•
Orange Sk>vensko. a.s., Prievozská
61A. 821 09 Bratislava.
Slovenská republika, tel.: 0905 905 905. fax: +421 2 5851 5851.
Názov a sldlo úC8stnfka:
ICO: 35 6972
Slovenský Metrol.lnšpektorát
$tefanovicova 3
811 04 Bratislava 1
70,1e:
DPH: SK 20203105
Zaplsa~
v obchodnom
registli
v oddieli:
Sa. \fO vtožke
114218.
BankOYé
spojenia:
Ta.a
banka: 2628
Slovenska
005850/1100.
sponteflla:
78. Dle:: 2020
Okresného
súdu Bratislava
UniCredn
1760844S5/0900.ING
31 05 78.
I.
bank: 8999775050/1
111
bank:90oo0142oo/7300
Dátum podania: 14.04.2011
Dobropis
k faktúre
Adresa platitela
c.
5117344717
úhrad:
Slovenský MetroLlnšpektorát
Štefanovicova 3
811 04 Bratislava 1
31.03.2011
Dátum vyhotovenia:
0005751425
Variabilný symbol:
SLOVENSKÝ ME=TF<OLOGICKÝ
INŠPEKTORÁT BRATISLAVA
IC DPHIDIC úcastnlka:
ICO úcastnlka:
Dobropis
30814502
5118593656
cfslo:
PREVZATÉ:
1 /1
Strana:
18
-04-
2011
PODPIS:
Názov položky
Obdobie/Množstvo
Hovory v sieti Orange
3938
Pocet
Suma (EUR)
DPH (%)
-5,2936
Cena bez DPH (Zák!. dane - služby)
DPH 20%
Spolu s DPH
-5,29 EUR
-1,06 EUR
-6,35 EUR
Spolu zaokrúhlene
-6,35 EUR
20,00
Vážený zákaznfk,
zasielame Vám opravný dar'\ový doklad - dobropis k faktúre za služby. Prosfme Vás,
aby ste uhradili faktúru za služby spolocnostl Orange Slovensko, a. s., znfženú
o clastku, ktorá je uvedená na dobropise. V prfpade, že ste už medzicasom vykonali
úhradu pOvodne vyúctovanej sumy, vznikne Vám preplatok, ktorý bude automaticky
zohradnený v nasledujúcej fakturácii, prfpadne Vám preplátok vrátime na základe Vašej
pfsomnej žiadosti. O postupe vrátenia preplatku sa mOžete informovaf na každom
predajnom mieste spolocnosti Orange Slovensko, a. s., alebo telefonicky na
Zákaznickej IInke 905.
Vladislav Kupka
riaditef Úseku služieb zákaznfkom
Vážený zákaznfk, informácie týkajúce sa fakturácie spolecnosti
K dispozici i sú Vám aj operátori
starostlivosti
o zmluvných
úseku služieb zákaznfkom
zákaznfkov:
Kaššovicová
Orange Slovensko nájdete na našej intemetovej stránke www.orange.sklfaktura
na Zákaznfckej
Jana (toto oddelenie
linke 905: 0905 905 905 (non-stop),
mažete
kontaktovat
v pracovných
ako aj Váš osobný operátor na oddelenl
dnoch v case od 8:00 do 16:30 na císle:
0908 005509, alebo faxom na císle 0908 006509).
Pri platbe nezabudnite,
uvedená
na faktúre.
prosfm,
Jednotková
uviesf správny
variablný
cena za poskytnuté
symbol.
Ceny jednotlivých
služby je stanovená
hovorov
podra zmluvy.
sa nezaokruhrujú,
zaokrúhlená
je až výsledná
cena
Download

Dobropis k faktúre c. - Slovenský metrologický inšpektorát