september 2014
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
Poplatky a náklady
Manažérsky poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
Kumulatívne výnosy
LU0271690744
Luxembursko
€1 568,1
16. 3. 2007
30. 3. 2007
0,60%
max. 5,00%
Benchmark
Názov
JP Morgan EMU Bond 1 - 3 yrs
%
100
FACTSHEET
Trieda A EUR Nedistribuované
DLHOPISY
Pioneer S.F. – Euro Curve 1-3year
Posledná aktualizácia
k 30. IX 2014
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
Fond %
Benchmark %
0,13
0,30
1,13
1,63
2,26
1,58
0,09
0,42
1,78
2,54
2,64
1,86
Fond%
Benchmark %
1,14
3,91
1,82
0,03
1,89
4,35
0,25
0,90
k dátumu 30. septembra 2014
Hodnota PL
63,66
,QYHVWLāQòFLHı
5FOUP1PEGPOETBTOBßÎEPTBIPWBǬ[IPEOPUFOJFLBQJUÃMV[P
TUSFEOPEPCÊIPBßΰEMIPEPCÊIPǁBTPWÊIPIPSJ[POUV
investovaním predovšetkým do dlžobných a s dlhmi spojených
nástrojov denominovaných v eurách a vydaných štátmi,
samosprávami, nadnárodnými a mestskými emitentmi,
LUPSÝDI[PTUBULPWÃßJWPUOPTǬKFNFE[JSPLPNBΰSPLNJ
Výnosy za kalendárny rok
2013
2012
2011
2010
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Analýza portfólia
3RāHWYOiGQ\FKHPLWHQWRY
3RāHWILUHPQòFKHPLWHQWRY
12
0
Alokácia inv. nástrojov
Net %
Dlhopis
Deriváty úrokových sadzieb
FX deriváty
+RWRYRVŖYEDQNH
98,5
-50,8
-4,3
3,1
QDMYlāŒtFKGOKRSLVSR]tFLt
Efektívna durácia (roky) na výnosovej krivke (roky) / Úverové
hodnotenie¹
Hodnotenie
AAA
AA
A
BBB
BB
Úrok. miera
Celkom
<1
1-3
3-7
7-11
11+
FRN
Celkom
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-0,1
-0,1
0,4
0,6
0,01
0,7
0,02
0,2
2,0
0,0
0,04
0,03
0,0
0,0
-0,4
-0,3
0,0
0,2
0,1
0,0
0,0
-0,5
-0,3
0,0
0,2
0,0
0,1
0,0
-0,03
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,9
0,1
0,8
0,02
-0,8
1,5
%
ITALY (REPUBLIC OF)
FRANCE (REPUBLIC OF)
SPAIN (KINGDOM OF)
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
FRANCE (REPUBLIC OF)
19,1
17,8
9,1
8,8
7,5
Alokácia aktív
Net %
Vláda
98,5
Krajina
USA
Francúzsko
Taliansko
Nemecko
Španielsko
Holandsko
Belgicko
Japonsko
Rakúsko
Írsko
ĂDOŒt
Úv. exp
(%)
0,0
26,4
21,8
10,4
13,9
8,8
6,8
1,7
3,3
2,3
3,2
Efektívna
ÚS exp.
durácia
(%)
(rokov)
-53,2
-2,1
-3,6
12,6
0,0
0,0
0,0
-2,3
0,0
0,0
-2,1
-0,4
0,4
0,2
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0,1
0,1
-0,02
Rozpätie
durácií
(rokov)
0,0
0,6
0,5
0,2
0,3
0,2
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Mena
Net %
euro
americký dolár
indická rupia
juhokórejský won
japonský jen
ĂDOŒt
99,0
1,9
0,3
-0,3
-0,2
-0,7
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
Úverové
hodnotenie¹
www.pioneerinvestments.sk
Hodnotenie
Net %
AAA
AA
A
BBB
BB
24,1
35,5
2,3
35,7
0,9
Efektívna durácia (roky)
Modifikovaná durácia (roky)
Durácia kreditných rozpätí (roky)
Výnos do splatnosti (%)
Najnižší potenciálny výnos (%)
Aktuálny výnos (%)
Obdobie do splatnosti (roky)
Kupón (%)
Priemerná úverová kvalita¹
1,49
2,34
0,00
0,20
0,20
2,86
2,62
3,07
A+
Analýza dlhopisov
Analýza rizík (3 roky)
Štandardná odchýlka
Sharpe ratio
Alfa
Beta
R-Squared
Tracking error
Information ratio
1,73%
1,51
0,29%
1,02
0,94
0,43%
0,70
Pioneer S.F. – Euro Curve 1-3year
september 2014
Vývoj investície 10 000 EUR
,QYHVWLāQòWtP
Pioneer S.F. – Euro Curve 1-3year riadi Cosimo
Marasciulo. Cosimo riadi oddelenie európskych
vládnych dlhopisov a na produkty s pevnými príjmami
sa špecializuje od svojho nástupu do Pioneer
*OWFTUNFOUTWSPLV1SFETÙǁBTOPVGVOLDJPV
[BTUÃWBMQP[ÎDJVSJBEJUFǚBQSPEVLUPWTQFWOÝNJQSÎKNBNJ
v Taliansku. Cosimo získal titul v odbore Business
Engineering na milánskej univerzite Polytechnic College
BEPLPOǁJMQPTUHSBEVÃMOFØUÙEJVNQPSUGÓMJP
manažmentu v oblasti produktov s pevnými príjmami
na Bocconi University.
Pioneer S.F. – Euro Curve 1-3year Trieda A EUR Nedistribuované
Benchmark
Poznámky
¹3UH~āHO\UR]ORŮHQLDSRGıD~YHURYpKRKRGQRWHQLDDNDONXOiFLHSULHPHUQHM~YHURYHMNYDOLW\MHSRXŮLWòSULHPHUGRVWXSQòFKUDWLQJRYDJHQW~U630RRG\VD)LWFK3RNLDıŒWiWQ\GOKRSLVQHPiGRVWXSQòUDWLQJDQLRGMHGQHM]
Y\PHQRYDQòFKDJHQW~UMHSRXŮLWòSULHPHUQòUDWLQJHPLWHQWD,QpQHŮŒWiWQHGOKRSLV\NWRUpQHPDM~GRVWXSQòUDWLQJRGŮLDGQHM]R]PLHĻRYDQòFKWURFKUDWLQJRYòFKDJHQW~UV~Y\O~āHQp]NDONXOiFLH3ULHPHUQHM~YHURYHMNYDOLW\
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH
Tento podfond využíva FX deriváty a deriváty úrokových sadzieb, ktoré sú v tomto dokumente zobrazené len v nasledujúcich údajoch: Mena: expozícia FX derivátov a tržná hodnota derivátov úrokových sadzieb; Efektívna durácia
URN\QDYòQRVRYHMNULYNHURN\ÔYHURYpKRGQRWHQLH.UDMLQDH[SR]tFLDQDGHULYiW\~URNRYòFKVDG]LHE([SR]tFLDGHULYiWRYMHYWRPWRGRNXPHQWH]RKıDGQHQiY~GDMRFKWDEXıN\$QDOò]DGOKRSLVRY
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX30. 9. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer S.F. – Euro Curve 1-3year („Podfond“) je podfondom
3LRQHHU6)Å)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Portfólio fondu EUR - Pioneer Investments