www.thunova.cz
Kapitola 2 – HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT
Hrubý domácí produkt:
― hrubý domácí produkt je tržní hodnota veškerých finálních statků
vyprodukovaných v dané ekonomice za dané časové období
o finální statek = slouží ke konečné spotřebě, investicím nebo vývozu
o tržní hodnota = včetně nepřímých daní (DPH, spotřební daně)
o veškerých = statisticky zachytitelných (nevýhoda STÍNOVÁ EKONOMIKA –
nelegální činnost)
o daná ekonomika = na území daného státu bez ohledu na to, kdo je vlastníkem VF
(rezident, nerezident)
Metody zjišťování HDP:
― výsledky ze všech 3í metod se musí =!!!
1) výdajová metoda
― součet všech výdajů v dané ekonomice
o spotřební výdaje domácností C (na fin. statky a služby)
o výdaje firem na investice I (investice do fixního kapitálu, I do zásob)
o vládní výdaje na nákup statků a služeb G – výdaje na školství, zdravotnictví,
obranu… (nezapočítávají se transfery TR, protože sociální dávky domácnosti
použijí na spotřební výdaje a už tam jsou jednou započteny!!! Tzn. za jejich
poskytnutí vláda nedostává žádnou protihodnotu)
o čistý export NX = EX – IM
EX↑ HDP
IM↓ HDP
HDP  C  I  G  NX
2) výrobní metoda
― Výpočet pomocí přidaných hodnot, vyhneme se 2jímu započtení
― součet všech přidaných hodnot z jednotlivých stupňů výroby (prim., sekund., terciální)
přidaná hodnota = příjmy z prodeje - spotřeba meziproduktů
HDP (tržní cena) = přidané hodnoty + nepřímé daně - dotace
3)
HDP
1)
2)
3)
4)
důchodová metoda
Nominální (NHDP)
Reálný (RHDP)
Skutečný HDP – vypočtený HDP některou z metod
Potencionální – dlouhodobě udržitelná úroveň v HDP při využití všech
dostupných zdrojů v EKOmice
Kapitola 2 – Hrubý domácí produkt
-1-
www.thunova.cz
Nominální a reálný HDP:
―
Rozdíl mezi NHDP a RHDP je dán Δ cen.
1) Nominální HDP (NHDP)
o v „běžných“ cenách
o dnešní cena započítaná do letošního HDP
2) Reálný HDP (RHDP)
o ve „stálých“ cenách
o eliminujeme změnu ceny, zachycuje Δ fyz. objemu produkce
o cena výchozího roku
o
o
RHDP – nejčastější ukazatel pro srovnání výkonnosti různých zemí (musí se
přepočítat na stejnou jednotku)
Pro vývoj ekonomiky používáme nejčastěji MEZIROČNÍ TEMPO RŮSTU
RHDP
Čistý a hrubý HDP:
HDP = ČDP + znehodnocení kapitálu
ČDP = HDP – znehodnocení kapitálu (odpisy)
Hrubý národní důchod:
― HND → přidaná hodnota vyprodukovaná VF v držení rezidentů daného území a nezáleží
na tom, zda bylo vyrobeno na území té země
― zdůrazňuje vlastnictví
― vlastnící musí být obyvateli daného státu kdekoli ve světě
HND = HDP + saldo zahraničních důchodů (SZD)
SZD = ∑důchodů našich z ciziny - ∑ důchodů cizinců u nás
―
Národní důchod = hodnota nově vytvořená společností za určité období
Kapitola 2 – Hrubý domácí produkt
-2-
www.thunova.cz
Vztah mezi HDP a HND
HDP sk = HDP pot → optimální stav
HDP sk > HDP pot → nevyžité zdroje
HDP sk < HDP pot → přetěžování ekonomiky, hrozí inflace
HND = HDP – odpisy
ND = HND – odpisy – nepřímé daně
Disponibilní důchod (YD):
― to, co domácnostem skutečně zbývá po odečtení daní
― možnosti použití YD:
a) spotřeba /C/
b) úspory /S/
tzn. YD = C + S
YD = mzdy + úroky + renty + dividendy + TR - TA
Parita kupních sil:
― uměle vytvořená jednotka pro srovnání států, eliminuje Δ cen v zemích→pohyb měnového
kurzu
― umělý kurs, který zajišťuje, že za stejnou cenu nakoupíme statek v různých státech
HDP a EKO BLAHOBYT (EB)
― Čím ↑HDP↑ blahobyt
― EB je ovlivňován: množstvím produkce
― Měří se množstvím a kvalitou vytvořených a spotřebovaných statků v HDP
― Čistý EB
EB = ČEB + volný čas + práce doma + stínová ekonomika – škody na ŽP
Kapitola 2 – Hrubý domácí produkt
-3-
Download

www.thunova.cz Kapitola 2 – HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT