.İÔĀ29e,1)250É&,(35(,19(672529
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term
Podfond Pioneer Funds
6SUiYFRYVNiVSRORāQRVŖ3LRQHHU$VVHW0DQDJHPHQW6$
Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU0229385090
&LHOHDLQYHVWLāQiSROLWLND
Používané termíny
$JFǚ6TJMVKFP[WÝØFOÎIPEOPUZJOWFTUJDFBQPTLZUOVUÎQǥÎKNDzW
LSÃULPEPCÊNBßTUǥFEOLJEPCÊNIPSJ[POUV
Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje zejména do
LSÃULPEPCÝDIBßTUǥFEOLJEPCÝDIEMVIPQJTDzJOWFTUJǁOÎIPTUVQOLJ
EFOPNJOPWBOÝDIWFVSFDIWǁFUOLJDFOOÝDIQBQÎSDz[BKJØULJOÝDI
NBKFULFNBDFOOÝDIQBQÎSDzQFOLJßOÎIPUSIV1PEGPOEOFJOWFTUVKF
EPBLDJÎBOFKWÝØFKFIPBLUJWNDzßFCÝUJOWFTUPWÃOPEP
LPOWFSUJCJMOÎDIDFOOÝDIQBQÎSDz1PEGPOENDzßFWZVßÎWBU
EFSJWÃUPWÝDIOÃTUSPKDzLFTOÎßFOÎSDz[OÝDISJ[JLLÙǁJOOÊTQSÃWLJ
QPSUGPMJBBKBLP[QDzTPCL[ÎTLÃOÎFYQP[JDFWSDz[OÝDIBLUJWFDIOB
SDz[OÝDIUS[ÎDIBWSDz[OÝDI[ESPKÎDIQǥÎKNDz
*OWFTUJǁOÝQPTUVQ *OWFTUJǁOÎNBOBßFSWZVßÎWÃBOBMÝ[VUSIV
TQPMFǁOLJTBOBMÝ[PVKFEOPUMJWÝDIFNJUFOUDzEMVIPQJTDzBCZ
identifikoval dluhopisy, které podle všeho nabízejí vzhledem k
NÎǥFQPETUVQPWBOÊIPSJ[JLBOFKMFQØÎOÃWSBUOPTU
Nižší potenciálny výnos
Vyššie riziko
Vyšší potenciálny výnos
ĀR]QDPHQiLQGLNiWRUUL]LND"
Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos
BKF[BMPßFOÝOBTUSFEOPEPCFKLPMÎTBWPTUJBLPQSVELPTLVUPǁOÃ
alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich
rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie,
LUPSÊTBQPVßJMJQSFWÝQPǁFUUPIUPTZOUFUJDLÊIPVLB[PWBUFǚB
OFNVTJBCZǬTQPǚBIMJWÝNWPEÎULPNCVEÙDFIPQSPGJMVSJ[ÎL
QPEGPOEV*OEJLÃUPSSJ[JLB1PEGPOEVOJFKF[BSVǁFOÝBNÔßFTFW
QSJFCFIVǁBTV[NFOJǬ
,BUFHÓSJBSJ[ÎL1PEGPOEVPESÃßBTLVUPǁOPTǬßFBLPUSJFEBBLUÎW
NBKÙLSÃULPEPCÊEMIPQJTZUFOEFODJVCZǬTUBCJMOFKØJFBLPEMIPEPCÊ
dlhopisy a akcie.
1SJOF[BCF[QFǁFOÝDINFOPWÝDIUSJFEBDINÔßVNBǬQPIZCZ
výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena
podkladových investícií líši od meny podielových listov.
LU0229385090SK07082014
Dlhopisy $FOOÊQBQJFSFLUPSÊQSFETUBWVKÙ[ÃWÅ[PLTQMBUJǬEMI
TΰÙSPLPN%MIPQJTZTΰJOWFTUJǁOÝNTUVQǞPNWØFPCFDOFWZQMÃDBKÙ
nižšie úrokové sadzby, avšak pravdepodobne splnia všetky
plánované výplaty.
Konvertibilné cenné papiere Cenné papiere, ktoré sú
štruktúrované ako dlhopisy, avšak ich hodnota môže
QPUFODJÃMOFW[SÃTǬQPLJBǚW[SBTUJFDFOBBLDJÎFNJUFOUB
Deriváty 'JOBOǁOÊOÃTUSPKFLUPSÝDIIPEOPUBTBPEWÎKBPEKFEOFK
alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt.
Akcie $FOOÊQBQJFSFLUPSÊQSFETUBWVKÙǁJBTUPǁOÊWMBTUOÎDUWP
TQPMPǁOPTUJ
0EQPSÙǁBOÝQSF investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto
1PEGPOEVBQMÃOVKÙJOWFTUPWBǬLSÃULPEPCP
Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem
[ΰJOWFTUÎDJFKF[OPWVJOWFTUPWBOÝ*OWFTUPSJNÔßV[SFBMJ[PWBǬTQÅUOÝ
PELVQOBQPßJBEBOJFWLUPSÝLPǚWFLQSBDPWOÝEFǞW-VYFNCVSTLV
ĂDıŒLHNı~āRYpUL]LNi
Profil rizika a výkonnosti
Nižšie riziko (nie bez rizika)
.İÔĀ29e,1)250É&,(35(
INVESTOROV
5FOUPEPLVNFOUWÃNQPTLZUVKFLǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWPUPNUPGPOEF/FKEFPNBSLFUJOHPWÝNBUFSJÃM
5JFUPJOGPSNÃDJFTÙQPWJOOÊQPEǚB[ÃLPOBBJDIDJFǚPNKFQPNÔDǬWÃNQPDIPQJǬQPWBIVBSJ[JLÃJOWFTUPWBOJBEP
UPIUPGPOEV.BMJCZTUFTJUJFUPJOGPSNÃDJFQSFǁÎUBǬBCZTUFEPLÃ[BMJVSPCJǬJOGPSNPWBOÊSP[IPEOVUJFPUPNǁJ
JOWFTUPWBǬ
Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a
OFNVTÎ[PEQPWFEBKÙDJNTQÔTPCPN[BDIZUÃWBǬOBTMFEVKÙDFDŽBǚØJF
LǚÙǁPWÊSJ[JLÃ1PEGPOEV
Riziko zlyhania protistrany ;NMVWOÊTUSBOZNPßOPOFCVEÙQMOJǬ
svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov
uzavretých s Podfondom.
Úverové riziko Emitenti dlhopisov, ktoré Podfond drží v
QPSUGÓMJVOFNVTJBCZǬTDIPQOÎ[BQMBUJǬJTUJOVǁJTQMBUOÊÙSPLZ
Riziko likvidity /FQSJB[OJWÊUSIPWÊQPENJFOLZNÔßV[ǬBßJǬ
PDFOFOJFOÃLVQǁJQSFEBKMJLWJEOÝDIDFOOÝDIQBQJFSPWǁPNÔßF
NBǬOÃTMFEOFWQMZWOBTDIPQOPTǬ1PEGPOEVTQSBDPWBǬßJBEPTUJP
spätný odkup.
Prevádzkové riziko .ÔßFEÔKTǬLTUSBUÃN[EÔWPEVǚVETLFKDIZCZ
alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo
vonkajších okolností.
Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový
FGFLUBNÔßVTQÔTPCJǬQPIZCZWIPEOPUFQPELMBEPWÝDIJOWFTUÎDJÎ
ǁPWFEJFL[WÝØFOJV[JTLPWBMFCPTUSÃU1PEGPOEV
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term
Poplatky
-HGQRUi]RYpSRSODWN\~āWRYDQpSUHGDOHERSRXVNXWRāQHQtYDŒHM
investície
Vstupný poplatok
5,00%
Výstupný poplatok
Žiadny
.BYJNÃMOFǁJBTULZLUPSÊWÃNNÔßV
CZǬÙǁUPWBOÊ[WBØJDIQFǞB[ÎQSFE
VTLVUPǁOFOÎNJOWFTUÎDJFBMFCPQSFE
vyplatením výnosu z vašej investície.
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky
1,04%
/B[ÃLMBEFWÝEBWLPW[BGJOBOǁOÝSPL
LPOǁJBDJLEÃUVNVEFDFNCFS
2013.
Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu,
vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú
potenciálny rast vašej investície.
Za vstupné a výstupné poplatky NÔßFUF[BQMBUJǬNFOFKBLPTÙ
NBYJNÃMOF[PCSB[FOÊǁJBTULZ1PSBDŽUFTBQSPTÎNTPTWPKÎN
GJOBOǁOÝNQPSBEDPNBMFCPEJTUSJCÙUPSPN
Priebežné poplatky TB[SPLBOBSPLMÎØJB/F[BIǤǞBKÙOÃLMBEZOB
transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky.
%PEBUPǁOÝQPQMBUPL[BWÝNFOV vo výške až 1% v prípade, že
podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu.
3RSODWN\XKUiG]DQp]PDMHWNX3RGIRQGX]DXUāLWòFKSRGPLHQRN
Výkonnostný poplatok
Žiadny
ƃBǚØJFJOGPSNÃDJFPQPQMBULPDIOÃKEFUFW1SPTQFLUF1JPOFFS'VOETLUPSÝKFEPTUVQOÝOBXXXQJPOFFSJOWFTUNFOUTFV
9òNRQQRVŖPLQXOpKRREGRELD
/JßØJFKF[OÃ[PSOFOÃEPUFSBKØJBWÝLPOOPTǬW&63
1PEGPOEVLUPSÃ[PIǚBEǞVKFWØFULZQSJFCFßOÊQPQMBULZPLSFNWTUVQOÊIPBWÝTUVQOÊIP
QPQMBULV.JOVMÃWÝLPOOPTǬOJFKFTQPǚBIMJWÝNVLB[PWBUFǚPNCVEÙDFKWÝLPOOPTUJ
2004
2005
2006
2007
1,7%
2008
-9,7%
2009
15,4%
2010
2,2%
2011
-0,5%
2012
7,6%
2013
2,0%
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term*
=DKiMHQLHāLQQRVWL3RGIRQGX8YHGHQLHWULHG\SRGLHORYòFKOLVWRY'RURNXDPDO3RGIRQGRGOLŒQpYODVWQRVWL
Praktické informácie
Depozitár Société Générale Bank & Trust
ƃBMØJFJOGPSNÃDJF 1SPTQFLU1JPOFFS'VOETQPTMFEOÊWÝSPǁOÊB
QPMSPǁOÊTQSÃWZQPTMFEOÊDFOZQPEJFMPWÝDIMJTUPWBUJFßDŽBǚØJF
QSBLUJDLÊJOGPSNÃDJFOBQSEPLVNFOUZTΰLǚÙǁPWÝNJJOGPSNÃDJBNJ
QSFJOWFTUPSPWKFNPßOÊ[ÎTLBǬWTMPWFOǁJOFWΰTÎEMFTQSÃWDPWTLFK
TQPMPǁOPTUJBWFMFLUSPOJDLFKQPEPCFOBBESFTF
www.pioneerinvestments.eu
Dane /B1PEGPOETBW[ǬBIVKÙMVYFNCVSTLÊEBǞPWÊ[ÃLPOZB
QSFEQJTZ1PEǚBLSBKJOZWÃØIPTÎEMBUSWBMÊIPQPCZUV
NÔßVNBǬ
UFEBOBWBØVJOEJWJEVÃMOVEBǞPWÙTJUVÃDJVWQMZWEBǞPWÊQSFEQJTZ
v Luxembursku.
;PEQPWFEOPTǬ[BJOGPSNÃDJF 4QSÃWDPWTLÃTQPMPǁOPTǬ1JPOFFS
"TTFU.BOBHFNFOU4"OFTJF[PEQPWFEOPTǬMFOWΰQSÎQBEFßF
informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo
OF[PEQPWFEBKÙDFQSÎTMVØOÝNǁBTUJBN1SPTQFLUV'POEV
Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds,
ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov.
Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od
PTUBUOÝDIQPEGPOEPW1SPTQFLUBWÝSPǁOÊBQPMSPǁOÊTQSÃWZ
Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov.
Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup,
WÝNFOVBMFCPTQÅUOÝPELVQ1PEJFMOJDJTÙPQSÃWOFOÎWZNJFǞBǬ
podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy
iného podfondu Pioneer Funds.
Oprávnenie 'POEVB4QSÃWDPWTLFKTQPMPǁOPTUJCPMPVEFMFOÊ
QPWPMFOJFWΰ-VYFNCVSTLPNWFǚLPWPKWPETUWFBQPEMJFIBKÙEPIǚBEV
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-VYFNCVSTLÊWFǚLPWPKWPETUWP
Dátum 5JFUP,ǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWTÙQMBUOÊL
august 2014.
.İÔĀ29e,1)250É&,(35(,19(672529
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
Podfond Pioneer Funds
6SUiYFRYVNiVSRORāQRVŖ3LRQHHU$VVHW0DQDJHPHQW6$
Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU0313644931
&LHOHDLQYHVWLāQiSROLWLND
Používané termíny
$JFǚ6TJMVKFP[WÝØFOÎIPEOPUZJOWFTUJDFBQPTLZUOVUÎQǥÎKNDzWF
TUǥFEOLJEPCÊNBßEMPVIPEPCÊNIPSJ[POUV
Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje zejména do
FWSPQTLÝDIEMVIPQJTDzJOWFTUJǁOÎIPTUVQOLJEFOPNJOPWBOÝDIW
FVSFDIØJSPLÊØLÃMZFNJUFOUDzWǁFUOLJWMÃELPSQPSBDÎB
OBEOÃSPEOÎDITVCKFLUDz1PEGPOEOFJOWFTUVKFEPBLDJÎBOJ
LPOWFSUJCJMOÎDIDFOOÝDIQBQÎSDz1PEGPOENDzßFWZVßÎWBU
EFSJWÃUPWÝDIOÃTUSPKDzLFTOÎßFOÎSDz[OÝDISJ[JLLÙǁJOOÊTQSÃWLJ
QPSUGPMJBBKBLP[QDzTPCL[ÎTLÃOÎFYQP[JDFWSDz[OÝDIBLUJWFDIOB
SDz[OÝDIUS[ÎDIBWSDz[OÝDI[ESPKÎDIQǥÎKNDz
*OWFTUJǁOÝQPTUVQ *OWFTUJǁOÎNBOBßFSTFWLJOVKFGMFYJCJMOÎBMPLBDJ
EPEMVIPQJTDzBFNJUFOUDzLUFǥÎQPEMFWØFIPOBCÎ[FKÎ
OBEQSDzNLJSOPVWÝLPOOPTU*OWFTUJǁOÎNBOBßFSSPWOLJßWZVßÎWÃ
NFUPEVǥÎ[FOÎSJ[JLLIMFEÃOÎQǥÎMFßJUPTUÎLEPTBßFOÎEBMØÎ
výkonnosti.
3FGFSFOǁOÃIPEOPUB 3FGFSFOǁOÃIPEOPUB#BS$BQ&VSP"HHSFHBUF
KFMFOPSJFOUBǁOÃDJFǚPN1PEGPOEVOJFKFQPSPWOÃWBǬWÝLPOOPTǬ
BMFCP[MPßFOJFSFGFSFOǁOFKIPEOPUZ
Nižší potenciálny výnos
Vyššie riziko
Vyšší potenciálny výnos
ĀR]QDPHQiLQGLNiWRUUL]LND"
Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos
BKF[BMPßFOÝOBTUSFEOPEPCFKLPMÎTBWPTUJBLPQSVELPTLVUPǁOÃ
alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich
rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie,
LUPSÊTBQPVßJMJQSFWÝQPǁFUUPIUPTZOUFUJDLÊIPVLB[PWBUFǚB
OFNVTJBCZǬTQPǚBIMJWÝNWPEÎULPNCVEÙDFIPQSPGJMVSJ[ÎL
QPEGPOEV*OEJLÃUPSSJ[JLB1PEGPOEVOJFKF[BSVǁFOÝBNÔßFTFW
QSJFCFIVǁBTV[NFOJǬ
,BUFHÓSJBSJ[ÎL1PEGPOEVPESÃßBTLVUPǁOPTǬßFBLPUSJFEBBLUÎWTÙ
EMIPQJTZJOWFTUJǁOÊIPTUVQǞBTUBCJMOFKØJFOFßEMIPQJTZOJßØJFIP
OFßJOWFTUJǁOÊIPTUVQǞB
1SJOF[BCF[QFǁFOÝDINFOPWÝDIUSJFEBDINÔßVNBǬQPIZCZ
výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena
podkladových investícií líši od meny podielových listov.
LU0313644931SK10062014
Dlhopisy $FOOÊQBQJFSFLUPSÊQSFETUBWVKÙ[ÃWÅ[PLTQMBUJǬEMI
TΰÙSPLPN%MIPQJTZTΰJOWFTUJǁOÝNTUVQǞPNWØFPCFDOFWZQMÃDBKÙ
nižšie úrokové sadzby, avšak pravdepodobne splnia všetky
plánované výplaty.
Konvertibilné cenné papiere Cenné papiere, ktoré sú
štruktúrované ako dlhopisy, avšak ich hodnota môže
QPUFODJÃMOFW[SÃTǬQPLJBǚW[SBTUJFDFOBBLDJÎFNJUFOUB
Deriváty 'JOBOǁOÊOÃTUSPKFLUPSÝDIIPEOPUBTBPEWÎKBPEKFEOFK
alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt.
Akcie $FOOÊQBQJFSFLUPSÊQSFETUBWVKÙǁJBTUPǁOÊWMBTUOÎDUWP
TQPMPǁOPTUJ
Nadnárodný subjekt .FE[JOÃSPEOÝPCǁJBOTLZTVCKFLULUPSÝ
nie je riadený žiadnym zvrchovaným štátom (napríklad Svetová
banka).
0EQPSÙǁBOÝQSF investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto
1PEGPOEVBQMÃOVKÙJOWFTUPWBǬTUSFEOPEPCPBßEMIPEPCP
Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem
[ΰJOWFTUÎDJFKF[OPWVJOWFTUPWBOÝ*OWFTUPSJNÔßV[SFBMJ[PWBǬTQÅUOÝ
PELVQOBQPßJBEBOJFWLUPSÝLPǚWFLQSBDPWOÝEFǞW-VYFNCVSTLV
ĂDıŒLHNı~āRYpUL]LNi
Profil rizika a výkonnosti
Nižšie riziko (nie bez rizika)
.İÔĀ29e,1)250É&,(35(
INVESTOROV
5FOUPEPLVNFOUWÃNQPTLZUVKFLǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWPUPNUPGPOEF/FKEFPNBSLFUJOHPWÝNBUFSJÃM
5JFUPJOGPSNÃDJFTÙQPWJOOÊQPEǚB[ÃLPOBBJDIDJFǚPNKFQPNÔDǬWÃNQPDIPQJǬQPWBIVBSJ[JLÃJOWFTUPWBOJBEP
UPIUPGPOEV.BMJCZTUFTJUJFUPJOGPSNÃDJFQSFǁÎUBǬBCZTUFEPLÃ[BMJVSPCJǬJOGPSNPWBOÊSP[IPEOVUJFPUPNǁJ
JOWFTUPWBǬ
Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a
OFNVTÎ[PEQPWFEBKÙDJNTQÔTPCPN[BDIZUÃWBǬOBTMFEVKÙDFDŽBǚØJF
LǚÙǁPWÊSJ[JLÃ1PEGPOEV
Riziko zlyhania protistrany ;NMVWOÊTUSBOZNPßOPOFCVEÙQMOJǬ
svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov
uzavretých s Podfondom.
Úverové riziko Emitenti dlhopisov, ktoré Podfond drží v
QPSUGÓMJVOFNVTJBCZǬTDIPQOÎ[BQMBUJǬJTUJOVǁJTQMBUOÊÙSPLZ
Riziko likvidity /FQSJB[OJWÊUSIPWÊQPENJFOLZNÔßV[ǬBßJǬ
PDFOFOJFOÃLVQǁJQSFEBKMJLWJEOÝDIDFOOÝDIQBQJFSPWǁPNÔßF
NBǬOÃTMFEOFWQMZWOBTDIPQOPTǬ1PEGPOEVTQSBDPWBǬßJBEPTUJP
spätný odkup.
Prevádzkové riziko .ÔßFEÔKTǬLTUSBUÃN[EÔWPEVǚVETLFKDIZCZ
alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo
vonkajších okolností.
Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový
FGFLUBNÔßVTQÔTPCJǬQPIZCZWIPEOPUFQPELMBEPWÝDIJOWFTUÎDJÎ
ǁPWFEJFL[WÝØFOJV[JTLPWBMFCPTUSÃU1PEGPOEV
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond
Poplatky
-HGQRUi]RYpSRSODWN\~āWRYDQpSUHGDOHERSRXVNXWRāQHQtYDŒHM
investície
Vstupný poplatok
5,00%
Výstupný poplatok
Žiadny
.BYJNÃMOFǁJBTULZLUPSÊWÃNNÔßV
CZǬÙǁUPWBOÊ[WBØJDIQFǞB[ÎQSFE
VTLVUPǁOFOÎNJOWFTUÎDJFBMFCPQSFE
vyplatením výnosu z vašej investície.
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky
0,87%
/B[ÃLMBEFWÝEBWLPW[BGJOBOǁOÝSPL
LPOǁJBDJLEÃUVNVEFDFNCFS
2013.
Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu,
vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú
potenciálny rast vašej investície.
Za vstupné a výstupné poplatky NÔßFUF[BQMBUJǬNFOFKBLPTÙ
NBYJNÃMOF[PCSB[FOÊǁJBTULZ1PSBDŽUFTBQSPTÎNTPTWPKÎN
GJOBOǁOÝNQPSBEDPNBMFCPEJTUSJCÙUPSPN
Priebežné poplatky TB[SPLBOBSPLMÎØJB/F[BIǤǞBKÙOÃLMBEZOB
transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky.
%PEBUPǁOÝQPQMBUPL[BWÝNFOV vo výške až 1% v prípade, že
podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu.
3RSODWN\XKUiG]DQp]PDMHWNX3RGIRQGX]DXUāLWòFKSRGPLHQRN
Výkonnostný poplatok
Žiadny
ƃBǚØJFJOGPSNÃDJFPQPQMBULPDIOÃKEFUFW1SPTQFLUF1JPOFFS'VOETLUPSÝKFEPTUVQOÝOBXXXQJPOFFSJOWFTUNFOUTFV
9òNRQQRVŖPLQXOpKRREGRELD
/JßØJFKF[OÃ[PSOFOÃEPUFSBKØJBWÝLPOOPTǬW&63
1PEGPOEVLUPSÃ[PIǚBEǞVKFWØFULZQSJFCFßOÊQPQMBULZPLSFNWTUVQOÊIPBWÝTUVQOÊIP
QPQMBULV.JOVMÃWÝLPOOPTǬOJFKFTQPǚBIMJWÝNVLB[PWBUFǚPNCVEÙDFKWÝLPOOPTUJ
2009
8,4%
2010
6,9%
2,9%
2011
2,2%
4,2%
Pioneer Funds - Euro Aggregate Bond*
2012
3,2%
11,2%
2013
11,1%
2,9%
2,2%
BarCap Euro Aggregate
=DKiMHQLHāLQQRVWL3RGIRQGX8YHGHQLHWULHG\SRGLHORYòFKOLVWRY'RURNXPDO3RGIRQGRGOLŒQpYODVWQRVWL
Praktické informácie
Depozitár Société Générale Bank & Trust
ƃBMØJFJOGPSNÃDJF 1SPTQFLU1JPOFFS'VOETQPTMFEOÊWÝSPǁOÊB
QPMSPǁOÊTQSÃWZQPTMFEOÊDFOZQPEJFMPWÝDIMJTUPWBUJFßDŽBǚØJF
QSBLUJDLÊJOGPSNÃDJFOBQSEPLVNFOUZTΰLǚÙǁPWÝNJJOGPSNÃDJBNJ
QSFJOWFTUPSPWKFNPßOÊ[ÎTLBǬWTMPWFOǁJOFWΰTÎEMFTQSÃWDPWTLFK
TQPMPǁOPTUJBWFMFLUSPOJDLFKQPEPCFOBBESFTF
www.pioneerinvestments.eu
Dane /B1PEGPOETBW[ǬBIVKÙMVYFNCVSTLÊEBǞPWÊ[ÃLPOZB
QSFEQJTZ1PEǚBLSBKJOZWÃØIPTÎEMBUSWBMÊIPQPCZUV
NÔßVNBǬ
UFEBOBWBØVJOEJWJEVÃMOVEBǞPWÙTJUVÃDJVWQMZWEBǞPWÊQSFEQJTZ
v Luxembursku.
;PEQPWFEOPTǬ[BJOGPSNÃDJF 4QSÃWDPWTLÃTQPMPǁOPTǬ1JPOFFS
"TTFU.BOBHFNFOU4"OFTJF[PEQPWFEOPTǬMFOWΰQSÎQBEFßF
informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo
OF[PEQPWFEBKÙDFQSÎTMVØOÝNǁBTUJBN1SPTQFLUV'POEV
Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds,
ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov.
Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od
PTUBUOÝDIQPEGPOEPW1SPTQFLUBWÝSPǁOÊBQPMSPǁOÊTQSÃWZ
Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov.
Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup,
WÝNFOVBMFCPTQÅUOÝPELVQ1PEJFMOJDJTÙPQSÃWOFOÎWZNJFǞBǬ
podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy
iného podfondu Pioneer Funds.
Oprávnenie 'POEVB4QSÃWDPWTLFKTQPMPǁOPTUJCPMPVEFMFOÊ
QPWPMFOJFWΰ-VYFNCVSTLPNWFǚLPWPKWPETUWFBQPEMJFIBKÙEPIǚBEV
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-VYFNCVSTLÊWFǚLPWPKWPETUWP
Dátum 5JFUP,ǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWTÙQMBUOÊL
jún 2014.
.İÔĀ29e,1)250É&,(35(,19(672529
.İÔĀ29e,1)250É&,(35(
INVESTOROV
5FOUPEPLVNFOUWÃNQPTLZUVKFLǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWPUPNUPGPOEF/FKEFPNBSLFUJOHPWÝNBUFSJÃM
5JFUPJOGPSNÃDJFTÙQPWJOOÊQPEǚB[ÃLPOBBJDIDJFǚPNKFQPNÔDǬWÃNQPDIPQJǬQPWBIVBSJ[JLÃJOWFTUPWBOJBEP
UPIUPGPOEV.BMJCZTUFTJUJFUPJOGPSNÃDJFQSFǁÎUBǬBCZTUFEPLÃ[BMJVSPCJǬJOGPSNPWBOÊSP[IPEOVUJFPUPNǁJ
JOWFTUPWBǬ
Pioneer Funds - Global Select
Podfond Pioneer Funds
6SUiYFRYVNiVSRORāQRVŖ3LRQHHU$VVHW0DQDJHPHQW6$
Trieda A EUR Nedistribuujúca - LU0271651761
&LHOHDLQYHVWLāQiSROLWLND
Používané termíny
$JFǚUsiluje sa o zvýšenie hodnoty vašej investície v strednodobom
až dlhodobom horizonte.
Cenné papiere v portfóliu Podfond investuje predovšetkým do
BLDJÎTQPMPǁOPTUÎ[LUPSÊIPLPǚWFLNJFTUBOBTWFUF1PEGPOENÔßF
JOWFTUPWBǬEPØJSPLÊIPSBEVTFLUPSPWBQSJFNZTFMOÝDIPEWFUWÎ
1PEGPOENÔßFWZVßÎWBǬEFSJWÃUZBCZNPIPM[OÎßJǬSÔ[OFSJ[JLÃ
BCZNPIPMFGFLUÎWOFSJBEJǬQPSUGÓMJPBMFCPBLPTQÔTPC[ÎTLBOJB
FYQP[ÎDJFWPǁJSÔ[OZNBLUÎWBNUSIPNBQSÎKNPWÝNUPLPN
1PEGPOENÔßFWZVßÎWBǬQSFEPWØFULÝNEFSJWÃUZOBSJBEFOJFNFOZ
krajiny a expozície na trhu.
*OWFTUJǁOÝQPTUVQ *OWFTUJǁOÝNBOBßÊSWZVßÎWB[ÃLMBEOÙBOBMÝ[V
KFEOPUMJWÝDIFNJUFOUPWBCZNPIPMJEFOUJGJLPWBǬBLDJFT
nadpriemernými dlhodobými perspektívami.
3FGFSFOǁOÃIPEOPUB 3FGFSFOǁOÃIPEOPUB.4$*8PSMEKFMFO
PSJFOUBǁOÃDJFǚPN1PEGPOEVOJFKFQPSPWOÃWBǬWÝLPOOPTǬBMFCP
[MPßFOJFSFGFSFOǁOFKIPEOPUZ
ĂDıŒLHNı~āRYpUL]LNi
Profil rizika a výkonnosti
Nižšie riziko (nie bez rizika)
Nižší potenciálny výnos
Vyššie riziko
Vyšší potenciálny výnos
ĀR]QDPHQiLQGLNiWRUUL]LND"
Vyššie uvedený indikátor rizika stanoví potenciálne riziko a výnos
BKF[BMPßFOÝOBTUSFEOPEPCFKLPMÎTBWPTUJBLPQSVELPTLVUPǁOÃ
alebo predpokladaná cena podielového listu v posledných piatich
rokoch stúpala a klesala). Dáta z minulosti, ako napríklad tie,
LUPSÊTBQPVßJMJQSFWÝQPǁFUUPIUPTZOUFUJDLÊIPVLB[PWBUFǚB
OFNVTJBCZǬTQPǚBIMJWÝNWPEÎULPNCVEÙDFIPQSPGJMVSJ[ÎL
QPEGPOEV*OEJLÃUPSSJ[JLB1PEGPOEVOJFKF[BSVǁFOÝBNÔßFTFW
QSJFCFIVǁBTV[NFOJǬ
,BUFHÓSJBSJ[ÎL1PEGPOEVPESÃßBTLVUPǁOPTǬßFBLPUSJFEBBLUÎW
WZLB[VKÙBLDJFWZØØJVLPMÎTBWPTǬOFßDFOOÊQBQJFSFQFǞBßOÊIP
trhu alebo dlhopisy.
1SJOF[BCF[QFǁFOÝDINFOPWÝDIUSJFEBDINÔßVNBǬQPIZCZ
výmenného kurzu vplyv na indikátor rizika tam, kde sa mena
podkladových investícií líši od meny podielových listov.
LU0271651761SK07072014
Deriváty 'JOBOǁOÊOÃTUSPKFLUPSÝDIIPEOPUBTBPEWÎKBPEKFEOFK
alebo viacerých sadzieb, indexov, cien akcií alebo iných hodnôt.
Akcie $FOOÊQBQJFSFLUPSÊQSFETUBWVKÙǁJBTUPǁOÊWMBTUOÎDUWP
TQPMPǁOPTUJ
0EQPSÙǁBOÝQSF investorov, ktorí si uvedomujú riziká tohto
1PEGPOEVBQMÃOVKÙJOWFTUPWBǬTUSFEOPEPCPBßEMIPEPCP
Ide o podielový list triedy nedistribuujúcej dividendy. Príjem
[ΰJOWFTUÎDJFKF[OPWVJOWFTUPWBOÝ*OWFTUPSJNÔßV[SFBMJ[PWBǬTQÅUOÝ
PELVQOBQPßJBEBOJFWLUPSÝLPǚWFLQSBDPWOÝEFǞW-VYFNCVSTLV
Indikátor rizika odráža trhové podmienky posledných rokov a
OFNVTÎ[PEQPWFEBKÙDJNTQÔTPCPN[BDIZUÃWBǬOBTMFEVKÙDFDŽBǚØJF
LǚÙǁPWÊSJ[JLÃ1PEGPOEV
Riziko zlyhania protistrany ;NMVWOÊTUSBOZNPßOPOFCVEÙQMOJǬ
svoje povinnosti vyplývajúce z derivátových kontraktov
uzavretých s Podfondom.
Prevádzkové riziko .ÔßFEÔKTǬLTUSBUÃN[EÔWPEVǚVETLFKDIZCZ
alebo opomenutia, chýb v spracovaní, narušenia systému alebo
vonkajších okolností.
Riziko súvisiace s derivátmi Deriváty majú na Podfond pákový
FGFLUBNÔßVTQÔTPCJǬQPIZCZWIPEOPUFQPELMBEPWÝDIJOWFTUÎDJÎ
ǁPWFEJFL[WÝØFOJV[JTLPWBMFCPTUSÃU1PEGPOEV
Pioneer Funds - Global Select
Poplatky
Tieto poplatky pokrývajú náklady na prevádzku Podfondu,
vrátane nákladov na jeho marketing a distribúciu, a znižujú
potenciálny rast vašej investície.
Za vstupné a výstupné poplatky NÔßFUF[BQMBUJǬNFOFKBLPTÙ
NBYJNÃMOF[PCSB[FOÊǁJBTULZ1PSBDŽUFTBQSPTÎNTPTWPKÎN
GJOBOǁOÝNQPSBEDPNBMFCPEJTUSJCÙUPSPN
Priebežné poplatky TB[SPLBOBSPLMÎØJB/F[BIǤǞBKÙOÃLMBEZOB
transakcie v portfóliu a výkonnostné poplatky.
*Výkonnostný poplatok KFQFSDFOUPSPǁOFKOBEWÝLPOOPTUJ
Podfondu v maximálnej výške 15,00%, o ktoré Podfond prevýši
TWPKVWÝLPOOPTUOÙSFGFSFOǁOÙIPEOPUV
%PEBUPǁOÝQPQMBUPL[BWÝNFOV vo výške až 1% v prípade, že
podielnici požiadajú o výmenu do iného podfondu.
-HGQRUi]RYpSRSODWN\~āWRYDQpSUHGDOHERSRXVNXWRāQHQtYDŒHM
investície
Vstupný poplatok
5,00%
Výstupný poplatok
Žiadny
.BYJNÃMOFǁJBTULZLUPSÊWÃNNÔßV
CZǬÙǁUPWBOÊ[WBØJDIQFǞB[ÎQSFE
VTLVUPǁOFOÎNJOWFTUÎDJFBMFCPQSFE
vyplatením výnosu z vašej investície.
Poplatky uhrádzané z majetku Podfondu v priebehu roka
Priebežné poplatky
1,90%
/B[ÃLMBEFWÝEBWLPW[BGJOBOǁOÝSPL
LPOǁJBDJLEÃUVNVEFDFNCFS
2013.
3RSODWN\XKUiG]DQp]PDMHWNX3RGIRQGX]DXUāLWòFKSRGPLHQRN
Výkonnostný poplatok*
0,04%
%PTJBIOVUÊWNJOVMPNGJOBOǁOPN
SPLVOBESÃNFDSFGFSFOǁOFKIPEOPUZ
výkonnostného poplatku, MSCI
World
ƃBǚØJFJOGPSNÃDJFPQPQMBULPDIOÃKEFUFW1SPTQFLUF1JPOFFS'VOETLUPSÝKFEPTUVQOÝOBXXXQJPOFFSJOWFTUNFOUTFV
9òNRQQRVŖPLQXOpKRREGRELD
/JßØJFKF[OÃ[PSOFOÃEPUFSBKØJBWÝLPOOPTǬW&63
1PEGPOEVLUPSÃ[PIǚBEǞVKFWØFULZQSJFCFßOÊQPQMBULZPLSFNWTUVQOÊIPBWÝTUVQOÊIP
QPQMBULV.JOVMÃWÝLPOOPTǬOJFKFTQPǚBIMJWÝNVLB[PWBUFǚPNCVEÙDFKWÝLPOOPTUJ
2004
2005
2006
2007
2008
-42,7%
Pioneer Funds - Global Select*
-37,6%
2009
29,1%
25,9%
2010
15,4%
19,5%
2011
-7,9%
-2,4%
2012
11,2%
14,0%
2013
20,9%
20,5%
MSCI World
=DKiMHQLHāLQQRVWL3RGIRQGX8YHGHQLHWULHG\SRGLHORYòFKOLVWRY'RURNXDPDO3RGIRQGRGOLŒQpYODVWQRVWL
Praktické informácie
Depozitár Société Générale Bank & Trust
ƃBMØJFJOGPSNÃDJF 1SPTQFLU1JPOFFS'VOETQPTMFEOÊWÝSPǁOÊB
QPMSPǁOÊTQSÃWZQPTMFEOÊDFOZQPEJFMPWÝDIMJTUPWBUJFßDŽBǚØJF
QSBLUJDLÊJOGPSNÃDJFOBQSEPLVNFOUZTΰLǚÙǁPWÝNJJOGPSNÃDJBNJ
QSFJOWFTUPSPWKFNPßOÊ[ÎTLBǬWTMPWFOǁJOFWΰTÎEMFTQSÃWDPWTLFK
TQPMPǁOPTUJBWFMFLUSPOJDLFKQPEPCFOBBESFTF
www.pioneerinvestments.eu
Dane /B1PEGPOETBW[ǬBIVKÙMVYFNCVSTLÊEBǞPWÊ[ÃLPOZB
QSFEQJTZ1PEǚBLSBKJOZWÃØIPTÎEMBUSWBMÊIPQPCZUV
NÔßVNBǬ
UFEBOBWBØVJOEJWJEVÃMOVEBǞPWÙTJUVÃDJVWQMZWEBǞPWÊQSFEQJTZ
v Luxembursku.
;PEQPWFEOPTǬ[BJOGPSNÃDJF 4QSÃWDPWTLÃTQPMPǁOPTǬ1JPOFFS
"TTFU.BOBHFNFOU4"OFTJF[PEQPWFEOPTǬMFOWΰQSÎQBEFßF
informácie v tomto dokumente sú zavádzajúce, nepresné alebo
OF[PEQPWFEBKÙDFQSÎTMVØOÝNǁBTUJBN1SPTQFLUV'POEV
Štruktúra fondu Podfond je podfondom fondu Pioneer Funds,
ktorý je Fonds Commun de Placement s radom podfondov.
Aktíva a pasíva každého podfondu sú zo zákona oddelené od
PTUBUOÝDIQPEGPOEPW1SPTQFLUBWÝSPǁOÊBQPMSPǁOÊTQSÃWZ
Pioneer Funds sú pripravované pre celú radu podfondov.
Zadanie pokynov V Prospekte sú uvedené pokyny pro nákup,
WÝNFOVBMFCPTQÅUOÝPELVQ1PEJFMOJDJTÙPQSÃWOFOÎWZNJFǞBǬ
podielové listy tohto Podfondu za podielové listy rovnakej triedy
iného podfondu Pioneer Funds.
Oprávnenie 'POEVB4QSÃWDPWTLFKTQPMPǁOPTUJCPMPVEFMFOÊ
QPWPMFOJFWΰ-VYFNCVSTLPNWFǚLPWPKWPETUWFBQPEMJFIBKÙEPIǚBEV
Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF).
Sídlo Pioneer Asset Management S.A., 8–10, rue Jean Monnet, L-VYFNCVSTLÊWFǚLPWPKWPETUWP
Dátum 5JFUP,ǚÙǁPWÊJOGPSNÃDJFQSFJOWFTUPSPWTÙQMBUOÊLKÙM
2014.
Download

KIID - Pioneer Investments