ZMyjVA,
/
O POSKYTOYAMJSriEKTORYCHJľiyNOSTI PRACOVNEJ
ZDRAVOTNEJ SLUZBY
Domov dôchodcovPOPROČ
Dátuia
^SM^.
podadfr Ííslos
ľ
ť
VZ1M.
Friloby/Usty;
Cí^o spti;
v
Císlo 1,2014
^
uzaťvs
f
odľa § 269 Zákonaé. 513/1991 Zb. Obchodný
ääisdaik v znení neskorsích zmien a doplnkov
Vybavuje:
^
^f^
ť
CLI
Zmluvné strany
Objednávateľ : Domov dôchodcov Poproé
Štatutárny orgán: Ing. Mária PetľáŠová - rÍaditerka
Sídlo:
ICO:
DIC:
IC DPH:
v
v_
Obchodná 73, 044 24 PoproČ
31269371
2021424108
v
F
Bankové spojenie: VUB.a.s. Bratislava, pob. Moldava nad Bodvou
Císlo účtu:
Telefón: :
E- mail:
1786471158/0200
0554668698,0904850143
[email protected]
(ďalej len "Objednávateľ")
Poskytovateľ: MUDr. Beáta Antosová
Sídlo: Starábaštová 1, 040 01 KoŠíce
v
100:42331480
Bankové spojenie: ZUNO BANK AG
Číslo účtu-^l 108813008 / 841 O
E-mail: [email protected]
Oprávnenie na výkon Pracovnej zdravotnej služby (ďalej len ,^2S"):
Licencia na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v Študijnom odbore všeobecné
lekárstvo, v Špecializačnom odbore : hygiena a epidemiológia 1 .stopňa
vydaná SLK dňa 23.10.2014 číslo : LIA/KE/2273/14
v
CL II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy jc záväzok PZS zabezpeČiť pre Objednávateľa
vykonávaniepreventívnych a ochraimých cimosti pracovnej zdravotnej služby (ďalej
"zdravotný dohľad"), ustanovených zákonom Č. 355/2007'Z. 2. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoŕších
predpisov ( ďalej len "zákon") a vyhlášky MZ SR č. 208/2014 Z.z. o podrobnostiach o
rozsahu a náplni vvkonu pracovnei zdravotnei službv, o zložení tímu odbomíkov, ktorí
ju vykonávajú, a o poŽiadavkách na ich odbomú spôsobilosť (ďalej len "vyhláška") v
podmienkach Objednávateľa tak, aby _ boli splnené povinnosti ObJednávateľa
ustanovené vseobecne záväznými predpismi.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi zdravotný dohľad v
súlade s platnými právnymi predpismi vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
spôsobom a za podmienok v tejto zmluve ďalej ustanovených. Objednávateľ sa zaväzuje
2
za vykonávanie jednotlívých výkonov Poskytovateľa zaplatiť Poskytovateľovi
dohodnutú odplatu v stanovenom tenníne.
v
ci. m
Obsah a rozsah činností präcovnej zdravotnej služby
PZS sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať v súlade so zákonom avyhláškou
zdravotný dohľad najmä tým, že :
1. hodnotí faktory práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z
hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
2. zisťuje expozíciu zamestnancov faktorom práce a pracovného prostredia a ich
možné kombinované úČinky na zdravie
3. hodnotí zdravotné riziká, ktoré ohrozujú zdravie zamestnancov pri práci,
i
apodieľa sa na vypracovaní posudku o riziku pre zamestnávateľa, navrhuje
zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
4. vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
5. podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z
hľadiska ochrany zdravia,
6. poskytuje primeraaé poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnaiicom pri
- plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany
zdravia,
- ochrane zdravia pred nepriazrúvým vplyvom faktorov práce a pracovného
prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo piánujú používať
- ochrane a kladnom ovplyvňovaní zdravia, hygiene, fyziológii práce,
psychológii práce a ergonómii,
7. zúčastäujesana
- vypracúvaní prograrnov ochrany a podpory zdravia zamestnancov, na
zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a
technológií zo zdravotného hľadiska,
8. spolupracuje pri poskytovaní informácií, vzdelávania a výchovy v oblasti
ochrany a kladného ovplyvňovania zdravia, hygieny, fyziológie, psychológie práce
/
.
a ergonômn.
Obsah konkrétne dohodnutých činnostÍ v rámci zdravotného dohľadu (s dohodnutou
cenou) tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.
v
Cl.IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
L _PZS prehlasuje^ že sa_ pred vypracovaním tejto zmluvy osobne a vecne
oboznámila s požiadavkou Objednávateľa na poskyfaiútie služieb a cenovú ponuku
vyhotovila na zaklade týchto znalostí a v zmysle prílohy č. 1 tejto zmluvy.
2. __ PZS je _povinná dodržiavať nestrannosť apresadzovať u objednávateľa
dodržiavanie právnych predpisov aostatných predpisbv na zaistenie bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.
-f
3-
3. Zmluvné strany si po uzavretí zmluvy upresnia spôsob fimgovania ich vzájomnej
spolupráce a výmeny potrebných informáciÍ.
4. Objednávateľ vprípade potreby určí svojho zodpovedného zástupcu, ktorého
poverí koordinovaním procesu výkonu zdravotného dohľadu najeho pracoviskách.
5. ObJednávateľ sa zaväzuje dodať PZS pri podpise tejto zmluvy zoznam svojich
zamestnancov (ďalej len "zoznam zamestnancov"), ktory bude tvoriť prílohu č. 2 tejto
zmluvy ako neoddelÍteľná súčasť tejto zmluvy. Zoznam bude obsahovať: meno a
priezvisko zamestnanca, názov pracoviska, druh vykonávanej práce.
6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť PZS pri realizácii zabezpečenia a
vykonávania zdravotného dohľadu dohodnutého v zmysle prílohy Č. 1 tejto zmluvy
vsetku potrebnú súČinnosť, poskytnejej potrebné infonnácie, príslušnú dokumentácÍu a
umožní PZS vstup do všetkých objektov a priestorov spadajúcich pod výkon
zdravotného dohľadu.
7. Vykonanie fyzickej obhliadky pracovísk Objednávateľa sa bude uskutoČňovať v
termínoch určených po vzájonmej dohode oprávnených osôb oboch zmluvných strán
f
mt
r'.
í-1'" *
ť
Objednávateľ sa zaväzuje v prípade zmien personáhiych, podmienok práce
a pracovného prostredia bez zbytoČnétio odkladu informovať PZŠ.
8.
PZS nepreberá zodpovednosť za škody vzniknuté Objednávateľovi svojimi
službami v prípade, pokial nebola vČas a pravdivo Ínformovaná o nových
skutočnostiach a zmenách u Objednávateľa (personálnych, vykonávaných pracovných
činností, používaných technológii a strojných zariadenÍ, pracovného prostredia,
zdravotného stavu zamestnancov týkajúcich sa predmetu výkonu PZS), alebo ak jej
Objednávateľ neposkytol súčinnosť potrebnú pre výkonjej činnosti.
9.
I.
10. P2S nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku
nerealizácie PZS navrhnutych opatrení, resp. opatrení vyplývajúcich s príslusnych
právnych predpisov, pótreba ktorých vyplynula z informäclí poskytnutych PZS
v súvislosti s vykonom zdravotného dohľadu.
y
ľ
CLV
Cena a platobné podmienky
1.
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej odplate za poskytovanie predmetu
zmluvy nasledovne:
za Činnosti dohodnuté s Objednávateľom bude určená suma dohodou s
objednávateľom na základe cenníka PZS s konkrétnym výpočtom, ktorý je
súčasťou tejto zmluvy ( príloha č. 1)
2. Cena služieb podľa cenníka PZS nezahŕňa náklady za merania rizikových
faktorovpracovného prostredia Objednávatďa, iba za ich sprostredkovanie. Tieto, akje
topotrebné,_po dohode a odsúhlasení Objednávateľa, vykoná na základe konkrétnej
objednávky Objednávateľa špecializovaná a na túto činnosť certifikovaná firma.
3. Cena služieb podFa cenníka PZS nezahŕňa náklady za lekárske preventívne
prehliadky zamestnancov Objednávateľa, iba za ich sprostredkovanie. Výška ceny
lekárskych prehliadok zamestaancov závisí od potrebného rozsahu, periodicity a počtíi
vykonanych lekárskych prehliaáok, abude urcená po dohode s lekárom, ktorýich bude
realizovať na základe objednávky Objednávateľa.
>i
4. Dalšie služby PZS, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy (príloha č. 1) budú
4
realizované na základe_ objednávky Objednávateľa aplatba za ich vykonanie bude
určená po dohode Objednávateľa s PZS v zmysle cenníka PZS.
5. Objednávateľ a PZS sa dohodli, ak ďalej nie je uvedené inak, že nárok na
zaplatenie ceny za služby špecifikované v prílohe č. 1, tejto zmluvy vznikne na základe
potvrdenia o prevzatí relevanúiých dokumentov, výstupov Objednávateľom.
Objednávateľ sa zaväzuje_uhradiť tÍeto platby na úČet PZS na zaklade ním predloženej
faktúry, číslo faktúry uvedie ako variabilný symbol účtu.
6. . _ Za pausálne pravidelne sa opakujúce služby, uvedené v prílohe c. 1, Čl.H bod 1
bude PZS fakturovať dohodnutú odplatumosačne, ato spravidfa do 5. dňa príslušného
Sh-f^hč^ ^ey^r^ '^
>
mesiaca.
'f
7. Za ostatné vykony realizované v zmysle prílohy č. 1 a na základe samostatných
objednávok Objednávateľa, bude PZS fákturovať dohoáiutú odplatu vždy
v nasledujúcom mesiaci po prevzatí relevantných dokumentov, výstupov
Objednávateľom, a to spravidla do 5. dňa v mesiaci.
8.
Odplata za výkony, potreba realizácie ktorých vyplynie v čase účinnosti tejto
zmluvy zo zmien v legislatíve bude dohodnutá osobitne dodatkom k tejto zmluve.
9. Faktúry sú splatné spravidla do 14 dní od ich prevzatia Objednávateľom.
10. Dňom splnema povinnosti úhrady faktúry je deň pripísania finančných
prostriedkov na účet PZS.
11. V prípade, ak sa Objednávateľ dostane do omeškania s riadnym a včasným
splnením svojho^ záväzku^ je PZS oprávnená účtovať si úrok z omeškania vo výske
podľa ustanovenia § 369 Obchodného zákonníka.
12. Zaroyeň sa zmluvné strany dohodli, že ak Objednávateľ vvsledok vykonaných
činností PZS z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, nárok PZS na zaplatenÍe ceny za
služby uvedené v pnlohe č. 1 vznikne dnom odoslania písomnej výzvy PZS na
prevzatie vysledku PZS v dodatočnej lehote, a to aj v prípade, ak Óbjednávateľ túto
výzvu z akéhokoľvek dôvodu neprevezme alebo odmietneprevziať, zapodmienky, že
vyzva bude odoslaná na adresu Objednávateľa uvedenú ná prvej strane tejto zmluvy
alebo inú adresu, ktorú Objednávateľ písomne oznámi PZS; v takómto prípade vznikne
Objednávateľovi nárok na vydanie výsledku činnosti PZS až po zaplaťení všetkých
penažných nárokov Objednavateľa. PZS vystaví faktúru s doboíi spiatnosti do 14 dní
odjej vystavenia. Prílohou faktúryje doklad o vykonaných činnostiach.
13. PZSnÍejeplatcomDPH.
v
CL VI.
Doba trvania a ukončenie zmluvy
1.
..-I^to^rnluvLsaiuzatyara?la ^°^u neurčltú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpísania oboma zmluvnými stranami.
2.
Táto zmluva zaniká:
dohodou zmluvných strán v písomnej forme
písomnou výpoveďou
písomným odstúpením od zmluvy.
^
i
^l^Vt'^
7
Qs^^
'^^v\^\?
5
^.,_.^T^^7j^ey^t^^^^^^^^^}^ŕ}^^^^o,^^^fls^^l
^1POXfcLe_<Í!?"lcä?ľ. ^?^í^^??í,^^'/^?°,^?Íŕ^Í?j^3a ^S^áf? ^i^
pÍynúťprvým dňom mesiaca nasledujúceho pó mesiaci domčenia y.npovede diuhq
zmÍuynej strane. Za riadne doručenie yýpovéde sa považuje jej zasl^le_Íla_,a^re^u
druhej zmluvnej strany uvedenú na prvej strane tejto zmluyy, a to aj vtedy, ak si druhá
zmluvná strana doruČenú výpoveď v odbemej lehote nevyzdvihne.
^cirmos^^da^^c^^žp^^^v^tu^^pP1ZS,^?^oria^Se"^O^ÍSlMplrd
zníÍuvné závazky, ak jej činnosťou alebo nečinnosťou vzniká alebo čo i len hrozí vžnik
škody Objednávateľovi.
^^í., J ^^^^^^^{^^!Í^^\ ^^ltT^^a^^^^Í^^^/^^^^ÍI^i^;i^^^^?^^ÍI)n^á^^í^^^^^^^^^lÍ^^
dňu doručenia písomného odstúpenia o^]eÍlávateľov.Í'iak 9ŕJfÍ"?^^Y^S1^^
svojho zayinema rjadne a včas neplm zmluvne závazky, ak_jeho cinnosťou[a^0
nečÍnnosťou vzniká PZS škoda a ďalej v pripade, ak sa Objednávateľ dostane do
omeskaniaso splnenj^svqichplatobnychpoviimostíoyiacako^
v takomto prípáde može PZS odzmluvyodstúpiť najskôrv deň^n^sle,duJuciP°mámom
uplynutí písomne poskytnutej náhradnej lehoty na v^ovnanie neuhradenej sumy.
^ 6. Zariadne doručenie odstúpenia od zmluvysa poyažuje jeho zaslanie naadresu
^
.4ti
druhej zmluvnej stTy yvedenú na prvej strane tejto zmluvy, a to aj vtedy, ak si druhá
zmluvná strana doručenú výpoveď v odbemej lehote nevyzdvihne.
v
Cl. VII.
Zachovávanie mlčanlivosti
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, infomiácie aúdaje, ktoré sú
uvedené v tejto zmluve a ktoré budú uvedené v jej dodatkoch a prílohách a ktoré sa
zmluvné strany dozvedeli v súvislosti s touto zmluvou, jej plnením
apredkontraktačnými rokovamami sňou súvisiacimi sú dôvemými informáciami.
Obidve zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o Dôvemých informáciách,
.fl
ibaže by z tejto zmluvy alebo z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov
*l
1\^
T.
.ri
vyplývalo inak. Záväzok zmluvných strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po
ukončení účinnosti tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôvemé informácie bez predchádzajúceho
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby,
neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôvemým
2.
infonnáciám.
3. Za porušenie povinností zachovávať mlčanlivosť o dôvemých informáciách
podľa tohto článku tejto zmluvy sa nepredpokladá použitie potrebných dôvemých
informácií vprípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaní
vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto zmluvy a poskytnutie informácií PZS
podľa ust. §1 ods.7, vyhl. 458/2006 Z.z.
6-
v
Cl. VIII.
Doručovanie
1. Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písonmosti v súvislosti s touto
znUuvouaj, pln^ ^sia byľ urobené v P^^ead^na^s^bo
-.°-^u~,^°^LTITLT^^"ľtS'm?;
alebo na inu adresu, ktorú oznámÍ táto zmluvná stoma. Písomnosť sa považuje za
doručenú za nasledovných podmienok :
vprípade osobneho domčovama odovzdäľum pisomnosti op^
alebo inej osobe OPravneneJPrlJlmaťpísomnostlza ^^nl^^^^a p^^°t^
takej osoby na 'kópii doručovallej_píso^m0^1^^0^ ^l^^í^.^J^atia
písomnostitakoutoosobou,
pn^'Jpoštou
^[^no^d^uto^^?^'
v pripade doručovania e-mailovou
potvrdením d^^^i p^e^a^'
e-
mailovej správy v deňjej doručenia odosíelateľovi
vpnpade domČovania poštou, doručením písomností dopomčene poštou
s dorucenkou preukazu dokazujúcou doručenie na adresu zmluvnej strany .
2. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na doručovanie faktúr vystavených podľa
v
Čl. V. tejto zmluvy.
v
Cl.IX
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonnika v znern neskorších doplnení. Vzťahy účastníkov zmluvou neupravené sa
spravujú prísluŠnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, zákona NR SRc
355/2007 Ž.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení
"^
^">.,_^Mz^ ^.>5". ',otohľS"°. TO,-h°,:
náplni 'výkonu pracovnej zdravotaej služby, o zložení tímu odbomíkov, ktori ju
vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbomú spôsobilosť.
2. Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží
po podpísaní dva rovnopisy, z ktorých každý má platnosť originálu.
3. Túto zmluvuje možné doplňať alebo meniť dodatkami ku zmluve, ktoréje možné
vykonať
len so s^lasom obidvochzmluvnych^^atovylum^ forme.
Ďodatky nadobúdajú účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
4. Zmluvným stranám nie je známa žiadna okolnosť, ktorá by ^spôsobovala
neplatnosť niektorého z ustanovení tejto zmluvy. Pokial" sa ukáže, že už pri podpísani
tejto zmluvy bolo alebo kedykoľvek neskôr sa ktorékoľvek z jej ustanoveni stalo
neplatným, nemá to vplyv na plamosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
5. Zmluvné st-any vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom pozome prečítali, jej
^ PO-Ua.n-p^e^chsk.o^oru^enu ^v^ ^
Svoje prejavy vôle obsiahnuté v tejto zmluve zmluvné strany povazujú za určité a
zrozumiteľné, vyjadrené nie v tiesni, a nie za nápadne nevýhodných podmienok.
7
6. Zmluvné strany na znak svojho súhlasu s obsahom tejto zmluvy túto zmluvu
podpisujú.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom
Prílohy :
Príloha č. 1 Obsah a cena dohodnutých výkonov v rámci zdravotného dohľadu.
Príloha Č. 2 Zoznam zamestnancov Objednávateľa
V Košiciach dňa : 12.11.2014
jzaPZS:
Zaobjednávateľa:
c)^\ .
*\
>
DOMOVDÔCHODCOVPOPROĎ
ul.0bchodná73
04424Popro6
V Košiciach dňa : 12.11.2014
(^uA^i^^^
/
ťj
r
Príloha č.l
Obsah a cena služieb PZS MUDr. Antošová Beáta
(PZS nie je platcom DPH)
P.č.
SIužby PZS
B
Cena výkonu
CLL
Obsah výkonu Činností v rámci prvotnej kategorizácie prác na pracovisku
Domov dôchodcov Poproč. Obchodná 73. 044 24 PoproČ. Košice - okolie
Počet pracovníkov: 14
Základný, vshipný zdravotno-hygienický audit
zosúladenie stavu s platnou legislatívou
obhliadka pracovíska
identifikácia faktorov práce a pracovného prostredia
60
a spôsobu vykonávania práce z hľadiska ich možného
vplyvu na zdravie zamestnancov
1.
spracovanie hodnotiaceho protokolu zo zdravotnohygienického auditu
návrh opatrení
Výstup : Protokol o audite
Sprostredkovanie a odborný dohľad pri objektivizácii
faktorov pracovného prostredia (fyzikáhie faktory,
chemické faktory, biologické faktory, biologické expozicné
2.
testy)
Podľa potreby resp.
yýsledku auditu
Výstup : Protokoly o meraní
Zisťovanie expozície zamestnancov faktorom práce
a pracovného prostredia a ich možných kombinovaných
účinkov na zdravie, hodnotenie záťaže zamestnancov
jednotíivých profesií zistenými faktormi práce
a pracovného prostredia.
Hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie posudkov
o rizikách, návrh opatrení na zníženie alebo odstránenie
rizika.
Zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík
3.
v zmysle vyhlásky MZ SR č. 448/2007 Z.z.
Návrh výkonu preventwnych lekárskych prehliadok vo
vzťahu k práci (vstupné, periodické a iné podľa
osobitných predpisov) z hľadiska ich rozsahu a frekvencie
pre konkrétne pracovné pozície.
Návrh preventívnych a ochranných opatrení
zameraných na ochranu zdravia.
Výstup : Posudok o riziku
100
každý hodnotený
faktor práce a
pracovného
prostredia
r
.k.
4.
Vypracovanie prevádzkových poriadkov pre prácu
s fyzikáhiymi, chemickými a biologickými faktormi
v súlade s požiadavkami príslušných platných právnych
f
uprav
50 a viac
zakaždý
prevádzkový poriadok
Výstup : Prevádzkové poriadky
Zavedenie povinnej evidencie
zamestnancov podľa kategórie prác
1 / zamest
záznamov, ktoré obsahujú údaje o zamestnancoch pri
kvalitatívnom a kvantitatívnom zisťovaní zdraviu
14
škodlivých faktorov pracovného prostredia pri
5.
hodnotení zdravotných rizík
protokolov z meraní
zoznamu zamestnancov exponovaných
karcinogénnym a mutagénnym faktorom
dokumentácie o zdravotnej spôsobilosti zamestnancov
f
na pracu
r_
agendy vo vzťahu k RÚVZ
iná, podľa potreby
Výstup : Evidencia
B
Cl. II.
Obsah výkonu činností v každom ďalšom roku
Priebežný zdravotný dohl'ad
reaudit pracovného prostredia a spôsobu vykonávania
r
(paušálna platba)
prace
dohľad nad faktonni práce a pracovného prostredia
a nad spôsobom vykonávania práce z hľadiska ich
možného vplyvu na zdravie zamestnancov
1.
hodnotenie a posudzovanie vykonávaných
objektivizácií faktorov pracovného prostredia
konzultačná činnosť vo vzťahu k navrhnutým
opatreniam
130 /zamest/
>
mesíac
1. kateg.
1,50 /zamest/
mesiac
2. kateg.
poradenská Činnosť pri plánovaní a organizácii práce
a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania
pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce
spolupráca pri programoch ochrany a podpory zdravia
zamestnancov,
aktualizácia povinnej evidencie
kontrola lekámičky
Zdravotný dohľad
2.
(pri podstataej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla
mať vplyv na miem zdravotného rízika a kategóriu práce
z hľadiska zdravotných rizík)
komplexné prehodnotenie zdravotných rizík
s následnou kategorizáciou prác
2
Cena ako v ČI. I.
3.
Sprostredkovanie preventívnych lekárskych prehliadok
vo vzťahu k práci
Sprostredkovanie výkonu imunizácie, akje v pracovnom
prostredí biologické riziko a akje dostupná ockovacia
látka
15 /rok
(Cenu za samotné
vyšetrenie a výkon
imunizácie stanoví
o
zmluvný lekár)
Cl. III.
Iné činnosti
1.
Spracovanie dokumentácie správnej výrobnej praxe resp.
správnej hygienickej praxe v potravinárskych
prevádzkach
Prevádzkový poriadok a sanitacný program s hygienickoepidemickým režimom v zmysle platnej legislatívy pre
konkrétny typ pracoviska
ubytovacie zariadenia
2.
Cena dohodou
zdravotnícke zariadenia
bazény
telovýchovné zariadenia
zariadenia starostlivosti o ľudské telo
apod.
Organizovanie a realizácia odborných školení
3.
ochrana zdravia pri práci
správna výrobná prax v potravinárskych prevádzkach
3
Príloha č.2
Zoznam zamestnancov zamestnávateľa:
Meno
Funkcia
1. Ing. Mária Petrášová
Riaditeľka
2. Ing. Míriaj-n Michalková
3.PhDr.ZitaBaníková
4.EvaIdčánová
5. Lýdia Hiľovská
6. Jana Rostášová
7. Viera Michalková
8. Mária Sčerbanicová
v
9. Mária Spišáková
10, Renáta Marmčáková
H.EvaHiľovská
12. Martina Kočíková
13. Iveta Moínárová
H.JánHiľovský
Ekonómka zariadenia a referentka stravovacej prevádzky
Zdravotná sestra
Sociálna pracovníčka
Ošetrovateľka
Ošetrovateľka
Ošetrovateľka
Ošetrovateľka
Ošetrovateľka
Ošetrovateľka
Kuchárka
Kuchárka
Pomocná sila v kuchyni
Vodič, údrzbár, kurič
Download

Domov dôchodcov Poproč