www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu
Katalóg podporných služieb
a programov pre bilaterálnu
spoluprácu Maďarska a Slovenska
projektu Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013
Podpora maďarsko-slovenskej spolupráce
malých a stredných podnikov
April 2010
Obsah tohto dokumentu nemusí nutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
2
www.sme-husk.eu
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Realizačný tím
Autori katalógu:
BIC Bratislava, spol. s.r.o.
Ivan FILUS – líder expertného tímu ([email protected])
Mária ŠÁŠIKOVÁ ([email protected])
www.bic.sk
Partneri projektu:
Národná agentúra pre rozvoj
Jakub VARGA ([email protected])
malého a stredného podnikania
Jarmila DUBROVAYOVÁ ([email protected])
www.nadsme.sk
Theodore Puskas Foundation
Laszlo GERGELY ([email protected])
Nandor REZSABEK ([email protected])
Csilla GODRI ([email protected])
www.neti.hu/pta
ITD Hungary Zrt.
Sára HOLLY ([email protected])
Olga PINCZES ([email protected])
www.itdh.com
Poznámka: Katalóg je bezplatne dostupný na stiahnutie na adrese www.SME-HUSK.eu.
3
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
4
www.sme-husk.eu
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Obsah
1
Úvod .................................................................................................................................... 7
1.1
Kontext – o projekte.................................................................................................................7
1.2
Katalóg.....................................................................................................................................8
2
Programy............................................................................................................................ 10
2.1
Komunitárne programy..........................................................................................................10
2.1.1
Siedmy rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity (FP7)..........10
2.1.2
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) ....................................11
2.1.3
Eurostars ........................................................................................................................13
2.1.4
LIFE+...............................................................................................................................14
2.1.5
Marco Polo II..................................................................................................................14
2.1.6
Program celoživotného vzdelávania (LLP) .....................................................................15
2.2
Programy európskej teritoriálnej spolupráce (ERDF).............................................................15
2.2.1
Cezhraničné programy...................................................................................................15
2.2.2
Programy nadnárodnej územnej spolupráce.................................................................18
2.2.3
Interregionálne programy..............................................................................................20
3
Podporné organizácie.......................................................................................................... 22
3.1
Regionálne poradenské, informačné a inovačné centrá........................................................22
3.1.1
Maďarská Nadácia pre podporu podnikania .................................................................22
3.1.2
CHIC – Centrálne Maďarské Inovačné Centrum ............................................................23
3.1.3
INNOSTART Národné podnikateľské a inovačné centrum.............................................24
3.1.4
Maďarská Nadácia pre vedu a techniku ........................................................................25
3.1.5
INNONET Centrum Inovácií a Technológie (Maďarsko).................................................25
3.1.6
Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) na Slovensku ..............................27
3.1.7
Podnikateľské a inovačné centrá (BIC) na Slovensku ....................................................35
3.2
Obchodné a priemyselné komory ..........................................................................................38
3.2.1
Maďarská národná asociácia živnostníkov (HACC)........................................................38
3.2.2
Maďarská obchodná a priemyselná komora (HCCI) ......................................................38
3.2.3
Slovenská obchodná a priemyselná komora .................................................................39
3.2.4
Slovensko - maďarská obchodná komora pri RK SOPK Lučenec (SMOK) ......................40
3.2.5
Regionálne obchodné komory na Slovensku.................................................................40
3.3
Národné podporné agentúry .................................................................................................42
3.3.1
Národná rozvojová agentúra (Maďarsko)......................................................................42
3.3.2
ITD Maďarsko Zrt. ..........................................................................................................43
3.3.3
VÁTI – Verejná nezisková spoločnosť pre regionálny rozvoj a územné plánovanie
(Maďarsko).....................................................................................................................................43
3.3.4
Národný úrad pre výskum a technológie (Norte) ..........................................................44
3.3.5
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) ........................................44
3.3.6
Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)...................45
3.4
Enterprise Europe Network (EEN) .........................................................................................47
3.5
Veľvyslanectvá a konzuláty....................................................................................................48
3.5.1
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti .........................................................48
3.5.2
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Slovenskej republike ........................................48
3.5.3
Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach ...................................................48
4
Bilaterálne dohody a zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom ............................................ 50
5
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
5
Štrukturálne fondy a operačné programy ............................................................................ 51
5.1
Štrukturálne fondy a operačné programy v Maďarsku..........................................................51
5.1.1
Národný strategický referenčný rámec (NSRR) .............................................................51
5.2
Štrukturálne fondy a operačné programy na Slovensku].......................................................51
5.2.1
Národný strategický referenčný rámec (NSRR) .............................................................52
5.2.2
Štrukturálne fondy a Slovensko .....................................................................................52
5.2.3
Operačné programy .......................................................................................................52
5.2.4
Ako žiadať o podporu.....................................................................................................53
6
Informačné zdroje............................................................................................................... 54
6
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
1 Úvod
1.1
Kontext – o projekte
Chopte sa novej podnikateľskej možnosti na Slovensku alebo v Maďarsku!
Potrebujete prilákať investície, rozšíriť trhové možnosti alebo nájsť obchodného, či technologického
partnera spoza Dunaja? Chcete získať komplexné informácie o možnostiach podnikania v Maďarsku
alebo podnikateľskej spolupráci s firmami z Maďarska? Radi by ste prezentovali svoje "know how" a
osobne navštívili prevádzku svojho maďarského partnera?
Využite tieto možnosti, ktoré Vám bezplatne ponúka Národná agentúra pre rozvoj malého a
stredného podnikania, spolu s nadáciou Teodora Puškáša so sídlom v Budapešti a Maďarskou
agentúrou pre rozvoj investícii a obchodu v rámci cezhraničného projektu s názvom Podpora
maďarsko-slovenskej spolupráce malých a stredných podnikateľov.
S cieľom znížiť cezhraničné ekonomické a sociálne nerovnosti a vytvoriť nové možnosti
ekonomického rozvoja, sme odštartovali nový projekt na podporu podnikania pre firmy
z Bratislavského, Nitrianskeho, Trnavského, Banskobystrického a Košického kraja a maďarských žúp
Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén, SzabolcsSzatmár-Bereg, ako aj mesta Budapešť.
Poslaním projektu je poskytnúť našim podnikateľom čo najširšiu škálu služieb, ktoré im pomôžu pri
nadviazaní novej obchodnej spolupráce s partnermi na maďarskej strane.
Projekt sa bude realizovať v priebehu 12 mesiacov až do konca augusta 2010. Medzi plánované
aktivity projektu patria okrem iného aj:
·
·
·
·
vytvorenie komplexnej analýzy spoločného regiónu s identifikáciou perspektívnych možností
spolupráce pre podnikateľov
zostavenie databázy podnikateľských subjektov s ich detailnými údajmi
zhotovenie komunikačnej platformy, v rámci ktorej budú podnikatelia môcť komunikovať online
spoločná organizácia 2 seminárov, 4 medzinárodné obchodných misií, 4 konferencií,
4 medzinárodné kooperačné stretnutia.
Pokiaľ ste nositeľom podnikateľskej myšlienky a potrebujete podporu a pomoc pri realizácii Vášho
zámeru, budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite a využijete naše odborné bezplatné služby.
Pokiaľ ste nositeľom podnikateľskej myšlienky a potrebujete podporu a pomoc pri realizácii Vášho
zámeru, budeme veľmi radi, ak sa na nás obrátite a využijete naše odborné bezplatné služby.
Stránka projektu: www.SME-HUSK.eu.
7
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
1.2
www.sme-husk.eu
Katalóg
Hlavným cieľom tohto dokumentu je poskytnutie stručnej a prehľadnej informácie o finančných
programoch a podporných organizáciách ako nástroja na podporu rozvoja cezhraničnej spolupráce
maďarských a slovenských malých a stredných podnikov (MSP).
Prvá sekcia katalógu poskytuje základné informácie, odkazy a kontaktné osoby pre európske
programy spolupráce a rozvoja regiónov. V plánovacom období 2007-2013 je k dispozícii niekoľko
desiatok miliárd eur na rozvoj prioritných oblastí európskeho hospodárstva.
Nasledovná tabuľka prináša prehľad najvýznamnejších sektorov a relevantných programov, z ktorých
môžu podnikatelia (vrátane MSP) čerpať finančné prostriedky na svoje rozvojové projekty, príp.
využiť podporné infraštruktúry vytvorené týmito programami.
Tabuľka 1: Európske programy a ich využitie v príslušných sektoroch
PROGRAMY
ERDF
SF EU
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
Cestovný ruch
J
J
J
Obchod
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
J
IKT
J
J
J
Energetika
J
J
J
Životné prostredie
J
J
J
Priemysel
J
J
J
Doprava
J
J
Technológie a inovácie
J
J
Veda, výskum, vzdelávanie
J
J
CIP
J
J
LLP
J
Biológia a medicína
LIFE +
J
Eurostars
J
FP7
HU-SK CBC
Marco Polo II
OBLASTI
J
J
J
FP7 (Siedmy rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity)
CIP (Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie)
LLP (Program celoživotného vzdelávania)
HU-SK CBC (Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013)
ERDF (Programy európskej teritoriálnej spolupráce)
SF EU (Štrukturálne fondy EÚ)
8
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Ďalšia sekcia prezentuje podporné organizácie na národnej a nadnárodnej úrovni, ktoré poskytujú
svojim klientom ako aj záujemcom zo zahraničia služby hľadania partnerov, poskytovania informácií
o podnikaní, relevantných sektorov hospodárstva. Pre účely rozvoja maďarsko-slovenskej spolupráce
MSP v katalógu uvádzame popis a kontakty na:
·
regionálne poradenské, informačné a inovačné centrá
·
obchodné a priemyselné komory
·
národné podporné agentúry
·
Enterprise Europe Network
·
veľvyslanectvá a konzuláty
V ďalšej časti katalógu sa nachádzajú bilaterálne dohody a zmluvy medzi Maďarskom a Slovenskom
ako aj popis štrukturálnych fondov EÚ, ktoré hoci neposkytujú priamo financovanie medzinárodnej
spolupráce, vytvárajú podmienky na rozvoj podnikateľského prostredia a základné infraštruktúry
jednotlivých krajín.
9
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
2 Programy
2.1 Komunitárne programy
2.1.1 Siedmy rámcový program EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné aktivity (FP7)
FP7 je hlavný nástroj Európskeho spoločenstva na financovanie výskumu a vývoja technológií
v Európe a bude bežať od roku 2007 do roku 2013 s rozpočtom 50,5 mld. EUR. FP7 je tvorený štyrmi
špecifickými programami (Spolupráca, Nápady, Ľudia a Kapacity) doplnený o aktivity Spojeného
výskumného centra a špecifického programu jadrového výskumu Euratom.
Program Spolupráca predstavuje viac ako polovicu rozpočtu FP7 a zameria sa na podporu spolupráce
medzi univerzitami, priemyslom, výskumnými centrami a verejnými organizáciami v rámci projektov
s cieľom získania vedúceho postavenia EÚ vo vybraných desiatich vedeckých a technologických
oblastiach:
1. Zdravie
2. Potraviny, poľnohospodárstvo a biotechnológia
3. Informačné a komunikačné technológie
4. Nanovedy, nanotechnológie, materiály a nové výrobné technológie
5. Energia
6. Životné prostredie (vrátane klimatických zmien)
7. Doprava (vrátane letectva)
8. Sociálno-ekonomické a humanitné vedy
9. Bezpečnosť
10. Vesmír
Program Nápady bude zameraný na podporu základného výskumu v Európe a bude implementovaný
prostredníctvom Európskej rady pre výskum (European Research Council - ERC),ktorá zaručí vysokú
mieru autonómnosti pre prelomové vedecké bádanie na najvyššej úrovni s využitím najlepších
vedeckých pracovísk Európy. Program Ideas posilní konkurencieschopnosť Európy tým, že pomôže pri
priťahovaní a udržiavaní najtalentovanejších vedcov, podporou výskumu s vysokým rizikom a veľkým
dopadom, a podporou vedeckého výskumu svetovej úrovne v nových, rýchlo sa objavujúcich
oblastiach.
V rámci programu Ľudia by mali byť podporovaní talentovanejší jednotlivci, aby sa stali výskumnými
pracovníkmi; mala by sa podporovať konvergencia metód a možností odborného vzdelávania
výskumných pracovníkov, ktorá by sa mala rozšíriť aj na získané zručnosti; malo by sa zabezpečiť, aby
európski výskumní pracovníci ostali v Európe alebo aby sa do Európy vrátili; mal by sa uľahčiť
prechod výskumných pracovníkov z verejnoprávnych do súkromných výskumných inštitúcií a naopak;
mali by sa do Európy prilákať výskumní pracovníci z celého sveta.
Program Kapacity je zameraný na optimalizovanie využívania a rozvoja výskumných infraštruktúr
pri súčasnom zlepšovaní inovatívnej kapacity malých a stredných podnikov ako prínosov z výskumu.
Tento program je koncipovaný ako podpora výskumne zameraných regionálnych klastrov a súčasne
na odblokovanie výskumného potenciálu v konvergenčných a najvzdialenejších regiónoch EÚ.
Podpora má byť poskytovaná pre horizontálne akcie a opatrenia, zdôrazňujúce medzinárodnú
spoluprácu. Program "Kapacity" bude pôsobiť v siedmych širokých oblastiach výskumné
infraštruktúry, prínosy výskumu pre priemysel a pre MSP, znalostné regióny, výskumný potenciál,
veda v spoločnosti, podpora pri príprave koherentných stratégií rozvoja, špecifické aktivity
medzinárodnej spolupráce.
Link: cordis.europa.eu/fp7/
10
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Kontakt:
Národný koordinátor v Maďarsku
Szonja CSUZDI
Národný úrad pre Výskum a Technológiu
Adresa: Neumann János u. 1/c., H - 1117 Budapešť
Tel.: +36-1-4842560
E-mail: [email protected]
Web: www.nkth.gov.hu
Národný koordinátor na Slovensku
Ing. arch. Jana TOMKOVÁ
APVV - Agentúra pre výskum a vývoj
Adresa: Mýtna 23, P.O. Box 346, SK - 814 99 Bratislava
Tel.: +421-2-57204547
Fax: +421-2-57204599
E-mail: [email protected]
Web: www.apvv.sk
2.1.2 Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP)
Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP), ktorý sa zameriava najmä na malé
a stredné podniky (MSP), podporuje činnosti v oblasti inovácií (vrátane ekologických inovácií),
umožňuje lepší prístup k financiám a poskytuje služby podpory podnikania v regiónoch.
Tento program okrem toho podnecuje k lepšiemu prijímaniu a používaniu informačných
a komunikačných technológií (IKT) a pomáha rozvíjať informačnú spoločnosť. Zároveň presadzuje
širšie používanie energie z obnoviteľných zdrojov a energetickú efektívnosť. V období rokov 2007
až 2013 sa program CIP realizuje s celkovým rozpočtom 3 621 miliónov EUR.
Program CIP sa rozdeľuje na tri operačné programy. Každý program má svoje konkrétne ciele, ktoré
majú prispievať ku konkurencieschopnosti podnikov a ich inovačných možností v rámci ich vlastných
oblastí, ako napríklad v oblasti IKT alebo trvalo udržateľnej energie:
·
Program pre podnikanie a inovácie (EIP)
·
Program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP)
·
Program Inteligentná energia - Európa (IEE)
Link: ec.europa.eu/cip/
Kontakt:
Program pre podnikanie a inovácie (EIP)
Enterprise Europe Network Maďarsko
ITD - Hungary
Adresa: Andrássy Út 12, H - 1061 Budapešť
Tel.: +36 1 472 81 30
Fax: +36 1 472 81 31
E-mail: [email protected]
Web: www.itd.hu
11
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Enterprise Europe Network Slovensko
BIC Bratislava
Adresa: Zochova 5, SK - 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 7515
Fax: +421 2 5441 7522
E-mail: [email protected]
Web: www.een.sk
Program podpory politiky v oblasti informačných a komunikačných technológií (ICT-PSP)
Národná kontaktná osoba - ICT PSP NCP Maďarsko
Sekretariát Úradu predsedu vlády pre Infocommunications a eGovernment
Oddelenie Informácií a komunikácie
Adresa: Szilágyi Erzsébet fasor 11/b, H - 1024 Budapešť
Orsolya TÉGLÁSSY
Tel.: +36 1 441-2598
Fax: + 36 1 4412572
E-mail: [email protected]
Ferenc KNEISZ
Tel: +36 1 441-2539
Fax: + 36 1 4412539
E-mail: [email protected]
Národná kontaktná osoba - ICT PSP NCP Slovakia
Ministerstvo financií SR
Adresa: Štefanovicova 6, SK - 817 82 Bratislava
Michaela ŠPEŤKOVÁ
Tel.: +421 2 5958 2420
Fax: + 421 2 595 82 498
E-mail: [email protected]
Miroslava ŠEVČOVICOVÁ
Tel.: +421 2 595 82 422
Fax: + 421 2 595 82 498
E-mail: [email protected]
Program Inteligentná energia - Európa (IEE)
Národná kontaktná osoba - IEE NCP Maďarsko
Judit KOPACSY
Ministerstvo hospodárstva a Dopravy
Tel.: +36-1-471-8275
Fax: +36-1-471-8262
E-mail: [email protected]
Národná kontaktná osoba - IEE NCP Slovakia
Andrej ESTVANIK
Ministerstvo hospodárstva SR
Tel: +421 2 4854 1941
E-mail: [email protected]
Web: www.mhsr.sk
12
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Pavel STARINSKY
Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
Tel.: +421 2 58248 205
Fax: +421 2 53421 019
E-mail: [email protected]
Web: www.siea.gov.sk
2.1.3 Eurostars
EUROSTARS je novovytvorený program výskumu a vývoja Európskej únie, ktorý vznikol ako spoločná
aktivita iniciatívy EUREKA a programového smeru 7. rámcového programu EÚ "Podpora výskumu
a vývoja v malých a stredných podnikoch".
Program EUROSTARS je prvým európskym financujúcim a podporným programom špecificky
zameraným na malé a stredné podniky. Program poskytuje podporu a finančné prostriedky malým
a stredným podnikom s cieľom motivovať ich k tomu, aby viedli medzinárodné projekty zamerané
na výskum a inovácie. Hodnotenie projektových návrhov zabezpečuje Sekretariát EUREKA so sídlom
v Bruseli.
Cieľom výzvy je poskytnúť nenávratný finančný príspevok výskumne orientovaným malým
a stredným podnikom na riešenie návrhov projektov EUROSTARS, ktoré Sekretariát EUREKA
vyhodnotil ako úspešné.
Link: www.eurostars-eureka.eu
Kontakty:
Szonja CSUZDI (národný koordinátor)
National Office for Research and Technology (NKTH)
Neumann Janos str. 1/c , H - 1117 Budapešť
Tel.: +36 1 484 25 60
Fax: +361 318 43 08
E-mail: [email protected]
Gabor SZUDI (projektový úradník)
Národný úrad pre Výskum a Technológiu (NKTH)
Adresa: Neumann Janos str. 1/c , H - 1117 Budapešť
Tel.: +36-1-484-2524
E-mail: [email protected]
Robert HAJDUK (národný koordinátor)
Ministerstvo školstva SR
Adresa: Stromová 1, 813 30, SK - Bratislava 1
E-mail: [email protected]
Jaroslava KOVÁČOVÁ (projektový úradník)
Ministerstvo školstva SR
Adresa: Stromová 1, 813 30, SK - Bratislava 1
Tel.: +421 2 591 026 18
Fax: +421 2 591 026 20
E-mail: [email protected]
13
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
2.1.4 LIFE+
Tento program je rozdelený do troch tematických častí:
§
Príroda a biologická rozmanitosť
§
Politika v oblasti životného prostredia a riadenie a správa
§
Informácie a komunikácia
Predpokladaný rozpočet pre LIFE+ je 2,1 mld. EUR na obdobie 2007 – 2013. MSP môžu v rámci
programu LIFE+ dostať finančné prostriedky z časti riadenej centrálne Európskou komisiou aj z časti
riadenej vnútroštátnymi agentúrami.
Ďalšie možnosti financovania projektov v oblasti životného prostredia nájdete na internetových
stránkach Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie:
ec.europa.eu/environment/funding/intro_en.htm
Link: ec.europa.eu/environment/life/
Kontakty:
Ministerstvo životného prostredia a vodného hospodárstva Maďarskej republiky
Gábor KUNFALVI (riaditeľ pre rozvoj)
Adresa: PO Box 351, H - 1394 Budapešť
Tel.: +36 224 91 20
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.fi.kvvm.hu/bm/life
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oddelenie projektového riadenia
Divízia enviromentálnych programov a projektov
Silvia HALKOVA
Adresa: Námestie Ľ. Štúra 1, SK - 81235 Bratislava
Tel.: +421 2 5956 2400
Fax: +421 2 5956 2511
E-mail: [email protected]
Web: www.enviro.gov.sk/
2.1.5 Marco Polo II
Cieľom programu Marco Polo je znížiť preťaženie cestnej siete, znížiť negatívny vplyv nákladnej
dopravy na životné prostredie v rámci Spoločenstva a zvýšiť intermodalitu a tým podporiť efektívny
a trvalo udržateľný systém dopravy. Na dosiahnutie tohto cieľa tento program podporuje činnosti
v nákladnej doprave, logistike a na iných relevantných trhoch vrátane námorných diaľnic a opatrenia
zamerané na vyhnutie sa doprave. Rozpočet tohto programu na obdobie rokov 2007 – 2013
predstavuje 400 mil. EUR.
Viac informácii o európskej politike v oblasti energetiky a dopravy nájdete na internetovej stránke
Generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu:
ec.europa.eu/dgs/energy_transport/index_en.html
Link: ec.europa.eu/transport/marcopolo/
14
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
2.1.6 Program celoživotného vzdelávania (LLP)
Integrovaný akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania na obdobie 2007 – 2013 zahŕňa štyri
osobitné programy: COMENIUS pre všeobecnovzdelávacie činnosti týkajúce sa škôl až do konca
vyššieho stredoškolského stupňa; Erasmus zameraný na činnosti vzdelávania a odbornej prípravy
na vyššom vzdelávacom stupni; LEONARDO DA VINCI pre všetky iné aspekty odborného vzdelávania
a odbornej prípravy; a GRUNDTVIG pre vzdelávanie dospelých. Program LEONARDO DA VINCI je
pre podniky najdôležitejší, lebo podporuje inovačné nadnárodné iniciatívy na podporu znalostí,
talentu a zručností potrebných na úspešnú integráciu do pracovného života a úplné využitie
občianstva.
Link: ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm
Kontakty:
Tempus Public Foundation
Adresa: Lónyay utca 31, H-1093 Budapešť
Poštová adresa: POB 508 - H-1438 Budapešť
Tel.: (36) 1 237 13 00
Fax: (36) 1 239 13 29
E-mail: [email protected]
Web: www.tka.hu, www.tpf.hu, www.studyinhungary.hu
SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Irena Fonodová (riaditeľka)
Adresa: Svoradova 1, SK - 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 209 222 01
E-mail: [email protected]
Web: www.saaic.sk
2.2 Programy európskej teritoriálnej spolupráce (ERDF)
Dlhé roky fungujú v EÚ programy zamerané na spoluprácu v regiónov v prihraničí i širšom zázemí
členských krajín. V rokoch 2007-2013 bude mať Slovensko pozdĺž svojich hraníc 5 programov
cezhraničnej spolupráce - 4 na vnútornej hranici a 1 na vonkajšej. Nadnárodnú spoluprácu budú
pokrývať dva ďalšie programy - Central Europe 2007-2013 a Southeast Europe 2007-2013.
Pre medziregionálnu celoeurópsku spoluprácu je tu program INTERREG IVC. Asistovať im bude
program INTERACT II. [6]
2.2.1 Cezhraničné programy
2.2.1.1
Program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Maďarsko 2007-2013 (HU-SK CBC
Program) [7]
Programové obdobie: 2007-2013
Zodpovednosť za implementáciu: Národná rozvojová agentúra Maďarska (riadiaci orgán),
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, VÁTI (Maďarská nezisková spoločnosť v oblasti
regionálneho rozvoja a územného plánovania), Spoločný technický sekretariát pre Program
cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko
15
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Rozpočet: Na podporu projektov je v rámci HU-SK CBC Programu alokovaných z ERFD 175,6 mil. EUR
na obdobie rokov 2007-2013. Podpora z ERDF pre slovenských ako aj maďarských žiadateľov môže
byť do výšky 85 % z celkových oprávnených výdavkov projektu.
Popis programu: Program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika, ako
ďalšia generácia financovania zo štrukturálnych fondov v novom programovom období 2007-2013,
vstúpil do platnosti 20. decembra 2007, kedy ho Európska komisia schválila rozhodnutím
č. C/2007/6488. Program nahrádza predchádzajúci Program susedstva Maďarská republika –
Slovenská republika – Ukrajina 2004-2006 realizovaný v rámci Iniciatívy Spoločenstva INTERREG.
"Budujeme partnerstvá..."
Poslaním programu je zvýšiť úroveň integrácie slovensko-maďarského prihraničného územia v oblasti
hospodárskej a sociálnej spolupráce, spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia, starostlivosti
o prírodné prostredie a dostupnosti. S využitím fondov EÚ sa program snaží posilniť spoločné
regionálne a miestne iniciatívy spolupráce na oboch stranách štátnych hraníc.
Európska územná spolupráca nahrádza v programovom období 2007-2013 iniciatívu Spoločenstva
INTERREG a posilňuje význam podpory územnej spolupráce ako súčasť kohéznej politiky Európskej
únie (EÚ).
V súlade s článkom 3 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia
o Európskom fonde regionálneho rozvoja (ERDF), Európskom sociálnom fonde (ESF) a Kohéznom
fonde (KF) je pomoc Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Cieľa 3 poskytovaná do oblastí
podpory zameraných na tri hlavné formy spolupráce:
§
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych, environmentálnych iniciatív
prostredníctvom spoločných stratégií udržateľného územného rozvoja
§
Posilnenie nadnárodnej spolupráce prostredníctvom akcií súvisiacich s prioritami
Spoločenstva a prispievajúcich k integrovanému územnému rozvoju
§
Posilnenie účinnosti regionálnej politiky podporovaním spolupráce a výmeny skúseností
medzi regiónmi na príslušnej miestnej úrovni.
Cezhraničná spolupráca je v rámci cieľa Európskej územnej spolupráce implementovaná
prostredníctvom operačných programov zameraných na vnútorné hranice Európskej únie
pokrývajúce predovšetkým nasledujúce oblasti:
§
Podpora podnikania, najmä rozvoj malých a stredných podnikov, cestovného ruchu, kultúry
a cezhraničného obchodu
§
Podpora a zlepšenia spoločnej ochrany a starostlivosti o prírodné prostredie a kultúrne
dedičstvo, ako aj prevencia prírodných a technologických rizík
§
Podpora prepojenia mestských a vidieckych oblastí
§
Zníženie izolovanosti zlepšením prístupu k dopravným, informačným a komunikačným sieťam
a službám, ako aj cezhraničných vodných, odpadových a energetických systémov a zariadení
§
Rozvoj spolupráce, kapacít a spoločného využívania infraštruktúry, najmä v zdravotníctve,
kultúre, cestovnom ruchu a školstve.
Link: www.husk-cbc.eu
16
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Kontakty:
Národná rozvojová agentúra Maďarska NDA
Adresa: Wesselényi utca 20-22, H - 1077 Budapešť
E-mail: [email protected]
Infolinka: 06 40 638-638 (nie je dostupná zo zahraničia)
Web: www.nfu.hu
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Adresa: Prievozská 2/B, SK - 825 25 Bratislava 26
Tel.: +421 (0) 2 583 17 111
E-mail: [email protected]
Web: www.build.gov.sk/mvrrsr/index.php
VÁTI Nonprofit Kft.
Sekretariát Regionálneho Rozvojového Programu
Klementina HODODI
Adresa: Gellérthegy u. 30-32., H - 1016 Budapešť
Tel.: (+36 1) 224 32 82
Web: www.vati.hu
2.2.1.2
Program cezhraničnej spolupráce ENPI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina
2007-2013
Programové obdobie: 2007-2013
Zodpovednosť za implementáciu: Národná rozvojová agentúra Maďarska (pôsobiaca v roli
Riadiaceho orgánu) v spolupráci s Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky, Ministerstvom regionálneho rozvoja a bývania Rumunska a Ministerstvom hospodárstva
Ukrajiny (pôsobiace v roli Národných orgánov), Spoločný technický sekretariát (VÁTI Nonprofit Kft.)
Rozpočet: 68.638.283 €
O programe: Cieľom programu je s podporou Európskej únie stimulovať aktivity vedúce
k zintenzívneniu a prehĺbeniu sociálnej a ekonomickej spolupráce medzi regiónmi Ukrajiny a regiónmi
členských štátov ležiacich na spoločnej hranici. Program vstúpil do platnosti 23. septembra 2009
po schválení Európskou komisiou.
Program ponúka širokú škálu možností pre potenciálnych žiadateľov prostredníctvom štyroch priorít:
Ekonomický a sociálny rozvoj, Zlepšenie kvality životného prostredia, Zvýšenie efektívnosti na
hraniciach a Podpora spolupráce Ľudia ľuďom.
Link: www.huskroua-cbc.net
Kontakt:
Spoločný technický sekretariát
VÁTI Nonprofit Kft.
András BARANYI dr. (riaditeľ STS)
Adresa: Gellérthegy u. 30-32., H - 1016 Budapešť
E-mail: [email protected]
Tel.: +36 1 224 3294
Fax: +36 1 224 3291
Web: www.vati.hu/
17
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
2.2.2 Programy nadnárodnej územnej spolupráce
2.2.2.1
Program nadnárodnej územnej spolupráce - Central Europe
Programové obdobie: 2007-2013
Zodpovednosť za implementáciu: Riadiaci orgán – Oddelenie pre stratégiu EÚ a ekonomický rozvoj,
Viedeň
Rozpočet: 231 mil. EUR.
Popis: Program Central Europe/Stredná Európa 2007-2013 je nástupcom B-Interregov (v prípade
Slovenska Interreg III B - CADSES) z rokov 2000-2006. Zameriava sa na kooperačné partnerské
projekty v regióne: Rakúsko, Česká republika, Nemecko (spolkové krajiny ležiace pri východnej hranici
SRN), Taliansko (severné regióny), Poľsko, Slovensko a Slovinsko.
CENTRAL EUROPE je program Európskej únie, ktorý podporuje spoluprácu medzi krajinami strednej
Európy pre zlepšenie inovácií, ich dostupnosti a životného prostredia a na zvýšenie
konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov strednej Európy.
CENTRAL EUROPE investuje 231 miliónov € na financovanie projektov medzinárodnej spolupráce
týkajúcich sa verejných a súkromných organizácií z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska,
Talianska, Poľska, Slovenskej republiky a Slovinska.
Program je financovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj a bude prebiehať od roku 2007
do roku 2013. Zúčastnené partnerské krajiny sú vyzývané, aby navrhli a predložili projekty
odpovedajúce na uverejňované verejné výzvy na predloženie návrhov.
Link: www.central2013.eu
Kontakty na riadiace orgány:
Oddelenie pre stratégiu EÚ a ekonomický rozvoj, Viedeň
Adresa: Schlesingerplatz 2-4, A - 1080 Viedeň
Walther STÖCKL
Tel: +43 (0) 1 4000 27002
Fax: +43 (0) 1 4000 7215
E-mail: [email protected]
Christiane BREZNIK
Tel: +43 (0) 1 4000 - 27060
Fax: +43 (0) 1 4000 7215
E-mail: [email protected]
Petra SCHREY
Tel: +43 (0) 1 4000 - 27066
Fax: +43 (0) 1 4000 7215
E-mail: [email protected]
Kontakt na Spoločný technický sekretariát:
Program CENTRAL EUROPE
Spoločný technický sekretariát
Adresa: Museumstrasse 3/A/III, A - 1070 Viedeň
Tel.: +43 (0) 1 4000 - 76142
Fax: +43 (0) 1 4000 - 9976141
E-mail: [email protected]
18
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
2.2.2.2
www.sme-husk.eu
Program nadnárodnej územnej spolupráce - South-East Europe
Programové obdobie: 2007-2013
Zodpovednosť za implementáciu: Monitorovací výbor, Riadiaci orgán, Certifikačný orgán, Orgán
auditu, Spoločný technický sekretariát, kontaktné miesta, Národné koordinačné orgány
Rozpočet: 206 mil. EUR
O programe: Program South-East Europe 2007-2013 je nástupcom B-Interregov z rokov 2000-2006.
Zameriava sa na kooperačné partnerské projekty v regióne: Albánsko, Bosna-Herzegovina, Bulharsko,
Čierna Hora, Chorvátsko, Grécko, Macedónsko, Maďarsko, Taliansko (Lombardia, Prov. Autonoma
Bolzano/Bozen, Prov. Autonoma Trento, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Emilia Romagna, Umbria,
Marche, Abruzzo, Molise, Puglia Basilicata), Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Ukrajina (Chernivetska Oblasť, Ivano-Frankiviska Oblasť, Zakarpatská Oblasť, Odessa Oblasť).
Link: www.southeast-europe.net/hu
Kontakty na národné kontaktné body:
VÁTI Nonprofit Kft
Spoločnosť pre regionálny rozvoj a územné plánovanie Maďarska
Béla HEGYESI
Adresa: Gellérthegy u. 30-32., H - 1016 Budapešť
Tel.: +36 1 224 32 74
Fax: +36 1 224 32 91
E-mail: hegyesi(at)vati.hu
Web: www.vati.hu
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Peter JÁNY
Adresa: Nám. Ľ. Štúra 1, SK - 81235 Bratislava
Tel.: + 421 2 5956 2664
E-mail: [email protected]
Web: www.enviro.gov.sk/servlets/page/868?c_id=5508
Kontakty na programový manažment:
Riadiaca autorita
Národná rozvojová agentúra
Autorita pre medzinárodné kooperačné programy
Adresa: Wesselényi u. 20-22, H - 1077 Budapešť
Web: www.nfu.hu
Spoločný technický sekretariát
VATI Nonprofit Kft
Adresa: Gellérthegy u. 30-32, H - 1016 Budapešť
Tel.: +36 1 224 3180
Fax: + 36 1 224 3129
E-mail: [email protected]
19
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
2.2.3 Interregionálne programy
2.2.3.1
Interreg IVC
Programové obdobie: 21 September 2007- 2013
Zodpovednosť za implementáciu: Riadiaci orgán programu INTERREG IVC je Conseil Régional NordPas-de-Calais, Lille, Francúzsko. Spoločný technický sekretariát bol založený v Lille, vo Francúzsku.
Okrem toho Spoločný technický sekretariát (JTS) budú podporovať štyri informačné miesta a ktoré
budú poskytovať informácie a technické poradenstvo pre žiadateľov. Sú založené v Katoviciach
(Poľsko), Lille (Francúzsko), Rostocku (Nemecko) a vo Valencii (Španielsko). Avšak, všetky návrhy
projektov budú musieť byť predložené na Spoločnom technickom sekretariáte (JTS) v Lille.
Rozpočet: Celkový rozpočet z EFDR (Európskeho fondu regionálneho rozvoja), ktorý je k dispozícii na
krytie záväzkov k operáciám programu predstavuje v období 2007 - 2013 čiastku 302 miliónov eur,
bude doplnený pomocou národného kofinancovania. Okrem toho 2,7 milióna eur bude k dispozícii
pre nórskych partnerov.
O programe: Program INTERREG IVC je súčasťou cieľa európskej územnej spolupráce, politiky
štrukturálnych fondov pre obdobie 2007-2013. Jeho cieľom je prostredníctvom medziregionálnej
spolupráce zlepšiť efektívnosť politík regionálneho rozvoja a prispieť tak k ekonomickej modernizácii
a zvýšeniu konkurencieschopnosti v Európe tým, že:
§
aktivuje miestne a regionálne orgány v rámci celej EÚ, aby si vymenili svoje skúsenosti
a vedomosti;
§
spája menej skúsené regióny v určitej oblasti s vyspelejšími regiónmi;
§
zabezpečuje prenos osvedčených postupov do ťažiskových programov štrukturálnych fondov.
INTERREG IVC nadväzuje na program INTERREG IIIC, ktorý prebiehal v rokoch 2002-2007.
Program je rozdelený na dve prioritné osi týkajúce sa Lisabonskej a Göteborgskej agendy. Pre každú
z priorít je definovaný určitý počet podtém:
Priorita 1: Inovácie a znalostná ekonomika
§
inovácie, výskum a technologický rozvoj;
§
podnikanie, malé a stredné podniky;
§
informačná spoločnosť;
§
zamestnanosť, ľudský kapitál a vzdelávanie.
Priorita 2: Životné prostredie a prevencia rizík
§
prírodných a technologických rizík, vrátane zmeny klímy;
§
hospodárenie s vodou;
§
predchádzanie vzniku odpadov a odpadový manažment;
§
biodiverzita a zachovanie prírodného dedičstva, vrátane kvality ovzdušia;
§
energia a trvalo udržateľný transport energie;
§
kultúrne dedičstvo a krajina.
Projekty financované v rámci Programu INTERREG IVC musia zahŕňať partnerov, ktorí predstavujú
partnerov aspoň z troch krajín, z ktorých najmenej dvaja partneri musia byť z členských štátov EÚ.
20
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Keďže program INTERREG IVC je jediný program spolupráce pokrývajúci celú Európu, odporúča sa,
aby partnerstvo pokrývalo celú oblasť EÚ. Vo všeobecnosti by malo geografické pokrytie ísť oveľa
ďalej ako cezhraničnú alebo nadnárodnú spoluprácu.
INTERREG IVC je program zameraný na orgány verejnej správy (najmä na regionálne a miestne úrady)
a subjekty verejného práva. Vzhľadom na strategický prístup programu INTERREG IVC, regionálne
a miestne orgány verejnej správy sú hlavnou cieľovou skupinou programu.
Link: www.interreg4c.net
Kontakt na Spoločný technický sekretariát:
Michel LAMBLIN (Programový riaditeľ)
Adresa: Les Arcuriales - Entrée D, 5e étage, 45 rue de Tournai, F - 59000 Lille
Tel.: +33 328 144 100
Fax: +33 328 144 109
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
21
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
3 Podporné organizácie
3.1 Regionálne poradenské, informačné a inovačné centrá
3.1.1 Maďarská Nadácia pre podporu podnikania
Maďarská nadácia pre podporu podnikania (MVA) je nezávislá organizácia založená v roku 1990
s úmyslom podporiť vznik a rozvoj malých a stredných podnikov (MSP) v Maďarsku.
MVA pôsobí ako poskytovateľ služieb s cieľom podporovať prostredníctvom rôznych služieb rozvoj
maďarských malých a stredných podnikov, ktoré majú mimoriadny význam z hľadiska sociálnej a
hospodárskej politiky.
Služby sú poskytované tak začínajúcim mikropodnikom, ako aj malým a stredným podnikom, ktoré sú
schopné posilniť sa a získať si stabilné miesto na trhu.
Kontakt:
Adresa: Szépvölgyi út 135., H-1037 Budapešť
Korešpondenčná adresa: Pf.: 4, H-1277 Budapešť
Tel.: +36 1 883-08-00
Fax: +36 1 481 4601
E-mail: [email protected]
Web: www.mva.hu/english.php
3.1.1.1
Nadácia pre rozvoj podnikania v Rábsko-mošonsko-šopronskej župe
Kontakt:
Adresa: Czuczor Gergely U. 30., H-9022 Győr
Tel.: +36 (96) 316-188
Fax: +36 (96) 511-124
3.1.1.2
Nadácia pre rozvoj podnikania v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe
Kontakt:
Adresa: Tatabánya, Fo tér 4.
Tel. / Fax: 06-34-311-662
Email: [email protected]
3.1.1.3
Nadácia pre rozvoj podnikania v Peštianskej župe
Kontakt:
Adresa: Pater K. u. 1 Kollégiumok F. épület, H-2103 Gödöllő
Tel.: +36 28 522 918
Fax: +36 28 416 348
22
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
3.1.1.4
www.sme-husk.eu
Nadácia pre rozvoj podnikania v Budapešti
Kontakt:
Adresa: Rákóczi út 18., 1072 Budapešť
Tel.: +36 1 269 6869
Fax: +36 1 268 1800
Email: [email protected]
3.1.1.5
Nadácia pre rozvoj podnikania v Novohradskej župe
Kontakt:
Adresa: Mártírok út 1., H-3100 Salgótarján
Tel.: 32/520-300
Fax: 32/520-304
E-mail: [email protected]
3.1.1.6
Nadácia pre rozvoj podnikania v Hevešskej župe
Kontakt:
Adresa: Bartakovics út 36. 1 / 1, H-3300 Eger
Tel.: +36-36-410-724
Fax: +36-36-413-265
E-mail: [email protected]
3.1.1.7
Nadácia pre rozvoj podnikania v Boršodsko-abovsko-zemplínskej župe
Kontakt:
Adresa: Görgey A. U. 5, H-3530 Miskolc
Tel.: (+36) 46 351 266, 354 522;
Fax: (+36) 46 351 217
E-mail: [email protected]
3.1.1.8
Nadácia pre rozvoj podnikania v Sabolčsko-satmársko-berežskej župe
Kontakt:
Adresa: Váci M. U. 41., H-4400 Nyíregyháza
Tel.: 42/502-101, 502-111;
Fax: 42/502-102
E-mail: [email protected]
3.1.2 CHIC – Centrálne Maďarské Inovačné Centrum
Centrálne maďarské inovačné centrum sa nachádza v Priemyselnom a technologickom parku
v Budaörs, v ktorom sídli viac ako 200 malých a stredných podnikov (MSP) a ponúka modernú
infraštruktúru pre rozvoj podnikania poskytovateľov služieb, umiestnených v priestoroch Centra.
Inovačné centrum je prevažne financované súkromnými investormi. Činnosť Centra je orientovaná na
zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov z regiónu Stredného Maďarska.
Svojimi službami chce tiež prispieť k rozvoju technologických štandardov pre malé a stredné podniky
23
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
a k podpore podnikania, rovnako ako k podpore „up-to-date“ vývoja výrobkov a metód riadenia
projektov.
Kontakt:
Web: www.chic.hu/index.php?p=1&conid=1
3.1.3 INNOSTART Národné podnikateľské a inovačné centrum
INNOSTART bolo založené v roku 1994, so značnou podporou Európskeho programu PHARE. Centrum
bolo vybudované na základe zaužívaného európskeho modelu podnikateľských a inovačných centier.
Od svojho vzniku bolo centrum plnoprávnym členom EBN (Európska sieť spájajúca Podnikateľské
a Inovačné centrá, ktorá sa skladá z viac ako 160 členov z 21 členských štátov EÚ) a Maďarskej
asociácie pre inovácie.
Ako súčasť európskej siete pre rozvoj podnikania, hrá rozhodujúcu úlohu v podpore a šírení
know-how a metodiky Podnikateľských a Inovačných centier (BIC) v Maďarsku.
Ako akcelerátor inovácií sa INNOSTART podieľal na vývoji inovačnej stratégie pre Stredné Maďarsko a
je zakladajúcim členom Regionálnej inovačnej agentúry (RIA).
POSLANIE, VÍZIA
Poslaním INNOSTART je identifikovať sľubné inovatívne myšlienky a podporiť vstup na trh a využitie
trhu inovatívnymi podnikmi. Organizácia využíva svoje skúsenosti a odborné znalosti na vytvorenie
priaznivej infraštruktúry a tvorivého prostredia prostredníctvom služieb svojho inovačného parku.
Primárnou víziou INNOSTART je posilniť svoju úlohu premosťovacej inštitúcie, založenú na
osvedčenej prevádzkovej metodike na identifikáciu kľúčových problematických oblastí a definovanie
komplexných riešení pre inovatívne spoločnosti a osoby s rozhodovacou právomocou. V tejto úlohe
pôsobí INNOSTART ako sprostredkovateľ rastu, podpora inovácií a trvalo udržateľného rozvoja
podnikania.
SIETE, NÁRODNÉ A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY
V rámci národných i medzinárodných projektov, INNOSTART buduje a posilňuje miestne, regionálne,
národné a medzinárodné vzťahy medzi hráčmi inovačného reťazca.
Služby organizácie a podpora inovatívneho vývoja sú primárne zamerané na mikro, malé a stredné
podniky, najmä v oblasti obnoviteľnej energie, biotechnológie, informačných a komunikačných
technológii, tvorivých odvetví a sektora životného prostredia. Okrem toho sa INNOSTART zaoberá
aktívnou spoluprácou s ďalšími organizáciami a inštitúciami zapojenými do výskumu, vývoja a
transferu technológií (vysoké školy, výskumné ústavy, priemyselné parky, inkubátory, inovačné
centrá).
VIRTUÁLNA INKUBÁCIA, FYZICKÁ INKUBÁCIA, INOVAČNÝ PARK
INNOSTART spravuje a prevádzkuje Inovačný Park s rozlohou 6000 m² so 50-60 mikro a malými
podnikmi. Ponúka efektívne a komplexné služby pre založenie inovačných spoločností a pre rozvoj ich
konkurencieschopnosti. Prostredníctvom svojich expertov poskytuje komplexné poradenstvo tak, aby
novo založené inovačné podniky mohli úspešne rozvíjať služby a produkty pre národné a
medzinárodné trhy. INNOSTART ponúka virtuálnu a fyzickú inkubáciu a pomoc pri identifikácii
finančných zdrojov a príležitostí na zlepšenie rastového potenciálu spoločností v počiatočnom štádiu
ich životného cyklu tak, aby sa mohli stať zdrojom inovácií, bohatstva a zamestnanosti.
24
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Kontakt:
Web: http://english.innostart.hu/
3.1.4 Maďarská Nadácia pre vedu a techniku
Maďarská nadácia pre vedu a techniku (TETALAP) bola založená v roku 1994 Maďarským
Ministerstvom Zahraničných vecí. Od roku 1998 Nadácia pôsobí ako verejne prospešná organizácia.
Cieľom TETALAP je pomáhať vedeckej, výskumnej a vývojovej činnosti pomocou podpory rôznych
foriem národnej a medzinárodnej vedeckej a technologickej spolupráce, s cieľom prispieť k udržaniu
a rozvíjaniu medzinárodných vzťahov maďarskej R&D komunity a rozšíriť medzinárodnú spoluprácu
vo výskume a vývoji v maďarských výskumných centrách, na univerzách a v malých a stredných
podnikoch (SME).
Kontakt:
Web: www.tetalap.hu/en.html
3.1.5 INNONET Centrum Inovácií a Technológie (Maďarsko)
Práca INNONET-u je založená na pevnom presvedčení, že dlhodobé sociálno-ekonomické prínosy
inovačných procesov významne prevyšujú zisk jednotlivých spoločností zúčastnených na týchto
procesoch. Oddanosť tejto myšlienke viedla k založeniu INNONET ako neziskovej organizácie na
podporu inovatívnych malých a stredných podnikov, a tým zároveň aj na podporu rozvoja ZápadnoTransdunajského regiónu.
HLAVNÉ POLE PÔSOBNOSTI INNONET-u
Ponúka kancelárske a dielenské priestory pre inovačné podniky za zníženú cenu. Prenájom v budove
je dodávaný aj s mnohými doplnkovými bezplatnými službami pre nájomníkov (vrátane dostupnosti
rokovacích priestorov, podpory organizácie eventov, kopírovacích služieb a pod.).
Ďalšou úlohou INNONET-u je identifikovať nové nápady a úlohy v oblasti inovácií, vytvárať a riadiť
inovačné projekty na regionálnej a trans-regionálnej (cezhraničnej) úrovni.
CIEĽOVÉ SKUPINY INNONET-u
§
Spoločnosti (predovšetkým začínajúce firmy) so silným zameraním na technológie, ktoré sa
špecializujú na know-how a podniky s vysokým rastovým potenciálom (podporované
základnými kancelárskymi službami a IT službami na podporu ich riadenia zameranú na
hlavné podnikateľské aktivity).
§
Malé podniky (vrátane spin-off firiem), pripravené podieľať sa na dodávateľských reťazcoch
(stávajú sa partnermi spoločností TIER I-II atď.), alebo pôsobiace ako partneri projektu v
spolupráci vo výskume. (Sú podporované ďalšími radami ohľadne dostupných finančných
zdrojov, uplatňovania postupov a projektového manažmentu).
Kontakt:
Web: www.innonet.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid=80
25
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
3.1.5.1
www.sme-husk.eu
Regionálne inovačné agentúry
Vďaka zvyšovaniu inovačnej aktivity prispievajú tieto agentúry k zvýšeniu konkurencieschopnosti
mikro, malých a stredných podnikov. V priebehu realizácie projektu podporujú agentúry región tak,
aby sa vyrovnal ostatným maďarským a európskym regiónom v oblasti inovácie a inovačných
systémov.
VŠEOBECNÉ CIELE
§
Obnoviť a zvýšiť inovačnú kapacitu regiónu založenú na znalostiach
§
Rozvíjať konkurencieschopnosť regiónu na základe výskumu, vývoja a inovácií
§
Zvýšiť konkurencieschopnosť malých a stredných podnikov
KONKRÉTNE CIELE
§
Rozvíjať prostredie podporujúce inovácie
§
Zlepšiť regionálnu vedomostnú základňu podporujúcu šírenie vedomostí
§
Rozvíjať a zlepšovať regionálne inovačné služby
§
Posilniť regionálnu inovačnú sieť
Kontakty:
Regionálna inovačná agentúra Dél-Alföld
Web: www.del-alfold.hu/index.php?menu_id=1&content_id=92&act=1
Regionálna inovačná agentúra Dél-Dunántúl
Web: www.deldunantul.com/en
Regionálna inovačná agentúra Észak-Alföld
Web: www.eszakalfold.hu/hirek.php?hirek&menu=2&index
Severo-maďarská Regionálna inovačná agentúra
Web: www.norda.hu/
Regionálna inovačná agentúra Stredné Maďarsko
Web: www.proregio.hu/eindex.html
Regionálna inovačná agentúra Nyugat-Dunántúl
Web: www.westpa.hu/cgi-bin/westpa/index.cgi
Regionálna inovačná agentúra Közép-Dunántúl
Web: www.kdrfu.hu/index.php?fid=311701&tipus=11
26
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
3.1.6 Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) na Slovensku [3]
Regionálne poradenské a informačné centrá (RPIC) sú neziskové inštitúcie, založené na základe
partnerstva verejného a súkromného sektora ako nezávislé regionálne združenia právnických osôb.
Centrá RPIC poskytujú komplexné poradenské, informačné a vzdelávacie služby, najmä:
§
§
pre začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov, najmä
z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoju podnikateľskú myšlienku,
pre existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy,
resp. majú záujem rozšíriť rozsah svojej podnikateľskej činnosti.
RPIC sú spoľahlivým partnerom podnikateľov pri riešení ich podnikateľských problémov, pretože:
§
§
§
§
§
§
§
§
3.1.6.1
zhodnotia šance a riziká realizácie podnikateľskej myšlienky,
vypracujú podnikateľský plán akceptovaný tak peňažnými ústavmi, ako aj zahraničnými
fondami na podporu malého a stredného podnikania,
poskytujú poradenstvo a informácie potrebné pre založenie a úspešné budovanie podniku
z oblasti:
o manažmentu,
o marketingu,
o daní,
o účtovníctva,
o právnych noriem,
vyhľadávajú vhodného partnera pre spoluprácu, najmä zo zahraničia,
organizujú účasť firiem na obchodných výstavách,
organizujú komplexný vzdelávaco-poradenský program pre zakladateľov malých podnikov
z radov nezamestnaných, v spolupráci s úradmi práce, ktorý koordinuje združenie CEPAC
Slovensko,
realizujú odborné semináre pre existujúcich podnikateľov zamerané na kľúčové oblasti
podnikania a aktuálne témy,
odborne riadia projekty regionálneho rozvoja.
Regionálne poradenské a informačné centrum Bratislava
Činnosť: Centrum poskytuje len nájomné priestory inkubátora.
Kontakt:
Ing. Karol FRANCE
Adresa: Škultétyho 1, SK - 832 27 Bratislava 1
Tel.: +421-2-50 22 44 14
Mobil: 0903 393 649
E-mail: [email protected]
3.1.6.2
Regionálne poradenské a informačné centrum Dunajská streda
Činnosť: RPIC poskytuje komplexné poradenské služby pre vybranú skupinu (VS) záujemcov o
podnikanie a pre mikro, malé a stredné podniky:
§
§
§
§
§
§
podnikateľské poradenstvo
vypracovanie podnikateľského zámeru;
konzultácie k podnikateľskému zámeru;
mikropôžičkový program
finančné poradenstvo;
zabezpečenie služby daňového poradcu, právnika, audítora.
27
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
V RPIC Dunajská Streda je podpora malého a stredného podnikania (MSP), v tom:
§
§
iniciuje, stimuluje a stabilizuje nové a existujúce MSP z oblasti Žitného ostrova,
spracúva a realizuje strategické zámery a projekty, ktoré smerujú k ekonomickému oživeniu
regiónu.
Kontakt:
Ing. Juraj FEKETE
Adresa: Kukučínova 459/18, SK - 929 01 Dunajská Streda 1
Tel.: +421-31-550 35 02, 552 96 39
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicds.sk
3.1.6.3
Regionálne poradenské a informačné centrum Komárno
Kontakt:
Ing. Zuzana SZABÓOVÁ
Adresa: Záhradnícka 15, SK - 945 01 Komárno 1
Tel.: +421-35-770 19 38
E-mail: [email protected]
Web: www.rpickn.sk/index.php?page=O_Nas
3.1.6.4
Regionálne poradenské a informačné centrum Košice
Činnosť: Regionálne poradenské a informačné centrum Košice (RPIC Košice) je nezisková organizácia záujmové združenie právnických osôb, založená v roku 1994. Centrum pracuje v sieti RPIC a BIC
na Slovensku spolu s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania v Bratislave.
Poslaním organizácie je podpora malého a stredného podnikania v regióne. Ku klientom patria nielen
malí a strední podnikatelia, ale aj záujemcovia o podnikanie - aj z radov nezamestnaných, ktorí si
chcú založiť vlastný podnik.
RPIC Košice poskytuje poradenské a vzdelávacie služby pre MSP, mikropôžičky pre malých
podnikateľov a informácie o podporných programoch pre MSP zo zdrojov štátneho rozpočtu
a prostriedkov PHARE. Okrem týchto aktivít sa pracovníci centra podieľali na viacerých projektoch,
zameranými na podporu regionálneho rozvoja a MSP (PHARE, ECOS - Ouverture, TEMPUS). Od roku
2005 je centrum súčasťou celoeurópskej informačnej siete Európskej komisie EUROPE DIRECT, ktorej
poslaním je poskytovanie informácií o Európskej únii.
Pracovníci centra každoročne poskytujú poradenské služby pre niekoľko sto klientov, pomáhajú
pri spracovaní podnikateľských plánov pre úrady práce, banky a grantové programy.
RPIC Košice spolupracuje s viacerými inštitúciami, podporujúcimi rozvoj regiónu - Košickým
samosprávnym krajom, úradmi práce v meste Košice a okolí, Technickou univerzitou, Obchodnou
komorou, samosprávou a pod.
Kontakt:
Ing. Vladimír CIRBES
Adresa: Trieda SNP 48/A, SK - 042 11 Košice 1
Tel. / fax: +421-55-644 68 63
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicke.sk
28
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
3.1.6.5
www.sme-husk.eu
Regionálne poradenské a informačné centrum Lučenec
Kontakt:
Ing. Miroslav HAŠKO
Adresa: Nám. Republiky 8, SK - 984 01 Lučenec 1
Tel: +421-47-433 39 41, 4333 086
E-mail: [email protected]
3.1.6.6
Regionálne poradenské a informačné centrum Martin
Activity: RPIC Martin vzniklo 11. augusta 1992 spoločnou iniciatívou regionálnych inštitúcií, programu
Európskeho spoločenstva PHARE a súkromných podnikateľských subjektov.
Bolo založené na základe partnerstiev verejného a súkromného sektora na podporu malého
a stredného podnikania v regiónoch Turca, Oravy, Liptova a Kysúc. Základným poslaním je
poskytovanie poradenstva, informácií, vzdelávania a všestrannej pomoci pre začínajúcich i
existujúcich podnikateľov, potrebnej na začatie, rozvoj či stabilizáciu podnikateľskej činnosti.
Kontakt:
Marta FLEŠKOVÁ
Adresa: Flámska 1, SK - 036 01 Martin 1
Tel.: +421-43-422 48 80, 422 48 82
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicmt.sk
3.1.6.7
Regionálne poradenské a informačné centrum Nitra
Činnosť: Regionálne poradenské a informačné centrum pre podnikateľov v Nitre (RPIC Nitra) vzniklo
v auguste roku 1992 ako nezisková organizácia na podporu malého a stredného podnikania. Jeho
právnou formou je záujmové združenie právnických osôb.
Hlavným zámerom aktivít centra je podpora rozvoja siete malých a stredných podnikov v regióne
Ponitrie.
RPIC Nitra poskytuje najrozličnejšie služby nezamestnaným občanom, ktorí sa chcú realizovať
v súkromnom sektore ako malí a strední podnikatelia; rovnako tak ľuďom, ktorí svoje podnikanie
už prevádzkujú.
RPIC Nitra ponúka tieto programy, služby a informácie:
§
§
§
§
§
§
§
Podporný úverový program pre malých a stredných podnikateľov
Mikropôžičkový program pre malých a stredných podnikateľov
Program obchodovania cez internet spolufinancovaný fondom PHARE
Poradenstvo v oblasti daní, účtovníctva, práva, rozbiehania a chodu súkromných firiem
a obchodných spoločností
Poradenstvo v oblasti manažmentu malých a stredných podnikov, vypracovávanie
marketingových štúdií a podnikateľských zámerov
Informácie o štátnych a medzinárodných podporných programoch pre malých a stredných
podnikateľov
Poradenstvo v oblasti zahraničného obchodu, pomoc pri hľadaní obchodných partnerov
v tuzemsku i zahraničí.
29
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
§
§
www.sme-husk.eu
Kurzy a semináre pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov
Poradenstvo pri vypracovaní projektov financovaných z predvstupových a štrukturálnych
fondov EÚ
Kontakt:
Ing. Dušan SLÍŽIK, CSc.
Adresa: Nábrežie mládeže 1, SK - 949 01 Nitra
Tel.: +421 37 77 22 400
E-mail: [email protected]
Web: www.rpic.sk
3.1.6.8
Regionálne poradenské a informačné centrum Poprad
Činnosť: Poslaním RPIC Poprad je podporovať jeho projektových partnerov zastupujúcich verejný
a súkromný sektor, v spoločnom úsilí o realizáciu pozitívnej zmeny ekonomického potenciálu regiónu
Tatier a to takým spôsobom, aby toto úsilie napomáhalo trvalo udržateľnému rozvoju tohto regiónu
a prispievalo k rastu kvality života jeho stálych obyvateľov.
Ponuka služieb:
Služby pre verejný sektor:
§
Vypracovanie miestnej rozvojovej stratégie vhodne spolufinancovanej z verejných fondov
a z fondov EÚ
§
Vzdelávacie služby, zamerané na rozvoj ľudských zdrojov
§
Poradenstvo metodicky zamerané na projektový a finančný manažment
Služby pre súkromný sektor:
§
§
§
§
Zakladateľské poradenstvo pre podnikateľov
Vypracovanie podnikateľského plánu
Zostavenie optimálneho portfólia finančných zdrojov
Poradenstvo zamerané na projektový a finančný manažment
Kontakt:
Ing. Peter LITAVEC
Adresa: Mnoheľova 22, P.O.Box 36, SK - 058 01 Poprad
Tel.: +421-052/ 7721 320, 7895 161
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicpp.sk
30
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Regionálne poradenské a informačné centrum Považská Bystrica
Činnosť: RPIC poskytuje komplexné poradenské, informačné a vzdelávacie služby, najmä pre dve
kľúčové skupiny klientov:
§
§
pre začínajúcich podnikateľov ako zakladateľov nových malých a stredných podnikov, najmä
z radov nezamestnaných, ktorí majú záujem realizovať svoju podnikateľskú myšlienku.
pre existujúce malé a stredné podniky, ktoré potrebujú riešiť svoje podnikateľské problémy.
Služby:
RPIC ponúka:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
poradenské služby pre začínajúce i jestvujúce malé a stredné firmy, živnostníkov a iné
samostatne zárobkovo činné osoby v oblasti marketingu, práva, manažmentu a ekonomiky
poradenstvo pri zakladaní firiem a živností, budovaní systémov kvality a environmentálnych
systémov
vypracovanie podnikateľských plánov alebo ich častí ako marketingových plánov, finančných
plánov, organizačných schém a organizačných poriadkov, smerníc a iných firemných
dokumentov, projektov regionálneho rozvoja pre mestá a obce, projektov pre grantové
schémy
posúdenie podnikateľských plánov a rozvojových projektov pre úvery a mikropôžičkovú
schému
hľadanie finančných zdrojov na realizáciu podnikateľských plánov. na dosiahnutie tohto cieľa
RPIC úzko spolupracuje s bankami a finančnými fondmi
poskytovanie mikropôžičiek od 30 000 do 1 500 000 Sk (995,82 do 16.596,96 eur)
pre živnostníkov a malé firmy, ktoré majú najviac 50 zamestnancov a skupinových
mikropôžičiek pre malých podnikateľov na vidieku
vzdelávanie začínajúcich podnikateľov z radov nezamestnaných, uchádzačov o mikropôžičky,
jestvujúcich podnikateľov a firmy v oblasti marketingu, ekonomiky, systémov manažmentu
kvality, environmentálnych a integrovaných manažérskych systémov
sprostredkovanie obchodných a kooperačných kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými
firmami
informovanie o grantových schémach na podporu rozvoja malého a stredného podnikania
a pomoc pri ich využití
Kontakt:
Ing. Jozef HOSMAJ
Adresa: M.R. Štefánika 157/45, SK - 017 01 Považská Bystrica 1
Tel.: +421-42-432 55 54, 432 55 53
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicpb.sk/
3.1.6.9
Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov
Činnosť: Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov ako nezávislá organizácia neziskového
charakteru vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného podnikania, ako významného faktora
regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického
rozvoja regiónu a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.
RPIC Prešov vzniklo v roku 1993, v rokoch 1999 - 2007 bolo hostiteľskou organizáciou Euro Info
Centra (centra na podporu podnikania siete zriadenej Európskou komisiou - generálnym
riaditeľstvom pre podnikanie a priemysel), od roku 2008 je členom Enterprise Europe Network
31
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
(podpornej siete pre podnikanie a inovácie zriadenej Európskou komisiou - generálnym riaditeľstvom
pre podnikanie a priemysel). Od roku 2004 RPIC Prešov prevádzkuje Technologické inkubátorové
centrum.
Od svojho vzniku Centrum poskytuje svoje služby predovšetkým podnikateľom z Prešovského
a Košického kraja.
Cieľovými skupinami klientov Centra sú:
§
§
§
§
§
§
podnikatelia,
záujemcovia o podnikanie,
iné podporné inštitúcie pre podnikateľov,
študenti,
vzdelávacie inštitúcie,
štátna správa a samospráva.
Kontakt:
Ing. Rastislav TKÁČ (riaditeľ RPIC Prešov)
Adresa: RPIC Prešov, Reimanova 9, SK - 080 01 Prešov
Tel.: 051 / 75 60 380 (recepcia)
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicpo.sk
3.1.6.10 Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava
Činnosť: Poskytuje priamu aj nepriamu podporu, poradenstvo a dlhodobú starostlivosť existujúcim,
ako aj novozaloženým malým a stredným podnikom.
Regionálne poradenské a informačné centrum Rožňava (v skratke RPIC Rožňava), ako združenie
právnických osôb a zároveň nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého
a stredného podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja. Svoje služby a pomoc
poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja v regióne Rožňavy, demokratizácie
spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.
Vlastná činnosť RPIC Rožňava bola zahájená realizáciou projektu "Výstavba Podnikateľského
inkubátora v Rožňave" v januári 2003, ale svoju praktickú činnosť v oblasti poskytovania poradenstva
a služieb pre malých a stredných podnikateľov (MSP) činnosť zahájilo až v septembri 2003.
RPIC Rožňava v rámci služieb poskytovaných malým a stredným podnikateľom poskytuje nasledovné
druhy služieb:
§
§
§
§
Poradenstvo
Vzdelávanie
E-vzdelávanie
Finančné služby
o Mikropôžičkový program
o Fond fondov (www.fondfondov.sk/)
o Rozvojový a rizikový kapitál (www.saef.sk/)
Poradenské, informačné a vzdelávacie služby poskytuje RPIC Rožňava v rámci podprogramov
Ministerstva hospodárstva na základe uznesenia vlády SR č. 779/2000 a na základe Zákona NR SR č.
231/1999 Z.z. o štátnej pomoci určenej pre malých a stredných podnikateľov. Vykonávateľom
schémy podporných programov je NADSME.
32
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Kontakt:
JUDr. Karol GOGOLÁK
Adresa: Zakarpatská 19, SK - 048 01 Rožňava
Tel.: +421-58-788 06 01
E-mail: [email protected]
Web: www.rpicrv.sk/
3.1.6.11 Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov
Činnosť: Regionálne poradenské a informačné centrum Trebišov a jeho organizačná jednota EUROPE
DIRECT, ako nezávislá a nezisková organizácia, vytvára podmienky pre rozvoj malého a stredného
podnikania, ako významného faktora regionálneho rozvoja.
Svoje služby a pomoc poskytuje klientom za účelom sociálno-ekonomického rozvoja regiónu,
demokratizácie spoločnosti v regióne a integrácie do európskych hospodárskych štruktúr.
Informuje podnikateľov o najnovších hospodárskych tendenciách, legislatívnych úpravách a zmenách
na Slovensku, a tým vytvára jasnú predstavu o možnostiach podnikania na Slovensku.
Informuje o najnovších programoch a iniciatívach Európskej únie zameraných na podporu malých
a stredných podnikov, o nových príležitostiach a celkovom dianí na zahraničných trhoch.
Radí začínajúcim podnikateľom z hľadiska právnej podstaty podnikania, postupu pri registrácii,
spracovania podnikateľskej myšlienky do podnikateľského plánu, možností získavania počiatočného
kapitálu a pod. Pri špecifických problémoch firmy sprostredkováva vhodného odborného poradcu
k danej problémovej oblasti.
Radí vo všetkých oblastiach, v ktorých opatrenia Európskej únie majú dopad na rozvoj obchodu
a podnikania, či už ide o legislatívne ustanovenia, základné colné predpisy alebo normy a štandardy
platné v rámci Európskej únie.
Vzdeláva potenciálnych ale aj existujúcich podnikateľov s cieľom osvojenia si základných
manažérskych schopností a získania nevyhnutných vedomostí pre vedenie vlastnej firmy.
Organizuje semináre a pracovné stretnutia, na ktorých sa podnikatelia oboznamujú s najnovšími
trendmi a podmienkami podnikania najmä na zahraničných trhoch.
Zabezpečuje financovanie životaschopných projektov malých a stredných podnikateľov pre štart,
resp. rozvoj ich podnikateľských aktivít v rámci sociálno-ekonomického rozvoja Trebišovského
regiónu, prostredníctvom domácich a zahraničných finančných zdrojov, predovšetkým však
zo zdrojov Európskej únie.
Sprostredkuje vhodného obchodného partnera, zaznamenáva dopyt a ponuku, publikuje a tým
vytvára predpoklady k novým operáciám.
Spolupracuje s inštitúciami podporujúcimi malé a stredné podnikanie a rozvoj regiónu na Slovensku
a v zahraničí ako aj so sieťou Euro Info Centier zriadených Európskou komisiou a pôsobiacich v 37
krajinách.
Realizuje projekty na podporu podnikania v spolupráci so slovenskými a predovšetkým zahraničnými
subjektami. Napríklad projekt „Technologický inkubátor“ pre inovatívne firmy, projekt „Posilnenie
organizácie remesiel a podpora remeselnej výroby v Karpatskom euroregióne“, projekt „Podpora
exportu slovenských podnikov“, atď.
Kontakt:
Ing. Ján PETR
33
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Adresa: M.R. Štefánika, komplex Berehovo, SK - 075 01 Trebišov 1
Tel.: +421-56-668 13 60 - 2
Fax: +421-56-672 57 11
E-mail: [email protected]
Web: www.rpic.tv/web/rpic/index.php
3.1.6.12 Regionálne poradenské a informačné centrum Trenčín
RPIC Trenčín vzniklo 15. júla 1993 na základe rozhodnutia predstaviteľov súkromného a verejného
sektora podporovať hospodársky rozvoj na regionálnej úrovni prostredníctvom rozvoja malého
a stredného podnikania.
RPIC Trenčín je neziskovou inštitúciou, z hľadiska právnej formy nezávislou právnickou osobou regionálnym združením právnických osôb.
RPIC Trenčín je finančne nezávislá inštitúcia, vytvárajúca zdroje vlastnou činnosťou. V spolupráci
s MH SR a NARMSP realizuje množstvo dotovaných služieb v oblasti poradenstva, vzdelávania
a finančných služieb.
RPIC Trenčín poskytuje spektrum komplexných poradenských a informačných služieb pre existujúcich
malých a stredných podnikateľov, ktorí potrebujú riešiť podnikateľské problémy, resp. majú záujem
rozšíriť svoju podnikateľskú činnosť, ako aj poradensko - informačné služby a vzdelávacie programy
pre záujemcov o podnikanie.
RPIC Trenčín poskytuje:
§
§
§
§
§
§
podnikateľské poradenstvo
aktuálne podnikateľské informácie
obchodné výstavy
poradenstvo a spracovávanie projektov z Phare a ŠF pre MSP
semináre a školenia pre existujúcich podnikateľov zamerané na kľúčové oblasti podnikania
(právo, riadenie, financie, účtovníctvo, dane a pod.)
vzdelávacie programy pre záujemcov o podnikanie
RPIC Trenčín podporuje hospodársky rast regiónov Slovenska prostredníctvom regionálne
alokovaných kapitálových investícií majúcich za cieľ zakladanie spoločných podnikov so zahraničnou
kapitálovou účasťou a podnikov vytvárajúcich nové pracovné príležitosti v strategicky perspektívnych
odvetviach hospodárstva SR.
Kontakt:
Ing. Jozef GERLICZY
Adresa: Opatovská 23, SK - 911 01 Trenčín 1
Tel.: +421-32-744 25 09, +421-32-744 60 20
E-mail: [email protected]
Web: www.rpictn.sk/
3.1.6.13 Regionálne poradenské a informačné centrum Zvolen
Kontakt:
Ing. Miroslav GREKČO
Adresa: Študentská 986/32, SK - 960 01 Zvolen 1
Tel.: ++421-45-532 16 46
34
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Fax: ++421-45-532 16 47
E-mail: [email protected]
Web: www.podpora.sk
3.1.7 Podnikateľské a inovačné centrá (BIC) na Slovensku [5]
Podnikateľské inovačné centrá (BIC) sú nezávislé právnické osoby - spoločnosti s ručením
obmedzeným. Niektoré centrá sú členmi európskej siete inovatívnych centier (EBN), prostredníctvom
ktorej sprostredkúvajú kontakty s firmami pracujúcimi v rámci tejto siete. Medzi základné služby
poskytované BIC patria:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
implementácia systémov kvality (ISO 9000),
technologické a patentové poradenstvo,
"due diligence" - vyhodnocovania projektov pre rizikové financovanie,
"spin-off" poradenstvá - vyčlenovania neefektívnych prevádzok z veľkých podnikov,
vyhľadávanie partnerov v regióne a v zahraničí,
vyhľadávanie zahraničných zdrojov pri tvorbe spoločných podnikov,
spracovanie podnikateľských a marketingových plánov,
spracovanie žiadostí o úver,
účtovníctvo a ekonomika,
právne, daňové a colné poradenstvo,
vedenie účtovníctva.
Okrem poskytovania horeuvedených služieb pre podnikateľov sa orientujú aj na vytváranie
podnikateľského prostredia pre firmy prinášajúce inovatívny podnikateľský zámer - nový výrobok,
službu alebo technológiu, ktorým poskytujú dlhodobú starostlivosť (2-3 roky). Uplatňujú pri tom
regionálne preferencie. Medzi služby poskytované klientom s inovatívnym zameraním patria:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
3.1.7.1
vyhľadávanie inovatívnych projektov (brookerská činnosť),
spracovanie podnikateľského zámeru a plánu,
ekonomické a účtovné poradenstvo,
poradenstvo pri financovaní projektov,
kontakty v rámci európskej siete BIC,
školenia,
spoločná účasť na výstavách,
propagácia a styk s verejnosťou,
iniciovanie vzájomnej spolupráce.
BIC Banská Bystrica
BIC Banská Bystrica s.r.o. je spoločnosť, ktorej hlavným poslaním je urýchľovať hospodársky rozvoj
regiónu prostredníctvom podpory podnikov a verejného sektora. Svoju činnosť začala v oblasti
poradenstva v roku 1994 a postupne rozšírila rozsah poskytovaných služieb aj v oblasti vzdelávania
a budovania systémov riadenia kvality. V súčasnosti existuje v Európe celá sieť týchto centier, ktoré
sú združené v Európskej sieti European Business and Innovation Centre Network (EBN) a sú
považované za kľúčový prvok rozvoja regiónov.
BIC Banská Bystrica s.r.o. je členom Asociácie poradenských centier RPIC a BIC na Slovensku a úzko
spolupracuje s Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP).
BIC Banská Bystrica s.r.o. má vybudovaný systém riadenia kvality podľa ISO 9001:2000 na
poskytovanie celého komplexu poradenských a vzdelávacích služieb, ktorý je preverovaný
renomovanou medzinárodnou certifikačnou organizáciou.
35
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Kontakt:
Mgr. Miroslav ŠIPIKAL, PhD.
Adresa: Rudohorská 33, SK - 974 11 Banská Bystrica 1
Tel.: 048/471 64 11
Fax: 048/471 64 14
E-mail: [email protected]
Web: www.bicbb.sk
3.1.7.2
BIC Bratislava
Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, s.r.o. bol
založený v roku 1991 z iniciatívy Európskej Komisie - DG Regional Policy. BIC Bratislava, s.r.o. sa stal
plným členom EBN ako prvý z krajín strednej a východnej Európy v roku 1992. BIC Bratislava, s.r.o. je
koordinátorom slovenského zastúpenia Enterprise Europe Network. Je zakladajúcim členom SPICE
(Science Parks and Innovation Centre Expert) Group a slovenskej asociácie BICov a RPICov.
BIC Bratislava, s.r.o. sa zameriava na podnikateľské a inovačné poradenstvo, medzinárodný transfer
technológií, finančné poradenstvo, regionálny rozvoj, podpora v európskych programoch, projektový
manažment a investičné poradenstvo.
Kontakt:
Ing. Roman LINCZÉNYI
Adresa: Zochova 5, SK - 81103 Bratislava
Tel: +421 2 5441 7515
Fax: +421 2 5441 7522
Web: www.bic.sk/
3.1.7.3
Cassovia BIC Košice
Podnikateľské a inovačné centrum Cassovia BIC s.r.o. bolo založené s podporou mesta Košice
s cieľom prispievať k rozvoju podnikateľských a inovačných aktivít v meste Košice a v jeho regióne.
Svoju činnosť zahájilo v auguste 1993.
Hlavné ciele centra:
§
§
§
§
§
§
§
§
poskytovanie priamej i nepriamej podpory existujúcim a novozaloženým malým a stredným
podnikom
poskytovanie dlhodobej starostlivosti malým a stredným podnikom (konzultácie
a poradenstvo, sprostredkovanie kontaktov)
budovanie funkčných systémov priamej podpory pre podnikateľské subjekty v zhode
s pravidlami a odporúčaniami Európskej komisie
podpora úzkej spolupráce s mestom Košice a verejnými inštitúciami
podpora tvorby podnikateľských aktivít v súlade s cieľmi a stratégiou regionálneho rozvoja
zúčastňovanie sa aktivít regionálneho rozvoja v spolupráci so štátnou správou
a samosprávami
podpora tvorby nových pracovných príležitostí, ochrana existujúcich pracovných miest,
znižovaniu nezamestnanosti
zdokonaľovanie celkovej kvality malých a stredných podnikov špeciálne z pohľadu stupňa
inovatívnosti a zavádzania nových technológií, s konečným efektom zvyšovania
konkurencieschopnosti týchto podnikov - podpora transferu nových technológií v prospech
regionálnych aktivít
36
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
§
www.sme-husk.eu
zdokonalenie a vyššia efektívnosť malých a stredných podnikov vo vzťahu k zahraničnému
obchodu a obchodným partnerom
Kontakt:
Ing. Andrea HRABOVSKÁ
Adresa: Floriánska 19, SK - 040 01 Košice
Tel.: 055 - 7279 101
Fax: 055 - 7279 131
E-mail: [email protected]
Web: www.bicke.sk
3.1.7.4
BIC Prievidza
Činnosť: Spoločnosť bola založená ako obchodná spoločnosť – spol. s.r.o., s 97,36 %-ným podielom
mesta. Činnosť sa zameriava na organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľných živností; prenájom
nehnuteľností, poskytovanie pôžičiek nebankovým spôsobom; školiacu činnosť v oblasti marketingu;
sprostredkovanie obchodných kontaktov a kapitálových fondov; automatizované spracovanie dát
a informačnú techniku; koncepciu a výrobu reklamných a informačných materiálov; plánovanie,
zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských stredísk; podnikateľské poradenstvo a starostlivosť
o novozaložené firmy, vedenie účtovníctva, zabezpečenie informačnej činnosti, know-how každého
druhu.
Kontakt:
Ing. František VRTÁK
Adresa: Hviezdoslavova 3, SK - 971 01 Prievidza 1
Tel: 046-542 41 01, 542 56 96
Tel./fax: 046-542 67 33
E-mail: [email protected]
3.1.7.5
BIC Spišská Nová Ves
Činnosť: poradenstvo, konzultácie, školenia a vzdelávacie programy, mikropôžickový program,
regionálne projekty, príprava a spracovanie projektov na výzvy v rámci grantových schém
a štrukturálnych fondov, správa priemyselného parku, prenájom nebytových priestorov, lokálne
televízne vysielanie a vysielanie teletextu, reklamná činnosť.
Poslanie spoločnosti: trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj regiónu stredného Spiša
prostredníctvom podpory malého a stredného podnikania, príprava, spracovanie a realizácia
regionálnych projektov, ktoré smerujú k ekonomickému oživeniu regiónu stredného Spiša
Kontakt:
Ing. Katarína KROTÁKOVÁ
Adresa: Zimná 72, SK - 052 01 Spišská Nová Ves 1
Tel./fax: 053-442 62 54
E-mail: [email protected]
Web: www.bicsnv.sk
37
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
3.2 Obchodné a priemyselné komory
3.2.1 Maďarská národná asociácia živnostníkov (HACC)
HACC V KRÁTKOSTI
Najväčšia národná zamestnávateľská a odborná organizácia pre maďarské mikro a malé podniky a
živnostníkov. Združuje celkom 50.000 jednotlivých podnikateľov a obchodných spoločností, 200.000
zamestnancov, 6.000 učňov, a 110.000 asistujúcich rodinných príslušníkov.
HLAVNÉ CIELE A ZÁMERY HACC
§
§
§
§
§
§
Ochrana a presadzovanie záujmov mikro a malých podnikov a živnostníkov;
Vytvorenie najvhodnejšieho ekonomického prostredia pre tieto podniky na zvýšenie ich
efektívnosti s cieľom zvýšenia ich konkurencieschopnosti a podielu na trhu, ako aj
poskytovanie príležitosti umožniť podnikom prístup k najprínosnejším zdrojom;
Rozvoj domácich servisných systémov a ich ovládanie priamo a prostredníctvom členských
organizácií (korporácií živnostníkov a profesijných združení);
Vytvorenie a prevádzka národného IT a servisného systému kompatibilného s požiadavkami
Európskej únie;
Koordinácia profesionálnych školení a vzdelávania pre mikro a malé podniky a živnostníkov
na úrovni EÚ;
Koordinácia a zastúpenie v medzinárodných profesijných vzťahoch a záujmoch týchto
podnikov a pomoc podnikom pri získavaní prístupu na zahraničné trhy.
Kontakt:
Ipartestületek Országos Szövetsége (IPOSZ)
Maďarská národná asociácia živnostníkov
Adresa: Kálmán Imre u. 20., H-1054 Budapešť
Tel.: +36 1 354 31 50
+36 1 354 31 51
+36 1 354 31 52
Fax: +36 1 269 29 57
Web: www.iposz.hu
3.2.2 Maďarská obchodná a priemyselná komora (HCCI)
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HCCI:
§
§
§
§
§
Rozhodujúca úloha v hospodárskej politike, silnejšia podpora obchodu v mene objektívnosti a
profesionality, politicky neutrálne vedenie komory;
Konštruktívny dialóg s vládou, ktorým sa zriaďuje nová komplexná dohoda o spolupráci
vláda-komora a spoločná práca s každým ministerstvom, na základe dohody o spolupráci;
Podpora konkurencieschopnosti a úspešnej integrácie do Európskej únie v oblasti
podnikania. Podpora lobovania na úrovni Únie;
Intenzívnejšia účasť v procese tvorby právnych predpisov a vyhlášok, ktorá sa začína účasťou
na workshopoch a vyúsťuje vytváraním silných vplyvov vo fáze, keď sa o danej problematike
diskutuje v parlamente;
Vytváranie a ovplyvňovanie hospodárskej politiky pomocou obchodných dokumentov,
ekonomických prieskumov a výskumných činností;
38
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
§
§
§
§
§
§
www.sme-husk.eu
HCCI hrá významnú úlohu pri zriaďovaní a prevádzke systému vzdelávania zodpovedajúcemu
požiadavkám pracovného trhu, ďalšom posilnení špeciálnych vzdelávacích výcvikových misií,
vzdelávaní dospelých a v terciárnom vzdelávaní;
Posilňuje pozíciu komory pri riešení úloh regionálneho rozvoja, zohráva aktívnu úlohu vo
vývoji a začatí realizácie Národného rozvojového plánu, ktorý je pokrytý z rozpočtu EÚ na
obdobie rokov 2007-2013;
Zameriava sa na úlohy súvisiace s rozvojom a organizovaním ekonomiky
Jednýmz princípov je aj aktívnejšie zapojenie štátnych finančných inštitúciách na podporu
investícii do rozvoja obchodu a tiež zapojenie širokého spektra podnikateľov do programu;
Aktívna účasť pri tvorbe a implementácii hospodárskych rozvojových programov slúžiacich k
pretrvaniu, posilneniu a úspešnej európskej integrácii malých a stredných podnikov;
Ako priorita zahraničnej ekonomiky – intenzívne rozvíjanie vzťahov s podnikateľskou sférou
susedných krajín a aktívne prispievanie k posilneniu hospodárskej oblasti Karpatskej kotliny;
Kontakt:
Web: www.mkik.hu
3.2.3 Slovenská obchodná a priemyselná komora
Medzi aktivity SOPK patrí organizovanie seminárov, obchodných misií, obchodných fór, veľtrhov
a výstav.
Slovenská obchodná a priemyselná komora poskytuje služby v oblasti vydávania a certifikácie
medzinárodných obchodných dokladov, služby v oblasti ATA systému, poradensko-konzultačné
služby, služby v oblasti vzdelávania, služby organizovania obchodných misií, služby informatiky,
inzerciu v mesačníku OPH, edičnú činnosť a zľavy členom SOPK.
SOPK vykonáva svoju činnosť prostredníctvom sekcií a výborov. Medzi sekcie pôsobiace pri SOPK
patria: Sekcia bánk a poisťovní, Sekcia obchodu, Sekcia energetiky, Sekcia cestovného ruchu, Sekcia
veľtrhov a výstav, Sekcia logistiky a zasielateľstva, Sekcia výrobcov chladiarenskej a klimatizačnej
techniky, Sekcia nerudných surovín, Sekcia dodávateľov investičných celkov, Sekcia textilného,
odevného, kožiarskeho a obuvníckeho priemyslu, Sekcia výrobných strojov a náradia, Agropotravinárska sekcia, Sekcia zvárania, Sekcia pre životné prostredie, Sekcia odborného, ďalšieho
a celoživotného vzdelávania, Sekcia – lesy, drevo, nábytok; Sekcia výskumu a vývoja, Sekcia hutníctva
a služieb s hutníckou produkciou.
SOPK vykonáva svoju činnosť prostredníctvom nasledujúcich výborov:
§
Výbor pre legislatívu (Postavenie výboru: Koordinačný a iniciatívny orgán Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory pre jednotlivé oblasti právnej podpory a ochrany
podnikania)
§
Výbor pre priemysel (Postavenie výboru: Koncepčný a iniciatívny orgán pre podporu a rozvoj
podnikania v oblasti priemyslu)
§
Zahranično-obchodný výbor (Postavenie výboru: Koncepčný a iniciatívny orgán pre oblasť
rozvoja zahraničného obchodu a zahraničných ekonomických vzťahov)
§
Výbor pre ekonomiku (Postavenie výboru: Koordinačný, výkonný a iniciatívny orgán
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre oblasť ekonomiky a hospodárskej politiky)
§
Výbor pre digitalizáciu (Postavenie výboru: Koncepčný a iniciatívny orgán Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory pre oblasť digitalizácie)
§
Výbor pre inovácie a eurofondy (Postavenie výboru: Koordinačný, výkonný a iniciatívny orgán
Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory pre oblasť inovácií a eurofondov)
39
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
§
www.sme-husk.eu
Výbor pre vzdelávanie (Postavenie výboru: Koncepčný a iniciatívny orgán Slovenskej
obchodnej a priemyselnej komory pre oblasť vzdelávania).
Kontakt:
Doc. Ing. Peter MIHÓK, CSc. (predseda SOPK)
Adresa: Gorkého 9, SK - 81603 Bratislava
Tel.: +421 2 54131228
Fax: +421 2 54131159
E-mail: [email protected]
Web: www.sopk.sk
SOPK vykonáva svoju činnosť aj prostredníctvom svojich regionálnych zastúpení a zmiešaných komôr
a zmiešaných hospodárskych výborov. V súvislosti cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky
a Slovenska má význam najmä zmiešaná Slovensko-Maďarská obchodná komora. Informácie o nej
a o regionálnych zastúpeniach SOPK sú uvedené nižšie.
3.2.4 Slovensko - maďarská obchodná komora pri RK SOPK Lučenec (SMOK) [1]
Vznik: 26. marca 1998
Jej hlavným cieľom je okrem napomáhania rozvoja hospodárskych vzťahov medzi Slovenskou
republikou a Maďarskou republikou aj zastrešovať všetky obchodné aktivity smerujúce zo Slovenska
do Maďarska. Hlavnou náplňou práce je: spolupráca so štátnou správou, miestnymi samosprávami,
inštitúciami a profesnými združeniami, partnerskými komorami, zahraničnými zastupiteľskými
úradmi a špecializovanými inštitúciami v oboch krajinách; zhromažďovanie informácií
a dokumentácie, vytvorenie databázy firiem a ponúk pre spoluprácu a zhromažďovanie legislatívnych
noriem z oboch krajín, organizovanie misií a stretnutí a účasti podnikateľov na výstavách, vzájomné
zverejňovanie obchodných ponúk.
Kontakt:
Adresa: Vajanského 2, SK - 984 01 Lučenec
Tel.: 0863-43 339 36
Fax: 0863/433 39 37
E-mail: [email protected]
Web: www.sopk.sk
3.2.5 Regionálne obchodné komory na Slovensku
Stránky regionálnych obchodných komôr obsahujú navyše okrem štandardných informácií SOPK
aj informácie o aktuálnych obchodných ponukách, dopytoch a kooperáciách v danom regióne.
Taktiež obsahujú upozornenia a články o aktuálnych, pripravovaných a uskutočnených podujatiach
v jednotlivých regiónoch.
3.2.5.1
Bratislavská obchodná komora
Bratislavská obchodná a priemyselná komora a aj ostatné regionálne obchodné komory poskytujú
štandardné služby SOPK v oblasti vydávania a certifikácie medzinárodných obchodných dokladov,
služby v oblasti ATA systému, poradensko-konzultačné služby, služby v oblasti vzdelávania, služby
organizovania obchodných misií, služby informatiky, inzerciu v mesačníku OPH, edičnú činnosť a zľavy
členom SOPK.
40
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
Kontakt:
Ing. Juraj MAJTÁN (riaditeľ BRK SOPK)
Adresa: Jašíkova 6, SK - 82673 Bratislava
Tel.: +421 2 48291259
Fax: +421 2 48291260
E-mail: [email protected]
Web: ba.sopk.sk/
3.2.5.2
Banskobystrická obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Ľubomíra SLOBODOVÁ (riaditeľka regionálnej komory)
Adresa: Nám. Š. Moysesa 4, SK - 974 01 Banská Bystrica
Tel.: +421 48 4125 633
E-mail: [email protected]
Web: bb.sopk.sk/
3.2.5.3
Košická obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Ľudovít KOROTNOKY (riaditeľ)
Adresa: Floriánska 19, SK - 040 01 Košice
Tel.: +421 55 3101151
E-mail: [email protected]
Web: ke.sopk.sk/
3.2.5.4
Nitrianska obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Nitrianska regionálna komora SOPK
Ing. Miroslav MASARIK (riaditeľ)
Adresa: Akademická 4, SK - 949 01 Nitra
Tel.: +421-37-6535466
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Web: nr.sopk.sk/
3.2.5.5
Prešovská obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Helena VIRČÍKOVÁ (riaditeľka)
Adresa: Vajanského 10, P.O.Box 246, SK - 080 01 Prešov1
Tel.: +421 51 7599952
E-mail: [email protected]
Web: po.sopk.sk/
41
www.sme-husk.eu
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
3.2.5.6
www.sme-husk.eu
Trenčianska obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Štefan BUCHA (riaditeľ)
Adresa: Jilemnického 2, SK - 911 01 Trenčín
Tel.: +421 32 6523834
E-mail: [email protected]
Web: tn.sopk.sk/
3.2.5.7
Trnavská obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Eva TOMÁNKOVÁ (poverená vedením TT RK SOPK)
Adresa: Trhová 2, SK - 917 01 Trnava
Tel.: 033/55 12 588
E-mail: [email protected]
Web: tt.sopk.sk/
3.2.5.8
Žilinská obchodná a priemyselná komora
Kontakt:
Ing. Ján MIŠURA (riaditeľ)
Adresa: Hálkova 31, SK - 010 01 Žilina
Tel.: +421 41 7235 655
E-mail: [email protected]
Web: za.sopk.sk/
3.3 Národné podporné agentúry
3.3.1 Národná rozvojová agentúra (Maďarsko)
Vláda zriadila agentúru zlúčením Národného Rozvojového Úradu a orgánov zodpovedných za
riadenie implementácie Národného rozvojového plánu pre zabezpečenie čoraz efektívnejšieho a
transparentného inštitúcionálneho systému na podporu efektívneho využívania európskych fondov
únie.
AGENTÚRA V RÁMCI SVOJHO ROZSAHU POVINNOSTÍ A KOMPETENCIÍ:
§
§
§
§
§
§
spolupracuje pri príprave návrhov predložených vládnym splnomocnencom;
pripravuje návrhy vládneho kabinetu týkajúce sa fungovania parlamentu a návrhy odpovedí
na interpelácie;
na základe povolenia - iniciácia návrhov právnych predpisov ministrom, príprava návrhov
zákonov a vládnych, ministerských vyhlášok a ďalších opatrení;
spolupracuje pri príprave vyjadrenia vládneho komisára v súvislosti s vládnymi návrhmi a
ministerskými vyhláškami v súlade s vládnou agendou;
spolupracuje s vedeckými, výskumnými a vzdelávacími inštitúciami, zabezpečuje podporu a
rozvoj vedeckej a vzdelávacej činnosti a odbornej prípravy;
podieľa sa na činnosti medzinárodných organizácií, udržiava medzinárodné vzťahy a
organizuje spoločné programy so zahraničnými vládnymi organizáciami zaoberajúcimi sa
podobnými úlohami;
42
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
§
www.sme-husk.eu
vykonáva úlohy spojené s propagáciou a publicitou
Kontakt:
Web: www.nfu.hu/?lang=en
3.3.2 ITD Maďarsko Zrt.
MISIA:
Poslaním ITD Maďarsko je pomáhať maďarským malým a stredným podnikom (posilniť ich postavenie
na svetovom trhu podporovaním podnikateľského ducha), podpora regionálneho rozvoja a
rozširovania medzinárodných vzťahov.
IDT tiež aktívne uľahčuje investičný proces a podporuje import a export kapitálu. Tým podporuje
nové podniky, rozširovanie a diverzifikáciu, ako aj činnosť v existujúcich sektoroch.
Cieľom ITD je hrať aktívnu úlohu pri vytváraní pridanej hodnoty a budovaní znalostnej spoločnosti v
Maďarsku. Na dosiahnutie tohto cieľa je nutné sústrediť sa na inovácie, hospodársky rast a
zamestnanosť.
HODNOTY:
§
§
§
§
§
vysoko kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci;
praktické služby orientované na zákazníka;
silne rozvinutá sieť kontaktov v rámci vládnych orgánov a medzinárodných organizácií a
podnikov;
ďalšia podpora pozitívneho imidžu Maďarska;
efektívna podpora pre vysoko kvalitné maďarské výrobky schopné konkurovať na
medzinárodnom trhu.
Kontakt:
Web: www.itdh.com/engine.aspx?page=Itdh_Befektetes
3.3.3
VÁTI – Verejná nezisková spoločnosť pre regionálny rozvoj a územné plánovanie)
(Maďarsko)
Činnosť VÁTI, neziskovej spoločnosti, zahŕňa plnú šírku výskumu, plánovania a konzultačnej činnosti
týkajúcej sa regionálneho rozvoja, ochrany a reštrukturalizácie zastavaného prostredia. Spoločnosť je
zodpovedná za implementáciu regionálnych programov rozvoja Phare a zúčastňuje sa ako
spolupracujúca organizácia na realizáciu Regionálneho operačného rozvojového programu a
programov iniciatívy Spoločenstva Interreg. VÁTI prevádzkuje špecializovaný portál s názvom Térport
(terport.hu), rovnako ako regionálny informačný systém (TeIR). Spoločnosť spravuje na národnej
úrovni regionálny a komunitný rozvoj a tiež architektonicko – technické dokumentačné centrum.
Ďalšou silnou stránkou spoločnosti - najmä pokiaľ ide o realizáciu programov EÚ - je unikátna
národná sieť sa skladá z 12 regionálnych zastúpení.
Kontakt:
Web: www.vati.hu/main.php?folderID=2124&langchanged=eng
43
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
3.3.4 Národný úrad pre výskum a technológie (Norte)
Stratégia NORTE: Veda, technika a inovačná stratégia.
Vláda prijala dňa 28. marca 2007 strednodobú stratégiu Norte na obdobie medzi rokmi 2007-2013,
ktorá bola zapracovaná do uznesenia vlády 1023/2007. (IV. 5.)
STRATEGICKÉ CIELE
Všeobecným cieľom tejto stratégie je, aby sa maďarská ekonomika stala ekonomikou poháňanou
znalosťami a strednodobými inováciami a aby sa zabezpečilo, že maďarské spoločnosti ponúknu
konkurencieschopné výrobky a služby na medzinárodnom trhu.
STREDNODOBÉ CIELE:
§ rozvoj výskumných a vývojových činností podnikov.
§ vytvorenie medzinárodne uznávaných výskumných, vývojových a inovačných centier a
výskumných univerzít.
§ zvýšenie výskumnej, vývojovej a inovačnej (R&D&I) kapacity regiónov.
§ vytvorenie trhu vedomostí zameraného na konkurencieschopnosť a včasné rozpoznanie
príležitosti prostredníctvom globalizácie a industrializácie generujúcej a rozširujúcej nové
poznatky.
§ realizácia obrovských vedeckých investícií v súlade s politickými prioritami, primárne v
regionálnych centrách a rozvojových klastroch, a tiež zníženie regionálnych rozdielov
(zlepšenie regionálnej koherézie).
§ Dynamické zvýšenie ročných výdavkov na výskum a vývoj, a to najmä ako dôsledok zvýšenia
podnikových výdavkov.
ZÁSADY STRATÉGIE
§ Sústredenie materiálnych a intelektuálnych zdrojov a optimalizácia ich uplatnenia.
§ Lepšie sociálne a hospodárske využitie výsledkov výskumu a vývoja.
§ Posilnenie regionálnych inovácií.
STRATEGICKÉ PRIORITY
§ Podpora kultúry využitie a zhodnotenie výsledkov vedeckého výskumu.
§ Vytvorenie kvalitného, výkonného, užitočného a efektívneho národného systému inovácií.
§ Rozvoj kreatívnej, inovatívnej a cennej pracovnej sily, v súlade s požiadavkami znalostnej
ekonomiky a spoločnosti.
§ Vytváranie ekonomického a právneho rámca, ktorý stimuluje tvorbu a využívanie znalostí.
§ Podpora maďarských podnikov, výrobkov a služieb, ktoré sú konkurencieschopné na
svetovom trhu.
Kontakt:
Adresa: Neumann János u. 1 / c., H 1117-Budapešť
Poštová adresa: Pf. 506., H-1519 Budapešť
Tel.: +36 1 484 2500
Fax: +36 1 318 7998
E-mail: [email protected] Web: www.nkth.gov.hu /english
3.3.5 Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO)
SARIO je predovšetkým agentúrou na podporu slovenského exportu, investícií na Slovensku
a povedomia o Slovenskej republike ako o spoľahlivom obchodnom partnerovi vo svete. SARIO má tri
44
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
základné sekcie v ktorých vykonáva svoju hlavnú činnosť - Ide o Sekciu priamych zahraničných
investícií, Sekciu zahraničného obchodu a Sekciu štrukturálnych fondov EÚ.
Činnosti sekcií:
§ Sekcia priamych zahraničných investícií - Sekcia priamych zahraničných investícií SARIO
poskytuje komplexné poradenské služby a aktuálne informácie o podnikateľskom prostredí
pre zahraničných investorov
§ Sekcia zahraničného obchodu - Sekcia zahraničného obchodu realizuje aktivity na podporu
exportu a rozvoja zahraničného obchodu. Medzi jej hlavné priority patrí účasť
na všeobecných a špecializovaných výstavách a veľtrhoch, realizácia obchodných misií
v zahraničí, prijímanie zahraničných misií, vzdelávacie programy pre zahraničných
exportérov, poskytovanie poradenských služieb v tuzemsku a v zahraničí, spracovávanie
marketingových štúdií.
§ Sekcia štrukturálnych fondov EÚ - Administrácia projektov z programov spolufinancovaných
vládou Slovenskej republiky a Európskou komisiou v oblasti investícií zameraných na rozvoj
odvetí a regiónov v Slovenskej republike formou budovania priemyselných parkov a rozvoja
hospodárskej a obchodnej výmeny medzi Slovenskou republikou a štátmi Európskej únie
formou aktívnych účasti podnikateľskej obce na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách
Kľúčové aktivity:
§ Vytváranie vhodného investičného a „business – friendly“ prostredia na Slovensku.
§ Riešenie investičných projektov zahraničných investorov a sprievodný servis.
§ Konzultácie a riešenia v oblasti individuálnej štátnej pomoci investorom a poskytovanie
konzultácií k vypracovaniu žiadosti o štátnu pomoc.
§ Mapovanie a vytváranie databáz voľných nehnuteľností a priemyselných parkov.
§ Asistencia a servis pri vytváraní spoločných podnikov slovenských firiem so zahraničnými
(joint ventures).
§ Servis malým a stredným podnikom pri hľadaní exportných a obchodných príležitostí
v zahraničí.
§ Servis samosprávam, malým a stredným podnikateľom žiadajúcim o prostriedky
zo štrukturálnych fondov EÚ v kompetencii agentúry SARIO a asistencia pri realizácií ich
projektov.
Kontakt:
Mgr. Juraj KIESEL
Adresa: Martinčekova 17 , SK - 821 01 Bratislava
Tel.: +421 2 58 260 110
E-mail: [email protected]@sario.sk
Web: www.sario.sk
3.3.6 Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP)
V rámci podpory MSP na Slovensku pôsobí aj Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného
podnikania (NADSME, NARMSP). Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou Európskej únie a vlády SR.
Podporuje rozvoj a rast malého a stredného podnikania (ďalej len MSP) v Slovenskej republike
s cieľom posilniť konkurencieschopnosť sektora v rámci spoločného trhu EU. NADSME je záujmové
združenie právnických osôb, ktorého členmi sú nasledujúce organizácie:
§
§
§
Ministerstvo hospodárstva SR
Združenie podnikateľov Slovenska
Slovenský živnostenský zväz
45
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
NADSME vykonáva nasledujúce aktivity:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
identifikuje a analyzuje bariéry rozvoja podnikania, formuluje návrhy na ich odstránenie,
vrátane návrhov právnych predpisov,
pripravuje návrhy pre formulovanie štátnej politiky a stratégie, dôležité pre oblasť MSP,
plní úlohy spojené s odbornou realizáciou projektov a programov zameraných na pomoc MSP
v Slovenskej republike,
v spolupráci s finančnými inštitúciami sa zúčastňuje na zakladaní úverových a záručných
systémov pre zakladanie, stimuláciu a rozvoj MSP,
podporuje rozvoj MSP prostredníctvom programov podpory MSP a finančných výpomocí
(návratných a nenávratných), ktoré prideľuje podnikateľom v rámci týchto programov,
zabezpečuje realizáciu podporných programov pre MSP v jednotlivých regiónoch SR, pričom
spolupracuje s regionálnymi organizáciami zameranými na podporu MSP,
zabezpečuje budovanie infraštruktúry pre rozvoj podnikania (inkubátory) so zameraním
na podporu začínajúcich podnikateľov a inovatívne technológie
zabezpečuje napojenie na existujúce európske informačné siete a databanky v podnikateľskej
oblasti
iniciuje a povzbudzuje rozvoj a aktivity obyvateľstva v oblasti MSP prostredníctvom
propagačných programov pre verejnosť, vydávaním informačnej literatúry, organizovaním
konferencií, seminárov a výstav
Medzi ďalšie organizácie reprezentujúce podnikateľský sektor na Slovensku patria Živnostenská
komora (www.szk.sk/), Slovenský živnostenský zväz (www.szz.sk/), Združenie podnikateľov Slovenska
(www.zps.sk/), Slovenský zväz výrobných družstiev (www.cpscoop.sk/cps_sk/index.php), Slovenská
asociácia malých podnikov (www.samp-msp.sk/) a iné.
46
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
3.4 Enterprise Europe Network (EEN) [4]
Od februára 2008 poskytuje nová iniciatíva Európskej komisie Enterprise Europe Network
podnikateľom komplexné a ľahko dostupné poradenstvo a podporu v oblasti podnikania, inovácií
a výskumu. Nová sieť buduje na skúsenostiach existujúcich iniciatív podporných služieb od roku 1995
a integruje siete Euro info centier (EIC), Centier na prenos inovácií (IRC) a služieb podpory MSP
na účasť v 7RP.
Hlavnými cieľmi siete sú:
§
§
§
§
§
§
Posilniť synergie medzi partnermi v sieti prostredníctvom poskytovania integrovaných
služieb,
Udržiavať a neustále zlepšovať prístup, blízkosť, kvalitu a profesionalitu integrovaných služieb
poskytovaných sieťou,
Zvyšovať povedomie, najmä medzi MSP, pokiaľ ide o politiky Spoločenstva a služby
poskytované sieťou, vrátane zvyšovania environmentálneho povedomia a ekologickej
účinnosti MSP, ako aj povedomia o kohéznej politike a štrukturálnych fondoch,
Konzultovať s podnikmi a získať ich stanoviská na smerovanie politík Spoločenstva,
Zabezpečiť komplementaritu medzi sieťou a ostatnými príslušnými poskytovateľmi služieb,
Znížiť administratívnu záťaž pre všetky strany.
Enterprise Europe Network združuje vyše 500 organizácií so 4000 skúsenými profesionálmi, ktorí
poskytujú svoje služby v takmer 40 krajinách. EEN poskytuje informácie a podporu pre oblasť:
§
Podnikanie: fungovanie a príležitosti vnútorného trhu výrobkov a služieb v EÚ, iniciatívy,
politiky a programy EÚ pre firmy, legislatíva EÚ a jej dopad na firmy, vyjadrenie názoru
a zapojenie sa do príprav nových politík EÚ, rozvoj cezhraničných a medzinárodných
podnikateľských aktivít, hľadanie relevantných partnerov z verejného alebo súkromného
sektora
§
Inovácie: informácie o politikách, legislatíve a programoch EÚ v oblasti inovácií, rozširovanie
a komerčné využívanie výsledkov výskumu a vývoja, hľadanie partnerov na transfer
technológií a know-how, technologická diagnostika firmy, nákup a predaj inovatívnych
technológií, ochrana práv duševného vlastníctva, riadenie inovácií
§
Výskum: Informácie o možnostiach účasti v 7. rámcovom programe pre výskum, vývoj
technológií a demonštračné aktivity, príprava návrhov projektov, hľadanie partnerov pre
projekty, špeciálne poradenstvo pre implementáciu a manažment projektov, financovanie
projektov a komercionalizácia výsledkov projektov, ochrana práv duševného vlastníctva
V rámci inovácií poskytuje informácie o politikách, legislatíve a programoch EÚ v oblasti inovácií,
rozširovaní a komerčnom využívaní výsledkov výskumu a vývoja, hľadaní partnerov na transfer
technológií a know-how, technologickú diagnostiku firmy, nákup a predaj inovatívnych technológií,
ochranu práv duševného vlastníctva, či riadenie inovácií.
Web: www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu
Kontakt:
Enterprise Europe Network Maďarsko
ITD - Hungary
Adresa: Andrássy Út 12, H - 1061 Budapešť
47
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Tel.: +36 1 472 81 30
Fax: +36 1 472 81 31
E-mail: [email protected]
Web: www.enterpriseeurope.hu
Enterprise Europe Network Slovakia
BIC Bratislava
Adresa: Zochova 5, SK - 811 03 Bratislava
Tel.: +421 2 5441 7515
Fax: +421 2 5441 7522
E-mail: [email protected]
Web: www.een.sk
3.5 Veľvyslanectvá a konzuláty
3.5.1 Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Budapešti
Stránky veľvyslanectva ponúkajú informácie o miestnych špecifikách, cestovaní a cestovných
dokladoch, konzulárnych službách, kontakt na Obchodno-ekonomické oddelenie SR v Maďarsku
(Obchodno-ekonomické oddelenie sprostredkúva kontakty medzi potenciálnymi obchodnými
partnermi, pripravuje semináre promujúce Slovensko ako potenciálneho obchodného partnera)
a kontakt na Úrad pridelenca obrany a správy.
Kontakt:
Peter WEISS
Adresa: Stefánia út. 22-24, H - 1143 Budapešť XIV
Tel.: 00361/460 9010, 00361/460 9011 , 00361/27335 00
Fax: 00361/4609020
Mobil: 003630 26 95997
E-mail: [email protected]
Web: www.Budapešť.mfa.sk/App/WCM/ZU/BudapešťZU/main.nsf?Open
3.5.2 Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Slovenskej republike
Kontakt:
Antal HEIZER
Adresa: Sedlárska 3, SK - 814 25 Bratislava
Tel.: 421 (0) 2 5920 5200
Fax: 421 (0) 2 5443 5484
E-mail: [email protected]
Web: www.mfa.gov.hu/
3.5.3 Generálny konzulát Maďarskej republiky v Košiciach
Zriaďovateľ: Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v Slovenskej republike
Konzulát bol vytvorený s cieľom rozvoja podnikateľských a kultúrnych aktivít medzi Maďarskou
republikou a Slovenskom.
48
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
Kontakt:
Adresa: Hlavná 67, SK - 040 01 Košice - Staré Mesto
Tel.: 055 / 728 20 21
Fax: 055 / 728 20 23
Web: www.kulugyminiszterium.hu
49
www.sme-husk.eu
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
4 Bilaterálne dohody a zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom
[8]
Medzi Slovenskou republikou a Maďarskom bolo uzavretých veľké množstvo dohôd. Medzi niektoré
z najnovších dohôd patria napríklad:
Tabuľka č. 2: Bilaterálne dohody a zmluvy medzi Slovenskom a Maďarskom
Dátum podpisu
30.01.2009
Úplný názov zmluvy
23.12.2008
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o dočasnom
užívaní časti štátneho územia Slovenskej republiky pre výstavbu a prevádzku rybovodu
na hraničnom vodnom toku Ipeľ a na území obcí Ipolytolgyes a Malé Kosihy
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o prevádzkovaní,
údržbe a rekonštrukcii cestných hraničných mostov a úsekov hraničných ciest na spoločnej
štátnej hranici
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou o spolupráci pri predchádzaní
cezhraničnej trestnej činnosti a v boji proti organizovanej trestnej činnosti
Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
a Ministerstvom hospodárstva a dopravy Maďarskej republiky o rekonštrukcii mosta cez
Dunaj na spoločnej štátnej hranici oboch štátov medzi mestami Komárno a Komárom
Dohoda medzi Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Maďarskej republiky o vzájomnej spolupráci v odbore
vinárstva a vinohradníctva v Tokajskej vinohradníckej oblasti
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o spolupráci
v oblasti kultúry, školstva, vedy, športu a mládeže
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vedeckotechnickej spolupráci
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o cezhraničnej
spolupráci medzi územnými celkami alebo orgánmi
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnom
uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní vydaných v Slovenskej republike a Maďarskej
republike
18.06.2007
02.10.2006
15.07.2005
02.06.2004
16.01.2003
10.09.2002
23.04.2001
21.03.2000
Memorandum o partnerskej spolupráci medzi Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej
republiky a Ministerstvom spravodlivosti a verejného poriadku Maďarskej republiky
Zdroj: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 2009
50
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
5 Štrukturálne fondy a operačné programy
5.1 Štrukturálne fondy a operačné programy v Maďarsku
5.1.1 Národný strategický referenčný rámec (NSRR)
5.1.1.1
Rozvojový plán Nové Maďarsko (NHDP)
Maďarsko dostane finančné prostriedky v hodnote 22,4 miliardy euro v období od roku 2007 do roku
2013 s cieľom zmierniť rozdiely v rozvoji krajiny a priblížiť sa úrovni rozvoja vyspelých krajín.
Najvýznamnejší cieľ Rozvojového plánu Nové Maďarsko sa týka zvýšenia úrovne zamestnanosti a
vytvorenia podmienok pre zabezpečenie trvalého rastu. Preto pre koordinovaný štátny a Európsky
(EÚ) vývoj bude vytvorených 6 prioritných oblastí, ktorými sú: ekonomika, doprava, iniciatívy
zamerané na sociálnu obnovu, ochranu životného prostredia a energetiky, regionálny rozvoj a úlohy
zamerané na štátne reformy.
Vláda schválila všetkých 15 operačných programov Rozvojového plánu Nové Maďarsko (NHDP).
5.1.1.2
Schválené operačné programy Národného rozvojového plánu
Vláda schválila všetkých 15 operačných programov Rozvojového plánu Nové Maďarsko (NHDP), v
rámci ktorých Maďarsko môže investovať 7.000 miliárd maďarských forintov na rozvoj Maďarska
počas nasledujúcich siedmych rokov s pomocou finančných prostriedkov EÚ. Tieto programy definujú
v ktorých oblastiach a v akom pomere bude Maďarsko schopné využívať dostupné finančné
prostriedky na sektorovej a regionálnej úrovni.
Operačné programy (OP) schválené vládou v rámci osnovy Rozvojového plánu Nové Maďarsko:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
OP Hospodársky rozvoj
OP Doprava
OP Sociálna obnova
OP Sociálna infraštruktúra
OP Životné prostredie a energetika
OP Štátna reformu
OP Elektronická správa
OP Nyugat-Dunántúl
OP Dél-Alföld
OP Észak-Alföld
OP Stredné Maďarsko
OP Severné Maďarsko
OP Közép-Dunántúl
OP South Dél-Dunántúl
Implementačný OP
EDOP
TOP
SROP
SIOP
EEOP
SROP
EAOP
WPOP
SGPOP
NGPOP
CHOP
NHOP
CTOP
STOP
IOP
5.2 Štrukturálne fondy a operačné programy na Slovensku [2]
Štrukturálne fondy sú nástroje štrukturálnej politiky, ktoré Európska únia využíva na dosiahnutie
svojich prioritných cieľov. Ide o rozvoj zaostávajúcich regiónov postihnutých reštrukturalizáciou
priemyslu, o podporu hospodárskej a spoločenskej premeny oblastí s vážnymi štrukturálnymi
ťažkosťami, o rozvoj ľudských zdrojov a dopravnej infraštruktúry, ako aj o zlepšovanie životného
prostredia.
51
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
Zámerom štrukturálnej a regionálnej politiky Európskeho spoločenstva je vyrovnať rozdiely
medzi bohatými a chudobnými regiónmi v rámci zjednotenej Európy. Pomoc sa realizuje pomocou
štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
5.2.1 Národný strategický referenčný rámec (NSRR)
Národný strategický referenčný rámec (NSRR) je základným strategickým dokumentom Slovenskej
republiky na programovanie využívania fondov Európskej únie v rokoch 2007 – 2013.
Stanovuje národné priority, ktoré budú spolufinancované zo štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v budúcom programovom období v nadväznosti na Strategické usmernenia Spoločenstva,
ktoré definujú rámec pre intervencie fondov na európskej úrovni.
Obsahom Národného strategického referenčného rámca je analýza súčasnej situácie Slovenskej
republiky, vízia a stratégia hospodárskeho a sociálneho rozvoja Slovenska vrátane priorít NSRR,
členenie stratégie na operačné programy a financovanie NSRR.
Regionálna politika je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. Umožňuje použitie viac ako
35 percent rozpočtu EÚ(ktorý prichádza najmä z bohatších členských štátov) v znevýhodnených
regiónoch. Tento prístup nepomáha len štátom, ktoré sú prijímateľmi pomoci, ale tiež tým, ktoré sú
hlavnými prispievateľmi do rozpočtu spoločenstva (napr. tým, že ich podniky profitujú z veľkých
investičných projektov v slabších regiónoch).
Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ a programujú sa
na sedemročné obdobia (súčasnou programovacou periódou je obdobie 2007 až 2013).
5.2.2 Štrukturálne fondy a Slovensko
Novú kohéznu politiku EÚ schválil 4. júla 2006 Európsky parlament. Je výraznejšie zameraná
na ochranu životného prostredia, konkurencie schopnosť a vytváranie pracovných miest. Poslanci
Európskeho parlamentu schválili balík nariadení pre novú kohéznu politiku na roky 2007 – 2013 a tým
aj budúcu alokáciu 32,7 % spoločného rozpočtu EÚ (308 mld. €).
5.2.3 Operačné programy
Pomoc zo štrukturálnych fondov sa poskytuje na základe oficiálnych dokumentov – operačných
programov a ich doplnkov. Ide o:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Regionálny operačný program
Životné prostredie
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výskum a vývoj
Zdravotníctvo
Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Bratislavský kraj
Vzdelávanie
Informatizácia
Doprava
Technická pomoc
52
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
5.2.4 Ako žiadať o podporu
O pomoc z EÚ sa žiada na základe výziev. Príslušné ministerstvo alebo implementačná agentúra
oznámi, kto, kedy, kde, na aké aktivity a ako môže žiadosť predložiť. Výzva spravidla obsahuje
aj pokyny na vyplnenie žiadosti, zoznam požadovaných príloh a záväznú osnovu samotného projektu.
Výzva ďalej uvádza výšku podpory a ďalšie požiadavky na žiadateľov.
Záujemcovia o pomoc z EÚ nepotrebujú hľadať konkrétny štrukturálny fond, z ktorého chcú čerpať.
Prostriedky zo štrukturálnych fondov poskytujú implementačné agentúry zriadené slovenskými
ministerstvami. Následne si žiadateľ musí overiť, či zodpovedné ministerstvo alebo príslušná
implementačná agentúra zverejnila výzvu na podanie žiadosti.
53
Katalóg podporných služieb a programov pre bilaterálnu spoluprácu Maďarska a Slovenska
www.sme-husk.eu
6 Informačné zdroje
[1]www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_BDFA0F8449A80739
C125763500337369_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_MEDZINARODNEORGANIZACIE-ALLDWMCEA7XWF7C=4&MENU=medzinarodne_organizacie_a_zoskupenia&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/I
ntOrg.nsf/%28vw_ByID%29/ID_89619EC8420CBD2FC12570DD003B9A9E
[2] www.euroinfo.gov.sk/index/go.php?id=1195
[3] www.nadsme.sk/?article=172
[4] www.een.sk/
[5] www.nadsme.sk/?article=172
[6] www.euractiv.sk/?id=cezhranicna-a-uzemna-spolupraca
[7] www.husk-cbc.eu
[8]www.foreign.gov.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/zahranicna__politika&T
G=BlankMaster&URL=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/medzinarodne_zmluvyzoznam_zmluv_podla_statov&CSTATE=MADARSKO&OpenDocument=Y&LANG=SK&PAGE_VSETKYZM
LUVY-DWMCEA-7XEM76=1
54
Download

Katalóg podporných služieb a programov pre - SME