Aritmilerde EKG
Anahatlar
1. Normal Sinüs Ritmi
2. Anormal Otomatisite
3. Reentri
4. İleti Blokları
5. Aritmi tanısında yardımcı ipuçları
Normal Sinus Ritmi
İletimin normal yolları takip ederek oluşturduğu ritimdir; sinus nodundan başlar
ve ventriküllere AV nod ve His-Purkinje sistemiyle ulaşır.
EKG Özellikleri:
Düzenli, dar QRS kompleksli ritim
Hız 60-100 bpm
Her QRS kompleksini bir P dalgası ve her Pdalgasını
bir QRS kompleksi takip eder.
P dalgası D II ‘de pozitif aVR’ de negatiftir.
Aritmogenez Mekanizmaları
EKG ile Anormal Otomatisitenin
Tanınması
Aritminin başlangıç ve sonlanmasının tedrici
olması
Aritminin ilk P dalgası (eğer varsa) sonraki P
dalgalarıyla aynı özelliktedir.
Azalmış Otomatisite
Sinus Bradikardisi
Artmış Otomatisite
Sinus taşikardisi
Ektopik atriyal taşikardi
www.uptodate.com
Junctional taşikardi
Ventriküler ekstrasistol
Ventriküler Taşikardi (nadiren)
Reentri Mekanizması
Reentri Mekanizması
Reentran Ritimler
AV nodal reentran taşikardi (AVNRT)
AV reentran taşikardi (AVRT)
– Ortodromik
– Antidromik
Atriyal flutter
Atriyal fibrilasyon
Ventriküler taşikardi
EKG ile reentrinin tanınması
Aritminin aniden/birdenbire başlayıp
bir anda/aniden sonlanması.
Aritminin ilk P dalgasının (eğer varsa) sonraki P
dalgalarından farklı özelliklerde olması.
AVNRT örneği
AVNRT mekanizması
Atriyal Flutter
www.uptodate.com
Atriyal flutter vakalarının çoğunda sağ atriyum duvarında geniş bir reentri halkası
vardır.
EKG Özellikleri:
~ 300 bpm hızında bifazik testere dişi şeklinde flutter (F)
dalgaları
Flutter dalgalarının amplitüdü, genişliği ve morfolojisi
genelde değişkenlik göstermez.
Flutter dalgaları genelde AV noddan 2:1 veya 4:1 blokla
ventriküle geçtikleri için ventrikül hızı (R-R) 150 veya 75 bpm olur.
Flutter dalgalarının
Belirginleştirilmesi
.
2:1 AV blok olduğunda flutter dalgaları belirgin halde görülmeyebilir. AV blok
derecesi artırıldığında dalgalar daha belirgin halde seçilebilir.
Atriyal Fibrilasyon
Atriyal fibrilasyon birçok depolarizasyon dalgasının atriyumlarda eşzamanlı
yayılımıyla oluşur ve atriyumlar organize bir şekilde kasılamaz.
Atrial fibrilasyon ( ve atriyal flutter, ki çoğu zaman uzun süre devam etmez ve
sonuçta atriyal fibrilasyona döner) aşağıdaki neden olabileceği
komplikasyonlar sebebiyle önemli bir aritmidir :
Hemodinamik bozulma ( hipotansiyon, koroner iskemi, kalp
yetmezliği, renal ve serebral hipo perfüzyon)
Sistemik embolizasyon
Ciddi semptomlar (çarpıntı, nefes darlığı, senkop vb.)
Atriyal Fibrilasyon
www.uptodate.com
EKG özellikleri:
P dalgası izlenmez
Amplitüdleri, genişlikleri ve morfolojileri sürekli
değişen fibrilasyon(f) dalgaları
Ventriküler cevabı, hızı (R-R) düzensiz
= düzensiz bir düzensizlik
Ventriküler Taşikardi (VT)
Reentri mekanizmasıyla da oluşabilir ve ölümcül bir aritmidir, VF ye
dönüşebilir, bazen spontan sonlanır.
Özel bir VT formu: Torsades de pointes= Noktaların dansı
Ventriküler Fibrilasyon = Ölüm
Ventriküler Fibrilasyon (VF); ölümcül bir aritmidir, çok
nadiren spontan sonlanır, kardiyak output sıfırlanmıştır.
Asistol
Kalpte hiçbir elektriki aktivite izlenmez.
İleti Blokları
AV (atriyoventriküler) Blok (daha sık)
– 1. derece AV blok
– 2. derece (Mobitz) AV blok Tip 1
– 2. degree (Mobitz) AV blok Tip 2
– 3. derece AV blok
SA (sinoatriyal) Blok (daha nadir)
1. Derece AV Blok
EKG Özellikleri:
PR intervalinin uzaması; her P dalgasını bir QRS takip eder.
2. Derece AV Blok
Tip 1 (Wenckebach)
EKG Özellikleri:
PR intervalinde kademeli bir uzama olur, ardından bir P dalgası
düşer yani iletilmez, QRS takip etmez.
Tip 2
EKG Özellikleri : PR intervali sabittir; rastgele, intermittant olarak arada bir P düşer.
3. Derece (Tam) AV Blok
www.uptodate.com
EKG Özellikleri :
P dalgaları ile QRS kompleksleri arasında ilişki yoktur.
PP intervalleri kendi arasında ve RR intervalleri kendi arasında
genellikle eşittir.
P dalga sayısı QRS sayısından fazladır.
Aritmi Tanısında Yardımcı İpuçları:
1. Ventrikül hızı yavaş mı(<60 bpm) hızlı mı(>100 bpm)?
Yavaş  Sinus bradikardisi, sinuzal arrest (geçici
asistol=sinüzal pause), veya ileti bloğu
Hızlı  Artmış otomatisita veya reentri
2. Ritim düzenli mi, düzensiz mi?
Düzensiz  Atriyal fibrilasyon, 2. derece AV blok, multifokal
atriyal taşikardi veya atriyal flutter (değişken AV bloklu)
3. QRS kompleksi dar mı, geniş mi?
Dar  Ritim AV nod veya daha yukarısından(supraventriküler)
Geniş  Her yerden olabilir
Aritmi Tanısında Yardımcı İpuçları:
4. P dalgası var mı?
Yok  Atriyal fibrilasyon, ventrikülertaşikardi veya nodal
ritim.
5. P dalgalarıyla QRS ilişkisi nasıl?
P dalgaları QRS’ ten daha fazla sayıda 2. veya 3. derece
AV blok.
QRS daha fazla sayıda  Nodal taşikardi veya ventriküler
ritim.
6. Aritminin başlangıcı ve bitişi ani mi tedrici mi?
Ani  reentran ritim
Tedrici  Anormal otomatisite
Anahatlar
1. Sinus Aritmisi ve Hasta Sinus
Sendromu(HSS)
2. Multifokal Atriyal Taşikardi
3. Bigeminal Ritim
4. Preeksitasyon ve AVRT
Aritmogenez Mekanizmaları
Sinuzal Aritmi
EKG özellikleri: P dalgası mevcuttur
PP intervalleri arsındaki fark belli sınırlar içindedir
ve uzun siklustan sonra erken vuru gelmez.
Respirasyonla ortaya çıktığında normal bir varyant olarak değerlendirilirken
solunumla ilgisi yoksa sinus bradikardisi yapan diğer nedenler
araştırılmalıdır.
Hasta Sinus Sendromu
Sinoatriyal nodun kronik disfonksiyonu nedeniyle
meydana gelen ve bazı semptomlar ve EKG
bulgularından oluşan bir hastalıktır:
– Kronik ve ciddi sinus bradikardisi
– Sinus pauseleri
– Sinus aritmisi
– Tam sinuzal arrest
– Daha ciddi atriyal aritmilerin ortaya çıkması (a-flutter,
a-fib, atriyal taşikardi)
Hastalar genelde yaşlıdır, başdönmesi veya senkopla
başvururlar; anjina dispne veya çarpıntı da olabilir.
SSS hastalarının yaklaşık yarısında AV nod
disfonksiyonu da izlenir.
Hasta Sinus Sendromu
Sinus bradikardisi (hız ~43 bpm) ve bir sinus pausesi
Taşikardi-Bradikardi Sendromu
Değişken bloklu a-flutter aniden sonlanmış, ardından
sinuzal arrest ve bir junctional escape (kavşak kaçış)
vurusu
HSS’ nin içinde özel bir durumdur.
Multifokal Atriyal Taşikardi
EKG Özellikleri:
3 farklı morfolojide P dalgası
Atriyal hız > 100 bpm.(< 100 bpm ise
Wandering pacemaker)
PP, PR ve RR intervalleri sürekli değişir.
Bigeminal Ritimler
Her bir sinus vurusundan sonra bir
prematür (erken, ekstra) atım gelmesi
(APS, VES veya JES).
İkili bir ritim oluşur ve nabız muayenesi
veya oskultasyonla da tesbit edilebilir.
Genellikle iyi huyludur.
Atriyal Bigemini
Ventriküler Bigemini
Preeksitasyon
Preeksitasyon, ileti sisteminde AV nodu baypas eden aksesuar bir ileti
yolunun olmasıyla karakterizedir ve kalp depolarizasyonu normalin
dışında bir sıralama takip ederek oluşur.
En sık görülen formu Wolfe-Parkinson-White (WPW) sendromu olarak
adlandırılır.
EKG özellikleri (WPW):
1. Kısa PR intervali
2. QRS genişlemesi
3. Delta dalgası
WPW’ li hastalarda reentran bir ritim ortaya
çıkarken reentri halkasının bir bacağını AV nod
diğer bacağını aksesuar yol oluşturur.
AV Reentran Taşikardi (AVRT)
Hangi aritmi?
Bir VES ve ardından AVRT
Aritmi Sınıflandırması
(Örnekler)
İleti
Anormallikleri
Bradiaritmiler
İleti Bloğu
SA nod – SA blok
Atrium içi
AV nod – AV blok
Ventrikül içi
Reentri
Taşiaritmiler
SA nod – SA nodal reentri
Atria – Intraatrial reentran
taşikardi, a-flutter, a-fib
AV nod – AVNRT
Ventrikül içi - VT
Aksesuar yollar – AVRT
Otomatisite
Anormallikleri
Azalmış otomatisite
SA nod – Sinus bradikardisi
Atrium içi
AV nod
Ventrikül içi
Artmış/Anormal
otomatisite
SA nod – Sinus taşikardisi
Atria – Ektopik atriyal
taşikardi
AV – Junctional taşikardi
Ventrikül içi - VT
Download

Arrythmias and EKGs 2