ÖNSÖZ
T.C. NAMIK KEMAL
ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
BİYOLOJİ BÖLÜMÜ
2014
TEKİRDAĞ
Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Naciye Gülkız ŞENLER
Biyoloji Bölümü
Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü misyon, vizyon ve
stratejik planını ilk olarak 2010 yılında
belirlemiştir. Biyoloji Bölümü’nün temel amacı
biyolojik düşünce ve yorumu benimsemiş çağa
uygun ve çağı yönlendirebilen öğrenciler
yetiştirmek ve ülke gereksinimlerine göre nitelikli
araştırmacılar sağlamaktır. Bölümümüz daha iyi
bir eğitim düzeyine ulaşmak ve araştırma
faaliyetlerini geliştirmek için sürekli yenilenmeyi
ve kalite kültürünü kendine ilke edinmiş, genç ve
dinamik bir bölümdür.
Anabilim Dallları ve Kadroları
BÖLÜM HAKKINDA
toplam 174 adet makale yayınlamış, Ulusal
(Bakanlıklara
bağlı
Araştırma
projeleri,
TÜBİTAK ve BAP) ve uluslararası (DAAD,
DFG, NKTH, NIH, IDEA WILD, Orthopteris
Society, Avrupa Birliği Projeleri) projelerde yer
almışlar
ve
bu
projeleri
başarı
ile
tamamlamışlardır.
Bölümümüz
öğretim
elemanları Almanya, ABD ve İngiltere başta
olmak üzere farklı birçok ülkede gerek
doktoralarının tamamını gerekse bir kısmını
gerçekleştirmek
amacıyla
bulunmuşlardır.
Bölümümüzün ana hedefi ülkemizin ihtiyacı olan
biyologları, uzman biyologları ve doktorantları
bölümümüz bünyesinde yetiştirmektir.
BÖLÜMÜMÜZDE YÜRÜTÜLEN
ÇALIŞMALARDAN BAZILARI
Genel Biyoloji
Yrd.Doç.Dr. Nadim YILMAZER
Arş.Gör. Levent CAN
Botanik
Doç.Dr. Evren CABİ
Yrd.Doç.Dr. Nevin ŞAFAK ODABAŞI
Zooloji
Prof.Dr. Naciye Gülkız ŞENLER
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle
bölümümüzde görev yapan 1 profesör, 5 doçent
ve 4 yardımcı doçent olmak üzere toplam 10
öğretim üyesi ve 1 tane araştırma görevlisi
bulunmaktadır. Ayrıca bölümümüz adına
yurtdışında doktora yapan ve kısa zaman
içerisinde geri dönecek olan 2 ÖYP ve 2 MEB
bursiyeri öğretim elemanımız ile birlikte öğretim
elemanı sayısı daha da artacaktır.
Doç.Dr. Sırrı KAR
Yrd.Doç.Dr. Deniz ŞİRİN
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Doç.Dr. Rıfat BİRCAN
Doç.Dr. Cenk Aral
Yrd.Doç.Dr. Duygu YAŞAR ŞİRİN
Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji
Doç.Dr. Elife Zerrin BAĞCI
Bölümümüz genç bir bölüm olmasına
rağmen Genel Biyoloji, Biyolojik Çeşitlilik
(Botanik ve Zooloji), Halk Sağlığı, Moleküler
Biyoloji ve Genetik, Biyoenformatik ve
Matematiksel Biyoloji konularında çok sayıda
çalışma yapmış akademisyene sahiptir. Öğretim
elemanlarımız bu güne kadar gerek SCI
kapsamında (121 adet) gerekse ulusal ve
uluslararası dergilerde (53 adet) olmak üzere
Moleküler Biyoloji ve Genetik Alanında
-Tiroid kanserlerinde mutasyon analizi
-Akut ve kronik lösemide moleküler aberasyonlar
-Mitokondriyal proteinlerin fonksiyonlarının
araştırılması ve mtDNA mutasyonlarının
hastalıklarla ilişkilerinin belirlenmesi
Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Alanında
-Vektörü kene olan hastalıkların (Kırım Kongo
Kanamalı ateşi gibi) epidemiyolojisi.
-Patojen
protozoonların
neden
olduğu
hastalıkların epidemiyolojisi
Genel Biyoloji Alanında
-Diabet ve oogenezin histolojisi ve histofizyolojisi ile ilgili çalışmalar
Botanik Alanında
-Bitki biyolojik çeşitliliği çalışmaları
-Bitki anatomisi ve morfolojisi ile ilgili
çalışmalar
-Herbaryum oluşturulması
-Soğanlı Bitkiler Bahçesi oluşturulması
Zooloji Alanında
-Böceklerde akustik analizler
-Anadolu ve Trakya Orthoptera (çekirgeler)
türlerinin belirlenmesi ve Dünya Doğayı Koruma
Birliği (IUCN) bünyesinde tehlike kategorilerinin
belirlenmesi
-Su kaynaklarında ve toprakta bulunan Ciliophora
(silli protistler) üyelerinin belirlenmesi
- Anadolu ve Trakya kene türlerinin belirlenmesi
Biyoenformatik ve Matematiksel Biyoloji
Alanında
-Programlı hücre ölümünün matematiksel
modellenmesi
-Protein yapılarının analizi
YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA
PROGRAMLARIMIZ
Lisansüstü Programın amacı evrensel
bilime katkıda bulunma potansiyeline sahip
araştırmacıların yetiştirilmesidir. NKÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki Yüksek Lisans
Programımızda 22 öğrenci bulunmakta olup, 4
öğrenci de eğitimini tamamlamıştır. Doktora
programımızda ise 2 öğrenci eğitimine devam
etmektedir.
BÖLÜMÜMÜZ İLE İLGİLİ BAZI
SAYISAL BİLGİLER
Öğretim Üyelerinin Son 5 Yıldaki
Yayın Sayısı
Atıf Sayısı
103
600
Projelerin Toplam Bütçesi (TL)
Yürütücü
TUBİTAK
210.000
Diğer Ulusal
145.000
Uluslararası
Lisansüstü Öğrenci Sayısı
Yüksek lisans
Doktora
22
2
Araştırıcı
1.030.000
2.000.000
Download

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ - E-Universite