Správa o činnosti
2009 - 2010
Activity report
2009 - 2010
Úvod
Z hlavy na nohy
Slovensko potrebuje využívať obnoviteľné zdroje energie a potrebuje zaobchádzať s energiou rozumne. Na
túto skutočnosť upozorňujeme už od roku 1992 našimi
aktivitami ktoré sú zamerané nielen na kvalifikovanú
konzultačnú činnosť, ale aj na osvetu a vzdelávanie.
Aj naďalej sa snažíme zvyšovať spoločenské povedomie o nutnosti rozumného nakladania s našimi obmedzenými energetickými zdrojmi. Toto snaženie zostane
mottom našich aktivít aj do budúcna.
Práve zvyšovanie spoločenského povedomia je nevyhnutnou podmienkou pre zmenu postoja verejnosti
k budúcnosti našej energetiky. V súčasnosti sú
predpoklady pre takúto zmenu relatívne priaznivé
– máme skutočne veľkú šancu postaviť v energetike
veci z hlavy na nohy!
Vďaka snahe Európskej Únie už máme vytvorený
základný legislatívny rámec ako pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie tak aj pre zvyšovanie energetickej efektívnosti. Legislatíva však nie je jediným
predpokladom takejto zmeny. Podstatne dôležitejšia
je zmena filozofie plánovania a riadenia energetického hospodárenia. V súčasnosti sme totiž svedkami
prijímania mnohých opatrení, ktoré len naprávajú
iné opatrenia prijaté v nedávnej minulosti. Takýto
prístup je v energetike neudržateľný, nakoľko väčšina
investícií a projektov bude ovplyvňovať celý sektor
niekoľko nasledujúcich desiatok rokov. Dlhodobému
charakteru energetiky je potrebné prispôsobiť aj celý
rozhodovací proces. Aby zmeny neboli len prevrátením vecí z hlavy späť na hlavu, musíme si dávať pozor
na jednoduché, no zásadné východiská. Aký to má
zmysel? Má to ekologický alebo ekonomický zmysel?
Ak nie, má to bezpečnostný význam? Za každou
odpoveďou musia stáť pravdivé údaje zohľadnené v
objektívnych súvislostiach na úrovni hospodárenia
s energiou v domácnostiach, obciach, územných
celkoch, republike ako aj Európskej Únii.
Energetické centrum Bratislava sa dlhodobo snaží
pomáhať najmä domácnostiam a obciam. Našu
expertízu sme poskytovali aj verejnému sektoru,
podnikateľom ale aj nadnárodným inštitúciám.
Napriek tomu sa sústreďujeme najmä na komunálnu
energetiku. Práve tu chýbajú prostriedky a kapacity
na kvalitné spravovanie energetických potrieb miest
a obcí na Slovensku. Tam, kde sme sa stretli so záujmom o našu pomoc, sme sa snažili postaviť veci,
často stojace na hlave, späť na nohy. Našim úsilím je
v tomto trende pokračovať aj naďalej, pretože práve
sektor komunálnej energetiky predstavuje obrovský
potenciál rozvoja lokálnej ekonomiky na Slovensku.
Ing. Bronislava Herdová, PhD.
Predsedníčka ZKČZ ECB
Introduction
From head to feet
Slovakia needs to increase renewable energy sources
utilisation and needs to use energy rationally. This fact
is communicated by ECB since 1992 through our
activities focused not only on qualified consultancy
services but also on awareness rising and education.
We continue in this effort to raise awareness about the
rational use of our limited energy resources and this
motto remains also for future.
Particularly raising awareness of wide public is
a prerequisite for changing public attitudes to the
energy future. Nowadays, conditions for such changes
are relatively good - we already have a great chance
to put things in energy sector from head to feets!
Thanks to the efforts of the European Union we have
a basic legislative framework for renewable energy
sources utilisation as well as for increasing of energy
efficiency. However, legislation is not the only
prerequisite for such a change. Much important
are changes in philosophy of energy planning and
energy management. Nowadays, a lot of measures
are implemented only to correct measures taken
in recent past. Such an approach is not sustainable
in the energy sector, since most of the investments
and projects affect the whole energy sector for next
few decades. From long-term perspective of energy
sector development it is necessary to adapt the entire
decisionmaking process. To avoid, that it will be only
the overturning from head back on head, we must pay
attention to simple, but fundamental questions. Does
this make sense? Does it has economic or ecological
sense? If not, is it important for energy security?
Each answer needs to reflect real data considered in
the context of energy management in households,
communities, territorial units, republic and the
European Union.
Energy Centre Bratislava is for a long time trying
to assist mainly households and municipalities.
We provide our expertise even to public sector,
entrepreneurs as well as international institutions.
Even though, we focus mainly on communal energy,
as especially this sector lacks tools and capacities
for quality administration of energy needs of Slovak
municipalities. In case of interest about our services, we
tried to turn things often standing on the head, back
on the feet. In future, we would like to continue in this
trend, because communal energy sector presents huge
potential for development of local economy in Slovakia.
Ing. Bronislava Herdová, PhD.
Chairman of the ECB association
Obsah
Krátke predstavenie ECB............................................... 4
ECB v energetických štruktúrach.............................6.
Krátky pohľad do histórie ECB (1992-2008)......6
Roky 2009 - 2010...........................................................8
Spomienka na kolegu...................................................8
Projekty.............................................................................10
Úspešne ukončené projekty................................... 10
Aktívne projekty........................................................... 12
Expertná a konzultačná činnosť........................... 20
Iné aktivity......................................................................22
Konferencie.................................................................... 22
Workshopy a semináre............................................. 24
Prednášky a prezentácie.......................................... 26
Zákon OZE...................................................................... 28.
Časopis Svetlonos....................................................... 28
Medzinárodné postgraduálne štúdium............. 28
Jednodňové vzdelávacie aktivity......................... 30
Nezávislé hodnotenie projektových zámerov.30
Pripravované aktivity pre najbližšie obdobie.......30
Partneri ECB.....................................................................30
Poďakovanie.................................................................. 34
Upozornenie na nekalú konkurenciu.................. 35
Možnosť poukázať 2% z dane.............................. 35
Príklady úspešne realizovaných projektov............36
Content
Short introduction of ECB............................................. 5
ECB in energy structures.............................................7.
Brief overview of ECB history (1992 – 2008)....7
Years 2009 - 2010.........................................................9
In memory of our colleague.....................................9
Projects..............................................................................11
Successfully finished projects ............................... 11
Active projects.............................................................. 13
Expert and consulting activities........................... 21
Other activities...............................................................23
Conferences................................................................... 23
Workshops and seminars......................................... 25
Lectures and presentations.................................... 25
Act on RES...................................................................... 29.
Magazine Svetlonos................................................... 29
International postgraduate studies.................... 29
Oneday educational activities.............................. 29
An independent evaluation
of project applications.............................................. 29
Planned activities for a next period........................31
Partners of ECB...............................................................31
Thanks............................................................................. 34
Note to unfair competition.................................... 35
Possibility to donate 2% of tax............................ 35.
Examples of successfully
implemented projects..................................................36
Energetické centrum Bratislava
Energetické centrum Bratislava (ECB) je občianske
združenie. ECB iniciuje a podporuje svojou činnosťou racionálne hospodárenie s energiou, rozvoj
a rast využívania energeticky efektívnych postupov a technológií, využívanie alternatívnych a obnoviteľných energetických zdrojov, minimalizáciu
vplyvov využívania energie na životné prostredie
a všetky s tým spojené činnosti. Do roku 1996 pôsobilo ako Energetické centrum Európskych spoločenstiev
v Bratislave, neskôr sa stalo súčasťou Slovenskej
energetickej agentúry ako špecializované oddelenie.
Od 4. 1. 1999 je občianskym združením, ktoré je zaregistrované v Registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR, číslo: VVS/1-900/90-14771.
Predmetom činnosti ECB je podľa jeho stanov najmä:
a) zber, spracovanie a výmena vedeckých, technických
a ekonomických informácií,
b) energetické poradenstvo pre občanov – užívateľov
energie (konečných spotrebiteľov), výchova a ďalšie vzdelávanie odborníkov v danej oblasti, najmä
energetických poradcov, audítorov a pod.,
c) organizácia osvetových podujatí na výchovu občanov k energetickému povedomiu,
d) príprava, vypracovanie, vydávanie a šírenie neperiodických publikácií,
e) spolupráca so štátnymi inštitúciami na príprave
normatívnych, legislatívnych a iných dokumentov,
f) organizácia informačných podujatí formou konferencií, seminárov, výstav a pod.,
4
g) spolupráca s hromadnými oznamovacími prostriedkami zameraná na osvetu a výchovu občanov
prostredníctvom mediálnych informačných aktivít,
h) spolupráca na tuzemských a zahraničných podporných programoch a projektoch spoluúčasťou na
ich koordinácii, riešení a realizácii, vrátane transferu inovatívnych energetických technológií,
i) riešenie a príprava projektov energetickej efektívnosti a využitia obnoviteľných energetických zdrojov pre domáce a zahraničné subjekty,
j) aktivity vyplývajúce zo súčasného a budúceho
členstva v medzinárodných inštitúciách a sieťach,
k) poskytovanie služieb domácim a zahraničným subjektom pri nadväzovaní vzájomných kontaktov,
l) spolupráca so zahraničím vo všetkých oblastiach
činnosti.
Členovia Zhromaždenia kmeňových členov združenia (ZKČZ) ECB v rokoch 2009 a 2010
Ing. Bronislava Herdová, PhD.
(predsedníčka ZKČZ ECB): 10. 4. 2003 - doteraz
Ing. Darina Pšenáková: 8. 2. 2005 – doteraz
Ing. Monika Rothová: 17. 4. 2008 - doteraz
Ing. Marcel Lauko, PhD.
(riaditeľ ECB): 5. 6. 2009 – doteraz
Ing. Marek Lipa: 4. 12. 2009 - doteraz
Ing. Miroslav Kučera: 2. 2. 2010 – doteraz
Ing. Robert Gregor, PhD. †: 8.12.1998 -10. 1. 2009
Ing. Igor Iliaš: 17. 4. 2008 – 10. 3. 2010
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Energy Centre Bratislava
Energy Centre Bratislava (ECB) is a non-government
organization (NGO) -civic associations. Activities
of ECB are initiating and supporting a rational use
of energy, development and promotion of energy
efficient technologies, utilization of alternative and
renewable energy sources, minimize of energy use
impact on environment and other related initiatives. Until 1996 it acted as Energy Centre of European Commission in Bratislava, later on it became
a part of Slovak Energy Agency as specialized
department. Since January 4th, 1999 it is
a NGO registered in Register of civic associations
in Ministry of Internal Affairs of Slovak Republic
with number: VVS/1-900/90-14771.
ECB activities according to its Statutes are mainly:
a) data collection and elaboration of energy information,
b) direct energy advisory and consulting services to
industry, SMEs and private households,
c) organisation of seminars, training courses,
workshops, trade fairs and conferences,
d) promotion and dissemination of new energy
technologies by publications,
e) cooperation with state institutions in preparation
of legislation,
f) organization of information events as conferences,
seminars, exhibitions and so on,
g) preparation of information for the media and
promotion of RES (Renewable Energy Sources)
via media campaigns,
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
h) cooperation on foreign and domestic support
programs and projects by complicity in their
coordination, and implementation of solutions,
including the transfer of innovative energy technologies,
i) design and preparation of EE (Energy Efficiency)
and RES projects for domestic and foreign entities,
j) activities resulting from of existing membership in
international institutions and networks,
k) services for national and international bodies in
the field of networking and technology transfer,
l) cooperation with foreign countries in all fields of
activity.
Members of ECB association in the years
2009 and 2010
Ing. Bronislava Herdová, PhD.
(chairman of ECB): 10. 4. 2003 – ongoing
Ing. Darina Pšenáková: 8. 2. 2005 – ongoing
Ing. Monika Rothová: 17. 4. 2008 - ongoing
Ing. Marcel Lauko, PhD.
(Director of ECB): 5. 6. 2009 – ongoing
Ing. Marek Lipa: 4. 12. 2009 - ongoing
Ing. Miroslav Kučera: 2. 2. 2010 – ongoing
Ing. Robert Gregor, PhD. †: 8.12.1998 -10. 1. 2009
Ing. Igor Iliaš: 17. 4. 2008 – 10. 3. 2010
5
Energetické centrum Bratislava
ECB v energetických štruktúrach
Snaha presadiť naše záujmy nás presvedčila, aby
sme sa s partnermi z odvetvia spájali nielen v jednorázových zoskupeniach, ale najmä dlhodobo v združeniach. ECB je členom:
Slovenského výboru Svetovej energetickej rady,
Siete Európskej komisie ManagEnergy,
Asociácie energetických manažérov,
CITENERGO - záujmového združenia
miest a obcí pre trvaloudržateľnú energetiku,
Regionálnej energetickej agentúry Šaľa-Galanta,
Energetickej agentúry v Nitre
a projektových konzorcií v rámci jednotlivých projektov, na ktorých pracujeme.
Krátky pohľad do histórie ECB (1992-2008)
stalo poslaním ECB. Bez váhania možno konštatovať, že Energetické centrum Bratislava dosiahlo v tejto oblasti výrazný úspech - energetické povedomie
občanov Slovenska podstatne vzrástlo.
Na poli zvyšovania energetickej efektívnosti sa najviac pozornosti venovalo technológiám a technickým
opatreniam na zníženie spotreby energie v obytných
a verejných budovách pri stavbe či rekonštrukcii. Vo
viacerých medzinárodných projektoch sme postupne
analyzovali súčasnú situáciu a navrhovali sme možné konkrétne riešenia zateplenia budov, tepelných
izolácií či výmenu okien, spolu s problémami výroby
a dodávky tepla a teplej vody vrátane individuálneho merania spotreby. Merania ukázali, že kvalifikovanou realizáciou opatrení odporúčaných v projektoch
sa dá dosiahnuť zníženie spotreby energie až o 30
percent. ECB zohralo svoju rolu aj pri zavádzaní energetickej certifikácie spotrebičov či budov.
Občianske združenie Energetické centrum Bratislava
(ECB) je priamym následníkom ECEC, čo je skratka
pre European Communities Energy Centre (v preklade Energetické centrum Európskeho spoločenstva).
Cieľom siete ECEC v štátoch strednej a východnej
Európy bola podpora využívania obnoviteľných
energetických zdrojov (OEZ) a zvyšovania energetickej efektívnosti (EE) s dôrazom na stranu spotreby
a zameraním na konečného užívateľa – bežného občana resp. domácnosť. ECB v rámci tohto cieľa počas
svojej existencie realizovalo v oblasti svojej pôsobnosti stovky konferencií, seminárov, výstav, exkurzií
či školení a spolupracovalo na bezmála desiatkach
medzinárodných energetických projektoch.
V oblasti financovania, ktorého zabezpečenie patrí
vždy k najzložitejším problémom realizácie projektu,
sa ECB ešte v 90. rokoch zaoberalo otázkami financovania treťou stranou - metódou nazývanou Energy
Performance Contracting (EPC). Vo viacerých zrealizovaných projektoch sme sa zaoberali možnosťami
uplatnenia tejto metódy v konkrétnych podmienkach Slovenska, vrátane analýzy trhového potenciálu, vzdelávania a osvety.
ECB začalo svoju činnosť analýzou vtedajšieho stavu
v sektore energetiky. Z analýzy vyplynulo, že je potrebné sústrediť sa na najzávažnejšie, pre Slovensko
akútne problémy – plytvanie energiou, ľahostajnosť
k šetreniu, neschopnosť brániť sa zvyšovaniu cien.
Budovanie energetického povedomia užívateľov sa
Najperspektívnejším obnoviteľným zdrojom energie
na Slovensku je lesnícka a poľnohospodárska biomasa, ktorej venovalo ECB maximálnu pozornosť. Využitie biomasy na výrobu energie, najmä vykurovacieho
tepla, nie je dnes aj vďaka mravčej práci ECB na Slovensku žiadnou zvláštnosťou. Organizáciou periodic-
6
V sektore priemyslu poskytovalo ECB pomoc v oblasti EE a OZE vo forme konzultačného servisu vypracovaním energetických auditov a ponukou energetického manažmentu.
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Energy Centre Bratislava
ECB in energy structures
In order to promote our interests, ECB is networking
with other organisations not only in short-period
partnerships but mainly in long time memberships
in associations. ECB is a member of:
Slovak Committee of World Energy Council
ManagEnergy, an European Commission network
Association of Energy Managers
Association of municipalities for sustainable energy
CITENERGO
Regional Energy Agency Nitra
Regional Energy Agency Šaľa-Galanta
and project consortiums of different projects that
we are working on.
Brief overview of ECB history (1992 – 2008)
Non-governmental organization Energy Centre
Bratislava is descendant of ECEC - European
Communities Energy Centre (ECEC). The aim of ECEC
network was to support using renewable energy
sources (RES) and increasing energy efficiency (EE),
mainly on the consumption side focused on the
end user. To achieve this goal, ECB has organised
hundreds of conferences, seminars, workshops,
site visits or trainings and has participated on
many international energy-related projects ECB
started its activities by analysing current state
of energy sector. The analysis showed that it is
necessary to focus on the most serious and for
Slovakia the most acute problems – un-rational
use of energy, lethargy towards energy savings and
inability to defend against raise of energy costs.
Raising energy awareness has become the main
important goal and mission of ECB. ECB achieved
considerable success in this field: energy awareness
of Slovaks has significantly grown. In the field of
energy efficiency the attention was paid mainly
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
to technologies and technical measures that could
be utilized to decrease energy consumption in
residential and public buildings during the building
process or reconstruction. Current situation was
analysed in a number of international projects
and were proposed possible measures for buildings
refurbishment i.e. thermal insulation, replacement
of windows, solving problems in production and
supply of heat and hot water including individual
consumption measurement. Measurements showed
that 30 percent of energy savings can be achieved
by implementation of measures suggested in
the projects. ECB has played active role also by
implementation of energy certification of appliances
and buildings. Funding is considered to be one of the
trickiest points of project implementation. Already
in nineties ECB dealt with third party financing,
mainly Energy Performance Contracting (EPC).
Possibilities of its implementation under Slovak
conditions were considered in several projects,
market potential of EPC was analysed, as well as
education and Awareness raising activities were
organised. In industry sector ECB provided help in
the field of EE measures implementation and RES
utilization in the form of energy consultancy, energy
audits or energy management implementation. In
the field of RES utilization, ECB paid great attention
to the most promising renewable energy source
in Slovakia – forest and agricultural biomass.
Utilization of biomass for energy production, mainly
heat, plays also thanks to ECB significant role in
Slovak energetics. ECB has created a real forum for
all who are dealing with biomass. Forum is organized
in the form of periodic international conference
ISBF – International Slovak Biomass Forum. Core
activity of ECB is mainly a work on different projects
in a close cooperation with different national and
international partners. There are a lot of different
types of projects and ways of cooperation. We
are not focused only on European projects, ECB is
working for a long time also with a Development
7
kej medzinárodnej konferencie ISBF – International
Slovak Biomass Forum vytvorilo ECB skutočné fórum
všetkých, ktorí sa biomasou zaoberajú.
Hlavná činnosť ECB sa sústreďuje na prácu na projektoch, samozrejme v úzkej spolupráci s rôznymi domácimi aj zahraničnými partnermi. Typov
projektov a spôsobov spolupráce je pritom veľa.
Neobmedzujeme sa len na „európske“ projekty, ECB
dlhodobo spolupracuje aj s Rozvojovým programom
OSN (UNDP), Európskou bankou pre obnovu a rozvoj
(EBRD), so slovenskými samosprávami, ostatnými mimovládnymi organizáciami, ale aj so súkromným sektorom.
Roky 2009-2010
Počas posledných dvoch rokov prešlo ECB významnými personálnymi zmenami. Azda najsmutnejší bol
začiatok roka 2009, keď nás navždy opustil dlhoročný
pracovník a zakladateľ ECB Robert Gregor. Zmenami
prešlo Zhromaždenie kmeňových členov združenia
ECB; niektorí kolegovia ukončili svoje pôsobenie
v ECB a nahradili ich iní.
V poslednom čase sa stále dookola skloňuje slovné
spojenie ekonomická kríza. Je to všadeprítomná
a všetkovysvetľujúca formulka. Kríza je však pre mnohých motívom pre hľadanie rezerv, efektívnejšie využívanie zdrojov a finančných prostriedkov. Mimovládne
organizácie pritom ekonomickú krízu pocítili ako prvé
a s najvýraznejšími dôsledkami. My sme však radi, že
práve v časoch krízy pomáhame zefektívniť hospodárenie s energiou. Počet projektov, na ktorých sme
pracovali, množstvo podujatí, ktoré sme organizovali
a nespočítateľné zástupy ľudí či organizácií, ktorým
sme dobre poradili, sú dôkazom spoločenskej objednávky našej činnosti.
8
Spomienka na kolegu
Ing. Robert Gregor, CSc. (1936-2009)
Narodený v roku 1936 v Bratislave. Vyštudoval na
Fakulte inžinierskeho staviteľstva Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave, kde v roku 1958
získal titul „stavebný inžinier“. V roku 1972 mu bol
udelený titul „kandidát technických vied“ v odbore
zakladania stavieb. Pracoval pre Krajské vodohospodárske investičné stredisko v Bratislave v pozícii
vedúci projektant (1958-1964), pre Výskumný ústav
inžinierskych stavieb v Bratislave ako výskumný pracovník v rôznych pozíciách (1964-1990), pričom sa
zúčastňoval na rôznych zahraničných pracovných
a študijných pobytoch a riešil štátne výskumné úlohy
ako napr. návrh možností zakladania vodného diela Gabčíkovo, v súvislosti so stavbou metra v Prahe
riešil možnosti použitia špeciálnych technológií.
Bol autorom a spoluautorom viacerých odborných
publikácií a členom redakčných rád odborných časopisov v oblasti stavebníctva, dlhoročne pôsobil vo
funkcii lektora pre Ústav vzdelávania v stavebníctve.
V roku 1991 založil vlastnú poradenskú a sprostredkovateľskú kanceláriu.
Robert Gregor stál pri zrode predchodcu neziskovej
organizácie, pôvodne Energetického centra Európskych spoločenstiev. Aktívne a významnou mierou sa
podieľal na jej založení a rozvíjaní jej ďalších aktivít.
Na prelome rokov 1998/1999 bol jedným zo zakladajúcich členov občianskeho združenia Energetické
centrum Bratislava v takej podobe, v akej organizácia existuje dodnes. Až do roku 2005 pre ňu intenzívne pracoval a venoval jej posledné roky svojej profesionálnej kariéry. Zaoberal sa s vysokou odbornosťou
najmä problematikou legislatívy v energetickom
sektore a manažmentom v oblasti rozumného hospodárenia s energiou, pričom využíval svoje bohaté
praktické skúsenosti zo svojej predošlej praxe. Pôsobil popri tom taktiež ako mentor pre mladý kolektív
spolupracovníkov, ktorý si okolo seba postupom času
vybudoval. Mal excelentnú schopnosť vidieť veci
s nadhľadom, pokrokové zmýšľanie a neutíchajúcu
chuť vzdelávať sa.
Zomrel 10. 1. 2009 vo Váhovciach.
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Programme of United Nations (UNDP), European
Bank for Reconstruction and Developlment (EBRD),
with Slovak municipalities, other NGOs and private
sector, too.
Years 2009-2010
In the last two years ECB experienced significant
personal changes. Beginning of the year 2009 was
very sad for us, as founder of ECB and very good
colleague Robert Gregor has left us forever. Also
membership in ECB association underwent few
changes, some colleagues have finished their work
for ECB and new have come. Recently, economic
crisis phrase is continuously repeated. This phrase
is present everywhere and is used to explain
everything. The crisis, however, motivates many
organisations to find reserves and more efficient
use of resources and funding. NGOs were one of the
first who experienced the crisis with considerable
consequences. Anyway, we are glad that even in times
of crisis ECB helps to improve energy management.
A number of projects we were working on, a lot of
events we have organised and a countless crowds
of people and organisations we have advised, is a
proof of public demand for our services.
the establishment of the Waterworks Gabčíkovo,
or the possibility of using specific technologies
in connection with the construction of subway
in Prague. He authored and co-authored several
professional publications and was a member of the
editorial boards of professional journals in the field
of construction. Many years, he served as lecturer
in the Institute of education in building industry. In
1991 he founded his own consulting and mediation
company. Robert Gregor was at the birth of
a predecessor of our nonprofit organization - formerly
Energy Centre of the European Communities. He was
actively and significantly involved in its establishment and development of its activities. At the turn
of 1998/1999 he was one of the founding members
of the association Energy Centre Bratislava in
a form in which the organisation exists till today.
Until 2005, he intensively worked for ECB and spent
last years of his professional career here. With high
level of expertise he dealt in particular with legislation
in the energy sector and the rational management
of energy, taking advantage of his rich experience
from previous practice. In addition, he worked as
a mentor for a young team of colleagues which he
built around him over time. He had an excellent
ability to see things with detachment, progressive
thinking and enduring appetite to learn. He died in
January 10th, 2009 in Váhovce.
In memory of our colleague
Ing. Robert Gregor, CSc. (1936-2009)
Born in 1936 in Bratislava. He studied at Faculty
of civil engineering of Slovak technical university
in Bratislava and graduated in 1958. In 1972 he
obtained a title “candidate of technical sciences”
in the field of foundation engineering. He worked
for the Regional Water Management Investment
Centre in Bratislava in the position of chief designer
(1958-1964), the Research Institute of engineering
buildings in Bratislava as a researcher in various
positions (1964-1990). He participated in various
international working and study visits and solved
state research tasks, such as proposal of options for
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
9
Projekty
Hlavným zameraním ECB je práca na projektoch
v spolupráci s ďalšími slovenskými i zahraničnými
subjektami. Na nasledovných stránkach uvádzame
prehľad projektov, na ktorých sme počas rokov 2009
a 2010 aktívne pracovali, čo bolo ich cieľom a aké
výsledky sme dosiahli, kto projekt podporil finančne
a kde je možné nájsť podrobnejšie informácie.
Úspešne ukončené projekty
FIRE
Podpora inovácií v obnoviteľných zdrojoch energie
trvanie: 1/12/2006 – 30/11/2009, 6RP
Európska únia (EÚ) vyčlenila na podporu výskumu
OEZ v 7. rámcovom programe (7RP) 2,35 mld. €. Projekt FIRE mal za úlohu pripraviť malé a stredné podniky (MSP) na účasť v projektoch financovaných úniou
a úspešné čerpanie vyčlenených financií. Na ôsmych
informačných podujatiach spolu s vyše 300 účastníkmi získali MSP pomoc a asistenciu pre zvládnutie
prípravy potrebných dokumentov pri predkladaní žiadostí o podporu projektov, informácie o možnostiach
účasti v iných projektoch a programoch financovaných EÚ, komplexné informácie o 7RP, CORDISe – nástroji pre identifikáciu vhodných projektov a parterov,
technologických platformách a technologických iniciatívach, rady a informácie o hodnotení projektov,
členení výziev a typov projektov. www.firessa.eu
spotrebu energie s podobnými európskymi priemyselnými podnikmi. V rámci projektu vznikli nástroje na
podporu zavádzania tohto systému dostupné on-line
vo forme e-learningu. V rámci e-laerningu si má možnosť užívateľ prejsť celý proces postupného zavádzania tohto prístupu do praxe od monitoringu spotreby
energie, jej vyhodnotenia, cez identifikáciu opatrení,
ich realizáciu až po ich vyhodnotenie. Jeho súčasťou sú pokyny ako zostaviť energetický manažment
a energetickú politiku podniku. Výstupom je aj vyhodnocovací nástroj na stanovenie spotreby energie
a spôsob hodnotenia ukazovateľov spotreby ako aj
zoznam ukazovateľov úsporných opatrení pre jednotlivé oblasti priemyslu. http://www.bess-project.info
PALISOL
Propagácia a aplikácia solárnych systémov
v zdravotníckych zariadeniach
trvanie: 28/1/2009 – 30/6/2010, FM EHP a NFM
Zámerom projektu PALISOL je spropagovať využívanie solárnych kolektorov v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Preto počas leta 2009 pribudli
na Hospici sv. Františka z Assisi v Palárikove solárne
kolektory s plochou 20 m2. Projekt bol financovaný
v rámci blokového grantu z Finančného mechanizmu
EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, a jeho súčasťou bolo aj vydanie publikácie „Slnko k službám
– možnosti využívania slnečnej energie“. Súčasťou
ExBESS
Rozširovanie benchmarkingu a energetického
manažmentu
trvanie: 1/9/2007 – 31/5/2009, IEE
Cieľom projektu Ex-Bess bolo zaviesť v pilotných priemyselných malých a stredných podnikoch (mliekárne,
pekárne, textilný priemysel, atď.) energetický manažment a benchmarking ako nástroj na zvyšovanie
energetickej efektívnosti ich prevádzok. Zároveň mali
pilotné podniky možnosť porovnať si ich špecifickú
10
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Projects
Main scope of ECB activities is a work on projects
in cooperation with other Slovak and international
organisations. In next pages you can find an
overview of projects of ECB was actively working on
during years 2009 and 2010, goals and outputs of
these projects, funding soucses and links where you
can find more detailed information.
Successfully finished projects
FIRE
Facilitating Innovation in Renewable Energies
Duration: 1/12/2006 – 30/11/2009, 6th FP
European Union has allocated 2.35 billion euro to
support RES in 7th Framework Programme (7FP). FIRE
project aims to prepare small and medium companies
for participation in projects financed by EU. Eight
informative events for small and medium companies
with more than 300 participants were organized in
order to assist in handling with documents preparation
for applications to support projects, to inform about
possibilities to participate in EU financed project, to
provide information about 7FP, about CORDIS – tool
for identification and about technology platforms
and initiatives.
www.firessa.eu
ExBESS
the project, the tools to support an implementation
of the system were created and were available online
as a e-learning. With the e-laerning module the user
has the possibility to go through the whole process of
gradual implementation of this approach into practice
by monitoring energy consumption, its evaluation,
identification of measures, their implementation
and evaluation. There are the instructions how
to build energy management and energy policy
of the company as one part of the module. The
outcome is the evaluation tool for determining
energy consumption and method of evaluation of
consumption indicators as well as a list of examples
of saving measures for each industry.
www.bess-project.info
PALISOL
Promotion and application of solar systems in
medical facilities
Duration: 28/1/2009 – 30/6/2010, FM EHP a NFM
Project PALISOL aims to promote the use of solar
collectors in health and social care sector buildings.
Therefore, during the summer of 2009 solar
collectors with a surface area of 20 m2 were added to
the Hospice of St. Francis of Assisi in Palárikovo. The
project was funded under the block grant from the
EEA Financial Mechanism and Norwegian Financial
Mechanism, and part of it was also the publication
Expanding the Benchmarking and Energy
management Schemes in SMEs to more Member
States and Candidate Countries
Duration: 1/9/2007 – 31/5/2009, IEE
The aim of project ExBESS was to implement in pilot
small and medium industrial enterprises (diaries,
bakeries, textile industry, etc.) energy management
and benchmarking as a tool for improvement
of energy efficiency. At the same time, the pilot
companies had the possibility to compare their
specific energy consumption in European range. In
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
11
solárneho systému na hospici je aj monitorovanie a
vyhodnocovanie dodanej energie prostredníctvom
internetovej aplikácie, výstupy sú sprístupnené širokej odbornej i laickej verejnosti na uvedenej internetovej adrese. Ročne vyrobí tento solárny systém
približne 7,01 MWh (resp. 25,25 GJ) tepla.
www.palisol.sk
obchodovania s emisiami na globálnom trhu. Pre Slovensko sme vypracovali analýzu existujúceho trhového
prostredia a legislatívneho rámca, zhodnotili existujúce
podporné nástroje a politiky na národnej úrovni a identifikovali a poukázali na úspešné príklady z praxe v slovenských podmienkach. www.setatwork.eu
Jessica
CEEF Monitoring
Monitorovanie HECCP a CEEF
trvanie: 20/4/2009-31/5/2009, IFC CEEF
Hlavnou úlohou tohto projektu bolo vyhodnotiť dopad záručného programu IFC (International Finance
Corporation) „Komerčné financovanie energeticky
úsporných projektov“, ktorý bol spustený na Slovensku v rokoch 2006-2009. V rámci projektu bol vyhodnotený priamy aj nepriamy dopad tohto programu
na energetický sektor na Slovensku z pohľadu technického aj environmentálneho pri zohľadnení kľúčových ekonomických a energetických ukazovateľov
ako aj údajov finančných inštitúcií.
SETatWORK ([email protected])
Udržateľné energetické technológie v praxi - Tématická podpora energetickej efektívnosti a energeticky úsporných technológií na trhoch s emisiami
trvanie: 1/9/2008-31/10/2010, 7RP
Cieľom projektu bolo pomôcť v boji proti globálnemu otepľovaniu prostredníctvom spolupráce medzi
relevantnými subjektami z EÚ, Ázie a Južnej Ameriky.
Cieľovú skupinu projektu tvorili predovšetkým podnikateľské subjekty z oblasti priemyslu.
Aktivity pre túto cieľovú skupinu na Slovensku boli
orientované na rozširovanie informácií o udržateľných energetických technológiách a o možnostiach financovania investičných aktivít prostredníctvom obchodovania s emisiami. Na Slovensku sme
zorganizovali dva tréningy pre energetických manažérov slovenských priemyselných podnikov a dve tzv.
„Match-Making“ podujatia pre dodávateľov technológií
a ich potenciálnych zákazníkov. Prispeli sme k podpore intenzívnejšieho využívania jednotlivých schém
12
JESSICA hodnotiaca štúdia - Implementácia
nástrojov JESSICA na Slovensku
trvanie: 1/12/2009 – 31/8/2010, EIB
Zákazku na vypracovanie štúdie sme získali ako člen
víťazného konzorcia vedeného občianskym združením
Obviam regio v tendri Európskej investičnej banky.
V rámci tejto štúdie sme spracovali analýzu dopytu po
finančných produktoch založených na inovatívnom finančnom mechanizme EÚ s názvom „JESSICA“. Tento
produkt je zameraný na obnovu miest a mestských častí,
pričom v SR sa dôraz kladie na obnovu bytového fondu.
V nadväznosti na analýzu dopytu a zadefinovanú
stratégiu implementácie finančného mechanizmu
„JESSICA“ v konkrétnych podmienkach Slovenska sme
spracovali analýzu dopadov (možných výsledkov) využitia uvedeného podporného mechanizmu v oblasti
obnovy bytového fondu a obnovy verejných budov na
Slovensku.
Aktívne projekty
Energetické poradenstvo pre domácnosti
Úspory energie
– bezplatné energetické poradenstvo
trvanie: 2003 – aktívne
ECB poskytuje energetické poradenstvo pre domácnosti už od roku 2003.
Existencia 8 poradenských centier
v krajských mestách SR bola ešte aj v roku 2009 možná vďaka finančnej podpore partnerov projektu. Žiaľ,
aj vďaka ekonomickej kríze nastali problémy s financovaním projektu v tak širokom rozsahu a začiatkom
roku 2010 sme boli nútení poradenstvo obmedziť len
na tri poradenské centrá – Bratislava, Nitra, Košice.
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
“The sun at your services - the possibilities of using
of solar energy”. Part of the solar system is also
monitoring and evaluation of supplied energy. By a
Web application, the outputs are made available to
specialists and general public on the website below.
Annual production of heat by the solar system is
approximately 7.01 MWh (or 25.25 GJ).
www.palisol.sk
we have developed analysis of the existing market
environment and legislative framework to evaluate
existing support tools and policy at the national level
and identified and pointed to successful examples
of practice in the Slovak conditions.
www.setatwork.eu
CEEF Monitoring
JESSICA Evaluation Study - Implementing JESSICA
Instruments in Slovakia
Duration: 1/12/2009 – 31/8/2010, EIB
Contract for the study we have gained as a member of
the winning consortium led by the association Obviam
regio in a tender by European Investment Bank. In this
study we prepared an analysis of demand for financial
products based on innovative financial mechanism of
the EU „Jessica“. This product is aimed at renewal of
towns and urban areas. In Slovakia the emphasis was
put on the renovation of the housing stock. Following
the analysis of demand and defined strategy to
implement the financial mechanism „JESSICA“ in
specific conditions of Slovakia we processed impact
analysis (possible outcomes) of mentioned support
mechanism for reconstruction of housing stock and
renovation of public buildings in Slovakia.
Monitoring HECCP and CEEF
Duration: 20/4/2009-31/5/2009, IFC CEEF
The main task of this project was to evaluate the
impact of the guarantee program IFC (International
Finance Corporation) “Commercial financing of
energy saving projects”, which was launched in
Slovakia in 2006-2009. In the assessment process
direct and indirect impacts of the program to energy
sector of Slovakia were evaluated from the technical
and environmental point of view, taking into account
key economic and energy indicators as well as data
from financial institutions.
SETatWORK ([email protected])
Sustainable Energy Technology at Work: Thematic
Promotion of Energy Efficiency and Energy Saving
Technologies in the Carbon Markets
Duration: 1/9/2008-31/10/2010, 7FP
The project aimed to help in fight against global
warming through cooperation between relevant
bodies of the EU, Asia and South America. Target
group consisted primarily of industry companies.
Activities for this target group in Slovakia have been
focused on disseminating information on sustainable
energy technologies and options for financing
investment activities through emissions trading.
In Slovakia, we organized two training courses for
energy managers of Slovak industrial companies
and two match-making events for technology
suppliers and their potential customers. We have
contributed to promoting higher use of emissions
trading schemes in the global market. For Slovakia,
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
Jessica
Active projects
Free Energy Advisory
Energy Savings – Free Energy Advisory
for Households
Duration: 2003 – active
ECB provides energy advisory to
households since 2003. The existence
of 8 advisory centers in regional
cities of Slovakia was in 2009 still made possible by
financial support of project partners. Unfortunately,
also thanks to the economic crisis, problems with
project financing have been encountered and in
early 2010, we were forced to limit the advisory to
just three centers - Bratislava, Nitra, Kosice. Energy
13
Energetické poradenstvo poskytovali poradcovia
nielen v poradenských centrách, ale aj na stavebnom veľtrhu Dom Expo 2009 a 2010.
Od 15. novembra 2010 sme mierne pozmenili koncept poradenstva pre domácnosti a obmedzili sme
sa na západné Slovensko, pričom poradenské centrá
sú zriadené a záujemcom o poradenstvo k dispozícii
dvakrát do týždňa v Bratislave, Nitre a Trenčíne.
Počas rokov 2009 a 2010 poskytli bezplatné energetické poradenstvo spolu vyše 1600 domácnostiam
energetickí poradcovia:
Ing. Peter Jankovič, Bratislava
Ing. Miloš Šegeda, Trnava
Ing. Miroslav Daniš, Nitra
Ing. Karol Skočík, Trenčín
Ing. Zdenko Nekvasil, Banská Bystrica
Ing. Alexander Závodský, Žilina
Ing. František Marcin, Prešov
Ing. Ján Šmelík, Košice
Bližšie informácie o poradenstve a kontakty na poradenské centrá na www.usporyenergie.sk.
CEVO
Oddelenie Centrum pre verejné osvetlenie,
UNDP/GEF podporný program
trvanie: 4/2006 – aktívne
Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku – tak znel názov projektu, na základe ktorého vzniklo Centrum pre verejné osvetlenie
– špecializované oddelenie ECB. Počas štyroch rokov
svojej existencie výrazne prispelo k zlepšeniu stavu
verejného osvetlenia (VO) v slovenských obciach
a mestách. CEVO za štyri roky svojej práce poskytlo
stovky konzultácií zameraných na problematiku VO,
vypracovalo takmer 100 energetických auditov VO
a technicko-ekonomických štúdií rekonštrukcie
VO, vypracovalo desiatky žiadostí o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku z grantových
programov, organizovalo semináre a prednášky pre
starostov a zodpovedných pracovníkov, zabezpečilo
niekoľko rekonštrukcií VO. Popritom sa vďaka aktivitám CEVO dosiahli úspory energie (a teda peňazí
14
z verejných zdrojov) na úrovni 2800 MWh ročne, čo
predstavuje 12410 t ekvivalentu uhlíka počas životnosti zrekonštruovaných sústav verejného osvetlenia. Súčasťou projektu je aj fungovanie spoločnosti
CEVO, s.r.o., člena skupiny ECB.
www.cevo.sk
UNDP Mobility
Udržateľná doprava v Bratislave
UNDP/GEF podporný program
trvanie: 16/7/2010 – 15/6/2014
V polovici roku 2010 začalo ECB pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR a UNDP implementáciu
projektu financovaného z Globálneho environmentálneho fondu pod kapitolou Zmena klímy. Dlhodobým
cieľom projektu je podporiť trhovú transformáciu pre
efektívnu dopravu v Bratislave, čo by sa malo prejaviť
na znížení produkovania emisií skleníkových plynov na
území mesta. Projekt pozostáva zo štyroch hlavných
kapitol – (1) nová parkovacia stratégia v Bratislave, (2)
priorita pre električkovú dopravu na križovatkách, (3)
vytvorenie podmienok pre častejšie využívanie cyklistickej dopravy v Bratislave a motivácia občanov na
využívanie ostatných alternatív nemotorovej dopravy,
(4) podpora inovatívnych modelov ako je „car sharing/
car pooling“, čo znamená zdieľanie osobných dopravných prostriedkov pri presunoch v rámci Bratislavy.
Realizácia projektu potrvá štyri roky s celkovými nákladmi 5,4 milióna USD, z toho 0,93 miliónov USD
poskytuje GEF a 4,47 miliónov USD poskytnú partnerské organizácie (Magistrát hlavného mesta SR
Bratislavy, Slovenský hydrometeorologický ústav…)
ako spolufinancovanie.
EurObserver Barometer
Zber údajov zo Slovenska
trvanie: 3/2007 – 12/2010, ALTENER program
Štatistické sledovanie a vyhodnocovanie využívania obnoviteľných energetických zdrojov. V ročných
intervaloch ho vyhodnocuje spoločnosť EREC – Európska rada výrobcov technológií obnoviteľných
zdrojov. Vyhodnocovanie rozvoja podľa jednotlivých
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
advisors provided advices not only in the centers,
but also in the building fair called DomExpo in
2009 and 2010. In November 2010 the concept
of advisory services for householdes was modified
a little and we have restricted advisory services to
western Slovakia. Advisory centers are established
and available twice a week in Bratislava, Nitra
and Trencin. During the years 2009 and 2010 our
advisors provided their services to more than 1600
households. More information about advisory
service and contacts to advisory centres can be
found at www.usporyenergie.sk.
CEVO
Removing barriers to the reconstruction of public
lighting systems in Slovakia
Duration: 4/2006 – active, UNDP/GEF support
programme
Removing barriers to the reconstruction of public
lighting in Slovakia - that was the name of the
project, giving rise to the Centre for Public Lighting
- a specialized department of the ECB. During
four years of its existence CEVO has contributed
significantly to the improvement of public lighting
(PL) in Slovak municipalities. CEVO for four years of
its existence has provided hundreds of consultations
focused on the topic of the PL, almost 100 energy
audits and technical and economic studies of
PL reconstructions, has developed dozens of
applications for funding from grant programs,
has organised lectures and workshops for mayors
and municipal officers, has implemented several
reconstructions of PL. Moreover, thanks to activities
of CEVO, energy savings (and therefore money from
public funds) at 2800 MWh annually were achived,
what represents 12410 t of carbon equivalent over
the lifetime of the reconstructed systems of public
lighting. The project also includes the operation of
CEVO, Ltd., a member of the ECB group.
www.cevo.sk
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
UNDP Mobility
Sustainable Mobility in the City of Bratislava
Duration: 16/7/2010 – 15/6/2014, UNDP/GEF
In August 2010, ECB started together with the
Ministry of Environment of the SR (MoE) and the
United Nations Development Programme (UNDP)
the project “Sustainable Mobility in the City of
Bratislava”. The project is financed from the Global
Environment Facility (GEF), under the Climate Change
Focal area. The long term objective of the project is
to facilitate market transformation for sustainable
mobility in Bratislava urban area leading to reduced
GHG emissions. The project consists of four elements,
with specific strategies: (1) New parking strategy in
Bratislava; (2) ) Providing higher degree of priority
to Bratislava‘s trams at signalized intersection; (3)
Promoting and facilitating the use of bicycles for
regular trips in Bratislava, and using alternative
non-motorized transport; (4) Promoting innovative
modes like car sharing and carpooling. The project
implementation will take four years with total costs
of 5,4 million USD, 0,93 million USD financed from
GEF and 4,47 million USD as co-financing by project
partners (Municipality of Bratislava, Slovak Hydrometeorological Institute…).
EurObserver Barometer
Data delivery for Slovakia
Duration: 3/2007 – 12/2010, ALTENER programme
It is a statistical monitoring and evaluating the use
of renewable energy sources. Renewable energy
sources utilisation has been monitored and evaluated
annually by EREC (European Renewable Energy
Council).The evaluation according to technologies of
RES is at the same time a way to verify reaching EU
goals in certain fields. ECB is responsible for statistics
about RES utilisation in Slovakia.
http://ec.europa.eu/energy/res/publications/
barometers_en.htm
15
technológií OEZ je zároveň aj spôsobom overovania
plnenia cieľov EÚ v danej oblasti (ciele stanovené
Bielou knihou EÚ). ECB zabezpečuje konkrétne štatistické údaje o využívaní obnoviteľných zdrojov na
Slovensku. http://ec.europa.eu/energy/res/publications/barometers_en.htm
EUBIONET III
Riešenia pre prekonávanie bariér na trhu
s biomasou a dostupnosť surovín
trvanie: 1/9/2008 – 31/8/2011, IEE
Eubionet je európska sieť zameraná na bioenergetiku, t.j. analyzovanie súčasných a budúcich trendov na trhu s biomasou ako palivom a na cenové analýzy týchto palív. Cieľom projektu je získať
celoeurópsky prehľad o trhu s tuhou biomasou ako
palivom, t.j. prehľad o množstvách dostupnej biomasy,
o cezhraničných tokoch, cenách, technológiách energetického využívania biomasy, systémoch certifikácie
trvalej udržateľnosti, či o nových perspektívnych druhoch biomasy na energetické účely a tým prekonávať
bariéry energetického využívania biomasy v EÚ. Cieľové skupiny projektu sú: obchodníci s biomasou a užívatelia biomasy; výrobcovia a dodávatelia palív (najmä
výrobcovia peliet a farmári); poľnohospodári a lesníci;
prevádzkovatelia kotolní na biomasu; environmentalisti, politici, organizácie pre štandardizáciu a certifikáciu.
Súčasťou aktivít je aj vzdelávanie a osveta zameraná
na odbornú, prípadne aj laickú verejnosť.
www.eubionet.net
Mínus 3 percentá
Príklady praktického uplatňovania Smernice
o energetickej účinnosti konečného využitia energie
a energetických službách
trvanie: 1/10/2008 – 30/9/2011, IEE
Hlavným cieľom projektu je ukázať na vzorových
projektoch v šiestich európskych mestách – Dublin,
Derry, Graz, Teruel, Maribor a Malacky ako implementovať smernicu 2006/32/EC o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických
službách na lokálnej úrovni dosiahnutím 3% poklesu
16
spotreby energie týchto zúčastnených miest ročne.
K hlavným aktivitám projektu patria najmä tvorba
akčného plánu, identifikácia úsporných opatrení,
realizácia úsporných opatrení a ich vyhodnocovanie
v lokálnych podmienkach ako aj vytvorenie štartovacieho modelu komunikácie s finančnými inštitúciami, ESCO spoločnosťami a výrobcami energie.
ECB ako energetický expert zapojený do projektu vypracovalo počas zimy 2009/2010 termovíznu analýzu 14 sledovaných budov, medzi ktorými sú základné
a materské školy, kultúrne centrá a pod. V súčasnosti
pracujeme na energetických auditoch týchto mestských budov. V administratívnej budove mesta práve
prebieha kampaň Zhasni.
www.minus3.net
EESI
Európska iniciatíva pre energetické služby
trvanie: 5/6/2009 – 24/6/2012, IEE
V rámci projektu EESI – European Energy Service
Initiative sa venujeme podpore využívania energetických služieb na Slovensku. Nadväzujeme tak na
naše, už viac ako 10 rokov trvajúce aktivity v tejto
oblasti. Energetické služby a predovšetkým metóda
EPC (Energy Performance Contracting) predstavujú progresívny spôsob zabezpečenia investícií do
energetických zariadení s garantovaným výsledkom
bez potreby investovania vlastných zdrojov vlastníka zariadenia. Našou úlohou v rámci projektu EESI
je predovšetkým transfér poznatkov z krajín s rozvinutými trhmi energetických služieb a ich adaptácia
na slovenské podmienky. Konkrétne budú vytvorené
vzorové dokumenty uľahčujúce využitie tohto konceptu (dokumenty pre verejné obstarávanie, vzorové
zmluvy, postupy pre monitoring a vyhodnocovanie
úspor). V rámci projektu zorganizujeme šesť trénigov
pre relevantné cieľové skupiny (samosprávy, banky,
poskytovateľov energetických služieb).
Naším hlavným cieľom však je naštartovanie celospoločenskej diskusie o tomto spôsobe zvyšovania
energetickej efektívnosti a následné zlepšenie podmienok pre jeho aplikáciu v praxi.
www.european-energy-service-initiative.net
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
EUBIONET III
Solutions for biomass fuel market barriers
and raw material availability
Duration: 1/9/2008 – 31/8/2011, IEE
Eubionet is a European network focused on bioenergy i.e. analyzing current and future market trends
of biomass fuels and price analysis of these fuels. The
project aims to get EU-wide overview of the market
with solid biomass as a fuel, it means an overview of
the available quantities of biomass, cross-border flows,
prices, technologies, biomass certification systems and
thereby to overcome barriers to energy use of biomass
in the EU. Target groups of the project are: biomass
dealers and users, manufacturers and fuel suppliers;
farmers and foresters; biomass boiler operators,
environmentalists, politicians, organizations for
standardization and certification. Part of this project
is education oriented on professional and laic public.
www.eubionet.net
Minus 3 Percent
Shining Examples for the Implementation of the
Energy End Use Efficiency and Energy Services
Directive
Duration: 1/10/2008 – 30/9/2011, IEE
The main goal of the project is to show on pilot
projects in six European cities - Dublin, Derry, Graz,
Teruel, Maribor and Malacky, how to implement
Directive 2006/32/EC on energy efficiency and energy
services at the local level and reaching the 3% decline
in energy consumption in the participating cities per
year. The main project activities include in particular
the preparation of an Action Plan, identifying savings
measures, the implementation of these measures,
evaluating them in local conditions and to provide
a starting model of communication with financial
institutions, ESCOs and energy producers. ECB as an
energy expert involved in the project provided during
the winter of 2009/2010 the infrared analysis of 14
monitored buildings that include primary and nursery
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
schools, cultural centers and etc. We are currently
working on energy audits of municipal buildings.
At present, there is the campaign with slogan “Turn
off the light” underway in the town office buildings.
www.minus3.net
EESI
European Energy Service Initiative
Duration: 5/6/2009 – 24/6/2012, IEE
The project EESI - European Energy Service Initiative
is trying to promote the use of energy services in
Slovakia. It is continuation of our more than 10 years
durating activities in this area. Energy services and
in particular the method EPC (Energy Performance
Contracting) represent a progressive way to ensure
investment in energy facilities with guaranteed
results without the need for investments by the
facility owner. Our task in the EESI project is primarily
knowledge transfer from countries with developed
energy services markets and their adaptation to
Slovak conditions. Specifically, standard documents
will be created to facilitate the use of this concept
(tender documents, model contracts, procedures
for monitoring and evaluating the savings). Six
trainings will be organised for the targeted groups
(local authorities, banks, energy service providers).
Our main goal however is to start public discussion
on this method of increasing energy efficiency and
the subsequent improvement of conditions for its
application in practice.
www.european-energy-service-initiative.net
Inren
Intelligent use of renewable energy
Duration: 31/3/2009 – 30/11/2012, Cross-border
Cooperation programme SR-Austria 2007-2013 and
EFRR
Cooperation programme SR-Austria 2007-2013
and EFRR CBC project INREN helps to achieve the
EU‘s and Slovakia´s commitments by 2020 by using
the Potential of renewable energy sources in the
border region and promoting existing successful
17
Inren
Inteligentné využívanie energie
v rakúsko-slovenskom hraničnom regióne
so zameraním na eko energiu
trvanie: 31/3/2009 – 30/11/2012, program cezhraničnej spolupráce SR-Rakúsko 2007-2013 a EFRR
Projekt cezhraničnej spolupráce INREN svojimi aktivitami pomáha dosahovať záväzky EÚ a Slovenska
do roku 2020 s pomocou využitia potenciálu obnoviteľných zdrojov v hraničnom regióne a propagáciou existujúcich úspešných realizácií. Na rakúskej
strane sa projekt zameriava na región Römerland
Carnuntum. Vedúci partner projektu Energiepark
Bruck an der Leitha sa v tomto modelovom regióne pokúsi optimalizovať výrobu elektriny na 100%
z obnoviteľných zdrojov s ohľadom na spotrebu
tohto regiónu. Región by sa tak stal plne energeticky
sebestačným.
Na slovenskej strane je súčasťou projektu realizácia
pilotného projektu v meste Malacky. Na športovej
hale Malina, ktorej súčasťou je aj krytý bazén, bol
inštalovaný systém slnečných kolektorov na ohrev
vody. ECB zriadi internetovú databázu realizovaných
projektov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie
na Slovensku, tzv. atlas obnoviteľných zdrojov, ktorý
bude počas celého projektu aktualizovaný a následne aj knižne publikovaný. Na začiatku roku 2011 pripravujeme medzinárodnú jednodňovú konferenciu
v Bratislave, ktorá bude zastrešená týmto projektom
a bude zameraná na spropagovanie úspešne zreali-
18
zovaných projektov s využitím alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie v uvedenom hraničnom
regióne.
www.inren-energy.eu
LEAN
Založenie Lokálnej energetickej agentúry v Nitre
trvanie: 29/5/2009 – 28/10/2012, IEE
Lokálna energetická agentúra v Nitre oficiálne vznikla 29. mája 2009 ako záujmové združenie právnických osôb v rámci projektu Inteligentná energia
pre Európu (IEE). Na príprave projektu a samotnom
zakladaní agentúry sa na prelome rokov 2007/2008
v úzkej spolupráci s Mestom Nitra podieľalo aj ECB.
Hlavným predmetom činnosti agentúry je konzultačná činnosť a energetické poradenstvo vedúce
k zvýšeniu energetickej efektívnosti a sebestačnosti,
analytické a koncepčné práce či iniciovanie a príprava projektov v oblasti energetiky na lokálnej úrovni
Mesta Nitra a jeho okolia. Mesto Nitra, ako jeden
z členov LEAN, pristúpilo k ambicióznej iniciatíve Európskej komisie – k Dohovoru primátorov a starostov.
Podpisom dohovoru sa Mesto Nitra zaviazalo znížiť
emisie CO2 do roku 2020 najmenej o 20 percent
dosiahnutím 20%-ného zvýšenia energetickej účinnosti a pätinovým podielom obnoviteľných zdrojov
energie v skladbe využívaných zdrojov energie. Úlohou LEAN v tejto iniciatíve mesta je vypracovať Akčný plán Mesta Nitra, ktorý má monitorovať spotrebu
energií a množstvo emitovaného CO2.
Členovia záujmového združenia právnických osôb
s oficiálnym názvom Energetická agentúra v Nitre
sú: Mesto Nitra, Mesto Vráble, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Nitrianska teplárenská
spoločnosť, a.s., Energetické centrum Bratislava
a Energoprojekt Bratislava, a.s.
www.eanitra.sk
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
implementations. On the Austrian side, the project
focuses on the region Römerland Carnuntum and
in Slovakia pilot city Malacky was chosen where a
system of solar collectors was installed on the sport
hall Malina with an indoor swimming pool. ECB will
set up an Internet database of the projects using
renewable energy sources in Slovakia, which will be
updated throughout the project and subsequently
published in a book form. At the beginning of 2011,
we are preparing an international one-day conference
in Bratislava, which will be part of the project and will
focus on promotion of successfully implemented
projects with the use of alternative and renewable
energy in the border region.
www.inren-energy.eu
LEAN
Establishment of a local energy
agency in Nitra district - SK
Duration: 29/5/2009 – 28/10/2012, IEE
Local Energy Agency in Nitra was officially established
on 29th May 2009 as an association of legal entities
within a project supported by Intelligent Energy
Europe (IEE). ECB has also participated on the project
preparation and the actual establishment of the agency
at the turn of 2007/2008 in close cooperation with the
City of Nitra. The principal activities of the Agency
consist of consulting services and energy advisory,
analytical and conceptual works and the initiation and
preparation of projects in the energy sector at the local
level in Nitra city and region. Nitra city as a member
of LEAN joined an ambitious initiative of the European
Commission - the Covenant of Mayors. By signing the
Covenant, Nitra committed to reducing CO2 emissions
by 2020 at least 20 percent by 20% increase of energy
efficiency and one fifth share of renewables in energy
mix used. The role of the LEAN within this initiative of
the city is to develop an action plan for Nitra, which
should monitor energy consumption and the amount
of CO2 emitted. www.eanitra.sk
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
EBRD
Enhancing regulatory framework for Energy
Efficiency in Built Environment
Duration: 23/6/2009 – 30/4/2011, EBRD
In June 2009 started new project financed by EBRD
shareholder Fund in two countries – Moldova and
Kyrgyzstan „Enhancing Regulatory Framework for
Energy Efficiency in Built Environment“. The project
aim is to provide local authorities in both countries with
assistance by development of regulatory framework
in the buildings sector by introduction of energy
performance assessment in line with the European
Directive on Energy Performance in Buildings, increase
capacity of national building authorities and local
experts in development and use of regulations that
fulfil modern requirements and the Directive. ECB is
coordinating the team of experts preparing primary
legislation (Reglament in Kyrgyzstan) and secondary
legislation in Moldova (Ministerial Decree). Moreover,
the experts are preparing for both countries the tools
to support the implementation of energy certification
of buildings in practice – calculation tool and manual.
http://www.ecb.sk/index.php?id=135&L=1
NeSt International
New standards for old residential buildings
Duration: 1/10/2010 – 30/9/2012, Haus der
ZukunftPLUS
Project NeSt International is focused on the energy
efficiency of residential buidings. Particularity of this
project is its focus on energy-efficient reconstructions
of houses and apartment buildings built in the
interwar period, respectively shortly after World War
II. The project aims to increase awareness of the
specific reconstruction of apartments and houses
from this period. ECB prepares targeted information
campaign and two training workshops. The project
uses the existing provision of know-how and
experience of Austria in this field to the two partner
countries, namely Slovakia and the Czech Republic.
19
EBRD
EBRD
Podpora tvorby nového legislatívneho rámca pre
hodnotenie energetickej hospodárnosti budov
trvanie: 23/6/2009 – 30/4/2011, EBRD
V júni 2009 sa v dvoch štátoch - Moldavsku a Kirgizsku začala práca na projekte financovanom zo zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Cieľom projektu
je poskytnúť v oboch štátoch miestnym inštitúciám zodpovedným za tvorbu legislatívy asistenciu pri príprave
regulačného rámca v sektore budov ako aj pri zavádzaní
hodnotenia energetickej hospodárnosti budov v súlade
s Európskou Smernicou o energetickej hospodárnosti
budov 2002/91/ES, zvyšovať odbornosť miestnych orgánov a odborníkov pôsobiacich v sektore budov. ECB,
koordinuje tím odborníkov, ktorý na základe skúseností
zo Slovenska pripravuje primárnu legislatívu (Zákon
o Energetickej hospodárnosti budov, Zákon o pravidelnej
kontrole kotlov a vykurovacích sústav) v Kirgizsku a sekundárnu legislatívu (Vyhlášku o Energetickej hospodárnosti budov) v Moldavsku. Okrem toho tím odborníkov
pripravuje pre obe krajiny nástroje na podporu zavádzania energetickej certifikácie budov do praxe – kalkulačný
nástroj a manuál.
http://www.ecb.sk/index.php?id=135
Hodnotenie trhu pre fotovoltiku
inštalovanú do budov
trvanie: 1/9/2010 – 20/12/2010, EBRD
V rámci tohto projektu pôsobíme ako slovenský lokálny partner konzorcia vedeného taiwanskou spoločnosťou Industrial Technology Research Institute.
Cieľom projektu, ktorého zadávateľom je EBRD, je
zhodnotenie aktuálneho stavu trhu a jeho potenciálu pre uplatnenie do budov integrovaných fotovoltických technológií. Toto hodnotenie sa realizuje
súbežne v štyroch krajinách (Chorvátsko, Maďarsko,
Slovensko a Turecko).
Expertná a konzultačná činnosť
NeSt International
Naše skúsenosti a znalosti využívame tiež pri poskytovaní komerčných služieb pre podnikateľské subjekty. V rokoch 2009-2010 sme sa orientovali predovšetkým na nasledovné oblasti:
1. príprava žiadostí o pridelenie grantových prostriedkov,
2. technicko-ekonomické hodnotenie projektov využívania obnoviteľných zdrojov pre účely komerčného financovania,
3. špecificky zamerané analýzy trhového prostredia
na Slovensku.
Nové štandardy pre staré obytné budovy
trvanie: 1/10/2010 – 30/9/2012, Haus der ZukunftPLUS
Projekt NeSt International je zameraný na oblasť energetickej efektívnosti v budovách určených na bývanie.
Špecifikom tohto projektu je orientácia na energeticky
efektívne rekonštrukcie rodinných domov a bytových
domov postavených v medzivojnovom období, resp.
krátko po druhej svetovej vojne. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti o špecifikách rekonštrukcií bytov
a domov z tohto obdobia. ECB pripraví cielenú informačnú kampaň a dva odborné workshopy. Projekt využíva poskytnutie existujúceho know-how a skúseností
z Rakúska v tejto oblasti do dvoch partnerských krajín,
konkrétne na Slovensko a do Českej republiky.
Pre ilustráciu uvádzame výber z našich zákaziek:
Žiadosti o pridelenie grantových prostriedkov
–
Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti
SR – príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva IVMSSR Omšenie“; štrukturálne fondy,
Operačný program Životné prostredie
– Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR – príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Ústavu na výkon trestu odňatia
slobody a Ústavu na výkon väzby v Leopoldove
prostredníctvom zmeny palivovej základne“ a „Rekonštrukcia tepelného hospodárstva Liečebnorehabilitačného strediska Omšenie“; štrukturálne
20
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
EBRD
Assessment of Market for Building Integrated
Photovoltaic
Duration: 1/9/2010 – 20/12/2010, EBRD
In this project, we are the local Slovak partner in a
consortium led by Taiwan‘s Industrial Technology
Research Institute. The project, which is financed by
EBRD, is to assess the current state of the market and
its potential for application of building integrated
photovoltaic technology. This assessment is carried
out simultaneously in four countries (Croatia,
Hungary, Slovakia and Turkey).
Expert and consulting activities
Our experience and knowledge is used also in
providing
commercial services to businesses. In 20092010, we focused mainly on the following areas:
1. preparing applications for grant funding
2. t echnical and economic evaluation of projects using
renewable resources for purposes of commercial
financing
3. specifically targeted analysis of market environment
in Slovakia.
To illustrate the selection of our orders:
Applications for grant funding
– Education Institute of Ministry of Justice - preparing
the grant application for the project „Reconstruction
of heating system in IVMSSR Omšenie“; Structural
Funds, Operational Programme Environment –
Directorate General of Prison and Court Guard SR
–
preparing the grant application for the project
„Reconstruction of heating system in Institute
on imprisonment and remand in Leopoldov by
changing the fuel base“ and „Reconstruction of
the Therapeutic-Rehabilitation Centre in Omšenie
„;Structural Funds, Operational Programme
Environment
– Directorate General of Prison and Court Guard SR
–
preparing the grant application for the project
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
„Installation of solar collectors in Institute on
imprisonment Banska Bystrica - Kráľová“ and
„Installation of solar collectors in Institute on
imprisonment Košice - Šaca“; Envirofond
– Municipalities, preparation of 14 grant applications
for reconstruction of public lighting, Structural
Funds, Operational Programme „Competitiveness
and Economic Growth”
– Municipalities, preparation of 8 grant applications
for projects of reconstruction of public lighting, the
Norwegian Financial Mechanism
Technical and economic evaluation of projects
– CMC, Ltd. - Review of investment plan for the construction of biogas plant in a dairy cattle farm
Detva
– JSE, Ltd. - The assessment and energy audit of the
construction project of photovoltaic power plant in
Jelšava
– Owners of flats in Osuského 2,4,6 - Calculation of
coefficients reflecting the unfavorable position of
rooms for dwelling house Osuského 2-6, Bratislava
– ELTEC, Inc. – Assessment of PV power plant construction in Jelenie Jamy
– A sphalt Energy, Ltd. - Review of investment plan
for a photovoltaic power plant construction in
Kožuchov
Analysis of market environment
– ContourGlobal Solutions Holding Limited - Feasibility study for the construction of a cogeneration unit
– WINDKRAFT Simonsfeld AG - Study on „Basic conditions for projects of photovoltaic power plants construction in Slovakia“
21
fondy, Operačný program Životné prostredie
– Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej
stráže SR – príprava žiadosti o nenávratný finančný
príspevok na projekty „Inštalácia slnečných kolektorov ÚVTOS Banská Bystrica - Kráľová“ a „Inštalácia slnečných kolektorov ÚVTOS Košice - Šaca“;
Envirofond
– obce a mestá, príprava 14 žiadostí o NFP na projekty rekonštrukcií verejného osvetlenia, štrukturálne
fondy, Operačný program Konkurencieschopnosť a
hospodársky rast
– obce a mestá, príprava 8 žiadostí o NFP na projekty
rekonštrukcií verejného osvetlenia, Nórsky finančný mechanizmus
Technicko ekonomické hodnotenie projektov
– CMC s.r.o. – Posudok investičného zámeru na stavbu Bioplynovej stanice na farme dojníc Detva
– JSE, s.r.o. – Posudok a energetický audit projektu
výstavby fotovoltickej elektrárne v Jelšave
– Vlastníci bytov a NP Osuského 2,4,6 – Výpočet koeficientov zohľadňujúcich nepriaznivú polohu miestností pre bytový dom Osuského 2-6 Bratislava
– ELTEC a.s. – Vypracovanie posudku projektu výstavby fotovoltickej elektrárne Jelenie Jamy
– A SFALT Energy s.r.o. – Posudok investičného zámeru projektu výstavby fotovoltickej elektrárne
Kožuchov
Analýzy trhového prostredia
– ContourGlobal Solutions Holding Limited – príprava Štúdie realizovateľnosti projektu výstavby kogeneračnej jednotky
– W INDKRAFT SIMONSFELD AG – štúdia „Základné
podmienky výstavby projektov fotovoltických elektrární v SR“
22
Iné aktivity
S cieľom šírenia nových poznatkov a výmeny informácií, stretnutí so širšou či užšou odbornou i laickou
verejnosťou, tím ECB počas rokov 2009-2010 zorganizoval alebo sa podieľal na príprave konferencií,
workshopov a seminárov.
Konferencie
*International Slovak Biomass Forum
2009 (ISBF 2009), 9-10/2/2009, City
Hotel Bratislava, Bratislava
Téma: Toto atraktívne podujatie organizované ECB pravidelne umožňuje stretnutie najdôležitejších predstaviteľov trhu v sektore biomasy a súčasne slúži ako fórum na diskutovanie najdôležiteších
problémov, nadväzovanie obchodných kontaktov
a prispieva k realizácii konkrétnych implementačných projektov v praxi. Počet účastníkov: 120
*RES BOAT – Séria konferencií, 23-27/3/2009, Loď
SOFIA, Dunaj
Organizátor: GEONARDO LTD., Maďarsko s finančnou podporou 6RP
Téma: Tématická kampaň na propagáciu a šírenie výsledkov projektu a najdostupnejších technológií pozdĺž
rieky Dunaj. Cieľom bola podpora rastu povedomia a
účasti organizácií na výskumných a demonštračných
projektoch OZE v týchto krajinách, odovzdávanie znalostí v oblasti OZE na úrovni celej spoločnosti a propagácia výsledkov projektov 7RP a 6RP ako aj IEE programov. Symbolické podujatie sa uskutočnilo na palube
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Other activities
During 2009-2010 ECB organized or participated
in the preparation of conferences, workshops and
seminars in order to spread new knowledge and
information exchange.
Conferences
*International Slovak Biomass Forum
2009 (ISBF 2009), 9-10/2/2009, City
Hotel Bratislava, Bratislava
Topic: This attractive event organized
by the ECB creates the possibility to meet the most
important market representatives in the biomass
sector and serves as a forum for discussing most key
problems, creation of business contacts and contributes to the implementation of specific projects in
practice.
Number of participants: 120
*RES BOAT – Conference series, 23-27/3/2009, Boat
SOFIA, Dunaj
Organiser: GEONARDO LTD., Hungary, financed by
6FP
Topic: Thematic Promotion and Dissemination Campaign of RES Project Results and Best Available
Technologies on the Danube River. The aim was to
support the growth of awareness and participation
of organizations in research and demonstration
projects of renewable energy in these countries,
transmission of knowledge in the field of renewable
energy, promotion of FP6, FP7 and IEE programs.
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
Symbolic event took place on board of the ship (RES
BOAT) and passes through / floated 5 countries. ECB
as a local partner was responsible for addressing
and inviting participants and the organization of
press conference in Bratislava.
*Comprehensive solutions to the energy needs of municipalities, 23/04/2009, Municipal Office in Banská
Bystrica, Banská Bystrica
Organizer: CITENERGO. The conference was held
during the exhibition PRO ENERGO.
Topic: ECB provided presentations „Current funding
opportunities for energy projects in municipalities“,
„Options to tackle the energy needs of local authorities“, „Energy efficiency in government“ and has presented Minus3% project and its results.
Number of participants: 40
*Mesto, obec, efektívna energia, 11/11/2009, Holiday
Inn, Bratislava / Town, village, energy efficicency
Organizer: CITENERGO. The conference aims to become the largest nationwide forum of local governments and other national and foreign partners from
the professional and private sphere.
Number of participants: 30
*Efektívne v samospráve, 24/2/2010, Kongresová sála
SPU v Nitre, Nitra /Effectively in municipality
The conference was organized by the Energy Agency
in Nitra, to familiarize people, cities, municipalities,
counties, businesses and building owners with the
theme of Intelligent Energy.
No. of participants: 50
*Enef 2010, 12-14/10/2010, Hotel LUX,
Banská Bystrica
Organizer: ASENEM. ECB one of the co-organizers.
Topic: Development of energy services and efficient
use of renewable energy
Number of participants: 70
23
lode (RES BOAT) a prechádzalo/plavilo sa 5-timi krajinami (Viedeň/Rakúsko, Bratislava/Slovensko, Budapešť/
Maďarsko, Vukovar/Chorvátsko a Belehrad/Srbsko. ECB
ako lokálny partner, malo na starosti oslovovanie a pozývanie účastníkov a organizáciu tlačovej konferencie
pre podujatie v Bratislave dňa 24/3/2009. Hlavnou
témou bratislavského podujatia bola polygenerácia
a manažment energetického dopytu.
Počet účastníkov: 50
*Enef 2010, 12-14/10/2010, Hotel LUX,
Banská Bystrica
Organizátor: ASENEM. ECB jeden zo spoluorganizátorov.
Téma: Rozvoj energetických služieb a efektívne využitie obnoviteľných zdrojov energie
Počet účastníkov: 70
Workshopy a semináre
*Komplexné riešenia energetických potrieb územných samospráv, 23/04/2009, Veľká sieň Mestského úradu v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
Organizátor: CITENERGO. Konferencia sa konala
v rámci 5. ročníka výstavy obnoviteľných energetických zdrojov a úspor energie PRO ENERGO 2009.
Téma: V rámci konferencie odzneli prednášky ECB
„Aktuálne možnosti financovania energetických projektov v samosprávach“, „Možnosti riešenia energetických potrieb územných samospráv“, „Energetická
efektívnosť v samospráve“ a bol prezentovaný projekt Mínus3percentá a jeho výsledky
Počet účastníkov: 40
*Mesto, obec, efektívna energia, 11/11/2009, Holiday Inn, Bratislava
Organizátor: CITENERGO. Cieľom konferencie je stať
sa najväčším celoslovenským fórom – summitom
územnej samosprávy a ďalších domácich i zahraničných partnerov z odbornej i privátnej sféry.
Téma: V rámci konferencie odznela prednáška ECB
„Kombinácia obnoviteľných energetických zdrojov príklady na Slovensku“
Počet účastníkov: 30
*Efektívne v samospráve, 24/2/2010, Kongresová
sála SPU v Nitre, Nitra
Konferenciu organizovala Energetická agentúra
v Nitre s cieľom oboznámiť s témou inteligentná
energia obyvateľov, mestá, obce, kraje, podnikateľov
ako aj majiteľov budov.
Téma: V rámci konferencie odzneli prednášky ECB
„Rekonštrukcia verejného osvetlenia a jej financovanie z úspor“, „Energetické audity a ich prínosy“
a „Energetické služby - príležitosť pre samosprávy“
24
*Workshop v rámci projektu Eubionet III,
10/2/2009, City Hotel Bratislava, Bratislava,
V rámci konferencie ISBF 2009 (IEE)
Téma: Energetické využívanie odpadov, BIOPLYN
Počet účastníkov: 105
*Verejné osvetlenie 2009, 19/5/2009, hotel
Medium, Bratislava
Téma: Príprava žiadosti o grantové zdroje, kvalitné
riešenie verejného osvetlenia (VO) pre obec, alternatívne spôsoby zabezpečenia rekonštrukcie VO,
aktuálne trendy v oblasti VO
Počet účastníkov: 60
*Kurz – systémy energetického manažmentu
(v rámci 32. Konferencie priemyselných energetikov), 27/10/2009, Papradno, Považská Bystrica
Téma: V rámci projektu SETatWork boli odprezentované systémy energetického manažmentu
Počet účastníkov konferencie: 100
*REPAP expertné stretnutie 2020, 11/3/2010, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava (IEE)
Téma: Diskusia a spripomienkovanie návrhu výhľadovej analýzy využívania obnoviteľných zdrojov energie
v priemysle RES Industry Roadmap 2020, ktorú pripravovala Energeticko – ekonomická skupina Viedenskej univerzity ako podklad pre prípravu Národného
akčného plánu pre obnoviteľné zdroje energie
Počet účastníkov: 50
*Seminár v rámci projektu EubionetIII, 23/4/2010,
Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, V rámci komplexného stavebného veľtrhu DOMEXPO 2010,
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
WORKSHOPS and SEMINARS
**EUBIONETIII workshop, 10/2/2009, City Hotel Bratislava, Bratislava, part of conference ISBF
2009 (IEE)
Topic: Energy utilization of waste, biogas
No. of participants: 105
*Verejné osvetlenie 2009, 19/5/2009, hotel
Medium, Bratislava / Public Lighting 2009
Topic: : Preparing applications for funding, quality
ofpublic lighting (PL) solutions for the communities,
alternative ways of securing PL reconstruction, current trends in PL
No. of participants: 60
* Training – Energy management systems,
27/10/2009, Papradno, Považská Bystrica (part of
32nd Conference of Industrial Energy managers)
Topic: organized under project SETatWork, new
certified systems of energy management were
presented
No. of participants: 100
*REPAP expert meeting 2020, 11/3/2010, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava (IEE)
Topic: Discussion on a draft of RES Industry Roadmap 2020, prepared by Energy - Economics Group at
Vienna University as a basis for the preparation of
Slovak National Action Plan for Renewable Energy
No. of participants: 50
* Eubionet III workshop, 23/4/2010, Agrokomplex
– Výstavníctvo Nitra, part of trade fair DOMEXPO
2010, Nitra (IEE)
Topic: Heating with unusual biomass fuels.
No. of participants: 15
* Palisol Seminar, 24/4/2010, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, part of trade fair DOMEXPO 2010,
Nitra
Topic: Solar energy utilization.
No. of aprticipants: 26
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
* Workshop “Systematic energy management
– Covenant of Mayors in Slovak municipalities”,
12/10/2010 Hotel LUX, Banská Bystrica, part of
ENEF 2010 (IEE)
Organizer: CITENERGO, Energy Cities and supported
by the European Commission within the ManagEnergy initiative. ECB actively participated in a roundtable of experts.
Topic: Preparation of energy consumption and CO2
emissions balance sheet (Baseline Emissions Inventory - BEI) and Sustainable Energy Action Plan - SEAP
in the municipality
Number of participants: 25
* EESI training – Energy services, part of ENEF 2010
conference, 13/10/2010 Hotel LUX, Banská Bystrica, part of ENEF 2010 (IEE)
Topic: The lectures „Legislative anchoring energy
services in Slovakia“, „Energy Services“ and „EPC step
by step“ were provided.
No. of participants: 20
Lectures and presentations
* Marcel Lauko, Tutzing, 27-28/3/2009
Event: Conference on „Energy Crisis and Climate
Change - Challenges for Business and Poltics in
South East Europe“.
Inviter: Südosteuropa-Gesellschaft (Southeast
Europe Association)
Topic: Presented ECB activities focused on
households and municipalities within projects such
as ISEES, INOFIN, energy advisory for households,
E4C, BELIEF, Minus 3% and CEVO
* Marcel Lauko, Zagreb, 16/07/2009
Topic: Presented ECB activities were focused on
households and municipalities within projects such
as ISEES, INOFIN, energy advisory for households,
E4C, BELIEF, Minus 3% and CEVO
* Monika Rothová, Budapest, 20/10/2009
Event: conference „Opportunities for Climate Change
and Energy Efficiency Action in an Economic Crisis -
25
hala M1, Nitra (IEE)
Téma: Vykurovanie netradičnými druhmi biomasy
Počet účastníkov: 10
*Seminár v rámci projektu Palisol, 24/4/2010, Agrokomplex – Výstavníctvo Nitra, V rámci komplexného stavebného veľtrhu DOMEXPO 2010, hala M2
– poradenská zóna, Nitra (Program cezhraničnej
spolupráce SR-Rakúsko 2007-2013 a EFRR)
Téma: Využívanie slnečnej energie
Počet účastníkov: 26
*Workshop „Systematický energetický manažment
– Dohovor primátorov a starostov v mestách a obciach na Slovensku“, 12/10/2010 Hotel LUX, Banská
Bystrica, v rámci konferencie ENEF 2010 (IEE)
Organizátor: Energy Cities a CITENERGO s podporou
Európskej komisie v rámci iniciatívy ManagEnergy. ECB
sa aktívne zúčastnilo na okrúhlom stole expertov.
Téma: Príprava analýzy (bilancie) spotreby energie
a emisií CO2 (Baseline Emissions Inventory – BEI)
a akčného plánu miestneho energetického rozvoja
(Sustainable Energy Action Plan – SEAP) na území
obce/mesta
Počet účastníkov: 25
*Tréning Energetické služby v rámci projektu EESI,
13/10/2010 Hotel LUX, Banská Bystrica, v rámci
konferencie ENEF 2010 (IEE)
Téma: Odzneli prednášky „Legislatívne zakotvenie
energetických služieb v SR“, „Energetické služby“
a „EPC krok za krokom“
Počet účastníkov: 20
Prednášky a prezentácie
* Marcel Lauko, prednáška Tutzing, 27-28/3/2009
Podujatie: konferencia „Energy Crisis and Climate
Pozývateľ: Südosteuropa-Gesellschaft (Southeast
Europe Association)
Téma: Prezentované boli aktivity ECB smerované domácnostiam a samosprávam v rámci projektov ako
napr. ISEES, INOFIN, Energetické poradenstvo pre
domácnosti, E4C, BELIEF, Minus 3% a CEVO
26
* Marcel Lauko, prednáška Záhreb, 16/07/2009
Podujatie: konferencia „Klimaschutz und Energieeffizienz Initiativen und Lösungsansätze auf lokaler
Ebene“
Pozývateľ: Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH
Téma: Prezentované boli aktivity ECB smerované domácnostiam a samosprávam v rámci projektov ako
napr. ISEES, INOFIN, Energetické poradenstvo pre
domácnosti, E4C, BELIEF, Minus 3% a CEVO
* Monika Rothová, prednáška Budapešť,
20/10/2009
Podujatie: konferencia „Opportunities for Climate
Change and Energy Efficiency Action in an Economic Crisis - Catalysing a Green Recovery“
Pozývateľ: Center for Climate Change and Sustainable Energy Policy (3CSEP) Central European University Budapešť
Téma: Príklady praktického využitia energetickej
efektívnosti a direktívy o energetických službách,
pričom boli spomenuté výstupy projektov Mínus3ercentá a EESI.
* Marcel Lauko, prednáška Drážďany, 7/12/2009
Podujatie: informačné podujatie „Trh pre fotovoltaiku
v Slovinsku, Českej republike, Maďarsku a Slovensku“
Pozývateľ: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
Téma: Odborná prednáška venovaná potenciálu fotovoltaiky na Slovensku
* Marcel Lauko, prednáška Brusel, 24/03/2010
Podujatie: konferencia „Central and Eastern European local authorities are acting to take up new challenges and opportunities“
Pozývateľ: Energie-Cités - Association of European
local authorities promoting local sustainable energy
policies
Téma: Prednáška poskytnutá v mene a na základe
členstva ECB v záujmovom združení CITENERGO.
Prezentácia výsledkov/problémov/bariér v energetike na lokálnej úrovni na Slovensku. V prezentácii boli
spomenuté projekty LEAN, CEVO, PALISOL
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Catalysing a Green Recovery“
Inviter: Center for Climate Change and Sustainable
Energy Policy (3CSEP) Central European University
Budapešť
Topic: Best practices in sustainable energy action in
Slovakia (Shining Examples for the Implementation
of the Energy End-use Efficiency & Energy Services
Directive)
* Marcel Lauko, Dresden, 7/12/2009
Event: „The market for photovoltaics in Slovenia, the
Czech Republic, Hungary and Slovakia“
Inviter: Slovakia-German Chamber of Commerce
(SNOPK)
Topic: The lecture given to the potential of photovoltaics in Slovakia
* Marcel Lauko, Brussels, 24/03/2010
Event: conference „Central and Eastern European
local authorities are acting to take up new challenges
and opportunities“
Inviter: Energie-Cités - Association of European
local authorities promoting local sustainable energy
policies
Topic: Lecture given on behalf of and for the ECB
membership in professional association CITENERGO.
Presentation of results / problems / barriers in
the energy sector at the local level in Slovakia.
Projects LEAN, CEVO, Palisol were mentioned in the
presentation.
Inviter: Slovakia-German Chamber of Commerce
(SNOPK)
Topic: Professional lectures devoted to renewable
energy sources in Slovakia
* Andrej Fáber, Bratislava, 18/11/2009
Event: Information event - eco showroom
Inviter: ecoplus, Economic Agency of Lower Austria
Topic: Possibilities of reducing heating costs by the
use of RES
* Andrej Fáber, Komárno, 15/4/2010
Event: Seminar Energy Future - Potential analysis
and preparation of investment strategy focused on
the use of RES
Inviter: Regional Development Agency Sala
Topic: Possibilities of the use of solar energy in
Slovakia
* Andrej Fáber, Bratislava, 4/6/2010
Event: Workshop - Designing passive houses
Inviter: Institute for passive energy houses
Topic: Possibilities of the use of PV in Slovakia
* Monika Rothová, Munich, 18/11/2009
Event: Solar Energy Conference in Central and
Eastern Europe - Slovenia, Czech Republic, Poland
and Slovakia
Inviter: Slovakia-German Chamber of Commerce
(SNOPK)
Topic: The lecture given to the potential of solar
energy in Slovakia
* Andrej Fáber, Dresden, 20/4/2009, 3-4/12/2009,
29-30/3/2010
Event: Information and training events in SlovakiaSaxon economic forum
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
27
* Monika Rothová, prednáška Mníchov,
18/11/2009
Podujatie: Konferencia Solárna energia v strednej
a východnej Európe – Slovinsko, Česko, Poľsko a Slovensko
Pozývateľ: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
Téma: Odborná prednáška venovaná potenciálu slnečnej energie na Slovensku
* Andrej Fáber, prednášky Drážďany, 20/4/2009,
3-4/12/2009, 29-30/3/2010
Podujatie: Informačné a odborné podujatia v rámci
Slovensko-saského hospodárskeho fóra
Pozývateľ: Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (SNOPK)
Téma: Odborné prednášky venované OZE na Slovensku
* Andrej Fáber, prednáška Bratislava, 18/11/2009
Podujatie: Informačné podujatie - eco showroom
Pozývateľ: ecoplus, Hospodárska agentúra Dolného
Rakúska
Téma: Možnosti zníženia nákladov na vykurovanie
pri využívaní OZE
* Andrej Fáber, prednáška Komárno, 15/4/2010
Podujatie: Odborný seminár „Energia budúcnosti
– Analýza potenciálu a stratégia prípravy investícií
zameraných na využitie OZE“
Pozývateľ: Regionálna rozvojová agentúra Šaľa
Téma: Možnosti využívania slnečnej energie na Slovensku
* Andrej Fáber, prednáška Bratislava, 4/6/2010
Podujatie: Seminár - Navrhovanie pasívnych domov
Pozývateľ: Inštitút pre energeticky pasívne domy
Téma: Možnosti využívania slnečnej energie na Slovensku
Pripomienkovanie Zákona OZE
Zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
28
ECB spolu s partnermi významne vstúpilo s pripomienkami počas parlamentného prerokúvania zákona o obnoviteľných zdrojoch. Aj vďaka našej aktivite
a nami predostretým argumentom sa počas parlamentnej rozpravy z návrhu zákona podarilo vypustiť
niektoré, z pohľadu obnoviteľnej energetiky najnevhodnejšie formulácie.
Časopis Svetlonos
Časopis Svetlonos, zaoberajúci sa verejným osvetlením a energetikou, zažil svoju konjunktúru v roku
2009. Svetlonos sa zameriava na informovanie
predstaviteľov samospráv o problematike energetiky a verejného osvetlenia. Jeho obsah sa mení,
prispôsobuje sa potrebám čitateľov. Aj vďaka tomu
si upevnil dôveryhodnosť medzi čitateľmi aj medzi
inzerentmi. Počas štyroch rokov sme vydali 13 čísel
časopisu. V roku 2009 sme vydali 4 tlačené a do každej samosprávy na Slovensku zdarma distribuované
čísla (mesiace vydania - február, máj, september
a december). V roku 2010 sme vydali len 2 tlačené
čísla, taktiež zdarma zasielané na samosprávy (mesiace vydania - jún a december). Vo vydávaní tohto
neperiodického časopisu sa aj na základe mnohých
ohlasov budeme snažiť pokračovať.
Medzinárodné postgraduálne štúdium
V spolupráci s Technickou univerzitou Viedeň, West
Hungarian University Mosonmagyaróvár a Energie
park Bruck/Leitha, ECB už vyše 6 rokov pripravuje
študijné bloky zamerané na slovenskú energetiku.
Študentmi sú najmä podnikatelia aktívni v oblasti OEZ zo Strednej Európy. Po obhajobe záverečnej
práce získajú titul MsC – Master of Science. V rokoch
2009-2010 sme zastrešili 4. a 6. sériu štúdia, Modul
7 – Hlavné legislatívne a ekonomické rámce na Slovensku.
http://newenergy.tuwien.ac.at/
Jednodňové vzdelávacie aktivity
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Act on RES
Oneday educational activities
Act No. 309/2009 on the promotion of renewable
energy sources and highly efficient cogeneration
ECB, together with partners came with significant
comments during parliamentary hearings of the
renewable Act. Also thanks to our activity and the
arguments raised by us during the parliamentary
debate, some of inappropriate formulations were
deleted or changed.
ECB staff provided educational lectures for
a program entitled “Effective management
of religious and nonprofit organizations”. The
project was prepared and managed by non-profit
organization Project Center Kanet. The entire project
consists of four modules. The project has trained
about 200 managers of non-profit and religious
organizations. Energy Centre Bratislava covered
the topic Marketing and fundraising of NGOs. The
project was supported by the European Social Fund.
Magazine Svetlonos
Magazine Svetlonos, dealing with public lighting
and energetics, experienced its boom in 2009.
Svetlonos aims to inform municipal representatives
about energetics and public lighting. Its content is
changing, adapting to the needs of readers what is
the reason of its credibility among readers and the
advertisers. During the four years we published 13
issues of the magazine. In 2009 we released and
distributed into every municipality in Slovakia 4 free
volumes (issued in - February, May, September and
December). In 2010 we published only two printed
numbers, also sent free to local authorities (months
- June and December).
International postgraduate studies
In cooperation with Technical University of Vienna,
West Hungarian University Mosonmagyaróvár and
Energy Park Bruck / Leitha, ECB prepares for over six
years lectures focused on the Slovak energy sector.
Students are especially businessmen active in the
field of RES from Central Europe. The postgraduate
is finished by thesis and students receive a title MSc
- Master of Science. In 2009-2010, we have covered
series 4 and 6 of studies, Module 7 - „General Legal
and Economical Frameworks in the Slovak Republic“
http://newenergy.tuwien.ac.at/
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
An independent evaluation
of project applications
Fund called Living Energy is the result of cooperation
ZSE Energia, Ekopolis Foundation and customers
of ZSE Energia, who decided to actively support
projects of RES and EE and to present their position
on environmental protection. This fund is financed
from the sale of a product “living energy”. For each
MWh sold as the product living energy, ZSE Energia
is paying back to the Fund administered by Ekopolis
Foundation € 3.30. Funding is provided in the form
of grants to eligible applicants. The aim of the Living
Energy Fund is to support projects that contribute to
the deployment of renewable energy sources and
the development of energy efficiency and rational
use of energy, as well as support of educational and
research activities in energy efficiency. Program
priorities of the Fund are of an investment and noninvestment nature. ECB acts in this initiative as one
of the independent external evaluators of project
objectives. During the years 2009 and 2010 ECB
rated 21 of these applications. Marcel Lauko, director
of the ECB, is also a member of the Fund’s Advisory
Committee. ECB acts in a similar position in Global
Environmental Facility Small Grants Programme
(GEF SGP). This is a program for financing small-scale
projects designed to contribute to the achievement
of global objectives in defined core areas of the
environment. GEF SGP provides grants primary
to applicants from non-governmental sectors
29
Jednodňové vzdelávacie aktivity
Pracovníci ECB zabezpečovali lektorskú činnosť pre
vzdelávací program s názvom „Efektívne riadenie
cirkevných a neziskových organizácií“. Projekt pripravilo a riadi Projektové centrum neziskovej organizácie Kanet, n.o. Celý projekt pozostáva zo štyroch
modulov. Prvý, najväčší z nich, nesie rovnaký názov ako samotný projekt a nadväzujú naň moduly
Finančný manažment, Projektový manažment
a akreditované vzdelávanie a modul Sociálne zručnosti
a základy sociálneho poradenstva. V projekte bolo
vyškolených približne 200 manažérov cirkevných
a neziskových organizácií. Energetické centrum
Bratislava zastrešovalo tému Marketing a fundraising neziskových organizácií. Projekt bol podporený
Európskym sociálnym fondom. Termíny vzdelávaní:
Nitra 18/11/2009, 16/12/2009, 9/3/2010; Košice:
22/6/2010, 14/12/2009, 1/12/2010; Ružomberok:
30/11/2009, 9/3/2010, 10/5/2010.
ECB pri tejto iniciatíve pôsobí ako jeden z nezávislých
externých hodnotiteľov projektových zámerov. Počas rokov 2009 a 2010 ECB spoluhodnotilo 21 týchto
žiadostí. Marcel Lauko, riaditeľ ECB, je zároveň členom poradného výboru fondu Živá energia.
V podobnej pozícii pôsobíme tiež v rámci grantového programu Global Environmental Facility
Small Grants Programme (GEF SGP). Ide o program
na financovanie projektov malého rozsahu, ktoré
majú prispievať k dosahovaniu globálnych cieľov
prostredníctvom lokálnych postupov v definovaných ťažiskových oblastiach životného prostredia.
GEF SGP poskytuje granty pre žiadateľov primárne
z mimovládneho sektora reprezentujúcich komunitné
záujmy. V podmienkach SR ide o projekty zamerané
na podporu znižovania nepriaznivých klimatických
zmien na lokálnej úrovni, s potenciálom prispievania
k predpokladaným globálnym zlepšeniam.
Pripravované aktivity pre najbližšie obdobie
Nezávislé hodnotenie projektových zámerov
Nadačný fond Živá energia je výsledkom spolupráce spoločnosti ZSE Energia, Nadácie Ekopolis a zákazníkov spoločnosti ZSE Energia, ktorí sa rozhodli
aktívne podporovať projekty rozvíjajúce energetickú
efektívnosť a prezentovať svoj postoj k ochrane životného prostredia. Tento nadačný fond je financovaný
z predaja produktu živá energia. Z každej predanej
MWh v produkte Živá energia odvedie ZSE Energia
do Nadačného fondu Živá energia pri Nadácii Ekopolis 3,30 €. Finančné prostriedky budú poskytnuté vo
forme grantov vybraným oprávneným žiadateľom.
Podmienkou pridelenia je ich verejnoprospešný charakter. Cieľom Nadačného fondu Živá energia je podpora projektov, ktoré prispievajú k rozvoju využívania
obnoviteľných zdrojov energie a k rozvoju energetickej efektívnosti a racionálneho využitia energie, ako
aj podpora osvetovej činnosti a podpora výskumu a
vývoja v oblasti energetickej efektívnosti. Programové priority Nadačného fondu Živá energia podporujú
projekty investičného aj neinvestičného charakteru.
30
International Slovak Biomass Forum
2011, 8-9/2/2011, Bratislava
Periodická konferencia sa bude konať v kongresových priestoroch hotela Barónka v Bratislave. Ako po
iné roky, zameriame sa na aktuálne témy z oblasti
energetiky a predstavíme nové trendy a úspešné realizácie projektov z oblasti využívania obnoviteľných
a alternatívnych zdrojov energie. Srdečne všetkých
pozývame.
www.ecb.sk
Partneri ECB
Spoločnosti s čiastočnou majetkovou účasťou ECB
(„Group ECB“):
En-Efekt, s.r.o.
Spoločnosť En-Efekt, s.r.o. sa zameriava na vypracovávanie energetických analýz, koncepcií, auditov
a energetickú certifikáciu budov. En-Efekt, s.r.o.
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
representing community interests. In Slovakia,
programme is aimed at promoting the reduction
of climate change impacts at the local level, with
the potential to contribute to the envisaged global
improvements.
(thirdparty financing). For such a reconstruction it is
possible to use the resources of UNDP / GEF support
program which are intended only as loan guarantee.
Planned activities for a next period
International Slovak Biomass Forum
2011, 8-9/2/2011, Bratislava
Periodic conference will be held in conference
rooms of hotel Baronka in Bratislava. As in previous
years, we will focus on current topics in the energy
sector and introduce new trends and the successful
implementation of projects in the field of renewable
and alternative energy sources. We cordially invite
you all.
www.ecb.sk
Partners of ECB
Companies with partial ECB ownership („Group
ECB“)
En-Efekt, s.r.o.
En-effect Ltd. focuses on elaborating of energy
analyses, concepts, audits and energy certification
of buildings. En-effect Ltd. begun as a natural
consequence of our colleagues´ desire to carry
out in practice the competences gained in theory.
www.enefekt.sk
CEVO, s.r.o.
Company was established as part of project Removing
barriers to the reconstruction of public lighting in
Slovakia. CEVO, Ltd, ensures the implementation of
some of the objectives of the project and moreover its
prosperity is not connected with funding from UNDP
/ GEF. CEVO Ltd. is offering to Slovak municipalities
and companies operating public lighting systems
their reconstruction, also with the concept of EPC
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
31
vznikla ako prirodzený dôsledok cieľa našich kolegov prakticky uskutočňovať kompetencie získané
v teoretickej rovine.
www.enefekt.sk
CEVO, s.r.o.
Spoločnosť vznikla ako súčasť projektu Odstraňovanie bariér rekonštrukcie verejného osvetlenia na Slovensku. CEVO, s.r.o., zabezpečuje realizáciu niektorých z cieľov projektu a najmä, jeho prosperita nie
je nijakým spôsobom previazaná s peniazmi UNDP/
GEF. CEVO, s.r.o., ponúka slovenským samosprávam
a spoločnostiam prevádzkujúcim systémy verejného
osvetlenia ich rekonštrukciu napríklad na základe
konceptu EPC (financovanie treťou stranou). Na takúto rekonštrukciu je možnosť použiť aj zdroje podporného programu UNDP/GEF – tie však majú slúžiť
len ako banková záruka za prípadné úvery.
Partneri v rámci jednotlivých projektov:
Project partners:
Belgicko/Belgium
Wetenschappelijk en Technisch Centrum van de Belgische Textielnijverheid
Cenergie cvba
Centre wallon de Recherches agronomiques
European Biomass Association aisbl
Bulharsko/Bulgaria
International Initiatives for Cooperation
Sofia Energy Centre
Česká republika/Czech Republic
Enviros, s.r.o.
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
Vysoké učení technické v Brně
Veronica Ekologický Institut
Čile/Chile
Asesorias Profesionales P. Lehuede Ltda.
Čína/China
Guangzhou Institute of Energy Conversion, Chinese
Academy of Science
Zhejiang Energy Research Institute
Dánsko/Denmark
Energy Consulting Network A/S
32
Confederation of Danish industries
Teknologisk Institut
Danish Building Research Institute, Aalborg University
Fínsko/Finland
Valtion teknillinen tutkimuskeskus
Francúzsko/France
CICOM Organisation
Rhonalpénergie-Environment
Grécko/Greece
Centre for Renewable Energy Sources
Holandsko/Netherlands
Energy Centre Netherlands
SenterNovem
Universiteit utrecht
India/India
The Energy and Resources Institute
Írsko/Ireland
City of Dublin Energy Management Agency
Dublin City Council
Kirgizsko/Kyrgyzstan
Civic Foundation UNISON
Litva/Lithuania
Lietuvos Energetikos Institutas
Lotyšsko/Latvia
Ekodoma
Maďarsko/Hungary
INNOSTART Hungary National Business and Innovation Centre
Innovation and Research Center Services Ltd
Malta/Malta
Projects in Motion Ltd
Moldavsko/Moldova
AEER – Alliance for Energy Efficiency and Renewables
Nemecko/Germany
Zentrum für rationelle Energieanwendung und Umwelt
GmbH
Berliner Energieagentur GmbH
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Nórsko/Norway
New Energy Performance AS
Norsk Enøk og Energi AS
Universitet for Miljø-og Biovitenskap
Poľsko/Poland
EC BREC Institute for Renewable Energy
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Ecofys polska Sp. z o.o.
Portugalsko/Portugal
Technological Centre for the Portugese Textile and
Clothing Industry
Institutio de Engenharia Mecânica – Polo IST
Centro da Biomassa para a Energia
Rakúsko/Austria
Grazer Energieagentur Ges.m.b.H.
Höhere Bundeslehr und Forschungsanstalt für Landwirtschaft, Landtechnik und Lebensmitteltechnologie Francisci Josephinum
Energiepark Bruck an der Leitha
AGRAR PLUS GmbH
Umweltamt-Stadt Graz
Arbeitsgemeinschaft ERNEUERBARE ENERGIE NÖWien
Rumunsko/Romania
Romanian Agency for Energy Conservation
Agentia Romana pentru Conservarea Energiei
Slovensko/Slovakia
Mesto Malacky
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky
Technický a skúšobný ústav stavebný, n.o.
Slovinsko/Slovenia
Institut Jozef Stefan
Agencija za prestrukturiranje energetike d.o.o.
Energetska agencija za Podrvje – zavod za trajnostno
rabo energije
Mestna obcina Maribor
Španielsko/Spain
Centre d´Innovació I Desenvolupament Epresarial
Centre de Recerca I Investigació de Catalunya S.A.
Agencia Andaluza de la Energia
Europa innovación y Desarrollo, S.L.
Asociacion Aragonesa de Entidades Locales
Švédsko/Sweden
EIC Jönköpings Iän AB
KanEnergy sweden AB
Swedish Environmental Research Institute ltd
Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för bioenergi
Taliansko/Italy
National Confederation for Craft sector and SMEs
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
ETA Energia Transporti Agricoltura Srl
Universita degli studi di Firenze – Centro Ricerca Energie Alternative e Rinnovabili
Thajsko/Thailand
Center for Energy Environment Resources Development – Foundation for International Human Resource
Development
Turecko/Turkey
TAGES Industry and Information Technologies
RDI S.A
Veľká Británia/United Kingdom
European Association of Innovating SMEs
CPL Scientific Publishing Services Ltd
Bryson Charitable Group
Malta Industrial Innovation for SMEs
Programy a objednávatelia / Programmes:
*Inteligentná energia pre Európu/
Intelligent Energy Europe (IEE)
Intelligent Energy
Europe
*6. Rámcový program/
6th Framework Programme (6RP)
*7. Rámcový program/
7th Framework Programme (7RP)
* UNDP/GEF podporný program
Globálny environmentálny fond/
Global Environmental Fund
*Program Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho
finančného mechanizmu/Program EEA Financial
Mechanism and Norwegian Financial Mechanism
(FM EHP a NFM)
*Program cezhraničnej spolupráce SR – Rakúsko
2007 – 2013 a Európsky fond pre regionálny rozvoj/
CBC Programme Slovakia - Austria 2007 - 2013 and
the European Regional Development Fund (EFRR)
33
*Európska banka pre obnovu a rozvoj – špeciálny fond
akcionárov/ European Bank for Reconstruction and
Development - Shareholder Special Fund (EBRD)
*Európska investičná banka/European Investment
Bank (EIB)
Partneri konferencie VO2009/
Public Lighting 2009 Conference supporters:
Akté, s.r.o.
DNA Slovakia, s.r.o.
Únia miest Slovenska
* Medzinárodná finančná korporácia člen skupiny
Svetovej banky, program Financovanie energeticky
efektívnych projektov / International Financial Corporation member of the World Bank Group, Commercialising Energy Efficiency Finance programme
(IFC CEEF)
Mediálni partneri/Media Partners:
Zoznam.sk
SME, Korzár, My
Rádio Viva
Stavebníctvo a bývanie (časopis)
* Bund, vertreten durch den/die Bundesministerin für
Verkehr, Innovation und Technologie und dem/der
Bundesministerin für Wirtschaft, Familie unf Jugend
(Haus der ZukunftPLUS)
Naše projekty podporili aj/
Our projects also supported by:
Západoslovenská energetika, a.s. a ZSE Energia, a.s.
STEFE SK, a.s.
Intech Slovakia, s.r.o.
Dexia banka Slovensko, a.s.
LCE . Low cost expo, a.s.
Thermo|Solar Žiar, s.r.o.
Viessmann, s.r.o.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Indal C&EE, s.r.o.
Partneri konferencie ISBF 2009 / ISBF 2009
supporters:
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
Únia miest Slovenska
CITENERGO
Lesy SR, š.p.
Československá obchodná banka, a. s.
EETEK Slovakia, s.r.o.
Siemens Slovensko, s.r.o
Viessmann, s.r.o.
SES, a.s., Tlmače
34
Poďakovanie za prácu patrí pracovníkom
a spolupracovníkom ECB/ Thanks for the work to:
Ing. Bronislava Herdová, PhD.
Ing. Darina Pšenáková
Ing. Monika Rothová
Ing. Marcel Lauko
Ing. Marek Lipa
Ing. Miroslav Kučera
Ing. Robert Gregor
Ing. Igor Iliaš
Katarína Miková
Ing. Tatiana Szabová
Mgr. Vojtech Hollan
Ing. Andrej Fáber
Ing. Peter Černák
Vladimír Adamčík
Martina Gajdošíková
Soňa Petrovič Čutorová
Tomáš Rebro
Ing. Ľubomír Polonec
Ing. Peter Luby
Ing. Juraj Klukan
Ing. Ján Magyar
Ing. Gabriela Fischerová
Ing. Marián Nicz
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Upozornenie na nekalú konkurenciu
Aj touto cestou by sme chceli upozorniť na vznik spoločnosti Energetickém centrum, a.s. Táto obchodná
spoločnosť cielene a systematicky zneužíva dobré
meno a skúsenosti občianskeho združenia Energetické centrum Bratislava. Neexistuje pritom žiadne
finančné ani personálne prepojenie medzi ECB
a touto spoločnosťou. ECB už podniklo právne kroky,
aby zamedzilo tejto činnosti. Zdôrazňujeme, že ECB
nie je obchodníkom s elektrinou.
Note to unfair competition
This way we would like to draw attention to the
creation of the Energy Centre, Inc. This company is
deliberately and systematically living off the reputation and experience of the NGO association Energy
Centre Bratislava. There is no financial or personal
relationship between the ECB and mentioned company. ECB has already taken legal steps to prevent
this activity. We stress that ECB is not a trader of
electricity.
Možnosť poukázať 2% z dane
Budeme radi, ak využijete možnosť a venujete na
našu neziskovú činnosť 2% z vašich daní. Všetky
takto získané prostriedky budú využité výhradne na
plnenie cieľov projektov uvedených na predchádzajúcich stránkach, alebo na veľmi podobné nové projekty. Ďakujeme za vašu podporu.
Possibility to donate 2% of tax
We encourage you to take advantage of opportunity
and dedicate to our non-profit activities 2% of your
taxes. All funds so obtained will be used exclusively for the objectives of the projects mentioned in
the previous pages or the very similar new projects.
Thank you for your support.
Energy Centre Bratislava // Activity report 2009 - 2010
35
Príklady úspešne realizovaných projektov
Examples of successfully implemented projects
Prestavlky
» Ekonomicky najmenej náročné riešenie
» Výmena 86ks svietidiel za nové typ Indal Vital
(150W alebo 70W)
» Farebné vyhotovenie svietidiel
» Útlmový režim počas noci (60%)
» Prispôsobenie dĺžky výložníkov vzdialenosti od
komunikácie
» Výmena RVO (rozvádzač verejného osvetlenia)
» Pokles inštalovaného príkonu z 14,8kW na 7,8kW
Úspora nákladov na EE takmer 5000,-Eur bez DPH
za rok
Prestavlky Village
» Economically the least demanding solution
» Replacement of 86 pcs of luminaries by new ones
– type Indal Vital
(150 W or 70 W)
» Colour design of the luminaires
» Dimming during night (60%)
» Jib length adjusted to distance from the road
» Replacement of switchboard
» Installed power decrease from 14.8 kW to 7.8 kW
Annual energy savings - almost 5 000 EUR without
VAT
Mýto pod Ďumbierom
» Projekt s dôrazom na estetický vzhľad verejného
osvetlenia
» Výmena 112ks svietidiel za nové typ Indal Airtrace
(60W alebo 45W)
» Biele svetlo – vysoká úroveň podania farieb
» Farebné vyhotovenie svietidiel
» Útlmový režim počas noci (75%)
» Prispôsobenie dĺžky výložníkov vzdialenosti od
komunikácie
» Výmena RVO a inštalácia riadiaceho a diagnostického systému
» Pokles inštalovaného príkonu z 17,5kW na 6,8kW
Úspora nákladov na EE takmer 6000,-Eur bez DPH
za rok
Mýto pod Ďumbierom Village
» Project with accent on the aesthetic appearance
of the public lighting
» Replacement of 112 pcs of luminaries by new
ones – type Indal Airtrace (60 W or 45 W)
» White light – high level of RA
» Colour design of the luminaires
» Dimming during night (75%)
» Jib length adjusted to distance from the road
» Replacement of switchboard and installation of a
control and diagnostic system
» Installed power decrease from 17.5 kW to 6.8 kW
Annual energy savings - almost 6 000 EUR without
VAT
Kobyly
» Technologická špička
» Výmena 73ks svietidiel za nové typ Indal STELA
30LED
» Útlmový režim počas noci (60%)
» Prispôsobenie dĺžky výložníkov vzdialenosti od
komunikácie
» Biele svetlo – vysoká úroveň podania farieb
» Výmena RVO a inštalácia riadiaceho a diagnostického systému
» Nový inštalovaný príkon 7,8kW
Kobyly Village
» Top technology
» Replacement of 73 pcs of luminaries by new ones
- type Indal STELA 30LED
» Dimming during night (60%)
» Jib length adjusted to distance from the road
» White light – high level of RA
» Replacement of switchboard and installation of a
control and diagnostic system
» New installed 7.8 kW
36
Energetické centrum Bratislava // Správa o činnosti 2009 - 2010
Kontakt
Energetické centrum Bratislava
Ambrova 35, 831 01 Bratislava 37
Slovenská republika
Tel.: +421 2 593 000 91
Fax: +421 2 593 000 97
[email protected], www.ecb.sk
Register OZ MV SR: VVS/1-900/90-14771
Download

Správa o činnosti ECB v rokoch 2009 – 2010