december 2014
Základné údaje
ISIN
Sídlo
Hodnota fondu (mil.)
=DKiMHQLHāLQQRVWLIRQGX
Uvedenie triedy PL
Kumulatívne výnosy
LU0966045303
Luxembursko
€1 579,5
22. 11. 2011
10. 9. 2013
Poplatky a náklady
Priebežné poplatky ¹
Manažérsky poplatok (p.a.)
Vstupný poplatok
1,73%
1,50%
max. 5,00%
k 31. XII 2014
1 mesiac
3 mesiace
2G]DāLDWNXURND
1 rok
3 roky p.a.
5 rokov p.a.
Posledná aktualizácia
Fond %
Benchmark %
-0,98
1,00
5,39
5,39
-
-
=KRGQRWHQLH]DMHGQRURāQŠSHULyGX
Benchmark
Názov
%
Bez benchmarku
-
Perióda
XII 2013 - XII 2014
Benchmark %
5,39
-
+LVWRULFNiYòNRQQRVŖQH]DUXāXMHDQLQHLQGLNXMHEXG~FH
výsledky.
Analýza portfólia
Sektor
&HONRYòSRāHWSR]tFLt
$NWtYDYQDMYlāŒtFKSR]tFLiFK
59
26,5%
Alokácia inv. nástrojov
Net %
Akcie
+RWRYRVŖYEDQNH
Akciové deriváty
88,7
11,6
8,0
QDMYlāŒtFKSR]tFLt
DEUTSCHE TELEKOM AG
ALLIANZ SE
NOVARTIS AG
PROSIEBENSAT1 MEDIA AG
VODAFONE GROUP PLC
ATLANTIA SPA
SIEMENS AG
REPSOL SA
HSBC HOLDINGS PLC
BP PLC
Fond %
Bmk %
3,2
3,1
3,0
2,8
2,6
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
-
Financie
Priemysel
Telekomunikácia
Verejné služby
Petrochémia
Zdravotníctvo
Tovar dlhodobej spotreby
Suroviny
,QIRUPDāQpWHFKQROyJLH
Tovar krátkodobej spotreby
FACTSHEET
Trieda A EUR Nedistribuované
AKCIE
Pioneer Funds – European Equity Target Income
Fond %
Bmk %
25,0
15,2
11,4
10,5
9,4
7,4
7,4
4,6
3,1
2,7
-
Fond %
Bmk %
24,8
22,4
16,3
10,5
6,7
5,5
4,4
1,7
4,5
-
Fond %
Bmk %
71,4
16,7
4,7
4,4
1,7
1,2
-0,03
-0,01
-
k dátumu 31. decembra 2014
Hodnota PL
56,49
,QYHVWLāQòFLHı
5FOUP1PEGPOETBTOBßÎEPTBIPWBǬWÝOPTZTPTFLVOEÃSOZN
DJFǚPNLBQJUÃMPWÊIP[IPEOPUFOJBWTUSFEOPEPCPNBß
dlhodobom horizonte investovaním predovšetkým do
diverzifikovaného portfólia akcií a s akciami spojených
OÃTUSPKPWWZEBOÝDITQPMPǁOPTǬBNJLUPSÊTÙ[SJBEFOÊNBKÙ
TÎEMPBMFCPQSFWÃE[LVIMBWOÙQPEOJLBUFǚTLÙǁJOOPTǬW&VSÓQF
a ktoré ponúkajú vyšší potenciál priemerných dividendových
WÝOPTPW1PEGPOECVEFJOWFTUPWBǬOBKNFOFKEPBLDJÎ
BMFCPTBLDJBNJTQPKFOÝDIOÃTUSPKPWWZEBOÝDITQPMPǁOPTǬBNJT
DFOUSÃMPVW&¼1SF[WÝØFOJFWÝOPTVQPSUGÓMJBTDJFǚPN
HFOFSPWBǬWZØØJFEJWJEFOEZNÔßF1PEGPOEQSFEÃWBǬBK
krátkodobé call opcie na vybrané tituly držané Podfondom.
ƃBMØJFJOGPSNÃDJFOÃKEFUFW1SPTQFLUFLPNQMFUOÝDI
JOWFTUJǁOÝDIDJFǚPW
Ocenenie investície
Fond %
&HQD~āWRYQiKRGQRWD3%
Cena/zisk (P/E)
Cena/cash flow (P/CF)
Rentabilita vlastného kapitálu
Dividendový výnos
1,9
17,6
9,2
13,1
4,4
-
3 roky
od založenia
-
12,19%
0,93
Analýza rizík
Štandardná odchýlka
Sharpe ratio
Bmk %
&LHıRYiYòSODWDGLYLGHQG\
Krajina
Nemecko
Francúzsko
6SRMHQpNUiıRYVWYR
Španielsko
Taliansko
őYDMāLDUVNR
Švédsko
Nórsko
ĂDOŒt
Mena
euro
libra šterlingov
ŒYDMāLDUVNòIUDQN
švédska koruna
nórska koruna
americký dolár
āHVNiNRUXQD
singapúrsky dolár
3R]QiPN\DăDOŒLHG{OHŮLWpLQIRUPiFLHYLăQDUXEHWRKRWRGRNXPHQWX
www.pioneerinvestments.sk
Výplata dividend
2014
2013
2012
Plánované
Aktuálne
7,0%*
7,0%
6,1%
7,3%
7,5%
7,3%
2āDNiYDQiFLHıRYiYòSODWDGLYLGHQG\SUH2014 v euro pre
7ULHGX$(85'LVWULEXRYDQpSROURāQH3RGIRQGX9òSODWD
GLYLGHQGP{ŮHE\ŖY\ŒŒLDDOHERQLŮŒLDDQHMHGQiVDRLVWò
výnos alebo garanciu.
Plánovaný príjem a aktuálny príjem z minulého roka sa
Y]ŖDKXMHN7ULHGH$(85'LVWULEXRYDQpSROURāQH3RGIRQGX
Výplata dividend nebude vykonaná z nedistribuujúcich
tried podielových listov. Ostatné triedy podielových listov
P{ŮXPDŖRGOLŒQòFLHıDâP{ŮXGRVLDKQXŖRGOLŒQp~URYQH
SUtMPRYY]KıDGRPNâGiWXPX]DORŮHQLDDâPHQRYòPYSO\YRP
Pioneer Funds – European Equity Target Income
.XPXODWtYQDYòNRQQRVŖ
december 2014
Výnosy za kalendárny rok
Pioneer Funds – European Equity Target Income Trieda A EUR Nedistribuované
,QYHVWLāQòWtP
Pioneer Funds – European Equity Target Income z mníchovskej kancelárie Pioneer Investments riadi Karl Huber a Thomas Radinger. Karl je senior portfólio manažérom,
ǁMFOPNUÎNVFVSÓQTLZDIBLDJÎBV[OÃWBOÝNFYQFSUPNOBOFNFDLÝBLDJPWÝUSITPTJMOÝNJWÅ[CBNJOBUVOBKØJVQSPGFTJKOÙLPNVOJUV1SF1JPOFFS*OWFTUNFOUTQSBDVKFPESPLV
BǁFSQÃ[ΰWJBDBLPSPǁOÝDITLÙTFOPTUÎWΰPCMBTUJJOWFTUÎDJÎ5IPNBTKFUBLUJFßTFOJPSQPSUGÓMJPNBOBßÊSPNBǁMFOPNUÎNVFVSÓQTLZDIBLDJÎ0LSFNTQPMVQSÃDFQSJ
TQSÃWF1JPOFFS'VOETm&VSPQFBO&RVJUZ5BSHFU*ODPNFSJBEJUBLUJFßJOØUJUVDJPOÃMOFNBOEÃUZTΰFYQP[ÎDJPVOBFVSÓQTLFBLDJF5IPNBT[BǁBMQSBDPWBǬQSF1JPOFFS
Investments (vtedy Bayerische Kapitalanlagegesellschaft) v roku 1997 na pozícii portfólio manažéra akcií európskych firiem zo sektoru financií.
Poznámky
¹3UHGSRNODGY]KıDGRPQDQHGiYQH]PHQ\YŒWUXNW~UHQiNODGRYNWRUpV~~āWRYDQpNWLDŮLWULHG\SRGLHORYòFKOLVWRY
8YHGHQp~GDMHRYòNRQQRVWLVDWòNDM~OHQSRGLHORYòFKOLVWRY.DWHJyULH$DY\FKiG]DM~]âKRGQRW\3/EH]SRSODWNRY3RGUREQpLQIRUPiFLHRăDOŒtFK.DWHJyULiFKSRGLHORYòFKOLVWRYQiMGHWHYSURVSHNWH
*OREiOQ\ŒWDQGDUGVHNWRURYHMNODVLILNiFLH*,&660Y\YLQXODVSRORāQRVŖ6WDQGDUG3RRUVVSROXV06&,SULāRPWHQWRŒWDQGDUGMHV~āDVŖRXLFKYòOXāQpKRYODVWQtFWYDDRFKUDQQHM]QiPN\6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮLDGQDLQi
strana zapojená do tvorby alebo zostavovania klasifikácie GICS neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné záruky alebo vyhlásenia v súvislosti s týmto štandardom alebo klasifikáciou (ani žiadne záruky alebo vyhlásenia
V~YLVLDFHVYòVOHGNDPL]tVNDQòPLSRXŮLWtPWHMWRNODVLILNiFLHYŒHWN\XYHGHQpVWUDQ\WòPWRYòVORYQHY\OXāXM~DNpNRıYHN]iUXN\VSRMHQpVDNòPNRıYHNWDNòPWRŒWDQGDUGRPDOHERNODVLILNiFLRXYUiWDQH]iUXNLFKS{YRGQRVWL
SUHVQRVWL~SOQRVWLREFKRGRYDWHıQRVWLDOHERSULPHUDQRVWL%H]GRWNQXWLDXYHGHQpKRY\ŒŒLH6WDQGDUG3RRUV06&,DQLŮLDGQD]LFKSULGUXŮHQòFKDOHERWUHWtFKVWUiQ]DSRMHQòFKGRWYRUE\DOHER]RVWDYRYDQLDNODVLILNiFLH*,&6
QHQHVLHŮLDGQX]RGSRYHGQRVŖ]DDNpNRıYHNSULDPHQHSULDPHRVRELWQpWUHVWQpQiVOHGQpDOHERLQpŒNRG\YUiWDQHXŒOpKR]LVNXDWRDQLYSUtSDGHŮHE\WLHWRVWUDQ\EROLRPRŮQRVWLY]QLNXWòFKWRŒN{GLQIRUPRYDQp
Tento podfond využíva akciové deriváty, ktoré sú v tomto dokumente zobrazené len v nasledujúcich údajoch: Mena: tržná hodnota akciových derivátov; Sektor, Krajina: expozícia akciových derivátov.
Upozornenie
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\LQIRUPiFLHSODWQpNGiWXPX31. 12. 2014 a informácie obsiahnuté v tomto dokumente pochádzajú od Pioneer Investments. Pioneer Funds – European Equity Target Income („Podfond“) je
SRGIRQGRP3LRQHHU)XQGVÅ)RQG´W\SXIRQGVFRPPXQGHSODFHPHQWVQLHNRıNòPLVDPRVWDWQòPLSRGIRQGDPL]DORŮHQòPLSRGıD]iNRQRY/X[HPEXUVNpKRYHıNRYRMYRGVWYD
3RNLDıQLHMHXYHGHQpLQDNV~YŒHWN\VWDQRYLVNiWXY\MDGUHQpVWDQRYLVNDPL3LRQHHU,QYHVWPHQWV7LHWRVWDQRYLVNiVDP{ŮXNHG\NRıYHNPHQLŖY]iYLVORVWLRGWUKRYòFKDLQòFKSRGPLHQRNDQLNG\QLHMHPRŮQp]DUXāLŖāLXUāLWpŒWiW\
WUK\DOHERRGYHWYLDY\NiŮXWDN~YòNRQQRVŖDNiVDS{YRGQHRāDNiYDOD
ŭLDGQHSRGLHO\DQLSURGXNW\QHEXG~SRQ~NDQpYMXULVGLNFLiFKYNWRUòFKQLHMHSRYROHQpLFKSRQ~NDŖRGSRU~āDŖDQLSUHGiYDŖDQLRVREiPYNWRUòFKSURVSHFKMHUHDOL]RYDQLHWDNòFKWRSRQ~NRGSRU~āDQtDOHERSUHGDMRY
QH]iNRQQp9ŒHWN\NDWHJyULHSRGLHORYòFKOLVWRYQLHV~NGLVSR]tFLLYRYŒHWNòFKNUDMLQiFK3RGLHORYpOLVW\3RGIRQGXQHP{ŮXE\ŖYHUHMQHSRQ~NDQpQDSUHGDMDQLY6SRMHQòFKŒWiWRFKDPHULFNòFKDQLQDŮLDGQRP]LFKWHULWyULtDOHER
území podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám zo Spojených štátov amerických alebo v prospech týchto osôb.
9òNRQQRVŖPLQXOòFKREGREtQH]DUXāXMHYòVOHGN\IRQGXYEXG~FQRVWL,QYHVWtFLH]DKņĻDM~XUāLWpUL]LNiYUiWDQHUL]tNSROLWLFNòFKDPHQRYòFK1iYUDWQRVŖLQYHVWtFLHDKRGQRWDNDSLWiOXP{ŮX]D]QDPHQDŖUDVWDMSRNOHVDWLHWRYòN\Y\
P{ŮXY\~VWLŖDMYVWUDWXFHOpKRLQYHVWRYDQpKRNDSLWiOX3UHGLQYHVWRYDQtPE\VLNDŮGòLQYHVWRUPDOG{NODGQHSUHātWDŖSURVSHNW7HQWRPDWHULiOQLHMHSURVSHNWDQHSUHGVWDYXMHSRQXNXSRGLHORYòFKOLVWRYLQYHVWLāQòFKIRQGRY
'RGDWRāQpLQIRUPiFLHR3RGIRQGRFK)RQGRFKQiMGHWHYSURVSHNWHDDOHERSUtSDGQHYNı~āRYòFKLQIRUPiFLiFKSUHLQYHVWRURYNWRUpQDSRŮLDGDQLH]DGDUPRSRVN\WQH3LRQHHU*OREDO,QYHVWPHQWV/LPLWHG1 George’s Quay Plaza,
George’s Quay, Dublin 2. Tel. + 353 1 480 2000. Fax + 353 1 449 5000.
3LRQHHU,QYHVWPHQWVMHREFKRGQòQi]RYVNXSLQ\VSRORāQRVWt3LRQHHU*OREDO$VVHW0DQDJHPHQW6S$
Download

Portfólio fondu EUR (PDF)