+RGQRWHQLH0RUQLQJVWDUŒɆ‚‚‚
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
december 2014
Kumulatívne výnosy
LU0132208249
Luxembursko
$2 611,2
4. 7. 2000
2. 5. 2002
Poplatky a náklady
Priebežné poplatky k 31. XII 2013
Manažérsky poplatok (p.a.)
Distrib. poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
Výkonnostná odmena
1,58%
1,20%
max. 0,15%
max. 5,00%
max. 15,00%
Benchmark
Názov
%
JPM EMBI Global Diversified
JPM Cash 1 Mnth Euro
95
5
FACTSHEET
Trieda A USD Nedistribuované
DLHOPISY
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
Posledná aktualizácia
k 31. XII 2014
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
Fond %
Benchmark %
-3,23
-3,88
1,30
1,30
6,92
7,63
-2,34
-0,74
6,38
6,38
5,71
7,04
k dátumu 31. decembra 2014
Hodnota PL
,QYHVWLāQòFLHı
5FOUP1PEGPOETBTOBßÎEPTBIPWBǬ[IPEOPUFOJFLBQJUÃMVB
výnosov v strednodobom až dlhodobom horizonte
investovaním predovšetkým do diverzifikovaného portfólia
dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, denominovaných v
amerických dolároch a iných menách krajín OECD vydaných
TQPMPǁOPTǬBNJLUPSÊTÙ[BQÎTBOÊNBKÙIMBWOÊTÎEMPBMFCP
IMBWOÙǁBTǬTWPKJDIQPEOJLBUFǚTLÝDIBLUJWÎUOB3P[WÎKBKÙDJDITB
trhoch, alebo do dlžobných a s dlhmi spojených nástrojov, kde
sa úverové riziko spája s Rozvíjajúcimi sa trhmi. Expozícia
NFOZOBUBLÝDIUP3P[WÎKBKÙDJDITBUSIPDIOFQSFLSPǁÎ
BLUÎW1PEGPOEV¼QMOÊJOWFTUJǁOÊDJFMFOÃKEFUFW1SPTQFLUF
=KRGQRWHQLH]DMHGQRURāQŠSHULyGX
Perióda
Benchmark %
XII 2013 - XII 2014
XII 2012 - XII 2013
XII 2011 - XII 2012
XII 2010 - XII 2011
XII 2009 - XII 2010
1,30
0,46
20,16
1,84
16,03
15,59
6,38
-4,77
16,63
6,88
11,31
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Analýza portfólia
3RāHWYOiGQ\FKHPLWHQWRY
3RāHWILUHPQòFKHPLWHQWRY
3
198
Alokácia inv. nástrojov
Net %
Dlhopis
+RWRYRVŖYEDQNH
FX deriváty
Deriváty úrokových sadzieb
Úverové deriváty
Akcie
Akciové deriváty
81,7
17,6
4,1
4,0
3,9
0,2
0,1
QDMYlāŒtFKGOKRSLVSR]tFLt
%
ITALY (REPUBLIC OF)
ITALY (REPUBLIC OF)
ITALY (REPUBLIC OF)
ITALY (REPUBLIC OF)
AFRICAN EXPORT-IMPORT BANK
BHARTI AIRTEL INT'L NETHERLANDS BV
SK E&S CO LTD
ACCESS BANK PLC
INDONESIA (REPUBLIC OF)
ALFA BOND ISSUANCE PLC FOR OJC ALFA BANK
Alokácia aktív
Net %
Firmy nefin. sektora rozvíj. sa trhov
Firmy fin. sektora rozvíj. sa trhov
Vláda
Vlády rozvíjajúcich sa trhov
Dlhopisy štát. firiem rozvíj. sa trhov
)LUP\QHILQDQāQpKRVHNWRUD
Kryté dlhopisy rozvíj. sa trhov
)LUP\ILQDQāQpKRVHNWRUD
Štátne firmy
37,8
15,6
13,0
11,3
3,3
2,7
0,8
0,8
0,3
2,0
1,4
1,4
1,4
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
Bmk %
14,9
2,5
0,3
71,6
5,4
0,1
0,0
0,0
0,1
Efektívna durácia (roky) na výnosovej krivke (roky) / Úverové
hodnotenie¹
Úverové
hodnotenie¹
Hodnotenie
<1
1-3
3-7
7-11
11+
FRN
Hodnotenie
Net %
Bmk %
BBB a vyšší
BB
B
CCC
C
NR
Úrok. miera
Celkom
0,05
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,02
0,03
0,04
0,04
0,0
0,02
0,0
0,2
0,2
0,5
0,3
0,1
0,0
0,1
-0,1
1,1
0,6
0,3
0,1
0,01
0,0
0,02
0,1
1,2
0,4
0,1
0,03
0,03
0,0
0,01
0,6
1,2
0,0
0,0
0,01
0,0
0,0
0,0
0,0
0,01
BBB a vyšší
BB
B
CCC
C
NR
35,5
21,5
16,9
7,1
0,4
4,2
65,8
13,3
13,5
6,6
0,0
0,8
Efektívna durácia (roky)
Modifikovaná durácia (roky)
Durácia kreditných rozpätí (roky)
Výnos do splatnosti (%)
Najnižší potenciálny výnos (%)
Aktuálny výnos (%)
Obdobie do splatnosti (roky)
Kupón (%)
Priemerná úverová kvalita¹
Anualizovaný dividendový výnos (A
distr.)
3,72
3,25
3,09
6,26
6,23
5,27
6,55
4,98
BB
Krajina
Taliansko
ĀtQD
Rusko
USA
Mexiko
Nemecko
Brazília
Turecko
India
Nová Guinea
ĂDOŒt
Mena
americký dolár
ātQVN\MDQUHQPLQEL
brazílsky reál
rand
austrálsky dolár
ĂDOŒt
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
Celkom
1,4
0,9
0,5
0,2
0,0
0,1
0,6
3,7
Úv. exp
(%)
Bmk %
ÚS exp.
(%)
Efektívna
durácia
(rokov)
Rozpätie
durácií
(rokov)
8,5
8,5
8,3
4,8
5,0
0,0
4,6
3,6
3,5
3,3
35,5
0,0
3,5
3,7
0,0
4,4
0,0
4,3
4,6
0,6
0,4
78,5
0,0
0,0
0,0
-0,8
0,0
4,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,05
0,3
0,2
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
1,5
0,04
0,3
0,3
0,03
0,3
0,0
0,3
0,2
0,2
0,1
1,6
Analýza dlhopisov
Analýza rizík
Net %
Bmk %
98,8
0,4
0,2
0,2
0,1
0,3
95,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5,0
www.pioneerinvestments.sk
Štandardná
odchýlka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
3,67%
3 roky
od založenia
5,07%
9,52%
1,60
4,68%
0,73
0,76
2,99%
0,96
0,76
1,26%
0,94
0,56
6,36%
0,15
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
.XPXODWtYQDYòNRQQRVŖ
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Trieda A USD Nedistribuované
december 2014
Výnosy za kalendárny rok
Benchmark
,QYHVWLāQòWtP
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond je riadený tímom špecializovaným na dlhopisy rozvíjajúcich sa trhov a dlhopisy s vysokým výnosom vedeným Yerlanem
4Z[EZLPWFNBLPIMBWOÝNQPSUGÓMJPNBOBßÊSPN:FSMBOKFSJBEJUFǚPNQSFEMIPQJTZSP[WÎKBKÙDJDITBUSIPWBEMIPQJTZTWZTPLÝNWÝOPTPNB[BPCFSÃTBSP[WÎKBKÙDJNJTBUSINJ
po celú svoju kariéru. Skôr ako sa stal v roku 2004 portfólio manažérom, bol zodpovedný za analýzu rozvíjajúcich sa trhov pre všetky špeciálne zamerané fondy rozvíjajúcich
TBUSIPW:FSMBOQSJØJFMEP1JPOFFS*OWFTUNFOUTWSPLV[QBSÎßTLFKTQPMPǁOPTUJ#BODSPGULEF[BTUÃWBMQP[ÎDJVJOWFTUJǁOÊIPBOBMZUJLB4WPKVLBSJÊSV[BǁBMBLPBLDJPWÝ
analytik v Renaissance Capital v Moskve.
Poznámky
¹3UH~āHO\UR]ORŮHQLDSRGıD~YHURYpKRKRGQRWHQLDDNDONXOiFLHSULHPHUQHM~YHURYHMNYDOLW\MHSRXŮLWòSULHPHUGRVWXSQòFKUDWLQJRYDJHQW~U630RRG\VD)LWFK3RNLDıŒWiWQ\GOKRSLVQHPiGRVWXSQòUDWLQJDQLRGMHGQHM]
Y\PHQRYDQòFKDJHQW~UMHSRXŮLWòSULHPHUQòUDWLQJHPLWHQWD,QpQHŮŒWiWQHGOKRSLV\NWRUpQHPDM~GRVWXSQòUDWLQJRGŮLDGQHM]R]PLHĻRYDQòFKWURFKUDWLQJRYòFKDJHQW~UV~Y\O~āHQp]NDONXOiFLH3ULHPHUQHM~YHURYHMNYDOLW\
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWL
V~Y86'DEROLSUHYHGHQp]R]iNODGQHMPHQ\3RGIRQGXāRMHHXUR
Morningstar Ratings: Copyright © 2014 Morningstar UK Limited. Všetky práva vyhradené. Informácie tu obsiahnuté: (1QHP{ŮXE\ŖNRStURYDQpDOHERGLVWULEXRYDQpD2QLHMH]DUXāHQiLFKSUHVQRVŖ~SOQRVŖDOHERDNWXiOQRVŖ
$JHQW~UD0RUQLQJVWDUDQLSRVN\WRYDWHOLDMHMLQIRUPiFLtQHQHV~]RGSRYHGQRVŖ]DDNpNRıYHNŒNRG\DOHERVWUDW\Y\SOòYDM~FH]Y\XŮLWLDWòFKWRLQIRUPiFLt
Tento podfond využíva FX deriváty, akciové deriváty, úverové deriváty a deriváty úrokových sadzieb, ktoré sú v tomto dokumente zobrazené len v nasledujúcich údajoch: Alokácia aktív; Úverové hodnotenie; Priemerná úverová
kvalita: expozícia úverových derivátov; Mena: expozícia FX derivátov, tržná hodnota akciových derivátov, tržná hodnota úverových derivátov a tržná hodnota derivátov úrokových sadzieb; Efektívna durácia (roky) na výnosovej krivke
URN\ÔYHURYpKRGQRWHQLH.UDMLQDH[SR]tFLDQD~YHURYpGHULYiW\DH[SR]tFLDQDGHULYiW\~URNRYòFKVDG]LHE([SR]tFLDGHULYiWRYMHYWRPWRGRNXPHQWH]RKıDGQHQiY~GDMRFKWDEXıN\$QDOò]DGOKRSLVRY
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX31. 12. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer Funds – Emerging Markets Bond („Podfond“) je
SRGIRQGRP3LRQHHU)XQGVÅ)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Portfólio fondu USD (PDF)