne odpady vyplýva zo zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Od roku 2006 musia obce
povinne separovať zelený odpad. Od roku 2010 vznikla povinnosť separovať zložky komunálneho
odpadu: papier, sklo, plasty, kovové obaly. Pri separovanom zbere sa nepotrebná vec nepovažuje
za odpad, ale za druhotnú surovinu, ktorú možno recyklovať – opäť použiť na výrobu nových
úžitkových predmetov na spotrebu. Odvoz a spracovanie vytriedeného odpadu je niekoľkokrát
lacnejšie ako uloženie odpadu na skládke.
→
Obecný úrad Zálesie, Trojičné nám. 1, 900 28 Zálesie, Tel.: 02/45 94 62 43
Ako správne separovať?
Papier ( čierne vrecia - odvoz v stanovených termínoch : 29. apríl, 27. máj, 24. jún 2011)
Zbierame: Noviny, časopisy, zošity, knihy, telefónne zoznamy, baliaci papier, kancelársky papier,
kartóny
Nezbierame: Tetrapakové obaly ( od mlieka, džúsov), celofán, povoskovaný papier, papier
znečistený tukom, plienky
Plasty ( kontajnery v obci – odvoz podľa potreby, modré vrecia - odvoz v stanovených
termínoch: 29. apríl, 27. máj, 24. jún 2011 )
Zbierame: PET fľaše ( fľaše z nealko – nápojov – treba najskôr stlačiť), PE-HD fľaše (od čistiacich
prostriedkov, šampónov, tekutých mydiel), PP fľaše ( napr. dojčenské fľaše), LD-PE fólie (na
potraviny)
Nezbierame: Znečistené plasty, linoleum, molitan, polystyrén, plastové obaly znečistené olejovými
a ropnými látkami.
Sklo ( kontajnery v obci, kontajner na tabulové sklo v zbernom dvore – odvoz podľa potreby)
Zbierame: Nevratné obaly zo skla a nápojov, sklenené nádoby, tabuľové sklo, sklenené črepy
Nezbierame: Porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, drôtené sklo, žiarovky
Kovové obaly ( možno odovzdať do zberného dvora – odvoz podľa potreby)
Zbierame: nápojové plechovky od piva a nealkoholických nápojov
Nezbierame: kovové obaly kombinované s iným obalom, napr.: obaly od zubnej pasty, potravín
Elektrooodpad: ( zber 2x do roka vo vybraných termínoch )
Zbierame: Nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia: staré rádia, TV prijímače, počítače,
práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, vysávače, rýchlovarné konvice Počas roka je možné
uvedený elektroodpad odovzdať do zberného dvora.
Drobný elektroodpad: ( E – box na Obecnom úrade)
Zbierame: kalkulačky, klávesnice, kamery, MP3 prehrávače, fotoaparáty, telefóny, nabíjačky,
adaptéry, akumulátory a batérie z drobných elektrozariadení
Akumulátory a batérie – certifikovaný kontajner je umiestnený v zbernom dvore
Bio – odpad - zberný dvor
Odovzdávame: pokosená tráva, burina, opadané lístie, nasekané konáre z orezaných drevín, kvety,
Veľkoobjemový odpad – 2x do roka vo vybraných termínoch – kontajner v zbernom dvore
Odovzdávame: starý rozmontovaný nábytok, sedačky, koberce
Nepatrí tu: stavebný odpad, zemina, kamenivo,
Opotrebované pneumatiky – zberný dvor
Prevádzkové hodiny v zbernom dvore ( areál bývalého družstva):
PO: 14,00 hod – 18,00 hod
ST: 14.00 hod - 18,00 hod
SO: 10.00 hod - 18,00 hod
Do zberného dvora je zakázané odovzdávať akýkoľvek komunálny odpad !!!
Pri odovzdaní bioodpadu je potrebné preukázať sa oprávnením, ktoré vydáva obecný
úrad po uhradení poplatku.
Download

Obecný úrad Zálesie