ANKARA (Kapatılan) 18. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2011/364
KARAR NO: 2013/231
DAVACI: T. ELEKTRİK TİC. VE TAAH. A.Ş.
VEKİLİ: AV. AYLİN URKAN
DAVALILAR: 1- DAVALI AFİF DEMİRKIRAN - Çayhane Sk. No: 4 Gop
Çankaya/ANK
2- DAVALI ERCÜMENT TÜRKTAN - Sedat Simavi Sok. No: 6/12 Ankara
3- DAVALI ERTUĞRUL ÖNEN - Eşref Özant Sok. No: 38 Dostlar Apt.
Oranşehri Merkez/ANKARA
4- DAVALI MUSTAFA TURHAN - Or-An 3 Devlet Mah. B 1 Blok No: 36
Merkez/ANKARA
5- DAVALI NECDET KAYIHAN - Zülfikar Sok. No: 33/3 B. Esat ANKARA
6- DAVALI ÖNER GÜLYEŞİL - Teaş Lojmanları No: 36/6 Gölbaşı/ANK
7- DAVALI TİMUÇİN TÜMER - Ziaürrahman Cad. No: 6/4 Çankaya/ANK
HÜKÜM:
1- Asıl davanın bu dosya ile birleşen 6. Ticaret Mahkemesinin 2007/58
esas sayılı dosyası üzerinden açılan davanın ve dosya ile birleşen 4.
Ticaret Mahkemesinin 2009/812 esas sayılı dosyası üzerinden açılan
davanın ayrı ayrı FERAGAT NEDENİ İLE REDLERİNE,
2- Asıl dosyada alınması gerekli 24,30 TL harcın peşin alınan
1.001.747,77 TL harçtan mahsubu ile bakiye fazla alınan 1.001.723,47 TL
harcın hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran davacıya iadesine,
3- Birleşen Ankara 6. Ticaret Mahkemesi dosyasında alınması gerekli
24,30 TL harcın peşin alınan 989.359,50 TL harçtan mahsubu ile bakiye
fazla alınan 989.335,20 TL harcın hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde
yatıran davacıya iadesine,
4- Birleşen Ankara 4. Ticaret Mahkemesinin 2009/812 esas sayılı
dosyasında alınması gerekli 24,30 TL harcın peşin alınan 222.642,10 TL
harçtan mahsubu ile bakiye fazla alınan 222.617,80 TL harcın
hüküm kesinleştiğinde ve talep halinde yatıran Kayseri ve Civarı A.Ş'ye
iadesine,
5- Asıl davada davalılar Ahmet Celal Birinci, Nedim Sekçin Ülgen,
Selçuk Gökyer, Abdullah Oktay Şatıroğlu, Zeki Göksu, Birkan Erdal,
M.Zeki Köseoğlu, Mustafa Kemal Kılıçarslan, Füsun Furtun, Melek
Perihan Demiryürek, Ufuk Demiryürek, Mehmet Deniz Demiryürek, Birsel
Sönmez, Osman İlhan, Murat Yılmazer, Cemal Arslan, Mustafa
Mendilcioğlu, Mustafa Yeşilbaş, Muammer Işıkoğlu, Abdul Aziz Yüksel,
Muzaffer Selvi, Mehmet Koyuncu, Mustafa Vuruşkaner, Haldun Atıf
Danışman, Emine Nihal Olgaç, Erdoğan Uğur, Vural Akın, Fevzi
Dabanlı, Demir Pata, Faruk Eren, Çiğdem Hatunoğlu, Erdal Coşkun,
Ahmet Şenol, Necip Timuçin Tümer, Afif Demirkıran, Salih Ercüment
Türktan, Osman Ertuğrul Önen, Öner Gülyeşil, Müjgan Şen, Aytekin
Akagün, Yaver Abdullah Heper, Ünal Peker, Hasan Behci Arıkan
kendilerini vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. göre hesap ve takdir
edilen 154.253,10 TL avukatlık ücretinin davacıdan tahsil edilerek bu
davalılara verilmesine,
6- Asıl ve Birleşen Ankara 6. Ticaret Mahkemesinin 2007/58 esas sayılı
dosyasında talep edilmediğinden davalı Kayseri ve Civarı Elek. A.Ş
lehine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,
7- Birleşen Ankara 4. Ticaret Mahkemesinin 2009/812 esas sayılı dava
dosyasında talep edilmediğinden davalı Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt
A.Ş lehine ücreti vekalet takdirine yer olmadığına,
8- Asıl ve birleşen davalarda yapılan yargılama giderlerinin davacılarca
talep edilmediğinden üzerlerinde bırakılmasına,
7- Davacı tarafından yatırılan gider avansından arta kalan kısmın hüküm
kesinleştiğinde davacı Türkiye Elektrik Ticaret Taahhüt A.Ş'ye iadesine,
Dair verilen karar taraf vekillerinin yüzlerine karşı tebliğden itibaren 15
gün içerisinde Yargıtayda temyiz yolu açık olmak üzere açıkça okunup
usulen anlatıldı. 19/09/2013
Davacının davalılar aleyhine açtığı Alacak davasında, bu davalılar adına
çıkartılan gerekçeli kararı içerir tebligatının iade edildiği, adreslerinin
tespit edilemediği anlaşıldığından; aşağıda dokümanı yazılı bulunan
gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden 15 gün sonra
tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 2 hafta içerisinde temyiz
dilekçesi verebileceğiniz, vermediğiniz takdirde kararın kesinleşeceği
hususu ilanen tebliğ olunur.
(Bas›n: 66855- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 17. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİ’NDEN
ESAS NO: 2009/677 ESAS
KARAR NO: 2012/571
Davacı HASAN HÜSEYİN COŞKUN aleyhine mahkememizde açılan
Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
Mahkememizin 23.10.2012 gün ve 2009/677 esas 2012/571 karar sayılı
dosyamızda; Davacı tarafından davalı Gülkız Çağlar ve dahili davalı
Zehra Güven aleyhine açılan davanın reddine,
Davacı tarafından diğer davalılar aleyhine açılan davanın kabulü ile
Ankara İli, Keçiören İlçesi, Kuşcağız Mah. 4057 ada, 17 parsel, 11 ve 12
nolu bağımsız bölümlerdeki Yusuf Çağlar, Gülkız Çağlar, Melahat Güleç,
Mustafa Çağlar, Döndü Çağlar, Celal Çağlar, Hasan Çağlar ve Mehmet
Delibaş adına olan payların iptali ile davacı adına tapuya kayıt ve
tesciline,
Dava konusu taşınmaz üzerindeki hacizlerin kaldırılması, mahkememiz
görev alanında olmaması nedeniyle buna ilişkin istemin reddine,
Alınması gerekli 594,00 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 135,00
TL’nin düşümü ile geriye kalan 459,00 TL harcın davalılar Yusuf Çağlar,
Melahat Güleç, Mustafa Çağlar, Döndü Çağlar, Celal Çağlar, Hasan
Çağlar ve Mehmet Delibaş'ın Zehra Güven dışındaki mirasçılarından
alınmasına,
Davacı tarafından yapılan 77,80 TL yargılama gideri ile peşin yatırmış
olduğu 135,00 TL harcın davalılar Yusuf Çağlar, Melahat Güleç, Mustafa
Çağlar, Döndü Çağlar, Celal Çağlar, Hasan Çağlar ve Mehmet Delibaş'dan
alınarak davacıya verilmesine,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca hesaplanan 1.200,00 TL
avukatlık ücretinin davalılar Yusuf Çağlar, Melahat Güleç, Mustafa
Çağlar, Döndü Çağlar, Celal Çağlar, Hasan Çağlar ve Mehmet Delibaş
alınarak davacıya verilmesine,
Avukatlık Asgari Ücret tarifesi uyarınca hesaplanan 1.200,00TL
avukatlık ücretinin, davacıdan alınarak, kendini vekille temsil ettiren
davalı Gülkız Çağlar mirasçılarına verilmesine,
Davacı tarafından yatırılan gider avansından kalanın hüküm
kesinleştiğinde yatırana geri verilmesine,
Dair verilen karar, tebliğden itibaren 15 gün içinde Yargıtay yolu açık
olmak üzere taraf vekillerinin yüzlerine karşı Dahili Davalı Ali DELİBAŞ'a
İLANEN tebliğ olunur. 20/10/2014
(Bas›n: 66865- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İZMİR 8. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NDEN
Sayı: 2014/627 Esas
12/09/2014
Davacı SALİHA BOZ tarafından açılan Mirasçılık Belgesi İstemi davasında verilen ara karar
gereğince;
İzmir İli, Bornova İlçesi, Doğanlar Mah/Köyü, Cilt No: 25, Hane No: 50, BSN: 17'de nüfusa
kayıtlı Kerim kızı, Havva'dan olma, 01/07/1886 doğumlu olup, 13/09/1982 tarihinde vefat eden
40855384726 TC Nolu FATMA TÜZÜN ŞEN'in mirasçılarının bulunup bulunmadığı
bilinmediğinden; TMK.nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak iddia
edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak işbu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde
mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde
başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile
istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK.Nun 594/2 maddesi gereğince
(Bas›n: 60440- www.bik.gov.tr)
mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Download

66855-66865