Poisťovateľ:
D.A.S.
1091
Jloisťonla
Jlnímej
IČO: 35735791
DIČ: 2021385560l
tel.: +ol21 2556ol9121
fax: H21 2 55573022
ochran~', a.s.
Šumayská 30l
82108 Bmtislm'a
Mestská čast' Košice-Juh
Smetanova 4
040:0 1 Košice 1
Liris l' O~hodl1OIl1 rťgistri l'ťdťl1om
na Okrťsnom súd" 8.\ l. oddid S,\ "loiKa 1606 B
Dátum yystaycnia:
17JB.20JI
Číslo poistnej zmluyy:
Variabilny symbol:
Konštantn)' symbol:
Bankoyé spojenie:
Vybml.ljC:
0012598
0012598
3558
262773ol111 / 1100
Úsek spníYy poistn)'ch zmlúy
_..
Ing. IngCDorg Hmlíčkoyj
e-mail: hadickoyaädas.sk
tcl.: 02 / 5010 9ol2ol
.-
~----
./"-
tbF ~20
l20 11
Poistník: .,
Mestská časť Košice-Juh
IČO: 00691046
DIC:2021186'882Smetanova 4
040 Ol Košice
.,... Vec: Oznámenie o splátke poistného/platbe poistného
Vážený klient,
oznamujeme Vám, že dií.a 03.04.2011 je splatná Vaša poistná splátka/platba poistného za obdobie
od 03.04.2011 do 03.04.2012 vo výške 135,10 €.
V prípade akýchkoľvek otázok môžete kontaktovať Vášho sprostredkovateľa poistenia, ktorým je
Mgr. Peter Lipčák, 1. Č. 0905 359141.
Zároveň
sí Vás dovoľujeme
Vašich osobných údajov.
požiadať,
aby ste nám písomne oznámili všetky prípadné zmeny
S pozdravom
(jLc4~
Ing. Viera Radíkoyá
Vedúci úseku spnh!' poistn)'ch zmlú"
j~
1 POS'A
i~
POSTOVY PEŇAZNY POUKAZ U
PODACI LisTOK
€
Plaťte
~POSTA
OKR PE(~
~
SADZBA
(00 SLUZBY
KDD PROD
38
OO
=1 3 5 =
SUMA
, KOD BANKV
VARIABILNY SV\.1BOL
EUR
1O cent
2627734111
1100
0012598
EUR
=1
T1 Cr; l
t
l
I~ S~
3 5~ ~
[PREDéiSLlEUéTU=2IsLl6ué2
7 7 3 4
iba na pošte
POD éls
PODACIE Z'JMY
POŠTOVÝ PEŇAŽNÝ POUKAZ U
r==-SUMA
KOD BANKY
KONST SYMBOL
110
3558
ochrany, a. s.
SIJMASLOVOM
001 2 5 9 8
EUR
===Stotridsatpät===
ODOSIEUlTEl
ADRESÁT
DAS. poisťovňa právnej ochrany, a. s.
Šumavská 34
821 08 Bratislava
~ S~~AC
Mestská
RECEPENCNE élSLO
1
časť
Košice-Juh
1133360
SPRftVA PRE A8RESATA
Smetanova 4
Šumavská 34
821 08 Bratislava
0DOSIELJ\'E:'"
Mestská
čast
Košice-Juh
040 01
Košice
élTACIA ZÓNA - NEVPISUJTE ZIADNE UDAJE'
Smetanova 4
040 01 Košice
1 1 1I
VARIABILI"Y SYMBOL
SPECIFICKV SYMBOL
poisťovňa právnej
[YRa]
PODACIE ZNAKY
ADRESÁT
DAS.
s
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
10
cent
Download

(jLc4~ - Mestská časť Košice-Juh