P O P I S V Y´ R O B K U˙ A D O P O R U Cˇ E N È P O U Zˇ I T Í
Produkt
P o u zˇ i t í
DOLOPHOS® 15
GRANULOVANÁ HNOJIVA
°
Orná p uda:
Mˇekk´y surov y´ fosfát s vápenat´ym
dolomitem 15/65/15
• rocn
ˇ e:
ˇ
6 – 10 q/ha
• ka zˇ d y´ 2. rok: 12 – 20 q/ha
15 % P2O5
fosfát rozpustn y´ v minerální
kyselinách 9 % P2O5 v 2 %
kyselinˇe mravenˇcí
65 % CaCO3
uhliˇcitan vápenat´y
15 % MgCO3
uhliˇcitan hoˇreˇcnat´y
Louky a pastviny:
46 % CaO
celková basická úcˇ innost
(neutralizaˇcní hodnota)
• rocn
ˇ e:
ˇ
5 – 10 q/ha
• ka zˇ d y´ 2. rok: 10 – 20 q/ha
S KVALITOU OD FIRMY
DOLOPHOS® 15
DOLOPHOS® 26
Mˇekk´y surov y´ fosfát 26
26 % P2O5
31 % CaO
fosfát rozpustny´ v minerálnich
kyselinách 15 % P2O5 v 2 %
kyselineˇ mravencí
ˇ
celková basická úcinnost
ˇ
(neutralizaˇcni hodnota)
°
– Louky – Pastviny:
Orná p uda
Dávka se urcuje
ˇ
podle
°
• Stupnˇe zásobenosti pudy
ˇ
plodinou
• Spot rˇ eby P2O5 pestovanou
DOLOKORN® 90
DOLOPHOS® 26
Udrzovací
ˇ
vápnení
ˇ (ka zˇ dé 3 roky)
°
20 – 40 q/ha
• Orná p uda:
• Louky a pastviny: 15 – 20 q/ha
• Speciální plodiny a zahrady:
20 – 40 kg/100 m2
• Lesy (kazd
ˇ y´ ch 15-20 let):
20 – 40 q/ha
• Melioracní
ˇ vápnení
ˇ
°
rozboru°
Mno zství
ˇ
podle v y´ sledku° pudních
Vápnit´y dolomit 90
60 % CaCO3
uhliˇcitan vápenat´y
30 % MgCO3
uhliˇcitan hoˇreˇcnat´y
53 % CaO
celková basická úcinnost
ˇ
(neutralizaˇcni hodnota)
DOLOMIT
DOLOKORN® 90
DOLOMIT
Vápenat´y dolomit 90
55 % CaCO3
uhliˇcitan vápenat´y
35 % MgCO3
uhliˇcitan hoˇreˇcnat´y
54 % CaO
celková basická úcinnost
ˇ
(neutralizaˇcni hodnota)
DOLOPHOS® 15
DOLOPHOS® 26
DOLOKORN® 90
}
volneˇ loˇzené a
pytlované
Udrzovací
ˇ
vápnení
ˇ (ka zˇ dé 3 roky)
°
20 – 40 q/ha
• Orná p uda:
• Louky a pastviny: 15 – 20 q/ha
• Lesy (kazd
ˇ y´ ch 15 – 20 let):
20 – 40 q/ha
• Melioracní
ˇ vápnení
ˇ
°
rozbor u°
Dávka podle v y´ sledku° pudních
DOLOMIT
volneˇ loˇzen´y
˘ ˘rice k p˘resnému rozmetání
Ctve
na poli, louce a v lese
Bliˇzsí
ˇ informace
na tel. císle:
ˇ
602 316 497
Ing. Klukan Libor · U elektrárny 541, 34401 Domaˇ
zlice
Mobil: 602 316 497 · Tel./Fax: 379 72 58 07
E-mail: libor.klukan.@tiscali.cz
DüKa Düngekalkgesellschaft mbH · Zwickauer Straße 11 · D-93073 Neutraubling
Tel.: +43 (0) 94 01/92 99-0 · Fax: +43 (0) 94 01/92 99 50
Internet: www.dueka.de · E-mail: [email protected]
˘Ctve˘rice
˚
k p˘resnému rozmetání na poli, luce a v lese
kvalitních produktu
APLIKACE
• podle vyhlásky
ˇ EU je mozno
ˇ hnojiva pouzívat
ˇ
i p rˇ i
ekologickém zpu°sobu hospodarení
ˇ
• P, Ca a Mg v pomeru
ˇ vhodném pro
rostliny
• zásaditeˇ pu° sobící hnojivo s 2,7 kg CaO
na 1 kg P2O5
• poskytuje plnohodnotneˇ ho rˇ cík
ˇ nutn y´ pro
asimilaci
• obsahuje plnohodnotneˇ p u°sobící ziviny
ˇ
jako Fe, Mn, Zn
– stálé – dob˘re aplikovatelné – granule rychle rozpustné –
• p rˇ i aplikaci s organick´ymi hnojivy nedochází ke ztrátám
dusíku zpu°soben´ym dodan y´ m vápníkem
DOLOPHOS®® 15
• optimálneˇ se doplnuje
ˇ
s zivinami
ˇ
z
organick y´ ch hnojiv
DOLOPHOS®® 26
ROZPAD GRANULÍ
• vysokoobsa zˇ né fosforecné
ˇ hnojivo
• vhodná doplnˇ ková hnojiva pro pole i louky
• obsahuje 1,2 kg CaO na 1 kg P2O5
ˇ
ˇ
GRANULACNÍ
TALÍ R
• poskytuje du°le zˇ ité mikroziviny
ˇ
jako Fe,
Mn, Zn
DOLOKORN®® 90
➔
• dvouslozkové
ˇ
hnojivo
• obohacuje p u°du o Ca a Mg
• horˇcik
ˇ s dvojit y´ m úcinkem
ˇ
– jako zivina
ˇ
a
zásaditeˇ pu°sobící látka
• velmi vhodné hnojivo k vápneni
ˇ lesa
(k plosnému
ˇ
rozmetání nebo do jamek
p rˇ i vysadb
´
e)
ˇ
DOLOMIT
• vápenat y´ dolomit pu°sobí jednak jako
vápenaté a jednak jako hore
ˇ cnaté
ˇ
hnojivo
• zásaditeˇ pu°sobi CaCO3 i MgCO3
• Ca a Mg se rozpousˇ tejí
ˇ v pu°dním roztoku
obsahujícím kyselinu uhlicitou
ˇ
ˇ
P REKLÁDKA
BIG BAG
ˇ
T Eˇ ZBA
DOLOMITU
´
V YROBA
Vlastní jakostní kontrola a znacka
ˇ kvality DLG
pro hnojiva, zarucují
ˇ vysokou kvalitu!
• ve styku s kejdou nedochází ke ztrátám
dusíku
SKLADOVÁNÍ
NA PALETÁCH
NAKLÁDKA
Download

Ctve˘rice k p˘resnému rozmetání na poli, louce a v lese