Kultura w programach EWT 2014-2020
Katowice, 14 marca 2014 r.
EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA
Zasady:
- partnerstwo ponadnarodowe,
- poziom dofinansowania dla polskich partnerów:
do 85% kosztów kwalifikowalnych,
- refundacja.
Program współpracy międzyregionalnej
INTERREG EUROPA
2014-2020
INTERREG EUROPA 2014-2020
Zasięg terytorialny: UE, Norwegia, Szwajcaria
Budżet: 359 mln euro (EFRR)
INTERREG EUROPA 2014-2020
Priorytety programu
P1: Badania naukowe, rozwój technologiczny i innowacje
P2: Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
P3: Gospodarka niskoemisyjna
P4: Środowisko i oszczędne gospodarowanie zasobami
Cel szczegółowy 4.1
Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności
programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych
przypadkach EWT, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i
kulturowego.
INTERREG EUROPA 2014-2020
Program nie finansuje działań infrastrukturalnych.
Umożliwia wymianę doświadczeń, dzielenie się wiedzą, korzystanie z knowhow, oferuje dostęp do zaawansowanych rozwiązań w zakresie polityki
regionalnej.
Możliwe działania w ramach projektów:





przygotowanie planów działań (obowiązkowe)
badania i analizy w wybranym obszarze polityki regionalnej
spotkania i działania z lokalną grupą interesariuszy
zapoznawanie się z instrumentami i polityką w wybranym obszarze (wymiany)
organizowanie międzyregionalnych seminariów oraz wydarzeń służących wymianie
informacji i budowaniu zdolności w wybranym obszarze polityki
 komunikacja i upowszechnianie rezultatów projektu
 monitorowanie i analiza rezultatów planu działania
 możliwe akcje pilotażowe
INTERREG EUROPA 2014-2020
Informacje o programie:
Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IVC (Lille, Francja)
Tel. +33 328 144 100
Email: [email protected]
www.interreg4c.eu
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol
Tel. 32 253 90 08
Email: [email protected]
www.ewt.gov.pl
Program współpracy transnarodowej
Region Morza Bałtyckiego
2014-2020
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Zasięg terytorialny:
UE: Dania, Estonia, Finlandia, Łotwa, Litwa, Polska i
Szwecja oraz północne części Niemiec (Landy:
Berlin, Brandenburgia, Brema, Hamburg,
Meklemburgia Pomorze Przednie, SzlezwikHolsztyn i Dolna Saksonia – tylko region NUTS II
Lüneburg)
Kraje partnerskie: Białoruś, Norwegia, Rosja:
Petersburg, obwód archangielski, obwód
wołogodzki, obwód kaliningradzki, Republika
Karelii, Republika Komi, obwód leningradzki,
obwód murmański, Nieniecki Okręg Autonomiczny,
obwód nowogrodzki, obwód pskowski.
Budżet: 264 mln euro (EFRR)
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Priorytety programu
1. Potencjał dla innowacji
1.3 Innowacje nietechnologiczne
2. Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi
2.4 Zasobooszczędny niebieski wzrost
3. Zrównoważony transport
4. Zdolność instytucjonalna w zakresie współpracy makroregionalnej
4.1 Seed Money
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Program nie finansuje działań infrastrukturalnych.
Możliwe działania:
Priorytet 1
- Wspólne opracowywanie produktów i usług (np. ośrodki wsparcia połączone
w sieć) wspierających przedsiębiorczość w sektorze kultury i tworzenie miejsc
pracy branżach kreatywnych.
- Pilotowanie działań zmierzających do połączenia sektora kultury i branż
kreatywnych z tradycyjnymi branżami w celu zwiększenia ich wartości.
Priorytet 2
- Opracowywanie strategii transnarodowych w zakresie wykorzystania naturalnego
i kulturowego dziedzictwa morza i obszarów przybrzeżnych do celów
biznesowych w zrównoważony sposób, np. projekty pilotażowe na rzecz bardziej
efektywnego gospodarowania zasobami w turystyce morskiej.
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Priorytet 4
Instrument Seed money:
- Oferuje limitowane środki dla projektów, których celem jest przygotowanie
większych przedsięwzięć, niekoniecznie do sfinansowania ze środków BSR
2014-2020.
- Wspiera Strategię Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego, której
jednym z Obszarów Priorytetowych jest kultura.
Region Morza Bałtyckiego 2014-2020
Informacje o programie:
Wspólny Sekretariat Techniczny (Niemcy i Łotwa)
Tel. (Niemcy) +49 381 45484 5281
Tel. (Łotwa) +371 735 7368
Email: [email protected]
http://eu.baltic.net
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
Osoba do kontaktu: Monika Strojecka-Gevorgyan
Tel. 32 253 90 08
Email: [email protected]
www.ewt.gov.pl
Program współpracy transnarodowej
Program współpracy
transnarodowej
Europa Środkowa
Region Morza
Bałtyckiego
2014-2020
2014-2020
Europa Środkowa 2014-2020
Zasięg terytorialny
Austria
Chorwacja
Czechy
Polska
Słowacja
Słowenia
Węgry
Niemcy i Włochy – wybrane
regiony
Budżet: 246 mln euro (EFRR)
Europa Środkowa 2014-2020
Priorytety programu
P1: Współpraca w zakresie innowacji na rzecz zwiększenia konkurencyjności
P2: Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych
P3: Współpraca w zakresie zasobów naturalnych i kulturowych
Cel szczegółowy 3.2
Poprawa zdolności zrównoważonego wykorzystywania zasobów i dziedzictwa
kulturowego
P4: Współpraca na rzecz poprawy powiązań transportowych Europy Środkowej
Europa Środkowa 2014-2020
Program będzie wspierał głównie działania o charakterze nieinwestycyjnym,
takie jak strategie i plany działań, studia przygotowawcze do inwestycji o
znaczeniu transnarodowym. W ramach projektów możliwa będzie także
realizacja inwestycji o charakterze pilotażowym lub demonstracyjnym
Możliwe działania:
Priorytet 3
‒ Opracowywanie i wdrażanie strategii i polityk na rzecz waloryzacji dziedzictwa oraz
zasobów kulturowych lub możliwości branży kultury i branży twórczej.
‒ Opracowywanie i wdrażanie zintegrowanych strategii i koncepcji rozwoju na
szczeblu lokalnym/regionalnym, w oparciu o dziedzictwo kulturowe, w celu
promowania zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zatrudnienia (np. w
sektorze turystyki).
‒ Opracowywanie i testowanie innowacyjnych narzędzi zarządzania w celu ochrony i
zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa i zasobów kulturowych (np.
zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych).
‒ Ustanawianie i wzmacnianie współpracy transnarodowej pomiędzy właściwymi
podmiotami w celu wspierania zrównoważonego wykorzystywania i promocji
obiektów dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej.
Europa Środkowa 2014-2020
Informacje o programie:
Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Europa Środkowa (Wiedeń)
Tel. +43 (0) 1 8908 088 - 2403
Email: [email protected]
www.central2013.eu
www.europasrodkowa.gov.pl
Krajowy Punkt Kontaktowy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Agnieszka Burda
Tel. 32 253 90 08
Email: [email protected]
Program Operacyjny Współpracy
Program współpracy
transnarodowej
Transgranicznej
Region
Morza Bałtyckiego
Republika
Czeska-Rzeczpospolita
Polska
2014-2020
2014-2020
Polska – Czechy 2014-2020
Zasięg terytorialny
Budżet: 246 mln euro (EFRR)
Polska – Czechy 2014-2020
Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Cel tematyczny 8
Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności
pracowników
Priorytet Inwestycyjny 8 b
Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój
potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych
obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i
zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich
rozwój
Możliwość realizacji działań typu:
• Zachowanie i odnowa atrakcji kulturowych i przyrodniczych
• Wspieranie wykorzystania niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
• Działania w zakresie infrastruktury w celu transgranicznego udostępnienia i
wykorzystania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa regionu
• Wspólne działania marketingowe i promocyjne w dziedzinie wykorzystania zasobów
przyrodniczych i kulturowych
Alokacja na PI 8b – 60% budżetu programu (132,72 mln EUR)
Polska – Czechy 2014-2020
Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Cel tematyczny 11
Zwiększanie zdolności instytucjonalnej i skuteczności administracji publicznej
Priorytet Inwestycyjny
Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i
zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez
wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między
obywatelami i instytucjami
Możliwość realizacji działań typu:
• Wzmacnianie integracji na poziomie lokalnym, współpraca społeczeństwa
obywatelskiego i instytucji oraz inne działania przyczyniające się do zwiększenia
współpracy i spójności na poziomie lokalnym
• Tworzenie i rozwijanie transgranicznych sieci współpracy, w tym współpraca
organizacji pozarządowych non-profit
• Alokacja na PI 11 – 24,1 % budżetu programu (54,51 mln EUR)
Polska – Czechy 2014-2020
Informacje o programie:
Wspólny Sekretariat Techniczny (Ołomuniec)
Tel. +420 587 337 710-20
Email: [email protected]
www.cz-pl.eu
Koordynator Krajowy
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej
osoby do kontaktu:
Małgorzata Chętko
Tel. 22 273 81 63
Email: [email protected]
Witold Wieczorek
Tel. 32 253 90 08
Email: [email protected]
Program Operacyjny Współpracy
Program współpracy
transnarodowej
Transgranicznej
RegionPolska
Morza–Bałtyckiego
Rzeczpospolita
Republika Słowacka
2014-2020
2014-2020
Polska – Słowacja 2014-2020
Zasięg terytorialny
Budżet: 155 mln euro (EFRR)
Polska – Słowacja 2014-2020
Cele tematyczne i priorytety inwestycyjne
Cel tematyczny 6
Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania
zasobów
Priorytet Inwestycyjny 6 c
Ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego
i naturalnego
Możliwość realizacji działań typu:
•
•
Ochrona , rozwój i promocja publicznych dóbr kultury i dziedzictwa,
• Rozwój i promocja publicznych usług kultury i dziedzictwa,
Dostęp do informacji sektora publicznego ( w tym otwartych danych e- kultury),
• Usługi i aplikacje dotyczące kultury cyfrowej
alokacja na PI 6c – 50% budżetu programu (77,5 mln EUR)
Polska – Słowacja 2014-2020
Fundusz Małych Projektów
Główny obszar działania w ramach FMP
w perspektywie 2014-2020
Ochrona, promowanie
i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Alokacja ok. 20 mln EUR tj. 90% dostępnych środków
Polska – Słowacja 2014-2020
Informacje o programie:
Wspólny Sekretariat Techniczny (Kraków)
Tel. 12 444 15 00
Email: [email protected]
www.pl.plsk.eu
Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Współpracy Terytorialnej
osoby do kontaktu:
Agnieszka Lubieńska
Tel. 22 273 81 47
Email: [email protected]
Barbara Serbinowska
Tel. 32 253 90 08
Email: [email protected]
Dziękuję za uwagę
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
www.mir.gov.pl
Download

Informacje do pobrania