Allianz - Slovenska poist'ovna, a. s.
Allianz
ustredie
Slovenska poistbvna
121028601763023911
REEDUKACNY DOMOV PRE ML.ADEZ
Mierova137
982 01 Tornal'a
Datum vystavenia:
Datum splatnosti:
04.03.2011
01.04.2011
Vazeny klient,
na zaklade uzatvorenej poistnej zmluvy pre povinne zmluvne poistenie Vam zasielame predpis na uhradu poistneho.
c. PZ
Text polozky
Poistne za obdobie
1200120895
Poistne za povinne zmluvne poistenie
01.04.2011-30.06.2011
Poistne v EUR
18,56
V pripade straty, alebo znehodnotenia prilozenej postovej poukazky, prosime, realizujte platbu prevodom z Vasho uctu na ucet cislo:
2622740600/1100, variabilny symbol: 1200120895, konstantny symbol: 3558.
Zaroven Vam oznamujeme, ze iidaje uvedene na predpise budii poskytnute do registra poistenych vozidiel.
Znacka a typ vozidla, EC : ZKL ZETOR 6748, RA004AB
Zdvihovy objem valcov: 3456 cm3
VIN a cislo TP : 37886, AE307740
Celkova hmotnost'vozidla : 5600 kg
Akekol'vek nezrovnalosti nahlaste, prosime, na telefonnom cisle nasej Infolinky
Vetrakova, tel.+421908573585.
obchodnemu zastupcovi Anna
S pozdravom
S
S
Allianz - Slovenska poisfovha, a. s.
V zmysle zakona c. 428/2002 Z. z. v zneni neskorsich predpisov Vam oznamujeme, ze spolocnosf Tatra Billing, s.r.o., so sidlom Hodzovo namestie 3, 811 06 Bratislava,
je opravnena od 1.4.2010 spracuvat'tlacove vystupy sosobnymi udajmi prestyk sklientmi.
ICO: 00 151 700
Dostojevskeho rad 4
SK-815 74 Bratislava
Slovenska republika
Okr. sud Bratislava I, Obch. register
Oddiel: Sa, Vlozka cislo: 196/B
1C DPH: SK2020374862
DIG:2020374862
P l a t ' t e iba
POSTOVY POUKAZ NA UCET
PODACl'LiSTOK
Slovenska posta, a. s., Partizanska cesta 9, 975 99 Banska Bystrica 1
Zap. v OR OS Banska Bystrica, v odd. Sa, vl c. 803/S
tCO: 36631124, tC DPH: SK2021879959
PODACIE CiSLO
;
:
I
OKR. PEC.
i
POD. CIS.
na p o s t e
POSTOVY POUKAZ NA UCET
1 8 5
6|
0 0
3 8
ri°i n i'i -T, ,
r-PREDCiSLIEU CTU
|0 0 0 0 0 0 2 6 2 2 7 4 0 6 0 0
i
VYPLATNE V HOTOVOSTI
KODSLUZBY
KODPROD.
00
i
i
i
PODACIE ZNAKY
SUMASLOVOM r V o a m n a c t '
(centy uuerfte cislom) U a c H l l l a b U
|i~"i o o
DL —|- VARIABILNY SYMBt
3 5 5 9 |1 2 0 0 1 2 0 8 9 5
EUR
— —
i ADRESAT
JU
ODOSIELATEL
EUR
OSLO UCTU
cent ! Allianz-Slovenska poisfovna, a, s.
= 18
56
i Dostojevskeho rad 4
2 6 2 2 7 4 0 6 0 0 j 81574Bratislava
KOD BANKY
VARIABILNY SYMBOL
SPECIFICKY SYMBOL
1 1 00
:
1200120895 i'
1200120895 i
ADRESAT
Allianz-Slovenska poisfovna, a. s.
Dostojevskeho rad 4
K. SPRAC.
0
REEDUKACNY DOMOV PRE MLADEZ
REFERENCNE CISLO
0 0 0 0 0 1 9 1 2
Mierova 137
SPECIFICKY SYMBOL
1 2 0 0 1 2 0 8 9 5
SPRAVA PRE ADRESATA
o d 0 1 0 4 1 1
815 74 Bratislava
982 01
d o 3 0 0 6 1 1
ODOSIELATEL
REEDUKA6NY DOMOV PRE MLADEZ
MierovS 137
CiTACIA ZONA - NEVPISUJTE ZIADNE UDAJE!
Tornafa
c£ cent
Download

Allianz