Rundum Zuhause betreut
24-hodinová-starostlivosť
Spolok Verein Caritas Rundum Zuhause betreut vzišiel zlúčením piatich diecéz
charity:
Charity arcidiecézy Viedeň, charity diecézy Sankt Pölten, charity arcidiecézy Salzburg,
charity diecézy Linz a charity v diecéze Graz-Seckau.
V súčasnosti ponúkame 24hodinovú starostlivosť v nasledovných spolkových krajinách
v Rakúsku:
Viedeň
Dolné Rakúsko
Horné Rakúsko
Salzburg
Steiermark
Spolok ponúka informácie, poradenstvo a pomoc v rodinách a u ich rodinných
príslušníkov počas legálnej 24hodinovej starostlivosti.
Naším cieľom je starostlivý výber a sprostredkovanie vhodných opatrovateliek
a opatrovateľov do rakúskych rodín s dobrými znalosťami nemčiny. Pomáhame
opatrovateľkám/opatrovateľom pri legalizovaní ich činnosti v Rakúsku. Opatrovanie
v rodinách sprevádzame pravidelnými kontrolnými návštevami.
Spolupráca:
Sprostredkúvavame
výlučne
opatrovateľky
a opatrovateľov
s platným
živnostenským listom. Dobré znalosti nemčiny, primeraná kvalifikácia ako aj
praktické skúsenosti sú predpokladom spolupráce s nami.
Potrebujete mať kvalifikáciu aspoň na úrovni vzdelania z oblasti domácej starostlivosti
(Heimhilfeähnliche Ausbildung).
Praktické skúsenosti z oblasti opatrovania osôb v nemecky hovoriacich krajinách sú
výhodou.
Podklady:
Životopis v nemeckom jazyku
Potvrdenie potrebnej kvalifikácie v materinskom jazyku a preklad do nemeckého
jazyka (kurz z oblasti domácej starostlivosti alebo zdravotníctva)
Dobré základné ústne a písomné vedomosti z nemeckého jazyka
Prax v oblasti opatrovateľstva (pokliaľ možno z krajín, kde sa hovorí nemecky)
Fotku
Odporúčania (referencie), ak ich máte
Kontaktné údaje, aby sme Vás mohli informovať
Kontakt:
Caritas Rundum Zuhause betreut
Albrechtskreithgasse 19 - 21
A - 1160 Wien
Po - Pia: 09.00 – 12.00
Telefónne číslo: +43/(0)1/878 12 – 392
E-Mail: [email protected]
Fax: 01/878 12 – 9390
www.caritas-rundumbetreut.at
Kontaktné osoby:
Katarina Mader, Natja Roediger - Schluga
(slovensky / česky hovoriaci spolupracovníci)
Pre Slovenských potenciálnych záujemcov a záujemkyne, obráťte sa prosím na
nasledujúcu adresu:
Informačná kancelária pre opatrovateľky – Projek Arzidiecéznej Charity v
Košiciach a spolku Caritas Rundum Zuhause betreut
Krízové Centrum pre matky s deťmi
Poľná 1
SK - 04014 Košice
Str – Pia: 09.00 – 12.30 hod.
Telefónne číslo / Fax: + 421 5567 11166
Mobil: + 421/948 900 552
E-Mail: [email protected]
Kontaktná osoba:
Konrád Vaščák
Skontrolujeme si úplnosť a správnosť Vašich písomných žiadostí o miesto. V prípade
záujmu Vás radi pozveme na osobné stretnutie/osobný rozhovor do kancelárie
nášho spolku, aby sme sa porozprávali o možnosti ďalšej spolupráce.
Chceme Vás tiež upozorniť, že požadujeme od opatrovateľov/opatrovateliek
nasledujúce poplatky:
informačná mapa a uvedenie v materinskej reči 216 € (vrátane 20% DPH)
ročný príspevok 120 € (vrátane 20% DPH), za prvý rok alikvotnú čiastku.
Nahlásenie živnosti:
Aké podklady potrebujete na prihlásenie živnosti ako opatrovateľka/opatrovateľ
v Rakúsku ?
Platný cestovný pas alebo občiansky preukaz
Výpis z registra trestov z Vašej krajiny (nesmie byť starší ako 3 mesiace
potrebujeme originál a úradný preklad), ak ste neboli posledných
5 rokov nahlásení na pobyt v Rakúsku
Rakúske prihlásenie na pobyt (Meldezettel- Nebenwohnsitzmeldung)
Download

Rundum Zuhause betreut